รายงานสรุปจำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (ระหว่าง ปี 2560 - 2563): ณ วันที่ 26/10/2021 จำนวน 25 โครงการ

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บทไอที ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ สถานะโครงการ คืบหน้า (ร้อยละ)
1 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
1.2. 2560 6) โครงการฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ในการปฏิบัติงาน และการบริหารงานนโยบายต่าง ๆ ทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน กรุงเทพมหานครเป็นองค์กร หนึ่งที่เห็นความสำคัญ ในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานราชการ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) จำเป็นต้องมีการพัฒนาการดำเนินงานด้านการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การจัดการระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน และ การสร้างงานหรือสื่อนำเสนอมัลติมิเดียออนไลน์ โดยสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและก้าวทัน ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบด้าน ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการปรับสมรรถนะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ของข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีศักยภาพสูงขึ้น สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครจึงเห็นสมควรจัดการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมข้าราชการของกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารและพัฒนามหานคร 1. เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด 2. เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ และนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.เพื่อสร้างความเข้าใจต่อนโยบายรัฐบาลในการยกระดับงานบริการภาครัฐด้วยการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิตอล ฝึกอบรมข้าราชการกรุงเทพมหานครประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน – อาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนัก สำนักงานเขต และส่วนราชการ ในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น ๑6 รุ่น ๆ ละ ๒๕ คน รวมจำนวน 400 คน วิทยากร รุ่นละ 2 คน และเจ้าหน้าที่ รุ่นละ ๑ คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นละ ๒๘ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 448 คน 1,386,000.00 607,949.00 ** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
2 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
1.2. 2561 10. โครงการฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการปฏิบัติงาน และการบริหารงานนโยบายต่าง ๆ ทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรหนึ่งที่เห็นความสำคัญ ในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานราชการ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) จำเป็นต้องมีการพัฒนาการดำเนินงานด้านการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การจัดการระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน และ การสร้างงานหรือสื่อนำเสนอมัลติมิเดียออนไลน์ โดยสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและก้าวทัน ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบด้าน ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการปรับสมรรถนะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ของข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีศักยภาพสูงขึ้น สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครจึงเห็นสมควรจัดการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมข้าราชการของกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารและพัฒนามหานคร ๑. เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด ๒. เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ และนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อนโยบายรัฐบาลในการยกระดับงานบริหารภาครัฐด้วยการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิตอล ฝึกอบรมข้าราชการกรุงเทพมหานครประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน – อาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนัก สำนักงานเขต และส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น ๑๕ รุ่น ๆ ละ ๒๕ คน รวมจำนวน ๓๗๕ คน วิทยากร รุ่นละ ๒ คน และเจ้าหน้าที่ รุ่นละ ๑ คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นละ ๒๘ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๒๐ คน 1,520,000.00 1,261,054.00 ** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
3 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
1.2. 2561 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพไอที (กบพ) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลในฐานะหน่วยงานกลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านไอซีทีจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพไอที โดยประสานขอความร่วมมือจากศูนย์บริหารองค์การสากล (GEMC) มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อจัดให้มี การฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการยกระดับ มาตรฐานวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร กทม. ให้มีความรู้ ความชำนาญและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูงต่อไป 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับประเทศ 2 เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านไอทีของกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐาน 3 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับเป็นเกณฑ์ประเมิน Competencies ของบุคลากรสายงานไอที จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีสมรรถนะ และองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพไอที โดยมีผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่ปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการถึงระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 60 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 7 คนต่อรุ่น ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 4 คนต่อรุ่น และ 2) วิทยากร จำนวน 3 คนต่อรุ่น 436,000.00 272,500.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-01 00:00:00 2018-10-01 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
4 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
1.2.1 2561 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO) กรุงเทพมหานคร โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้พัฒนาบุคลากรผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักและสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงานได้อย่างชาญฉลาดและสร้างสรรค์ และสามารถวางแผนยุทธศาสตร์การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาภารกิจของหน่วยงาน สามารถบูรณาการและสร้างคุณค่าจากข้อมูลของหน่วยงานให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และสามารถสร้างเครือข่ายผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ การดำเนินงาน และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงแนวคิดในการบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้ทันสมัย สามารถสร้างสรรค์การบริการให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรองรับการปฏิบัติงานของผู้บริหาร-สารสนเทศระดับสูง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการดำเนินการของหน่วยงานข้างต้น จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความรู้และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง อย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการสัมมนาและศึกษาดูงานหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดการศึกษาเปรียบเทียบการบริหาร-จัดการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานและการบริการประชาชน เพื่อให้เกิดแนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานและของกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป 1. เพื่อให้ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักและสำนักงานเขต ตระหนักถึงความสำคัญและมีทัศนคติที่ดีในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหาร งานของหน่วยงานและของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อให้ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักและสำนักงานเขต มีความรู้ ความสามารถในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ เพื่อพัฒนากระบวนการ -ทำงานและบูรณาการข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานและของกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง เพื่อให้การบริหารจัดการและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามทิศทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ร่วมกัน ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนัก และสำนักงานเขต ผู้บริหารหน่วยงาน และข้าราชการที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 28 คน เข้ารับการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล แบบไป - กลับ จำนวน 7 วัน และศึกษาดูงาน ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ แบบพักค้าง จำนวน 3 วัน 2 คืน รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 10 วัน 484,500.00 484,500.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
5 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
1.2. 2561 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advanced) เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณค่าซ่อมแซมและลดปริมาณเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่ส่งซ่อม และลดกระบวนการปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถบริการซ่อมได้สะดวกรวดเร็วขึ้น กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ จึงจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advanced) เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเสียเวลาในการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์มายังกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนที่มาใช้บริการของกรุงเทพมหานครต่อไป เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ข้าราชการเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 195 คน ประกอบด้วย 3.1 เป้าหมายหลัก จำนวน 150 คน ดังนี้ (1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับชำนาญการลงมา จำนวน 150 คน 3.2 ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 36 คน ดังนี้ (1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ (จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 6 คน) จำนวน 30 คน (2) วิทยากร (จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 3 คน) จำนวน 15 คน 363,300.00 362,194.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
6 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
1.2. 2561 โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (COM – 03) คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๓๗ อนุมัติหลักการแผนและมาตรการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานขั้นต่ำ และกำหนดให้ข้าราชการที่จะเลื่อนจากระดับ ๕ เป็นระดับ ๖ ต้องมีความรู้คอมพิวเตอร์ สามารถทำแผ่นตารางทำการ (Spreadsheet) และเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ก.พ. ได้มีมติให้เพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนระดับ ๖ ทุกสายงาน มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ซึ่งมีผลปฏิบัติมาตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๙ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ถือปฏิบัติและดำเนินการฝึกอบรมข้าราชการตามมติดังกล่าวมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๙ จนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อนุกรรมการสามัญประจำกรุงเทพมหานครได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญของทุกหน่วยงานเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จึงเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจากข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่ดำรงตำแหน่งในระดับ ๖ และ ระดับ ๖ ว – ๗ ว/วช. เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และเพื่อให้การปฏิบัติสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีและมติ ก.พ. ดังกล่าว เห็นควรกำหนดให้มีการจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานและวิธีการใช้งานในขั้นพื้นฐาน สามารถปฏิบัติงานด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการจัดการงานพิมพ์เอกสาร การจัดทำแผ่นตารางทำการ และการนำเสนอผลงาน ตลอดจนได้รับการฝึกอบรมตามมติคณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเพิ่มเติมตามที่ ก.พ. กำหนด ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ทุกสายงาน 297,500.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 ยกเลิก 10.00
7 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
1.2. 2561 โครงการฝึกอบรมระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (ระบบ MIS) กรุงเทพมหานคร โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร เพื่อปรับปรุงการบริหารงาน และการบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในส่วนของสำนักและสำนักงานเขต ได้ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนกลาง ตามโครงการจัดระบบข้อมูลและข่ายงานคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (ระบบ MIS) ได้แก่ ระบบงานจัดซื้อ จัดจ้าง บัญชีทรัพย์สิน งบประมาณ รายได้ การเงิน บัญชี บุคลากร เรื่องราวร้องทุกข์ เงินเดือน บริหารคลังวัสดุกลาง บริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ในปัจจุบันระบบ MIS ได้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การจัดระบบข้อมูลของหน่วยงาน นำไปสู่ การปฏิบัติงานที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ในระดับหนึ่ง และเพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าวเกิดผลสำเร็จต่อเนื่อง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ติดตามผลการใช้ระบบ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งในด้านประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายและการใช้โปรแกรมระบบงานที่เป็นอุปสรรคปัญหาต่อการปฏิบัติงาน ให้เกิด ผลสำเร็จยิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณดำเนินการปรับปรุงระบบงานดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ระบบ และกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงเห็นควรดำเนินการจัดให้มี การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมระบบงานที่ได้พัฒนาปรับปรุงแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครทั้งระดับสำนักและสำนักงานเขต สามารถใช้ระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบต่อไป เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบงาน MIS ที่เกี่ยวข้องและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน – ชำนาญงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ประเภทผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา 221,900.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 ยกเลิก 10.00
8 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
1.2. 2561 โครงการฝึกอบรมเทคนิคการสร้าง Extension บนโปรแกรมสำนักงาน (กบพ.) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการให้ความรู้แก่ข้าราชการของกรุงเทพมหานครเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถแก่ตัวข้าราชการและหน่วยงานของกรุงเทพมหานครให้ก้าวหน้าและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทกับกรุงเทพมหานครอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้การทำงานของกรุงเทพมหานครในทุกหน่วยงานต้องพึ่งพาระบบคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งการปฏิบัติราชการมีการทำงานที่เป็นระเบียบแบบแผนและขั้นตอน รวมทั้ง จำเป็นที่จะต้องใช้เอกสารประกอบการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก เช่น เอกสารเสนอขออนุมัติงบประมาณ เอกสารที่ใช้ในการขอเสนอโครงการ เป็นต้น ทำให้การใช้งานโปรแกรมสำนักงานจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การสร้าง Extension บนโปรแกรมสำนักงาน จะทำให้การทำงานของข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ เนื่องจากเอกสารของทางราชการมีหลายประเภท หลายรูปแบบ การสร้าง Extension บนโปรแกรมสำนักงาน จะเริ่มตั้งแต่การกำหนดและสร้างรูปแบบ (Template) ตามประเภทของเอกสารราชการ และจัดทำเป็นเมนูฝังเพิ่ม ไปในโปรแกรมสำนักงาน เพื่อการใช้งานที่ง่ายและมีความถูกต้อง เนื่องจากผู้ใช้งานคือข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครสามารถเลือกเอกสารได้ตามที่ต้องการจากเมนูการใช้งาน และนำไปแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้าง Extension บนโปรแกรมสำนักงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดทำ Extension บนโปรแกรมสำนักงาน เพื่อนำไปใช้ในหน่วยงานได้ ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 117 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญทุกระดับ (จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 30 คน) จำนวน 90 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 27 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ (จำนวน 3 รุ่น วันละ 6 คน) จำนวน 18 คน 2) วิทยากร (จำนวน 3 รุ่น วันละ 3 คน) จำนวน 9 คน 433,000.00 252,002.70 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-01 00:00:00 2018-10-01 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
9 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
1.2. 2562 หลักสูตรฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้เฉพาะทาง) ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงาน และการบริหารงานนโยบายต่าง ๆ ทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน องค์กรต่าง ๆ รวมทั้ง กรุงเทพมหานคร จะต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่มาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร และพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรทุก ๆ ด้าน ทั้งบุคลากรด้านเทคโนโลยี บุคลากรที่ทำงานในสำนักงาน รวมถึงการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันที่จะต้องชาญฉลาด รู้เท่าทันสื่อ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยการวางแผนการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้กับองค์กร การปรับกระบวนการทำงานให้เข้ากับยุคดิจิทัล การปรับและพัฒนาบุคลากรให้พร้อม ทั้งด้านทัศนคติสู่ยุคดิจิทัล ความรู้ดิจิทัล ทักษะดิจิทัล รวมไปถึงวัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กรุงเทพมหานครมองเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น การจัดการระบบฐานข้อมูล และการสร้างงานหรือสื่อนำเสนอมัลติมิเดียออนไลน์ โดยสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบด้าน สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขึ้น ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการปรับสมรรถนะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ของข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีศักยภาพสูงขึ้น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหาร และพัฒนามหานคร ๒.๑ เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด ๒.๒ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ และนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.๓ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อนโยบายรัฐบาลในการยกระดับงานบริการภาครัฐด้วยการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญทุกระดับ สังกัดสำนัก สำนักงานเขต และส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ยกเว้นสายงานคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 หลักสูตร แบ่งเป็น 17 รุ่น ๆ ละประมาณ 25 คน รวมทั้งสิ้นประมาณ 425 คน 2,457,000.00 1,338,700.00 ** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
10 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
1.2. 2562 โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักเทศกิจมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต และสำนักเทศกิจ ทุกระดับให้มีความรู้ความสามารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่เทศกิจให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถนำวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการปฏิบัติงานด้านเอกสารและใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานและเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ เจ้าหน้าที่เทศกิจจึงจำเป็นต้องศึกษา อบรมความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงานด้านเอกสารและงานอื่น ๆ เป็นอย่างมาก สำนักเทศกิจเห็นว่าควรจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เทศกิจเพิ่มเติม เนื่องจากเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคตและควรสนับสนุนส่งเสริมให้มีการประยุกต์ให้อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ 1. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่เทศกิจให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศกิจสามารถนำวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านเอกสารและใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 3. เพื่อเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดำเนินการฝึกอบรมข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 390 คน และแบ่งการฝึกอบรมเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 130 คน ประกอบด้วย ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นละ 120 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการและวิทยากร รุ่นละ 10 คน 521,200.00 409,000.00 สํานักเทศกิจ 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
11 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
1.2. 2562 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advance) เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณค่าซ่อมแซมและลดปริมาณเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่ส่งซ่อม และลดกระบวนการปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถบริการซ่อมได้สะดวกรวดเร็วขึ้น กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ จึงจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advanced) เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเสียเวลาในการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์มายังกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนที่มาใช้บริการของกรุงเทพมหานครต่อไป เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ข้าราชการเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 111 คน ประกอบด้วย 3.1 เป้าหมายหลัก จำนวน 90 คน ดังนี้ (1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับชำนาญการลงมา จำนวน 90 คน 3.2 ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 36 คน ดังนี้ (1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ (จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 6 คน) จำนวน 18 คน (2) วิทยากร (จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 1 คน) จำนวน 3 คน 124,800.00 91,000.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
12 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
1.2. 2562 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการนำเสนอข้อมูลภาพเคลื่อนไหว (Info Motion) อย่างมืออาชีพ การนำข้อมูลจำนวนมากสื่อออกมาในลักษณะของภาพกราฟิกทำให้เข้าใจได้ง่าย และการนำเสนอในแบบสื่อ Info Motion เป็นการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพเคลื่อนไหว เข้าใจได้ง่ายในเวลาอันรวดเร็ว หากสามารถนำความรู้ต่างๆ มาสื่อสารในรูปแบบ Infographic และสื่อ Info Motion ได้จะช่วยให้ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร และประชาชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลภาพเคลื่อนไหว (Info Motion) อย่างมืออาชีพ 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดทำข้อมูลภาพเคลื่อนไหว (Info Motion) อย่างมืออาชีพ ผู้เข้ารับการอบรม ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญทุกระดับ จำนวน 80 คน (จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน) 155,500.00 140,250.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
13 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
1.2.1 2562 โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลฝึกอบรม และระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครด้วยการ เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในงานด้านการฝึกอบรม และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยกำหนดให้บุคลากรกรุงเทพมหานคร เรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร หรือผ่านทางระบบ e-learning ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครในทุกสังกัด สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากทุกสถานที่ ทุกช่วงเวลา เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเรียนรู้จำนวนมาก ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและไม่จำกัดช่วงเวลา อีกทั้งยังได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนตามช่วงเวลาที่กำหนด จะเห็นได้ว่าแนวทางการพัฒนาความรู้ความสามารถดังกล่าว เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาความเสมอภาค ทางด้านการฝึกอบรม/พัฒนาของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเกิดจากข้อจำกัดทางด้านงบประมาณได้อย่างยั่งยืน จึงช่วยตอบโจทย์ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กรุงเทพมหานคร และตอบสนองเจตนารมณ์ของผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่ต้องการให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความรู้ ความสามารถที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะความรู้ และทักษะทางด้านดิจิทัลพื้นฐานที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ (Digital Literacy Project) ของสำนักงาน ก.พ.ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตามแนวทางการปฏิรูประบบบริการภาครัฐ เพื่อเตรียมพร้อมการปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) อย่างเต็มตัว เพื่อนำประเทศไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 1. เพื่อพัฒนาเครื่องมือสำหรับใช้บริหารจัดการข้อมูลการฝึกอบรม และระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ที่หน่วยงานในสังกัด กรุงเทพมหานครทุกแห่งสามารถเข้าใช้งานได้รวมกัน 2. เพื่อสร้างชุดเครื่องมือสำหรับให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครทุกคนได้มีโอกาสประเมินผลด้วยตนเอง (self-Assessment) เพื่อหาข้อบกพร่อง นำไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน 3. เพื่อให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมก่อนเข้าร่วมทดสอบกับโครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับบุคลากรภาครัฐ (Digital Literacy Project) 4. เพื่อวางกรอบแนวทางการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากรของกรุงเทพมหานครทุกตำแหน่ง ได้มีโอกาสศึกษาและพัฒนาความรู้ ตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM) ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือสำหรับใช้ติดตามและประเมินผลการพัฒนาความรู้ ความสามารถเป็นรายบุคคล พัฒนาระบบบริหารข้อมูลการฝึกอบรมและระบบสารสนเทศการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการใช้งานบุคลากร ของกรุงเทพมหานครในทุกสังกัดได้มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากทุกสถานที่ ทุกช่วงเวลาผ่านช่องทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกรุงเทพมหานคร รวมถึงสร้างระบบที่เหมาะสม สำหรับพัฒนากำลังคนของกรุงเทพมหานครให้มีทักษะและความสามารถนำเครื่องมืออุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลตามโครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ (Digital Literacy Project) พร้อมสร้างเครื่องมือสำหรับใช้ติดตามและรับทราบผลการประเมินการพัฒนาความรู้ ความสามารถในลักษณะเป็นรายบุคคล เพื่อประโยชน์ในการวางพัฒนาความรู้เฉพาะบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการศึกษา ตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ 29,800,000.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2018-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
14 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
1.2.1 2562 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Skill) การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล มุ่งเน้นให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐปรับกระบวนทัศน์และมีความสามารถในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างสรรค์นวัตกรรมการทำงานและการให้บริการภาครัฐที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในภาพรวม 1. เพื่อให้ภาครัฐมีกำลังคนที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม ที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญ ในการ ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 2. บุคลากรและผู้บริหารของกรุงเทพมหานครสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยี มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรและผู้บริหารของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Skill) ที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและในการพัฒนางานภาครัฐ และสนับสนุน “การปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล” 0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
15 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
1.2.1 2562 สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO) กรุงเทพมหานคร โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้พัฒนาบุคลากรผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักและสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพื่อเป็นการพัฒนาผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงานของหน่วยงานได้อย่างชาญฉลาดและสร้างสรรค์ และสามารถวางแผนยุทธศาสตร์การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาภารกิจของหน่วยงาน สามารถสร้างแนวคิดเพื่อบูรณาการและสร้างคุณค่าจากข้อมูลของหน่วยงานให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และสามารถสร้างเครือข่ายผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ การดำเนินงาน และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงแนวคิดในการบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้ทันสมัย สามารถสร้างสรรค์การบริการให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรองรับการปฏิบัติงานของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการดำเนินการของหน่วยงานข้างต้น จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความรู้และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง อย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการสัมมนาและศึกษาดูงานหน่วยงานอื่นๆ ในต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานและการบริการประชาชน เพื่อให้เกิดแนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานและของกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป 2.1 เพื่อให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักและสำนักงานเขตตระหนักถึงความสำคัญและมีทัศนคติที่ดีในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารงานของหน่วยงานและของกรุงเทพมหานคร 2.2 เพื่อให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักและสำนักงานเขต มีความรู้ ความสามารถในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานและบูรณาการข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน 2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง เพื่อให้การบริหารจัดการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ร่วมกัน ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนัก และสำนักงานเขต ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล หัวหน้าส่วนราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และข้าราชการที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 28 คน เข้ารับการสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล แบบไป - กลับ จำนวน 4 วัน 129,600.00 79,200.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
16 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
1.2. 2562 โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (COM – 03) คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๓๗ อนุมัติหลักการแผนและมาตรการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานขั้นต่ำ และกำหนดให้ข้าราชการที่จะเลื่อนจากระดับ ๕ เป็นระดับ ๖ ต้องมีความรู้คอมพิวเตอร์ สามารถทำแผ่นตารางทำการ (Spreadsheet) และเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ก.พ. ได้มีมติให้เพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนระดับ ๖ ทุกสายงาน มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ซึ่งมีผลปฏิบัติมาตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๙ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ถือปฏิบัติและดำเนินการฝึกอบรมข้าราชการตามมติดังกล่าวมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๙ จนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อนุกรรมการสามัญประจำกรุงเทพมหานครได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญของทุกหน่วยงานเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จึงเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจากข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่ดำรงตำแหน่งในระดับ ๖ และ ระดับ ๖ ว – ๗ ว/วช. เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และเพื่อให้การปฏิบัติสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีและมติ ก.พ. ดังกล่าว เห็นควรกำหนดให้มีการจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานและวิธีการใช้งานในขั้นพื้นฐาน สามารถปฏิบัติงานด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการจัดการงานพิมพ์เอกสาร การจัดทำแผ่นตารางทำการ และการนำเสนอผลงาน ตลอดจนได้รับการฝึกอบรมตามมติคณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเพิ่มเติมตามที่ ก.พ. กำหนด ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ทุกสายงาน 117,500.00 90,427.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
17 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
1.2. 2563 หลักสูตรการฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์) ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงาน และการบริหารงานนโยบายต่าง ๆ ทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน องค์กรต่าง ๆ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร จะต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่มาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร และพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรทุก ๆ ด้าน ทั้งบุคลากรด้านเทคโนโลยี บุคลากรที่ทำงานในสำนักงาน รวมถึงการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันที่จะต้องชาญฉลาด รู้เท่าทันสื่อ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยการวางแผนการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้กับองค์กร การปรับกระบวนการทำงานให้เข้ากับยุคดิจิทัล การปรับและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมทั้งด้านทัศนคติ ความรู้ ทักษะสู่ยุคดิจิทัล รวมไปถึงวัฒนธรรมองค์กรดิจิทัลเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กรุงเทพมหานครมองเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น การจัดการระบบฐานข้อมูล และการสร้างงานหรือสื่อนำเสนอมัลติมิเดียออนไลน์ โดยสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบด้าน สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขึ้น ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการปรับสมรรถนะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ของข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีศักยภาพสูงขึ้น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารและพัฒนามหานคร 1. เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด 2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ และนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อนโยบายรัฐบาลในการยกระดับงานบริการภาครัฐด้วยการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญทุกระดับ สังกัดสำนัก สำนักงานเขต และส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ยกเว้นสายงานคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รุ่น ๆ ละ 25 คน รวมทั้งสิ้น 500 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 82 คน ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 40 คน 2. วิทยากร จำนวน 42 คน 3,789,800.00 1,600,000.00 ** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
18 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
1.2. 2563 โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้เชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ (2563) สำนักเทศกิจเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรสายงานเทศกิจให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้เชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สนับสนุนให้เกิดการต่อยอดแนวความคิด และนำไปประยุกต์สร้างสรรค์ หรือสนับสนุนให้เกิดผลงานที่เป็นประโยชน์กับกรุงเทพมหานครต่อไป 2.1 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่เทศกิจให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2.2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศกิจสามารถปฏิบัติงานด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการ และปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญงานและปฏิบัติงาน บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 1 หรือ ส 2 ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จำนวน 360 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการและวิทยากร จำนวน 69 คน รวม 429 คน โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 3 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นละ 120 คน วิทยากรรุ่นละ 18 คน เจ้าหน้าที่รุ่นละ 5 คน รวมรุ่นละ 143 คน 654,400.00 604,800.00 สํานักเทศกิจ 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
19 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
1.2. 2563 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในยุคองค์กรดิจิทัลของบุคลากรสายงานสนับสนุนสำนักพัฒนาสังคม (Up skill for Digital Organization) จากสถานการณ์โลกปัจจุบันกำลังปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 รวมถึงประเทศไทยที่อยู่ในยุคของการปฏิรูปเพื่อ่เข้าสู่การพัฒนาตามแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 ดังนั้น ในทุกภาคส่วนทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล โดยเชื่อมโยงทรัพยากรบุคคล ความรู้ ทักษะนวัตกรรมทางความคิด และเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นหนึ่งเดียวกับการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อดูแลและตอบสนองความต้องการของประชาชนกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซับซ้อน และอ่อนไหวมากขึ้นตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ไร้ขีดจำกัด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในยุคองค์กรดิจิทัล ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน และนำความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในยุคองค์กรดิจิทัลไปพัฒนาตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักพัฒนาสังคม ประกอบด้วย นักจัดการทั่วไป นักประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา นายช่างศิลป์ นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ นิติกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการสถิติ จำนวน 90 คน วิทยากร จำนวน 3 คน คณะกรรมการอำนวยการ จำนวน 8 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการจำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 110 คน ดำเนินการแบบไป-กลับ จำนวน 3 วัน ภายในเดือนมิถุนายน 2563 ณ โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 272,800.00 0.00 สํานักพัฒนาสังคม 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 ยกเลิก 10.00
20 9.0.4.
ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.2. 2560 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลในฐานะหน่วยงานกลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านไอซีทีจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพไอที โดยประสานขอความร่วมมือจากศูนย์บริหารองค์การสากล (GEMC) มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อจัดให้มี การฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการยกระดับ มาตรฐานวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร กทม. ให้มีความรู้ ความชำนาญและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูงต่อไป 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับประเทศ 2 เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านไอทีของกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐาน 3 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับเป็นเกณฑ์ประเมิน Competencies ของบุคลากรสายงานไอที จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีสมรรถนะ และองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพไอที โดยมีผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่ปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการถึงระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 90 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 7 คนต่อรุ่น ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 5 คนต่อรุ่น และ 2) วิทยากร จำนวน 2 คนต่อรุ่น 646,000.00 228,200.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2016-10-01 00:00:00 2017-10-01 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
21 9.0.4.
ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.2. 2560 โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (COM – 03) คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๓๗ อนุมัติหลักการแผนและมาตรการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานขั้นต่ำ และกำหนดให้ข้าราชการที่จะเลื่อนจากระดับ ๕ เป็นระดับ ๖ ต้องมีความรู้คอมพิวเตอร์ สามารถทำแผ่นตารางทำการ (Spreadsheet) และเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ก.พ. ได้มีมติให้เพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนระดับ ๖ ทุกสายงาน มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ซึ่งมีผลปฏิบัติมาตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๙ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ถือปฏิบัติและดำเนินการฝึกอบรมข้าราชการตามมติดังกล่าวมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๙ จนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อนุกรรมการสามัญประจำกรุงเทพมหานครได้มีประกาศ ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554 การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญของทุกหน่วยงานเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จึงเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจากข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่ดำรงตำแหน่งในระดับ ๖ และ ระดับ ๖ ว – ๗ ว/วช. เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และเพื่อให้การปฏิบัติสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีและมติ ก.พ. ดังกล่าว เห็นควรกำหนดให้มีการจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ต่อไป เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานและวิธีการใช้งานในขั้นพื้นฐาน สามารถปฏิบัติงานด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการจัดการงานพิมพ์เอกสาร การจัดทำแผ่นตารางทำการ และการนำเสนอผลงาน ตลอดจนได้รับการฝึกอบรมตามมติคณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเพิ่มเติมตามที่ ก.พ. กำหนด ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ทุกสายงาน 243,500.00 179,569.25 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
22 9.0.4.
ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.2. 2560 โครงการฝึกอบรมระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (ระบบ MIS) กรุงเทพมหานคร โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร เพื่อปรับปรุงการบริหารงาน และการบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในส่วนของสำนักและสำนักงานเขต ได้ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนกลาง ตามโครงการจัดระบบข้อมูลและข่ายงานคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (ระบบ MIS) ได้แก่ ระบบงานจัดซื้อ จัดจ้าง บัญชีทรัพย์สิน งบประมาณ รายได้ การเงิน บัญชี บุคลากร เรื่องราวร้องทุกข์ เงินเดือน บริหารคลังวัสดุกลาง บริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ในปัจจุบันระบบ MIS ได้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การจัดระบบข้อมูลของหน่วยงาน นำไปสู่ การปฏิบัติงานที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ในระดับหนึ่ง และเพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าวเกิดผลสำเร็จต่อเนื่อง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ติดตามผลการใช้ระบบ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งในด้านประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายและการใช้โปรแกรมระบบงานที่เป็นอุปสรรคปัญหาต่อการปฏิบัติงาน ให้เกิด ผลสำเร็จยิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณดำเนินการปรับปรุงระบบงานดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ระบบ และกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงเห็นควรดำเนินการจัดให้มี การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมระบบงานที่ได้พัฒนาปรับปรุงแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครทั้งระดับสำนักและสำนักงานเขต สามารถใช้ระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบต่อไป เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบงาน MIS ที่เกี่ยวข้องและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน – ชำนาญงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ประเภทผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา 135,800.00 119,020.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
23 9.0.4.
ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.2.1 2560 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (CIO) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ในฐานะหน่วยงานหลักซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการผลักดันและติดตามผลการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดจัดการสัมมนาเพื่อพัฒนาผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO) ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยี-สารสนเทศมาปรับใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานและบูรณาการข้อมูลให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานครได้ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการเป็นผู้นำในการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เอื้ออำนวยต่อการบริหารและการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและสามารถบรรลุเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นมหานครอิเล็กทรอนิกส์ (Digital City) 1. เพื่อให้ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักและสำนักงานเขต มีความรู้ ความสามารถและทัศนคติในการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเข้มแข็ง 2. เพื่อให้ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักและสำนักงานเขต ตระหนักถึงความสำคัญของการนำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ มาปรับใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานและบูรณาการข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และของกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อให้ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักและสำนักงานเขต ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เอื้ออำนวยต่อการบริหารและการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานเพื่อปรับปรุงขับเคลื่อนและผลักดันการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร 1. ดำเนินการจัดการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (CIO) จำนวน 1 รุ่น ระยะเวลา 4 วัน 2. กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักและสำนักงานเขต จำนวน 18 คน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จำนวน 1 คน ผู้อำนวยการกองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จำนวน 4 คน 553,200.00 417,560.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
24 9.0.4.
ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.2. 2560 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณค่าซ่อมแซมและลดปริมาณเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่ส่งซ่อม และลดกระบวนการปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถบริการซ่อมได้สะดวกรวดเร็วขึ้น กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ จึงจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเสียเวลาในการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์มายังกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนที่มาใช้บริการของกรุงเทพมหานครต่อไป เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ข้าราชการเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 200 คน ประกอบด้วย 3.1 เป้าหมายหลัก จำนวน 150 คน ดังนี้ (1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับชำนาญการลงมา จำนวน 150 คน 3.2 ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน ดังนี้ (1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ (จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 4 คน) จำนวน 20 คน (2) วิทยากร (จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 6 คน) จำนวน 30 คน 253,000.00 144,974.55 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
25 9.0.4.
ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.2. 2560 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างและออกแบบแผนผังความคิด (Mind Map) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของข้าราชการและหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ให้ก้าวหน้าและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพราะในการทำงานต่างๆ ในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการวางแผน กำหนดกลยุทธ์และขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยอาศัยความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็นในแง่มุมจากหลายๆ ฝ่ายมาประกอบกัน ขั้นตอนในการระดมสมองมักจะได้รับข้อมูลมาเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องมีการนำมาร้อยเรียง ให้มีความสอดคล้องเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้เป็นแง่มุมต่างๆ สามารถแสดงให้เข้าใจในจุดสำคัญได้ชัดเจนไปในทิศทางที่ถูกต้อง การอบรมในหลักสูตรนี้จะเป็นการสร้างเครื่องมือที่สามารถสร้างแผนผังความคิดให้ออกมาในรูปแบบที่ดูง่ายและชัดเจน สื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลสามารถนำไปใช้ร่วมกับโปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย และยังนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานนำเสนอ (Presentation) ได้อีกด้วย 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญ ของการสร้างและออกแบบแผนผังความคิด 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้สามารถสร้างและออกแบบแผนผังความคิดด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปได้อย่างถูกต้อง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 156 คน ประกอบด้วย 1. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 120 คน ได้แก่ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญทุกระดับ จำนวน 120 คน (จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 30 คน) 2. ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 36 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 24 คน (จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 6 คน) 2) วิทยากร จำนวน 12 คน (จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 3 คน) 391,900.00 232,058.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
รวม ->25 หน่วยงาน 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0