ชื่อหน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน
รหัส 3
ชื่อกลุ่มเขต
15000000 สํานักเทศกิจ 00 กรุงเทพมหานคร
17000000 สํานักการจราจรและขนส่ง 00 กรุงเทพมหานคร
18000000 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 00 กรุงเทพมหานคร
19000000 สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 00 กรุงเทพมหานคร
20000000 สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 00 กรุงเทพมหานคร
21000000 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 00 กรุงเทพมหานคร
22000000 สํานักสิ่งแวดล้อม 00 กรุงเทพมหานคร
23000000 สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 00 กรุงเทพมหานคร
24000000 สํานักพัฒนาสังคม 00 กรุงเทพมหานคร
25000000 มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 00 กรุงเทพมหานคร
50010000 สำนักงานเขตพระนคร 01 กลุ่มกรุงเทพกลาง
50020000 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 01 กลุ่มกรุงเทพกลาง
50030000 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 01 กลุ่มกรุงเทพกลาง
50040000 สำนักงานเขตบางรัก 02 กลุ่มกรุงเทพใต้
50050000 สำนักงานเขตปทุมวัน 02 กลุ่มกรุงเทพใต้
50060000 สำนักงานเขตยานนาวา 02 กลุ่มกรุงเทพใต้
50070000 สำนักงานเขตดุสิต 01 กลุ่มกรุงเทพกลาง
50080000 สำนักงานเขตพญาไท 01 กลุ่มกรุงเทพกลาง
50090000 สำนักงานเขตห้วยขวาง 01 กลุ่มกรุงเทพกลาง
50100000 สำนักงานเขตพระโขนง 02 กลุ่มกรุงเทพใต้