รายงานสรุปจำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (ระหว่าง ปี 2560 - 2563): ณ วันที่ 01/02/2023 จำนวน 8 โครงการ

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บทไอที ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ สถานะโครงการ คืบหน้า (ร้อยละ)
1 7.0.5. .. 2566 โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีผู้ปฏิบัติงานในองค์กรจำนวนมาก ประกอบด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-กรุงเทพมหานคร ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร ลูกจ้างชั่วคราว และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ในการเป็นองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครจำเป็นต้องมีข้อมูลด้านบุคคลของผู้ปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัยสามารถนำมาจัดทำเป็นสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการด้านการวางแผนกำลังคนและการบริหารงานบุคคลเพื่อให้ผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านบุคคลได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารทรัพยากรบุคคลได้สูงสุด พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 กำหนดให้สำนักงาน ก.ก. มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับแผนกำลังคน ของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรบุคคล ของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร และดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาทะเบียน-ประวัติและการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน้าที่อื่น ๆ แต่เนื่องจากปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังไม่มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถรวบรวมข้อมูลทางด้านบุคคลเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมและจัดทำเป็นสารสนเทศสำหรับ การตัดสินใจของผู้บริหาร คณะกรรมการ หรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ สำนักงาน ก.ก. เห็นความสำคัญของการมีข้อมูลด้านบุคคลของกรุงเทพมหานคร ที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 นับเป็นภารกิจสำคัญของสำนักงาน ก.ก. ที่จะสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลของผู้ปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานครและสร้างระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น จึงจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครขึ้น 1. กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานคร 2. กรุงเทพมหานครมีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคคลสำหรับใช้ในการตัดสินใจเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานคร 11,125,900.00 0.00 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2022-10-01 00:00:00 2024-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 10.00
2 7.0.2. .. 2566 สำรวจจัดสร้างและปรับปรุงหมุดหลักฐานทางดิ่งและทางราบในบริเวณกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครได้กำหนดมาตรฐานในการก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวกับระดับความสูงของสิ่งก่อสร้าง เช่น ระดับผิวจราจรของถนนโดยเปรียบเทียบกับค่าระดับน้ำทะเลปานกลางของประเทศไทย (รทก.) ที่บริเวณเกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจัดสร้างหมุดอ้างอิงในบริเวณกรุงเทพมหานคร กระจายอยู่ทั่วไปเพื่อใช้อ้างอิงในการก่อสร้างในแต่ละบริเวณของพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยในอดีตก่อนปี พ.ศ. 2522 มีการจัดสร้างหมุดอ้างอิงไว้ตามโครงการต่าง ๆ กระจายอยู่ทั่วไป ไม่มีการรวบรวมเป็นหมวดหมู่ทำให้ยากต่อการใช้งานและไม่มีโอกาสตรวจสอบและปรับแก้หมุดหลักฐานเหล่านี้อย่างเป็นระบบ จึงพิจารณาเห็นว่าควรทำการตรวจสอบค่าระดับของหมุดอย่างสม่ำเสมอ กล่าวคือควรทำทุกรอบ 5 ปี ถ้าหากนานมากกว่า 5 ปีแล้ว ข้อมูลค่าระดับต่าง ๆ ของหมุดจะเริ่มมีความคลาดเคลื่อนผิดไปจากเดิม หากไม่ดำเนินการปรับปรุงใหม่และทิ้งระยะเวลาไว้นานดังเช่นในอดีต ก็จะเกิดความคลาดเคลื่อนสูงมากขึ้น หากนำไปใช้จะก่อให้เกิดความเสียหายมาก และจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปลายปี พ.ศ. 2554 มีเสียงเรียกร้องจากประชาชนผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ ต้องการจะทราบว่าน้ำจะท่วมสูงกว่าหลังถนนเท่าใด ทำให้ไม่สามารถที่จะวางแผนการป้องกันน้ำท่วมได้ ซึ่งโดยข้อเท็จจริง สำนักการโยธาได้ดำเนินการทำแผนที่ค่าระดับหลังถนนสายหลัก ๆ ไว้แล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และได้ติดตั้งป้ายบอกค่าระดับแล้วในปี พ.ศ. 2557 แต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครและระดับหลังถนนดังกล่าวมีการทรุดตัวไปตามระยะเวลา ค่าระดับหลังถนนจึงไม่เป็นปัจจุบัน ในการปรับปรุงหมุดหลักฐานใหม่ในครั้งนี้จะได้ทำแผนที่ค่าระดับหลังถนนต่าง ๆ และป้ายบอกค่าระดับให้มากขึ้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยทั่วไปทราบ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในอนาคต เพื่อปรับปรุงค่าระดับของหมุดควบคุมทางดิ่งที่มีอยู่ให้มีค่าที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงและซ่อมแซมหมุดหลักฐานทางดิ่งที่เสียหายให้สามารถใช้งานได้ จัดสร้างหมุดหลักฐานทางราบ จำนวน 5 คู่ (10 หมุด) 6,200,000.00 0.00 สํานักการโยธา 2022-10-01 00:00:00 2024-03-31 00:00:00 กำลังดำเนินการ 15.00
3 7.0.2. .. 2566 โครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Desktop Management) หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย มาเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายสื่อสารของกรุงเทพมหานครสำหรับใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ เช่น ระบบ MIS ระบบงาน 50 สำนักงานเขต และระบบงานอื่น ๆ ที่พัฒนามาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน ปัจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย มากกว่า 25,000 เครื่อง ที่เชื่อมต่อใช้งานเข้ากับระบบเครือข่ายสื่อสารดังกล่าว ซึ่งจากจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่มีจำนวนมาก จึงส่งผลให้การดูแลบำรุงรักษา และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจำเป็นต้องดำเนินการในเชิงป้องกันและในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจำเป็นต้องแก้ไขโดยรวดเร็ว เพื่อให้หน่วยงานสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้งานและประชาชนที่มาใช้บริการจึงมีความจำเป็นต้องจัดหาระบบควบคุมและบริหารจัดการเครื่องลูกข่ายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบสถานะ และแก้ไขให้ Hardware และ Software ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น รวมถึงช่วยลดเวลา ลดขั้นตอนในการแก้ไขปัญหากับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ใช้ตามหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อไปแก้ไขปัญหาที่หน่วยงานและเป็นการวางแนวทางการกำหนดนโยบายการจัดการระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 11,548,800.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2022-10-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 25.00
4 7.0.2. .. 2566 โครงการจัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP) ดำเนินการโครงการจัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) ของกรุงเทพมหานคร สำหรับทดแทนระบบ MIS 2 ให้สามารถรองรับกับระเบียบ นโยบาย และแผนการปฏิบัติราชการที่เปลี่ยนแปลง สำหรับการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และระบบทรัพย์สินของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร ขยายขอบเขตการใช้งานหรือให้บริการได้อย่างครอบคลุม มีเสถียรภาพ สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลที่สามารถสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ๑ เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร ๒ เพื่อจัดทำระบบให้รองรับมาตรฐานผังบัญชีและการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามแนวทางการบัญชีภาครัฐ ๑ มีระบบสารสนเทศที่รองรับการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครได้อย่างครอบคลุม ครบถ้วน ๒ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการ และติดตามงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 218,035,400.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2022-10-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 6.00
5 7.0.1. .. 2566 กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (ตัวชี้วัด 5.2) การพัฒนาและการสร้างชุดข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน โดยจัดทำคำอธิบายข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูลตามแนวทางธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งนำเข้าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลข้อมูลให้มีคุณภาพเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอตามรอบระยะเวลาที่กำหนดและสร้างนวัตกรรมการให้บริการหรือการบริหารจัดการจากชุดข้อมูล 0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2022-10-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 35.00
6 7.0.1. .. 2566 จ้างที่ปรึกษาจ้างบริการวิชาการในด้านดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ดิจิทัลในการพัฒนากรุงเทพมหานคร การบริหารงานของกรุงเทพมหานครมีการประยุกต์นำเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนา และปฏิรูปกระบวนการทำงานให้ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นเครื่องมือกำหนดยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ผู้บริหารสามารถเห็นภาพรวมการเชื่อมโยงของข้อมูล และสามารถวางแผนการพัฒนาเมือง และบริการสาธารณะ รวมทั้งกำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติ ด้านดิจิทัลในการพัฒนากรุงเทพมหานคร และการสร้างนวัตกรรมบริการใหม่ ๆ เพื่อให้บริการกับประชาชน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีพันธกิจในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายการจัดทำและพัฒนาแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยการแปลงยุทธศาสตร์ เป็นแผนนำไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล การดำเนินการ รวมทั้งการบริหารจัดการพัฒนา และให้บริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นรัฐบาลดิจิทัล จึงเสนอโครงการนี้เพื่อศึกษาการวิเคราะห์ด้านดิจิทัล เพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์ดิจิทัลในการพัฒนากรุงเทพมหานคร และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ใช้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เชิงรุก และข้อเสนอแนะการเปิดเผยข้อมูลศักยภาพสูงของกรุงเทพมหานคร (Open Bangkok) รวมทั้งความพร้อมและต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล โดยข้อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์ จะเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อน การพัฒนาเมือง และเพิ่มศักยภาพ ของกรุงเทพมหานคร ให้พัฒนาไปสู่ การเป็นมหานครชั้นนำ ของเอเชียต่อไป 2.1 เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีแนวทาง การพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์ดิจิทัล ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 2.2 เพื่อศึกษาข้อมูลตามภารกิจ ข้อมูลขนาดใหญ่ ข้อมูลเปิดของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร และข้อมูลของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถนำมาใช้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เชิงรุกที่สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งข้อเสนอแนะการเปิดเผยข้อมูลศักยภาพสูงของกรุงเทพมหานคร (Open Bangkok) 2.3 เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยศึกษาความพร้อมและความต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมในส่วนของการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการปฏิบัติงาน การบูรณาการบริการและข้อมูลภาครัฐ การให้บริการภาครัฐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครสามารถให้บริการประชาชนผ่านช่องทางดิจิทัลได้อย่างเบ็ดเสร็จและไร้รอยต่อ 2.4 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครให้มีความพร้อม และความรู้ด้านข้อมูลดิจิทัลและด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ กรุงเทพมหานครมีการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ดิจิทัลในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยมียุทธศาสตร์และการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเมืองและบริการสาธารณะ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 11,757,000.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2022-10-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 35.00
7 7.0.2. .. 2566 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นแห่งหนึ่งของโลก เป็นเมืองจุดหมายปลายทางที่มีเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว ด้วยความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี สถาปัตยกรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน อาหาร และความคุ้มค่าในการท่องเที่ยว เป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจและจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวยังกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นมา ส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีข้อจำกัดด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร จึงทำให้รูปแบบและความต้องการด้านท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม นั่นคือนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มพฤติกรรมเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองมากขึ้น และมีความต้องการท่องเที่ยวแบบเว้นระยะห่างและลดการสัมผัสเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ประกอบกับนักท่องเที่ยวมีความต้องการค้นหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ต้องการการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยง่าย เพื่อประกอบการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง ส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและมีความน่าสนใจ ทางหน่วยงานจึงได้ดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ที่สามารถตอบสนองต่อทุกความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร/ภัตตาคาร ที่พัก ความปลอดภัยในการเดินทาง คำแนะนำด้านการท่องเที่ยว ฯลฯ ผ่านเว็บไซต์ที่มีความน่าสนใจ ทันสมัยและมีการออกแบบเว็บไซต์ที่เน้นผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง (User-centered design) โดยพัฒนาเว็บไซต์ให้ผู้ใช้งานเข้าใจและใช้งานได้ง่าย เพื่อเป็นสื่อในการจูงใจนักท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังกรุงเทพมหานคร อีกทั้ง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการท่องเที่ยวของเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครให้อยู่ในระดับสากล ๒.๑ เพื่อรวบรวมข้อมูล ปรับปรุง และนำเสนอข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ที่น่าสนใจและเป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ๒.๒ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๒.๓ เพื่อกระตุ้นและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครมากยิ่งขึ้น ๒.๔ สนับสนุนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๗๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๖.๓ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก ๒.๕ เพื่อสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแนวคิด “กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม” หรือ “Bangkok Smiles” ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ รวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร www.bangkoktourist.com หรือชื่ออื่นที่กรุงเทพมหานครกำหนด ให้มีข้อมูลด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร/ภัตตาคาร ที่พัก กิจกรรมการท่องเที่ยว คำแนะนำ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การท่องเที่ยว จัดทำและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งนำเสนอให้เกิดความน่าสนใจ โดยจัดทำเนื้อหาในเว็บไซต์เป็น ๓ ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) และนำเทคโนโลยีอื่น ๆ มาร่วมนำเสนอเพื่อให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจ เพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานครในมิติต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ เข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้น 2,500,000.00 0.00 สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 2022-10-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 50.00
8 7.0.2. .. 2566 กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 0.00 0.00 สำนักงานเขตพญาไท 2022-10-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 20.00
รวม ->8 โครงการ 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0