รายงานสรุปจำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (ระหว่าง ปี 2560 - 2563): ณ วันที่ 26/10/2021 จำนวน 571 โครงการ

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บทไอที ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ สถานะโครงการ คืบหน้า (ร้อยละ)
1 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.2. 2563 4.1 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 11 11 11 0.00 0.00 สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
2 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.2.1 2563 1.2 กิจกรรมการพัฒนาการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้รับมอบหมายให้จัดการประชุมหัวหน้าหน่ายงานของกรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกวันพฤหัสแรกของเดือน โดยในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องจัดทำเอกสาร รายงานการประชุม และประสานหน่วยงานเพื่อจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ตลอดจนต้องใช้ความรวดเร็วในการประสานแจ้งให้องค์ประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมในการพิจารณารับรองรายงานการประชุม และทราบถึงกำหนดการและระเบียบวาระประชุม ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หัวหน้าหน่วยงาน และเป็นการลดปริมาณการใช้กระดาษ ส่วนประสานนโยบาย สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้จัดนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนางานด้านการประชุมฯ โดยได้จัดทำ QR Code ในการจัดส่งรายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานฯ ผ่านเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร และอบรมบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล กิจกรรม 1. จัดทำรายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานฯ ร้อยละ 100 2. จัดทำ QR Code รายงานการประชุมฯ ทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 3. จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมการจัดทำ QR Code รูปแบบพี่สอนน้อง จำนวน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 4. จัดอบรมบุคลากรส่วนประสานนโยบายทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 5. ผลการทดสอบความรู้ในการจัดทำ QR Code ของบุคลากรที่เข้ารับการอบรม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 1. เพื่อพัฒนางานด้านการประชุมฯ 2. บุคลากรส่วนประสานนโยบายมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและเหมาะสม 3. ลดขั้นตอนและวัสดุในการจัดการประชุม บุคลากรส่วนประสานนโยบาย มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยผ่านการอบรมและมีผลการทดสอบความรู้ในการจัดทำ QR Code ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 0.00 0.00 สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
3 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.2. 2563 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลและเอกสารการตรวจสอบภายในด้วยระบบสารสนเทศ ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด 0.00 0.00 ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
4 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.2. 2563 กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจสอบภายใน ตามเกณฑ์ที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด ตามเกณฑ์ที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด ตามเกณฑ์ที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด 0.00 0.00 ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
5 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.2. 2563 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ สำนักการโยธา .. .. ร้อยละ 80 279,400.00 0.00 สํานักการโยธา 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 ยกเลิก 10.00
6 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.2. 2563 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง ประกอบด้วย การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่งผ่านระบบเครือข่ายภายในอินทราเน็ต ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย อุปกรณ์เครือข่าย และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน จึงมีความจำเป็นต้องบำรุงรักษาระบบฯ ดังกล่าว ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ บำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 2,100,000.00 1,975,016.16 สํานักการจราจรและขนส่ง 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
7 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.2. 2563 งานบำรุงรักษาระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอลกรุงเทพมหานคร 1 เพื่อพัฒนาระบบติดต่อสื่อสารภายในองค์กร โดยจัดตั้งเครือข่ายระบบสื่อสารแบบ Digital Trunked Radio System (DTRS) ทีมีเสถียรภาพ ให้สามารถครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อการประสานงาน การควบคุม สั่งการ และติดต่อสื่อสาร ภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการควบคุมสั่งการและติดต่อสื่อสาร ด้วยสัญญาณเสียงและข้อมูลที่ถูกต้องระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้วยกันให้เกิดประสิทธิภาพทั้งระบบ และป้องกันการรบกวนและการลักลอบดักฟังของผู้ไม่หวังดี 1 เพื่อพัฒนาระบบติดต่อสื่อสารภายในองค์กร โดยจัดตั้งเครือข่ายระบบสื่อสารแบบ Digital Trunked Radio System (DTRS) ทีมีเสถียรภาพ ให้สามารถครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อการประสานงาน การควบคุม สั่งการ และติดต่อสื่อสาร ภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการควบคุมสั่งการและติดต่อสื่อสาร ด้วยสัญญาณเสียงและข้อมูลที่ถูกต้องระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้วยกันให้เกิดประสิทธิภาพทั้งระบบ และป้องกันการรบกวนและการลักลอบดักฟังของผู้ไม่หวังดี 4 เพื่อพัฒนาระบบเครือข่าย อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถขยาย และเชื่อมต่อโครงข่ายที่มีอยู่เข้ากับโครงข่ายของหน่วยงานอื่น เพื่อขับเคลื่อนภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ อย่างสอดคล้องและพร้อมเพรียงกัน 5 เพื่อเพิ่มระดับการให้บริการของหน่วยงาน และการแก้ไขปัญหาของประชาชน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 1 เพื่อปรับปรุงสมรรถนะและคุณภาพของการติดต่อสื่อสาร ด้วยโครงข่ายระบบ Digital Trunked Radio System (DTRS) ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ขยายขอบเขตการใช้งานของระบบการติดต่อด้วยวิทยุสื่อสารให้กว้างขึ้นและโครงข่ายมีความเป็นส่วนตัว (Private Network) มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะภารกิจรับผิดชอบในปัจจุบันของหน่วยงานที่บริหารงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอดจนถึงสามารถขยายระบบ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจรับผิดชอบของศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 2.1 ด้านการสื่อสารทางเสียง จากเดิมที่เป็นอนาลอกจะถูกเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอล ส่งผลให้การใช้งานคลื่นความถี่ (Frequency Carrier) เกิดความคุ้มค่ามากขึ้น ทั้งนี้ในการทดแทนระบบจากโครงข่ายระบบอนาลอกเดิมไปเป็นระบบโครงข่าย Digital Trunked Radio System (DTRS) นั้น สามารถทยอยทำที่ละส่วนได้ โดยที่โครงข่ายทั้งหมดยังสามารถติดต่อถึงกันได้หมด แต่อย่างไรก็ดีคุณภาพและขอบเขตการให้บริการในบางส่วนอาจจะต่างกันไป ขึ้นกับสถาปัตยกรรมของการออกแบบระบบนั้นๆ นอกจากนี้ระบบโครงข่าย Digital Trunked Radio System (DTRS) ยังมีขีดความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์พื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานอีกด้วย 2.2 ด้านความปลอดภัยจากการถูกลอบดักฟังการติดต่อสื่อสารจากผู้ไม่หวังดี เนื่องด้วย Digital Trunked Radio System (DTRS) ใช้เทคโนโลยีการผสมสัญญาณแบบดิจิตอลและมีการจัดสรรทรัพยากรของระบบ เช่น ความถี่หรือ ตำแหน่งตามเวลาสำหรับการขอเข้าใช้งานของผู้ใช้แต่ละราย ซึ่งมีลักษณะการออกแบบเช่นเดียวกับเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2.3 ด้านการสื่อสารข้อมูล โครงข่ายระบบ Digital Trunked Radio System (DTRS) สามารถรองรับการส่งผ่านข้อมูล ซึ่งทำให้สามารถรองรับการทำงานต่างๆได้หลากหลาย ซึ่งสามารถเลือกได้ตามความต้องการ เช่นระบบ SCADA หรือ Telemetry, การรับ-ส่งข้อความ (SMS) เป็นต้น 3 ด้านการสนับสนุนงานกู้ภัย และ บรรเทาสาธารณภัย โครงข่ายระบบ Digital Trunked Radio System (DTRS) มีฟังก์ชั่นสนับสนุนที่เป็นประโยชน์ในลักษณะงานดังกล่าว เช่น ข้อมูลพิกัดตำแหน่ง (GPS) เพื่อแสดงผลบนระบบแผนที่ของกรุงเทพมหานครได้, การบันทึกบทสนทนา, การเฝ้าสังเกตการณ์จากส่วนควบคุมกลาง เป็นต้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการประสานความร่วมมือไปยังฝ่ายงานต่างที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อช่วยในการคลี่คลายสถานการณ์เสี่ยงภัย ณ ขณะนั้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที 4 เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพความคล่องตัวในการแก้ปัญหาจากทรัพยากรโครงข่ายระบบที่ไม่เพียงพอ เป็นประเด็นปัญหาซึ่งพบบ่อยโดยเฉพาะการใช้งานในกรณีฉุกเฉินจากโครงข่ายระบบอนาลอกดังเดิม เช่น ปัญหาการลักลอบใช้คลื่นความถี่วิทยุ การจัดชั้นความลับและ ปัญหาพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณไม่เพียงพอ 34,000,000.00 0.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
8 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.2. 2563 กิจกรรมการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลด้านสาธารณภัยของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลหลักของสำนักฯ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อนำไปพิจารณาสั่งการได้ เพื่อให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลตามภารกิจหลักของสำนักฯ ให้สามารถพิจารณาสั่งการ และเป็นประโยชน์ในการนำฐานข้อมูลไปใช้ได้ มีฐานข้อมูลตามภารกิจหลักของสำนักฯ และสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับกรุงเทพมหานคร 0.00 0.00 สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
9 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.2. 2563 การพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร การจัดการฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานและภาพรวมของกรุงเทพมหานคร การจัดการฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานและภาพรวมของกรุงเทพมหานคร การจัดการฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานและภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 0.00 0.00 สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
10 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.2.1 2563 กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนามหานครอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเห็นถึงความสำคัญในการกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของกรุงเทพมหานคร และการพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ ให้สอดคล้องกับแนวทางตามประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่ 1/ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมิน คุณสมบัติ วิธีการและกระบวนการในการพิจารณาการเป็นเมืองอัจฉริยะ และการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมจึงได้จัดทำกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนามหานครอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลจากการทดลองดำเนินการในพื้นที่จริง ในการเตรียมความพร้อมของการพัฒนาพื้นที่สู่มหานครอัจฉริยะ ตามแนวทางการสร้างเสริมความร่วมมือ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการระดมความคิดเห็นและกรอบแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการและศักยภาพของพื้นที่ กำหนดเลือกพื้นที่เริ่มต้นของการพัฒนาและจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่เป้าหมายสู่มหานครอัจฉริยะ ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากการนำข้อมูลสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลดำเนินการในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ต่อไป 2.1 เพื่อศึกษาการพัฒนาเมืองสู่มหานครอัจฉริยะ ด้วยการสร้างความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 2.2 เพื่อศึกษาและคัดเลือกพื้นที่เริ่มต้นในการดำเนินการพัฒนาสู่ความเป็นมหานครอัจฉริยะ 2.3 เพื่อจัดทำแผนเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่สู่ความเป็นมหานครอัจฉริยะ 3.1 มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนาเมืองสู่มหานครอัจฉริยะ 3.2 มีการศึกษาและเลือกพื้นที่เริ่มต้นเพื่อดำเนินการพัฒนาสู่ความเป็นมหานครอัจฉริยะ 3.3 มีการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่สู่ความเป็นมหานครอัจฉริยะ 0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
11 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.2. 2563 กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และได้มีการเก็บรวบรวมไว้ในรูปแบบต่างๆ ในสื่อต่างๆ ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดจะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟ้มข้อมูล ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง การจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูลตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูลตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ขั้นตอนที่ 1 หน่วยงานทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาฐานข้อมูลหรือข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่นำไปประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร มาตรฐานบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น ขั้นตอนที่ 2 หน่วยงานนำข้อมูลตามขั้นตอนที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลจำเป็นตามภารกิจหลักมาจัดลำดับความสำคัญและและพิจารณาคัดเลือกภารกิจหลักที่จะดำเนินการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล จำนวน 1 ฐานข้อมูล 0.00 0.00 สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
12 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.2. 2563 การบันทึกข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล (ทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล) เข้าฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ในช่วงปี พ.ศ.2506 - 2542 เนื่องจากข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุลของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2506-2546 ยังไม่มีการบันทึกลงในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลในระบบคอมพิวเตอร์แต่อย่างใด ทำให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรองรายการจากระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการประชาชนที่มาติดต่อ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ดังนั้นฝ่ายทะเบียนได้มีการ ตั้งแต่ปี 2506-2546 จำนวน18,256 ราย ฉะนั้นฝ่ายทะเบียนจึงแบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ช่วง ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดเก็บข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล ลงในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ระหว่าง ปี พ.ศ. 2523-2546 จำนวน 5,783 ราย ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดเก็บข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล ลงในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ระหว่าง ปี พ.ศ. 2514-2522 จำนวน 5,976 ราย ช่วงที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดเก็บข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล ลงในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ระหว่าง ปี พ.ศ. 2506-2513 จำนวน 6,497 ราย 1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล เข้าฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อสามารถตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรองรายการทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุลจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ทันที 3. เพื่ออำนวยความสะดวก และความรวดเร็วให้กับประชาชนผู้มาติดต่อ 4. เพื่อสร้างความประทับใจ ความพึงพอใจสูงสุดแก่ประชาชนผู้มาติดต่อและก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและกรุงเทพมหานคร 1. สามารถจัดเก็บช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดเก็บข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล ลงในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ระหว่าง ปี พ.ศ. 2514-2522 จำนวน 5,976 ราย 2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรองรายการทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 0.00 0.00 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
13 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.2. 2563 กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูล ///////// ///////// ///////////// 0.00 0.00 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
14 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.2. 2563 กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ นโยบายของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นการบริหารราชการด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส มีส่วนร่วม ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ เกิดความพึงพอใจ การปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ 1.เพื่อสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อประเมินความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดำเนินการตามเป้าหมายตามที่กองงานผู้ตรวจราชการ กรุงเทพมหานครกำหนด (ประเมินความพึงพอใจ จำนวน 2 ครั้ง/ปี) 0.00 0.00 สำนักงานเขตพญาไท 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
15 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.2. 2563 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 1. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า "การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ความมีประสิทธิภาพ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็นการประจายภารกิจและทรัพยากรให้ท้องถิ่น การกระจายอำนาจ การตัดสินใจการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน" การปรับปรุงคุณภาพให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่าางมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 2.การบริหารราชการมีเป้าหมายสุดท้าย คือ ทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ การปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ซึ่งพยายามให้เกิดความรวดเร็ว โปร่งใส มีส่วนร่วม ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ฯลฯ ล้วนแต่ต้องการให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ หากปฏิบัติงานแล้วผู้รับบริการไม่พึงพอใจยังไม่นับว่ามีการปฏิบัติงานและการบริหารราชการได้ตามเป้าหมายอย่างแท้จริง การวัดความพึงพอใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เป็นไปตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด เป็นไปตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางกะปิ 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
16 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.2.1 2563 ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตมีนบุรี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายต้องการพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ทุกสำนักงานเขตมีการจัดทำเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันสมัย ทันเหตุการณ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว จึงทำโครงการปรับปรุงเว็บไซต์เขตมีนบุรี ขึ้น 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ทางราชการของสำนักงานเขตมีนบุรีได้ อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส 2. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเมืองด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในลักษณะโต้ตอบกับสำนักงานเขตเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 4. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมีนบุรีทราบข่าวสาร และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในองค์กร ผลผลิต การจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข้อมูลการให้บริการ รวมทั้งสถิติที่สำคัญของสำนักงานเขต และมีแบบฟอร์มให้สามารถดาวน์โหลดได้ ผลลัพธ์ หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน รวมทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ และการแก้ไขปัญหาของสำนักงานเขต รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการด้านข้อมูลข่าวสารราชการที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ และประชาชนสามารถแสดง ความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ในลักษณะโต้ตอบกับสำนักงานเขตมีนบุรี 0.00 0.00 สำนักงานเขตมีนบุรี 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
17 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.2. 2563 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตหนองจอก ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ในหน่วยงานภาครัฐจึงต้องปรับปรุงการสื่อสาร ช่องทางการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ฯลฯ ออกไปให้กว้างขวางแก่ประชาชน 1. เพื่อให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร การดำเนินงานต่างๆ ให้แก่ประชาชน - สำนักงานเขตหนองจอกมีเว็บไซต์ของสำนักงานเขตหนองจอกที่มีข้อมูลข่าวสาร ครบถ้วน 0.00 0.00 สำนักงานเขตหนองจอก 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
18 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.2. 2563 กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูล หน่วยงานมีการจัดทำฐานข้อมูล การนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด มีฐานข้อมูลของสำนักงานเขตคลองสาน ตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด 0.00 0.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
19 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.2. 2563 การพัฒนาฐานข้อมูล สำนักงานเขตมีการรวบรวมข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และได้มีการรวบรวมเก็บไว้ในรูปแบบต่างๆ ในสื่อต่างๆ ลงใน ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล (Data file) เดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟ้มข้อมูล (Data file) และมีการจัดการฐานข้อมูล (Database) อย่างเป็นระบบ มีการจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน มีการจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 0.00 0.00 สำนักงานเขตภาษีเจริญ 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
20 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.2. 2563 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อมูลต่างๆ ทีเกิดจากการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนมีจำนวนมาก ที่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและได้มีการรวบรวมไว้ในรูปแบบต่างๆ แต่ยังไม่ได้มีการรวมเป็นฐานข้อมูลเดียว ทำให้การนำมาใช้ประโยชน์จากข้อมูลไม่เต็มประสิทธิภาพ เพื่อสนองนโยบาลประเทศไทย 4.0 กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดเป้าหมายสำคัญในการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครรวมถึงถึงสำนักงานเขตสาทรนั้นจัดทำโครงการพัฒนาฐานข้อมูลระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น เพื่อรองรับตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ มิติที่ 4 การพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภพในการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล 1. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลระดับเขต สำนักงานเขตสาทรมีฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 0.00 0.00 สำนักงานเขตสาทร 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
21 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.2. 2563 โครงการการให้บริการข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลด้วยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ online ฝ่ายทะเบียน ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนชื่อตัว (ช.3) และการร่วมใช้ชื่อสกุล (ช.4) ด้วยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ online เพื่อประโยชน์สำหรับประชาชนเจ้าของรายการหรือผู้มีส่วนได้เสียในการตรวจสอบหรือคัดรับรองสำหรับใช้อ้างอิงในกรณีต่าง ๆ โดยได้ดำเนินการให้บริการข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลด้วยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ online และทอดแบบสอบถามความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการที่มาขอสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล เพื่อจะได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจ และความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด 1. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลและได้รับความพึงพอใจสูงสุด 2. เพื่อนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาขอสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 1. เพื่อให้การบริการสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลแก่ผู้รับบริการ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด (ไม่เกิน 2 นาที/ราย) 2. เพื่อติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาขอสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลให้ได้ในระดับมากที่สุด 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางคอแหลม 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
22 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.2. 2563 โครงการปรับปรุงข้อมูลลงเว็บไซต์ของสำนักงานเขต การปรับปรุงข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ และแผนปฏิบัติราชการลงเว็บไซต์ของสำนักงานเขต 1. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการติดต่อราชการกับสำนักงานเขต 2. เผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำ 3. เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารแก่ประชาชนอย่างหลากหลาย 1. การปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซด์อย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกเดือน 2. การเผยแพร่ภาพกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงาน/โครงการ 3. การปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของราชการ 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางคอแหลม 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
23 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.2. 2563 แผนพัฒนาฐานข้อมูลสำนักงานเขตบางคอแหลม ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง การจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการวางนโยบายในอนาคต ฐานข้อมูลจำนวน 1 ฐานข้อมูล 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางคอแหลม 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
24 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.2. 2563 การพัฒนาฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้ข้อมูล ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร การพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การจัดทำฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้ข้อมูล ตามแผนการพัฒนาข้อมูลของหน่วยงาน และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 0.00 0.00 สำนักงานเขตคลองเตย 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
25 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.2. 2563 ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.3 ชั้น โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะจะมีผลการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญหา อารมณ์ และสังคม โรงเรียนจึงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน ปัจจุบันสภาพอาคาร ห้องเรียนบางส่วนชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากใช้งานมานาน และมีไม่เพียงต่อ จึงจำเป็นต้องก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้น เพื่อให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาและเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 1. เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 2. เพื่อให้มีอาคารเรียนสวยงาม - ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล 3 ชั้น โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) 3,281,000.00 0.00 สำนักงานเขตสะพานสูง 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 ชะลอ 67.00
26 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.2. 2563 กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสำนักงานเขต ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายต้องการพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ทุกสำนักงานเขตมีการจัดทำเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันสมัย ทันเหตุการณ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว จึงทำโครงการปรับปรุงเว็บไซต์เขตสะพานสูง ขึ้น 1.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานเขต 2.เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน 3.เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเมืองด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน รายงานผู้บริหารเดือนละ 1 ครั้ง (12 ครั้ง/ปี) 0.00 0.00 สำนักงานเขตสะพานสูง 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
27 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
4.2. 2560 กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบจากข้อมูลใบอนุญาต อ.1 และใบรับแจ้ง กทม.6 หรือ ยผ.4 ของกองควบคุมอาคาร ระหว่าง พ.ศ.2557-พ.ศ.2559 จัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ (พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มาตรา 32 ทวิ ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548 กำหนดให้อาคารสาธารณะ 9 ประเภท โดยการพิจารณาคัดแยกจากใบอนุญาต อ.1 และใบรับแจ้ง กทม.6 หรอื ยผ.4 ที่กองควบคุมอาคารออกระหว่าง พ.ศ.2557-พ.ศ.2559 โดยฐานข้อมูลมีข้อมูลเลขที่ใบอนุญาต ใบรับแจ้ง ชื่อเจ้าของอาคาร ที่ตั้งอาคาร พิกัดอาคาร ลักษณะและการใช้สอยอาคารเป็นต้น จัดทำฐานข้อมูลอาคารสาธารณะ 9 ประเภท พร้อมผลการประเมินผลความเสื่ยงของอาคาร ร้อยละ 80 ของจำนวนใบอนุญาต อ.1 และใบแจ้ง กทม.6 หรือ ยผ.4 ของกองควบคุมอาคาร ระหว่างปี พ.ศ.2557-พ.ศ.2559 ที่ได้รับการพิจารณาคัดแยกเพื่อจัดทำฐานข้อมูล 0.00 0.00 สํานักการโยธา 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
28 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
4.2. 2560 โครงการจัดหาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการน้ำ (กสน.) กรุงเทพมหานครประสบปัญหาน้ำท่วมขังจากฝนตกในพื้นที่อยู่บ่อยครั้ง ทั้งท่วมขังในซอยต่างๆ และในถนนสายหลัก ซึ่งในปัจจุบันสำนักการระบายน้ำได้มีการจัดทำระบบติดตามตรวจวัดสภาพน้ำครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้ว ทั้งข้อมูลปริมาณฝน ระดับน้ำ อัตราการไหล และระดับน้ำท่วมบนถนน แต่ยังขาดเครื่องมือประมวลผล วิเคราะห์และสั่งการ สำรหับการจัดการระบายน้ำที่รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ ดังนั้นสำนักการระบายน้ำจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำแผนหลักการพัฒนาระบบจัดการการระบายน้ำเชิงรุก เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการนำเครื่องมือทีมีอยู่เดิมมาพัฒนาเพิ่มเติมให้ครบสมบูรณ์ มีความทันสมัย สามารถรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับใช้ในการควบคุม ติดตาม คาดการณ์ได้ เพื่อจัดหาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักการระบายน้ำ ซึ่งส่งผลต่อภารกิจด้านการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้มีประสิทธิภาพ มีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการน้ำ 0.00 0.00 สํานักการระบายน้ำ 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 ไม่ได้รับงบประมาณ 1.00
29 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
4.2. 2561 16.กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภท ที่ผ่านการรับรองตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร จาก กองควบคุมอาคาร (ได้ อ.6 ปี พ.ศ. 2560) จัดทำฐานข้อมูลอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนอาคาร จัดทำฐานข้อมูลอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนอาคาร จัดทำฐานข้อมูลอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนอาคาร 0.00 0.00 สํานักการโยธา 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
30 1.0.3.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
4.2. 2561 5.จัดทำฐานข้อมูลอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จัดทำฐานข้อมูลอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนอาคารโดยการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน จัดทำฐานข้อมูลอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนอาคารโดยการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน จัดทำฐานข้อมูลอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนอาคารโดยการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 0.00 0.00 สํานักการโยธา 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
31 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
4.2. 2561 7.จัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ยื่นขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ช่วงเดือนตุลาคม 2560 - กรกฎาคม 2561 จัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ยื่นขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ช่วงเดือนตุลาคม 2560-กรกฎาคม 2561 จัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ยื่นขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ช่วงเดือนตุลาคม 2560-กรกฎาคม 2561 จัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ยื่นขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ช่วงเดือนตุลาคม 2560-กรกฎาคม 2561 0.00 0.00 สํานักการโยธา 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
32 1.0.5.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
4.2. 2562 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (กสอ.) (ข้อบัญญัติฯ) กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสําคัญในการควบคุมกํากับดูแลการสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหาร และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับอาหารให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายว่าด้วยอาหาร ในสถานประกอบการอาหารในกรุงเทพมหานคร ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ร้านจำหน่ายอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ตลาด และแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี ซึ่งมีอยู่จำนวนมาก และมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานประกอบการอาหารอยู่บ่อยๆ มีทั้งผู้ประกอบการรายใหม่ เลิกกิจการ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานประกอบการอื่นๆ โดยเป็นการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ทั้ง ๕๐ สํานักงานเขต ประกอบด้วยภารกิจที่ต้องดำเนินการทั้งในส่วนของการตรวจประเมินสุขลักษณะสถานประกอบการ การตรวจเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ การส่งเสริมความรู้การสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข การตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปัจจุบันการดำเนินงานดังกล่าวนั้น ยังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันอย่างเป็นระบบ ทำให้การปฎิบัติงานมีความยากลำบาก และทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ประกอบกับระบบสารสนเทศอาหารปลอดภัยเดิมได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆ มีการเสื่อมสภาพ และเทคโนโลยีไม่รองรับกับจำนวนข้อมูลที่มากขึ้นและความต้องการใช้งานของเจ้าหน้าที่ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหารขึ้นตามสภาพสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลด้านการสุขาภิบาลอาหารให้เป็นระบบเดียว ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน และเป็นการจัดการระบบฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย สะดวกต่อการใช้งาน รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการงานด้านการสุขาภิบาลอาหารให้มีศักยภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคตได้ดีขึ้น กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ตระหนักในปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขาภิบาลอาหารที่สามารถบ่งชี้สถานการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร และเชื่อมโยงข้อมูลด้านการสุขาภิบาลอาหารให้เป็นระบบ ทำให้สามารถรับทราบปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการ ควบคุม จัดทำรายงาน วิเคราะห์วางแผนการปฎิบัติงาน และแผนงบประมาณในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร -//- 1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขาภิบาลอาหารที่สามารถบ่งชี้สถานการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานครได้ 2. เพื่อพัฒนาเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลในการดำเนินงานตามภารกิจด้านการสุขาภิบาลอาหาร 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหารของกองสุขาภิบาลอาหาร และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต -//- พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขาภิบาลอาหารที่มีข้อมูล ครบถ้วน เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ-//- 5,750,500.00 0.00 สำนักอนามัย 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
33 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
4.2. 2562 การจัดทำระบบสารสนเทศการควบคุมอาคาร เพื่อจัดทำฐานข้อมูลอาคาร ระยะที่ 1 และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานควบคุมอาคาร จัดทำข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศอาคาร 9 ประเภท พืนที่ 12 เขต ประกอบดัวย เขตสาทร เขตบางรัก เขตปทุมวัน เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตบางนา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง เขตห้วยขวาง และเขตบางพลัด จัดทำข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศอาคาร 9 ประเภท พืนที่ 12 เขต ประกอบดัวย เขตสาทร เขตบางรัก เขตปทุมวัน เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตบางนา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง เขตห้วยขวาง และเขตบางพลัด จัดทำฐานข้อมูลอาคาร 9 ประเภทที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลความเสี่ยงอาคารที่ได้รับการตรวจสอบ และจัดทำระบบข้อมูลอาคารที่ไม่ได้ถูกกฎหมายตรวจสอบและเข้าประเมินความเสี่ยงได้ 51,872,400.00 0.00 สํานักการโยธา 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
34 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
4.2. 2562 กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภทที่ผ่านการรับรองตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารจากสำนักงานควบคุมอาคาร (ได้ อ.6 ปี พ.ศ. 2560) การจัดทำแผนที่แสดงตำแหน่งอาคาร หมายถึง การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภท ในพื้่นที่กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ เขตห้วยขวาง และเขตบางพลัด เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนลดความเสี่ยงในการใช้อาคาร พื้นที่เขตสาทร เขตบางรัก เขตปทุมวัน เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตบางนา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง เขตห้วยขวาง และเขตบางพลัด การจัดทำแผนที่แสดงตำแหน่งอาคาร หมายถึง การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภท ในพื้่นที่กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ เขตห้วยขวาง และเขตบางพลัด เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนลดความเสี่ยงในการใช้อาคาร พื้นที่เขตสาทร เขตบางรัก เขตปทุมวัน เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตบางนา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง เขตห้วยขวาง และเขตบางพลัด จัดทำฐานข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภท ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลความเสี่ยงอาคารที่ได้รับการตรวจสอบ และจัดทำระบบข้อมูลระบุอาคารที่ไม่ได้ถูกกฎหมายอาคารตรวจสอบและเข้าประเมินความเสี่ยงได้ 0.00 0.00 สํานักการโยธา 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 60.00
35 1.0.2.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
4.2. 2562 โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้ในการวางแผน ตัดสินใจ และกาหนดแนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - เพื่อให้มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านการจัดการข้อมูลมูลฝอย สาหรับใช้ในการวางแผนตัดสินใจและกาหนดแนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้มีระบบสารสนเทศข้อมูลปริมาณมูลฝอยที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (การชั่งน้าหนักมูลฝอยแบบอัตโนมัติ) ณ ศูนย์กาจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครทั้ง 3 แห่ง และสถานีขนถ่ายมูลฝอยย่อยรัชวิภา และระบบงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เส้นทางการเดินรถเก็บขนมูลฝอย ข้อมูลรถเก็บขนมูลฝอย ปริมาณน้ามันเชื้อเพลิง และการวิเคราะห์เพื่อประเมิน ประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย 28,000,000.00 0.00 สํานักสิ่งแวดล้อม 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
36 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
4.2. 2563 กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภทที่ผ่านการรับรองตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารจากสำนักงานควบคุมอาคาร (ได้ อ.6 ปี พ.ศ. 2561) การจัดทำแผนที่แสดงตำแหน่งอาคาร หมายถึง การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภท ในพื้่นที่กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ เขตห้วยขวาง และเขตบางพลัด เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนลดความเสี่ยงในการใช้อาคาร พื้นที่เขตสาทร เขตบางรัก เขตปทุมวัน เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตบางนา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง เขตห้วยขวาง และเขตบางพลัด การจัดทำแผนที่แสดงตำแหน่งอาคาร หมายถึง การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภท ในพื้่นที่กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ เขตห้วยขวาง และเขตบางพลัด เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนลดความเสี่ยงในการใช้อาคาร พื้นที่เขตสาทร เขตบางรัก เขตปทุมวัน เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตบางนา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง เขตห้วยขวาง และเขตบางพลัด จัดทำฐานข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภท ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลความเสี่ยงอาคารที่ได้รับการตรวจสอบ และจัดทำระบบข้อมูลระบุอาคารที่ไม่ได้ถูกกฎหมายอาคารตรวจสอบและเข้าประเมินความเสี่ยงได้ 0.00 0.00 สํานักการโยธา 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
37 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
4.2. 2563 กิจกรรม การจัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ยื่นขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ตรวจสอบและดำเนินการกับอาคาร ที่ถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง การตรวจสอบอาคาร คือ การตรวจสอบสภาพอาคารด้านความมั่นคงแข็งแรง และระบบอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร โดยผู้ตรวจสอบอาคารตามมาตร 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ใช้ประโยชน์อาคาร อาคารที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมาย 9 ประเภท ได้แก่ 1. อาคารสูง 2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 3. อาคารชุมนุมคน 4. โรงมหรสพ 5. โรงแรม 6. สถานบริการ 7. อาคารอยู่อาศัยรวม 8. โรงงาน 9. ป้าย การตรวจสอบอาคาร คือ การตรวจสอบสภาพอาคารด้านความมั่นคงแข็งแรง และระบบอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร โดยผู้ตรวจสอบอาคารตามมาตร 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ใช้ประโยชน์อาคาร อาคารที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมาย 9 ประเภท ได้แก่ 1. อาคารสูง 2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 3. อาคารชุมนุมคน 4. โรงมหรสพ 5. โรงแรม 6. สถานบริการ 7. อาคารอยู่อาศัยรวม 8. โรงงาน 9. ป้าย 0.00 0.00 สํานักการโยธา 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
38 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
4.2. 2563 การจัดทำระบบสารสนเทศการควบคุมอาคาร เพื่อจัดทำฐานข้อมูลอาคาร ระยะที่ 1 และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานควบคุมอาคาร จัดทำข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศอาคาร 9 ประเภท พืนที่ 12 เขต ประกอบดัวย เขตสาทร เขตบางรัก เขตปทุมวัน เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตบางนา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง เขตห้วยขวาง และเขตบางพลัด จัดทำข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศอาคาร 9 ประเภท พืนที่ 12 เขต ประกอบดัวย เขตสาทร เขตบางรัก เขตปทุมวัน เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตบางนา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง เขตห้วยขวาง และเขตบางพลัด จัดทำฐานข้อมูลอาคาร 9 ประเภทที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลความเสี่ยงอาคารที่ได้รับการตรวจสอบ และจัดทำระบบข้อมูลอาคารที่ไม่ได้ถูกกฎหมายตรวจสอบและเข้าประเมินความเสี่ยงได้ 51,872,400.00 15,342,000.00 สํานักการโยธา 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 76.68
39 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
4.2. 2563 โครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการ ปัญหาน้ำเน่าเสียของแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุ่นแรงเพิ่มมากขึ้นโดยฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ประสพปัญหาในเรื่องความหนาแน่นของประชากรสูง ประกอบกับมีแม่น้ำ ลำคลองที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครได้รับการปนเปื้อนจากตอนบนของประเทศมาอย่างรุนแรงแล้ว ความพยายามที่จะลดความสกปรกหรือการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการให้เกิดผลในระยะเวลาอันสั้นได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงมีแนวทางที่จะลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้กับแหล่งน้ำดังกล่าวโดยใช้แนวทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของแหล่งกำเนิดน้ำเสียเพื่อลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้แหล่งน้ำธรรมชาติ ในที่นี้คือความพยายามที่จะให้ผู้ประกอบการมีการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Pretreatment) หรือกรณ๊ผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียมีระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง ก็จะสนับสนุนให้สามารถควบคุมกระบวนการให้น้ำผ่านการบำบัดมีคุณสมบัติผ่านตามมาตรฐานน้ำทิ้ง ทั้งนี้แนวทางในการดำเนินการหรือกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย จำเป็นต้องมีฐานข้อมูลคือ จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการ ปริมาณน้ำเสีย คุณสมบัติ ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อใช้ในการวางแผน กำหนดแนวทาง จึงเป็นที่มาของโครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่มีความสำคัญในอันดับต้นๆ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เช่นปริมาณน้ำเสีย คุณสมบัติ จำนวนหรือปริมาณของระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ในกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลหรือฐานข้อมูลในการประยุกต์ใช้ ในการวางแผนด้านการจัดการคุณภาพน้ำ สำหรับแหล่งน้ำสาธารณะ ลดการเกิดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดขนาดใหญ่ รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก เช่นระบบ Onsite Treatmentplant และประกอบการพิจารณาดำเนินการในเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้สามารถรวบรวมประเมินผล และใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการวางแผน บริหารจัดการในด้านการจัดการคุณภาพน้ำใน 21 เขตการปกครองที่มีการบริการบำบัดน้ำเสียรวมเป็นอย่างน้อยและขยายไปให้ครบทั้ง 50 เขตการปกครอง (ทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร) 0.00 0.00 สํานักการระบายน้ำ 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
40 1.0.2.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
4.2. 2563 โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านการจัดการข้อมูลมูลฝอย สำหรับใช้ในการวางแผนตัดสินใจและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้มีระบบสารสนเทศข้อมูลปริมาณมูลฝอยที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (การชั่งน้ำหนักมูลฝอยแบบอัตโนมัติ) ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครทั้ง 3 แห่ง และสถานีขนถ่ายมูลฝอยย่อยรัชวิภา และระบบงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เส้นทางการเดินรถเก็บขนมูลฝอย ข้อมูลรถเก็บขนมูลฝอย ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง และการวิเคราะห์เพื่อประเมินประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย - เพื่อให้มีฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผน ตัดสินใจ และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร - เพื่อให้มีระบบสารสนเทศข้อมูลปริมาณมูลฝอยที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (การชั่งน้ำหนักมูลฝอยแบบอัตโนมัติ) ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครทั้ง 3 แห่ง และสถานีขนถ่ายมูลฝอยย่อยรัชวิภา และระบบงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เส้นทางการเดินรถเก็บขนมูลฝอย ข้อมูลรถเก็บขนมูลฝอย ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง และการวิเคราะห์เพื่อประเมินประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย - เพื่อให้มีฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผน ตัดสินใจ และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 62,100,000.00 62,100,000.00 สํานักสิ่งแวดล้อม 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
41 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
4.2. 2563 โครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการในพื้นที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ปัญหาน้ำเน่าเสียของแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ประสบปัญหาในเรื่องความหนาแน่นของประชากรสูง ประกอบกับมีแม่น้ำ ลำคลองที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครได้รับการปนเปื้อนจากตอนบนของประเทศมาอย่างรุนแรงแล้ว ความพยายามที่จะลดความสกปรกหรือการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการให้เกิดผลในระยะเวลาอันสั้น ได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงมีแนวทางในการลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้กับแหล่งน้ำดังกล่าวโดยการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแหล่งกำเนิดน้ำเสีย เพื่อลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้แหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Pretreatment) หรือกรณีผู้ประกอบการ ที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่มีระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง ก็จะสนับสนุนให้สามารถควบคุมกระบวนการให้น้ำผ่านการบำบัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน กำหนดแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เช่น ปริมาณน้ำเสีย ประเภทและขนาดของระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ในกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลหรือฐานข้อมูลในการวางแผนด้านการจัดการคุณภาพน้ำ สำหรับแหล่งน้ำสาธารณะ ลดการเกิดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด รวมถึงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียรวมให้เหมาะสมกับแหล่งกำเนิดน้ำเสียในแต่ละพื้นที่และประกอบการพิจารณาดำเนินการในเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้สามารถรวบรวมประเมินผล และใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการวางแผน บริหารจัดการน้ำเสียของอาคารประเภท ก และ ข ตามกฎหมายส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพระนคร 0.00 0.00 สำนักงานเขตพระนคร 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
42 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
4.2. 2563 โครงการจัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียของผู้ประกอบการ ปัญหาน้ำเน่าเสียของแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุ่นแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ประสบปัญหาในเรื่องความหนาแน่นของประชากรสูง ประกอบกับมีแม่น้ำ ลำคลองที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครได้รับการปนเปื้อนจากตอนบนของประเทศมาอย่างรุนแรงแล้ว ความพยายามที่จะลดความสกปรกหรือการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการให้เกิดผลในระยะเวลาอันสั้น ได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงมีแนวทางที่จะลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้กับแหล่งน้ำดังกล่าวโดยใช้แนวทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของแหล่งกำเนิดน้ำเสียเพื่อลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้แหล่งน้ำธรรมชาติ ในที่นี้คือความพยายามที่จะให้ผู้ประกอบการมีการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Pretreatment) หรือกรณีผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียมีระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง ก็จะสนับสนุนให้สามารถควบคุมกระบวนการให้น้ำผ่านการบำบัดมีคุณสมบัติผ่านตามมาตรฐานน้ำทิ้ง ทั้งนี้แนวทางในการดำเนินการหรือกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย จำเป็นต้องมีฐานข้อมูลคือ จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการ ปริมาณน้ำเสีย คุณสมบัติ ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อใช้ในการวางแผน กำหนดแนวทาง จึงเป็นที่มาของโครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่มีความสำคัญเช่นกัน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลของแหล่งกำเนิดน้ำเสียของผู้ประกอบการในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เช่นปริมาณน้ำเสีย คุณสมบัติ จำนวนหรือปริมาณของระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ ใช้เป็นแหล่งข้อมูลหรือฐานข้อมูลในการประยุกต์ใช้ในการวางแผนด้านการจัดการคุณภาพน้ำ สำหรับแหล่งน้ำสาธารณะ ลดการเกิดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก เช่นระบบ Onsite Treatment plant เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการในเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามประเภทแหล่งกำเนิด ได้แก่ ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 กลุ่มอาคารบางประเภทและบางขนาด หรืออาคารประเภท ก และ อาคารประเภท ข ที่ดินจัดสรรประเภท ก ที่ดินจัดสรรประเภท ข รวมถึงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ก และ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ข อีกทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 0.00 0.00 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
43 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
4.2. 2563 โครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการ -ปัญหาน้ำเน่าเสียของแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ประสบปัญหาในเรื่องความหนาแน่นของประชากรสูง ประกอบกับแม่น้ำ ลำคลองที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครได้รับการปนเปื้อนจากตอนบนของประเทศมาอย่างรุนแรงแล้ว ความพยายามที่จะลดความสกปรกหรือการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการให้เห็นผลในระยะเวลาอันสั้น ได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงมีแนวทางที่จะลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้กับแหล่งน้ำดังกล่าวโดยใช้แนวทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของแหล่งกำเนิดน้ำเสียเพื่อลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้แหล่งน้ำธรรมชาติ ในที่นี้คือ ความพยายามที่จะให้ผู้ประกอบการมีการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Pretreatment) หรือกรณีผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียมีระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง ก็จะสนับสนุนให้สามารถควบคุมกระบวนการให้น้ำผ่านการบำบัดมีคุณสมบัติผ่านตามมาตรฐานน้ำทิ้ง ทั้งนี้ แนวทางในการดำเนินการหรือกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียจำเป็นต้องมีฐานข้อมูล เช่น จำนวนระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสีย คุณสมบัติ/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อใช้ในการวางแผนกำหนดแนวทาง จึงเป็นที่มาของโครงการสำรวจข้อมูลระบบบำบัด น้ำเสียของสถานประกอบการ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่มีความสำคัญในอันดับต้น ๆ 1. เพื่อสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐาน ที่จำเป็นต่าง ๆ สำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และกรุงเทพมหานครในการพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด ดูแลตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียให้ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งประกอบการพิจารณาดำเนินการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย 2. เพื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ 1. สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียส่งให้สำนักการระบายน้ำเพื่อจัดทำฐานข้อมูลภายในเดือนมิถุนายน 2563 2. ผู้ประกอบการในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร 0.00 0.00 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
44 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
4.2. 2563 โครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก ปัญหาน้ำเน่าเสียของแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ประสบปัญหาในเรื่องความหนาแน่นของประชากรสูง ประกอบกับแม่น้ำลำคลองที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครได้รับการปนเปื้อน จากตอนบนของประเทศมาอย่างรุนแรงแล้ว ความพยายามที่จะลดความสกปรกหรือการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการให้เห็นผลในระยะเวลาอันสั้นได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงมีแนวทางที่จะลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้กับแหล่งน้ำดังกล่าวโดยใช้แนวทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของแหล่งกำเนิดน้ำเสียเพื่อลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้แหล่งน้ำธรรมชาติ ในที่นี้คือ ความพยายามที่จะให้ผู้ประกอบการมีการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Pretreatment) หรือกรณีผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียมีระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง ก็จะสนับสนุนให้สามารถควบคุมกระบวนการให้น้ำผ่านการบำบัด มีคุณสมบัติผ่านตามมาตรฐานน้ำทิ้ง ทั้งนี้ แนวทางในการดำเนินการหรือกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียจำเป็นต้องมีฐานข้อมูล เช่น จำนวนระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสีย คุณสมบัติ/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อใช้ในการวางแผนกำหนดแนวทาง จึงเป็นที่มาของโครงการสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่มีความสำคัญในอันดับต้น ๆ 1 เพื่อสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก ให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่าง ๆ สำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลของสำนักงานเขตและกรุงเทพมหานครในการพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด ดูแลตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียให้ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งประกอบการพิจารณาดำเนินการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย 2 เพื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่เขต 1 สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียส่งให้สำนักการระบายน้ำเพื่อจัดทำฐานข้อมูลภายในเดือนมิถุนายน 2563 2 ผู้ประกอบการในพื้นที่เขตได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางรัก 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
45 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
4.2. 2563 โครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตยานนาวา ปัญหาน้ำเน่าเสียของแหล่งน้ำสาธารณะเป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุ่นแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสบปัญหาในเรื่องความหนาแน่นของประชากร ประกอบกับมีแม่น้ำ ลำคลองที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครได้รับการปนเปื้อนจากตอนบนของประเทศมาอย่างรุนแรงแล้ว ความพยายามที่จะลดความสกปรกหรือการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดังกล่าว ไม่สามารถดำเนินการให้เกิดผล ในระยะเวลาอันสั้นได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงมีแนวทางที่จะลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้กับแหล่งน้ำดังกล่าว โดยใช้แนวทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของแหล่งกำเนิดน้ำเสีย เพื่อลดความสกปรกที่จะเพิ่ม ให้แหล่งน้ำธรรมชาติ ในที่นี้คือความพยายามที่จะให้ผู้ประกอบการมีการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Pretreatment) หรือกรณีผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียมีระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง ก็จะสนับสนุนให้สามารถควบคุมกระบวนการให้น้ำผ่านการบำบัดมีคุณสมบัติผ่านตามมาตรฐานน้ำทิ้ง ดังนั้น สำนักงานเขตยานนาวา จึงได้จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการในพื้นที่เขตยานนาวา เพื่อให้มีฐานข้อมูลจำนวนระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการ ปริมาณน้ำเสีย คุณสมบัติ ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อใช้ในการวางแผน กำหนดแนวทางในการดำเนินการหรือกระตุ้น ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียต่อไป 1. เพื่อสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการในพื้นที่เขตยานนาวา ให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่างๆ สำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลของสำนักงานเขตยานนาวา และกรุงเทพมหานครในการพัฒนาแหล่งกำเนิด ดูแลตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียให้ปฏิบัติตามกฎหมายรวมทั้งประกอบการพิจารณาดำเนินการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย 2. เพื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่เขตยานนาวา 1. สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียส่งให้สำนักการระบายน้ำเพื่อจัดทำฐานข้อมูลภายในเดือนมิถุนายน 2563 2. ผู้ประกอบการในพื้นที่เขตยานนาวาได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร 0.00 0.00 สำนักงานเขตยานนาวา 2019-10-01 00:00:00 2020-06-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
46 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
4.2. 2563 โครงการ ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ในฐานข้อมูลของพื้นที่เขตดุสิต การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศระบบเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงแผนที่ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ สืบค้น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1. เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของจำนวนบ้านที่ได้มีการ กำหนดเลขหมายประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน หลังจากที่ได้ทำการปลูกสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อย 2. เพื่อเป็นการเพิ่มและพัฒนาฐานข้อมูลรายการบ้าน ตลอดจนการสืบค้นที่ตั้งบ้าน รายละเอียดชั้นข้อมูล ของบ้านได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละของข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงานเขตดุสิตได้รับการสำรวจ จัดเก็บและจัดทำ ระบบฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตดุสิต 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
47 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
4.2. 2563 โครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการ กรุงเทพมหานครมีนโยบายการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆของแหล่งกำเนิดน้าเสียสถานประกอบการในพื้นที่ 50 เขตของกรุงเทพมหานครในรูปแบบเอกสารและข้อมูลสารสนเทศซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลและจัดการข้อมูลในลักษณะต่างๆได้ ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535 1.เพื่อสำรวจและจัดท้าข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้าเสีย 2.เพื่อการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบ้าบัดน้าเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ้าบัดน้าเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ สำรวจและจัดท้าข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้าเสียตามแบบสำรวจและรายงานผลข้อมูลที่สำนักการระบายน้ำกำหนดให้แล้วเสร็จสมบูรณ์และจัดส่งให้สำนักการระบายน้าให้ทันภายในเดือนมิถุนายน 2563 0.00 0.00 สำนักงานเขตพญาไท 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
48 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
4.2. 2563 จัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร จากสถานการณ์น้ำเสียของแหล่งน้ำสาธารณะในปัจจุบัน มีปัญหาที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น กรุงเทพมหานครจึงมีแนวทางที่จะลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้กับแหล่งน้ำโดยใช้แนวทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของแหล่งกำเนิดน้ำเสียเพื่อลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยพยายามที่จะให้ผู้ประกอบการมีการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น สำนักงานเขตบางกะปิ ได้จัดทำโครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย จำเป็นต้องจัดทำฐานข้อมูล จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการ ปริมาณน้ำเสีย คุณสมบัติ ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อใช้ในการวางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานต่อไป เพื่อจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการในเขตบางกะปิ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ปริมาณน้ำเสีย คุณสมบัติ จำนวนหรือปริมาณของระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ในเขตบางกะปิ เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลหรือฐานข้อมูลในการประยุกต์ใช้ ในการวางแผนด้านการจัดการคุณภาพน้ำสำหรับแหล่งน้ำสาธารณะ ลดการเกิดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดใหญ่ รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก และประกอบการพิจารณาดำเนินการในเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้สามารถรวบรวมประเมินผล และใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการวางแผน บริหารจัดการในด้านการจัดการคุณภาพน้ำในเขตบางกะปิที่มีการบำบัดน้ำเสีย โดยประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งให้ข้อมูล 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางกะปิ 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
49 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
4.2. 2563 โครงการจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียพื้นที่เขตมีนบุรี 1. สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการที่เป็น แหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจและรายงานผลข้อมูล ที่สำนักระบายน้ำกำหนดให้เสร็จสมบูรณ์ และจัดส่งให้ สำนักการระบายน้ำให้ทันภายในเดือนกรกฎาคม 2563 2. มีการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแล ระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัด น้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ เพื่อเตรียมการจัดเก็บค่าบำบัดนำ้เสียของกรุงเทพมหานคร 1. สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการที่เป็น แหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจและรายงานผลข้อมูล ที่สำนักระบายน้ำกำหนดให้เสร็จสมบูรณ์ และจัดส่งให้ สำนักการระบายน้ำให้ทันภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ( 80 คะแนน) 2. มีการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแล ระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัด น้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ (20 คะแนน) มีฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็น แหล่งกำเนิดน้ำเสีย 1 ฐานข้อมูล 0.00 0.00 สำนักงานเขตมีนบุรี 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
50 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
4.2. 2563 โครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการ ปัญหาน้ำเน่าเสียของแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุ่นแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ประสพปัญหาในเรื่องความหนาแน่นของประชากรสูงประกอบกับมีแม่น้ำ ลำคลองที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครได้รับการปนเปื้อนจากตอนบนของประเทศมาอย่างรุนแรงแล้ว ความพยายามที่จะลดความสกปรกหรือการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการให้เกิดผลในระยะเวลาอันสั้นได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงมีแนวทางที่จะลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้กับแหล่งน้ำดังกล่าวโดยใช้แนวทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของแหล่งกำเนิดน้ำเสียเพื่อลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้แหล่งน้ำธรรมชาติ ในที่นี้คือความพยายามที่จะให้ผู้ประกอบการมีการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Pretreatment) หรือกรณีผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียมีระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง ก็จะสนับสนุนให้สามารถควบคุมกระบวนการให้น้ำผ่านการบำบัดมีคุณสมบัติผ่านตามมาตรฐานน้ำทิ้ง ทั้งนี้แนวทางในการดำเนินการหรือกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียจำเป็นต้องมีฐานข้อมูลคือ จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการ ปริมาณน้ำเสีย คุณสมบัติ ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อใช้ในการวางแผน กำหนดแนวทาง จึงเป็นที่มาของโครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่มีความสำคัญในอันดับต้นๆ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เช่น ปริมาณน้ำเสีย คุณสมบัติ จำนวนหรือปริมาณของระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ในกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลหรือฐานข้อมูลในการประยุกต์ใช้ ในการวางแผนด้านการจัดการคุณภาพน้ำสำหรับแหล่งน้ำสาธารณะ ลดการเกิดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดขนาดใหญ่ รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก เช่นระบบ Onsite Treatment plantและประกอบการพิจารณาดำเนินการในเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้สามารถรวบรวมประเมินผล และใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการวางแผน บริหารจัดการในด้านการจัดการคุณภาพน้ำใน 21 เขตการปกครองที่มีการบริการบำบัดน้ำเสียรวมเป็นอย่างน้อยและขยายไปให้ครบทั้ง 50 เขตการปกครอง (ทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร) เป็นการบูรณาการสำนักระบายน้ำเพื่อประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งให้ข้อมูล 0.00 0.00 สำนักงานเขตธนบุรี 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
51 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
4.2. 2563 โครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการ -ปัญหาน้ำเน่าเสียของแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุ่นแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ประสพปัญหาในเรื่องความหนาแน่นของประชากรสูงประกอบกับมีแม่น้ำ ลำคลองที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครได้รับการปนเปื้อนจากตอนบนของประเทศมาอย่างรุนแรงแล้ว ความพยายามที่จะลดความสกปรกหรือการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการให้เกิดผลในระยะเวลาอันสั้นได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงมีแนวทางที่จะลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้กับแหล่งน้ำดังกล่าวโดยใช้แนวทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของแหล่งกำเนิดน้ำเสียเพื่อลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้แหล่งน้ำธรรมชาติ ในที่นี้คือความพยายามที่จะให้ผู้ประกอบการมีการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Pretreatment) หรือกรณีผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียมีระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง ก็จะสนับสนุนให้สามารถควบคุมกระบวนการให้น้ำผ่านการบำบัดมีคุณสมบัติผ่านตามมาตรฐานน้ำทิ้ง ทั้งนี้แนวทางในการดำเนินการหรือกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียจำเป็นต้องมีฐานข้อมูลคือ จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการ ปริมาณน้ำเสีย คุณสมบัติ ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อใช้ในการวางแผน กำหนดแนวทาง จึงเป็นที่มาของโครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่มีความสำคัญในอันดับต้นๆ -สำนักงานเขตคลองสานจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการ ในพื้นที่เขตคลองสานเพื่อสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร -เพื่อจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการในพื้นที่เขตคลองสาน เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เช่นปริมาณน้ำเสีย คุณสมบัติ จำนวนหรือปริมาณของระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ในกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลหรือฐานข้อมูลในการประยุกต์ใช้ ในการวางแผนด้านการจัดการคุณภาพน้ำสำหรับแหล่งน้ำสาธารณะ ลดการเกิดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดขนาดใหญ่ รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก เช่นระบบ Onsite Treatment plantและประกอบการพิจารณาดำเนินการในเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบำบัดน้ำเสีย -เพื่อให้สามารถรวบรวมประเมินผล และใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการวางแผน บริหารจัดการในด้านการจัดการคุณภาพน้ำทั่วทั้งกรุงเทพมหานครเป็นการบูรณาการร่วมกับสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งให้ข้อมูล 0.00 0.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
52 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
4.2. 2563 โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันแหล่งน้ำถูกแหล่งกำเนิดน้ำเสียสถานประกอบการปล่อยนำ้เสียลงแหล่งน้ำ เพื่อควบคุมไม่ให้น้ำเน่าเสียจึงต้องมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียขึ้น ให้มีการบำบัดก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำ เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของแหล่งกำเนิดนำ้เสียสถานประกอบการในพื้นที่ มีฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย 1 ฐานข้อมูล 0.00 0.00 สำนักงานเขตหนองแขม 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
53 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
4.2. 2563 โครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ปัญหาน้ำเน่าเสียของแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุ่นแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ประสบปัญหาในเรื่องความหนาแน่นของประชากรสูง ประกอบกับมีแม่น้ำลำคลองที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครได้รับการปนเปื้อนจากตอนบนของประเทศมาอย่างรุนแรงแล้ว ความพยายามที่จะลดความสกปรกหรือการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดังกล่าว ไม่สามารถดำเนินการให้เกิดผล ในระยะเวลาอันสั้นได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงมีแนวทางที่จะลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้กับแหล่งน้ำดังกล่าว โดยใช้แนวทางการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของแหล่งกำเนิดน้ำเสียเพื่อลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้แหล่งน้ำธรรมชาติ ในที่นี้คือความพยายามที่จะให้ผู้ประกอบการมีการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Pretreatment) หรือกรณีผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียมีระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง ก็จะสนับสนุนให้สามารถควบคุมกระบวนการให้น้ำผ่านการบำบัดมีคุณสมบัติผ่านตามมาตรฐานน้ำทิ้ง ดังนั้น สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จึงได้จัดทำโครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ เพื่อใช้ในการวางแผน กำหนดแนวทางในการดำเนินการหรือกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย โดยจำเป็นต้องมีฐานข้อมูลคือ จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการ ปริมาณน้ำเสีย คุณสมบัติ ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น 1.เพื่อจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ 2.เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ปริมาณน้ำเสีย คุณสมบัติ จำนวนหรือปริมาณของระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ 3.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ เพื่อให้มีข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ สนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ฐานข้อมูล และประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียแก่ผู้ประกอบการเป้าหมาย 0.00 0.00 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
54 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
4.2. 2563 โครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการ ปัญหาน้ำเน่าเสียของแหล่งน้ำสาธารณะเป็นปัญหารที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสบปัญหาในเรื่องความหนาแน่นของประชากรสูง ประกอบกับมีแม่น้ำลำคลองที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครได้รับการปนเปื้อนจากตอนบนของประเทศมาอย่างรุนแรงแล้วความพยามยามที่จะลดความสกปรกหรือการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการให้เกิดผลในระยะเวลาอันสั้นได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงมีแนวทางในการลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้กับแหล่งแหล่งน้ำดังกล่าวโดยการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแหล่งกำเนิดน้ำเสีย เพื่อลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้แหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นหรือสนับสนุนให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน ซึ่งแนวทางดังกล่าวจำเป็นจะต้องมีฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการ ปริมาณน้ำ ประเภทและขนาดของระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ในกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน กำหนดแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานคร 1. เพื่อสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการในพื้นที่เขต ให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลของสำนักงานเขตและกรุงเทพมหานครในการพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด ดูแลตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียให้ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งประกอบการพิจารณาดำเนินการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย 2. เพื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่เขต 1. สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียส่งให้สำนักการระบายน้ำเพื่อจัดทำฐานข้อมูลในเดือนมิถุนายน 2563 2. ผู้ประกอบการในพื้นที่เขตได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร 0.00 0.00 สำนักงานเขตลาดพร้าว 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
55 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
4.2. 2563 โครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการ ปัญหาน้ำเน่าเสียของแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นปัญหาที่นับวันจะทวีคูณความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสบปัญหาในเรื่องความหนาแน่นของประชากรสูง ประกอบกับมีแม่น้ำลำคลองที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครได้รับการปนเปื้อนจากตอนบนของประเทศมาอย่างรุนแรงแล้ว ความพยายามที่จะลดความสกปรกหรือการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการให้เกิดผลในระยะเวลาอันสั้นได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงมีแนวทางที่จะลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้กับแหล่งน้ำดังกล่าวโดยใช้แนวทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของแหล่งกำเนิดน้ำเสียเพื่อลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้แหล่งน้ำธรรมชาติ ในที่นี้คือความพยายามที่จะให้ผู้ประกอบการมีการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Pretreatment) หรือกรณี ผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียมีระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง ก็สนับสนุนให้สามารถควบคุมกระบวนการให้น้ำผ่านการบำบัดมีคุณสมบัติผ่านตามมาตรฐานน้ำทิ้ง ทั้งนี้แนวทางในการดำเนินการหรือกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย จำเป็นต้องมีฐานข้อมูลคือ จำนวนระบบบำบัด น้ำเสียของผู้ประกอบการ ปริมาณน้ำเสีย คุณสมบัติ ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อใช้ในการวางแผน กำหนดแนวทาง จึงเป็นที่มาของโครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิด น้ำเสียที่มีความสำคัญในอันดับต้นๆ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการในพื้นที่เขตสาทร เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เช่นปริมาณน้ำเสีย คุณสมบัติ จำนวนหรือปริมาณของระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ในพื้นที่เขตสาทร เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลหรือฐานข้อมูลในการประยุกต์ใช้ ในการวางแผนด้านการจัดการคุณภาพน้ำสำหรับแหล่งน้ำสาธารณะ ลดการเกิดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดขนาดใหญ่ รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก เช่นระบบ Onsite Treatment plant และประกอบการพิจารณาดำเนินการในเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครต่อไป เพื่อให้สามารถรวบรวมข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียจากสถานประกอบการ และเป็นการบูรณาการร่วมกับสำนักการระบายน้ำเพื่อให้สามารถใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการวางแผน บริหารจัดการในด้านการจัดการคุณภาพน้ำใน 21 เขตการปกครองที่มีการบริการบำบัดน้ำเสียรวมเป็นอย่างน้อยและขยายไปให้ครบทั้ง 50 เขตการปกครอง (ทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร) 0.00 0.00 สำนักงานเขตสาทร 2019-10-01 00:00:00 2020-06-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
56 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
4.2. 2563 โครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการ ปัญหาน้ำเน่าเสียของแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุ่นแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ประสบปัญหาในเรื่องความหนาแน่นของประชากรสูงประกอบกับมีแม่น้ำ ลำคลองที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครได้รับการปนเปื้อนจากตอนบนของประเทศมาอย่างรุนแรงแล้ว ความพยายามที่จะลดความสกปรกหรือการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการให้เกิดผลในระยะเวลาอันสั้นได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงมีแนวทางที่จะลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้กับแหล่งน้ำดังกล่าวโดยใช้แนวทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของแหล่งกำเนิดน้ำเสียเพื่อลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้แหล่งน้ำธรรมชาติ ในที่นี้คือความพยายามที่จะให้ผู้ประกอบการมีการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Pretreatment) หรือกรณีผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียมีระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง ก็จะสนับสนุนให้สามารถควบคุมกระบวนการให้น้ำผ่านการบำบัดมีคุณสมบัติผ่านตามมาตรฐานน้ำทิ้ง ทั้งนี้แนวทางในการดำเนินการหรือกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียจำเป็นต้องมีฐานข้อมูลคือ จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการ ปริมาณน้ำเสีย คุณสมบัติ ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อใช้ในการวางแผน กำหนดแนวทาง จึงเป็นที่มาของโครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่มีความสำคัญในอันดับต้นๆ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เช่นปริมาณน้ำเสีย คุณสมบัติ จำนวนหรือปริมาณของระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลหรือฐานข้อมูลในการประยุกต์ใช้ ในการวางแผนด้านการจัดการคุณภาพน้ำสำหรับแหล่งน้ำสาธารณะ ลดการเกิดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดขนาดใหญ่ รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก เช่นระบบ Onsite Treatment plantและประกอบการพิจารณาดำเนินการในเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบำบัดน้ำเสีย มีฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่แหล่งกำเนิดน้ำเสีย 1 ฐานข้อมูล 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางพลัด 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
57 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
4.2. 2563 โครงการ การจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตจอมทอง ปัญหาน้ำเน่าเสียของแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสบปัญหาในเรื่องความหนาแน่นของประชากรสูง และมีสถานประกอบการจำนวนมาก ส่งผลให้มีการใช้น้ำในปริมาณมากเช่นกัน แต่ปัจจุบันยังพบมีการลักลอบปล่อยน้ำที่ยังไม่ผ่านการบำบัดลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดยเฉพาะน้ำที่ถูกปล่อยจากสถานประกอบการ ก่อให้เกิดน้ำเสียเป็นวงกว้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพยายามที่จะลดความสกปรกหรือการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดังกล่าวให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยใช้แนวทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของแหล่งกำเนิดน้ำเสีย คือพยายามให้ผู้ประกอบการมีการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Pretreatment) หรือกรณีผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียมีระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง ก็จะสนับสนุนให้มีกระบวนการบำบัดน้ำให้มีคุณสมบัติผ่านตามมาตรฐานน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ทั้งนี้แนวทางในการดำเนินการหรือกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย จำเป็นต้องมีฐานข้อมูล ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จึงจัดทำโครงการ การจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตจอมทอง ขึ้น เพื่อสำรวจสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ปริมาณน้ำที่ใช้ในทุกกิจกรรม และดูแลควบคุมให้มีกระบวนการบำบัดน้ำให้มีคุณสมบัติผ่านตามมาตรฐานน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ 1. เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตจอมทอง ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม, อาคารประเภท ก และประเภท ข, ที่ดินจัดสรร และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 2. เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการในเรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบำบัดน้ำเสีย มีฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย อย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล 0.00 0.00 สำนักงานเขตจอมทอง 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
58 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
4.2. 2563 โครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการ ปัญหาน้ำเน่าเสียของแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ประสบปัญหาในเรื่องความหนาแน่นของประชากรสูง ประกอบกับมีแม่น้ำลำคลองที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครได้รับการปนเปื้อนจากตอนบนของประเทศมาอย่างรุนแรงแล้ว ความพยายามที่จะลดความสกปรกหรือการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการให้เกิดผลในระยะเวลาอันสั้น ได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงมีแนวทางในการลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้กับแหล่งน้ำดังกล่าว 1. เพื่อสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการในพื้นที่เขต ให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่าง ๆ สำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลของสำนักงานเขตและกรุงเทพมหานครในการพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด ดูแลตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียให้ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งประกอบการพิจารณาดำเนินการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย 2. เพื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่เขต 1. สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียส่งให้สำนักการระบายน้ำ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลภายในเดือนมิถุนายน 2563 2. ผู้ประกอบการในพื้นที่เขตได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางแค 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
59 2.0.1.
ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
4.2. 2560 กิจกรรมสำรวจจัดทำฐานข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างของศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 และอาคาร 2 เนื่องจากอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร อาคาร 1 และอาคาร 2 มีปริมาณการใช้อุปกรณ์แสงสว่างเป็นจำนวนมาก และบางจุดมีวัสดุ อุปกรณ์ที่เก่าทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ จึงดำเนินการสำรวจจำนวนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อจัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่อไป 1. เพื่อทราบถึงจำนวนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างทั้งหมดที่อยู่ภายในอาคาร 1 และอาคาร 2 2. เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน มีฐานข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างของสาลาว่าการกรุงเทพมหานคร อาคาร 1 และ 2 0.00 0.00 สํานักการโยธา 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
60 2.0.1.
ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
4.2. 2560 กิจกรรมรวบรวมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นของสำนักงานเขต 50 เขต และสำนักงานสวนสาธารณะตามฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร พื้นที่สีเขียวมีผลดีต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ต่อประชากรในกรุงเทพมหานคร การเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวประเภทอื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร จะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง และส่งผลดีต่อสุขภาพของประชากร เนื่องจากต้นไม้ช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศ ลดอุณหภูมิ ช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง อีกทั้งการมีสวนสาธารณะยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายของประชาชน แต่ปัจจุบันนี้พื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครยังมีน้อยกว่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนด ดังนั้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นนโยบายที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน จากนโยบายมหานครสีเขียว ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีก 5,000 ไร่ เป็นการผลักดันการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยก่อสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่ จากการจัดหาพื้นที่ว่างทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อจัดสร้างเป็นพื้นที่สวนสาธารณะที่เน้นการประโยชน์ใช้สอยครบถ้วนตามมาตรฐานสวนสาธารณะระดับเมือง และการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร จะทำให้สามารถติดตามสถานการณ์พื้นที่สีเขียว เพื่อวางแผนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร 1. เพื่อผลักดันให้เกิดการสำรวจพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 ให้ครอบคลุมพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร รวบรวมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นของสำนักงานเขต 50 เขต ตามโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 0.00 0.00 สํานักสิ่งแวดล้อม 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
61 2.0.1.
ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
4.2. 2560 กิจกรรมนำเข้าข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียว เพื่อนำข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เข้าสู่ ระบบโปรแกรมการจัดการพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน -เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน -เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ที่เพิ่มขึ้น จำนวน ไม่น้อยกว่า 12 แห่ง/ปี และนำข้อมูลเข้า ระบบโปรแกรมจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน 0.00 0.00 สำนักงานเขตคลองสามวา 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
62 2.0.1.
ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
4.2. 2561 กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลไม้ยืนต้นกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการจัดมีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และประโยชน์ด้านต่างๆ ซึ่งการปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ สำหรับข้อมูลต้นไม้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นข้อมูลที่สำคัญ ในการใช้วางแผนการดำเนินการด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียว แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดหรือระบบการจัดการใดที่ดำเนินการให้สามารถเก็บรวบรวมต้นไม้ ในรูปแบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการเข้าถึงข้อมูลต้นไม้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติงานและให้บริการข้อมูลแก่ผู้สนใจ กลุ่มงานวิชาการสวนและต้นไม้ สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม จึงได้มีหนังสือถึงกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการพัฒนา “โปรแกรมฐานข้อมูลต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร” ซึ่งได้ให้การสนับสนุนพัฒนาไว้บนระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้การเก็บข้อมูลไม้ยืนต้นสำหรับการใช้งาน“โปรแกรมฐานข้อมูลต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร” เกิดประสิทธิภาพ จึงต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของต้นไม้แต่ละชนิด เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลต้นไม้แต่ละชนิดในโปรแกรมฯ พร้อมทั้งดำเนินการสำรวจไม้ยืนต้นรายต้นในพื้นที่จริง และนำเข้าโปรแกรมฯ เพื่อทดสอบการประมวลผลการทำงาน และสามารถสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตต่อไป 1 เพื่อรวบรวมข้อมูลไม้ยืนต้นแต่ละชนิดสำหรับนำเข้าใน“โปรแกรมฐานข้อมูลต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร” 2 เพื่อสำรวจไม้ยืนต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 เพื่อทดสอบการใช้ “โปรแกรมฐานข้อมูลต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร” พัฒนา“โปรแกรมฐานข้อมูลต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร” จำนวน 1 ระบบ พร้อมสำรวจและนำเข้าข้อมูลไม้ยืนต้นในพื้นที่นำร่อง ได้แก่ สวนสาธารณะ 1 แห่ง สวนหย่อม 1 แห่ง และถนน 1 สาย เพื่อทดสอบการใช้งานโปรแกรมฯ 0.00 0.00 สํานักสิ่งแวดล้อม 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
63 2.0.1.
ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
4.2. 2561 กิจกรรมรวบรวมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นของสำนักงานเขต 50 เขต และสำนักงานสวนสาธารณะตามฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร พื้นที่สีเขียวมีผลดีต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ต่อประชากรในกรุงเทพมหานคร การเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวประเภทอื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร จะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง และส่งผลดีต่อสุขภาพของประชากร เนื่องจากต้นไม้ช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศ ลดอุณหภูมิ ช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง อีกทั้งการมีสวนสาธารณะยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายของประชาชน แต่ปัจจุบันนี้พื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครยังมีน้อยกว่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนด ดังนั้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นนโยบายที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน จากนโยบายมหานครสีเขียว ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีก 5,000 ไร่ เป็นการผลักดันการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยก่อสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่ จากการจัดหาพื้นที่ว่างทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อจัดสร้างเป็นพื้นที่สวนสาธารณะที่เน้นการประโยชน์ใช้สอยครบถ้วนตามมาตรฐานสวนสาธารณะระดับเมือง และการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร จะทำให้สามารถติดตามสถานการณ์พื้นที่สีเขียว เพื่อวางแผนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร 1. เพื่อผลักดันให้เกิดการสำรวจพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 ให้ครอบคลุมพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร รวบรวมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นของสำนักงานเขต 50 เขต ตามโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 0.00 0.00 สํานักสิ่งแวดล้อม 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
64 2.0.1.
ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
4.2. 2561 โครงการเพิ่มช่องทางการรับและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ (โครงการให้บริการที่ดีที่สุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) -เขตหลักสี่ อยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ซึ่งถือเป็นเขต ที่อยู่อาศัยรองรับการขยายตัวของเมือง ทางทิศตะวันออก (ตอนเหนือ) ของกรุงเทพมหานคร เป็นที่ตั้งของหน่วยงานที่สำคัญต่างๆ เช่น ศูนย์ราชการ มีโครงข่ายการคมนาคม เช่น ถนนแจ้ง-วัฒนะ ถนนวิภาวดีรังสิต รถไฟฟ้าสายสีแดง ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่ส่วนต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ทำให้เกิดการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว มีการสร้างคอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่เขตหลักสี่ มีการเดินทางสัญจรของผู้คนในการดำเนินชีวิตประจำวันมากขึ้น การอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงาน หรือการเดินทางเข้าออกเมือง ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น การจราจร ความสะอาด ความสงบเรียบร้อย เป็นต้น การเข้าแก้ปัญหาในพื้นที่อย่างเร่งด่วนในด้านกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นพื้นถนน/ทางเท้าชำรุด ปัญหาต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่เขตล้ม/โค่น ปัญหาฝาท่อระบายน้ำ/อุปกรณ์สาธารณูปโภคชำรุด ปัญหาน้ำท่วมขัง ปัญหาท่อระบายน้ำส่งกลิ่นเหม็น และอีกหลายๆปัญหาที่ส่งผลต่อความเดือดร้อนของประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงมีความจำเป็นในการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนและกลุ่มนักท่องเที่ยว สมกับเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยและมหานครแห่งความสุข 1. เพื่อแก้ปัญหาทางกายภาพที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตได้อย่างรวดเร็ว 2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแล เฝ้าระวังและแจ้งปัญหาที่พบเห็น 3. เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำคัญของสำนักงานเขต 1. สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ที่ได้รับแจ้งร้อยละ 80 2. ระยะเวลามาตรฐานในการแก้ไขปัญหาที่ได้รับแจ้งผ่านเครือข่าย - กรณีเรื่องดำเนินการปกติและอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขต กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไม่เกิน 3 วันทำการ 3. เกิดเครือข่าย “เพิ่มช่องทางการรับและการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์” ในแอปพลิเคชั่น LINE จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ราย 0.00 0.00 สำนักงานเขตหลักสี่ 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
65 2.0.1.
ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
4.2. 2561 กิจกรรมนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียว เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นให้เป็นปัจจุบัน เพื่อนำพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นเข้าระบบฯให้เป็นปัจจุบัน พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นเป็นประเภทสวนสาธารณะ/สวนหย่อม และ ประเภทพื้นที่เป็นสภาพแวดล้อมที่ดี และนำเข้าระบบให้เป็นปัจจุบันทุกแห่ง 0.00 0.00 สำนักงานเขตคลองสามวา 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
66 2.0.1.
ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
4.2. 2562 กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลรถยนต์ราชการของกรุงเทพมหานคร ยานพาหนะเป็นทรัพย์สินที่ต้องใช้พลังงาน หากมีฐานข้อมูลจำนวนยานพาหนะจะช่วยในการควบคุมวางแผนการใช้พลังงานได้ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลรถยนต์ราชการของกรุงเทพมหานคร รายงานฐานข้อมูลรถยนต์ จำนวน 1 ฉบับ 0.00 0.00 สํานักการคลัง 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
67 2.0.1.
ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
4.2. 2562 กิจกรรมสำรวจ รวบรวมและพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครโดย 50 สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียวมีผลดีต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ต่อประชากรในกรุงเทพมหานคร การเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวประเภทอื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร จะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง และส่งผลดีต่อสุขภาพของประชากร เนื่องจากต้นไม้ช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศ ลดอุณหภูมิ ช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง อีกทั้งการมีสวนสาธารณะยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายของประชาชน แต่ปัจจุบันนี้พื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครยังมีน้อยกว่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนด ดังนั้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นนโยบายที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน จากนโยบายมหานครสีเขียว ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นการผลักดันการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยก่อสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่ จากการจัดหาพื้นที่ว่างทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อจัดสร้างเป็นพื้นที่สวนสาธารณะที่เน้นการประโยชน์ใช้สอยครบถ้วนตามมาตรฐานสวนสาธารณะระดับเมือง และการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร จะทำให้สามารถติดตามสถานการณ์พื้นที่สีเขียว เพื่อวางแผนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร 1. เพื่อผลักดันให้เกิดการสำรวจพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 ให้ครอบคลุมพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร รวบรวมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นของสำนักงานเขต 50 เขต ตามโปรแกรมฯ เพื่อการจัดการข้อมูลสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 0.00 0.00 สํานักสิ่งแวดล้อม 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
68 2.0.1.
ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
4.2. 2562 ฐานข้อมูลไม้ยื่นต้น กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการจัดมีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และประโยชน์ด้านต่างๆ ซึ่งการปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ สำหรับข้อมูลต้นไม้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นข้อมูลที่สำคัญในการใช้วางแผนการดำเนินการด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียว แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดหรือระบบการจัดการใดที่ดำเนินการให้สามารถเก็บรวบรวมต้นไม้ในรูปแบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการเข้าถึงข้อมูลต้นไม้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและให้บริการข้อมูลแก่ผู้สนใจ กลุ่มงานวิชาการสวนและต้นไม้ สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมจึงได้มีหนังสือถึงกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการพัฒนา “โปรแกรมฐานข้อมูลต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร” ซึ่งได้ให้การสนับสนุนพัฒนาไว้บนระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้การเก็บข้อมูลไม้ยืนต้นสำหรับการใช้งาน“โปรแกรมฐานข้อมูลต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร” เกิดประสิทธิภาพ จึงต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของต้นไม้แต่ละชนิด เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลต้นไม้แต่ละชนิดในโปรแกรมฯ พร้อมทั้งดำเนินการสำรวจไม้ยืนต้นรายต้นในพื้นที่จริง และนำเข้าโปรแกรมฯ เพื่อทดสอบการประมวลผลการทำงานและสามารถสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตต่อไป 1 เพื่อรวบรวมข้อมูลไม้ยืนต้นแต่ละชนิดสำหรับนำเข้าใน“โปรแกรมฐานข้อมูลต้นไม้ของ กรุงเทพมหานคร” 2 เพื่อสำรวจไม้ยืนต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 เพื่อทดสอบการใช้ “โปรแกรมฐานข้อมูลต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร” พัฒนา“โปรแกรมฐานข้อมูลต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร” จำนวน 1 ระบบ พร้อมสำรวจและนำเข้าข้อมูลไม้ยืนต้นในพื้นที่นำร่อง ได้แก่ สวนสาธารณะ 1 แห่ง สวนหย่อม 1 แห่ง และถนน 1 สาย เพื่อทดสอบการใช้งานโปรแกรมฯ 0.00 0.00 สํานักสิ่งแวดล้อม 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
69 2.0.1.
ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
4.2. 2562 กิจกรรมนำเข้าข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียว เพื่อนำข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เข้าสู่ ระบบโปรแกรมการจัดการพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน -เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน -สำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ที่เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 12 แห่ง/ปี และนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรม จัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน 0.00 0.00 สำนักงานเขตคลองสามวา 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
70 2.0.1.
ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
4.2. 2563 กิจกรรมรวบรวมฐานข้อมูลต้นไม้ กิจกรรมรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียว 50 เขต กิจกรรมรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียว 50 เขต กิจกรรมรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียว 50 เขต 0.00 0.00 สํานักสิ่งแวดล้อม 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
71 2.0.1.
ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
4.2. 2563 โครงการสำรวจรวบรวมพื้นที่สีเขียวตามนิยามของฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร ด้วยกรุงเทพมหานครได้จัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายให้แต่ละสำนักงานเขตนำพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม สวนป่า สวนถนน และสวนบนอาคารสูง (Green Roof) ที่กรุงเทพมหานครดำเนินการเอง หรือ พื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน มาลงในระบบฐานข้อมูลในเว็บไซด์ http://203.155.220.220/parks เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียวในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตราชเทวี จึงได้จัดทำ “โครงการสำรวจรวบรวมพื้นที่สีเขียวตามนิยามของฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ รวบรวม ข้อมูลพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตราชเทวี มาลงในระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร และให้เป็นไปตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ของกรุงเทพมหานคร 1. เพื่อสำรวจ รวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตราชเทวีที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม และพื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ ที่สำนักงานเขตราชเทวีดำเนินการเอง หรือ พื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน 2. เพื่อนำข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่สำรวจได้ลงในระบบโปรแกรมฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร 1. สำรวจ รวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตราชเทวีที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม (7 ประเภท) ตามศักยภาพของเขต 2. สำรวจ รวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตราชเทวี ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ (9 ประเภท) 12 แห่ง ต่อปี 3. นำข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่สำรวจได้ลงในระบบโปรแกรมฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร 0.00 0.00 สำนักงานเขตราชเทวี 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
72 2.0.1.
ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
4.2. 2563 โครงการสำรวจรวบรวมพื้นที่สีเขียวตามนิยามของฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากในปัจจุบัน กรุงเทพมหานครประสบปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมทางอากาศ ทางน้ำ เสียง ผุ่นละออง สารพิษต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นต้องมีพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพิ้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางพลัดจีงได้จัดทำโครงการเพื่อหาพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นพื้นที่ดูดซับฝุ่นละออง ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าชคาร์บอนมอนอกไซด์จากท่อไอเสียรถยนต์ และลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.1เพื่อดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 ในการพัฒนากรุงเทพมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม 2.2 เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง ลดภาวะโลกร้อน 2.3 เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนส่งผลให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ 2.4 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เป้าหมาย 3.1 พื้นที่รกร้าง ที่โล่งในศาสนสถานที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1 ไร่ ขึ้นไป 3.2 พื้นที่ทำการเกษตรเดิม 3.3 พื้นที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น 3.4 แหล่งน้ำ สระน้ำ หนองน้ำ บึง ซึ่งมีน้ำท่วมขัง ที่ลุ่ม คลอง 3.5 สนามกอล์ฟ 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางพลัด 2019-10-01 00:00:00 2020-10-01 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
73 2.0.1.
ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
4.2. 2563 กิจกรรมนำเข้าข้อมูลพื้นที่สีเขียวโปรแกรมฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เข้าสู่ระบบโปรแกรมการจัดการพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบัน -เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน -สำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 12 แห่ง/ปี และนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรม จัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน 0.00 0.00 สำนักงานเขตคลองสามวา 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
74 3.0.3.
ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
4.2. 2560 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อยกระดับสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลทุกมิติ รวมทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระบบผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 1. เพื่อปรับปรุง เพิ่มเติม ข้อมูลปฐมภูมิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครให้สามารถทำงานผ่านระบบสารสนเทศได้อย่างครบวงจร ทำให้กรุงเทพมหานครมีศูนย์ข้อมูลกลางของข้าราชการครูฯ ที่มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 2. เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระบบ ให้เป็นกลไกขับเคลื่อน ผลักดันให้ข้อมูลปฐมภูมิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และเอกสารทะเบียนประวัติมีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบันตลอดเวลาโดยเร็ว และเป็นช่องทางหนึ่งในการที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครจะสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของตนเองได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. เพื่อให้สามารถบูรณาการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ และการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลในการยกระดับสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตลอดจนวางแผนการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เหมาะสม อีกทั้งสามารถรองรับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแบบองค์รวมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กรุงเทพมหานคร มีระบบฐานข้อมูลประวัติการรับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด คือ สังกัดสำนักการศึกษา จำนวน 61 อัตรา สังกัดสำนักงานเขต 15,846 อัตรา และสังกัดสำนักพัฒนาสังคม 135 อัตรา รวม 16,042 อัตรา ที่มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้ตามเอกสารทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)ทั้งหมด ตลอดจนทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)ของลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,172 คน พร้อมทั้งระบบสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 20 ระบบ อันจะทำให้สามารถขับเคลื่อนข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา รวมถึงการบริหารจัดการแฟ้มทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 ของข้าราชการครูฯ ที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จำนวนไม่น้อยกว่า 8,000 คน ที่สามารถใช้ข้อมูลจากระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการเก็บรักษาต้นฉบับไว้ 0.00 0.00 สำนักการศึกษา 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 28.00
75 3.0.2.
ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
4.2. 2561 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อยกระดับสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลทุกมิติ รวมทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระบบผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 1. เพื่อปรับปรุง เพิ่มเติม ข้อมูลปฐมภูมิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครให้สามารถทำงานผ่านระบบสารสนเทศได้อย่างครบวงจร ทำให้กรุงเทพมหานครมีศูนย์ข้อมูลกลางของข้าราชการครูฯ ที่มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 2. เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระบบ ให้เป็นกลไกขับเคลื่อน ผลักดันให้ข้อมูลปฐมภูมิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และเอกสารทะเบียนประวัติมีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบันตลอดเวลาโดยเร็ว และเป็นช่องทางหนึ่งในการที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครจะสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของตนเองได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. เพื่อให้สามารถบูรณาการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ และการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลในการยกระดับสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตลอดจนวางแผนการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เหมาะสม อีกทั้งสามารถรองรับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแบบองค์รวมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กรุงเทพมหานคร มีระบบฐานข้อมูลประวัติการรับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด คือ สังกัดสำนักการศึกษา จำนวน 61 อัตรา สังกัดสำนักงานเขต 15,846 อัตรา และสังกัดสำนักพัฒนาสังคม 135 อัตรา รวม 16,042 อัตรา ที่มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้ตามเอกสารทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)ทั้งหมด ตลอดจนทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)ของลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,172 คน พร้อมทั้งระบบสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 20 ระบบ อันจะทำให้สามารถขับเคลื่อนข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา รวมถึงการบริหารจัดการแฟ้มทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 ของข้าราชการครูฯ ที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จำนวนไม่น้อยกว่า 8,000 คน ที่สามารถใช้ข้อมูลจากระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการเก็บรักษาต้นฉบับไว้ 20,100,000.00 0.00 สำนักการศึกษา 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
76 3.0.3.
ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
4.2. 2561 กิจกรรมสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศของประชาชน ปัจจุบันสังคมมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีลักษณะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มากขึ้น ทุกคนในสังคมจำเป็นต้องมีความสนใจข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ สภาพสังคมเช่นนี้ส่งผลให้ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนในสังคม และเนื่องจากห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศหลากหลาย โดยเฉพาะห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการศึกษาทั้งการศึกษา ในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต เพราะเป็นสถานที่ให้บริการประชาชนทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้ต่าง ๆ ทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน เพื่อนำไปพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทั้งในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 1. เพื่อสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศของประชาชน 2. เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน สำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศของประชาชน 0.00 0.00 สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
77 3.0.1.
ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
4.2. 2561 การจัดทำฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ 1.แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผู้มีงานทำที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง และไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทำงาน (ตามกฎหมายประกันสังคม และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541) (ที่มา : กระทรวงแรงงาน) 2.กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง กลุ่มแรงงานนอกระบบที่สำนักพัฒนาสังคมได้วิเคราะห์หรือกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญในลำดับต้นในการให้ความช่วยเหลือในช่วงปี 2561 และหน่วยงานของกรุงเทพมหานครสามารถให้บริการหรือตอบสนองความต้องการของกลุ่มเหล่านี้ได้ดี เช่น กลุ่มวินมอเตอร์ไซต์รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเขต เพื่อให้กลุ่มแรงงานนอกระบบการรับทราบสิทธิทางสวัสดิการและแหล่งเงินทุน หมายถึง การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ผลักดันให้แรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมายสามารถรับทราบ/เข้าถึงสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงในการดำรงชีวิต อาทิ สิทธิในการประกันตนของแรงงานนอกระบบตามกฎหมายประกันสังคม มาตรา ๔๐ สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. ๒๕๔๑ สิทธิตามพระราชบัญญัติการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 : การเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) หรือกองทุนอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกัน สิทธิในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทรัพยากรเพื่อการประกอบอาชีพ เช่น บริการสินเชื่อของธนาคารต่างๆ กองทุนที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ เช่น กองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ฯลฯ การเข้ารับบริการของสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำในระดับชุมชน การส่งเสริมเรื่องการบริหารจัดการรายได้ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน ส่งเสริมวินัยการออมเงิน และการบริหารหนี้สิน เพื่อให้แรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไปสามารถบริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ 0.00 0.00 สํานักพัฒนาสังคม 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
78 3.0.2.
ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
4.2. 2562 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลทุกมิติ รวมทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระบบผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 1. เพื่อปรับปรุง เพิ่มเติม ข้อมูลปฐมภูมิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครให้สามารถทำงานผ่านระบบสารสนเทศได้อย่างครบวงจร ทำให้กรุงเทพมหานครมีศูนย์ข้อมูลกลางของข้าราชการครูฯ ที่มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 2. เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระบบ ให้เป็นกลไกขับเคลื่อน ผลักดันให้ข้อมูลปฐมภูมิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และเอกสารทะเบียนประวัติมีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบันตลอดเวลาโดยเร็ว และเป็นช่องทางหนึ่งในการที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครจะสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของตนเองได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. เพื่อให้สามารถบูรณาการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ และการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลในการยกระดับสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตลอดจนวางแผนการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เหมาะสม อีกทั้งสามารถรองรับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแบบองค์รวมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กรุงเทพมหานคร มีระบบฐานข้อมูลประวัติการรับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด คือ สังกัดสำนักการศึกษา จำนวน 61 อัตรา สังกัดสำนักงานเขต 15,846 อัตรา และสังกัดสำนักพัฒนาสังคม 135 อัตรา รวม 16,042 อัตรา ที่มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้ตามเอกสารทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)ทั้งหมด ตลอดจนทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)ของลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,172 คน พร้อมทั้งระบบสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 20 ระบบ อันจะทำให้สามารถขับเคลื่อนข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา รวมถึงการบริหารจัดการแฟ้มทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 ของข้าราชการครูฯ ที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จำนวนไม่น้อยกว่า 8,000 คน ที่สามารถใช้ข้อมูลจากระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการเก็บรักษาต้นฉบับไว้ 25,400,000.00 0.00 สำนักการศึกษา 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
79 3.0.3.
ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
4.2. 2562 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ มีหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาห้องสมุดและนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสอดคล้องกับระบบบริการห้องสมุดและการเรียนรู้แนวใหม่ ตามนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long learning) แต่ห้องสมุดทั้งหมดไม่มีระบบการบริการสืบค้นออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถนำเสนอนวตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการตามวิถีชีวิตดิจิทัลในปัจจุบัน นอกจากนี้ ห้องสมุดมากกว่า 20 แห่ง ไม่มีระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ บางแห่งใช้ซอฟแวร์ห้องสมุดแพลตฟอร์มวินโดว์ให้บริการภายในห้องสมุดเท่านั้น ไม่ได้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน การจัดทำเครือข่ายให้บริการทรัพยากรสารสนเทศแบบรวมศูนย์พร้อมบริการสืบค้นออนไลน์เพื่อใช้ข้อมูลทรัพยากรร่วมกันระหว่างห้องสมุด ซึ่งเป็นรูปแบบของความร่วมมือในการจัดทำข้อมูลบรรณานุกรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ช่วยลดภาระ ลดปัญหาความซ้ำซ้อน ความผิดพลาดในการลงรายการหนังสือของห้องสมุดแต่ละแห่ง ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลสิ่งพิมพ์ผ่านระบบออนไลน์ เชื่อมโยงข้อมูลหนังสือและสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ห้องสมุดทุกแห่งสามารถให้บริการสารสนเทศเชิงรุกที่ตอบสนองความต้องการรับรู้ข่าวสารของประชาชนในสังคมดิจิทัลสะดวก รวดเร็ว สามารถสืบค้น เข้าถึงข้อมูลห้องสมุดด้วยการใช้อุปกรณ์สื่อสารทั้ง สมาร์ทโฟน แท็บแลต คอมพิวเตอร์ การบริการเหล่านี้จะเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงสารสนเทศของห้องสมุด อย่างเท่าเทียมโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ 1. เพื่อให้เครือข่ายห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมโครงการ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารและทรัพยากร ตลอดจนการให้บริการยืมคืนทรัพยากรร่วมกันได้ 2. สมาชิกห้องสมุด ประชาชนทั่วไปและบุคคลที่สนใจ สามารถสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และสามารถเข้าถึงข้อมูลของห้องสมุดทุกแห่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. วางแนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับให้ห้องสมุดทุกแห่งของกรุงเทพมหานครสามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้แบบออนไลน์ 4. ยกระดับการดำเนินงานภายในให้คล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 5. เพื่อพัฒนาระบบการบริการของห้องสมุดกรุงเทพมหานครให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการและการศึกษาค้นคว้าผ่านระบบจัดการสื่อความรู้ออนไลน์ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 1. หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร และห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 36 แห่ง 2. ผู้ใช้บริการห้องสมุด จำนวนกว่า 2 ล้านคนต่อปี 3. ทรัพยากรสารสนเทศกว่า 9 แสนเล่ม 14,544,000.00 0.00 สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 80.00
80 3.0.1.
ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
4.2. 2562 โครงการ การเพิ่มฐานข้อมูลรหัสชุมชนเข้าในระบบทะเบียนบ้านเขตปทุมวัน กำหนดนโยบายของรัฐในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน มีความสัมพันธ์โดยตรงกับจำนวนบ้านและบุคคลผู้อาศัยในชุมชน ซึ่งข้อมูลจำนวนบ้านในชุมชนเปลี่ยนแปลงทุกปี เนื่องจากอาจถูกจำหน่าย รื้อถอน หรือปลูกสร้างบ้านเพิ่มตลอดเวลา สำนักงานเขตปทุมวัน จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มระบบฐานข้อมูลรหัสชุมชนเข้าในระบบทะเบียนบ้านเขตปทุมวัน เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และทำให้การสืบค้น คัดแยกข้อมูลบ้านและประชาชนในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว 1.เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 2.เพื่อปรับปรุงระบบทะเบียนบ้านให้เป็นปัจจุบัน และเป็นการกำหนดขอบเขตของชุมชนที่แน่นอน 3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลชุมชนแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 4.สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลรหัสชุมชน ให้เป็นประโยชน์ต่อภารกิจของสำนักงานเขตและหน่วยงานอื่น 1.ปรับปรุงข้อมูลรหัสชุมชน จำนวน 17 ชุมชน ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรให้เป็นปัจจุบัน 2.จัดระบบทะเบียนบ้านลงในรหัสชุมชน จำนวน 2,822 หลังคาเรือน 0.00 0.00 สำนักงานเขตปทุมวัน 2018-01-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
81 3.0.2.
ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
4.2. 2563 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง สืบเนื่องจากกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการศึกษา โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา เป้าหมาย การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ รองรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 14,375 คน และนักเรียนในสังกัดจำนวน 286,719 คน ทั่วพื้นที่ 50 สำนักงานเขต สำนักการศึกษาจึงจัดทำโครงการเช่าระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยกำหนดวัตถุประสงค์การใช้และการบริหารจัดการห้องคอมพิวเตอร์อย่างชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น 1. เพื่อพัฒนานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกระดับ 2. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมห้องคอมพิวเตอร์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพื่อเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนและนักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 3. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รองรับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป้าหมายรวม โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน มีห้องคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพครบทุกโรงเรียน ด้านปริมาณ 1. พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 โรงเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 576 ห้อง เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 21,916 เครื่อง 2. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สำนักการศึกษา จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ 1) พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 51 เครื่อง 2) พัฒนาศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 1 แห่ง ด้านคุณภาพ 1. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีองค์ความรู้และความสามารถใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีองค์ความรู้และความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการสอนและสร้างสื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 63,298,900.00 0.00 สำนักการศึกษา 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
82 3.0.2.
ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
4.2. 2563 4.1 กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักการศึกษา ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มิติที่ ๔ ตัวชี้วัดที่ ๔.๑) ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มิติที่ ๔ ตัวชี้วัดที่ ๔.๑) ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มิติที่ ๔ ตัวชี้วัดที่ ๔.๑) 0.00 0.00 สำนักการศึกษา 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
83 3.0.2.
ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
4.2. 2563 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร มีส่วนราชการภายใน 8 ส่วนราชการ ซึ่งแต่ละส่วนราชการมีข้อมูลต่างๆ มากมาย แต่ยังขาดระบบการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับฐานข้อมูลระหว่างส่วนราชการและสถานศึกษา ทำให้เกิดปัญหาด้านความถูกต้อง ความซ้ำซ้อนของข้อมูล และข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน การนำระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งเป็นระบบจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ จะทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลภายในส่วนราชการของสำนักการศึกษาและสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1. เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สำหรับเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และให้บริการข้อมูลในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 2. เพื่อให้สามารถบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในสำนักการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับการใช้งานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาทุกมิติให้มีประสิทธิภาพ รองรับนโยบายของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 3. เพื่อพัฒนาเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสำนักการศึกษากับฐานข้อมูลกลางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 1. ด้านปริมาณ สำนักการศึกษา และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 โรงเรียน มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน 2. ด้านคุณภาพ 1. สำนักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ความรวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 2. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศในการจัดการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 18,226,400.00 0.00 สำนักการศึกษา 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
84 3.0.1.
ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
4.2. 2563 โครงการจัดทำฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ แรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง กลุ่มแรงงานนอกระบบที่สำนักพัฒนาสังได้วิเคราะห์หรือกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญในลำดับต้นในการให้ความช่วยเหลือในช่วงปี 2561 และหน่วยงานของกรุงเทพมหานครสามารถให้บริการหรือตอบสนองความต้องการของกลุ่มเหล่านี้ได้ดีที่สุด เพื่อให้กลุ่มแรงงานนอกระบบการรับทราบสิทธิทางสวัสดิการและแหล่งเงินทุน หมายถึง การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ผลักดันให้แรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมายสามารถรับทราบ/เข้าถึงสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงในการดำรงชีวิต อาทิ สิทธิในการประกันตนของแรงงานนอกระบบตามกฎหมายประกันสังคม มาตรา ๔๐ สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. ๒๕๔๑ สิทธิตามพระราชบัญญัติการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 : การเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) หรือกองทุนอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกัน สิทธิในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทรัพยากรเพื่อการประกอบอาชีพ เช่น บริการสินเชื่อของธนาคารต่างๆ กองทุนที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ เช่น กองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ฯลฯ การเข้ารับบริการของสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำในระดับชุมชน การส่งเสริมเรื่องการบริหารจัดการรายได้ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน ส่งเสริมวินัยการออมเงิน และการบริหารหนี้สิน เพื่อให้แรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไปสามารถบริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ 0.00 0.00 สํานักพัฒนาสังคม 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
85 3.0.1.
ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
4.2. 2563 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 ได้กำหนดแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายส่งเสริมเด็กและเยาวชนในทุกระดับให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน ตลอดจนสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีการแสดงออกที่สอดคล้องกับระดับความรู้ความสามารถซึ่งพัฒนาไปตามวัยของเด็กและเยาวชน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน คิดค้นและดำเนินกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกทางความคิด และมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 2.1 เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเขตบางกอกใหญ่ 2.2 เพื่อส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนเขตบางกอกใหญ่ให้เป็นศูนย์กลางการประสานงานและการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในพื้นที่เพื่อการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์และเหมาะสม 2.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความเสียสละ ยึดมั่นในคุณธรรม ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีจิตสาธารณะร่วมพัฒนา ชุมชน สังคมและประเทศ 3.1 จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตบางกอกใหญ่ จำนวน 1 คน 3.2 กิจกรรมการประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตและผู้เกี่ยวข้องประจำเดือน จำนวน 20 คน จัดประชุม จำนวน 6 ครั้ง/ปี 3.3 กิจกรรม “เด็กไทยยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตฯ นักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาในพื้นที่เขต พร้อมผู้เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ดำเนินการรวมทั้งสิ้น 50 คน 3.4 กิจกรรม “สานสัมพันธ์สภาเด็กและเยาวชนเขตบางกอกใหญ่”กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตฯ นักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาในพื้นที่เขต พร้อมผู้เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ดำเนินการรวมทั้งสิ้น 60 คน ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 149,800.00 1,500.00 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
86 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2560 ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ฐานเชิงเลข (Digital Map) กรุงเทพมหานคร มาตราส่วน 1:4,000 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน จำนวน 50 เขต เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศที่มีประชากรอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่นในบางบริเวณ ทำให้สภาพพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่แทบจะตลอดเวลา สำนักผังเมืองซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำฐานข้อมูลทางด้านกายภาพต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงานราชการต่างๆ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงแผนที่เชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยดำเนินการครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 เขต เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ฐานเชิงเลข (Digital Map) กรุงเทพมหานคร มาตราส่วน 1:4,000 ให้มีความถูกต้องทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 175 ระวาง ปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลข (ข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงบรรยาย) ให้มีความถูกต้องและทันสมัยเป็นปัจจุบัน แล้วเสร็จร้อยละ 80 0.00 0.00 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
87 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2560 กิจกรรมลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านที่บ้านตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักผังเมือง (ตามแบบ ทร.900) ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ 4 เมืองที่เติบโตอย่างเป็นระบบการเดินทางสะดวก มิติที่ 4.1 การขยายตัวตามผังเมืองรวม เป้าประสงค์ที่ 4.1.4 ควบคุมและตรวจสอบการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองรวม ควบคุมและตรวจสอบการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองรวม ร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตปทุมวัน 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
88 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2560 การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามที่แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เรื่องการพัฒนาโครงการ สร้างพื้นฐานแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้กำหนดให้มีการส่งเสริม และสนับสนุนการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในด้านการ ปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย และเพื่อการพาณิชย์นับวันจะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบเพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้งอาคารที่ได้มีการกำหนดเลขรหัสประจำบ้านพร้อมเลขหมาย ประจำบ้านเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเพื่อให้การดำเนินงานสามารถรองรับตัวชี้วัดบูรณาการของ สำนักงานเขตตลิ่งชันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงด้านจัดทำโครงการ “การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออก เลขรหัสประจำบ้านขึ้น” ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลและเป็นประโยชน์สำหรับใช้ในการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดินและ อาคารตามข้อกำหนดผังเมืองของกรุงเทพมหานคร และของหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป 1.เพื่อสร้างฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการให้เลขบ้าน ให้เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบค้นหาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 2.เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของอาคารและเลขหมายประจำบ้าน ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน สำหรับการให้บริการประชาชน หน่วยงานอื่น ๆ และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาเขต 3.เพื่อเป็นฐานข้อมูล ตรวจสอบเปรียบเทียบฐานข้อมูลทางภูมิศาสาตร์และสภาพพื้นที่จริงสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 4.เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลบ้านของประชาชนและหน่วยงานราชการ 5.เพือนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือแผนที่บ้านมาใช้ในการวางแผนบริหารพื้นที่ 1. ให้เลขหมายประจำบ้านแก่อาคารที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้างใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ซึ่งปลูกสร้างพร้อมลงจุดหรือแสดงจุดที่ตั้งองอาคารไว้ในฐานข้อมูลระบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ภายใน 7 วัน นับจากวันยื่นคำขอเลขบ้าน 2. ดำเนินการตรวจสอบ ค้นหาและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเลขบ้านเดิม เพื่อนำเข้าสู่ฐานข้อมูลระบบ (GIS) 0.00 0.00 สำนักงานเขตตลิ่งชัน 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
89 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2560 การส่งเสริมและสนับสนุนการออกบ้านเลขที่ ลงสู่การลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ด้วยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้ปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 ของหน่วยงาน โดยนำตัวชี้วัดบูรณาการของสำนักผังเมืองร่วมกับสำนักงานเขต ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยสำนักงานเขตได้รับตัวชี้วัดเรื่องร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน อยู่ในยุทธศาตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศษตร์ที่ 1.1 ฝ่ายทะเบียนเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร จึงส่งเสริมการกำหนดบ้านเลขที่และออกเลขรหัสประจำบ้านให้กับอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง จากฝ่ายโยธาทุกหลังนำไปลงจุดตำแหน่งในแผนที่ของสำนักผังเมือง (ตามแบบ ทร.900) 1 เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในเรื่องการพัฒนาโครงการพื้นฐานแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาค 2 พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 3 เพื่อให้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครมีมาตรฐานและสะดวกต่อการค้นหาตำแหน่งบ้าน 4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานเขต ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และชัดเจน 1 เพื่อให้การกำหนดตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคารและการกำหนดลงจุดเลขรหัสประจำบ้านเป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร 2 กำหนดบ้านเลขที่และออกเลขรหัสประจำบ้านให้กับอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้างจากฝ่ายโยธาทุกหลัง และนำไปลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ของสำนักผังเมือง (ตามแบบ ทร.900) ร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตลาดพร้าว 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
90 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2560 กิจกรรมลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน - พัฒนากฎหมายและมาตรการทางผังเมืองเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ - ผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน ได้รับการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านตามคำร้อง ร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตคลองเตย 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
91 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2561 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมือง สำนักผังเมืองได้จัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต แสดงลักษณะทางกายภาพของกลุ่มข้อมูล เช่น ถนน อาคาร สถานที่ตั้ง ชื่อและคำอธิบาย เป็นต้น โดยมีโครงสร้างฐานข้อมูลแสดงรายละเอียดของข้อมูลกายภาพแต่ละประเภท รวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร เชื่อมโยงกับข้อมูลกายภาพ ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ และใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มีการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารครั้งล่าสุดในปี ๒๕๔๙ ในช่วงปี พ.ศ.2550-2559พบว่า มีอาคารที่เกิดขึ้นใหม่และมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มมากขึ้นในอัตราค่อนข้างสูง และยังพบว่ามีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพิ่มขึ้นในอัตราใกล้เคียงกัน รวมถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงระบบเลขที่บ้าน ชื่อถนน ตรอก ซอยต่างๆ ใหม่ มากกว่า 35 เขต สำนักผังเมืองฐานะผู้รับผิดชอบในการจัดทำ ปรับปรุง ค้นคว้าศึกษาและพัฒนาคุณภาพข้อมูลแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และวิธีการอันจะได้มาซึ่งข้อมูลแผนที่ที่มีความทันสมัย ถูกต้องแม่นยำสูง ทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่และเชิงบรรยายทุกมาตราส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเป็นผู้ใช้ข้อมูลแผนที่ในการจัดทำผังเมืองรวมและวางผังเฉพาะ และหน่วยงานต่างๆของกรุงเทพมหานคร เช่น สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการแพทย์ เป็นต้น ได้นำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานในภารกิจที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะช่วงเกิดอุทกภัยในปี ๒๕๕๔ มีหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนหลายราย มาขอรับบริการข้อมูลแผนที่ไปใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการ จึงจำเป็นจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อให้บริการ และเป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำกฎกระทรวงผังเมืองรวมให้มีความถูกต้อง อนี่ง พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 “มาตรา ๑๗ ความว่า ผังเมืองประกอบด้วย (๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมโดยแสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง ซึ่งกองสำรวจและแผนที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนที่แสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูงให้แล้วเสร็จ รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานสำหรับให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จากเหตุผลข้างต้น หากไม่ดำเนินโครงการฯ หรือดำเนินการล่าช้า ข้อมูลแผนที่เชิงเลขไม่ถูกต้องและทันสมัย อาจเกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานครได้ กองสำรวจและแผนที่ สำนักผังเมือง จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมืองครอบคลุมพื้นที่ทั้ง ๕๐ เขตของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะว่าจ้างดำเนินการปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ ข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมือง ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยโครงการที่ว่าจ้างนี้จะต้องมีรายละเอียดตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ ๒.๑ เพื่อจัดทำแผนที่ภาพถ่ายความละเอียดสูง ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข และระดับชั้นความสูง ๒.๒ เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 จากแผนที่ภาพถ่ายความละเอียดสูง ในกลุ่มชั้นข้อมูลแผนที่ฐานและถ่ายโอนข้อมูลเชิงบรรยายที่สำนักผังเมืองมีอยู่ ไปสู่กลุ่มชั้นข้อมูลแผนที่ฐานที่ทำการปรับปรุงแล้วเสร็จ เพื่อจัดทำแผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร ๒.๓ เพื่อศึกษาและออกแบบปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลแผนที่เชิงเลข ให้สอดคล้องกับข้อมูลที่จะทำการปรับปรุง พร้อมจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลแผนที่ภาพถ่าย และจัดทำชุดข้อมูลสถานที่สำคัญ (Point of Interest) 3.1 เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีระบบข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 ที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือและทันสมัย 3.2 เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 “มาตรา ๑๗ ความว่า ผังเมืองประกอบด้วย (๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมโดยแสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง 3.3 เพื่อบริการข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 ให้แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอก รัฐวิสาหกิจ เอกชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 70,000,000.00 0.00 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
92 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2561 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการข้อมูลแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) กับข้อมูลทะเบียนราษฎร ของกรมการปกครอง สำนักผังเมือง ได้จัดทำแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต แสดงลักษณะทางกายภาพของกลุ่มข้อมูล เซ่น ถนน อาคาร สถานที่ตั้ง ซื่อและคำอธิบาย เป็นต้น โดยมีโครงสร้างฐานข้อมูลแสดงรายละเอียดของข้อมูลกายภาพแต่ละประเภท เชื่อมโยงกับข้อมูลกายภาพ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านผังเมือง ประกอบด้วย การวางผังเมือง การวางผังเฉพาะพื้นที่ การปรับปรุงฟื้นนฟูเมือง การจัดรูปที่ดินและการควบคุมทางผังเมือง และด้วยในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข ค้นคว้าศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ข้อมูลแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และวิธีการอันจะได้มาซึ่งข้อมูลแผนที่ที่มีความทันสมัย ถูกต้อง มีความแม่นยำสูง และลดการซ้ำซ้อน จึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลทาง อิเล็กทรอนิกส์ (ONLINE) ของสำนักทะเบียนกลางกรมการปกครอง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาเมืองที่สำคัญ การบริหารจัดการมหานครให้มีประสิทธิภาพย่อมต้องคำนึงถึงการตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่ม ที่อาศัยในมหานครนั้น ๆ กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ภาครัฐต้องเข้าไปให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ เพื่อให้สามารถดูแลตนเองหรือดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีตามศักยภาพของตนเอง คือ กลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มักจะถูกมองว่าเป็นภาระของสังคม และถูกละเลยการเอาใจใส่อย่างจริงจังในการพัฒนาศักยภาพให้สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความก้าวหน้าให้กับสังคม ด้วยผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ที่มา: พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖) ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่มีการใช้ชีวิตที่ไม่คล่องแคล่วว่องไวเหมือนผู้ที่ยังมีอายุน้อย แม้ผู้สูงอายุจะต่างจากคนพิการ แต่สมรรถภาพในการมองเห็น เคลื่อนไหว ได้ยินหรือแม้แต่การคิดต่าง ๆ ก็ลดน้อยถอยลงไม่ต่างจากคนพิการนัก ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุที่จะช่วยการใช้ชีวิตภายนอกที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุมีความสะดวกมากขึ้น โดยเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.๒๔๔๘ ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ำ ป้ายสัญลักษณ์ ที่จอดรถ บริการ ข้อมูล และอื่น ๆ (รถเข็นสำหรับคนพิการ ลิฟต์สำหรับคนพิการ ช่องทาง fast track ฉลากซองยาอักษรเบลล์ และ ไม้เท้าสี่ขา) เป็นต้น อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น โดยพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุ สัญชาติไทยที่มีอายุ ๖๑ ปีขึ้นไป และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจำนวน ๘๖๘,๓๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๘ เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร ๕,๕๐๒,๙๒๙ คน ซึ่งเพิ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง ๓๒๙,๓๐๓ คน จากคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่๑๖กันยายนพ.ศ.๒๕๕๗ ข้อที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาศเข้าถึงบริการของรัฐ ในข้อ ๓.๔ ได้พูดถึงเป้านโยบายของรัฐบาลนี้ที่ต้องการให้มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยระบุว่า “...เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟื้นและโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัวรวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ” นอกจากนี้แผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปีพ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดเป้าประสงค์ด้านยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครในอนาคต ในด้านที่๓ มหานครสำหรับทุกคน โดยได้พูดถึงมิติของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาศ ก็ได้ให้ความสำคัญต่อการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจากแนวโน้มการเพิ่มอัตราผู้สูงอายุในสังคมปัจจุบันจะเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา และสอดคล้องกับมาตรการและนโยบายของกรุงเทพมหานครที่จะเตรียมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสำนักผังเมืองจึงมีความจำเป็นที่จะต้องบูรณาการข้อมูลรายการบุคคลจาก ฐานข้อมูลทะเบียนกลาง โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของสำนักผังเมือง ซึ่งหากไม่ดำเนินโครงการดังกล่าว อาจทำให้ข้อมูลแผนที่เซิงเลขไม่ถูกต้องและทันสมัย การช่วยเหลือหรือให้บริการผู้สูงอายุอาจไม่ทันการ กองสำรวจและแผนที่จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการบูรณาการข้อมูลแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) กับข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง เพื่อรองรับบริการสาธารณะที่เหมาะสมกับสังคมผู้สูงอายุ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงก่อนจะเป็นปัญหาใหญ่ต่อไปในอนาคต 1. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลรายการบ้าน พร้อมตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2. เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลอาคารของสำนักผังเมืองและทะเบียนราษฎร ของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง และทำการวิเคราะห์ให้ทราบถึงที่ตั้งของผู้สูงอายุและอาคารที่พักอาศัย 3. เพื่อทราบถึงความเพียงพอบริการสาธารณะที่จำเป็นของกรุงเทพมหานครต่อผู้สูงอายุ 4. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครและกรมการปกครอง ในการบูรณาการข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นระบบ 1. กรุงเทพมหานคร มีระบบการให้บริการแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS สำหรับการแลกเปลี่ยนการเชื่อมโยงข้อมูลรายการบ้านกับกรมการปกครอง ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอให้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนราษฎร์กลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ของสำนักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง และข้อมูลแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 2. เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีชั้นข้อมูลอาคารในระบบสารสนเทศภูมมิศาสตร์ เชื่อมโยงข้อมูล รายการบ้านกับในฐานข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง ของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครองโดยรวม เพื่อประโยชน์ในการศึกษาลักษณะประชากรทั้งหมดและวิเคราะห์ 3. เพื่อทราบความเหมาะสมของการบริการสาธารณะที่จำเป็นรองรับผู้สูงอายุในปัจจุบัน (สำหรับอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป) และวางแผนอนาคตรองรับบริการประชาชนกำลังเข้าสู้วัยผู้สูงอายุ (ช่วงอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีถึงอายุ ๖๐ ปี) 4. เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของนายกรัฐมนตรีตามนโยบายของรัฐบาลที่ท่านนายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา และสอดคล้องกับมาตรการและนโยบายของกรุงเทพมหานครที่จะเตรียมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 10,000,000.00 1,497,786.00 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 75.00
93 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2561 โครงการ ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ในฐานข้อมูลของพื้นที่เขตดุสิต การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศระบบเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงแผนที่ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ สืบค้น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1. เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของจำนวนบ้านที่ได้มีการ กำหนดเลขหมายประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน หลังจากที่ได้ทำการปลูกสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อย 2. เพื่อเป็นการเพิ่มและพัฒนาฐานข้อมูลรายการบ้าน ตลอดจนการสืบค้นที่ตั้งบ้าน รายละเอียดชั้นข้อมูล ของบ้านได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละของข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงานเขตดุสิตได้รับการสำรวจ จัดเก็บและจัดทำ ระบบฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตดุสิต 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
94 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2561 กิจกรรมการนำข้อมูลในระบบสารสนเทศ (GIS) ของสำนักผังเมืองมาใช้ในการบริหารจัดการในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ของสำนักงานเขต สำนักงานเขตบางเขน ได้กำหนดตัวชี้วัด “ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน” ค่าเป้าหมายร้อยละ 100 และมีการนำระบบสารสนเทศ (GIS) มาใช้ในการบริหารจัดการหรือพัฒนางาน 1 ระบบ ได้แก่ การพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ของสำนักงานเขต (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน) -เพื่อให้มีการนำระบบสารสนเทศ (GIS)มาใช้ในการบริหารจัดการหรือพัฒนาระบบ -มีการนำระบบสารสนเทศ (GIS) มาใช้ในการบริหารจัดการหรือพัฒนาระบบ 1 ระบบ (การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน) 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางเขน 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
95 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2561 กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตรวจสอบและติดตามการใช้ประโยชน์จากที่ดินตามผังเมืองรวม 1. ทราบถึงตำแหน่งที่ตั้งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านอย่างถูกต้องแม่นยำ 2. สะดวกต่อการค้นหาและตรวจสอบข้อมูลของอาคารทั้งจากฐานข้อมูลเขตและจากส่วนกลาง การลงเลขรหัสประจำบ้านครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับอาคารที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
96 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2561 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลอาคารที่ปลูกสร้างใหม่ในระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีภารกิจในการให้บริการประชาชน การกำหนดบ้านเลขที่เป็นอีกหนึ่งการให้บริการแก่ประชาชนเมื่อมีการขอหมายเลข บ้านเลขที่ใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 สำนักทะเบียนฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการสำรวจบ้าน ดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลในการค้นหาตำแหน่ง, บันทึกตำแหน่งลงในแผนที่ และจัดเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะสามารถทำให้ การค้นหาเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปเป็นประโยชน์ ต่อกรุงเทพมหานครในการจัดเก็บภาษีเพื่อเป็นรายได้ของท้องถิ่น สามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานตาม ภารกิจต่าง ๆ และเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานครให้ทันสมัย 1. เพื่อควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามผังเมืองรวม 2. เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง 3. เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 4. เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งอาคารที่มีการกำหนดเลขที่บ้านและกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน 5. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตรวจค้นข้อมูลในอนาคตได้โดยสะดวก รวดเร็ว 6. เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบในการจัดเก็บข้อมูลให้ทันสมัยโดยมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน 7. เพื่อเป็นข้อมูลทางสถิติ (STATISTICS DATA) เนื่องจาก เอกสารทางทะเบียนเป็นการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ เมื่อนำมาประมวลวิเคราะห์วิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนเพื่อพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ไม่วาจะเป็นด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านการปกครอง ด้านการบริหาร ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข เป็นต้น 1. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถทราบถึงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 2. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถทราบถึงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง 3. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถทราบถึงตำแหน่งอาคารที่มีการกำหนดเลขที่บ้านและกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน 4. สามารถอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและหน่วยงานเกี่ยวข้อง ในการตรวจค้นข้อมูลเพื่อปฏิบัติงานและสามารถให้บริการประชาชนได้โดยสะดวกและรวดเร็วขึ้น 5. ข้อมูลมีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบมีความทันสมัย และเป็นรูปแบบบและมาตรฐานเดียวกัน 6. ข้อมูลที่มีการจัดเก็นสามารถนำมาอ้างอิงเป็นสถิติ (STATISTICS DATA) และสามารถนำมาประมวลวิเคราะห์วิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนเพื่อพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านการปกครอง ด้านการบริหาร ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข เป็นต้น 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางกอกน้อย 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
97 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2561 77.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เพื่อให้การค้นหาและตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของอาคารที่ได้มีการกำหนดเลขรหัสประจำบ้านพร้อมเลขหมายประจำบ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง และเพื่อให้การดำเนินงานสามารถรองรับตัวชี้วัดบูรณาการของสำนักงานเขตตลิ่งชัน 2.1 เพื่อให้การสร้างฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการให้เลขบ้าน มีความเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบค้นหาได้อย่างรวดเร็ว 2.2 เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของอาคาร และเลขหมายประจำบ้านในพื้นที่เขตตลิ่งชันสำรหับการให้บริการประชาชน หน่วยงานอื่น ๆ และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนาเขต 2.3 เพื่อเป็นฐานข้อมูลตรวจสอบ เปรียบเทียบฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์กับสภาพพื้นที่จริงสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 2.4 เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลบ้านของประชาชนและหน่วยงานราชการ 2.5 เพื่อนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือแผนที่บ้านมาใช้ในการวางแผนบริหารพื้นที่ 3.1 ให้เลขหมายประจำบ้านแก่อาคารที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้างใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ซึ่งปลูกสร้างเสร็จพร้อมลงจุดหรือแสดงจุดที่ตั้งของอาคารไว้ในฐานข้อมูลระบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ภายใน 7 วัน นับจากวันยื่นคำขอเลขบ้าน 3.2 ดำเนินการตรวจสอบ ค้นหา และจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเลขบ้านเดิม เพื่อนำเข้าสู่ฐานข้อมูลระบบ (GIS) 0.00 0.00 สำนักงานเขตตลิ่งชัน 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
98 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2561 กิจกรรมรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จากแผนพัฒนากรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่นั้น นำมาซึ่งภารกิจหลักที่สำคัญในการวางและจัดทำผังเมืองของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย รองรับกับการขยายตัวของเมืองในอนาคตที่เติบโตและเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากร และ สิ่งแวดล้อม ดังนั้นในการวางแผนเพื่อการบริหารจัดการเมืองดังกล่าว ระบบจัดการฐานข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและอาคาร ระบบอำนวยความสะดวกในการ สืบค้น วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลในแต่ละพื้นที่ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบภูมิสารสนเทศที่ต้องนำมาใช้เพื่อการ วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลผังเมือง รวมทั้งได้บังคับใช้และเพื่อปรับปรุงผังเมืองรวมต่อไปในอนาคต สำนักผังเมือง ได้นำเอาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ มาใช้เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการผังเมือง ประกอบกับได้ดำเนินการ โครงการสร้างและพัฒนาแบบจำลอง 3 มิติพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ อันเป็นการบูรณาการข้อมูลแผนที่ฐานเชิงตัวเลข (Digital Map) ที่สำนักผังเมืองมีอยู่ ซ้อนทับกับข้อมูลภาพถ่ายเชิงเลขความละเอียดสูง ซึ่งแสดงให้เห็นรูปจำลองเสมือนจริง และชุดแสดงแบบจำลอง ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการแสดงผลได้หลายมุมมอง (Interactive Fly Through) เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการเข้าถึงพื้นที่ของแต่ละเขต อันประกอบด้วยอาคารสูง ที่มีลักษณะกิจกรรม อันหลากหลาย และมีความเสี่ยงต่อการเกิดวิกฤตการณ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นความสำเร็จในการพัฒนาระบบ GIS 3 มิติ ในการเป็นประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้จัดเก็บลักษณะพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้งหมดไว้ใน ระบบสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันสำนักผังเมืองได้ดำเนินการโครงการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ เพื่อการผังเมืองกรุงเทพมหานคร ให้สามารถใช้งานบนระบบเครือข่าย (Web-based Application) ซึ่งถือเป็นการบูรณาการ ระบบภูมิสารสนเทศ แบบ 3 มิติ กับข้อมูลอาคารที่เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงจากระบบงานทะเบียนราษฎรในส่วนของการให้เลขหมายประจำบ้านเพื่อปรับปรุง วิเคราะห์และตรวจสอบด้าน การขยายตัว การเปลี่ยนแปลงสิ่งก่อสร้าง การประเมินสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ และเพื่อให้กรุงเทพมหานครพัฒนาการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศจากระบบเครือข่ายของสำนักผังเมืองปัจจุบัน ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ในฐานะหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการทะเบียนราษฎร ในส่วนของการกำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้านให้กับผู้ที่ยื่นคำร้องขอซึ่งปลูกสร้างอาคารในท้องที่เขตราษฎร์บูรณะ จึงมีส่วนร่วมกับการบูรณาการระบบ ภูมิสารสนเทศ 3 มิติ เพื่อการผังเมืองกรุงเทพมหานครของสำนักผังเมือง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการกำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้านให้ครบทุกอาคาร 1. เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ ที่สำนักผังเมืองมีอยู่กับข้อมูลของระบบงานทะเบียนราษฎรในส่วนของการกำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้าน 2. เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในพื้นที่กรุงเทพมหานครในลักษณะ 3 มิติ บนระบบเครือข่าย เพื่อให้ หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อันเป็น การสนับสนุน การตัดสินใจในภารกิจ ที่สำคัญ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการบริหารจัดการมหานครสำหรับกรุงเทพมหานคร ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการกำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้านในท้องที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ให้ครบทุกอาคาร หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนอาคารที่ได้กำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้านทั้งหมด 0.00 0.00 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
99 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2561 ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครพัฒนาสู่เมืองกระชับ (Compact City) โดยมีภารกิจการพัฒนา สำหรับเมืองที่มีประชากรหนาแน่นในเขตชั้นในและชั้นกลาง ให้สามารถใช้ประ โยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ จึงต้องจัดทำข้อมูลด้านกายภาพของเมืองและข้อมูลแผนที่ในรูปแบบต่าง ๆ แสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูงของกรุงเทพมหานคร สร้างจุดอ้างอิงแนวเขตที่มีมาตรฐานและค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ สามารถแก้ไขปัญหาการรุกล้ำหรือทับซ้อน ฝ่ายทะเบียนจึงมีภารกิจการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของสำนักผังเมือง ให้สามารถตรวจสอบถึงตำแหน่งของอาคารที่สร้างเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง -เพื่อให้การออกเลขหมายประจำบ้านในพื้นที่เขตดอนเมืองสามารถตรวจสอบได้ ถึงตำแหน่งอาคารที่มีผู้ยื่นคำร้องขอออกเลขหมายประจำบ้านจากระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย ของสำนักผังเมือง -เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนที่ภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำนักผังเมือง ให้สามารถนำข้อมูลที่จัดเก็บไปใช้ในงานของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้านที่สร้างแล้วเสร็จในพื้นที่เขตดอนเมืองได้รับการสำรวจและจัดเก็บ และจัดทำระบบฐานข้อมูลครบถ้วนทุกหลังคาเรือน โดยการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารทุกหลังที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำนักผังเมือง 0.00 0.00 สำนักงานเขตดอนเมือง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
100 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2561 การส่งเสริมและสนับสนุนการออกบ้านเลขที่ ลงสู่การลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ด้วยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้ปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 ของหน่วยงาน โดยนำตัวชี้วัดบูรณาการของสำนักผังเมืองร่วมกับสำนักงานเขต ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยสำนักงานเขตได้รับตัวชี้วัดเรื่องร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน อยู่ในยุทธศาตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศษตร์ที่ 1.1 ฝ่ายทะเบียนเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร จึงส่งเสริมการกำหนดบ้านเลขที่และออกเลขรหัสประจำบ้านให้กับอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง จากฝ่ายโยธาทุกหลังนำไปลงจุดตำแหน่งในแผนที่ของสำนักผังเมือง (ตามแบบ ทร.900) 1 เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในเรื่องการพัฒนาโครงการพื้นฐานแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาค 2 พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 3 เพื่อให้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครมีมาตรฐานและสะดวกต่อการค้นหาตำแหน่งบ้าน 4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานเขต ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และชัดเจน 1 เพื่อให้การกำหนดตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคารและการกำหนดลงจุดเลขรหัสประจำบ้านเป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร 2 กำหนดบ้านเลขที่และออกเลขรหัสประจำบ้านให้กับอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้างจากฝ่ายโยธาทุกหลัง และนำไปลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ของสำนักผังเมือง (ตามแบบ ทร.900) ร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตลาดพร้าว 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
101 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2561 การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน สำรวจ จัดเก็บข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้าน เพื่อสนับสนุนการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางผังเมือง ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม รายงานการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เป็นประจำทุกเดือน 0.00 0.00 สำนักงานเขตราชเทวี 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
102 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2561 กิจกรรมลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน - พัฒนากฎหมายและมาตรการทางผังเมืองเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ - ผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน ได้รับการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านตามคำร้อง ร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตคลองเตย 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
103 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2561 กิจกรรมการรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคาร หมายถึง ตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขออนุญาต ก่อสร้างอาคารตามแบบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารระบุไว้ในคำร้องขอ และ การลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง หมายถึง การลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามระบบรายงานผลการอนุญาตก่อสร้างอาคารของสำนักผังเมือง ตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน หมายถึง ตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านและได้รับการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านตามคำร้อง การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน หมายถึง จุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านที่บ้านตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักผังเมือง (ตามแบบ ทร.900) ระบบการรายงานผล ระบบรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคารและตำแหน่งการแสดงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ซึ่งพัฒนาโดยสำนักผังเมืองและสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อให้การลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องตาม ระบบรายงานผลการอนุญาตก่อสร้างอาคารของสำนักผังเมือง มีระบบควบคุมตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านถูกต้อง ร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตประเวศ 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
104 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2561 กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านที่บ้านตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักผังเมือง (ตามแบบ ทร. 900) ตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน 0.00 0.00 สำนักงานเขตคันนายาว 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
105 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2562 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมือง สำนักผังเมืองได้จัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต แสดงลักษณะทางกายภาพของกลุ่มข้อมูล เช่น ถนน อาคาร สถานที่ตั้ง ชื่อและคำอธิบาย เป็นต้น โดยมีโครงสร้างฐานข้อมูลแสดงรายละเอียดของข้อมูลกายภาพแต่ละประเภท รวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร เชื่อมโยงกับข้อมูลกายภาพ ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ และใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มีการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารครั้งล่าสุดในปี ๒๕๔๙ ในช่วงปี พ.ศ.2550-2559พบว่า มีอาคารที่เกิดขึ้นใหม่และมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มมากขึ้นในอัตราค่อนข้างสูง และยังพบว่ามีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพิ่มขึ้นในอัตราใกล้เคียงกัน รวมถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงระบบเลขที่บ้าน ชื่อถนน ตรอก ซอยต่างๆ ใหม่ มากกว่า 35 เขต สำนักผังเมืองฐานะผู้รับผิดชอบในการจัดทำ ปรับปรุง ค้นคว้าศึกษาและพัฒนาคุณภาพข้อมูลแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และวิธีการอันจะได้มาซึ่งข้อมูลแผนที่ที่มีความทันสมัย ถูกต้องแม่นยำสูง ทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่และเชิงบรรยายทุกมาตราส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเป็นผู้ใช้ข้อมูลแผนที่ในการจัดทำผังเมืองรวมและวางผังเฉพาะ และหน่วยงานต่างๆของกรุงเทพมหานคร เช่น สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการแพทย์ เป็นต้น ได้นำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานในภารกิจที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะช่วงเกิดอุทกภัยในปี ๒๕๕๔ มีหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนหลายราย มาขอรับบริการข้อมูลแผนที่ไปใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการ จึงจำเป็นจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อให้บริการ และเป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำกฎกระทรวงผังเมืองรวมให้มีความถูกต้อง อนี่ง พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 “มาตรา ๑๗ ความว่า ผังเมืองประกอบด้วย (๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมโดยแสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง ซึ่งกองสำรวจและแผนที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนที่แสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูงให้แล้วเสร็จ รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานสำหรับให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จากเหตุผลข้างต้น หากไม่ดำเนินโครงการฯ หรือดำเนินการล่าช้า ข้อมูลแผนที่เชิงเลขไม่ถูกต้องและทันสมัย อาจเกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานครได้ กองสำรวจและแผนที่ สำนักผังเมือง จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมืองครอบคลุมพื้นที่ทั้ง ๕๐ เขตของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะว่าจ้างดำเนินการปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ ข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมือง ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยโครงการที่ว่าจ้างนี้จะต้องมีรายละเอียดตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ ๒.๑ เพื่อจัดทำแผนที่ภาพถ่ายความละเอียดสูง ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข และระดับชั้นความสูง ๒.๒ เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 จากแผนที่ภาพถ่ายความละเอียดสูง ในกลุ่มชั้นข้อมูลแผนที่ฐานและถ่ายโอนข้อมูลเชิงบรรยายที่สำนักผังเมืองมีอยู่ ไปสู่กลุ่มชั้นข้อมูลแผนที่ฐานที่ทำการปรับปรุงแล้วเสร็จ เพื่อจัดทำแผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร ๒.๓ เพื่อศึกษาและออกแบบปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลแผนที่เชิงเลข ให้สอดคล้องกับข้อมูลที่จะทำการปรับปรุง พร้อมจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลแผนที่ภาพถ่าย และจัดทำชุดข้อมูลสถานที่สำคัญ (Point of Interest) 3.1 เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีระบบข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 ที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือและทันสมัย 3.2 เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 “มาตรา ๑๗ ความว่า ผังเมืองประกอบด้วย (๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมโดยแสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง 3.3 เพื่อบริการข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 ให้แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอก รัฐวิสาหกิจ เอกชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 70,000,000.00 13,939,960.00 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 56.00
106 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2562 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการข้อมูลแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) กับข้อมูลทะเบียนราษฎร ของกรมการปกครอง สำนักผังเมือง ได้จัดทำแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต แสดงลักษณะทางกายภาพของกลุ่มข้อมูล เซ่น ถนน อาคาร สถานที่ตั้ง ซื่อและคำอธิบาย เป็นต้น โดยมีโครงสร้างฐานข้อมูลแสดงรายละเอียดของข้อมูลกายภาพแต่ละประเภท เชื่อมโยงกับข้อมูลกายภาพ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านผังเมือง ประกอบด้วย การวางผังเมือง การวางผังเฉพาะพื้นที่ การปรับปรุงฟื้นนฟูเมือง การจัดรูปที่ดินและการควบคุมทางผังเมือง และด้วยในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข ค้นคว้าศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ข้อมูลแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และวิธีการอันจะได้มาซึ่งข้อมูลแผนที่ที่มีความทันสมัย ถูกต้อง มีความแม่นยำสูง และลดการซ้ำซ้อน จึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลทาง อิเล็กทรอนิกส์ (ONLINE) ของสำนักทะเบียนกลางกรมการปกครอง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาเมืองที่สำคัญ การบริหารจัดการมหานครให้มีประสิทธิภาพย่อมต้องคำนึงถึงการตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่ม ที่อาศัยในมหานครนั้น ๆ กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ภาครัฐต้องเข้าไปให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ เพื่อให้สามารถดูแลตนเองหรือดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีตามศักยภาพของตนเอง คือ กลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มักจะถูกมองว่าเป็นภาระของสังคม และถูกละเลยการเอาใจใส่อย่างจริงจังในการพัฒนาศักยภาพให้สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความก้าวหน้าให้กับสังคม ด้วยผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ที่มา: พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖) ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่มีการใช้ชีวิตที่ไม่คล่องแคล่วว่องไวเหมือนผู้ที่ยังมีอายุน้อย แม้ผู้สูงอายุจะต่างจากคนพิการ แต่สมรรถภาพในการมองเห็น เคลื่อนไหว ได้ยินหรือแม้แต่การคิดต่าง ๆ ก็ลดน้อยถอยลงไม่ต่างจากคนพิการนัก ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุที่จะช่วยการใช้ชีวิตภายนอกที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุมีความสะดวกมากขึ้น โดยเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.๒๔๔๘ ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ำ ป้ายสัญลักษณ์ ที่จอดรถ บริการ ข้อมูล และอื่น ๆ (รถเข็นสำหรับคนพิการ ลิฟต์สำหรับคนพิการ ช่องทาง fast track ฉลากซองยาอักษรเบลล์ และ ไม้เท้าสี่ขา) เป็นต้น อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น โดยพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุ สัญชาติไทยที่มีอายุ ๖๑ ปีขึ้นไป และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจำนวน ๘๖๘,๓๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๘ เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร ๕,๕๐๒,๙๒๙ คน ซึ่งเพิ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง ๓๒๙,๓๐๓ คน จากคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่๑๖กันยายนพ.ศ.๒๕๕๗ ข้อที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาศเข้าถึงบริการของรัฐ ในข้อ ๓.๔ ได้พูดถึงเป้านโยบายของรัฐบาลนี้ที่ต้องการให้มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยระบุว่า “...เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟื้นและโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัวรวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ” นอกจากนี้แผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปีพ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดเป้าประสงค์ด้านยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครในอนาคต ในด้านที่๓ มหานครสำหรับทุกคน โดยได้พูดถึงมิติของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาศ ก็ได้ให้ความสำคัญต่อการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจากแนวโน้มการเพิ่มอัตราผู้สูงอายุในสังคมปัจจุบันจะเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา และสอดคล้องกับมาตรการและนโยบายของกรุงเทพมหานครที่จะเตรียมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสำนักผังเมืองจึงมีความจำเป็นที่จะต้องบูรณาการข้อมูลรายการบุคคลจาก ฐานข้อมูลทะเบียนกลาง โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของสำนักผังเมือง ซึ่งหากไม่ดำเนินโครงการดังกล่าว อาจทำให้ข้อมูลแผนที่เซิงเลขไม่ถูกต้องและทันสมัย การช่วยเหลือหรือให้บริการผู้สูงอายุอาจไม่ทันการ กองสำรวจและแผนที่จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการบูรณาการข้อมูลแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) กับข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง เพื่อรองรับบริการสาธารณะที่เหมาะสมกับสังคมผู้สูงอายุ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงก่อนจะเป็นปัญหาใหญ่ต่อไปในอนาคต 1. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลรายการบ้าน พร้อมตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2. เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลอาคารของสำนักผังเมืองและทะเบียนราษฎร ของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง และทำการวิเคราะห์ให้ทราบถึงที่ตั้งของผู้สูงอายุและอาคารที่พักอาศัย 3. เพื่อทราบถึงความเพียงพอบริการสาธารณะที่จำเป็นของกรุงเทพมหานครต่อผู้สูงอายุ 4. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครและกรมการปกครอง ในการบูรณาการข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นระบบ 1. กรุงเทพมหานคร มีระบบการให้บริการแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS สำหรับการแลกเปลี่ยนการเชื่อมโยงข้อมูลรายการบ้านกับกรมการปกครอง ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอให้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนราษฎร์กลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ของสำนักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง และข้อมูลแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 2. เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีชั้นข้อมูลอาคารในระบบสารสนเทศภูมมิศาสตร์ เชื่อมโยงข้อมูล รายการบ้านกับในฐานข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง ของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครองโดยรวม เพื่อประโยชน์ในการศึกษาลักษณะประชากรทั้งหมดและวิเคราะห์ 3. เพื่อทราบความเหมาะสมของการบริการสาธารณะที่จำเป็นรองรับผู้สูงอายุในปัจจุบัน (สำหรับอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป) และวางแผนอนาคตรองรับบริการประชาชนกำลังเข้าสู้วัยผู้สูงอายุ (ช่วงอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีถึงอายุ ๖๐ ปี) 4. เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของนายกรัฐมนตรีตามนโยบายของรัฐบาลที่ท่านนายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา และสอดคล้องกับมาตรการและนโยบายของกรุงเทพมหานครที่จะเตรียมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 8,487,454.00 7,789,047.12 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
107 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2562 กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการเมือง - เพื่อลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามระบบรายงานผลของสำนักผังเมือง - เพือส่งรายงานการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเป็นประจำต่อเนื่องทุกเดือน - ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามระบบรายงานผลของสำนักผังเมือง - ส่งรายงานการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเป็นประจำต่อเนื่องทุกเดือน 0.00 0.00 สำนักงานเขตพระนคร 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
108 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2562 การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ จัดอยู่ในกลุ่มกรุงเทพกลาง มีสภาพพื้นที่ประกอบด้วยสถานที่และโบราณที่สำคัญ แหล่งการค้า แหล่งท่องเที่ยว หน่วยงานราชการ และรวมถึงที่อยู่อาศัยที่มีจำนวนหนาแน่น เมื่อเทียบกับพื้นที่ที่มีจำกัด อาคารบ้านเรือนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะไม่เป็นระบบระเบียบ การตรวจสอบค้นหาที่ตั้งของอาคารบ้านเรือนในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์กระทำได้ยากพอสมควร เหตุนี้การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ในฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศระบบเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับหน่วยงานต่าง ๆรวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปในการตรวจสอบค้นหาที่ตั้งและรายละเอียดของอาคารได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 1. เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของจำนวนบ้านที่ได้มีการกำหนดเลขหมายประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน หลังจากที่ได้ทำการปลูกสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2. เพื่อเป็นการเพิ่มและพัฒนาฐานข้อมูลรายการบ้าน ตลอดจนการสืบค้นที่ตั้งบ้าน รายละเอียดชั้นข้อมูลของบ้าน ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์สามารถจัดเก็บ จัดทำระบบฐานขัอมูลได้ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
109 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2562 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลอาคารที่ปลูกสร้างใหม่ในระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายทะเบียนมีภารกิจในการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 โดยดำเนินการสำรวจและตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าว เพื่อให้ทราบข้อมูลตำแหน่ง บันทึกข้อมูลลงในแผนที่ และจัดเก็บข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 พศ.2561-2565 ด้านที่ 4 มหานครกระชับ มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามแผังเมืองรวม 1. เพื่อควบคุมและตรวจสอบการสถานที่ที่มีการขออนุมัติให้มีการก่อสร้าง 2. เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งอาคารที่ขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 3. เพื่อทราบถึงตำแหน่งอาคารที่มีการกำหนดเลขบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน 4. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน 1. เป้าหมาย เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถทราบถึงตำแหน่งอาคารที่มีการปลูกจ้าง ดัดแปลง รื้อถอน และสามารถค้นหาข้อมูลอาคารที่มีการกำหนดเลขบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน 2. ได้รับความสะดวกในการตรวจสอบและค้นหาข้อมูลอาคารได้รวดเร็ว ตัวชี้วัด -ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ค่าเป้าหมาย -ร้อยละ 100 วิธีการคำนวณ - จำนวนการลงจุดแสดงตำแหน่ง * 100/จำนวนเลขหมายประจำบ้าน 0.00 0.00 สำนักงานเขตปทุมวัน 2018-10-01 00:00:00 2019-10-01 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
110 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2562 โครงการ ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ในฐานข้อมูลของพื้นที่เขตดุสิต การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศระบบเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงแผนที่ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ สืบค้น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1. เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของจำนวนบ้านที่ได้มีการ กำหนดเลขหมายประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน หลังจากที่ได้ทำการปลูกสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อย 2. เพื่อเป็นการเพิ่มและพัฒนาฐานข้อมูลรายการบ้าน ตลอดจนการสืบค้นที่ตั้งบ้าน รายละเอียดชั้นข้อมูล ของบ้านได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละของข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงานเขตดุสิตได้รับการสำรวจ จัดเก็บและจัดทำ ระบบฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตดุสิต 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
111 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2562 24.(เจรจา)กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ฝ่ายโยธา) เป็นการกำหนดจุดสถานที่และออกเลขบ้านให้ได้ตามกำหนด เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร การลงจุดตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารที่ระบุไว้ในคำร้องขอ และได้รับการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารตามคำร้องของประชาชนที่ขอให้มีการก่อสร้างอาคารของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามระบบการรายงานผลการอนุญาตก่อสร้างอาคารของสำนักผังเมือง 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางกะปิ 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
112 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2562 08.(เจรจา) กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ฝ่ายทะเบียน) เป็นการกำหนดจุดสถานที่และออกเลขบ้านให้ได้ตามกำหนด เพื่อกำหนดจุดสถานที่และออกเลขบ้านให้ได้ตามกำหนด ร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางกะปิ 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
113 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2562 กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เพื่อดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่มีการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เพื่อให้สำนักผังเมืองนำไปดำเนินการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นปัจจุบันตามข้อมูลการรายงานการอนุญาตปลูกสร้างอาคารและการออกเลขที่บ้าน สำนักงานเขตลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่มีการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เพื่อให้สำนักผังเมืองนำไปดำเนินการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นปัจจุบันตามข้อมูลการรายงานการอนุญาตปลูกสร้างอาคารและการออกเลขที่บ้าน ร้อยละ 100 ของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านทั้งหมด 0.00 0.00 สำนักงานเขตหนองจอก 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
114 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2562 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลอาคารที่ปลูกสร้างใหม่ในระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีภารกิจในการให้บริการประชาชน การกำหนดบ้านเลขที่เป็นอีกหนึ่งการให้บริการแก่ประชาชนเมื่อมีการขอหมายเลข บ้านเลขที่ใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 สำนักทะเบียนฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการสำรวจบ้าน ดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลในการค้นหาตำแหน่ง, บันทึกตำแหน่งลงในแผนที่ และจัดเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะสามารถทำให้ การค้นหาเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปเป็นประโยชน์ ต่อกรุงเทพมหานครในการจัดเก็บภาษีเพื่อเป็นรายได้ของท้องถิ่น สามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานตาม ภารกิจต่าง ๆ และเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานครให้ทันสมัย 1. เพื่อควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามผังเมืองรวม 2. เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง 3. เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 4. เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งอาคารที่มีการกำหนดเลขที่บ้านและกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน 5. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตรวจค้นข้อมูลในอนาคตได้โดยสะดวก รวดเร็ว 6. เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบในการจัดเก็บข้อมูลให้ทันสมัยโดยมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน 7. เพื่อเป็นข้อมูลทางสถิติ (STATISTICS DATA) เนื่องจาก เอกสารทางทะเบียนเป็นการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ เมื่อนำมาประมวลวิเคราะห์วิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนเพื่อพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ไม่วาจะเป็นด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านการปกครอง ด้านการบริหาร ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข เป็นต้น 1. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถทราบถึงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 2. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถทราบถึงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง 3. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถทราบถึงตำแหน่งอาคารที่มีการกำหนดเลขที่บ้านและกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน 4. สามารถอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและหน่วยงานเกี่ยวข้อง ในการตรวจค้นข้อมูลเพื่อปฏิบัติงานและสามารถให้บริการประชาชนได้โดยสะดวกและรวดเร็วขึ้น 5. ข้อมูลมีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบมีความทันสมัย และเป็นรูปแบบบและมาตรฐานเดียวกัน 6. ข้อมูลที่มีการจัดเก็นสามารถนำมาอ้างอิงเป็นสถิติ (STATISTICS DATA) และสามารถนำมาประมวลวิเคราะห์วิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนเพื่อพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านการปกครอง ด้านการบริหาร ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข เป็นต้น 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางกอกน้อย 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
115 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2562 กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ขออนุญาต ก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวม และเพิ่มความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง สำรวจ จัดเก็บ และจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางผังเมือง ร้อยละ 100 ของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางกอกน้อย 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
116 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2562 74. การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามที่แผนพัฒนากรุงเทพมหานครได้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เรื่องการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้กำหนดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ให้สอดคล้องกับผังเมือง รวมกรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในด้านการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย และเพื่อการพาณิชย์นับวันจะเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การค้นหาและตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของอาคารที่ได้มีการกำหนดรหัสเลขประจำบ้าน พร้อมเลขหมายประจำบ้าน เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเพื่อให้การดำเนินงานสามารถรองรับตัวชีวัดบูรณาการของสำนักงานเขตตลิ่งชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงได้จัดทำโครงการ "การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน" ขึ้น ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลและเป็นประโยชน์สำหรับใช้ในการตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ในที่ดินและอาคารตามข้อกำหนดผังเมืองกรุงเทพมหานคร และของหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป 1. เพื่อให้การสร้างฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการให้เลขบ้าน มีความเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบค้นหาได้อย่างรวดเร็ว 2. เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของอาคาร และเลขหมายประจำบ้านในพื้นที่เขตตลิ่งชันสำหรับการให้บริการประชาชน หน่วยงานอื่น ๆ และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนาเขต 3. เพื่อเป็นฐานข้อมูลตรวจสอบ เปรียบเทียบฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์กับสภาพพื้นที่จริงสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลบ้านของประชาชนและหน่วยงานราชการ 5. เพื่อนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือแผนที่บ้านมาใช้ในการวางแผนบริหารพื้นที่ 1. ให้เลขหมายประจำบ้านแก่อาคารที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้างใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งปลูกสร้างเสร็จพร้อมลงจุดหรือแสดงจุดที่ตั้งของอาคารไว้ในฐานข้อมูลระบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ภายใน 7 วัน นับจากวันยื่นคำขอเลขบ้าน 2. ดำเนินการตรวจสอบ ค้นหา และจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเลขบ้านเดิม เพื่อนำเข้าสู่ฐานข้อมูลระบบ (GIS) 0.00 0.00 สำนักงานเขตตลิ่งชัน 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
117 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2562 กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน การวางแผนเพื่อการบริหารจัดการเมือง ระบบจัดการฐานข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและอาคาร ระบบอำนวยความสะดวกในการสืบค้น วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลในแต่ละพื้นที่ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบภูมิสารสนเทศที่ต้องนำมาใช้เพื่อการวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลผังเมืองรวมต่อไปในอนาคต 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ กับข้อมูลของระบบงานทะเบียนราษฎรในส่วนของการออกเลขหมายประจำบ้าน ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 3. เพื่อสามารถค้นหาตำแหน่งการลงจุดการออกเลขหมายประจำบ้านได้อย่างรวดเร็ว 4. เพื่อให้ข้อมูลการออกเลขหมายประจำบ้านของสำนักงานเขตภาษีเจริญ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100 ของการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน 0.00 0.00 สำนักงานเขตภาษีเจริญ 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
118 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2562 กิจกรรมการลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตในแปลงที่ดินเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการอนุญาตก่อสร้างอาคารและนำไปใช้อ้างอิงในการออกเลขที่บ้าน อีกทั้งยังสามารถนำมาคำนวณพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและง่ายต่อการค้นหา ควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในการก่อสร้างอาคารและรายงานการใช้ประโยชน์ที่ดินในการก่อสร้างอาคารได้ครบถ้วนและสรุปรายงานผลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางขุนเทียน 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
119 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2562 กิจกรรมรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จากแผนพัฒนากรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่นั้น นำมาซึ่งภารกิจหลักที่สำคัญในการวางและจัดทำผังเมืองของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย รองรับกับการขยายตัวของเมืองในอนาคตที่เติบโตและเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากร และ สิ่งแวดล้อม ดังนั้นในการวางแผนเพื่อการบริหารจัดการเมืองดังกล่าว ระบบจัดการฐานข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและอาคาร ระบบอำนวยความสะดวกในการ สืบค้น วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลในแต่ละพื้นที่ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบภูมิสารสนเทศที่ต้องนำมาใช้เพื่อการ วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลผังเมือง รวมทั้งได้บังคับใช้และเพื่อปรับปรุงผังเมืองรวมต่อไปในอนาคต สำนักผังเมือง ได้นำเอาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ มาใช้เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการผังเมือง ประกอบกับได้ดำเนินการ โครงการสร้างและพัฒนาแบบจำลอง 3 มิติพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ อันเป็นการบูรณาการข้อมูลแผนที่ฐานเชิงตัวเลข (Digital Map) ที่สำนักผังเมืองมีอยู่ ซ้อนทับกับข้อมูลภาพถ่ายเชิงเลขความละเอียดสูง ซึ่งแสดงให้เห็นรูปจำลองเสมือนจริง และชุดแสดงแบบจำลอง ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการแสดงผลได้หลายมุมมอง (Interactive Fly Through) เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการเข้าถึงพื้นที่ของแต่ละเขต อันประกอบด้วยอาคารสูง ที่มีลักษณะกิจกรรม อันหลากหลาย และมีความเสี่ยงต่อการเกิดวิกฤตการณ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นความสำเร็จในการพัฒนาระบบ GIS 3 มิติ ในการเป็นประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้จัดเก็บลักษณะพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้งหมดไว้ใน ระบบสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันสำนักผังเมืองได้ดำเนินการโครงการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ เพื่อการผังเมืองกรุงเทพมหานคร ให้สามารถใช้งานบนระบบเครือข่าย (Web-based Application) ซึ่งถือเป็นการบูรณาการ ระบบภูมิสารสนเทศ แบบ 3 มิติ กับข้อมูลอาคารที่เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงจากระบบงานทะเบียนราษฎรในส่วนของการให้เลขหมายประจำบ้านเพื่อปรับปรุง วิเคราะห์และตรวจสอบด้าน การขยายตัว การเปลี่ยนแปลงสิ่งก่อสร้าง การประเมินสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ และเพื่อให้กรุงเทพมหานครพัฒนาการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศจากระบบเครือข่ายของสำนักผังเมืองปัจจุบัน ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ในฐานะหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการทะเบียนราษฎร ในส่วนของการกำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้านให้กับผู้ที่ยื่นคำร้องขอซึ่งปลูกสร้างอาคารในท้องที่เขตราษฎร์บูรณะ จึงมีส่วนร่วมกับการบูรณาการระบบ ภูมิสารสนเทศ 3 มิติ เพื่อการผังเมืองกรุงเทพมหานครของสำนักผังเมือง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการกำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้านให้ครบทุกอาคาร 1. เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ ที่สำนักผังเมืองมีอยู่กับข้อมูลของระบบงานทะเบียนราษฎรในส่วนของการกำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้าน 2. เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในพื้นที่กรุงเทพมหานครในลักษณะ 3 มิติ บนระบบเครือข่าย เพื่อให้ หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อันเป็น การสนับสนุน การตัดสินใจในภารกิจ ที่สำคัญ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการบริหารจัดการมหานครสำหรับกรุงเทพมหานคร ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการกำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้านในท้องที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ให้ครบทุกอาคาร หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนอาคารที่ได้กำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้านทั้งหมด 0.00 0.00 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
120 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2562 ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครพัฒนาสู่เมืองกระชับ (Compact City) โดยมีภารกิจการพัฒนา สำหรับเมืองที่มีประชากรหนาแน่นในเขตชั้นในและชั้นกลาง ให้สามารถใช้ประ โยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ จึงต้องจัดทำข้อมูลด้านกายภาพของเมืองและข้อมูลแผนที่ในรูปแบบต่าง ๆ แสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูงของกรุงเทพมหานคร สร้างจุดอ้างอิงแนวเขตที่มีมาตรฐานและค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ สามารถแก้ไขปัญหาการรุกล้ำหรือทับซ้อน ฝ่ายทะเบียนจึงมีภารกิจการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของสำนักผังเมือง ให้สามารถตรวจสอบถึงตำแหน่งของอาคารที่สร้างเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง -เพื่อให้การออกเลขหมายประจำบ้านในพื้นที่เขตดอนเมืองสามารถตรวจสอบได้ ถึงตำแหน่งอาคารที่มีผู้ยื่นคำร้องขอออกเลขหมายประจำบ้านจากระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย ของสำนักผังเมือง -เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนที่ภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำนักผังเมือง ให้สามารถนำข้อมูลที่จัดเก็บไปใช้ในงานของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้านที่สร้างแล้วเสร็จในพื้นที่เขตดอนเมืองได้รับการสำรวจและจัดเก็บ และจัดทำระบบฐานข้อมูลครบถ้วนทุกหลังคาเรือน โดยการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารทุกหลังที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำนักผังเมือง 0.00 0.00 สำนักงานเขตดอนเมือง 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
121 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2562 การส่งเสริมและสนับสนุนการออกบ้านเลขที่ ลงสู่การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ด้วยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้ปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 ของหน่วยงาน โดยนำตัวชี้วัดบูรณาการของสำนักผังเมืองร่วมกับสำนักงานเขต ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยสำนักงานเขตได้รับตัวชี้วัดเรื่องร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ฝ่ายทะเบียนเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร จึงส่งเสริมการกำหนดบ้านเลขที่และออกเลขรหัสประจำบ้านให้กับอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง จากฝ่ายโยธาทุกหลังนำไปลงจุดตำแหน่งในแผนที่ของสำนักผังเมือง (ตามแบบ ทร.900) 1 เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในเรื่องการพัฒนาโครงการพื้นฐานแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางภูมิภาค 2 พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 3 เพื่อให้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครมีมาตรฐานและสะดวกต่อการค้นหาตำแหน่งบ้าน 4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานเขต ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และชัดเจน 1 เพื่อให้กำหนดตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคารและการกำหนดลงจุดเลขรหัสประจำบ้านเป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร 2 กำหนดบ้านเลขที่และออกเลขรหัสประจำบ้านให้กับอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้างจากฝ่ายโยธาทุกหลัง และนำไปลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ของสำนักผังเมือง(ตามแบบ ทร.900) ร้อยละ 100 ทั้งปี 2562 และย้อนหลังถึง ปี 2557 จนข้อมูลเป็นปัจจุบัน 0.00 0.00 สำนักงานเขตลาดพร้าว 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
122 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2562 กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ขอนุญาตก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน 1. ตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร หมายถึง ตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารระบุไว้ในคำร้องขอ และได้รับการอนุญาตให้มีการก่อสร้างตามคำร้องขอ 2. การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง หมายถึง การลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามระบบการรายงานผลการอนุญาตก่อสร้างอาคารของสำนักผังเมือง ทั้งปี 2562 และปีย้อนหลังจนข้อมูลเป็นปัจจุบัน 3. ตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน หมายถึง ตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน และได้รับการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านตามคำร้อง 4. การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน หมายถึง จุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักผังเมือง (ตามแบบ ทร. 900) ทั้งปี 2562 และปีย้อนหลังจนข้อมูลเป็นปัจจุบัน 5. ระบบการรายงานผล หมายถึง ระบบการรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งการแสดงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ซึ่งพัฒนาโดยสำนักผังเมืองและสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามระบบการรายงานผลการอนุญาตก่อสร้างอาคารของสำนักผังเมือง การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางซื่อ 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
123 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2562 กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน สำรวจ จัดเก็บข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้าน เพื่อสนับสนุนการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางผังเมือง ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม รายงานการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เป็นประจำทุกเดือน 0.00 0.00 สำนักงานเขตราชเทวี 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
124 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2562 ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามแบบ ท.ร.900 การใช้ประโยชน์จากที่ดินตามการขยายตัวตามผังเมืองรวม ต้องได้รับการตรวจสอบ ติดตามและควบคุม โดยการนำระบบภูมิสารสนเทศบนเครือข่ายมาใช้ เพื่อให้ข้อมูลการกำหนดเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 1. เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ ที่สำนักผังเมืองมีอยู่กับข้อมูลทางระบบงานทะเบียนราษฎรในส่วนของการกำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้าน ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและเป็นระบบ 2. เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย ให้หน่วยงานต่างๆ สามารถตรวจสอบและนำข้อมูลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามแบบคำร้อง ท.ร.900 ร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตประเวศ 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
125 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2562 กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ที่บ้านตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักผังเมือง(ตามแบบ ทร.900) เพื่อให้ผู้ที่มายื่นคำขอเลขรหัสประจำบ้าน ณ ฝ่ายทะเบียน ได้รับการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านตามคำร้องขอ และมีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารทีมีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงผังเมือง (ตามแบบ ทร.900)ทั้งปี 2562 และปีย้อนหลังจนข้อมูลเป็นปัจจุบัน 1.เพื่อให้ผู้ที่มายื่นคำขอเลขรหัสประจำบ้าน ณ ฝ่ายทะเบียน ได้รับการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านตามคำร้องขอ 2.มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารทีมีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงผังเมือง (ตามแบบ ทร.900)ทั้งปี 2562 และปีย้อนหลังจนข้อมูลเป็นปัจจุบัน การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ร้อยละ100 0.00 0.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
126 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2562 ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการบริการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระบบตามผังเมืองรวม เพื่อส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวม พื้นที่เขตวัฒนาเติบโตอย่างเป็นระบบตามผังเมืองรวม 0.00 0.00 สำนักงานเขตวัฒนา 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
127 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2562 กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ส่งเสริมการขยา่ยตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวม และเพิ่มความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง 1. เพื่อทราบถึงการใช้ประโยชน์ของที่ดินอย่างถูกต้องและถูกกฏหมาย 2. เพื่อทราบความหนาแน่นของประชากรในแต่ละพื้นที่ 3. เพื่อทราบจุดที่แสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสบ้านที่ชัดเจนและถูกต้อง เพื่อทราบการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสบ้านที่ถูกต้อง ร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางแค 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
128 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2562 กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านที่บ้าน ตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักผังมือง (ตามแบบ ทร. 009) เมื่อมีประชาชนมาขอเลขรหัสประจำบ้าน ฝ่ายทะเบียนจะดำเนินการออกเลขรหัสประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งลงในระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อสะดวกในการค้นหา เพื่อเป้นการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน และการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ตามแบบ ทร.900) การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านที่บ้าน ตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักผังมือง (ตามแบบ ทร. 009) ร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตคันนายาว 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
129 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2562 โครงการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของสำนักผังเมือง ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งานระบบในการนำเครื่องมือสารสนเทศดังกล่าวไปใช้ในการวางแผน การปรับปรุง หรือแม้แต่การพัฒนาผังเมือง และการใช้ประโยชน์ในที่ดิน การตรวจสอบความหนาแน่นของจำนวนประชากรในพื้นที่ ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาหน่วยงานได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าระบบภูมิสารสนเทศดังกล่าว แสดงผลข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ก็จะทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบดังกล่าวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ อาจทำให้การวางแผน การปรับปรุง การพัฒนา ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างตรงเป้าหมาย หรือแม้แต่การปฏิบัติงาน หรือการให้บริการที่ไม่สามารถดำเนินการให้เกิดผลดีได้ ผู้บริหารกรุงเทพมหานครเล็งเห็นความสำคัญ/จำเป็นของการปรับปรุงข้อมูลของตำแหน่งที่ตั้งของอาคารในระบบภูมิสารสนเทศ จึงกำหนดให้มีกิจกรรมปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารตามข้อมูลการให้อนุญาตก่อสร้างอาคาร และการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักการโยธาและสำนักงานเขต เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4 มหานครกระชับ มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม เป้าประสงค์ที่ 4.1.1 ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวม และเพิ่มความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง โดยกำหนดให้กิจกรรมปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร ตามข้อมูลการให้อนุญาตก่อสร้างอาคาร และการออกเลขรหัสประจำบ้านดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักผังเมืองซึ่งเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดบูรณาการร่วมกับสำนักการโยธา และสำนักงานเขต เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร ตามข้อมูลการให้อนุญาตก่อสร้างอาคาร และการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักการโยธาและสำนักงานเขต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงจัดทำโครงการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านขึ้น 2.1 เพื่อให้การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างเป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริง 2.2 เพื่อให้การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริง ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร และการออกเลขรหัสประจำบ้าน ครบถ้วนคิดเป็นร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตทุ่งครุ 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
130 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2562 กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตในแปลงที่ดินเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการอนุญาตก่อสร้างอาคารและนำไปใช้อ้างอิงในการออกเลขที่บ้าน อีกทั้งยังสามารถนำมาคำนวนพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและง่ายต่อการค้นหา ควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในการก่อสร้างอาคารและรายงานการใช้ประโยชน์ที่ดินในการก่อสร้างอาคารได้ครบถ้วนและสรุปรายงานผลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางบอน 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
131 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2563 การพัฒนาฐานข้อมูล - มีข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเมืองในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 มีการนำเข้าข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเมืองครบทุกรายการ 0.00 0.00 สํานักการคลัง 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
132 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2563 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมือง สำนักผังเมืองได้จัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต แสดงลักษณะทางกายภาพของกลุ่มข้อมูล เช่น ถนน อาคาร สถานที่ตั้ง ชื่อและคำอธิบาย เป็นต้น โดยมีโครงสร้างฐานข้อมูลแสดงรายละเอียดของข้อมูลกายภาพแต่ละประเภท รวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร เชื่อมโยงกับข้อมูลกายภาพ ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ และใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มีการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารครั้งล่าสุดในปี ๒๕๔๙ ในช่วงปี พ.ศ.2550-2559พบว่า มีอาคารที่เกิดขึ้นใหม่และมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มมากขึ้นในอัตราค่อนข้างสูง และยังพบว่ามีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพิ่มขึ้นในอัตราใกล้เคียงกัน รวมถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงระบบเลขที่บ้าน ชื่อถนน ตรอก ซอยต่างๆ ใหม่ มากกว่า 35 เขต สำนักผังเมืองฐานะผู้รับผิดชอบในการจัดทำ ปรับปรุง ค้นคว้าศึกษาและพัฒนาคุณภาพข้อมูลแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และวิธีการอันจะได้มาซึ่งข้อมูลแผนที่ที่มีความทันสมัย ถูกต้องแม่นยำสูง ทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่และเชิงบรรยายทุกมาตราส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเป็นผู้ใช้ข้อมูลแผนที่ในการจัดทำผังเมืองรวมและวางผังเฉพาะ และหน่วยงานต่างๆของกรุงเทพมหานคร เช่น สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการแพทย์ เป็นต้น ได้นำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานในภารกิจที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะช่วงเกิดอุทกภัยในปี ๒๕๕๔ มีหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนหลายราย มาขอรับบริการข้อมูลแผนที่ไปใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการ จึงจำเป็นจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อให้บริการ และเป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำกฎกระทรวงผังเมืองรวมให้มีความถูกต้อง อนี่ง พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 “มาตรา ๑๗ ความว่า ผังเมืองประกอบด้วย (๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมโดยแสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง ซึ่งกองสำรวจและแผนที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนที่แสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูงให้แล้วเสร็จ รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานสำหรับให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จากเหตุผลข้างต้น หากไม่ดำเนินโครงการฯ หรือดำเนินการล่าช้า ข้อมูลแผนที่เชิงเลขไม่ถูกต้องและทันสมัย อาจเกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานครได้ กองสำรวจและแผนที่ สำนักผังเมือง จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมืองครอบคลุมพื้นที่ทั้ง ๕๐ เขตของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะว่าจ้างดำเนินการปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ ข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมือง ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยโครงการที่ว่าจ้างนี้จะต้องมีรายละเอียดตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ ๒.๑ เพื่อจัดทำแผนที่ภาพถ่ายความละเอียดสูง ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข และระดับชั้นความสูง ๒.๒ เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 จากแผนที่ภาพถ่ายความละเอียดสูง ในกลุ่มชั้นข้อมูลแผนที่ฐานและถ่ายโอนข้อมูลเชิงบรรยายที่สำนักผังเมืองมีอยู่ ไปสู่กลุ่มชั้นข้อมูลแผนที่ฐานที่ทำการปรับปรุงแล้วเสร็จ เพื่อจัดทำแผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร ๒.๓ เพื่อศึกษาและออกแบบปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลแผนที่เชิงเลข ให้สอดคล้องกับข้อมูลที่จะทำการปรับปรุง พร้อมจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลแผนที่ภาพถ่าย และจัดทำชุดข้อมูลสถานที่สำคัญ (Point of Interest) 3.1 เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีระบบข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 ที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือและทันสมัย 3.2 เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 “มาตรา ๑๗ ความว่า ผังเมืองประกอบด้วย (๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมโดยแสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง 3.3 เพื่อบริการข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 ให้แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอก รัฐวิสาหกิจ เอกชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 0.00 0.00 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 61.00
133 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2563 กิจกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลที่ดินของรัฐในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้อมูลที่ดินของรัฐ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ดินที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินแผ่นดินธรรมดา หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งรัฐยึดถือครอบครองไว้เป็นประโยชน์แห่งรัฐ เฉพาะประเภท ที่ราชพัสดุ ซึ่งเป็นข้อมูลของกรมธนารักษ์ และประเภท ที่ดินที่ได้รับ นสล. (หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง) ซึ่งเป็นหนังสือแสดงสิทธิในการขอใช้ประโยชน์หรือร่วมกันใช้ที่ดินในเขตที่ราชพัสดุ หรือเขตสาธารณประโยชน์ที่ออกโดยกรมที่ดิน โดยเป็นเอกสารสิทธิแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ ซึ่งอาจจะออกเป็นแปลงใหญ่รวมกันและระบุชื่อหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ไว้ได้ ซึ่งเป็นข้อมูลของกรมที่ดิน เฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลง และอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้นำส่งให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองในรูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลักษณะขอบเขตรูปแปลงที่ดิน ประกอบข้อมูลคำอธิบาย ได้แก่ เลขที่เอกสารสิทธิ ขนาดพื้นที่ และสภาพการใช้พื้นที่ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลที่ดินของรัฐในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบขอบเขตรูปแปลงที่ดิน ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งได้มาจากกรมธนารักษ์และกรมที่ดิน และนำมาประกอบระวางแผนที่ในลักษณะแผนที่แสดงที่ดินของรัฐในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ กรุงเทพมหานครได้มีฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลที่ดินของรัฐในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบขอบเขตรูปแปลงที่ดิน ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งได้มาจากกรมธนารักษ์และกรมที่ดิน และนำมาประกอบระวางแผนที่ในลักษณะแผนที่แสดงที่ดินของรัฐในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 0.00 0.00 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
134 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2563 กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการเมืองตามผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร ข้อมูลแผนที่เขตพระนครถูกต้องเป็นปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ท้้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก - เพื่อลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง - เพื่อส่งรายงานการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านส่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเป็นประจำต่อเนื่องทุกเดือน - ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ในระบบภูมิสารสนเทศ สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองครบถ้วนตามที่ได้รับอนุญาต 0.00 0.00 สำนักงานเขตพระนคร 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
135 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2563 กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ตามหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลที่ กท 0502/1778 ลว.3ก.ย.2556 กำหนดให้มีการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2557 ของหน่วยงานให้เหมาะสมกับงบประมาณรายจ่ายของโครงการที่ได้รับจัดสรร และนำตัวชี้วัดบูรณาการของสำนักงานเขต ประจำปีงบประมาณ 2557 บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งสำนักผังเมืองและสำนักงานเขต 50 เขต ได้รับภารกิจยุทธศาสตร์ในการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน สำรวจ จัดเก็บ รวบรวมและบูรณาการการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการเมือง ฝ่ายทะเบียนลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ฝ่ายโยธาลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร 0.00 0.00 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
136 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2563 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลอาคารที่ปลูกสร้างใหม่ในระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายทะเบียนมีภารกิจในการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 โดยดำเนินการสำรวจและตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าว เพื่อให้ทราบข้อมูลตำแหน่ง บันทึกข้อมูลลงในแผนที่ และจัดเก็บข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 พศ.2561-2565 ด้านที่ 4 มหานครกระชับ มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามแผังเมืองรวม 1. เพื่อควบคุมและตรวจสอบการสถานที่ที่มีการขออนุมัติให้มีการก่อสร้าง 2. เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งอาคารที่ขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 3. เพื่อทราบถึงตำแหน่งอาคารที่มีการกำหนดเลขบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน 4. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน 1. เป้าหมาย เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถทราบถึงตำแหน่งอาคารที่มีการปลูกจ้าง ดัดแปลง รื้อถอน และสามารถค้นหาข้อมูลอาคารที่มีการกำหนดเลขบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน 2. ได้รับความสะดวกในการตรวจสอบและค้นหาข้อมูลอาคารได้รวดเร็ว ตัวชี้วัด -ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ค่าเป้าหมาย -ร้อยละ 100 วิธีการคำนวณ - จำนวนการลงจุดแสดงตำแหน่ง * 100/จำนวนเลขหมายประจำบ้าน 0.00 0.00 สำนักงานเขตปทุมวัน 2019-10-01 00:00:00 2020-10-01 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
137 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2563 กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาตาร เป็นการกำหนดจุดสถานที่และออกเลขบ้านให้ได้ตามกำหนด เพื่อกำหนดจุดสถานที่และออกเลขบ้านให้ได้ตามกำหนด ดำเนินการลงจุดตามคำขอเลขหมายประจำบ้าน ร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางกะปิ 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
138 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2563 กิจกรรมการนำระบบสารสนเทศ (GIS)มาใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย กรุงเทพมหานคร มีระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ โดยสำนักผังเมืองเป็นผู้ออกแบบ สำนักงานเขตบางเขนได้นำระบบสารสนเทศ (GIS) มาใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย เพื่อนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการค่าธรรมเนียมขยะ นำระบบสารสนเทศจากสำนักผังเมืองมาใช้ในการบริหารจัดการ 1 ฝ่าย (1 ระบบ) 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางเขน 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
139 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2563 กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เพื่อดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่มีการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เพื่อให้สำนักผังเมืองนำไปดำเนินการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นปัจจุบันตามข้อมูลการรายงานการอนุญาตปลูกสร้างอาคารและการออกเลขที่บ้าน สำนักงานเขตลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่มีการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เพื่อให้สำนักผังเมืองนำไปดำเนินการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นปัจจุบันตามข้อมูลการรายงานการอนุญาตปลูกสร้างอาคารและการออกเลขที่บ้าน ร้อยละ 100 ของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านทั้งหมด 0.00 0.00 สำนักงานเขตหนองจอก 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
140 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2563 การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 ทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีกรอบและทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 ที่ชัดเจน ในส่วนของฝ่ายทะเบียน มีลักษณะงานประจำ สอดคล้องกับสถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร ด้านที่ 4 มหานครกระชับ มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม กำหนดโครงการสำคัญในแผน กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแห่งพื้นที่ ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร 1. เพื่อให้การสร้างฐานข้อมุลทางภูิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการให้เลขบ้าน มีความเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบ ค้นหาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 2. เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของอาคาร และเลขหมายประจำบ้านในพื้นที่เขตตลิ่งชัน สำหรับการให้บริการประชาชน หน่วยงานอื่น ๆ และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนาเขต 3. เพื่อเป็นฐานข้อมูลตรวจสอบ เปรียบเทียบฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์กับสภาพพื้นที่จริงสามรถกระทำได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลบ้านของประชาชนและหน่วยงานราชการ 5. เพื่อนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือแผนที่บ้านมาใชในการวางแผนบริหารพื้นที่ 1. ให้เลขหมายประจำบ้านแก่อาคารที่ได้รับอนุญาตปลูสร้างใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ซึ่งปลุสร้างเสร็จพร้อมลงจุดหรือแสดงจุดที่ตั้งของอาคารไว้ในฐานข้อมูลระบบแผที่สารสนเทศภุมิศาสตร์ (GIS) ภายใน 7 วัน นับจากวันยื่นคำขอเลขบ้าน 2. ดำเนินการตรวจสอบ ค้นหา และจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเลขบ้านเดิม เพื่อนำเข้าสู่ฐานข้อมูลระบบ (GIS) 0.00 0.00 สำนักงานเขตตลิ่งชัน 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
141 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2563 กิจกรรมรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จากแผนพัฒนากรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่นั้น นำมาซึ่งภารกิจหลักที่สำคัญในการวางและจัดทำผังเมืองของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย รองรับกับการขยายตัวของเมืองในอนาคตที่เติบโตและเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากร และ สิ่งแวดล้อม ดังนั้นในการวางแผนเพื่อการบริหารจัดการเมืองดังกล่าว ระบบจัดการฐานข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและอาคาร ระบบอำนวยความสะดวกในการ สืบค้น วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลในแต่ละพื้นที่ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบภูมิสารสนเทศที่ต้องนำมาใช้เพื่อการ วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลผังเมือง รวมทั้งได้บังคับใช้และเพื่อปรับปรุงผังเมืองรวมต่อไปในอนาคต สำนักผังเมือง ได้นำเอาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ มาใช้เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการผังเมือง ประกอบกับได้ดำเนินการ โครงการสร้างและพัฒนาแบบจำลอง 3 มิติพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ อันเป็นการบูรณาการข้อมูลแผนที่ฐานเชิงตัวเลข (Digital Map) ที่สำนักผังเมืองมีอยู่ ซ้อนทับกับข้อมูลภาพถ่ายเชิงเลขความละเอียดสูง ซึ่งแสดงให้เห็นรูปจำลองเสมือนจริง และชุดแสดงแบบจำลอง ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการแสดงผลได้หลายมุมมอง (Interactive Fly Through) เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการเข้าถึงพื้นที่ของแต่ละเขต อันประกอบด้วยอาคารสูง ที่มีลักษณะกิจกรรม อันหลากหลาย และมีความเสี่ยงต่อการเกิดวิกฤตการณ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นความสำเร็จในการพัฒนาระบบ GIS 3 มิติ ในการเป็นประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้จัดเก็บลักษณะพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้งหมดไว้ใน ระบบสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันสำนักผังเมืองได้ดำเนินการโครงการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ เพื่อการผังเมืองกรุงเทพมหานคร ให้สามารถใช้งานบนระบบเครือข่าย (Web-based Application) ซึ่งถือเป็นการบูรณาการ ระบบภูมิสารสนเทศ แบบ 3 มิติ กับข้อมูลอาคารที่เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงจากระบบงานทะเบียนราษฎรในส่วนของการให้เลขหมายประจำบ้านเพื่อปรับปรุง วิเคราะห์และตรวจสอบด้าน การขยายตัว การเปลี่ยนแปลงสิ่งก่อสร้าง การประเมินสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ และเพื่อให้กรุงเทพมหานครพัฒนาการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศจากระบบเครือข่ายของสำนักผังเมืองปัจจุบัน ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ในฐานะหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการทะเบียนราษฎร ในส่วนของการกำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้านให้กับผู้ที่ยื่นคำร้องขอซึ่งปลูกสร้างอาคารในท้องที่เขตราษฎร์บูรณะ จึงมีส่วนร่วมกับการบูรณาการระบบ ภูมิสารสนเทศ 3 มิติ เพื่อการผังเมืองกรุงเทพมหานครของสำนักผังเมือง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการกำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้านให้ครบทุกอาคาร 1. เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ ที่สำนักผังเมืองมีอยู่กับข้อมูลของระบบงานทะเบียนราษฎรในส่วนของการกำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้าน 2. เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในพื้นที่กรุงเทพมหานครในลักษณะ 3 มิติ บนระบบเครือข่าย เพื่อให้ หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อันเป็น การสนับสนุน การตัดสินใจในภารกิจ ที่สำคัญ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการบริหารจัดการมหานครสำหรับกรุงเทพมหานคร ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการกำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้านในท้องที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ให้ครบทุกอาคาร หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนอาคารที่ได้กำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้านทั้งหมด 0.00 0.00 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
142 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2563 กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครพัฒนาสู่เมืองกระชับ (Compact City) โดยมีภารกิจการพัฒนา สำหรับเมืองที่มีประชากรหนาแน่นในเขตชั้นในและชั้นกลาง ให้สามารถใช้ประ โยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ จึงต้องจัดทำข้อมูลด้านกายภาพของเมืองและข้อมูลแผนที่ในรูปแบบต่าง ๆ แสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูงของกรุงเทพมหานคร สร้างจุดอ้างอิงแนวเขตที่มีมาตรฐานและค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ สามารถแก้ไขปัญหาการรุกล้ำหรือทับซ้อน ฝ่ายทะเบียนจึงมีภารกิจการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของสำนักผังเมือง ให้สามารถตรวจสอบถึงตำแหน่งของอาคารที่สร้างเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง -เพื่อให้การออกเลขหมายประจำบ้านในพื้นที่เขตดอนเมืองสามารถตรวจสอบได้ ถึงตำแหน่งอาคารที่มีผู้ยื่นคำร้องขอออกเลขหมายประจำบ้านจากระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย ของสำนักผังเมือง -เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนที่ภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำนักผังเมือง ให้สามารถนำข้อมูลที่จัดเก็บไปใช้ในงานของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้านที่สร้างแล้วเสร็จในพื้นที่เขตดอนเมืองได้รับการสำรวจและจัดเก็บ และจัดทำระบบฐานข้อมูลครบถ้วนทุกหลังคาเรือน โดยการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารทุกหลังที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำนักผังเมือง 0.00 0.00 สำนักงานเขตดอนเมือง 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
143 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2563 การส่งเสริมและสนับสนุนการออกบ้านเลขที่ ลงสู่การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ด้วยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้ปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 ของหน่วยงาน โดยนำตัวชี้วัดบูรณาการของสำนักผังเมืองร่วมกับสำนักงานเขต ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยสำนักงานเขตได้รับตัวชี้วัดเรื่องร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ฝ่ายทะเบียนเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร จึงส่งเสริมการกำหนดบ้านเลขที่และออกเลขรหัสประจำบ้านให้กับอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง จากฝ่ายโยธาทุกหลังนำไปลงจุดตำแหน่งในแผนที่ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (ตามแบบ ทร.900) 1 เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในเรื่องการพัฒนาโครงการพื้นฐานแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางภูมิภาค 2 พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 3 เพื่อให้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครมีมาตรฐานและสะดวกต่อการค้นหาตำแหน่งบ้าน 4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานเขต ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และชัดเจน 1 เพื่อให้กำหนดตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคารและการกำหนดลงจุดเลขรหัสประจำบ้านเป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร 2 กำหนดบ้านเลขที่และออกเลขรหัสประจำบ้านให้กับอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้างจากฝ่ายโยธาทุกหลัง และนำไปลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ของสำนักผังเมือง(ตามแบบ ทร.900) ร้อยละ 100 ทั้งปี 2563 และย้อนหลังถึง ปี 2557 จนข้อมูลเป็นปัจจุบัน 0.00 0.00 สำนักงานเขตลาดพร้าว 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
144 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2563 กิจกรรมการนำระบบสารสนเทศ (GIS) มาใช้ในการบริหารจัดการ การพิจารณาอนุญาตสถานประกอบกิจการให้ประกอบกิจการได้ต้องอาศัยกระบวนการตรวจสอบสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ และต้องนำเอกสารหลักฐานมายื่นขอประกอบด้วย 1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของเจ้าของกิจการ 2. สำเนาบัตรทะเบียนบ้านสถานประกอบกิจการ 3. หรังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 4. หลักฐานการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 5. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิหรือสิทธิ์ในการใช้อาคารที่เป็นสถานประกอบการ 6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง 7. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการ 1.เพื่อนำระบบสารสนเทศ (GIS) มาใช้ในการแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานประกอบการที่ชัดเจน 2. เพื่อนำแผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการมาประกอบการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการรายใหม่ -นำระบบสารสนเทศ (GIS) มาใช้ในการแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานประกอบการที่ชัดเจน และนำแผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการมาประกอบการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการรายใหม่ 0.00 0.00 สำนักงานเขตลาดพร้าว 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
145 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2563 กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ขอนุญาตก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน 1. ตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร หมายถึง ตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารระบุไว้ในคำร้องขอ และได้รับการอนุญาตให้มีการก่อสร้างตามคำร้องขอ 2. การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง หมายถึง การลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามระบบการรายงานผลการอนุญาตก่อสร้างอาคารของสำนักผังเมือง ทั้งปี 2562 และปีย้อนหลังจนข้อมูลเป็นปัจจุบัน 3. ตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน หมายถึง ตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน และได้รับการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านตามคำร้อง 4. การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน หมายถึง จุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักผังเมือง (ตามแบบ ทร. 900) ทั้งปี 2562 และปีย้อนหลังจนข้อมูลเป็นปัจจุบัน 5. ระบบการรายงานผล หมายถึง ระบบการรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งการแสดงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ซึ่งพัฒนาโดยสำนักผังเมืองและสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามระบบการรายงานผลการอนุญาตก่อสร้างอาคารของสำนักผังเมือง การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางซื่อ 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
146 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2563 กิจกรรมการรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคาร หมายถึง ตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อนสร้างอาคารตามแบบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารระบุไว้ในคำร้องขอ และการลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง หมายถึง การลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามระบบรายงานผลการอนุญาตก่อสร้างอาคารของสำนักผังเมือง ตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน หมายถึง ตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน และได้รับการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านตามคำร้อง การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน หมายถึง จุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักผังเมือง (ตามแบบ ทร.900) ระบบการรายงานผลระบบรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งการแสดงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ซึ่งพัฒนาโดยสำนักผังเมืองและสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อให้การลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามระบบรายงานผลการอนุญาตก่อสร้างอาคารของสำนักผังเมือง มีระบบควบคุมตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านถูกต้อง ร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตประเวศ 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
147 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2563 กิจกรรมการลงจุดที่แสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน การพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร โดยส่งเสริมการกำหนดบ้านเลขที่และออกเลขรหัสประจำบ้านให้กับอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้างจากฝ่ายโยธาทุกหลังนำไปลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ของสำนักผังเมือง (ตามแบบ ทร.9) 1. เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อใหัผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครมีมาตรฐานและสะดวกต่อการค้นหาตำแหน่งบ้าน 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานเขต ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และชัดเจน 4. เพื่อสะดวกและง่ายต่อการตรวจสอบ กำหนดจุดตำแหน่งบ้านได้ถูกต้องแม่นยำ 1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงจุดสามารถกำหนดตำแหน่งการลงจุดแสดงตำแหน่งเลขรหัสประจำบ้านชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานสากลครบทุกหลังคาเรือน ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2. สามารถกำหนดบ้านเลขที่และออกเลขรหัสประจำบ้านให้กับอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้างจากฝ่ายโยธาทุกหลังนำไปลงจุดแสดงตำแหน่ง ในแผนที่ของสำนักผังเมือง (ตามแบบ ทร.9) ทุกหลังคาเรือนได้อย่างถูกต้อง 0.00 0.00 สำนักงานเขตดินแดง 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
148 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2563 กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ที่บ้านตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักผังเมือง(ตามแบบ ทร.900) เพื่อให้ผู้ที่มายื่นคำขอเลขรหัสประจำบ้าน ณ ฝ่ายทะเบียน ได้รับการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านตามคำร้องขอ และมีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารทีมีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงผังเมือง (ตามแบบ ทร.900)ทั้งปี 2562 และปีย้อนหลังจนข้อมูลเป็นปัจจุบัน 1.เพื่อให้ผู้ที่มายื่นคำขอเลขรหัสประจำบ้าน ณ ฝ่ายทะเบียน ได้รับการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านตามคำร้องขอ 2.มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารทีมีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงผังเมือง (ตามแบบ ทร.900)ทั้งปี 2562 และปีย้อนหลังจนข้อมูลเป็นปัจจุบัน การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ร้อยละ100 0.00 0.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
149 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2563 ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการบริการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระบบตามผังเมืองรวม เพื่อส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวม พื้นที่เขตวัฒนาเติบโตอย่างเป็นระบบตามผังเมืองรวม 0.00 0.00 สำนักงานเขตวัฒนา 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
150 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2563 กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม - กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ - ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวมและเพิ่มความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง - สำรวจ จัดเก็บรวบรวมและบูรณาการการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการเมือง - ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ครบทุกจุดในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย (GIS) ของสำนักผังเมือง ร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางแค 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
151 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2563 กิจกรรมการนำระบบสารสนเทศ (GIS) มาใช้ในการบริหารจัดการหรือพัฒนางาน -ปัจจุบันในชีวิตประจำวันของเราได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากทำให้สะดวกรวดเร็วทั้งในการทำงาน การติดต่อสื่อสาร และทำให้มีการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำขึ้น ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่มีบทบาทและมีความสำคัญมากในการนำไปประยุกต์ใช้งานในหลากหลายมิตินิยมใช้กันทั่วโลก ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems: GIS)คือ กระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ (Geographic Database) สำนักงานเขตหลักสี่เล็งเห็นประโยชน์ จึงมีการนำระบบสารสนเทศ (GIS) มาใช้ในการบริหารจัดการหรือพัฒนางาน -สามารถนำระบบสารสนเทศ (GIS) มาใช้ในการบริหารจัดการหรือพัฒนางาน -นำระบบสารสนเทศ (GIS) มาใช้ในการบริหารจัดการหรือพัฒนางานอย่างน้อย 1 งาน 0.00 0.00 สำนักงานเขตหลักสี่ 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
152 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2563 กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และการนำระบบสารสนเทศ (GIS) ไปใช้ในการจัดเก็บภาษี ปัจจุบันมีการขออนุญาตก่อสร้างอาคารใหม่จำนวนมาก ซึ่งเป็นฐาานข้อมูลสำคัญที่แสดงถึงการขยายตัวของเมือง ประกอบกับมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ ซึ่งจำเป็นอย่างมากที่ต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ 1.สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการนำเข้า จัดเก็บ จัดสร้างเพื่อปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลแผนที่ของตำแหน่งอาคารและการออกเลขหมายประจำบ้านได้อย่างถูกต้อง 2.สามารถสืบค้นและแสดงข้อมูลสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นตามข้อมูลแผนที่ที่สำนักงานผังเมืองได้จัดเตรียมไว้ทำให้สะดวกต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้สามารถทำงานได้อย่างคล่องตัว รวดเร็วและมีความถูกต้อง 3.สามารถวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องการกำหนดพื้นที่ปลูกสร้างและการใช้ประโยชน์อาคารกับพระราชบัญญัติผังเมืองรวมและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่บังคับใช้ 4.การใช้ประโยชน์อาคารสอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 1. สามารถสืบค้นและแสดงข้อมูลที่มีอยู่ที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 2. สามารถเผยแพร่ข้อมูลที่จัดอยู่ในรูปแบบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนได้รับรู้และนำไปเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจ หรือวางแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ต่อไปในอนาคตได้ด้วย 3. ฝ่ายรายได้สามารถนำแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปใช้ในการจัดเก็บภาษี 0.00 0.00 สำนักงานเขตสายไหม 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
153 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2563 กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านที่บ้าน ตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักผังมือง (ตามแบบ ทร. 009) เมื่อมีประชาชนมาขอเลขรหัสประจำบ้าน ฝ่ายทะเบียนจะดำเนินการออกเลขรหัสประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งลงในระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อสะดวกในการค้นหา เพื่อเป้นการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน และการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ตามแบบ ทร.900) การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านที่บ้าน ตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักผังมือง (ตามแบบ ทร. 009) ร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตคันนายาว 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
154 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2563 (15.ทะเบียน)กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร - ด้วยกองสำรวจและแผนที่ สำนักผังเมือง ได้จัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบันตามข้อมูลการรายงานการอนุญาตก่อสร้างอาคารและการออกเลขรหัสประจำบ้าน ซึ่งสำนักงานเขตสะพานสูง ได้รับภารกิจยุทธศาสตร์ ในการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัดบูรณาการของสำนักงานเขต และสอดคล้องกับโครงการของสำนักผังเมือง จึงได้จัดทำโครงการกิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งในการปรับปรุงแผนที่ - เพื่อแสดงจุดตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามระบบการรายงานผลการอนุญาตก่อสร้างอาคารของสำนักผังเมือง - เพื่อเป็นการสอดคล้องกับโครงการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบันของกองสำรวจและแผนที่ สำนักผังเมือง และเป็นการปฏิบัติงานต่อเนื่อง - เพื่อเป็นการใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศมาใช้ในการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน - เพื่อเป็นการจัดทำข้อมูล สถิติ การออกเลขรหัสประจำบ้าน - จัดทำรายงานสรุปผลส่งสำนักผังเมือง จำนวน 12 ครั้ง/ปี (เดือนละ 1 ครั้ง) 0.00 0.00 สำนักงานเขตสะพานสูง 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
155 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2563 โครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เขตวังทองหลางถือเป็นเขตชั้นในเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานคร จัดอยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ซึ่งประกอบไปด้วย 9 เขตได้แก่ เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตดุสิต เขตดินแดง เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง และเขตวังทองหลาง โดยสภาพทั่วไปของเขตวังทองหลางนั้น เป็นเขต ที่มีการผสมผสานระหว่างอุตสาหกรรม การพาณิชย์ ที่พักอาศัย และการคมนาคม ดังนั้น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตวังทองหลาง จึงมีความหลากหลาย ที่ผสมผสานกันทั้งวัฒนธรรม ศาสนา มีย่านเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นแหล่งรวมของร้านอาหารมากมาย ซึ่งถือว่าพื้นที่เขตวังทองหลางยังสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได้อีกพอสมควร การใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าว ประกอบกับความเจริญของสังคมเมือง ซึ่งต้องเติบโตไปพร้อม ๆ กันนี้เอง ทำให้ในพื้นที่เขตวังทองหลาง ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อให้เกิดประโยชน์ ใช้สอยให้มากที่สุด การปลูกสร้างบ้านเรือน ทั้งในรูปของหมู่บ้านต่าง ๆ อาคารพาณิชย์ อาคารอยู่อาศัย ทั้งอาคารชุด อพาร์ตเม้นท์ ก็เกิดขึ้นตามมา ดังนั้นวิธีการหนึ่งที่ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการ เพื่อควบคุมและตรวจสอบจำนวนบ้านในพื้นที่เขตวังทองหลาง ที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยการกำหนดเลขบ้าน พร้อมให้รหัสประจำบ้านทุกหลัง ที่ได้ทำการปลูกสร้างตามที่ได้ขออนุญาตปลูกสร้างอย่างถูกต้อง และได้รับความร่วมมือจากสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร จัดทำโปรแกรมการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะกำหนดจุดบ้านที่ได้มีการให้รหัสประจำบ้านเรียบร้อยแล้ว 1. เพื่อใช้ตรวจสอบจำนวนบ้านที่ได้มีการกำหนดเลขบ้านให้เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ได้ทำการปลูกสร้างแล้วเสร็จ 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตวังทองหลางให้รองรับการเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3. เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ร้อยละของจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ร้อยละ 100) 0.00 0.00 สำนักงานเขตวังทองหลาง 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
156 5.0.1.
ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
4.2. 2563 โครงการบูรณาการการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร (Digital Signage) เพื่อศึกษา วิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือในการรวบรวม และบูรณาการสื่อประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะได้มาซึ่งระบบสารสนเทศที่ดี มีความเหมาะสมกับการทำงานของกรุงเทพมหานคร สามารถรองรับการบริหารจัดการได้ทุกภาคส่วน รองรับการประกันคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล สามารถนำสารสนเทศที่ได้ไปประกอบการวางแผน การตัดสินใจในการบริหาร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยข้อมูลในระบบจะต้องมีความถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือสูง ทันต่อเหตุการณ์ และมีกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำกิจกรรม นำไปสู่การยอมรับและปฏิบัติให้แพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง 1. เพื่อร่วมศึกษาปัญหาและโครงสร้างของระบบสารสนเทศที่มีอยู่ของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งแนวทางการนำเสนอสารสนเทศสำหรับผู้ใช้งานในแต่ละระดับ 2. เพื่อให้สำนักงานประชาสัมพันธ์มีศักยภาพในการวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นระบบ มีฐานข้อมูลที่ความถูกต้อง น่าเชื่อถือ สามารถสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 3. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบสารสนเทศกลางที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ 4. เพื่อให้สื่อประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพก่อนการนำเสนอ เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 5. เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 80 เพื่อที่จะได้มาซึ่งข้อมูลในการจัดทำระบบสารสนเทศที่ดี มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ลดขั้นตอนและเวลาในการทำงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร 535,000.00 0.00 ** สำนักงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 กำลังดำเนินการ 5.00
157 5.0.1.
ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
4.2. 2563 การดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานประชาสัมพันธ์ ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด 5 ขี่นตอน 0.00 0.00 ** สำนักงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 กำลังดำเนินการ 95.00
158 6.0.1.
ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
4.2. 2562 กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนในระบบสารสนเทศของสำนักพัฒนาสังคม - ส่งเสริมให้มีการจัดทำระบบข้อมูลสินค้าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) จำนวน 534 ผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนา/เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ โดยจัดเก็บอย่างเป็นระบบและเผยแพร่ผ่านช่องทาง online - เพื่อให้สินค้าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) จำนวน 534 ผลิตภัณฑ์ ได้รับการจัดเก็บใน WWW.bangkokbrand2017.com และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนในระบบสารสนเทศของสำนักพัฒนาสังคม 0.00 0.00 สํานักพัฒนาสังคม 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
159 6.0.1.
ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
4.2. 2563 กิจกรรมการสร้างฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร - สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง มีภารกิจความรับผิดชอบโครงการศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ จึงควรมีการสร้างฐานข้อมูลเพื่อให้เป็นแหล่งจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูล สถิติที่เกี่ยวข้อง - เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจให้แก่นักธุรกิจและผู้สนใจ - กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0.00 0.00 สํานักการคลัง 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
160 6.0.1.
ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
4.2. 2563 โครงการจัดทำระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนและข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม ได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้มีสถานที่จำหน่ายและแสดงสินค้า รวมถึง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป ทั้งนี้จากการดำเนินงานที่ผ่านมายังพบว่าข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนและข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยังไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสืบค้น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การวางแผน การติดตามประเมินผลและการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนและข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 1. เพื่อให้มีระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนและข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ 2. เพื่อให้มีระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนและข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อใช้ในการทำรายงาน สถิติข้อมูล 3. เพื่อใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนและข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในการบริหารจัดการและพัฒนาผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ชุมชน 4. เพื่อใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนและข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และทั่วถึง จัดทำระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนและข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการจำหน่าย 0.00 0.00 สํานักพัฒนาสังคม 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
161 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 3.2 โครงการการพัฒนาระบบการติดตามงานด้านงานสารบรรณและธุรการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่ ส.กก.กำหนด ตามที่ ส.กก.กำหนด ตามที่ ส.กก.กำหนด 0.00 0.00 สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
162 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 25. กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของกองกลาง (ฝบ.) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินการ ข่าวสาร และการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน รวมทั้งข้าราชการลูกจ้างของกรุงเทพมหานครทางเว็บไชต์กองกลาง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการจากกองกลาง เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกองกลาง สร้างความสะดวกสำหรับผู้รับบริการที่จะค้นหาข้อมูล หรือติดต่อขอรับบริการจากกองกลาง และช่วยในการสร้างความรู้สึกประทับใจแก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไชต์กองกลาง - เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกองกลาง ให้มีความทันสมัยน่าเชื่อถือ และสร้างความประทับใจแก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไชต์กองกลาง - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม การให้บริการต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไชต์กองกลาง 0.00 0.00 ** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
163 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 21. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการค้นหาเอกสารที่ได้รับการจัดเก็บด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฝอ.) กองกลาง มีภารกิจประการหนึ่งในการจัดเก็บเอกสารประเภทคำสั่งของกรุงเทพมหานคร และคำสั่งสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และเอกสารด้านการทะเบียน ซึ่งจะมีข้าราชการและบุคลากรที่จำเป็นต้องการใช้คำสั่งดังกล่าว มาติดต่อขอรับสำเนาเพื่อไปประกอบกิจธุระต่าง ๆ ตามความประสงค์ - เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาเอกสารที่ได้รับการจัดเก็บด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้มารับบริการ - เพื่อดำเนินการจัดเก็บเอกสารต้นฉบับคำสั่งและเอกสารด้านทะเบียนให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 ** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
164 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 (13) กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลข้าราชการขอย้ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 1. หนังสือที่ข้าราชการแจ้งความประสงค์ขอย้าย หมายถึง หนังสือที่ต้นสังกัดของข้าราชการแต่ละหน่วยงานอนุญาตให้ข้าราชการที่แจ้งความประสงค์ขอย้ายไปหน่วยงานอื่นได้ 2. ความถูกต้อง หมายถึง บันทึกเหตุผลที่ขอย้ายของข้าราชการที่แจ้งความประสงค์ขอย้ายในระบบคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องตามหนังสือแจ้งความประสงค์ขอย้ายของแต่ละหน่วยงาน 1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลการขอย้ายของข้าราชการกรุงเทพมหานครในระบบคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลประกอบการจัดทำคำสั่งทางการบริหารงานบุคคล 3. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลข้าราชการขอย้ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของกองการเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 100 0.00 0.00 ** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 30.00
165 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 (11)กิจกรรมการจัดทำใบเสร็จรับเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์สำหรับเรียกเก็บเงินสำหรับผู้ได้รับสิทธิพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร ---------------------- ------------------------- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ได้รับสิทธิพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครต่อการได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งจัดพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในระดับมากขึ้นไป 0.00 0.00 ** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
166 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 (20)กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่ 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกองการเจ้าหน้าที่ให้ข้าราชการได้ทราบ 2. เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลอีก 1 ช่องทาง การลงข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซด์ของกองการเจ้าหน้าที่ 0.00 0.00 ** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2016-10-01 00:00:00 2017-10-01 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
167 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 สปท./27 กิจกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานปกครองและทะเบียนปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปกครองและทะเบียน ตามข้อ 1 ที่เผยแพร่และให้บริการบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย 3.1 ปฏิทินกิจกรรม 3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร 3.3 ข่าวสาร 3.4 การให้บริการ 3.5 ติดต่อเรา ลงในเว็บไซต์ของสำนักงานปกครองและทะเบียน (www.bangkok.go.th/ard) เพื่อปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานปกครองและทะเบียนให้มีข้อมูล ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 1. ปรับปรุงปฏิทินปฏิทินกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง 2. ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 3. ปรับปรุงข่าวสาร เดือนละ 5 ข่าว/เรื่อง 4. ปรับปรุงกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัย 5. และอื่นๆ ที่เป็นประโยชนืกับผู้รับบริการ ค่าเป้าหมาย 90 คะแนน วิธีการคำนวณ ผลคะแนนการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามเกณฑ์ประเมินที่กำหนด 0.00 0.00 ** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2016-10-01 00:00:00 2017-10-01 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
168 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน การจัดทำระบบสารสนเทศและเว็บไซต์เพื่อให้บริการประชาชน และหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เว็บไซต์ของสำนักงานตรวจสอบภายในมีการปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข่าวสารกิจกรรม การให้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ฯลฯ จำนวนครั้งของการปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข่าวสารกิจกรรม การให้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ฯลฯ บนเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน 0.00 0.00 ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
169 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 การรายงานสถานการณ์น้ำผ่านทาง Facebook/Twitter ข้อความประชาสัมพันธ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อรายงานสถานการณ์น้ำในช่วงเวลาต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันผ่านทาง Facebook/Twitter ในช่วงฤดูฝน (ระหว่างเดือน พ.ค. - ก.ย. 60) ให้ประชาชนรับทราบ ข้อความประชาสัมพันธ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อรายงานสถานการณ์น้ำในช่วงเวลาต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันผ่านทาง Facebook/Twitter ในช่วงฤดูฝน (ระหว่างเดือน พ.ค. - ก.ย. 60) ให้ประชาชนรับทราบ 250 ข้อความ 0.00 0.00 ** สำนักงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2016-05-15 00:00:00 2016-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
170 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับงานต่างประเทศเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศ และกิจกรรมด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของกองการต่างประเทศที่ www.bangkok.go.th/iad ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ของกองการต่างประเทศ ประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าชมเว็บไซต์ได้ตามจำนวนครั้งที่กำหนด 0.00 0.00 ** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
171 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลคำศัพท์เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร การจัดทำฐานข้อมูลคำศัพท์ชื่อหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เขต แขวง ถนน ซอย เป็นภาษาอังกฤษ และให้บริการข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ของกองการต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตัวสะกดภาษาอังกฤษและนำไปใช้งานได้ถูกต้อง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลคำศัพท์ชื่อหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เขต แขวง ถนน ซอย เป็นภาษาอังกฤษ ผู้ใช้บริการ ได้แก่ ประชาชนผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าใช้บริการทางหน้าเว็บไซต์ได้ตามจำนวนที่กำหนด 0.00 0.00 ** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
172 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักการคลัง เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการเพื่อมุ่งสู่การเป็นหน่วยราชการอิเล็กทรอนิกส์ การปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักการคลังไม่น้อยกว่า 24 ครั้งต่อปี 0.00 0.00 สํานักการคลัง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
173 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 โครงการจัดเก็บโฉนดที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานครด้วยระบบสารสนเทศ เพื่อป้องกันเอกสารสูญหายและเป็นฐานข้อมูลที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็ว โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทเครื่องสแกนเนอร์มาสแกนโฉนดที่ดินฯ และจัดทำเป็นฐานข้อมูลโฉนดที่ดินฯ เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาโฉนดที่ดินฯ ที่หน่วยงานที่มาขอรับบริการ ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหา อุปสรรค ลดการใช้ทรัพยากร เช่น กระดาษของหน่วยงาน ตลอดจนลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 1.เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอนการทำงาน โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 2.เพื่อไม่ให้ต้นฉบับโฉนดที่ดินฯ ได้รับความเสียหาย 3.เพื่อให้หน่วยงานผู้รับบริการสามารถรับข้อมูลสำเนาเกี่ยวกับโฉนดที่ดินฯ ของหน่วยงานตนเองในรูปแบบสื่อดิจิตอล ได้สะดวกและรวดเร็ว และมีฐานข้อมูลของหน่วยงานตนเอง สามารถปรับใช้กับสื่ออิเลคทรอนิกส์อื่น ได้มากกว่าสำเนาโฉนดที่ถ่ายจากเครื่องถ่ายเอกสาร 1.กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับโฉนดที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานครในรูปแบบสื่อดิจิตอล ทัดเทียมกับยุคปัจจุบันที่มีการใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์อย่างแพร่หลาย 2.เพิ่มช่องทางการให้บริการแก่หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ขอรับบริการ 3.ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และลดการใช้ทรัพยากร เช่น กระดาษ 4.หน่วยงานของกรุงเทพมหานครผู้รับบริการมีข้อมุลสำเนาโฉนดที่ดินฯ ของหน่วยงานตนเองในรูปแบบสื่อดิจิตอล ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น 0.00 0.00 สํานักการคลัง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
174 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์สำนักเทศกิจ ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและสารสนเทศมีการพัฒนาก้าวไกลอย่างรวดเร็วและไม่หยุดนิ่ง จึงได้จัดทำกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์สำนักเทศกิจนี้ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ สนับสนุนให้เกิดการบริการอย่างง่าย อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสำนักเทศกิจได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ตลอดจนเพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสำนักเทศกิจให้ปรากฏต่อสายตาประชาชนได้อย่างทั่วถึงและแพร่หลายต่อไป 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์สำนักเทศกิจ 2. เพื่อให้ประชาชนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักเทศกิจ ให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างองค์กรกับประชาชน และระหว่างองค์กรกับองค์กร อันจะเป็นการส่งเสริมความเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 1. ทุกส่วนราชการในสำนักเทศกิจได้รับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของสำนักเทศกิจตามที่ร้องขอให้กองนโยบายและแผนงานเผยแพร่ 2. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ของสำนักเทศกิจ 0.00 0.00 สํานักเทศกิจ 2016-10-01 00:00:00 2017-10-01 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
175 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 การปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานครได้กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน กลยุทธ์พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานอิเล็กทรอนิกส์ ตัวชี้วัด การปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ทุก 15 วัน สำนักผังเมืองจึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมดูแลเว็บไซต์และ Facebook สำนักผังเมือง เพื่อดำเนินการบริการข้อมูลผังเมืองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและยังเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักผังเมืองในเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้เป็นปัจจุบัน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ - เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมือง - เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ด้านผังเมือง - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักผังเมือง - ปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมืองทุก 15 วัน - ส่งรายงานเรื่องการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมืองเสนอผู้บริหาร เดือนละ 2 ครั้ง 0.00 0.00 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
176 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 กิจกรรมการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเพื่อประชาคมเมือง กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร โดยมีการพัฒนาโปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครใช้ในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่สารสนเทศภูมิศาสตร์ รวมถึงการให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร จึงดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเพื่อประชาคมเมืองขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการนำเข้าข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และสื่อสารข้อมูลสารสนเทศของกรุงเทพมหานครสู่ประชาชน เพื่อให้มีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่เป็นสื่อกลางในการนำข้อมูลสารสนเทศของเมืองสู่การให้บริการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ร้อยละ 80 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามที่ดำเนินการได้ (ตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้) 0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
177 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมการให้บริการข้อมูลสารสนเทศบนแผนภาพ (infographic) กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ดำเนินการบูรณาการข้อมูลและประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อจะทำข้อมูลสารสนเทศบนแผนภาพ (Infographic) ที่มีลักษณะของข้อมูลและกราฟิกเป็นลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม และแผนที่ ในการแสดงข้อมูลและบริการด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ให้ความรู้บริการแก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปบนเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านข้อมูลสารสนเทศและบริการด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนภาพ (Infographic) ไม่น้อยกว่า 12 แผนภาพต่อไป 0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
178 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมปรับปรุงระบบ GIS e-Learning ภายใต้ระบบ BMA GIS ONLINE ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการนำเทคโนโลยีสารเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน ภายใต้กรอบของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าประสงค์ที่ 7.5.3 เพิ่มศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานคร ด้านการใช้งานและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานครระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) ในการนี้ กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้เห็นความสำคัญของการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการ จึงเห็นควรเพิ่มช่องทางการพัฒนาศักยภาพข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชนทั่วไป 1. เพื่อพัฒนาระบบ e-Learning ที่สามารถบรรจุเนื้อหา รายวิชา ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) ให้บริการด้านวิชาการแก่ ข้าราชการกรุงเทพมหานครและประชาชนที่สนใจ 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมุ่งให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและสามารถเลือกสรรการเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยได้ตลอดเวลาในทุกที่ ทุกโอกาส มีผู้เรียนในระบบ GIS e-Learning ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) 0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
179 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักพัฒนาสังคม ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ประกาศต่างๆ หน่วยงานต้องปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ตามเกณฑ์ประเมินผลที่กำหนด 1.ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นปัจุจุบัน 2.ภายใน 1 ปี ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้ครบถ้วนทุกรายการตามเกณฑ์ประเมินผลที่กำหนด (ข้อมูลบนเว็บไซต์ หมายถึง ข้อมูล ข่าวสารของสำนักพัฒนาสังคม ที่เผยแพร่และให้บริการบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย 1. ปฏิทินกิจกรรม 2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร 3. ข่าวสาร 4. การให้บริการ 5. ติดต่อเรา) 0.00 0.00 สํานักพัฒนาสังคม 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
180 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 กิจกรรมการจัดทำบัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินของสำนักพัฒนาสังคม รายงานบัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินของสำนักพัฒนาสังคม มีความถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อจัดทำรายงานบัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินของสำนักพัฒนาสังคม ส่งทันเวลาและถูกต้อง ตามที่ สนค. กำหนด ค่าเป้าหมาย 5 คะแนน 0.00 0.00 สํานักพัฒนาสังคม 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
181 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชนโดยสำนักพัฒนาสังคมเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจในด้านการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและชุมชนในกรุงเทพมหานครเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การจัดทำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและชุมชนจึงเป็นสิ่งสำคัญ การวางกรอบแนวคิด การกำหนดแผนและการจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาระบบคุณภาพชีวิตที่ทำให้ผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในวัยต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประสบการณ์ความรู้ ความบันเทิง สุขภาพ คุณธรรมจริยธรรม ข้อคิดเสนอแนะและการให้คำปรึกษาได้ในทุกที่ทุกเวลาตามต้องการของผู้สูงอายุและคนทุกวัยในกรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุและบุคคลทุกวัยสามารถเข้ามาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งการแบ่งปัน การแสดงความรู้สึกและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนทุกวัยในสังคมอย่างเป็นอิสระเพื่อสื่อถึงบรรยากาศความอบอุ่นของครอบครัวที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย ทำให้เกิดช่องทางของการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีในชนทุกระดับชั้นที่แต่ละชุมชนของกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในแต่ละชุมชนอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานครสามารถรองรับความต้องการของประชาชนในชุมชนเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพในลักษณะ Social Network ผ่านเว็บไซต์ www.oldisyounginbkk.com 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยการเพิ่มช่องทางให้ผู้สูงอายุเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นความรู้ ความบันเทิง สุขภาพ คุณธรรมจริยธรรม ผ่านเว็บไซต์ www.oldisyounginbkk.com 3. เพื่อให้มีผู้ดูแลบริหารจัดการและบำรุงรักษาเว็บไซต์ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 1. จัดฝึกอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น การใช้งานโปรแกรมเว็บบราวเซอร์และการใช้เว็บไซต์ จำนวน 30 รุ่น ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป รุ่นละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 600 คน 2. จัดจ้างผู้ดูแลบริหารจัดการและบำรุงรักษาเว็บไซต์ ระยะเวลา 1 ปี 1,081,000.00 1,012,980.00 สํานักพัฒนาสังคม 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
182 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพระนคร การปรับปรุงเว็บไซด์ของหน่วยงานมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับประชาชนและเป็นช่องทาง การให้บริการข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้ ดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพระนคร ร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตพระนคร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
183 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 การตรวจสอบและคัดรับรองสูติบัตรแบบเดิมด้วยระบบออนไลน์ -สำนักงานเขตป้อมปราบฯ มีโรงพยาบาลหลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ อาทิ รพ.กลาง รพ.หัวเฉียว รพ.ยศเส จึงมีการออกสูติบัตรให้กับเด็กที่เกิดโดยสำนักงานเขตป้อมปราบฯเป็นจำนวนมาก ทำให้มีประชาชนมาติดต่อขอคัดและรับรองสูติบัตร กรณีสูติบัตรสูญหายหรือชำรุดอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการค้นหาสูติบัตรแบบเดิมที่ยังไม่มีการเก็บข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถดำเนินการได้ทันที เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบค้นหาในห้องเก็บเอกสาร ทำให้ประชาชนต้องรอคอยเป็นเวลานานหรือบางครั้งต้องนัดหมายประชาชนมาในวันอื่่น ๆ ฝ่ายทะเบียนจึงมีแนวคิดปรับปรุงการให้บริการประชาชน ในการขอตรวจสอบหรือคัดรับรองสูติบัตรที่่มีข้อมูลครบถ้วน (ยกเว้นสูติบัตรที่่ไม่ปรากฎชื่อผู้เกิด และ/หรือรายการในสูติบัตรที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง) โดยผ่านทาง Application Line ภายใต้ชื่อ "ป้อมปราบบริการสูติบัตรแบบเดิมด้วยระบบออนไลน์" -เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรอง สูติบัตรแบบเดิมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว -เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านงานทะเบียนให้กับประชาชาชนผู้รับบริการ โดยการลดระยะเวลาการรอคอยของประชาชน -เพื่อสร้างความประทับใจ ความพึงพอใจสูงสุดแก่ประชานผู้มาติดต่อขอรับบริการและก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานเขตป้อมปราบฯและกรุงเทพมหานคร -เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลารอคอยของประชาชนในการตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรองสูติบัตรแบบเดิมที่ต้องค้นหาด้วยระบบมือ 0.00 0.00 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
184 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับเว็บไซค์ของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ หน่วยงานให้บริการบนเว็บไซด์ประกอบด้วย -ปฏิทินกิจกรรม แผนงาน/โครงการที่หน่วยงานจะดำเนินการในแต่ละเดือนล่วงหน้า โดยต้องมีการลงปฏิทินกิจกรรมที่หน่วยงานจะดำเนินการเป็นรายเดือนโดยหน่วยงานจะต้องเผยแพรในเดือนนั้น เช่น กิจกรรมที ต้องมีการลงปฏิทินกิจกรรมในเดือนมกราคมให้แล้วเสร็จ -ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร - การให้บริการของหน่วยงานซึ่งอาจแยกหัวข้องานตามภารกิจของกองหรือฝ่ายตามโครงสร้างของหน่วยงาน หน่วยงานจะดำเนินการเป็นรายเดือนโดยหน่วยงานจะต้องเผยแพร่ล่วงหน้าอย่างน้อยให้แล้วเสร็จ ดังนี้ 3.1 ปฏิทินกิจกรรม 3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร 3.3 ข่าวสาร 3.4 การให้บริการ 3.5 ติดต่อเราทางเว็บไซค์ 2 ครั้ง/เดือน 0.00 0.00 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
185 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมปรับปรุงเว็ปไซต์ของสำนักงานเขต การดำเนินการบริการด้านสารสนเทศในยุคปัจจุบันมีความสำคัญในการให้บริการประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และยังเป็นมาตรฐานที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการประชานสะดวก ฉับไว ให้บริการ 1. ปรับปรุงข้อมูลในเว็ปไซด์สำนักงานเขตบางรักให้เป็นปัจจุบัน 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ / กิจกรรมต่าง ๆของสำนักงานเขตบางรักให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซด์ให้เป็นประจำทุก 15 วัน หรือ 2 ครั้ง/เดือน 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางรัก 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
186 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมการกระจายข้อมูลเกี่ยวกับสภาพฝน สภาพน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ให้แก่ประชาชน สำนักงานเขตบางรักเป็นหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการ ปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม สำนักงานเขตบางรักได้จัดกลุ่ม Line เพื่อกระจายข้อมูลเกี่ยวกับสภาพฝน สภาพน้ำท่วมขัง โดยกระจายข้มูลผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ผ่านกลุ่มเครือข่ายสมาชิกที่ต้องการรับทราบข้อมูล ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนทราบโดยมีแอดมินเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตบางรัก ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการส่งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ให้แก่สมาชิกในกลุ่มดังกล่าว เพื่อให้ประชาน หรือสมาชิกในกลุ่มไลน์ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับฝน พื้นที่น้ำท่วมขัง และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ ภายในพื้นที่เขตบางรัก กลุ่มเครือข่าย ID จำนวน 80 คน 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางรัก 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
187 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 การจัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด สำนักงานเขตบางรัก (BFC) เพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลา สร้างกระบวนการที่ใสสะอาดในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการด้านทะเบียนราษฎรและการอนุญาติต่างๆ 1. เพื่อให้การดำเนินการของการจัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast&Clear : BFC) สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 2. เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง การบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานคร 1. สามารถจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นไว้บริการประชาชนได้เกินความคาดหวัง เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 2. ได้รับความพึงพอใจในการให้บริการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความมเชื่อมั่นต่อกรุงเทพมหานคร 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางรัก 2016-12-20 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
188 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 โครงการ การเพิ่มฐานข้อมูลรหัสชุมชนเข้าในระบบทะเบียนบ้านเขตปทุมวัน กำหนดนโยบายของรัฐในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน มีความสัมพันธ์โดยตรงกับจำนวนบ้านและบุคคลผู้อาศัยในชุมชน ซึ่งข้อมูลจำนวนบ้านในชุมชนเปลี่ยนแปลงทุกปี เนื่องจากอาจถูกจำหน่าย รื้อถอน หรือปลูกสร้างบ้านเพิ่มตลอดเวลา สำนักงานเขตปทุมวัน จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มระบบฐานข้อมูลรหัสชุมชนเข้าในระบบทะเบียนบ้านเขตปทุมวัน เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และทำให้การสืบค้น คัดแยกข้อมูลบ้านและประชาชนในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว 1.เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 2.เพื่อปรับปรุงระบบทะเบียนบ้านให้เป็นปัจจุบัน และเป็นการกำหนดขอบเขตของชุมชนที่แน่นอน 3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลชุมชนแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 4.สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลรหัสชุมชน ให้เป็นประโยชน์ต่อภารกิจของสำนักงานเขตและหน่วยงานอื่น 1.ปรับปรุงข้อมูลรหัสชุมชน จำนวน 17 ชุมชน ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรให้เป็นปัจจุบัน 2.จัดระบบทะเบียนบ้านลงในรหัสชุมชน จำนวน 2,822 หลังคาเรือน 0.00 0.00 สำนักงานเขตปทุมวัน 2017-01-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
189 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 โครงการจัดเก็บเอกสารสูติบัตรเข้าในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ฝ่ายทะเบียนมีแนวคิดที่จะจัดเก็บเอกสารเก่าในระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อสะดวกในการจัดเก็บในการค้นหาและตรวจค้นข้อมูล เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง หากเอกสารต้นฉบับสูญหาย หรือชำรุดไปตามกาลเวลา 1. เพื่อสะดวกในการตรวจสอบเอกสารสูติบัตรของเจ้าหน้าที่และประชาชนในการตรวจค้นข้อมูลสูติบัตร 2. เพื่อเกิดความสะดวกของประชาชนในการใช้สูติบัตรแสดงตนต่อหน่วยงานต่าง ๆ หรือต่อทางราชการของต่างประเทศในกรณีเอกสารสูติบัตรที่จัดเก็บ ณ ฝ่ายทะเบียนเกิดการชำรุดสูญหาย 3. เพื่อสำรองข้อมูลไว้ ณ ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนเขตปทุมวัน เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฏรของกรมการปกครองในกรณีที่กรมการปกครองเปิดระบบให้เชื่อมต่อสัญญาณได้ 1. เป้าหมายจัดเก็บข้อมูลสูติบัตรของบุคคลที่แจ้งเกิดในพื้นที่เขตปทุมวัน ลงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เฉพาะสูติบัตรที่ยังมิได้จัดเก็บในฐานข้อมูลทะเบียนราษฏรของกรมการปกครองโดยเริ่มจัดเก็บสูติบัตรฉบับปลายปี พ.ศ. 2492 ถึงสูติบัตรฉบับปี พ.ศ. 2493 รวมทั้งหมด 8,535 ราย 2. ผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการตรวจสอบและคัดรับรองรายการสูติบัตร ตัวชี้วัด 1.จัดเก็บสูติบัตรฉบับเก่าอยู่ในฐานข้อมูลสำหรับสูติบัตรที่ออกปลายปี พ.ศ. 2492 ถึง สูติบัตรที่ออกใน พ.ศ. 2493 จำนวน 8,535 ราย จัดเก็บได้ร้อยละ 80 (จำนวน 8,535 รายการ) 2.ความพึงพอใจของประชาชนในการตรวจสอบสูติบัตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 0.00 0.00 สำนักงานเขตปทุมวัน 2016-10-01 00:00:00 2017-10-01 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
190 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear (BFC) ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง) โดยให้มีลักษณะเป็ฯศูนย์รับคำขอด้านทะเบียนราษฏรและการอนุญาตต่างๆ โดยแบ่งพื้นที่รับคำขอและพื้นที่พิจารณาแยกออกจากกัน เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลา เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีสะดวกสบายโปร่งใสปราศจากการเรียกรับสินบน รับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ผู้รับบริการศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) มีความพึงพอใจ 0.00 0.00 สำนักงานเขตปทุมวัน 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
191 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 กิจกรรมปรับปรุงระบบสารสนเทศและเว็บไซด์เพื่อให้บริการประชาชน สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ให้ประชาชนสามารถติดตามและสืบค้นข้อมูลที่ต้องการในการมาติดต่อราชการกับหน่วยงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว - เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ - เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดตาม สืบค้นข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน มีการปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยจำนวน 12 ครั้งต่อปี 0.00 0.00 สำนักงานเขตห้วยขวาง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
192 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเขตพระโขนง เพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการให้บริการประชาชน ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ช่วยอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน เว็บไซต์ของหน่วยงานมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตามเกณฑ์ที่กำหนด 0.00 0.00 สำนักงานเขตพระโขนง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
193 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตบางเขน ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานที่ดี มีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ดีช่องทางหนึ่งคือการประชาสัมพันธ์ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทั่วโลก สำนักงานเขตบางเขน จึงได้จัดให้มีโครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน ขึ้น -เพื่อปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของสำนักงานเขต และเผยแพร่กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ประกาศต่างๆ ประกาศสอบราคา ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ -ปรับปรุงเว็บไซด์ของสำนักงานเขต คะแนน 90 คะแนน 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางเขน 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
194 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 โครงการจัดเก็บทะเบียนพาณิชย์เพื่อบริการประชาชน ด้วยสำนักงานเขตบางเขน มีนโยบายในการบริหารจัดการหน่วยงานให้เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกาว่าดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 5 และหมวด 7 โดยมีเป้าหมายที่มุ่งใหเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน เพื่อการบริการประชาชนด้านการจดทะเบียนพาณิชย์ขึ้น เพื่อสร้างมาตรฐาน ในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน สามารถอํานวยความสะดวกให้ประชาชนในหน่วยงานได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 1.เพื่อจัดเก็บใบทะเบียนพาณิชย์ และสะดวกในการค้นหาของเจ้าหน้าที่ 2.เพื่อสะดวกในการค้นหาข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ แก่ผู้มาขอรับบริก 3.เพื่อปรับปรุงกระบวนการใหhริการที่สะดวกรวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้น 4.เพื่อปรับทัศนคติวิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ ประชาชน ผู้มาติดต่อรับบริการ 1.การสแกนใบทะเบียนพาณิชย์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2558 จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ 2.ความพึงพอใจในระดับมาก หรือค่าคะแนนเฉลี่ยเกินกว่า 3.51-4.50 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางเขน 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
195 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตมีนบุรี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายต้องการพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ทุกสำนักงานเขตมีการจัดทำเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันสมัย ทันเหตุการณ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว จึงทำโครงการปรับปรุงเว็บไซต์เขตมีนบุรี ขึ้น 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ทางราชการของสำนักงานเขตมีนบุรีได้ อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส 2. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเมืองด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในลักษณะโต้ตอบกับสำนักงานเขตเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 4. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมีนบุรีทราบข่าวสาร และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในองค์กร ผลผลิต การจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข้อมูลการให้บริการ รวมทั้งสถิติที่สำคัญของสำนักงานเขต และมีแบบฟอร์มให้สามารถดาวน์โหลดได้ ผลลัพธ์ หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน รวมทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ และการแก้ไขปัญหาของสำนักงานเขต รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการด้านข้อมูลข่าวสารราชการที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ และประชาชนสามารถแสดง ความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ในลักษณะโต้ตอบกับสำนักงานเขตมีนบุรี 0.00 0.00 สำนักงานเขตมีนบุรี 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
196 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 พัฒนาระบบการให้หบริการตรวจสอบและค้นหาเอกสารทะเบียนชื่อบุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การตรวจสอบและค้นหาเอกสารทะเบียนชื่อบุคคลสามารถดำเนินการได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวดเร็ว สามารถตรวจสอบและคัดรับรองได้ทุกสำนักทะเบียน ไม่ต้องเดินทางมามาติดต่อขอคัดรัรบรองยังสำนักทะเบียนที่มีต้นขั้วเก็บรักษาไว้ เพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการตรวจสอบ ค้นหา คัดรับรองเอกสารทะเบียนชื่อบุคคล และเป็นการสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ บันทึกข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลทตั้งแต่ปีที่มีการบันทึกเลขประชาชนลงในต้นขั้วชื่อบุคคล (พ.ศ. 2534 เป็นต้นไป) จำนวน 10,000 รายการ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การคัดรับรองทะเบียนชื่อบุคคลที่สำนักทะเบียนสะดวก รวดเร็ว และประชาชนพึงพอในในการให้บริการ 0.00 0.00 สำนักงานเขตลาดกระบัง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
197 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตหนองจอก ปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานเขตหนองจอกให้ทันสมัยเพื่อให้ประชาชนได้สืบค้นข้อมูล 1.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 2.เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนักงานเขตหนองจอกที่เป็นปัจุบัน ถูกต้อง และครบถ้วน ดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ ตามหัวข้อ ดังนี้ 1.ปฏิทินกิจกรรม 2.เกี่ยวกับองค์กร 3.ข่าวสาร 4.การให้บริการ 5.ติดต่อเรา 0.00 0.00 สำนักงานเขตหนองจอก 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
198 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 การเพิ่มระบบฐานข้อมูลรหัสชุมชนเข้าในระบบทะเบียนบ้านของเขตธนบุรี สำนักงานเขตธนบุรีมีพื้นที่การปกครอง จำนวน 8.556 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 7 แขวง มีจำนวนชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชนฯ จำนวน 44 ชุมชน ปัจจุบันข้อมูลจำนวนบ้านในชุมชนมีความสำคัญต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก โดยทะเบียนบ้านของชุมชนเขตธนบุรี ทั้ง 44 ชุมชน ยังไม่มีการเพิ่มรหัสชุมชนเข้าในระบบทะเบียนบ้าน ทำให้ไม่สามารถทราบฐานข้อมูลบ้านของชุมชน จำนวนคนที่มีรายชื่อในทะเบียนบ้าน ทำให้เกิดปัญหาในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในชุมชน ปัญหาคนในชุมชน ไม่สามารถสนองตอบต่อนโยบายการให้บริการสู่ความเป็นเลิศได้ ดังนั้น หากมีการนำข้อมูลของชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการขุมชนฯ มากำหนดเข้าในระบบทะเบียนบ้านแล้ว ทะเบียนบ้านแต่ละหลังที่อยู่ในชุมชน แต่ละชุมชนเข้ากับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง จะทำให้ข้อมูลบ้านและประชากรในแต่ละชุมชนสามารถสืบค้น คัดแยกข้อมูล ได้อย่างถูกต้องจากรหัสของชุมชนที่กำหนดขึ้น ทำให้การให้บริการข้อมูลชุมชนแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการให้มีความสะดวกและมีประโยชน์มากขึ้น 1. เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการข้อมูลบ้านและประชากรในชุมชนแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น 2. เพื่อให้การนำข้อมูลของชุมชนมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น เช่น การเลือกตั้งกรรมการชุมชน การบริการสาธารณสุข การเข้า ช่วยเหลือสิทธิต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อให้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรในแต่ละชุมชนเป็นปัจจุบันและถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ 1. เพิ่มระบบรหัสชุมชนเข้าในระบบทะเบียนบ้านของเขตธนบุรี จำนวน 44 ชุมชน ลงในฐานข้อมูลให้ครบทุกหลังคาเรือน 2. เป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการข้อมูลบ้านและประชากรที่อยู่ในชุมชนได้อย่างถูกต้องและสะดวกเพิ่มมากขึ้น 0.00 0.00 สำนักงานเขตธนบุรี 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
199 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 โครงการจัดเก็บข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการให้บริการประชาชนทางอินเตอร์เน็ต (รักษารอบปี 57) 1. เพื่อให้ประชาชนที่มาขอคัดสำเนาใบอนุญาตการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ได้รับความสะดวก รวดเร็ว 2. เพื่อพัฒนาระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น 3. เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ เพื่อจัดเก็บข้อมูลสแกนใบอนุญาตการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530- 2556 เข้าในระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 3,349 ราย และให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 0.00 0.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
200 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ การให้บริการประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ นับว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่นิยมการศึกษาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่เองก็ได้เห็นความสำคัญของการให้บริการในส่วนนี้และได้จัดทำข้อมูลเพื่อประชาสัมำพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเป็นช่องที่สามารถติดต่อสื่อสารกับประชาชนได้สะดวก เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและการดำเนินงานของหน่วยงานให้ผู้รับบริการทราบ ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ตามแนวทางที่กำหนด ทั้ง 5 ด้านคือ ปฏิทินกิจกรรม ปรับปรุงข้องมูล การให้บริการ ข่าวสาร และติดต่อเรา 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
201 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางกอกน้อย http://203.155.220.217/bangkoknoi หรือ http://www.bangkok.go.th/bangkoknoi เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆและประชาชน ได้สะดวก รวดเร็ว และเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง -ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตให้เป็นปัจจุบัน -เป็นช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน -เป็นช่องทางตอบคำถามข้อคับข้องใจของประชาชน -เป็นชื่อทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารใหักับประชาชน ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางกอกน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางกอกน้อย 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
202 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตตลิ่งชัน เพื่อให้การบริการข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานเขตตลิ่งชัน ให้กับประชาชนได้รับทราบเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เพื่อเพิ่มช่องทางการบริการที่สะดวกและรวดเร็วแก่ประชาชน ระดับผลผลิต 5 เรื่องต่อเดือน นับจำนวนข่าวสารที่ดำเนินการเผยแพร่ภายในปีงบประมาณ 1. ข่าวสาร โดยต้องลงวันที่ที่นำข้อมูลออกเผยแพร่ท้ายหัวข้อข่าวสารทุกรายการ ประกอบด้วย 1.1 ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นการเผยแพร่ข่าวกิจกรรมที่หน่วยงานนำลงในปฏิทินกิจกรรมของเดือนที่ผ่านมา 1.2 ภาพกิจกรรมเป็นการนำภาพถ่าย การจัดกิจกรรมมาเผยแพร่ 1.3 ประกาศ เป็นประกาศต่าง ๆ ที่ประสงค์จะเผยแพร่ เช่น ประกาศของกรุงเทพมหานคร/หน่วยงาน ประกาศอื่น ๆ เช่น การรับสมัครงาน ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคาการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ระดับผลลัพธ์ ร้อยละ 100 นับจากจำนวนครั้งของการปฏิบัติงานตามข้อ 1 - 3 คูณด้วย 100 หารด้วยจำนวนครั้งทั้งหมดของการปฏิบัติงานตามข้อ 1 - 3 1. ปฏิทินกิจกรรม จะต้องลงกิจกรรมต่าง ๆ ที่วางแผนไว้ล่วงหน้าเป็นรายเดือนในปฏิทินกิจกรรม อย่างน้อย 1 เดือน 2. ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรทุก 1 เดือน 3. เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ 0.00 0.00 สำนักงานเขตตลิ่งชัน 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
203 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตภาษีเจริญ สำนักงานเขตภาษีเจริญ เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จึงดำเนินการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ข้อมูลข่าวสาร ต่างๆ ในเว็บไซด์สำนักงานเขตภาษีเจริญให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อให้เว็บไซด์ของหน่วยงานได้รับการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ข้อมูลข่าวสาร ต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซด์ของสำนักงานเขตภาษีเจริญให้เป็นไปตามเกณฑ์และเป็นปัจจุบัน 0.00 0.00 สำนักงานเขตภาษีเจริญ 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
204 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 การปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ของสำนักงานเขตหนองแขม การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่ต้องให้บริการประชาชนซึ่งอยู่ในรูปแบบเว็บไซต์ เป็นช่องทางสื่อสารที่จำเป็นในปัจจุบัน เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สถิติและกิจกรรมต่างๆให้ประชาชนทราบ ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตหนองแขมให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 0.00 0.00 สำนักงานเขตหนองแขม 2016-10-01 00:00:00 2017-10-01 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
205 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางขุนเทียน (ไม่ใช้งบประมาณ) สำนักงานเขตบางขุนเทียนมีการปฏิบัติราชการตามภารกิจของ 10 ฝ่าย เพื่อเป็นการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ภารกิจอำนาจหน้าที่ ให้บริการประชาชน จึงมีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซด์ให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการต่างๆ ของสำนักงานเขตบางขุนเทียนให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซด์ ประกอบด้วย 1. ปฏิทินกิจกรรม 2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร 3. ข่าวสาร 4. การให้บริการ 5. ติดต่อเรา 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางขุนเทียน 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
206 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ และการจัดปรับปรุงเว็บไซค์ของหน่วยงานให้ทันสมัย ปัจจุบันประชาชนทั่วไปมีการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาหรือข้อสงสัยต่างๆได้อย่างรวดเร็ว การปรับปรุงเว็ปไซต์ จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานเขตได้อย่างถูกต้อง และทำให้ประชาชนมีความพร้อมเบื้องต้นก่อนที่จะมาใช้บริการ อันจะทำให้เกิดรวดเร็วในการให้บริการและความพึงพอใจสุงสุด สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จึงเล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน และได้ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 1. เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ให้เป็นปัจจุบัน 2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้ทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนข้อมูลการให้บริการของส่วนราชการภายในสำนักงานเขตให้เป็นปัจจุบัน 0.00 0.00 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
207 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 โครงการจัดเก็บข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการให้บริการประชาชนทางอินเตอร์เน็ต สำนักงานเขตดอนเมืองเป็นหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร มีภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สุขอนามัย การศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการของสำนักงานเขตดอนเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยที่ 1 (พ.ศ. 2556 - 2560) ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมายที่ 7.5.1 กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย (Smart service) เพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง (กรุงเทพมหานคร) ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (Smart city) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานครจึงต้องมีการกำหนดนิยามของตัวชี้วัดให้มีความชัดเจนดำเนินการศึกษา รวบรวม ข้อมูลเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดอนเมืองได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดเก็บฐานข้อมูลใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ของฝ่ายโยธา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 - 2559 ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ทำให้การค้นหาเพื่อคัดสำเนาใบอนุญาตรายเก่าต้องใช้เวลานาน ไม่สะดวกต่อประชาชนที่มาขอรับบริการ จึงได้กำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยการสแกนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (อ.1) ไว้ในฐานข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตดอนเมือง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 1. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี สะดวกแก่การค้นหา และลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ 2. เพื่อเพิ่มช่องทางในการบริการประชาชนด้านการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้สะดวก 3. เพื่อเพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าาที่ในการตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 4. เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 ของการสำรวจตามโครงการ 0.00 0.00 สำนักงานเขตดอนเมือง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
208 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 จัดเก็บทะเบียนรับบุตรบุญธรรมและทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันการให้บริการของฝ่ายทะเบียนจะบริการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แต่ยังมีข้อมูลงานทะเบียนบางประเภทที่ยังไม่ได้มีการจัดเก็บลงระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ไม่สามารถให้บริการผ่านระบบออนไลน์ได้ เช่นข้อมูลของทะเบียนรับบุตรบุญธรรมและทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมบางส่วนที่เป็นข้อมูลเก่าก่อนการเปิดให้บริการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถตรวจสอบและคัดรับรองจากฐานข้อมูลทะเบียนรับบุตรบุญธรรมและทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมได้ เกิดความยุ่งยากในการตรวจสอบ และทำให้ผู้มารับบริการไม่ได้รับความสะดวกและเกิดความล่าช้าในการให้บริการ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจตุจักรจึงได้จัดทำโครงการจัดเก็บทะเบียนรับบุตรบุญธรรมและทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะทำการจัดเก็บข้อมูลการทะเบียนรับบุตรบุญธรรมและทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม ตั้งแต่ พ.ศ.2532-2551 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้ดำเนินจัดเก็บลงระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำให้การบริการตรวจสอบและคัดรับรองข้อมูลทะเบียนรับบุตรบุญธรรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเอกสารที่ต้องมีการจัดเก็บลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการ 3. เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว 4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการนำทรัพยากรขององค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 5. เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด และมีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการของฝ่ายทะเบียน ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนรับบุตรบุญธรรมและทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532-2551 ลงฐานข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 0.00 0.00 สำนักงานเขตจตุจักร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
209 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 เพิ่มรหัสชุมชนในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร ปัจจุบัน ข้อมูลจำนวนบ้านและจำนวนประชากรมีความจำเป็นต่อการกำหนดนโยบายของรัฐในการให้ความช่วยเหลือและการพัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกันระหว่างจำนวนบ้านและบุคคลที่อยู่อาศัยในทะเบียนบ้าน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการและสวัสดิการต่างๆ ที่รัฐจัดสรรให้ ดังนั้น ถ้าได้มีการนำข้อมูลชุมชนมากำหนดไว้ในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร โดยกำหนดรหัสแต่ละชุมชนเข้าไว้ในฐานข้อมูลบ้านแต่ละหลังในแต่ละชุมชน ก็จะทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลบ้าน และข้อมูลประชากร ในแต่ละชุมชนได้อย่างถูกต้องตามรหัสชุมชนที่กำหนดขึ้น สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการเลือกตั้งกรรมการชุมชน การตรวจสอบบุคคลในชุมชน ใช้ในด้านการศึกษา การสาธารณสุข ทำให้สามารถให้บริการข้อมูลชุมชนแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการที่สะดวก และนำระบบสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 1. เพื่อเพิ่มข้อมูลประเภทชื่อชุมชนในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรในพื้นที่เขตจตุจักร 2. เพื่อให้ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ สามารถนำข้อมูลบ้านที่ได้ระบุชุมชนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ตามที่กฎหมายกำหนด 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ 4. เพื่อให้ทราบจำนวนบ้านในแต่ละชุมชนที่ถูกต้องตรงตามฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร 1. เพิ่มรหัสชุมชน จำนวน 42 ชุมชน ในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร 2. เพิ่มช่องทางการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับบ้าน และประชากรที่อยู่ในชุมชนได้อย่างถูกต้อง และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 0.00 0.00 สำนักงานเขตจตุจักร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
210 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซด์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซด์ของสำนักงานเขตให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ สำนักงานเขตบึงกุ่ม ให้เป็นปัจจุบัน ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตบึงกุ่ม อย่างน้อย เดือนละ 2 ครั้ง 0.00 0.00 สำนักงานเขตบึงกุ่ม 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
211 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับปรุงเว็บไซด์สำนักงานเขตสาทร หน่วยงานมีการปรับปรุงข้อมูลในเว็ปไซต์ ประกอบด้วย ปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข่าวสาร การให้บริการ และติดต่อเรา 1. เพื่อสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครตามยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลในทุก ๆ ด้านของสำนักงานเขตสาทรเป็นไปอย่างมีระบบ ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 3. เพื่อให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลงาน ข่าวเขตสาทร ข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเว็บไซด์เขตสาทร ซึ่งสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง 4. เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ให้กับผู้ต้องการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตสาทร 5. เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การร้องทุกข์ 6. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการให้บริการแก่ประชาชน 1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลงานต่าง ๆ ของเขตสาทร ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด 2. เพื่อให้การปรับปรุงเว็บไซด์เขตสาทรมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 3. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้า และใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 4. เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 0.00 0.00 สำนักงานเขตสาทร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
212 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 โครงการการให้บริการข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลด้วยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ online ฝ่ายทะเบียน ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนชื่อตัว (ช.3) และการร่วมใช้ชื่อสกุล (ช.4) ด้วยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ online เพื่อประโยชน์สำหรับประชาชนเจ้าของรายการหรือผู้มีส่วนได้เสียในการตรวจสอบหรือคัดรับรองสำหรับใช้อ้างอิงในกรณีต่าง ๆ โดยได้ดำเนินการให้บริการข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลด้วยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ online และทอดแบบสอบถามความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการที่มาขอสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล เพื่อจะได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจ และความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด 1. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลและได้รับความพึงพอใจสูงสุด 2. เพื่อนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาขอสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 1. เพื่อให้การบริการสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลแก่ผู้รับบริการ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด (ไม่เกิน 2 นาที/ราย) 2. เพื่อติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาขอสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลให้ได้ในระดับมากที่สุด 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางคอแหลม 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
213 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 โครงการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางคอแหลม 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของเขตให้ประชาชนทั่วไปทราบ 2. เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ จากประชาชน นำมาพัฒนาการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของเขตให้ประชาชนทั่วไปทราบ 2. เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ จากประชาชน นำมาพัฒนาการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลคะแนน 90 คะแนน 1. ปฏิทินกิจกรรม (10 คะแนน/ปี) โดยหน่วยงานดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 59 – สิงหาคม 60 ซึ่งจะต้องลงกิจกรรมต่างๆ ที่วางแผนไว้ล่วงหน้าเป็นรายเดือนในปฏิทินกิจกรรม อย่างน้อย 1 เดือนและดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน 2. เกี่ยวกับองค์กร (20 คะแนน/ปี) ดังนี้ 2.1 ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน 2.2 โครงสร้าง/ผู้บริหาร 2.3 แผนปฏิบัติราชการ 2.4 สถิติ/ผลงานของหน่วยงาน ส่วนราชการ โดยแบ่งการให้คะแนน ดังนี้ 1) การนำเข้าข้อมูลให้ครบถ้วนทุกรายการ (5 คะแนน) มีกำหนดเวลาดำเนินการ ดังนี้ - ลงข้อมูลครบถ้วน ภายใน ธ.ค. 2559 ได้รับ 5 คะแนน - ลงข้อมูลครบถ้วน ภายใน ม.ค.2560 ได้รับ 4 คะแนน - ลงข้อมูลครบถ้วน ภายใน ก.พ.2560 ได้รับ 3 คะแนน - ลงข้อมูลครบถ้วน ภายใน มี.ค.2560 ได้รับ 2 คะแนน หากพ้นจากที่กำหนด จะไม่ได้รับคะแนนในส่วนนี้ 2) การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (ข้อ 2.2 และข้อ 2.4) (15 คะแนน) ดังนี้ - ครั้งที่ 1 แล้วเสร็จภายใน 25 มี.ค.60 - ครั้งที่ 2 แล้วเสร็จภายใน 25 มิ.ย.60 - ครั้งที่ 3 แล้วเสร็จภายใน 25 ก.ย.60 3. ข่าวสาร (48 คะแนน) โดยต้องลงวันที่ที่นำข้อมูลออกเผยแพร่ท้ายหัวข้อข่าวสารทุกรายการ หากไม่ลงวันที่จะไม่นำเรื่องนั้นๆมารวมเพื่อคิดเป็นผลคะแนน ประกอบด้วย 3.1 ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นการเผยแพร่ข่าวกิจกรรมที่หน่วยงานนำลงในปฏิทินกิจกรรมของเดือนที่ผ่านมา 3.2 ภาพกิจกรรมเป็นการนำภาพถ่ายการจัดกิจกรรมมาเผยแพร่ 3.3 ประกาศ เป็นประกาศต่างๆ ที่ประสงค์จะเผยแพร่ เช่น ประกาศของกรุงเทพมหานคร/หน่วยงาน ประกาศอื่นๆ เช่น การรับสมัครงาน ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง เช่นประกาศประกวดราคาประกาศสอบราคา ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยแบ่งการให้คะแนน ดังนี้ - ปรับปรุง 2 ครั้ง/เดือน ได้ 1 คะแนน - ปรับปรุง 3 ครั้ง/เดือน ได้ 2 คะแนน - ปรับปรุง 4 ครั้ง/เดือน ได้ 3 คะแนน - ปรับปรุง 5 ครั้ง/เดือน ได้ 4 คะแนน ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน 4. การให้บริการ (18 คะแนน ) ประกอบด้วย 4.1 การให้บริการของหน่วยงาน (10 คะแนน) เป็นการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงาน เช่น เอกสารประกอบ ขั้นตอนระยะเวลาในการดำเนินการ ชื่อและสถานที่ตั้งของส่วนราชการที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ โดยลงช้อมูลแล้วเสร็จ ภายใน มี.ค.60 หากพ้นจากที่กำหนด จะไม่ได้รับคะแนนในส่วนนี้ 4.2 แบบฟอร์มการให้บริการที่สามารถ Download ได้ (8 คะแนน)เป็นแบบฟอร์มการให้บริการของหน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัด สนป.ซึ่งดำเนินการเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมา 1 แบบฟอร์ม เสร็จภายในเดือน ก.พ.60 ได้รับ 4 คะแนนและดำเนินการเพิ่มเติมจากเดือน ก.พ.60 อีก 1 แบบฟอร์มเสร็จภายในเดือน พ.ค.60 ได้รับอีก 4 คะแนน 5. ติดต่อเรา (4 คะแนน) ต้องแสดงข้อมูลที่อยู่ พร้อมรหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัด และที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail) และแผนที่แสดงสถานที่ตั้งของหน่วยงาน โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2559 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางคอแหลม 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
214 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 การปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขต - หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับสำนัก สำนักงาน สำนักงานเขต และส่วนราชการในสังกัดสำนัก ปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๗๗ หน่วยงาน - เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร (www.bangkok.go.th) หรือเว็บไซต์ที่หน่วยงานจัดทำขึ้น และมีการ Link มายังเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร - ข้อมูลบนเว็บไซต์ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานตามข้อ ๑ ที่เผยแพร่และให้บริการบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย - ปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข่าวสาร การให้บริการ ติดต่อเรา เพื่อให้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตให้แก่ประชาชน กำหนดและปรับปรุงหัวข้อในเว็บไซต์ 5 หัวข้อ ดังนี้ 1 ปฏิทินกิจกรรม 2 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร 3 ข่าวสาร 4 การให้บริการ 5 ติดต่อเรา 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางซื่อ 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
215 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 โครงการการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการแจ้งเตือนการขอถอนค้ำประกัน (โครงการให้บริการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) โครงการให้บริการที่ดีที่สุด หมายถึง โครงการที่หน่วยงานคิดค้นเพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย คล่องตัว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ ภายใต้แนวคิดการยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 2. ปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย คล่องตัว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ งานบริการของหน่วยงานเป็นที่ประทับใจของผู้มาใช้บริการกับสำนักงานเขต 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางพลัด 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
216 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานและแผนที่ สำนักงานเขตบางพลัด สำนักงานเขตบางพลัดในฐานะหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ การบริหารการปกครอง ความมั่นคง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่ เช่น ที่ตั้งชุมชน หน่วยออกเสียง และข้อมูลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง นำไปจัดแผนที่แสดงการดำเนินการลงในเว็บไซต์ Google maps ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การวางแผนและการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านที่ 9 เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน มิติที่ 9.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป้าประสงค์ที่ 9.5.1 นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการให้บริการประชาชน มาตรการสร้างข้อมูลสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2560 1. เพื่อเป็นคลังข้อมูลของสำนักงานเขตบางพลัด 2. เพื่อสร้างแผนที่ข้อมูล GIS โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 4. เพื่อประโยชน์ในการศึกษาของนักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวนแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อย่างน้อย 1 แผนที่ (นับจากจำนวนแผนที่ที่ได้จัดทำแล้วเสร็จและสามารถเผยแพร่ให้บริการประชาชนผ่าน Google map และเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางพลัด) 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางพลัด 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
217 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขต สร้างฐานข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงบริการต่างๆในกทม. มีการลงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเผยแพร่และให้บริการบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ 1.ปฏิทินกิจกรรม 2.ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การ 3.ข่าวสาร 4.การให้บริการ 5.ติดต่อเรา 1 เพื่อให้การรายงานข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตบางพลัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2 เพิ่อปรับปรุงข่าวสารของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน ปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางพลัด อย่างน้อย 3 หัวข้อต่อเดือน ประกอบด้วย 1. ปฏิทินกิจกรรม มีการลงกิจกรรมต่างๆที่วางแผนไว้ล่วงหน้าเป็นรายเดือนในกิจกรรม อย่างน้อย 1 เดือน และดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน 2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ประกอบด้วย ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน โครงสร้าง/ผู้บริหาร แผนปฏิบัติราชการ สถิติ/ผลงานของหน่วยงาน และข้อมูลทางกายภาพ 3. ข่าวสาร เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมที่ได้นำลงในปฏิทินกิจกรรมของเดือนที่ผ่านมา ภาพกิจกรรมที่สำนักงานเขตดำเนินการ ประกาศต่างๆ ที่ประสงค์จะเผยแพร่ 4. การให้บริการ การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงาน เช่น เอกสารประกอบ ขั้นตอน ระยะเวลาในการดำเนินการ ชื่อและสถานที่ตั้งของส่วนราชการที่ติดต่อ แบบฟอร์มการให้บริการที่สามารถ Download ได้ ตามภารกิจหน้าที่ของสำนักงานเขตครบทุกฝ่าย 5. ติดต่อเรา ข้อมูลที่อยู่ พร้อมรหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัด และที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และ แผนที่แสดงสถานที่ตั้งของหน่วยงาน 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางพลัด 2016-10-01 00:00:00 2017-10-01 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
218 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลเว็ปไซต์สำนักงานเขตจอมทอง เพื่อปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร ภาพกิจกรรม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตให้เป็นปัจจุบัน เพื่อปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ในเว็ปไซต์ของสำนักงานเขตจอมทองให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ดำเนินการปรับปรุงเว็ปไซต์แต่ละหัวข้อ ดังนี้ 1. ปฏิทินกิจกรรม 12 คะแนน 2. เกี่ยวกับองค์กร 20 คะแนน 3. ข่าวสาร 48 คะแนน 4. การให้บริการ 16 คะแนน 5. ติดต่อเรา 4 คะแนน 0.00 0.00 สำนักงานเขตจอมทอง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
219 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์เขตสวนหลวงให้เป็นปัจจุบัน 1. เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศและเว็บไซต์เพื่อบริการประชาชน 2. เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกที่มากขึ้น 1.เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. เพื่อพัฒนาหน่วยงานของกรุงเทพมหานครให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยมีข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 90 คะแนน 0.00 0.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
220 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์หลักสี่เพื่อบริการข้อมูลแก่ประชาชน ปัจจุบันการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต้องมีความถูกต้องและรวดเร็ว ดังนั้นสำนักงานเขตหลักสี่จึงมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานและให้บริการบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย 3.1 ปฏิทินกิจกรรม 3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร 3.3 ข่าวสาร 3.4 การให้บริการ 3.5 ติดต่อเรา - ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน - เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ - เผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ของสำนักงานเขต - เว็บไซต์ของหน่วยงานได้รับการให้มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน - เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบทุกสัปดาห์ - เผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ของสำนักงานเขตและปรับปรุงให้ทันเหตุการณ์ 0.00 0.00 สำนักงานเขตหลักสี่ 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
221 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนักงานเขตหลักสี่ ผ่านแอพพลิเคชั่น Line@ ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทำให้การติดต่อสื่อสารมีความสะดวก รวดเร็วขึ้น ซึ่งแอพพลิเคชั้น Line@ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้การติดต่อสื่อสาร การส่งข้อมูล ข่าวสาร เกิดความรวดเร็ว สำนักงานเขตหลักสี่จึงได้นำ Line@ มาให้ประโยชน์ในการส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆให้ประชาชนได้ทราบ เพื่อที่จะช่วยทำให้ประชาชนและผู้รับบริการ ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อกับสำนักงานเขตหลักสี่ - จำนวนผู้ติดตามผ่านเครือข่ายแอพพลิเคชั่น Line@ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 100 ราย -ผู้ติดตามผ่านเครือข่ายแอพพลิเคชั่น Line@ มีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุดร้อยละ 80 0.00 0.00 สำนักงานเขตหลักสี่ 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
222 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear(BFC) การดำเนินการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การดำเนินการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้รับบริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear (BFC) เกิดความพึงพอใจสูงสุด 0.00 0.00 สำนักงานเขตหลักสี่ 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
223 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม โครงการ ด้วยระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม โครงการ ด้วยระบบสารสนเทศและเว็บไซต์เป็นการเพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนและสำนักงานเขต เพื่อช่วยให้ภาคเอกชนและภาคส่วนต่างๆ รับรู้การทำงานและเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 1. เพื่อให้ข้อมูลของเขตสายไหมเป็นปัจจุบัน 2. เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของสำนักงานเขตได้ เพื่อให้ประชาชนผู้มาใช้บริการของสำนักงานเขตสายไหมและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตสายไหมได้อย่างสะดวก รวดเร็วและได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 0.00 0.00 สำนักงานเขตสายไหม 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
224 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ด้วยการบริการของสำนักงานเขตคันนายาว จำเป็นต้องให้ครอบคลุมทุกด้าน รวมไปถึงการให้บริการด้านอิเล็กทรอกนิกส์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว และสะดวกมากยิ่งขึ้น จึงต้องมีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติราชการเพื่อมุ่งสู่การเป็นหน่วยราชการอีเล็กทรอนิกส์ การปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 0.00 0.00 สำนักงานเขตคันนายาว 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
225 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามเกณฑ์การประเมินผล สำนักงานเขตวังทองหลางวังทองหลาง เล็งเห็นความสำคัญของเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จึงดำเนินการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในเว็บไซต์สำนักงานเขตวังทองหลางให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 1. เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน 2. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตวังทองหลาง เป้นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 0.00 0.00 สำนักงานเขตวังทองหลาง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
226 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซด์ของสำนักงานเขตคลองสามวา ปรับปรุงเว็ปไซค์สำนักงานเขตให้เป็นปัจจุบัน 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ทางราชการของสำนักงานเขตคลองสามวาได้อย่างรวดเร็ว 2. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารจัดการแนวใหม่ 3 . เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในลักษณะโต้ตอบกับสำนักงานเขตเพื่อนำข้อมูลได้รับมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป ผลผลิต การจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข้อมูลการให้บริการ รวมทั้งสถิติที่สำคัญของสำนักงานเขต และมีแบบฟอร์มให้สามารถดาวน์โหลดได้ 0.00 0.00 สำนักงานเขตคลองสามวา 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
227 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 ปรับปรุงเว็บไซต์เขตบางนาให้เป็นปัจจุบัน ในปัจจุบันองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำเว็บไซต์หน่วยงานขึ้นเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สำนักงานเขตบางนาจึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของสำนักงานเขตบางนา ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของเขตให้เป็นปัจจุบัน และเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง โดยข้อมูลที่เผยแพร่และให้บริการบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย ปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข่าวสาร การให้บริการ ติดต่อเรา เป็นต้น 1. เพื่อเผยแพประชาสัมพันธ์ผลงานของสำนักงานเขตบางนา 2. ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตบางนาให้เป็นปัจจุบัน 3. เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับประชาชน หน่วยงานมีการปรับปรุงเว็บไซต์ ทุก 15 วัน จำนวนครั้งในการปรับปรุงมากกว่า 2 ครั้ง/เดือน 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางนา 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
228 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานเขต ในปัจจุบันองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำเว็บไซต์หน่วยงานขึ้นเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สำนักงานเขตทวีวัฒนาจึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของสำนักงานเขตทวีวัฒนา ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของเขตให้เป็นปัจจุบัน และเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง โดยข้อมูลที่เผยแพร่และให้บริการบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย ปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข่าวสาร การให้บริการ ติดต่อเรา เป็นต้น 1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้กับประชาชน 2. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการของประชาชน มีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซด์ของหน่วยงาน จำนวน 5 หัวข้อ ได้แก่ 1. ปฏิทินกิจกรรม 2. เกี่ยวกับองค์กร 3. ข่าวสาร 4. การให้บริการ 5.ติดต่อเรา ให้เป็นปัจจุบัน โดยปรับปรุงอย่างน้อย 2 หัวข้อต่อเดือน 0.00 0.00 สำนักงานเขตทวีวัฒนา 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
229 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 การปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ของสำนักงานเขตทุ่งครุ เพิ่มระบบสารสนเทศและ/หรือระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริการประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐ (e-Service/m-Service) เพิ่มระบบสารสนเทศและ/หรือระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริการประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐ (e-Service/m-Service) และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการเพื่อมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานราชการอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์สำนักงานเขตทุ่งครุ 2 ครั้งต่อเดือน 0.00 0.00 สำนักงานเขตทุ่งครุ 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
230 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสารทะเบียนราษฎร 1.เพื่อปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสารทางทะเบียนราษฎร ให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการสืบค้น และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง สร้างความพึงพอใจ ให้แก่ผู้รับบริการ 2.เพื่อรวบรวมข้อมูลดัชนีของแฟ้มเอกสารต่างๆ จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 1.ปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสารงานทะเบียนราษฎร ประเภทใบแจ้งย้ายถิ่นที่อยู่ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2541 - 30 กันยายน 2560 2.ปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสารทะเบียนบ้านฉบับปี 2499, ปี 2515, ปี 2526 และปี 2530 0.00 0.00 สำนักงานเขตทุ่งครุ 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
231 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2561 5.กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร(สำนักงาน ก.ก.) ได้มีการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน ก.ก. และเชื่อมโยงกับเครือข่ายของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริการแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ดังนั้นเพื่อให้การบริการข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. มีความทันสมัย จึงจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. ให้มีการจัดระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน ก.ก. ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. สามารถให้บริการข้อมูล ข่าวสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครตามภารกิจความรับผิดชอบที่มีความทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 0.00 0.00 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
232 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2561 7. กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นศูนย์ฯ โดดเด่น (ฝอ.) นายกรัฐมนตรีกำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมทั้งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีีร่วมกับทุกหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการบริหารงานภาครัฐให้ได้ภายในปี 2560 และนำผลงานมาคัดเลือกเพื่อมอบประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ซึ่งหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 หน่วยงาน สมัครเข้ารับการคัดเลือก และสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น สำหรับปี 2561 กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการผลักดันให้หน่วยงานอื่น ๆ มีการดำเนินการได้ระดับเกณฑ์มาตรฐานขั้นสูงจนกระทั่งสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ โดดเด่นได้ กระตุ้นให้หน่วยงานมีความตื่นตัวในการดำเนินการอันเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย และส่งผลให้หน่วยงานมีการดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสารเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นการยกระดับคุณภาพการดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพ-มหานคร และสอดรับกับนโยบายการบริหารงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพเทพมหานคร "นโยบายทันใจ" นโยบายที่ 1 สะอาด (CLEAN) การบริหารราชการใสสะอาด - กระตุ้นให้หน่วยงานมีความตื่นตัวในการดำเนินการอันเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย และหน่วยงานมีการดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐาน - ผลักดันให้หน่วยงานสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยงาน 0.00 0.00 ** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
233 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2561 (5) กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานครผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานครผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 เพื่อจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่จำเป็นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร 2 เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหาครผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีการใช้องค์ความรู้ และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 0.00 0.00 ** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
234 7.0.2.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2561 (16) กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลข้าราชการขอย้ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 1. หนังสือที่ข้าราชการแจ้งความประสงค์ขอย้าย หมายถึง หนังสือที่ต้นสังกัดของข้าราชการแต่ละหน่วยงานอนุญาตให้ข้าราชการที่แจ้งความประสงค์ขอย้ายไปหน่วยงานอื่นได้ 2. ความถูกต้อง หมายถึง บันทึกเหตุผลที่ขอย้ายของข้าราชการที่แจ้งความประสงค์ขอย้ายในระบบคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องตามหนังสือแจ้งความประสงค์ขอย้ายของแต่ละหน่วยงาน 1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลการขอย้ายของข้าราชการกรุงเทพมหานครในระบบคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลประกอบการจัดทำคำสั่งทางการบริหารงานบุคคล 3. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลข้าราชการขอย้ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของกองการเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 100 0.00 0.00 ** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
235 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2561 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคคล และบันทึกเป็นฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน จำนวนองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน หรือด้านการบริหารงานด้านต่าง ๆ ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การประชุม การเผยแพร่ในระบบอินทราเน็ต การจัดทำคู่มือ การจัดทำรายงาน ฯลฯ 0.00 0.00 ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
236 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2561 กิจกรรมการส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจนำข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบัติ การส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจนำข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบัติ หรือเริ่มที่จะดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนา เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยรับตรวจ จำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ที่หน่วยรับตรวจยอมรับและนำไปปฏิบัติ 0.00 0.00 ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
237 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2561 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน การจัดทำระบบสารสนเทศและเว็บไซต์เพื่อให้บริการประชาชน และหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เว็บไซต์ของสำนักงานตรวจสอบภายในมีการปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข่าวสารกิจกรรม การให้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ฯลฯ จำนวนครั้งของการปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข่าวสารกิจกรรม การให้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ฯลฯ บนเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน 0.00 0.00 ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
238 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2561 กิจกรรมการจัดเก็บรายงานผลการตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายในสามารถนำรายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงิน และหรือรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน ที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (ปลัดกทม. หรือรองปลัดกทม.) ลงนามรับทราบหรือสั่งการเรียบร้อยแล้ว เข้าจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจสอบภายใน การนำรายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงิน และหรือรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (ปลัดกทม. หรือรองปลัดกทม.) ลงนามรับทราบหรือสั่งการเรียบร้อยแล้ว เข้าจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจสอบภายในได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวนรายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงิน และหรือรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานที่นำเข้าเก็บในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจสอบภายใน ภายใน ๑๐ วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครลงนาม 0.00 0.00 ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
239 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2561 2. โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรหลักที่มีหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรและองค์กรของกรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและทั่วถึง มุ่งเน้นการพัฒนาข้าราชการโดยยึดหลักสมรรถนะและการพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อให้ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทรงความรู้ ส่วนวิชาการ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร โดยจัดทำระบบ e-Learning ซึ่งได้รับความสนใจจากข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครเข้าเรียนรู้ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวเน้นการเรียนรู้จากความสนใจของผู้เรียนที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดทักษะที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง 1. เพื่อให้บุคลากรของกรุงเทพมหานคร สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ online ได้ตามความสะดวกทั้งด้านเวลา และสถานที่ 2. เพื่อให้มีหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านระบบสารสนเทศ ที่รองรับรูปแบบการเรียนรู้ในอนาคต 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ในการควบคุม และพัฒนาระบบการเรียน online จัดทำเนื้อหาการเรียนรู้และให้บริการในระบบ e - Learning ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง/ปี เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร และผู้สนใจทั่วไป สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ online ซึ่งจะรองรับได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 500 คน 0.00 0.00 ** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
240 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2561 29. กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้ถูกต้อง สมบูรณ์ มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นปัจจุบัน สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการพัฒนาองค์การและทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร จึงได้มีการจัดเก็บฐานข้อมูลการพัฒนาข้าราชการแต่ละหลักสูตรที่สถาบันฯ เป็นผู้จัดดำเนินการ 1. เพื่อออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร/โครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2561 ของสถาบันฯ ร้อยละ 90 ของความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 0.00 0.00 ** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
241 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2561 กิจกรรมบำรุงรักษาระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (สพธ.)(ข้อบัญญัติฯ) เพื่อพัฒนาติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา หน่วยบริการทางการแพทย์ กทม. 1 และกทม. 2 รวมถึงคลินิกสัตวแพทย์ เพื่อการปฏิบัติงานและบริหารจัดการสำหรับการให้บริการรักษาพยาบาล การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อพัฒนาติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา หน่วยบริการทางการแพทย์ กทม. 1 และกทม. 2 รวมถึงคลินิกสัตวแพทย์ เพื่อการปฏิบัติงานและบริหารจัดการสำหรับการให้บริการรักษาพยาบาล การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อพัฒนาติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา หน่วยบริการทางการแพทย์ กทม. 1 และกทม. 2 รวมถึงคลินิกสัตวแพทย์ เพื่อการปฏิบัติงานและบริหารจัดการสำหรับการให้บริการรักษาพยาบาล การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เชิงสถิติ 7,700,000.00 5,000,000.00 สำนักอนามัย 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
242 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2561 โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ส่งต่อเพื่อการรักษาพยาบาลและการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (กพส.) จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน โดยกองการพยาบาลสาธารณสุข เริ่มการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 มีรายงานจำนวนผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่จากการส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ระหว่างเดือน เมษายน-กันยายน 2559 มีจำนวน 4,784 ราย และระหว่างเดือนตุลาคม 2559 -มีนาคม 2560 มีจำนวนถึง 9,273 ราย นับว่าเป็นสถานการณ์ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาโปรแกรม การจัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วยและผู้สูงอายุเพื่อการดูแลต่อเนื่อง (Home Health Care) นั้น โปรแกรมในส่วนของระบบการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (Home Health Care) และระบบการให้การพยาบาลในลักษณะ Home Ward ของศูนย์บริการสาธารณสุข ยังมีข้อจำกัดในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน เนื่องจากข้อจำกัดของการพัฒนาโปรแกรม รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล ในปัจจุบันที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงความต้องการในการใช้ข้อมูลทางการรักษาพยาบาลและข้อมูลการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านเพิ่มมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะข้อมูลพยาบาลผู้จัดการสุขภาพ (Nurse Care Manager) ข้อมูลผู้ดูแลช่วยเหลือ (Caregiver) ข้อมูลแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ซึ่งเป็นข้อมูลที่สนับสนุนการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพของการพยาบาล ได้แก่แผนการจัดระบบการพยาบาลเฉพาะโรค แผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (Nursing Care Plans) การพัฒนาระบบการให้คำปรึกษา เพื่อวางแผนให้การพยาบาลผ่านระบบสารสนเทศ เชื่อมโยง Family doctor เชื่อมโยงการสั่งการรักษาพยาบาลผ่านระบบ Telemedicine เป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบ Real-time ระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขกับโรงพยาบาลเครือข่าย เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางและค่าใช้จ่ายเพื่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล เป็นบริการที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน กองการพยาบาลสาธารณสุขตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้เกิดระบบงานที่สนับสนุนการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน ให้เกิดความรวดเร็ว เพื่อการดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างเหมาะสมไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวมากเกินไป ให้บริการดูแลด้านสาธารณสุขถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ตามปัญหาสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี เข้าถึงบริการอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม เป็นการสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทร และสมานฉันท์ กองการพยาบาลสาธารณสุขจึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถช่วยให้กระบวนการบริหารจัดการเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน และการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพให้กับประชาชนต่อไป 1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ส่งต่อเพื่อการรักษาพยาบาลและการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน ในการบริหารจัดการงานการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (Home Health Care) และการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ระหว่างหน่วยงาน กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานครโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และ สถานพยาบาลเครือข่าย ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และให้อยู่บนระบบ Cloud ของ กรุงเทพมหานคร 3 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของแผนการพยาบาลเฉพาะโรค แผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (Nursing Care Plans) 4 เพื่อพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ดูแล (Mobile Application for Caregiver) สนับสนุนการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 1 ระบบสารสนเทศสามารถใช้งานระบบการรักษาพยาบาลและระบบการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านได้อย่างประสิทธิภาพ โดยมี 1.1 ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing Systems) 1.2 ระบบการรายงาน (Management Report Systems) 1.3 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Report System) 1.4 ระบบสารสนเทศสำนักงาน (Office Information Systems) 2 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 3 ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการรักษาพยาบาลและระบบการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านระหว่างหน่วยงาน ได้แก่โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 5 แห่ง และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร และอยู่บนระบบ Cloud ของ กทม. 4 ระบบสารสนเทศของแผนการพยาบาลเฉพาะโรค แผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (Nursing Care Plans) 5 โมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application for Caregiver) สำหรับผู้ดูแล (Caregiver) สามารถใช้งานสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 1 ระบบ 15,918,258.00 0.00 สำนักอนามัย 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
243 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2561 โครงการรับชำระภาษีผ่านระบบ QR Payment การดำรงชีวิตของผู้คนในปัจจุบันต้องการความสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะการให้บริการภาครัฐ ซึ่งต้องมีบริหารจัดการที่รวดเร็วซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการชำระภาษีอยู่แล้วรวม 7 ช่องทาง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก่ประชาชนจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเพิ่มช่องทางการรับชำระภาษีอีก 1 ช่องทาง คือ การรับชำระภาษีผ่านระบบ QR Payment เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย โดยไม่ต้องพกเงินสดรวมทั้งไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จจ่าย 1.เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกการชำระให้แก่ประชาชนผู้ชำระจากธนาคารเดียวเป็นหลายธนาคาร 2.เพื่อให้บริหารประชาชนในการชำระภาษี ด้วยวิธีการที่ทันสมัย สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน 3.พัฒนารูปแบบการให้บริการของกรุงเทพมหานคร เพื่อมุ่งสู่การเป็นหน่วยราชการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Goverment) 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงิน และการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อเพิ่มบริการทางเลือกให้แก่ประชาชนในการชำระภาษี 3.ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของกรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้น 500,000.00 0.00 สํานักการคลัง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
244 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2561 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์สำนักเทศกิจ ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและสารสนเทศมีการพัฒนาก้าวไกลอย่างรวดเร็วและไม่หยุดนิ่ง จึงได้จัดทำกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์สำนักเทศกิจนี้ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ สนับสนุนให้เกิดการบริการอย่างง่าย อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสำนักเทศกิจได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ตลอดจนเพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสำนักเทศกิจให้ปรากฏต่อสายตาประชาชนได้อย่างทั่วถึงและแพร่หลายต่อไป 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์สำนักเทศกิจ 2. เพื่อให้ประชาชนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักเทศกิจ ให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างองค์กรกับประชาชน และระหว่างองค์กรกับองค์กร อันจะเป็นการส่งเสริมความเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 1. ทุกส่วนราชการในสำนักเทศกิจได้รับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของสำนักเทศกิจตามที่ร้องขอให้กองนโยบายและแผนงานเผยแพร่ 2. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ของสำนักเทศกิจ 0.00 0.00 สํานักเทศกิจ 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
245 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2561 โครงการ Application Bangkok2U รู้ทันเหตุการณ์ สำนักการจราจรและขนส่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรที่มีเครือ ข่ายข้อมูลที่สามารถต่อยอดและใช้ประโยชน์เพื่อการบริการข้อมูลการเดินทางและการท่องเที่ยวของประชาชนและผู้มาเยือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ข้อมูลจากสำนักระบายน้ำ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รวมถึงข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา บก.จร. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น ปัจจุบันกรุงเทพมหานครประสบปัญหาด้านการจราจรซึ่งมีสภาพหนาแน่นและติดขัด เนื่องจากปริมาณจำนวนยานพาหนะที่เพิ่มขึ้น มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าหลายสาย และปัญหาอีกส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบกับสภาพการจราจรในกรุงเทพมหานครคือ ปัญหาน้ำท่วมขังผิวการจราจรหลังจากเกิดเหตุฝนตกหรือปริมาณน้ำฝนจำนวนมากที่รอการระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ทำให้เกิดปัญหาสภาพการจราจรที่ติดขัดสะสมเพิ่มมากขึ้น ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัว ทำให้เกิดปัญหาวิกฤตการจราจรเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมง โครงการ Application Bangkok2U เป็นหนึ่งในภารกิจของผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานครในการบริการประชาชนและผู้มาเยือนในเขตกรุงเทพมหานครในทุกๆ ด้าน เพื่อบริหารและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้มาเยือนในการรับข้อมูลข่าวสารจากกรุงเทพ มหานคร เช่น ตรวจสอบสภาพการจราจรรับทราบข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูลสถานการณ์ฝนตก และการระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แบบเป็นปัจจุบัน (Real Time) และข้อมูลเส้นทางรถและเรือสาธารณะ เป็นต้น นอกจากนี้ทางประชาชนและผู้มาเยือนยังสามารถรับข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพมหานคร และแจ้งเหตุได้ด้วย ผ่านทาง Application Bangkok2U บนสมาร์ทโพนในระบบ IOS และ Android หรือ คอมพิวเตอร์ชนิดแท็บเล็ต (Tablet) และผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวได้ทันท่วงที เลือกวางแผนหรือจัดการเส้นทางการเดินทางได้อย่างเหมาะสม และหลีกเลี่ยงเส้นทางที่สภาพการจราจรที่หนาแน่น เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางลดพลังงานเชื้อเพลิง ลดมลภาวะทางด้านอากาศและเสียง 1 พัฒนา Application Bangkok2U เพื่อให้ประชาชนและผู้มาเยือนได้มีข้อมูลในการตัดสินใจในการเดินทางและการท่องเที่ยวที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) อาทิเช่น ข้อมูลสภาพฝน สภาพน้ำท่วม สภาพจราจรบนท้องถนน และข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ในการเดินทางและการท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร 2 สร้างช่องทางให้ประชาชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสารและข้อเสนอแนะในการเดินทางและการท่องเที่ยวที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 32,900,000.00 0.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
246 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2561 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง ประกอบด้วย การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่งผ่านระบบเครือข่ายภายในอินทราเน็ต ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย อุปกรณ์เครือข่าย และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน จึงมีความจำเป็นต้องบำรุงรักษาระบบฯ ดังกล่าว ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ บำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 2,130,000.00 1,699,099.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 94.54
247 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2561 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานครได้กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน กลยุทธ์พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานอิเล็กทรอนิกส์ ตัวชี้วัด การปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ทุก 15 วัน สำนักผังเมืองจึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมดูแลเว็บไซต์และ Facebook สำนักผังเมือง เพื่อดำเนินการบริการข้อมูลผังเมืองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและยังเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักผังเมืองในเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้เป็นปัจจุบัน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ - เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมือง - เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ด้านผังเมือง - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักผังเมือง - ปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมืองอย่างน้อย 12 ครั้ง/ปี - ส่งรายงานเรื่องการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมืองเสนอผู้บริหาร เดือนละหนึ่งครั้ง 0.00 0.00 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
248 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2561 กิจกรรมการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง - การจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง หมายถึงหน่วยงานสามารถจัดทำ งบการเงินประจำปีได้ถูกต้อง ตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครโดยสามารถส่งงบการเงินให้กองบัญชี สำนักการคลัง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 - กองบัญชีฯ จะตรวจสอบงบการเงินประจำปีของหน่วยงานโดยกระทบยอดและตรวจสอบความสัมพันธ์ของรายการบัญชีของหน่วยงานและสอบยันยอดบัญชีของส่วนกลางเฉพาะรายการบัญชีที่ต้องยืนยันยอดระหว่างส่วนกลางและหน่วยงาน - สำนักการคลังโดยกองบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องและประเมินผลสำเร็จตามกรอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนในตัวชี้วัดจากความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง 0.00 0.00 สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
249 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2561 กิจกรรมความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง เพื่อความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง จัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง 0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
250 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2561 กิจกรรมความสำเร็จของการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2560 ทันเวลาและถูกต้อง ความสำเร็จของการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2560 ทันเวลาและถูกต้อง การจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2560 ทันเวลาและถูกต้อง เพื่อจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2560 ทันเวลาและถูกต้อง 0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
251 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2561 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอย่างมาก ในทุกมิติการทำงานของภาครัฐ (Smart Government) ทั้งด้านการให้บริการประชาชน การบริหารจัดการภาครัฐ และการกำหนดนโยบาย ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ภาครัฐยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เป็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) องค์ประกอบที่ ๑ การบูรณาการภาครัฐ เป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูลไปจนถึงการดำเนินงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ที่จะนำไปสู่งานบริการประชาชนได้ดี และรวดเร็วขึ้น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผ่านมามีลักษณะ “ต่างคนต่างทำ” ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความต้องการใช้เทคโนโลยี ควรมาใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Shared Resources) และใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน (Shared Services) ช่วยลดความซ้ำซ้อนในเรื่องงบประมาณ ระยะเวลาในการดำเนินงาน และการดูแลรักษาระบบ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ให้คำปรึกษาและให้บริการทรัพยากรส่วนกลางทางด้าน GIS (Server, Software, Database) ให้ใช้งานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีระบบสารสนเทศกลางทางด้าน GIS เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานในเชิงพื้นที่ได้เหมาะสมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ สามารถรองรับงานที่หลากหลาย เพื่อนำไปสู่การบูรณาการข้อมูลและการทำงาน ใช้ทรัพยากรดิจิทัลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน ทันต่อเวลา และเป็นไปตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award) นอกจากนี้ สำนักผังเมืองซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการทางด้าน GIS เช่นเดียวกัน มีภารกิจ ในการพัฒนาแผนที่ฐาน การวางและจัดทำผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย รองรับกับการขยายตัวของเมืองในอนาคตที่เติบโตและเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากร และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ในการวางแผนเพื่อการบริหารจัดการเมืองดังกล่าว ระบบจัดการฐานข้อมูลแผนที่ การใช้ประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและอาคาร มีระบบอำนวยความสะดวกในการสืบค้น วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลในแต่ละพื้นที่ ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบ ภูมิสารสนเทศ ที่ต้องนำมาใช้เพื่อการวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลผังเมืองรวมที่ได้บังคับใช้ และเพื่อปรับปรุงผังเมืองรวมต่อไปในอนาคต สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและสำนักผังเมือง จึงดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนภารกิจทางด้านผังเมือง และภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ โดยบูรณาการการใช้ทรัพยากร ทางด้านซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และโปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องร่วมกัน 1. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลาง และระบบ ภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองของกรุงเทพมหานครที่เป็นมาตรฐานและสามารถบูรณาการเพื่อใช้งานร่วมกัน และสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ได้ 2. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตเชิงกายภาพ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการวางแผน การบริหารจัดการและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานที่สามารถนำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการผังเมืองได้อย่างเหมาะสม 1. กรุงเทพมหานครมีระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 2. กรุงเทพมหานครมีระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์บนระบบเครือข่าย (Web Map Application) ให้บริการแก่หน่วยงานในกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภายนอก สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป 3. กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลเชิงกายภาพสำหรับการบริหารจัดการของสำนักงานเขต คิดเป็นร้อยละ 80 (ตามเป้าหมายการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561) 26,855,300.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-01 00:00:00 2019-03-28 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
252 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2561 กิจกรรมการให้บริการข้อมูลสารสนเทศบนแผนภาพ (infographic) กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ดำเนินการบูรณาการข้อมูลและประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อจะทำข้อมูลสารสนเทศบนแผนภาพ (Infographic) ที่มีลักษณะของข้อมูลและกราฟิกเป็นลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม และแผนที่ ในการแสดงข้อมูลและบริการด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ให้ความรู้บริการแก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปบนเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านข้อมูลสารสนเทศและบริการด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนภาพ (Infographic) ไม่น้อยกว่า 16 แผนภาพต่อไป 0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
253 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2561 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปัจจุบันนี้ กรุงเทพมหานครนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการ ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556-2560) ในประเด็น-ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์ที่ 7.5.3 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรกรุงเทพมหานคร ด้านการใช้งานและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) แต่เนื่องจากข้าราชการ ของกรุงเทพมหานครยังมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้ กองสารสนเทศภูมิศาสตร์เห็นความสำคัญของการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการ จึงเห็นควรพัฒนาศักยภาพให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 3.1.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3.1.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดเก็บข้อมูล การจัดทำแผนที่ การใช้เครื่องมือต่าง ๆ และทักษะการใช้โปรแกรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ รวมทั้งสามารถนำแนวคิดด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน 3.1.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สำนักการศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเบื้องต้น เป็นการฝึกอบรม แบบไป-กลับ ให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน-ระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ-ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 100 คน แบ่งเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 3 วันทำการ 2. หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร เป็นการฝึกอบรมแบบไป-กลับ ให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน-ระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ-ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 75 คน แบ่งเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 3 วันทำการ 2.1 ด้านการใช้ทรัพยากรส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 25 คน 2.2 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 25 คน 452,000.00 227,500.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-03 00:00:00 2018-02-15 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
254 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2561 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการเชื่อมโยง หนึ่งแอพพลิเคชั่นจะมีชุดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหนึ่งชุด ยิ่งในองค์กรขนาดใหญ่มีหลากหลายแอพพลิเคชั่น ผู้ใช้บริการก็จะมีความยุ่งยากในการจดจำรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านของแต่ละระบบ การพัฒนาเทคโนโลยีการเข้าถึงการใช้บริการของระบบด้วยการพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียว (Single Sign-On : SSO) ช่วยแก้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น เพราะ SSO จะจัดการให้ผู้ใช้บริการกรอกล็อกอินเพียงครั้งเดียว ก็จะสามารถเข้าใช้งานระบบทุกระบบที่ตนเองมีสิทธิ์ได้ จึงช่วยลดปัญหาการจดจำรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ปัญหาการต้องเปลี่ยนรหัสผ่านในทุกแอพพลิเคชั่นเมื่อถึงเวลาอันควร ปัญหาความล่าช้าในการล็อกอิน ความพยายามล็อกอินซ้ำ ๆ การลืมรหัสผ่านหรือรหัสผ่านหมดอายุ 1 เพิ่มประสิทธิผลการทำงานของผู้ใช้ (Improved user productivity) ผู้ใช้งานระบบใช้การล็อกอิน ครั้งเดียวและเข้าใช้ได้ ทุกแอพพลิเคชันที่ตนเองมีสิทธิ์ 2 ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทรัพยากรในการจัด เก็บ Username และ Password (Reduced account maintenance) 3 ง่ายต่อการรักษาความปลอดภัยของระบบ (Strengthen security) 4 ช่วยให้การพัฒนาระบบเป็นไปอย่างรวดเร็ว (Improved developer productivity) 5 ช่วยให้การบริหารจัดการง่ายขึ้น (Simplified administration) 1 รวบรวมข้อมูลผู้ใช้งาน สิทธิ์ในการเข้าถึงระบบงาน และระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร นำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูล 2 มีระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน สิทธิ์ในการเข้าถึงระบบงาน และระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร 3 มีระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานของกรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและลดความซ้ำซ้อน ในการจัดเก็บข้อมูล เป้าหมายร้อยละ 80 49,989,300.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
255 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2561 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ตามโครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 ระยะเวลาที่ผ่านการใช้งานมานานกว่า 5 ปี ทำให้อุปกรณ์มีสภาพที่เก่าและคุณสมบัติต่ำลงเมื่อเทียบกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในเทคโนโลยีปัจจุบัน และมีความสามารถไม่ทันกับภัยคุกคามของเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานเห็นความสำคัญตรงจุดนี้จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการปรับปรุง ระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ตามโครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 เพื่อป้องกันปัญหา ภัยคุกคามต่าง ๆ ที่มีการพัฒนารูปแบบการโจมตีอย่างรวดเร็วและซับซ้อน ในปัจจุบันเพื่อทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยเดิมที่มีอยู่ทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยคุกคามและผู้ไม่หวังดีต่อระบบการทำงานของกรุงเทพมหานคร เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร ให้มีความสามารถเชิงการป้องกันและรักษาความปลอดภัย โดยไม่มีช่องโหว่ตลอดเวลา และสามารถวิเคราะห์ปัญหาการโจมตีเพื่อการป้องกันในอนาคตได้ จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ เพื่อป้องกันภัยคุกคามทุกด้านต่อการทำงานของระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร เป้าหมายร้อยละ 80 49,000,000.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
256 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2561 กิจกรรมการศึกษาดูงานสารสนเทศการวางแผน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครในแต่ละด้าน กรุงเทพมหานครควรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ให้แก่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรวมทั้งผู้บริหารกรุงเทพมหานครใชัประกอบการตัดสินใจในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร 1. เพื่อให้คณะผู้บริหาร และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 2. เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และวางแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 1. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จำนวน 40 คน 0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
257 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2561 กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 1. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ความมีประสิทธิภาพ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็นการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้ท้องถิ่น การกระจายอำนาจ การตัดสินใจการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน” การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 2. การบริหารราชการมีเป้าหมายสุดท้าย คือ ทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ การปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ซึ่งพยายามให้เกิดความรวดเร็ว โปร่งใส มีส่วนร่วม ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล ฯลฯ ล้วนแต่ต้องการให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ หากปฏิบัติงานแล้วผู้รับบริการไม่พึงพอใจยังไม่นับว่ามีการปฏิบัติงานและการบริหารราชการได้ตามเป้าหมายอย่างแท้จริง การวัดความพึงพอใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงาน โดยครอบคุมประเด็นต่างๆ เช่น 1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 3. ความพึงพอใจด้านการบริการผ่านระบบอิเล็กโทรนิกส์ 4. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 5. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของหน่วยงาน 6. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาของหน่วยงาน ฯลฯ ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25ุ61 โดยได้ระดับความพึงพอใจ ระดับ 5 โดยรอการประสานงานจากผู้ตรวจราชการ เกี่ยวกับแบบสำรวจ ซึ่งมีจำนวน 300 ชุด ตามกลุ่มเป้าหมายที่จะมีการกำหนดจากผู้ตรวจราชการ โดยดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการ เรื่องการให้บริการของสำนักสิ่งแวดล้อม ในประเด็นต่างๆ เช่น 1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 3. ความพึงพอใจด้านการบริการผ่านระบบอิเล็กโทรนิกส์ 4. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 5. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของหน่วยงาน 6. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาของหน่วยงาน ฯลฯ 0.00 0.00 สํานักสิ่งแวดล้อม 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
258 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2561 กิจกรรมการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) หน่วยงานจำเป็นต้องคิดค้น/พัฒนา/ปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย คล่องตัว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ ภายใต้แนวคิดการยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง โดยพิจารณาจากภารกิจ อำนาจหน้าที่ สภาพปัญหาในการปฏิบัติงาน ความต้องการของผู้รับบริการหรือประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไข/พัฒนาการให้บริการ หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยนำแนวคิด/เทคนิคทางการบริหารสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 1. เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่างยั่งยืน 2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ ผู้รับบริการของหน่วยงาน หมายถึง 1. ประชาชนผู้มารับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร หรือ 2. บุคลากรหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานครที่ได้รับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 0.00 0.00 สํานักสิ่งแวดล้อม 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
259 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2561 กิจกรรมการดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดเป็นแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร และให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานครนำแผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดระบบการทำงานที่ดี สามารถป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจจะเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบการทุจริต ประพฤติมิชอบ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานในตรวจสอบ แก้ไข เมื่อเกิดการทุจริตหรือกำลังจะเกิด จากการได้รับข้อมูลการทุจริตในหน่วยงานอันมีสาเหตุมาจากพฤติการณ์อันมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด 1. สำนักสิ่งแวดล้อมมีการกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 2. สำนักสิ่งแวดล้อมสามารถนำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่จะช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของสำนักสิ่งแวดล้อมบรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร 3. สำนักสิ่งแวดล้อมเกิดภาพลักษณ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 0.00 0.00 สํานักสิ่งแวดล้อม 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
260 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2561 กิจกรรมการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการ และการดำเนินการติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผู้รับบริการได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ที่มีมาถึงกรุงเทพมหานครซึ่งปรากฏในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS)โดยให้ศูนย์รับแจ้งทุกข์ กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สามารถตอบชี้แจงผู้ร้องได้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวสามารถจัดการกับเรื่องร้องเรียนได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด 0.00 0.00 สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
261 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2561 กิจกรรมการสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยในมิติที่ ๒ ด้านประสิทธิภาพของการของการปฏิบัติราชการ ได้กำหนดกรอบในการประเมินประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบกับผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้มอบหมายให้กองนโยบายและแผนงานจัดทำแผนการบริหารโครงการ/กิจกรรม และแผนการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น เพื่อให้สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวสามารถเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีได้ตามตามเป้าหมายที่กำหนด กองนโยบายและแผนงานจึงกำหนดจัดกิจกรรม “การสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารโครงการ/กิจกรรม และแผนการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวมีระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (DSS: Decision Support System) ในการบริหารโครงการ/กิจกรรม และติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 0.00 0.00 สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
262 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2561 การดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านระบบ และสามารถแก้ไข/ชี้แจงได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของประชาชน จัดให้มีระบบร้องเรียนหรือรับเรื่องราวร้องทุกข์และการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน ตามที่กองกลางกำหนด 0.00 0.00 สํานักพัฒนาสังคม 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
263 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.<