ชื่อหน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน
รหัส 3
ชื่อกลุ่มเขต
00000000 กรุงเทพมหานคร 00 กรุงเทพมหานคร
01000000 สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 00 กรุงเทพมหานคร
02000000 สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 00 กรุงเทพมหานคร
03000000 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 00 กรุงเทพมหานคร
04000000 สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 00 กรุงเทพมหานคร
04010000 ** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 00 สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
04020000 ** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 00 สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
04060000 ** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 00 สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
04070000 ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 00 สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
04080000 ** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 00 สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
04090000 ** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 00 สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
04110000 ** สำนักงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 00 สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
04150000 ** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 00 สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
04160000 ** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 00 สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
07000000 สำนักการแพทย์ 00 กรุงเทพมหานคร
08000000 สำนักอนามัย 00 กรุงเทพมหานคร
09000000 สำนักการศึกษา 00 กรุงเทพมหานคร
10000000 สํานักการโยธา 00 กรุงเทพมหานคร
11000000 สํานักการระบายน้ำ 00 กรุงเทพมหานคร
14000000 สํานักการคลัง 00 กรุงเทพมหานคร