รายงานสรุปจำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (ระหว่าง ปี 2560 - 2563): ณ วันที่ 26/10/2021 จำนวน 1 โครงการ

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บทไอที ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ สถานะโครงการ คืบหน้า (ร้อยละ)
1 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
7.2.1 2562 โครงการพัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ (e-GP) ด้วยกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งอยู่ในบังคับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการประกาศเผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ (เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร www.bangkok.go.th) ปัจจุบันเว็บไซต์กรุงเทพมหานคร เป็นเว็บไซต์สำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร การปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูล (CMS) ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลและบริหารจัดการข้อมูลเป็นเจ้าหน้าที่กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เนื่องจากระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดต้องดำเนินการประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศและเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของกรุงเทพมหานคร (www.bangkok.go.th) ซึ่งเดิมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของหน่วยงานเท่านั้น เบื้องต้นกองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ได้แก้ปัญหา โดยจัดทำเมนูการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน เพิ่มเติมผู้ใช้งานระบบในเว็บไซต์กรุงเทพมหานคร หน่วยงานละ 1 รหัส และอนุญาตให้สามารถปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์กรุงเทพมหานคร ในเมนูการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานได้ โดยเป็นการเข้าใช้งานเมนูร่วมกันของทุกหน่วยงานไม่สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละผู้ใช้ได้ ซึ่งอาจมีปัญหาทำให้ผู้ใช้บางรายอาจดำเนินการแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้รายอื่นๆ โดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ได้ และอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์กรุงเทพมหานครโดยรวม ประกอบกับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานกรุงเทพมหานครมีปริมาณค่อนข้างมาก จำเป็นต้องอาศัยระบบการจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูลที่เป็นระเบียบแบบแผนและถูกต้องรวดเร็ว จึงควรแยกระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานกรุงเทพมหานครออกมาอีกเว็บไซต์ มีระบบบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูล สามารถรองรับผู้ใช้งานระบบจำนวนมาก รองรับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สามารถตรวจสอบสถานะขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละโครงการได้ และมีการจัดทำรายงานสถิติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของแต่ละหน่วยงาน -เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้างกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร -เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างกรุงเทพมหานคร มีความโปร่งใส สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สร้างความเท่าเทียมกันของผู้ค้า/ผู้รับจ้างทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี -มีระบบเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้างกรุงเทพมหานคร ที่รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครในแต่ละปีงบประมาณ สอดคล้องกับระเบียบและขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 -ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างกรุงเทพมหานคร มีการบริหารจัดการและการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการใช้งานและง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล ติดตามตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 7,800,000.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
รวม ->1 หน่วยงาน 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0