รายงานสรุปจำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (ระหว่าง ปี 2560 - 2563): ณ วันที่ 21/10/2021 จำนวน 515 โครงการ

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บทไอที ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ สถานะโครงการ คืบหน้า (ร้อยละ)
1 7.0.1. 4.2. 2560 3.2 โครงการการพัฒนาระบบการติดตามงานด้านงานสารบรรณและธุรการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่ ส.กก.กำหนด ตามที่ ส.กก.กำหนด ตามที่ ส.กก.กำหนด 0.00 0.00 สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
2 7.0.1. 4.2.1 2560 25. กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของกองกลาง (ฝบ.) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินการ ข่าวสาร และการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน รวมทั้งข้าราชการลูกจ้างของกรุงเทพมหานครทางเว็บไชต์กองกลาง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการจากกองกลาง เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกองกลาง สร้างความสะดวกสำหรับผู้รับบริการที่จะค้นหาข้อมูล หรือติดต่อขอรับบริการจากกองกลาง และช่วยในการสร้างความรู้สึกประทับใจแก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไชต์กองกลาง - เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกองกลาง ให้มีความทันสมัยน่าเชื่อถือ และสร้างความประทับใจแก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไชต์กองกลาง - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม การให้บริการต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไชต์กองกลาง 0.00 0.00 ** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
3 7.0.1. 4.2. 2560 21. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการค้นหาเอกสารที่ได้รับการจัดเก็บด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฝอ.) กองกลาง มีภารกิจประการหนึ่งในการจัดเก็บเอกสารประเภทคำสั่งของกรุงเทพมหานคร และคำสั่งสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และเอกสารด้านการทะเบียน ซึ่งจะมีข้าราชการและบุคลากรที่จำเป็นต้องการใช้คำสั่งดังกล่าว มาติดต่อขอรับสำเนาเพื่อไปประกอบกิจธุระต่าง ๆ ตามความประสงค์ - เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาเอกสารที่ได้รับการจัดเก็บด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้มารับบริการ - เพื่อดำเนินการจัดเก็บเอกสารต้นฉบับคำสั่งและเอกสารด้านทะเบียนให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 ** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
4 7.0.1. 4.2. 2560 (13) กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลข้าราชการขอย้ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 1. หนังสือที่ข้าราชการแจ้งความประสงค์ขอย้าย หมายถึง หนังสือที่ต้นสังกัดของข้าราชการแต่ละหน่วยงานอนุญาตให้ข้าราชการที่แจ้งความประสงค์ขอย้ายไปหน่วยงานอื่นได้ 2. ความถูกต้อง หมายถึง บันทึกเหตุผลที่ขอย้ายของข้าราชการที่แจ้งความประสงค์ขอย้ายในระบบคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องตามหนังสือแจ้งความประสงค์ขอย้ายของแต่ละหน่วยงาน 1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลการขอย้ายของข้าราชการกรุงเทพมหานครในระบบคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลประกอบการจัดทำคำสั่งทางการบริหารงานบุคคล 3. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลข้าราชการขอย้ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของกองการเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 100 0.00 0.00 ** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 30.00
5 7.0.1. 4.2. 2560 (11)กิจกรรมการจัดทำใบเสร็จรับเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์สำหรับเรียกเก็บเงินสำหรับผู้ได้รับสิทธิพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร ---------------------- ------------------------- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ได้รับสิทธิพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครต่อการได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งจัดพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในระดับมากขึ้นไป 0.00 0.00 ** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
6 7.0.1. 4.2.1 2560 (20)กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่ 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกองการเจ้าหน้าที่ให้ข้าราชการได้ทราบ 2. เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลอีก 1 ช่องทาง การลงข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซด์ของกองการเจ้าหน้าที่ 0.00 0.00 ** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2016-10-01 00:00:00 2017-10-01 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
7 7.0.1. 4.2.1 2560 สปท./27 กิจกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานปกครองและทะเบียนปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปกครองและทะเบียน ตามข้อ 1 ที่เผยแพร่และให้บริการบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย 3.1 ปฏิทินกิจกรรม 3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร 3.3 ข่าวสาร 3.4 การให้บริการ 3.5 ติดต่อเรา ลงในเว็บไซต์ของสำนักงานปกครองและทะเบียน (www.bangkok.go.th/ard) เพื่อปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานปกครองและทะเบียนให้มีข้อมูล ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 1. ปรับปรุงปฏิทินปฏิทินกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง 2. ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 3. ปรับปรุงข่าวสาร เดือนละ 5 ข่าว/เรื่อง 4. ปรับปรุงกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัย 5. และอื่นๆ ที่เป็นประโยชนืกับผู้รับบริการ ค่าเป้าหมาย 90 คะแนน วิธีการคำนวณ ผลคะแนนการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามเกณฑ์ประเมินที่กำหนด 0.00 0.00 ** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2016-10-01 00:00:00 2017-10-01 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
8 7.0.1. 4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน การจัดทำระบบสารสนเทศและเว็บไซต์เพื่อให้บริการประชาชน และหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เว็บไซต์ของสำนักงานตรวจสอบภายในมีการปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข่าวสารกิจกรรม การให้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ฯลฯ จำนวนครั้งของการปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข่าวสารกิจกรรม การให้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ฯลฯ บนเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน 0.00 0.00 ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
9 7.0.1. 1.2. 2560 6) โครงการฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ในการปฏิบัติงาน และการบริหารงานนโยบายต่าง ๆ ทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน กรุงเทพมหานครเป็นองค์กร หนึ่งที่เห็นความสำคัญ ในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานราชการ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) จำเป็นต้องมีการพัฒนาการดำเนินงานด้านการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การจัดการระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน และ การสร้างงานหรือสื่อนำเสนอมัลติมิเดียออนไลน์ โดยสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและก้าวทัน ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบด้าน ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการปรับสมรรถนะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ของข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีศักยภาพสูงขึ้น สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครจึงเห็นสมควรจัดการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมข้าราชการของกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารและพัฒนามหานคร 1. เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด 2. เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ และนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.เพื่อสร้างความเข้าใจต่อนโยบายรัฐบาลในการยกระดับงานบริการภาครัฐด้วยการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิตอล ฝึกอบรมข้าราชการกรุงเทพมหานครประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน – อาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนัก สำนักงานเขต และส่วนราชการ ในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น ๑6 รุ่น ๆ ละ ๒๕ คน รวมจำนวน 400 คน วิทยากร รุ่นละ 2 คน และเจ้าหน้าที่ รุ่นละ ๑ คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นละ ๒๘ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 448 คน 1,386,000.00 607,949.00 ** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
10 7.0.1. 4.2. 2560 การรายงานสถานการณ์น้ำผ่านทาง Facebook/Twitter ข้อความประชาสัมพันธ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อรายงานสถานการณ์น้ำในช่วงเวลาต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันผ่านทาง Facebook/Twitter ในช่วงฤดูฝน (ระหว่างเดือน พ.ค. - ก.ย. 60) ให้ประชาชนรับทราบ ข้อความประชาสัมพันธ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อรายงานสถานการณ์น้ำในช่วงเวลาต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันผ่านทาง Facebook/Twitter ในช่วงฤดูฝน (ระหว่างเดือน พ.ค. - ก.ย. 60) ให้ประชาชนรับทราบ 250 ข้อความ 0.00 0.00 ** สำนักงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2016-05-15 00:00:00 2016-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
11 7.0.1. 4.2.1 2560 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับงานต่างประเทศเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศ และกิจกรรมด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของกองการต่างประเทศที่ www.bangkok.go.th/iad ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ของกองการต่างประเทศ ประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าชมเว็บไซต์ได้ตามจำนวนครั้งที่กำหนด 0.00 0.00 ** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
12 7.0.1. 4.2. 2560 กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลคำศัพท์เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร การจัดทำฐานข้อมูลคำศัพท์ชื่อหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เขต แขวง ถนน ซอย เป็นภาษาอังกฤษ และให้บริการข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ของกองการต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตัวสะกดภาษาอังกฤษและนำไปใช้งานได้ถูกต้อง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลคำศัพท์ชื่อหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เขต แขวง ถนน ซอย เป็นภาษาอังกฤษ ผู้ใช้บริการ ได้แก่ ประชาชนผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าใช้บริการทางหน้าเว็บไซต์ได้ตามจำนวนที่กำหนด 0.00 0.00 ** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
13 7.0.1. 6.2. 2560 โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2560 (สพธ.)(ข้อบัญญัติ) การประกวดผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งในรูปแบบสิ่งประดิษฐ์และกระบวนการในการปฏิบัติงาน เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกส่วนราชการของสำนักอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข และเป็นเครื่องมือช่วยเผยแพร่และรวบรวมผลงานตัวอย่างนวัตกรรมที่ดีของสำนักอนามัย ผ่านสื่อต่างๆ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอย่างกว้างขวาง นำสู่การพัฒนาต่อยอดและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของข้าราชการและบุคลากรในการพัฒนา งานบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป 1. จัดประกวดนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์จากงานที่ทำประจำ 2. จัดงานแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข และผลงานวิชาการอื่นๆ เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมงานประจำจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้นำเสนอผลงาน และสามารถนำแนวคิดที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่องานบริการประชาชน ตลอดจนได้เผยแพร่ผลงานให้หน่วยงานต่างๆได้รับรู้ เชิงปริมาณ - จัดประชุมเปิดโครงการ 1 ครั้ง - จัดประกวดผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยจัดประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง - จัดงานแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข 1 ครั้ง โดยมีผู้ร่วมงาน 500 คน - จัดพิมพ์เอกสาร ผลงานนวัตกรรมฯ แจกผู้ร่วมงาน จำนวน 1,000 เล่ม 1,000,000.00 952,785.00 สำนักอนามัย 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
14 7.0.1. 3.1. 2560 โครงการภาคีเครือข่ายดูแลถนน (Best Service ปี 2560) ๑.การซ่อมแซมถนน หรือการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ถนน พบว่ามีความล่าช้า ๒.การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้หน่วยงานสาธารณูปโภคใช้พื้นที่ถนนของกรุงเทพมหานครเช่น ไม่คืนพื้นที่ผิวจราจร ๓.ความล่าช้าของการตอบกลับผู้ร้องเรียน และแจ้งเรื่องราวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข ๔.การตรวจสอบการชำรุด ของถนน สะพานของสำนักการโยธาไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๕.การสื่อสารผ่านโทรศัพท์ให้ข้อมูลตำแหน่ง รายละเอียดปัญหาได้ไม่ชัดเจน ๖.เพิ่มช่องทางการร้องเรียนผ่าน Line@ Application ๑.เงื่อนไขประกอบการอนุญาตให้หน่วยงานสาธารณูปโภคเข้าดำเนินการในพื้นที่ถนนของกรุงเทพมหานคร ๒.การใช้ Line Applicationในการเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ส่งรูปภาพ ตำแหน่งปัญหา แจ้งหน่วยงานและติดตามการแก้ไข ๓.การเพิ่มบทบาทให้ภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในการแจ้งปัญหาการชำรุดเสียหายของถนน สะพาน ๑.ดำเนินการเชิงรุกแก้ปัญหาได้รวดเร็ว ๒.ส่งรูป ตำแหน่งเรื่องราวร้องเรียนได้ชัดเจน ๓.ผู้รับบริการ เครือข่าย มีช่องทางการติดต่อที่มากขึ้น 0.00 0.00 สํานักการโยธา 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
15 7.0.1. 4.2.1 2560 กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักการคลัง เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการเพื่อมุ่งสู่การเป็นหน่วยราชการอิเล็กทรอนิกส์ การปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักการคลังไม่น้อยกว่า 24 ครั้งต่อปี 0.00 0.00 สํานักการคลัง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
16 7.0.1. 4.2. 2560 โครงการจัดเก็บโฉนดที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานครด้วยระบบสารสนเทศ เพื่อป้องกันเอกสารสูญหายและเป็นฐานข้อมูลที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็ว โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทเครื่องสแกนเนอร์มาสแกนโฉนดที่ดินฯ และจัดทำเป็นฐานข้อมูลโฉนดที่ดินฯ เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาโฉนดที่ดินฯ ที่หน่วยงานที่มาขอรับบริการ ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหา อุปสรรค ลดการใช้ทรัพยากร เช่น กระดาษของหน่วยงาน ตลอดจนลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 1.เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอนการทำงาน โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 2.เพื่อไม่ให้ต้นฉบับโฉนดที่ดินฯ ได้รับความเสียหาย 3.เพื่อให้หน่วยงานผู้รับบริการสามารถรับข้อมูลสำเนาเกี่ยวกับโฉนดที่ดินฯ ของหน่วยงานตนเองในรูปแบบสื่อดิจิตอล ได้สะดวกและรวดเร็ว และมีฐานข้อมูลของหน่วยงานตนเอง สามารถปรับใช้กับสื่ออิเลคทรอนิกส์อื่น ได้มากกว่าสำเนาโฉนดที่ถ่ายจากเครื่องถ่ายเอกสาร 1.กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับโฉนดที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานครในรูปแบบสื่อดิจิตอล ทัดเทียมกับยุคปัจจุบันที่มีการใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์อย่างแพร่หลาย 2.เพิ่มช่องทางการให้บริการแก่หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ขอรับบริการ 3.ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และลดการใช้ทรัพยากร เช่น กระดาษ 4.หน่วยงานของกรุงเทพมหานครผู้รับบริการมีข้อมุลสำเนาโฉนดที่ดินฯ ของหน่วยงานตนเองในรูปแบบสื่อดิจิตอล ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น 0.00 0.00 สํานักการคลัง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
17 7.0.1. 4.2.1 2560 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์สำนักเทศกิจ ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและสารสนเทศมีการพัฒนาก้าวไกลอย่างรวดเร็วและไม่หยุดนิ่ง จึงได้จัดทำกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์สำนักเทศกิจนี้ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ สนับสนุนให้เกิดการบริการอย่างง่าย อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสำนักเทศกิจได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ตลอดจนเพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสำนักเทศกิจให้ปรากฏต่อสายตาประชาชนได้อย่างทั่วถึงและแพร่หลายต่อไป 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์สำนักเทศกิจ 2. เพื่อให้ประชาชนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักเทศกิจ ให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างองค์กรกับประชาชน และระหว่างองค์กรกับองค์กร อันจะเป็นการส่งเสริมความเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 1. ทุกส่วนราชการในสำนักเทศกิจได้รับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของสำนักเทศกิจตามที่ร้องขอให้กองนโยบายและแผนงานเผยแพร่ 2. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ของสำนักเทศกิจ 0.00 0.00 สํานักเทศกิจ 2016-10-01 00:00:00 2017-10-01 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
18 7.0.1. 4.2.1 2560 การปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานครได้กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน กลยุทธ์พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานอิเล็กทรอนิกส์ ตัวชี้วัด การปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ทุก 15 วัน สำนักผังเมืองจึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมดูแลเว็บไซต์และ Facebook สำนักผังเมือง เพื่อดำเนินการบริการข้อมูลผังเมืองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและยังเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักผังเมืองในเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้เป็นปัจจุบัน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ - เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมือง - เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ด้านผังเมือง - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักผังเมือง - ปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมืองทุก 15 วัน - ส่งรายงานเรื่องการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมืองเสนอผู้บริหาร เดือนละ 2 ครั้ง 0.00 0.00 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
19 7.0.1. 4.2. 2560 กิจกรรมการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเพื่อประชาคมเมือง กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร โดยมีการพัฒนาโปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครใช้ในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่สารสนเทศภูมิศาสตร์ รวมถึงการให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร จึงดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเพื่อประชาคมเมืองขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการนำเข้าข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และสื่อสารข้อมูลสารสนเทศของกรุงเทพมหานครสู่ประชาชน เพื่อให้มีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่เป็นสื่อกลางในการนำข้อมูลสารสนเทศของเมืองสู่การให้บริการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ร้อยละ 80 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามที่ดำเนินการได้ (ตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้) 0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
20 7.0.1. 4.2.1 2560 กิจกรรมการให้บริการข้อมูลสารสนเทศบนแผนภาพ (infographic) กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ดำเนินการบูรณาการข้อมูลและประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อจะทำข้อมูลสารสนเทศบนแผนภาพ (Infographic) ที่มีลักษณะของข้อมูลและกราฟิกเป็นลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม และแผนที่ ในการแสดงข้อมูลและบริการด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ให้ความรู้บริการแก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปบนเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านข้อมูลสารสนเทศและบริการด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนภาพ (Infographic) ไม่น้อยกว่า 12 แผนภาพต่อไป 0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
21 7.0.1. 4.2.1 2560 กิจกรรมปรับปรุงระบบ GIS e-Learning ภายใต้ระบบ BMA GIS ONLINE ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการนำเทคโนโลยีสารเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน ภายใต้กรอบของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าประสงค์ที่ 7.5.3 เพิ่มศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานคร ด้านการใช้งานและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานครระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) ในการนี้ กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้เห็นความสำคัญของการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการ จึงเห็นควรเพิ่มช่องทางการพัฒนาศักยภาพข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชนทั่วไป 1. เพื่อพัฒนาระบบ e-Learning ที่สามารถบรรจุเนื้อหา รายวิชา ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) ให้บริการด้านวิชาการแก่ ข้าราชการกรุงเทพมหานครและประชาชนที่สนใจ 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมุ่งให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและสามารถเลือกสรรการเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยได้ตลอดเวลาในทุกที่ ทุกโอกาส มีผู้เรียนในระบบ GIS e-Learning ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) 0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
22 7.0.1. 4.2.1 2560 กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักพัฒนาสังคม ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ประกาศต่างๆ หน่วยงานต้องปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ตามเกณฑ์ประเมินผลที่กำหนด 1.ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นปัจุจุบัน 2.ภายใน 1 ปี ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้ครบถ้วนทุกรายการตามเกณฑ์ประเมินผลที่กำหนด (ข้อมูลบนเว็บไซต์ หมายถึง ข้อมูล ข่าวสารของสำนักพัฒนาสังคม ที่เผยแพร่และให้บริการบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย 1. ปฏิทินกิจกรรม 2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร 3. ข่าวสาร 4. การให้บริการ 5. ติดต่อเรา) 0.00 0.00 สํานักพัฒนาสังคม 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
23 7.0.1. 4.2. 2560 กิจกรรมการจัดทำบัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินของสำนักพัฒนาสังคม รายงานบัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินของสำนักพัฒนาสังคม มีความถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อจัดทำรายงานบัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินของสำนักพัฒนาสังคม ส่งทันเวลาและถูกต้อง ตามที่ สนค. กำหนด ค่าเป้าหมาย 5 คะแนน 0.00 0.00 สํานักพัฒนาสังคม 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
24 7.0.1. 4.2. 2560 ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชนโดยสำนักพัฒนาสังคมเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจในด้านการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและชุมชนในกรุงเทพมหานครเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การจัดทำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและชุมชนจึงเป็นสิ่งสำคัญ การวางกรอบแนวคิด การกำหนดแผนและการจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาระบบคุณภาพชีวิตที่ทำให้ผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในวัยต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประสบการณ์ความรู้ ความบันเทิง สุขภาพ คุณธรรมจริยธรรม ข้อคิดเสนอแนะและการให้คำปรึกษาได้ในทุกที่ทุกเวลาตามต้องการของผู้สูงอายุและคนทุกวัยในกรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุและบุคคลทุกวัยสามารถเข้ามาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งการแบ่งปัน การแสดงความรู้สึกและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนทุกวัยในสังคมอย่างเป็นอิสระเพื่อสื่อถึงบรรยากาศความอบอุ่นของครอบครัวที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย ทำให้เกิดช่องทางของการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีในชนทุกระดับชั้นที่แต่ละชุมชนของกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในแต่ละชุมชนอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานครสามารถรองรับความต้องการของประชาชนในชุมชนเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพในลักษณะ Social Network ผ่านเว็บไซต์ www.oldisyounginbkk.com 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยการเพิ่มช่องทางให้ผู้สูงอายุเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นความรู้ ความบันเทิง สุขภาพ คุณธรรมจริยธรรม ผ่านเว็บไซต์ www.oldisyounginbkk.com 3. เพื่อให้มีผู้ดูแลบริหารจัดการและบำรุงรักษาเว็บไซต์ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 1. จัดฝึกอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น การใช้งานโปรแกรมเว็บบราวเซอร์และการใช้เว็บไซต์ จำนวน 30 รุ่น ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป รุ่นละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 600 คน 2. จัดจ้างผู้ดูแลบริหารจัดการและบำรุงรักษาเว็บไซต์ ระยะเวลา 1 ปี 1,081,000.00 1,012,980.00 สํานักพัฒนาสังคม 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
25 7.0.1. 4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพระนคร การปรับปรุงเว็บไซด์ของหน่วยงานมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับประชาชนและเป็นช่องทาง การให้บริการข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้ ดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพระนคร ร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตพระนคร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
26 7.0.1. 4.2.1 2560 การตรวจสอบและคัดรับรองสูติบัตรแบบเดิมด้วยระบบออนไลน์ -สำนักงานเขตป้อมปราบฯ มีโรงพยาบาลหลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ อาทิ รพ.กลาง รพ.หัวเฉียว รพ.ยศเส จึงมีการออกสูติบัตรให้กับเด็กที่เกิดโดยสำนักงานเขตป้อมปราบฯเป็นจำนวนมาก ทำให้มีประชาชนมาติดต่อขอคัดและรับรองสูติบัตร กรณีสูติบัตรสูญหายหรือชำรุดอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการค้นหาสูติบัตรแบบเดิมที่ยังไม่มีการเก็บข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถดำเนินการได้ทันที เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบค้นหาในห้องเก็บเอกสาร ทำให้ประชาชนต้องรอคอยเป็นเวลานานหรือบางครั้งต้องนัดหมายประชาชนมาในวันอื่่น ๆ ฝ่ายทะเบียนจึงมีแนวคิดปรับปรุงการให้บริการประชาชน ในการขอตรวจสอบหรือคัดรับรองสูติบัตรที่่มีข้อมูลครบถ้วน (ยกเว้นสูติบัตรที่่ไม่ปรากฎชื่อผู้เกิด และ/หรือรายการในสูติบัตรที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง) โดยผ่านทาง Application Line ภายใต้ชื่อ "ป้อมปราบบริการสูติบัตรแบบเดิมด้วยระบบออนไลน์" -เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรอง สูติบัตรแบบเดิมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว -เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านงานทะเบียนให้กับประชาชาชนผู้รับบริการ โดยการลดระยะเวลาการรอคอยของประชาชน -เพื่อสร้างความประทับใจ ความพึงพอใจสูงสุดแก่ประชานผู้มาติดต่อขอรับบริการและก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานเขตป้อมปราบฯและกรุงเทพมหานคร -เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลารอคอยของประชาชนในการตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรองสูติบัตรแบบเดิมที่ต้องค้นหาด้วยระบบมือ 0.00 0.00 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
27 7.0.1. 4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับเว็บไซค์ของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ หน่วยงานให้บริการบนเว็บไซด์ประกอบด้วย -ปฏิทินกิจกรรม แผนงาน/โครงการที่หน่วยงานจะดำเนินการในแต่ละเดือนล่วงหน้า โดยต้องมีการลงปฏิทินกิจกรรมที่หน่วยงานจะดำเนินการเป็นรายเดือนโดยหน่วยงานจะต้องเผยแพรในเดือนนั้น เช่น กิจกรรมที ต้องมีการลงปฏิทินกิจกรรมในเดือนมกราคมให้แล้วเสร็จ -ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร - การให้บริการของหน่วยงานซึ่งอาจแยกหัวข้องานตามภารกิจของกองหรือฝ่ายตามโครงสร้างของหน่วยงาน หน่วยงานจะดำเนินการเป็นรายเดือนโดยหน่วยงานจะต้องเผยแพร่ล่วงหน้าอย่างน้อยให้แล้วเสร็จ ดังนี้ 3.1 ปฏิทินกิจกรรม 3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร 3.3 ข่าวสาร 3.4 การให้บริการ 3.5 ติดต่อเราทางเว็บไซค์ 2 ครั้ง/เดือน 0.00 0.00 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
28 7.0.1. 4.2.1 2560 กิจกรรมปรับปรุงเว็ปไซต์ของสำนักงานเขต การดำเนินการบริการด้านสารสนเทศในยุคปัจจุบันมีความสำคัญในการให้บริการประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และยังเป็นมาตรฐานที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการประชานสะดวก ฉับไว ให้บริการ 1. ปรับปรุงข้อมูลในเว็ปไซด์สำนักงานเขตบางรักให้เป็นปัจจุบัน 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ / กิจกรรมต่าง ๆของสำนักงานเขตบางรักให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซด์ให้เป็นประจำทุก 15 วัน หรือ 2 ครั้ง/เดือน 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางรัก 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
29 7.0.1. 4.2.1 2560 กิจกรรมการกระจายข้อมูลเกี่ยวกับสภาพฝน สภาพน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ให้แก่ประชาชน สำนักงานเขตบางรักเป็นหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการ ปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม สำนักงานเขตบางรักได้จัดกลุ่ม Line เพื่อกระจายข้อมูลเกี่ยวกับสภาพฝน สภาพน้ำท่วมขัง โดยกระจายข้มูลผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ผ่านกลุ่มเครือข่ายสมาชิกที่ต้องการรับทราบข้อมูล ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนทราบโดยมีแอดมินเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตบางรัก ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการส่งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ให้แก่สมาชิกในกลุ่มดังกล่าว เพื่อให้ประชาน หรือสมาชิกในกลุ่มไลน์ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับฝน พื้นที่น้ำท่วมขัง และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ ภายในพื้นที่เขตบางรัก กลุ่มเครือข่าย ID จำนวน 80 คน 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางรัก 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
30 7.0.1. 4.2.1 2560 การจัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด สำนักงานเขตบางรัก (BFC) เพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลา สร้างกระบวนการที่ใสสะอาดในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการด้านทะเบียนราษฎรและการอนุญาติต่างๆ 1. เพื่อให้การดำเนินการของการจัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast&Clear : BFC) สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 2. เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง การบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานคร 1. สามารถจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นไว้บริการประชาชนได้เกินความคาดหวัง เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 2. ได้รับความพึงพอใจในการให้บริการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความมเชื่อมั่นต่อกรุงเทพมหานคร 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางรัก 2016-12-20 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
31 7.0.1. 4.2. 2560 โครงการ การเพิ่มฐานข้อมูลรหัสชุมชนเข้าในระบบทะเบียนบ้านเขตปทุมวัน กำหนดนโยบายของรัฐในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน มีความสัมพันธ์โดยตรงกับจำนวนบ้านและบุคคลผู้อาศัยในชุมชน ซึ่งข้อมูลจำนวนบ้านในชุมชนเปลี่ยนแปลงทุกปี เนื่องจากอาจถูกจำหน่าย รื้อถอน หรือปลูกสร้างบ้านเพิ่มตลอดเวลา สำนักงานเขตปทุมวัน จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มระบบฐานข้อมูลรหัสชุมชนเข้าในระบบทะเบียนบ้านเขตปทุมวัน เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และทำให้การสืบค้น คัดแยกข้อมูลบ้านและประชาชนในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว 1.เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 2.เพื่อปรับปรุงระบบทะเบียนบ้านให้เป็นปัจจุบัน และเป็นการกำหนดขอบเขตของชุมชนที่แน่นอน 3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลชุมชนแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 4.สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลรหัสชุมชน ให้เป็นประโยชน์ต่อภารกิจของสำนักงานเขตและหน่วยงานอื่น 1.ปรับปรุงข้อมูลรหัสชุมชน จำนวน 17 ชุมชน ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรให้เป็นปัจจุบัน 2.จัดระบบทะเบียนบ้านลงในรหัสชุมชน จำนวน 2,822 หลังคาเรือน 0.00 0.00 สำนักงานเขตปทุมวัน 2017-01-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
32 7.0.1. 4.2. 2560 โครงการจัดเก็บเอกสารสูติบัตรเข้าในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ฝ่ายทะเบียนมีแนวคิดที่จะจัดเก็บเอกสารเก่าในระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อสะดวกในการจัดเก็บในการค้นหาและตรวจค้นข้อมูล เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง หากเอกสารต้นฉบับสูญหาย หรือชำรุดไปตามกาลเวลา 1. เพื่อสะดวกในการตรวจสอบเอกสารสูติบัตรของเจ้าหน้าที่และประชาชนในการตรวจค้นข้อมูลสูติบัตร 2. เพื่อเกิดความสะดวกของประชาชนในการใช้สูติบัตรแสดงตนต่อหน่วยงานต่าง ๆ หรือต่อทางราชการของต่างประเทศในกรณีเอกสารสูติบัตรที่จัดเก็บ ณ ฝ่ายทะเบียนเกิดการชำรุดสูญหาย 3. เพื่อสำรองข้อมูลไว้ ณ ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนเขตปทุมวัน เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฏรของกรมการปกครองในกรณีที่กรมการปกครองเปิดระบบให้เชื่อมต่อสัญญาณได้ 1. เป้าหมายจัดเก็บข้อมูลสูติบัตรของบุคคลที่แจ้งเกิดในพื้นที่เขตปทุมวัน ลงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เฉพาะสูติบัตรที่ยังมิได้จัดเก็บในฐานข้อมูลทะเบียนราษฏรของกรมการปกครองโดยเริ่มจัดเก็บสูติบัตรฉบับปลายปี พ.ศ. 2492 ถึงสูติบัตรฉบับปี พ.ศ. 2493 รวมทั้งหมด 8,535 ราย 2. ผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการตรวจสอบและคัดรับรองรายการสูติบัตร ตัวชี้วัด 1.จัดเก็บสูติบัตรฉบับเก่าอยู่ในฐานข้อมูลสำหรับสูติบัตรที่ออกปลายปี พ.ศ. 2492 ถึง สูติบัตรที่ออกใน พ.ศ. 2493 จำนวน 8,535 ราย จัดเก็บได้ร้อยละ 80 (จำนวน 8,535 รายการ) 2.ความพึงพอใจของประชาชนในการตรวจสอบสูติบัตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 0.00 0.00 สำนักงานเขตปทุมวัน 2016-10-01 00:00:00 2017-10-01 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
33 7.0.1. 4.2. 2560 กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear (BFC) ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง) โดยให้มีลักษณะเป็ฯศูนย์รับคำขอด้านทะเบียนราษฏรและการอนุญาตต่างๆ โดยแบ่งพื้นที่รับคำขอและพื้นที่พิจารณาแยกออกจากกัน เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลา เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีสะดวกสบายโปร่งใสปราศจากการเรียกรับสินบน รับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ผู้รับบริการศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) มีความพึงพอใจ 0.00 0.00 สำนักงานเขตปทุมวัน 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
34 7.0.1. 4.2. 2560 กิจกรรมปรับปรุงระบบสารสนเทศและเว็บไซด์เพื่อให้บริการประชาชน สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ให้ประชาชนสามารถติดตามและสืบค้นข้อมูลที่ต้องการในการมาติดต่อราชการกับหน่วยงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว - เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ - เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดตาม สืบค้นข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน มีการปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยจำนวน 12 ครั้งต่อปี 0.00 0.00 สำนักงานเขตห้วยขวาง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
35 7.0.1. 4.2.1 2560 กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเขตพระโขนง เพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการให้บริการประชาชน ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ช่วยอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน เว็บไซต์ของหน่วยงานมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตามเกณฑ์ที่กำหนด 0.00 0.00 สำนักงานเขตพระโขนง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
36 7.0.1. 4.2.1 2560 กิจกรรมปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตบางเขน ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานที่ดี มีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ดีช่องทางหนึ่งคือการประชาสัมพันธ์ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทั่วโลก สำนักงานเขตบางเขน จึงได้จัดให้มีโครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน ขึ้น -เพื่อปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของสำนักงานเขต และเผยแพร่กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ประกาศต่างๆ ประกาศสอบราคา ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ -ปรับปรุงเว็บไซด์ของสำนักงานเขต คะแนน 90 คะแนน 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางเขน 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
37 7.0.1. 4.2.1 2560 โครงการจัดเก็บทะเบียนพาณิชย์เพื่อบริการประชาชน ด้วยสำนักงานเขตบางเขน มีนโยบายในการบริหารจัดการหน่วยงานให้เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกาว่าดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 5 และหมวด 7 โดยมีเป้าหมายที่มุ่งใหเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน เพื่อการบริการประชาชนด้านการจดทะเบียนพาณิชย์ขึ้น เพื่อสร้างมาตรฐาน ในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน สามารถอํานวยความสะดวกให้ประชาชนในหน่วยงานได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 1.เพื่อจัดเก็บใบทะเบียนพาณิชย์ และสะดวกในการค้นหาของเจ้าหน้าที่ 2.เพื่อสะดวกในการค้นหาข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ แก่ผู้มาขอรับบริก 3.เพื่อปรับปรุงกระบวนการใหhริการที่สะดวกรวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้น 4.เพื่อปรับทัศนคติวิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ ประชาชน ผู้มาติดต่อรับบริการ 1.การสแกนใบทะเบียนพาณิชย์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2558 จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ 2.ความพึงพอใจในระดับมาก หรือค่าคะแนนเฉลี่ยเกินกว่า 3.51-4.50 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางเขน 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
38 7.0.1. 4.2.1 2560 ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตมีนบุรี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายต้องการพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ทุกสำนักงานเขตมีการจัดทำเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันสมัย ทันเหตุการณ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว จึงทำโครงการปรับปรุงเว็บไซต์เขตมีนบุรี ขึ้น 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ทางราชการของสำนักงานเขตมีนบุรีได้ อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส 2. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเมืองด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในลักษณะโต้ตอบกับสำนักงานเขตเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 4. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมีนบุรีทราบข่าวสาร และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในองค์กร ผลผลิต การจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข้อมูลการให้บริการ รวมทั้งสถิติที่สำคัญของสำนักงานเขต และมีแบบฟอร์มให้สามารถดาวน์โหลดได้ ผลลัพธ์ หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน รวมทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ และการแก้ไขปัญหาของสำนักงานเขต รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการด้านข้อมูลข่าวสารราชการที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ และประชาชนสามารถแสดง ความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ในลักษณะโต้ตอบกับสำนักงานเขตมีนบุรี 0.00 0.00 สำนักงานเขตมีนบุรี 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
39 7.0.1. 4.2.1 2560 พัฒนาระบบการให้หบริการตรวจสอบและค้นหาเอกสารทะเบียนชื่อบุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การตรวจสอบและค้นหาเอกสารทะเบียนชื่อบุคคลสามารถดำเนินการได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวดเร็ว สามารถตรวจสอบและคัดรับรองได้ทุกสำนักทะเบียน ไม่ต้องเดินทางมามาติดต่อขอคัดรัรบรองยังสำนักทะเบียนที่มีต้นขั้วเก็บรักษาไว้ เพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการตรวจสอบ ค้นหา คัดรับรองเอกสารทะเบียนชื่อบุคคล และเป็นการสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ บันทึกข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลทตั้งแต่ปีที่มีการบันทึกเลขประชาชนลงในต้นขั้วชื่อบุคคล (พ.ศ. 2534 เป็นต้นไป) จำนวน 10,000 รายการ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การคัดรับรองทะเบียนชื่อบุคคลที่สำนักทะเบียนสะดวก รวดเร็ว และประชาชนพึงพอในในการให้บริการ 0.00 0.00 สำนักงานเขตลาดกระบัง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
40 7.0.1. 4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตหนองจอก ปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานเขตหนองจอกให้ทันสมัยเพื่อให้ประชาชนได้สืบค้นข้อมูล 1.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 2.เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนักงานเขตหนองจอกที่เป็นปัจุบัน ถูกต้อง และครบถ้วน ดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ ตามหัวข้อ ดังนี้ 1.ปฏิทินกิจกรรม 2.เกี่ยวกับองค์กร 3.ข่าวสาร 4.การให้บริการ 5.ติดต่อเรา 0.00 0.00 สำนักงานเขตหนองจอก 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
41 7.0.1. 4.2. 2560 การเพิ่มระบบฐานข้อมูลรหัสชุมชนเข้าในระบบทะเบียนบ้านของเขตธนบุรี สำนักงานเขตธนบุรีมีพื้นที่การปกครอง จำนวน 8.556 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 7 แขวง มีจำนวนชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชนฯ จำนวน 44 ชุมชน ปัจจุบันข้อมูลจำนวนบ้านในชุมชนมีความสำคัญต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก โดยทะเบียนบ้านของชุมชนเขตธนบุรี ทั้ง 44 ชุมชน ยังไม่มีการเพิ่มรหัสชุมชนเข้าในระบบทะเบียนบ้าน ทำให้ไม่สามารถทราบฐานข้อมูลบ้านของชุมชน จำนวนคนที่มีรายชื่อในทะเบียนบ้าน ทำให้เกิดปัญหาในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในชุมชน ปัญหาคนในชุมชน ไม่สามารถสนองตอบต่อนโยบายการให้บริการสู่ความเป็นเลิศได้ ดังนั้น หากมีการนำข้อมูลของชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการขุมชนฯ มากำหนดเข้าในระบบทะเบียนบ้านแล้ว ทะเบียนบ้านแต่ละหลังที่อยู่ในชุมชน แต่ละชุมชนเข้ากับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง จะทำให้ข้อมูลบ้านและประชากรในแต่ละชุมชนสามารถสืบค้น คัดแยกข้อมูล ได้อย่างถูกต้องจากรหัสของชุมชนที่กำหนดขึ้น ทำให้การให้บริการข้อมูลชุมชนแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการให้มีความสะดวกและมีประโยชน์มากขึ้น 1. เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการข้อมูลบ้านและประชากรในชุมชนแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น 2. เพื่อให้การนำข้อมูลของชุมชนมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น เช่น การเลือกตั้งกรรมการชุมชน การบริการสาธารณสุข การเข้า ช่วยเหลือสิทธิต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อให้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรในแต่ละชุมชนเป็นปัจจุบันและถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ 1. เพิ่มระบบรหัสชุมชนเข้าในระบบทะเบียนบ้านของเขตธนบุรี จำนวน 44 ชุมชน ลงในฐานข้อมูลให้ครบทุกหลังคาเรือน 2. เป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการข้อมูลบ้านและประชากรที่อยู่ในชุมชนได้อย่างถูกต้องและสะดวกเพิ่มมากขึ้น 0.00 0.00 สำนักงานเขตธนบุรี 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
42 7.0.1. 4.2. 2560 โครงการจัดเก็บข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการให้บริการประชาชนทางอินเตอร์เน็ต (รักษารอบปี 57) 1. เพื่อให้ประชาชนที่มาขอคัดสำเนาใบอนุญาตการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ได้รับความสะดวก รวดเร็ว 2. เพื่อพัฒนาระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น 3. เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ เพื่อจัดเก็บข้อมูลสแกนใบอนุญาตการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530- 2556 เข้าในระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 3,349 ราย และให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 0.00 0.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
43 7.0.1. 4.2.1 2560 กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ การให้บริการประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ นับว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่นิยมการศึกษาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่เองก็ได้เห็นความสำคัญของการให้บริการในส่วนนี้และได้จัดทำข้อมูลเพื่อประชาสัมำพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเป็นช่องที่สามารถติดต่อสื่อสารกับประชาชนได้สะดวก เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและการดำเนินงานของหน่วยงานให้ผู้รับบริการทราบ ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ตามแนวทางที่กำหนด ทั้ง 5 ด้านคือ ปฏิทินกิจกรรม ปรับปรุงข้องมูล การให้บริการ ข่าวสาร และติดต่อเรา 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
44 7.0.1. 4.2.1 2560 กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางกอกน้อย http://203.155.220.217/bangkoknoi หรือ http://www.bangkok.go.th/bangkoknoi เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆและประชาชน ได้สะดวก รวดเร็ว และเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง -ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตให้เป็นปัจจุบัน -เป็นช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน -เป็นช่องทางตอบคำถามข้อคับข้องใจของประชาชน -เป็นชื่อทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารใหักับประชาชน ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางกอกน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางกอกน้อย 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
45 7.0.1. 4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตตลิ่งชัน เพื่อให้การบริการข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานเขตตลิ่งชัน ให้กับประชาชนได้รับทราบเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เพื่อเพิ่มช่องทางการบริการที่สะดวกและรวดเร็วแก่ประชาชน ระดับผลผลิต 5 เรื่องต่อเดือน นับจำนวนข่าวสารที่ดำเนินการเผยแพร่ภายในปีงบประมาณ 1. ข่าวสาร โดยต้องลงวันที่ที่นำข้อมูลออกเผยแพร่ท้ายหัวข้อข่าวสารทุกรายการ ประกอบด้วย 1.1 ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นการเผยแพร่ข่าวกิจกรรมที่หน่วยงานนำลงในปฏิทินกิจกรรมของเดือนที่ผ่านมา 1.2 ภาพกิจกรรมเป็นการนำภาพถ่าย การจัดกิจกรรมมาเผยแพร่ 1.3 ประกาศ เป็นประกาศต่าง ๆ ที่ประสงค์จะเผยแพร่ เช่น ประกาศของกรุงเทพมหานคร/หน่วยงาน ประกาศอื่น ๆ เช่น การรับสมัครงาน ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคาการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ระดับผลลัพธ์ ร้อยละ 100 นับจากจำนวนครั้งของการปฏิบัติงานตามข้อ 1 - 3 คูณด้วย 100 หารด้วยจำนวนครั้งทั้งหมดของการปฏิบัติงานตามข้อ 1 - 3 1. ปฏิทินกิจกรรม จะต้องลงกิจกรรมต่าง ๆ ที่วางแผนไว้ล่วงหน้าเป็นรายเดือนในปฏิทินกิจกรรม อย่างน้อย 1 เดือน 2. ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรทุก 1 เดือน 3. เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ 0.00 0.00 สำนักงานเขตตลิ่งชัน 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
46 7.0.1. 4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตภาษีเจริญ สำนักงานเขตภาษีเจริญ เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จึงดำเนินการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ข้อมูลข่าวสาร ต่างๆ ในเว็บไซด์สำนักงานเขตภาษีเจริญให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อให้เว็บไซด์ของหน่วยงานได้รับการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ข้อมูลข่าวสาร ต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซด์ของสำนักงานเขตภาษีเจริญให้เป็นไปตามเกณฑ์และเป็นปัจจุบัน 0.00 0.00 สำนักงานเขตภาษีเจริญ 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
47 7.0.1. 4.2.1 2560 การปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ของสำนักงานเขตหนองแขม การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่ต้องให้บริการประชาชนซึ่งอยู่ในรูปแบบเว็บไซต์ เป็นช่องทางสื่อสารที่จำเป็นในปัจจุบัน เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สถิติและกิจกรรมต่างๆให้ประชาชนทราบ ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตหนองแขมให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 0.00 0.00 สำนักงานเขตหนองแขม 2016-10-01 00:00:00 2017-10-01 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
48 7.0.1. 4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางขุนเทียน (ไม่ใช้งบประมาณ) สำนักงานเขตบางขุนเทียนมีการปฏิบัติราชการตามภารกิจของ 10 ฝ่าย เพื่อเป็นการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ภารกิจอำนาจหน้าที่ ให้บริการประชาชน จึงมีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซด์ให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการต่างๆ ของสำนักงานเขตบางขุนเทียนให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซด์ ประกอบด้วย 1. ปฏิทินกิจกรรม 2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร 3. ข่าวสาร 4. การให้บริการ 5. ติดต่อเรา 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางขุนเทียน 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
49 7.0.1. 4.2.1 2560 โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ และการจัดปรับปรุงเว็บไซค์ของหน่วยงานให้ทันสมัย ปัจจุบันประชาชนทั่วไปมีการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาหรือข้อสงสัยต่างๆได้อย่างรวดเร็ว การปรับปรุงเว็ปไซต์ จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานเขตได้อย่างถูกต้อง และทำให้ประชาชนมีความพร้อมเบื้องต้นก่อนที่จะมาใช้บริการ อันจะทำให้เกิดรวดเร็วในการให้บริการและความพึงพอใจสุงสุด สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จึงเล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน และได้ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 1. เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ให้เป็นปัจจุบัน 2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้ทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนข้อมูลการให้บริการของส่วนราชการภายในสำนักงานเขตให้เป็นปัจจุบัน 0.00 0.00 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
50 7.0.1. 4.2. 2560 โครงการจัดเก็บข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการให้บริการประชาชนทางอินเตอร์เน็ต สำนักงานเขตดอนเมืองเป็นหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร มีภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สุขอนามัย การศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการของสำนักงานเขตดอนเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยที่ 1 (พ.ศ. 2556 - 2560) ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมายที่ 7.5.1 กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย (Smart service) เพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง (กรุงเทพมหานคร) ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (Smart city) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานครจึงต้องมีการกำหนดนิยามของตัวชี้วัดให้มีความชัดเจนดำเนินการศึกษา รวบรวม ข้อมูลเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดอนเมืองได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดเก็บฐานข้อมูลใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ของฝ่ายโยธา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 - 2559 ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ทำให้การค้นหาเพื่อคัดสำเนาใบอนุญาตรายเก่าต้องใช้เวลานาน ไม่สะดวกต่อประชาชนที่มาขอรับบริการ จึงได้กำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยการสแกนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (อ.1) ไว้ในฐานข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตดอนเมือง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 1. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี สะดวกแก่การค้นหา และลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ 2. เพื่อเพิ่มช่องทางในการบริการประชาชนด้านการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้สะดวก 3. เพื่อเพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าาที่ในการตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 4. เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 ของการสำรวจตามโครงการ 0.00 0.00 สำนักงานเขตดอนเมือง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
51 7.0.1. 4.2.1 2560 จัดเก็บทะเบียนรับบุตรบุญธรรมและทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันการให้บริการของฝ่ายทะเบียนจะบริการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แต่ยังมีข้อมูลงานทะเบียนบางประเภทที่ยังไม่ได้มีการจัดเก็บลงระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ไม่สามารถให้บริการผ่านระบบออนไลน์ได้ เช่นข้อมูลของทะเบียนรับบุตรบุญธรรมและทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมบางส่วนที่เป็นข้อมูลเก่าก่อนการเปิดให้บริการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถตรวจสอบและคัดรับรองจากฐานข้อมูลทะเบียนรับบุตรบุญธรรมและทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมได้ เกิดความยุ่งยากในการตรวจสอบ และทำให้ผู้มารับบริการไม่ได้รับความสะดวกและเกิดความล่าช้าในการให้บริการ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจตุจักรจึงได้จัดทำโครงการจัดเก็บทะเบียนรับบุตรบุญธรรมและทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะทำการจัดเก็บข้อมูลการทะเบียนรับบุตรบุญธรรมและทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม ตั้งแต่ พ.ศ.2532-2551 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้ดำเนินจัดเก็บลงระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำให้การบริการตรวจสอบและคัดรับรองข้อมูลทะเบียนรับบุตรบุญธรรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเอกสารที่ต้องมีการจัดเก็บลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการ 3. เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว 4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการนำทรัพยากรขององค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 5. เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด และมีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการของฝ่ายทะเบียน ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนรับบุตรบุญธรรมและทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532-2551 ลงฐานข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 0.00 0.00 สำนักงานเขตจตุจักร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
52 7.0.1. 4.2.1 2560 เพิ่มรหัสชุมชนในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร ปัจจุบัน ข้อมูลจำนวนบ้านและจำนวนประชากรมีความจำเป็นต่อการกำหนดนโยบายของรัฐในการให้ความช่วยเหลือและการพัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกันระหว่างจำนวนบ้านและบุคคลที่อยู่อาศัยในทะเบียนบ้าน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการและสวัสดิการต่างๆ ที่รัฐจัดสรรให้ ดังนั้น ถ้าได้มีการนำข้อมูลชุมชนมากำหนดไว้ในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร โดยกำหนดรหัสแต่ละชุมชนเข้าไว้ในฐานข้อมูลบ้านแต่ละหลังในแต่ละชุมชน ก็จะทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลบ้าน และข้อมูลประชากร ในแต่ละชุมชนได้อย่างถูกต้องตามรหัสชุมชนที่กำหนดขึ้น สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการเลือกตั้งกรรมการชุมชน การตรวจสอบบุคคลในชุมชน ใช้ในด้านการศึกษา การสาธารณสุข ทำให้สามารถให้บริการข้อมูลชุมชนแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการที่สะดวก และนำระบบสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 1. เพื่อเพิ่มข้อมูลประเภทชื่อชุมชนในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรในพื้นที่เขตจตุจักร 2. เพื่อให้ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ สามารถนำข้อมูลบ้านที่ได้ระบุชุมชนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ตามที่กฎหมายกำหนด 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ 4. เพื่อให้ทราบจำนวนบ้านในแต่ละชุมชนที่ถูกต้องตรงตามฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร 1. เพิ่มรหัสชุมชน จำนวน 42 ชุมชน ในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร 2. เพิ่มช่องทางการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับบ้าน และประชากรที่อยู่ในชุมชนได้อย่างถูกต้อง และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 0.00 0.00 สำนักงานเขตจตุจักร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
53 7.0.1. 4.2. 2560 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซด์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซด์ของสำนักงานเขตให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ สำนักงานเขตบึงกุ่ม ให้เป็นปัจจุบัน ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตบึงกุ่ม อย่างน้อย เดือนละ 2 ครั้ง 0.00 0.00 สำนักงานเขตบึงกุ่ม 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
54 7.0.1. 4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับปรุงเว็บไซด์สำนักงานเขตสาทร หน่วยงานมีการปรับปรุงข้อมูลในเว็ปไซต์ ประกอบด้วย ปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข่าวสาร การให้บริการ และติดต่อเรา 1. เพื่อสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครตามยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลในทุก ๆ ด้านของสำนักงานเขตสาทรเป็นไปอย่างมีระบบ ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 3. เพื่อให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลงาน ข่าวเขตสาทร ข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเว็บไซด์เขตสาทร ซึ่งสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง 4. เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ให้กับผู้ต้องการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตสาทร 5. เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การร้องทุกข์ 6. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการให้บริการแก่ประชาชน 1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลงานต่าง ๆ ของเขตสาทร ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด 2. เพื่อให้การปรับปรุงเว็บไซด์เขตสาทรมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 3. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้า และใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 4. เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 0.00 0.00 สำนักงานเขตสาทร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
55 7.0.1. 4.2. 2560 โครงการการให้บริการข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลด้วยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ online ฝ่ายทะเบียน ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนชื่อตัว (ช.3) และการร่วมใช้ชื่อสกุล (ช.4) ด้วยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ online เพื่อประโยชน์สำหรับประชาชนเจ้าของรายการหรือผู้มีส่วนได้เสียในการตรวจสอบหรือคัดรับรองสำหรับใช้อ้างอิงในกรณีต่าง ๆ โดยได้ดำเนินการให้บริการข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลด้วยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ online และทอดแบบสอบถามความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการที่มาขอสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล เพื่อจะได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจ และความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด 1. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลและได้รับความพึงพอใจสูงสุด 2. เพื่อนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาขอสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 1. เพื่อให้การบริการสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลแก่ผู้รับบริการ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด (ไม่เกิน 2 นาที/ราย) 2. เพื่อติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาขอสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลให้ได้ในระดับมากที่สุด 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางคอแหลม 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
56 7.0.1. 4.2.1 2560 โครงการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางคอแหลม 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของเขตให้ประชาชนทั่วไปทราบ 2. เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ จากประชาชน นำมาพัฒนาการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของเขตให้ประชาชนทั่วไปทราบ 2. เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ จากประชาชน นำมาพัฒนาการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลคะแนน 90 คะแนน 1. ปฏิทินกิจกรรม (10 คะแนน/ปี) โดยหน่วยงานดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 59 – สิงหาคม 60 ซึ่งจะต้องลงกิจกรรมต่างๆ ที่วางแผนไว้ล่วงหน้าเป็นรายเดือนในปฏิทินกิจกรรม อย่างน้อย 1 เดือนและดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน 2. เกี่ยวกับองค์กร (20 คะแนน/ปี) ดังนี้ 2.1 ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน 2.2 โครงสร้าง/ผู้บริหาร 2.3 แผนปฏิบัติราชการ 2.4 สถิติ/ผลงานของหน่วยงาน ส่วนราชการ โดยแบ่งการให้คะแนน ดังนี้ 1) การนำเข้าข้อมูลให้ครบถ้วนทุกรายการ (5 คะแนน) มีกำหนดเวลาดำเนินการ ดังนี้ - ลงข้อมูลครบถ้วน ภายใน ธ.ค. 2559 ได้รับ 5 คะแนน - ลงข้อมูลครบถ้วน ภายใน ม.ค.2560 ได้รับ 4 คะแนน - ลงข้อมูลครบถ้วน ภายใน ก.พ.2560 ได้รับ 3 คะแนน - ลงข้อมูลครบถ้วน ภายใน มี.ค.2560 ได้รับ 2 คะแนน หากพ้นจากที่กำหนด จะไม่ได้รับคะแนนในส่วนนี้ 2) การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (ข้อ 2.2 และข้อ 2.4) (15 คะแนน) ดังนี้ - ครั้งที่ 1 แล้วเสร็จภายใน 25 มี.ค.60 - ครั้งที่ 2 แล้วเสร็จภายใน 25 มิ.ย.60 - ครั้งที่ 3 แล้วเสร็จภายใน 25 ก.ย.60 3. ข่าวสาร (48 คะแนน) โดยต้องลงวันที่ที่นำข้อมูลออกเผยแพร่ท้ายหัวข้อข่าวสารทุกรายการ หากไม่ลงวันที่จะไม่นำเรื่องนั้นๆมารวมเพื่อคิดเป็นผลคะแนน ประกอบด้วย 3.1 ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นการเผยแพร่ข่าวกิจกรรมที่หน่วยงานนำลงในปฏิทินกิจกรรมของเดือนที่ผ่านมา 3.2 ภาพกิจกรรมเป็นการนำภาพถ่ายการจัดกิจกรรมมาเผยแพร่ 3.3 ประกาศ เป็นประกาศต่างๆ ที่ประสงค์จะเผยแพร่ เช่น ประกาศของกรุงเทพมหานคร/หน่วยงาน ประกาศอื่นๆ เช่น การรับสมัครงาน ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง เช่นประกาศประกวดราคาประกาศสอบราคา ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยแบ่งการให้คะแนน ดังนี้ - ปรับปรุง 2 ครั้ง/เดือน ได้ 1 คะแนน - ปรับปรุง 3 ครั้ง/เดือน ได้ 2 คะแนน - ปรับปรุง 4 ครั้ง/เดือน ได้ 3 คะแนน - ปรับปรุง 5 ครั้ง/เดือน ได้ 4 คะแนน ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน 4. การให้บริการ (18 คะแนน ) ประกอบด้วย 4.1 การให้บริการของหน่วยงาน (10 คะแนน) เป็นการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงาน เช่น เอกสารประกอบ ขั้นตอนระยะเวลาในการดำเนินการ ชื่อและสถานที่ตั้งของส่วนราชการที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ โดยลงช้อมูลแล้วเสร็จ ภายใน มี.ค.60 หากพ้นจากที่กำหนด จะไม่ได้รับคะแนนในส่วนนี้ 4.2 แบบฟอร์มการให้บริการที่สามารถ Download ได้ (8 คะแนน)เป็นแบบฟอร์มการให้บริการของหน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัด สนป.ซึ่งดำเนินการเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมา 1 แบบฟอร์ม เสร็จภายในเดือน ก.พ.60 ได้รับ 4 คะแนนและดำเนินการเพิ่มเติมจากเดือน ก.พ.60 อีก 1 แบบฟอร์มเสร็จภายในเดือน พ.ค.60 ได้รับอีก 4 คะแนน 5. ติดต่อเรา (4 คะแนน) ต้องแสดงข้อมูลที่อยู่ พร้อมรหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัด และที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail) และแผนที่แสดงสถานที่ตั้งของหน่วยงาน โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2559 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางคอแหลม 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
57 7.0.1. 4.2.1 2560 การปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขต - หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับสำนัก สำนักงาน สำนักงานเขต และส่วนราชการในสังกัดสำนัก ปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๗๗ หน่วยงาน - เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร (www.bangkok.go.th) หรือเว็บไซต์ที่หน่วยงานจัดทำขึ้น และมีการ Link มายังเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร - ข้อมูลบนเว็บไซต์ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานตามข้อ ๑ ที่เผยแพร่และให้บริการบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย - ปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข่าวสาร การให้บริการ ติดต่อเรา เพื่อให้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตให้แก่ประชาชน กำหนดและปรับปรุงหัวข้อในเว็บไซต์ 5 หัวข้อ ดังนี้ 1 ปฏิทินกิจกรรม 2 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร 3 ข่าวสาร 4 การให้บริการ 5 ติดต่อเรา 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางซื่อ 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
58 7.0.1. 4.2. 2560 โครงการการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการแจ้งเตือนการขอถอนค้ำประกัน (โครงการให้บริการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) โครงการให้บริการที่ดีที่สุด หมายถึง โครงการที่หน่วยงานคิดค้นเพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย คล่องตัว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ ภายใต้แนวคิดการยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 2. ปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย คล่องตัว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ งานบริการของหน่วยงานเป็นที่ประทับใจของผู้มาใช้บริการกับสำนักงานเขต 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางพลัด 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
59 7.0.1. 4.2. 2560 กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานและแผนที่ สำนักงานเขตบางพลัด สำนักงานเขตบางพลัดในฐานะหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ การบริหารการปกครอง ความมั่นคง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่ เช่น ที่ตั้งชุมชน หน่วยออกเสียง และข้อมูลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง นำไปจัดแผนที่แสดงการดำเนินการลงในเว็บไซต์ Google maps ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การวางแผนและการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านที่ 9 เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน มิติที่ 9.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป้าประสงค์ที่ 9.5.1 นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการให้บริการประชาชน มาตรการสร้างข้อมูลสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2560 1. เพื่อเป็นคลังข้อมูลของสำนักงานเขตบางพลัด 2. เพื่อสร้างแผนที่ข้อมูล GIS โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 4. เพื่อประโยชน์ในการศึกษาของนักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวนแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อย่างน้อย 1 แผนที่ (นับจากจำนวนแผนที่ที่ได้จัดทำแล้วเสร็จและสามารถเผยแพร่ให้บริการประชาชนผ่าน Google map และเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางพลัด) 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางพลัด 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
60 7.0.1. 4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขต สร้างฐานข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงบริการต่างๆในกทม. มีการลงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเผยแพร่และให้บริการบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ 1.ปฏิทินกิจกรรม 2.ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การ 3.ข่าวสาร 4.การให้บริการ 5.ติดต่อเรา 1 เพื่อให้การรายงานข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตบางพลัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2 เพิ่อปรับปรุงข่าวสารของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน ปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางพลัด อย่างน้อย 3 หัวข้อต่อเดือน ประกอบด้วย 1. ปฏิทินกิจกรรม มีการลงกิจกรรมต่างๆที่วางแผนไว้ล่วงหน้าเป็นรายเดือนในกิจกรรม อย่างน้อย 1 เดือน และดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน 2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ประกอบด้วย ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน โครงสร้าง/ผู้บริหาร แผนปฏิบัติราชการ สถิติ/ผลงานของหน่วยงาน และข้อมูลทางกายภาพ 3. ข่าวสาร เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมที่ได้นำลงในปฏิทินกิจกรรมของเดือนที่ผ่านมา ภาพกิจกรรมที่สำนักงานเขตดำเนินการ ประกาศต่างๆ ที่ประสงค์จะเผยแพร่ 4. การให้บริการ การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงาน เช่น เอกสารประกอบ ขั้นตอน ระยะเวลาในการดำเนินการ ชื่อและสถานที่ตั้งของส่วนราชการที่ติดต่อ แบบฟอร์มการให้บริการที่สามารถ Download ได้ ตามภารกิจหน้าที่ของสำนักงานเขตครบทุกฝ่าย 5. ติดต่อเรา ข้อมูลที่อยู่ พร้อมรหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัด และที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และ แผนที่แสดงสถานที่ตั้งของหน่วยงาน 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางพลัด 2016-10-01 00:00:00 2017-10-01 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
61 7.0.1. 4.2.1 2560 กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลเว็ปไซต์สำนักงานเขตจอมทอง เพื่อปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร ภาพกิจกรรม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตให้เป็นปัจจุบัน เพื่อปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ในเว็ปไซต์ของสำนักงานเขตจอมทองให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ดำเนินการปรับปรุงเว็ปไซต์แต่ละหัวข้อ ดังนี้ 1. ปฏิทินกิจกรรม 12 คะแนน 2. เกี่ยวกับองค์กร 20 คะแนน 3. ข่าวสาร 48 คะแนน 4. การให้บริการ 16 คะแนน 5. ติดต่อเรา 4 คะแนน 0.00 0.00 สำนักงานเขตจอมทอง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
62 7.0.1. 4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์เขตสวนหลวงให้เป็นปัจจุบัน 1. เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศและเว็บไซต์เพื่อบริการประชาชน 2. เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกที่มากขึ้น 1.เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. เพื่อพัฒนาหน่วยงานของกรุงเทพมหานครให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยมีข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 90 คะแนน 0.00 0.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
63 7.0.1. 4.2.1 2560 กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์หลักสี่เพื่อบริการข้อมูลแก่ประชาชน ปัจจุบันการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต้องมีความถูกต้องและรวดเร็ว ดังนั้นสำนักงานเขตหลักสี่จึงมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานและให้บริการบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย 3.1 ปฏิทินกิจกรรม 3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร 3.3 ข่าวสาร 3.4 การให้บริการ 3.5 ติดต่อเรา - ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน - เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ - เผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ของสำนักงานเขต - เว็บไซต์ของหน่วยงานได้รับการให้มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน - เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบทุกสัปดาห์ - เผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ของสำนักงานเขตและปรับปรุงให้ทันเหตุการณ์ 0.00 0.00 สำนักงานเขตหลักสี่ 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
64 7.0.1. 4.2.1 2560 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนักงานเขตหลักสี่ ผ่านแอพพลิเคชั่น Line@ ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทำให้การติดต่อสื่อสารมีความสะดวก รวดเร็วขึ้น ซึ่งแอพพลิเคชั้น Line@ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้การติดต่อสื่อสาร การส่งข้อมูล ข่าวสาร เกิดความรวดเร็ว สำนักงานเขตหลักสี่จึงได้นำ Line@ มาให้ประโยชน์ในการส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆให้ประชาชนได้ทราบ เพื่อที่จะช่วยทำให้ประชาชนและผู้รับบริการ ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อกับสำนักงานเขตหลักสี่ - จำนวนผู้ติดตามผ่านเครือข่ายแอพพลิเคชั่น Line@ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 100 ราย -ผู้ติดตามผ่านเครือข่ายแอพพลิเคชั่น Line@ มีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุดร้อยละ 80 0.00 0.00 สำนักงานเขตหลักสี่ 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
65 7.0.1. 4.2. 2560 กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear(BFC) การดำเนินการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การดำเนินการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้รับบริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear (BFC) เกิดความพึงพอใจสูงสุด 0.00 0.00 สำนักงานเขตหลักสี่ 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
66 7.0.1. 4.2. 2560 โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม โครงการ ด้วยระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม โครงการ ด้วยระบบสารสนเทศและเว็บไซต์เป็นการเพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนและสำนักงานเขต เพื่อช่วยให้ภาคเอกชนและภาคส่วนต่างๆ รับรู้การทำงานและเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 1. เพื่อให้ข้อมูลของเขตสายไหมเป็นปัจจุบัน 2. เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของสำนักงานเขตได้ เพื่อให้ประชาชนผู้มาใช้บริการของสำนักงานเขตสายไหมและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตสายไหมได้อย่างสะดวก รวดเร็วและได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 0.00 0.00 สำนักงานเขตสายไหม 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
67 7.0.1. 4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ด้วยการบริการของสำนักงานเขตคันนายาว จำเป็นต้องให้ครอบคลุมทุกด้าน รวมไปถึงการให้บริการด้านอิเล็กทรอกนิกส์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว และสะดวกมากยิ่งขึ้น จึงต้องมีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติราชการเพื่อมุ่งสู่การเป็นหน่วยราชการอีเล็กทรอนิกส์ การปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 0.00 0.00 สำนักงานเขตคันนายาว 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
68 7.0.1. 4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามเกณฑ์การประเมินผล สำนักงานเขตวังทองหลางวังทองหลาง เล็งเห็นความสำคัญของเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จึงดำเนินการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในเว็บไซต์สำนักงานเขตวังทองหลางให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 1. เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน 2. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตวังทองหลาง เป้นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 0.00 0.00 สำนักงานเขตวังทองหลาง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
69 7.0.1. 4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซด์ของสำนักงานเขตคลองสามวา ปรับปรุงเว็ปไซค์สำนักงานเขตให้เป็นปัจจุบัน 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ทางราชการของสำนักงานเขตคลองสามวาได้อย่างรวดเร็ว 2. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารจัดการแนวใหม่ 3 . เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในลักษณะโต้ตอบกับสำนักงานเขตเพื่อนำข้อมูลได้รับมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป ผลผลิต การจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข้อมูลการให้บริการ รวมทั้งสถิติที่สำคัญของสำนักงานเขต และมีแบบฟอร์มให้สามารถดาวน์โหลดได้ 0.00 0.00 สำนักงานเขตคลองสามวา 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
70 7.0.1. 4.2.1 2560 ปรับปรุงเว็บไซต์เขตบางนาให้เป็นปัจจุบัน ในปัจจุบันองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำเว็บไซต์หน่วยงานขึ้นเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สำนักงานเขตบางนาจึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของสำนักงานเขตบางนา ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของเขตให้เป็นปัจจุบัน และเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง โดยข้อมูลที่เผยแพร่และให้บริการบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย ปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข่าวสาร การให้บริการ ติดต่อเรา เป็นต้น 1. เพื่อเผยแพประชาสัมพันธ์ผลงานของสำนักงานเขตบางนา 2. ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตบางนาให้เป็นปัจจุบัน 3. เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับประชาชน หน่วยงานมีการปรับปรุงเว็บไซต์ ทุก 15 วัน จำนวนครั้งในการปรับปรุงมากกว่า 2 ครั้ง/เดือน 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางนา 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
71 7.0.1. 4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานเขต ในปัจจุบันองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำเว็บไซต์หน่วยงานขึ้นเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สำนักงานเขตทวีวัฒนาจึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของสำนักงานเขตทวีวัฒนา ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของเขตให้เป็นปัจจุบัน และเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง โดยข้อมูลที่เผยแพร่และให้บริการบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย ปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข่าวสาร การให้บริการ ติดต่อเรา เป็นต้น 1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้กับประชาชน 2. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการของประชาชน มีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซด์ของหน่วยงาน จำนวน 5 หัวข้อ ได้แก่ 1. ปฏิทินกิจกรรม 2. เกี่ยวกับองค์กร 3. ข่าวสาร 4. การให้บริการ 5.ติดต่อเรา ให้เป็นปัจจุบัน โดยปรับปรุงอย่างน้อย 2 หัวข้อต่อเดือน 0.00 0.00 สำนักงานเขตทวีวัฒนา 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
72 7.0.1. 4.2.1 2560 การปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ของสำนักงานเขตทุ่งครุ เพิ่มระบบสารสนเทศและ/หรือระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริการประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐ (e-Service/m-Service) เพิ่มระบบสารสนเทศและ/หรือระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริการประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐ (e-Service/m-Service) และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการเพื่อมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานราชการอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์สำนักงานเขตทุ่งครุ 2 ครั้งต่อเดือน 0.00 0.00 สำนักงานเขตทุ่งครุ 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
73 7.0.1. 4.2.1 2560 โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสารทะเบียนราษฎร 1.เพื่อปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสารทางทะเบียนราษฎร ให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการสืบค้น และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง สร้างความพึงพอใจ ให้แก่ผู้รับบริการ 2.เพื่อรวบรวมข้อมูลดัชนีของแฟ้มเอกสารต่างๆ จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 1.ปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสารงานทะเบียนราษฎร ประเภทใบแจ้งย้ายถิ่นที่อยู่ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2541 - 30 กันยายน 2560 2.ปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสารทะเบียนบ้านฉบับปี 2499, ปี 2515, ปี 2526 และปี 2530 0.00 0.00 สำนักงานเขตทุ่งครุ 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
74 7.0.1. 4.2.1 2561 5.กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร(สำนักงาน ก.ก.) ได้มีการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน ก.ก. และเชื่อมโยงกับเครือข่ายของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริการแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ดังนั้นเพื่อให้การบริการข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. มีความทันสมัย จึงจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. ให้มีการจัดระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน ก.ก. ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. สามารถให้บริการข้อมูล ข่าวสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครตามภารกิจความรับผิดชอบที่มีความทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 0.00 0.00 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
75 7.0.1. 4.2. 2561 7. กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นศูนย์ฯ โดดเด่น (ฝอ.) นายกรัฐมนตรีกำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมทั้งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีีร่วมกับทุกหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการบริหารงานภาครัฐให้ได้ภายในปี 2560 และนำผลงานมาคัดเลือกเพื่อมอบประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ซึ่งหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 หน่วยงาน สมัครเข้ารับการคัดเลือก และสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น สำหรับปี 2561 กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการผลักดันให้หน่วยงานอื่น ๆ มีการดำเนินการได้ระดับเกณฑ์มาตรฐานขั้นสูงจนกระทั่งสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ โดดเด่นได้ กระตุ้นให้หน่วยงานมีความตื่นตัวในการดำเนินการอันเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย และส่งผลให้หน่วยงานมีการดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสารเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นการยกระดับคุณภาพการดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพ-มหานคร และสอดรับกับนโยบายการบริหารงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพเทพมหานคร "นโยบายทันใจ" นโยบายที่ 1 สะอาด (CLEAN) การบริหารราชการใสสะอาด - กระตุ้นให้หน่วยงานมีความตื่นตัวในการดำเนินการอันเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย และหน่วยงานมีการดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐาน - ผลักดันให้หน่วยงานสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยงาน 0.00 0.00 ** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
76 7.0.1. 4.2.1 2561 (5) กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานครผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานครผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 เพื่อจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่จำเป็นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร 2 เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหาครผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีการใช้องค์ความรู้ และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 0.00 0.00 ** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
77 7.0.2. 4.2. 2561 (16) กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลข้าราชการขอย้ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 1. หนังสือที่ข้าราชการแจ้งความประสงค์ขอย้าย หมายถึง หนังสือที่ต้นสังกัดของข้าราชการแต่ละหน่วยงานอนุญาตให้ข้าราชการที่แจ้งความประสงค์ขอย้ายไปหน่วยงานอื่นได้ 2. ความถูกต้อง หมายถึง บันทึกเหตุผลที่ขอย้ายของข้าราชการที่แจ้งความประสงค์ขอย้ายในระบบคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องตามหนังสือแจ้งความประสงค์ขอย้ายของแต่ละหน่วยงาน 1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลการขอย้ายของข้าราชการกรุงเทพมหานครในระบบคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลประกอบการจัดทำคำสั่งทางการบริหารงานบุคคล 3. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลข้าราชการขอย้ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของกองการเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 100 0.00 0.00 ** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
78 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคคล และบันทึกเป็นฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน จำนวนองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน หรือด้านการบริหารงานด้านต่าง ๆ ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การประชุม การเผยแพร่ในระบบอินทราเน็ต การจัดทำคู่มือ การจัดทำรายงาน ฯลฯ 0.00 0.00 ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
79 7.0.1. 4.2.1 2561 กิจกรรมการส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจนำข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบัติ การส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจนำข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบัติ หรือเริ่มที่จะดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนา เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยรับตรวจ จำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ที่หน่วยรับตรวจยอมรับและนำไปปฏิบัติ 0.00 0.00 ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
80 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน การจัดทำระบบสารสนเทศและเว็บไซต์เพื่อให้บริการประชาชน และหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เว็บไซต์ของสำนักงานตรวจสอบภายในมีการปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข่าวสารกิจกรรม การให้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ฯลฯ จำนวนครั้งของการปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข่าวสารกิจกรรม การให้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ฯลฯ บนเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน 0.00 0.00 ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
81 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมการจัดเก็บรายงานผลการตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายในสามารถนำรายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงิน และหรือรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน ที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (ปลัดกทม. หรือรองปลัดกทม.) ลงนามรับทราบหรือสั่งการเรียบร้อยแล้ว เข้าจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจสอบภายใน การนำรายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงิน และหรือรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (ปลัดกทม. หรือรองปลัดกทม.) ลงนามรับทราบหรือสั่งการเรียบร้อยแล้ว เข้าจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจสอบภายในได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวนรายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงิน และหรือรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานที่นำเข้าเก็บในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจสอบภายใน ภายใน ๑๐ วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครลงนาม 0.00 0.00 ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
82 7.0.1. 4.2.1 2561 2. โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรหลักที่มีหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรและองค์กรของกรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและทั่วถึง มุ่งเน้นการพัฒนาข้าราชการโดยยึดหลักสมรรถนะและการพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อให้ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทรงความรู้ ส่วนวิชาการ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร โดยจัดทำระบบ e-Learning ซึ่งได้รับความสนใจจากข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครเข้าเรียนรู้ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวเน้นการเรียนรู้จากความสนใจของผู้เรียนที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดทักษะที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง 1. เพื่อให้บุคลากรของกรุงเทพมหานคร สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ online ได้ตามความสะดวกทั้งด้านเวลา และสถานที่ 2. เพื่อให้มีหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านระบบสารสนเทศ ที่รองรับรูปแบบการเรียนรู้ในอนาคต 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ในการควบคุม และพัฒนาระบบการเรียน online จัดทำเนื้อหาการเรียนรู้และให้บริการในระบบ e - Learning ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง/ปี เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร และผู้สนใจทั่วไป สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ online ซึ่งจะรองรับได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 500 คน 0.00 0.00 ** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
83 7.0.1. 1.2. 2561 10. โครงการฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการปฏิบัติงาน และการบริหารงานนโยบายต่าง ๆ ทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรหนึ่งที่เห็นความสำคัญ ในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานราชการ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) จำเป็นต้องมีการพัฒนาการดำเนินงานด้านการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การจัดการระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน และ การสร้างงานหรือสื่อนำเสนอมัลติมิเดียออนไลน์ โดยสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและก้าวทัน ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบด้าน ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการปรับสมรรถนะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ของข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีศักยภาพสูงขึ้น สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครจึงเห็นสมควรจัดการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมข้าราชการของกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารและพัฒนามหานคร ๑. เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด ๒. เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ และนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อนโยบายรัฐบาลในการยกระดับงานบริหารภาครัฐด้วยการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิตอล ฝึกอบรมข้าราชการกรุงเทพมหานครประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน – อาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนัก สำนักงานเขต และส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น ๑๕ รุ่น ๆ ละ ๒๕ คน รวมจำนวน ๓๗๕ คน วิทยากร รุ่นละ ๒ คน และเจ้าหน้าที่ รุ่นละ ๑ คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นละ ๒๘ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๒๐ คน 1,520,000.00 1,261,054.00 ** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
84 7.0.1. 4.2. 2561 29. กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้ถูกต้อง สมบูรณ์ มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นปัจจุบัน สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการพัฒนาองค์การและทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร จึงได้มีการจัดเก็บฐานข้อมูลการพัฒนาข้าราชการแต่ละหลักสูตรที่สถาบันฯ เป็นผู้จัดดำเนินการ 1. เพื่อออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร/โครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2561 ของสถาบันฯ ร้อยละ 90 ของความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 0.00 0.00 ** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
85 7.0.1. 6.2. 2561 29.โครงการเข้าร่วมการประชุมด้านนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ตัวชี้วัดที่ 6) บุคลากรกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณืเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาตามหลักสมรรถนะมีการนำเนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนามาเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์หรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน บุคลากรกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และนำเนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนามาเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์หรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัดที่ 6 เป้าหมาย ร้อยละ 30) 897,300.00 540,475.00 ** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2017-11-15 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
86 7.0.1. 6.2. 2561 โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2561 (สพธ.)(ข้อบัญญัติฯ) การกระตุ้นให้สร้างผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งในรูปแบบสิ่งประดิษฐ์หรือกระบวนการในการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมให้เกิดขึ้นในองค์กร เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกส่วนราชการของสำนักอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข และเป็นเครื่องมือช่วยเผยแพร่และรวบรวมผลงานตัวอย่างนวัตกรรมที่ดีของสำนักอนามัย ผ่านสื่อต่างๆ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอย่างกว้างขวาง นำสู่การพัฒนาต่อยอดและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของข้าราชการและบุคลากรในการพัฒนางานบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป 1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การคิดนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์จากงานที่ทำประจำ 2. จัดงานแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อยอดผลงานนวัตกรรมฯ ตัดสินผลงาน และแสดงผลงานนวัตกรรมระหว่างหน่วยงานในเครือข่าย เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมงานประจำจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้นำเสนอผลงาน และสามารถนำแนวคิดที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่องานบริการประชาชน ตลอดจนได้เผยแพร่ผลงานให้หน่วยงานต่างๆได้รับรู้ เชิงปริมาณ - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 ครั้ง ให้กับข้าราชการสำนักอนามัย - จัดงานแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข 1 ครั้ง โดยมีผู้ร่วมงาน 450 คน เป็นข้าราชการทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยมีการประกวดและตัดสินผลงานในวันจัดงาน ตลอดจนการจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่นวัตกรรมฯ ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 1,000 เล่ม 900,000.00 886,819.00 สำนักอนามัย 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
87 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมบำรุงรักษาระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (สพธ.)(ข้อบัญญัติฯ) เพื่อพัฒนาติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา หน่วยบริการทางการแพทย์ กทม. 1 และกทม. 2 รวมถึงคลินิกสัตวแพทย์ เพื่อการปฏิบัติงานและบริหารจัดการสำหรับการให้บริการรักษาพยาบาล การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อพัฒนาติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา หน่วยบริการทางการแพทย์ กทม. 1 และกทม. 2 รวมถึงคลินิกสัตวแพทย์ เพื่อการปฏิบัติงานและบริหารจัดการสำหรับการให้บริการรักษาพยาบาล การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อพัฒนาติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา หน่วยบริการทางการแพทย์ กทม. 1 และกทม. 2 รวมถึงคลินิกสัตวแพทย์ เพื่อการปฏิบัติงานและบริหารจัดการสำหรับการให้บริการรักษาพยาบาล การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เชิงสถิติ 7,700,000.00 5,000,000.00 สำนักอนามัย 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
88 7.0.1. 4.2. 2561 โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ส่งต่อเพื่อการรักษาพยาบาลและการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (กพส.) จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน โดยกองการพยาบาลสาธารณสุข เริ่มการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 มีรายงานจำนวนผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่จากการส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ระหว่างเดือน เมษายน-กันยายน 2559 มีจำนวน 4,784 ราย และระหว่างเดือนตุลาคม 2559 -มีนาคม 2560 มีจำนวนถึง 9,273 ราย นับว่าเป็นสถานการณ์ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาโปรแกรม การจัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วยและผู้สูงอายุเพื่อการดูแลต่อเนื่อง (Home Health Care) นั้น โปรแกรมในส่วนของระบบการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (Home Health Care) และระบบการให้การพยาบาลในลักษณะ Home Ward ของศูนย์บริการสาธารณสุข ยังมีข้อจำกัดในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน เนื่องจากข้อจำกัดของการพัฒนาโปรแกรม รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล ในปัจจุบันที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงความต้องการในการใช้ข้อมูลทางการรักษาพยาบาลและข้อมูลการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านเพิ่มมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะข้อมูลพยาบาลผู้จัดการสุขภาพ (Nurse Care Manager) ข้อมูลผู้ดูแลช่วยเหลือ (Caregiver) ข้อมูลแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ซึ่งเป็นข้อมูลที่สนับสนุนการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพของการพยาบาล ได้แก่แผนการจัดระบบการพยาบาลเฉพาะโรค แผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (Nursing Care Plans) การพัฒนาระบบการให้คำปรึกษา เพื่อวางแผนให้การพยาบาลผ่านระบบสารสนเทศ เชื่อมโยง Family doctor เชื่อมโยงการสั่งการรักษาพยาบาลผ่านระบบ Telemedicine เป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบ Real-time ระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขกับโรงพยาบาลเครือข่าย เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางและค่าใช้จ่ายเพื่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล เป็นบริการที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน กองการพยาบาลสาธารณสุขตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้เกิดระบบงานที่สนับสนุนการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน ให้เกิดความรวดเร็ว เพื่อการดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างเหมาะสมไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวมากเกินไป ให้บริการดูแลด้านสาธารณสุขถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ตามปัญหาสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี เข้าถึงบริการอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม เป็นการสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทร และสมานฉันท์ กองการพยาบาลสาธารณสุขจึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถช่วยให้กระบวนการบริหารจัดการเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน และการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพให้กับประชาชนต่อไป 1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ส่งต่อเพื่อการรักษาพยาบาลและการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน ในการบริหารจัดการงานการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (Home Health Care) และการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ระหว่างหน่วยงาน กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานครโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และ สถานพยาบาลเครือข่าย ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และให้อยู่บนระบบ Cloud ของ กรุงเทพมหานคร 3 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของแผนการพยาบาลเฉพาะโรค แผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (Nursing Care Plans) 4 เพื่อพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ดูแล (Mobile Application for Caregiver) สนับสนุนการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 1 ระบบสารสนเทศสามารถใช้งานระบบการรักษาพยาบาลและระบบการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านได้อย่างประสิทธิภาพ โดยมี 1.1 ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing Systems) 1.2 ระบบการรายงาน (Management Report Systems) 1.3 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Report System) 1.4 ระบบสารสนเทศสำนักงาน (Office Information Systems) 2 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 3 ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการรักษาพยาบาลและระบบการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านระหว่างหน่วยงาน ได้แก่โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 5 แห่ง และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร และอยู่บนระบบ Cloud ของ กทม. 4 ระบบสารสนเทศของแผนการพยาบาลเฉพาะโรค แผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (Nursing Care Plans) 5 โมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application for Caregiver) สำหรับผู้ดูแล (Caregiver) สามารถใช้งานสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 1 ระบบ 15,918,258.00 0.00 สำนักอนามัย 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
89 7.0.1. 3.1.1 2561 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครจะมีฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลถนน สะพาน อาคาร การควบคุมงานก่อสร้าง และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาบริหารจัดการด้านงบประมาณและเพื่อวางแผนในการบริหารจัดการให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองมหานครที่น่าอยู่ โดย 1.นำเข้าข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ของสำนักการโยธา และบูรณาการให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลบนเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศบนแผนที่ของกรุงเทพมหานคร 2.พัฒนาระบบบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และมีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสำหรับให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่ภายใต้หน่วยงานของสำนักการโยธาและหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 3.ฝึกอบรมบุคลากรของกรุงเทพมหานครในด้านการใช้งานระบบการบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ให้สามารถใช้งานระบบและข้อมูลที่มีอยู่บนเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.นำเข้าข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ของสำนักการโยธา และบูรณาการให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลบนเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศบนแผนที่ของกรุงเทพมหานคร 2.พัฒนาระบบบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และมีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสำหรับให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่ภายใต้หน่วยงานของสำนักการโยธาและหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 3.ฝึกอบรมบุคลากรของกรุงเทพมหานครในด้านการใช้งานระบบการบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ให้สามารถใช้งานระบบและข้อมูลที่มีอยู่บนเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 4 20,000,000.00 24,965,480.00 สํานักการโยธา 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
90 7.0.1. 4.2. 2561 โครงการรับชำระภาษีผ่านระบบ QR Payment การดำรงชีวิตของผู้คนในปัจจุบันต้องการความสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะการให้บริการภาครัฐ ซึ่งต้องมีบริหารจัดการที่รวดเร็วซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการชำระภาษีอยู่แล้วรวม 7 ช่องทาง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก่ประชาชนจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเพิ่มช่องทางการรับชำระภาษีอีก 1 ช่องทาง คือ การรับชำระภาษีผ่านระบบ QR Payment เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย โดยไม่ต้องพกเงินสดรวมทั้งไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จจ่าย 1.เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกการชำระให้แก่ประชาชนผู้ชำระจากธนาคารเดียวเป็นหลายธนาคาร 2.เพื่อให้บริหารประชาชนในการชำระภาษี ด้วยวิธีการที่ทันสมัย สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน 3.พัฒนารูปแบบการให้บริการของกรุงเทพมหานคร เพื่อมุ่งสู่การเป็นหน่วยราชการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Goverment) 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงิน และการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อเพิ่มบริการทางเลือกให้แก่ประชาชนในการชำระภาษี 3.ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของกรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้น 500,000.00 0.00 สํานักการคลัง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
91 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์สำนักเทศกิจ ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและสารสนเทศมีการพัฒนาก้าวไกลอย่างรวดเร็วและไม่หยุดนิ่ง จึงได้จัดทำกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์สำนักเทศกิจนี้ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ สนับสนุนให้เกิดการบริการอย่างง่าย อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสำนักเทศกิจได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ตลอดจนเพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสำนักเทศกิจให้ปรากฏต่อสายตาประชาชนได้อย่างทั่วถึงและแพร่หลายต่อไป 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์สำนักเทศกิจ 2. เพื่อให้ประชาชนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักเทศกิจ ให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างองค์กรกับประชาชน และระหว่างองค์กรกับองค์กร อันจะเป็นการส่งเสริมความเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 1. ทุกส่วนราชการในสำนักเทศกิจได้รับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของสำนักเทศกิจตามที่ร้องขอให้กองนโยบายและแผนงานเผยแพร่ 2. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ของสำนักเทศกิจ 0.00 0.00 สํานักเทศกิจ 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
92 7.0.1. 4.2.1 2561 โครงการ Application Bangkok2U รู้ทันเหตุการณ์ สำนักการจราจรและขนส่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรที่มีเครือ ข่ายข้อมูลที่สามารถต่อยอดและใช้ประโยชน์เพื่อการบริการข้อมูลการเดินทางและการท่องเที่ยวของประชาชนและผู้มาเยือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ข้อมูลจากสำนักระบายน้ำ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รวมถึงข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา บก.จร. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น ปัจจุบันกรุงเทพมหานครประสบปัญหาด้านการจราจรซึ่งมีสภาพหนาแน่นและติดขัด เนื่องจากปริมาณจำนวนยานพาหนะที่เพิ่มขึ้น มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าหลายสาย และปัญหาอีกส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบกับสภาพการจราจรในกรุงเทพมหานครคือ ปัญหาน้ำท่วมขังผิวการจราจรหลังจากเกิดเหตุฝนตกหรือปริมาณน้ำฝนจำนวนมากที่รอการระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ทำให้เกิดปัญหาสภาพการจราจรที่ติดขัดสะสมเพิ่มมากขึ้น ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัว ทำให้เกิดปัญหาวิกฤตการจราจรเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมง โครงการ Application Bangkok2U เป็นหนึ่งในภารกิจของผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานครในการบริการประชาชนและผู้มาเยือนในเขตกรุงเทพมหานครในทุกๆ ด้าน เพื่อบริหารและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้มาเยือนในการรับข้อมูลข่าวสารจากกรุงเทพ มหานคร เช่น ตรวจสอบสภาพการจราจรรับทราบข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูลสถานการณ์ฝนตก และการระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แบบเป็นปัจจุบัน (Real Time) และข้อมูลเส้นทางรถและเรือสาธารณะ เป็นต้น นอกจากนี้ทางประชาชนและผู้มาเยือนยังสามารถรับข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพมหานคร และแจ้งเหตุได้ด้วย ผ่านทาง Application Bangkok2U บนสมาร์ทโพนในระบบ IOS และ Android หรือ คอมพิวเตอร์ชนิดแท็บเล็ต (Tablet) และผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวได้ทันท่วงที เลือกวางแผนหรือจัดการเส้นทางการเดินทางได้อย่างเหมาะสม และหลีกเลี่ยงเส้นทางที่สภาพการจราจรที่หนาแน่น เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางลดพลังงานเชื้อเพลิง ลดมลภาวะทางด้านอากาศและเสียง 1 พัฒนา Application Bangkok2U เพื่อให้ประชาชนและผู้มาเยือนได้มีข้อมูลในการตัดสินใจในการเดินทางและการท่องเที่ยวที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) อาทิเช่น ข้อมูลสภาพฝน สภาพน้ำท่วม สภาพจราจรบนท้องถนน และข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ในการเดินทางและการท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร 2 สร้างช่องทางให้ประชาชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสารและข้อเสนอแนะในการเดินทางและการท่องเที่ยวที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 32,900,000.00 0.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
93 7.0.1. 3.2.1 2561 โครงการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) 1 เพื่อพัฒนาระบบติดต่อสื่อสารภายในองค์กร โดยจัดตั้งเครือข่ายระบบสื่อสารแบบ Digital Trunked Radio System (DTRS) ทีมีเสถียรภาพ ให้สามารถครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อการประสานงาน การควบคุม สั่งการ และติดต่อสื่อสาร ภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการควบคุมสั่งการและติดต่อสื่อสาร ด้วยสัญญาณเสียงและข้อมูลที่ถูกต้องระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้วยกันให้เกิดประสิทธิภาพทั้งระบบ และป้องกันการรบกวนและการลักลอบดักฟังของผู้ไม่หวังดี 1 เพื่อพัฒนาระบบติดต่อสื่อสารภายในองค์กร โดยจัดตั้งเครือข่ายระบบสื่อสารแบบ Digital Trunked Radio System (DTRS) ทีมีเสถียรภาพ ให้สามารถครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อการประสานงาน การควบคุม สั่งการ และติดต่อสื่อสาร ภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการควบคุมสั่งการและติดต่อสื่อสาร ด้วยสัญญาณเสียงและข้อมูลที่ถูกต้องระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้วยกันให้เกิดประสิทธิภาพทั้งระบบ และป้องกันการรบกวนและการลักลอบดักฟังของผู้ไม่หวังดี 4 เพื่อพัฒนาระบบเครือข่าย อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถขยาย และเชื่อมต่อโครงข่ายที่มีอยู่เข้ากับโครงข่ายของหน่วยงานอื่น เพื่อขับเคลื่อนภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ อย่างสอดคล้องและพร้อมเพรียงกัน 5 เพื่อเพิ่มระดับการให้บริการของหน่วยงาน และการแก้ไขปัญหาของประชาชน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 1 เพื่อปรับปรุงสมรรถนะและคุณภาพของการติดต่อสื่อสาร ด้วยโครงข่ายระบบ Digital Trunked Radio System (DTRS) ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ขยายขอบเขตการใช้งานของระบบการติดต่อด้วยวิทยุสื่อสารให้กว้างขึ้นและโครงข่ายมีความเป็นส่วนตัว (Private Network) มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะภารกิจรับผิดชอบในปัจจุบันของหน่วยงานที่บริหารงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอดจนถึงสามารถขยายระบบ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจรับผิดชอบของศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 2.1 ด้านการสื่อสารทางเสียง จากเดิมที่เป็นอนาลอกจะถูกเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอล ส่งผลให้การใช้งานคลื่นความถี่ (Frequency Carrier) เกิดความคุ้มค่ามากขึ้น ทั้งนี้ในการทดแทนระบบจากโครงข่ายระบบอนาลอกเดิมไปเป็นระบบโครงข่าย Digital Trunked Radio System (DTRS) นั้น สามารถทยอยทำที่ละส่วนได้ โดยที่โครงข่ายทั้งหมดยังสามารถติดต่อถึงกันได้หมด แต่อย่างไรก็ดีคุณภาพและขอบเขตการให้บริการในบางส่วนอาจจะต่างกันไป ขึ้นกับสถาปัตยกรรมของการออกแบบระบบนั้นๆ นอกจากนี้ระบบโครงข่าย Digital Trunked Radio System (DTRS) ยังมีขีดความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์พื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานอีกด้วย 2.2 ด้านความปลอดภัยจากการถูกลอบดักฟังการติดต่อสื่อสารจากผู้ไม่หวังดี เนื่องด้วย Digital Trunked Radio System (DTRS) ใช้เทคโนโลยีการผสมสัญญาณแบบดิจิตอลและมีการจัดสรรทรัพยากรของระบบ เช่น ความถี่หรือ ตำแหน่งตามเวลาสำหรับการขอเข้าใช้งานของผู้ใช้แต่ละราย ซึ่งมีลักษณะการออกแบบเช่นเดียวกับเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2.3 ด้านการสื่อสารข้อมูล โครงข่ายระบบ Digital Trunked Radio System (DTRS) สามารถรองรับการส่งผ่านข้อมูล ซึ่งทำให้สามารถรองรับการทำงานต่างๆได้หลากหลาย ซึ่งสามารถเลือกได้ตามความต้องการ เช่นระบบ SCADA หรือ Telemetry, การรับ-ส่งข้อความ (SMS) เป็นต้น 3 ด้านการสนับสนุนงานกู้ภัย และ บรรเทาสาธารณภัย โครงข่ายระบบ Digital Trunked Radio System (DTRS) มีฟังก์ชั่นสนับสนุนที่เป็นประโยชน์ในลักษณะงานดังกล่าว เช่น ข้อมูลพิกัดตำแหน่ง (GPS) เพื่อแสดงผลบนระบบแผนที่ของกรุงเทพมหานครได้, การบันทึกบทสนทนา, การเฝ้าสังเกตการณ์จากส่วนควบคุมกลาง เป็นต้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการประสานความร่วมมือไปยังฝ่ายงานต่างที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อช่วยในการคลี่คลายสถานการณ์เสี่ยงภัย ณ ขณะนั้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที 4 เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพความคล่องตัวในการแก้ปัญหาจากทรัพยากรโครงข่ายระบบที่ไม่เพียงพอ เป็นประเด็นปัญหาซึ่งพบบ่อยโดยเฉพาะการใช้งานในกรณีฉุกเฉินจากโครงข่ายระบบอนาลอกดังเดิม เช่น ปัญหาการลักลอบใช้คลื่นความถี่วิทยุ การจัดชั้นความลับและ ปัญหาพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณไม่เพียงพอ 415,484,400.00 410,315,400.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
94 7.0.1. 4.2. 2561 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง ประกอบด้วย การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่งผ่านระบบเครือข่ายภายในอินทราเน็ต ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย อุปกรณ์เครือข่าย และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน จึงมีความจำเป็นต้องบำรุงรักษาระบบฯ ดังกล่าว ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ บำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 2,130,000.00 1,699,099.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 94.54
95 7.0.1. 3.1. 2561 บำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินงานติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร รวมอุปกรณ์การทำงาน ทั้ง 46 หน่วยงาน ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ 1 เพื่อบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในพื้นที่สำนักงานเขตพระนคร และสำนักงานเขตดุสิต ให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา 2 เพื่อซ่อมแซมบำรุง ดูแล รักษา ระบบโทรทัศน์วงจรปิดให้ครอบคลุมกรณีอุบัติเหตุ การรื้อย้ายสาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตอดเวลา 3 จัดหาเอกชนที่มีประสบการณ์อย่างผู้ชำนาญการพิเศษมาดำเนินการบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานคร เพื่อดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารของกรุงเทพมหานครให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา 8,400,000.00 6,300,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
96 7.0.1. 4.2.1 2561 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานครได้กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน กลยุทธ์พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานอิเล็กทรอนิกส์ ตัวชี้วัด การปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ทุก 15 วัน สำนักผังเมืองจึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมดูแลเว็บไซต์และ Facebook สำนักผังเมือง เพื่อดำเนินการบริการข้อมูลผังเมืองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและยังเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักผังเมืองในเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้เป็นปัจจุบัน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ - เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมือง - เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ด้านผังเมือง - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักผังเมือง - ปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมืองอย่างน้อย 12 ครั้ง/ปี - ส่งรายงานเรื่องการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมืองเสนอผู้บริหาร เดือนละหนึ่งครั้ง 0.00 0.00 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
97 7.0.1. 3.1. 2561 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักผังเมือง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักผังเมือง เริ่มใช้งานเมื่อปี พ.ศ. 2546 เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ระบบ MIS ระบบหนังสือเวียน ระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำหรับศูนย์บริการข้อมูลเมือง (One Stop Service Center) ซึ่งระบบดังกล่าวมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ทำให้ระบบมีปัญหาการทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 1. เป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัย ไม่รองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน 2. ปัจจุบันสำนักผังเมืองมีข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมาก จึงเกิดปัญหาการโอนย้ายข้อมูลทำได้ช้า 3. ไม่รองรับระบบคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ และ Smart Device ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 4. ข่ายสายสัญญาณเก่ารับส่งสัญญาณได้น้อย 5. การกระจายจุดเชื่อมโยงระบบไม่ทั่วถึง 6. ระบบป้องกันภัยคุกคามของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นระบบเก่า ทำให้ระบบฐานข้อมูลของสำนักผังเมืองมีความเสี่ยงถูกภัยคุกคามจากภายนอกเข้าโจมตี ดังนั้น การปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สามารถสนับสนุนนโยบายและการบริหารงานส่วนกลาง และสนับสนุนให้การดำเนินงานของสำนักผังเมืองโดยองค์รวมประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการปรับปรุงในครั้งนี้เป็นการทดแทนของเดิมที่เป็นอุปกรณ์เก่าและมีอายุ ใช้งานมากกว่า 10 ปี เพื่อให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้งานภายในสำนัก ผังเมือง และเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครที่ปรับปรุงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สำนักผังเมืองมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคง สามารถสนับสนุน นโยบายและการบริหารงานส่วนกลางสามารถสนับสนุนให้การดำเนินงานของสำนักโดยองค์รวมประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เกิดการบูรณาการ และเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานภายในสำนักผังเมือง และเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร สามารถให้การบริการได้อย่างต่อเนื่องและพร้อมใช้งาน โดยไม่เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในและภายนอก จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะช่วยให้การโอนย้ายข้อมูลสามารถเชื่อมโยงและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้รับบริการด้านข้อมูลสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารจัดการเมือง และนโยบายต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักผังเมือง ดังนี้ 1. จัดหาและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับระบบเครือข่ายมีสาย 2. จัดหาและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับระบบเครือข่ายไร้สาย 3. จัดหาและติดตั้งระบบบริหารจัดการระบบเครือข่าย 4. จัดหาและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยจากภัยคุกคามจากภายนอก 5. จัดหาและติดตั้งระบบพิสูจน์ตัวตนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้งานระบบเครือข่าย 6. จัดหาและติดตั้งสายใยแก้วระหว่างอาคาร และภายในอาคาร 7. การติดตั้งสายสัญญาณอย่างน้อยเป็น UTP Category 6 จากสวิตช์ไปยังเต้ารับแบบ Structure Cabling ไม่น้อยกว่า 250 จุด 8. จัดหาและติดตั้งเครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS) 9. จัดหาและติดตั้งระบบสายส่งกระแสไฟฟ้า รองรับการปรับปรุงระบบทั้งหมด 7,000,000.00 4,868,500.00 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
98 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง - การจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง หมายถึงหน่วยงานสามารถจัดทำ งบการเงินประจำปีได้ถูกต้อง ตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครโดยสามารถส่งงบการเงินให้กองบัญชี สำนักการคลัง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 - กองบัญชีฯ จะตรวจสอบงบการเงินประจำปีของหน่วยงานโดยกระทบยอดและตรวจสอบความสัมพันธ์ของรายการบัญชีของหน่วยงานและสอบยันยอดบัญชีของส่วนกลางเฉพาะรายการบัญชีที่ต้องยืนยันยอดระหว่างส่วนกลางและหน่วยงาน - สำนักการคลังโดยกองบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องและประเมินผลสำเร็จตามกรอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนในตัวชี้วัดจากความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง 0.00 0.00 สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
99 7.0.1. 1.2. 2561 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพไอที (กบพ) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลในฐานะหน่วยงานกลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านไอซีทีจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพไอที โดยประสานขอความร่วมมือจากศูนย์บริหารองค์การสากล (GEMC) มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อจัดให้มี การฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการยกระดับ มาตรฐานวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร กทม. ให้มีความรู้ ความชำนาญและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูงต่อไป 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับประเทศ 2 เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านไอทีของกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐาน 3 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับเป็นเกณฑ์ประเมิน Competencies ของบุคลากรสายงานไอที จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีสมรรถนะ และองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพไอที โดยมีผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่ปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการถึงระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 60 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 7 คนต่อรุ่น ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 4 คนต่อรุ่น และ 2) วิทยากร จำนวน 3 คนต่อรุ่น 436,000.00 272,500.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-01 00:00:00 2018-10-01 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
100 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง เพื่อความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง จัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง 0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
101 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมความสำเร็จของการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2560 ทันเวลาและถูกต้อง ความสำเร็จของการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2560 ทันเวลาและถูกต้อง การจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2560 ทันเวลาและถูกต้อง เพื่อจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2560 ทันเวลาและถูกต้อง 0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
102 7.0.1. 4.2.1 2561 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอย่างมาก ในทุกมิติการทำงานของภาครัฐ (Smart Government) ทั้งด้านการให้บริการประชาชน การบริหารจัดการภาครัฐ และการกำหนดนโยบาย ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ภาครัฐยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เป็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) องค์ประกอบที่ ๑ การบูรณาการภาครัฐ เป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูลไปจนถึงการดำเนินงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ที่จะนำไปสู่งานบริการประชาชนได้ดี และรวดเร็วขึ้น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผ่านมามีลักษณะ “ต่างคนต่างทำ” ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความต้องการใช้เทคโนโลยี ควรมาใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Shared Resources) และใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน (Shared Services) ช่วยลดความซ้ำซ้อนในเรื่องงบประมาณ ระยะเวลาในการดำเนินงาน และการดูแลรักษาระบบ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ให้คำปรึกษาและให้บริการทรัพยากรส่วนกลางทางด้าน GIS (Server, Software, Database) ให้ใช้งานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีระบบสารสนเทศกลางทางด้าน GIS เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานในเชิงพื้นที่ได้เหมาะสมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ สามารถรองรับงานที่หลากหลาย เพื่อนำไปสู่การบูรณาการข้อมูลและการทำงาน ใช้ทรัพยากรดิจิทัลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน ทันต่อเวลา และเป็นไปตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award) นอกจากนี้ สำนักผังเมืองซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการทางด้าน GIS เช่นเดียวกัน มีภารกิจ ในการพัฒนาแผนที่ฐาน การวางและจัดทำผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย รองรับกับการขยายตัวของเมืองในอนาคตที่เติบโตและเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากร และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ในการวางแผนเพื่อการบริหารจัดการเมืองดังกล่าว ระบบจัดการฐานข้อมูลแผนที่ การใช้ประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและอาคาร มีระบบอำนวยความสะดวกในการสืบค้น วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลในแต่ละพื้นที่ ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบ ภูมิสารสนเทศ ที่ต้องนำมาใช้เพื่อการวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลผังเมืองรวมที่ได้บังคับใช้ และเพื่อปรับปรุงผังเมืองรวมต่อไปในอนาคต สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและสำนักผังเมือง จึงดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนภารกิจทางด้านผังเมือง และภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ โดยบูรณาการการใช้ทรัพยากร ทางด้านซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และโปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องร่วมกัน 1. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลาง และระบบ ภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองของกรุงเทพมหานครที่เป็นมาตรฐานและสามารถบูรณาการเพื่อใช้งานร่วมกัน และสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ได้ 2. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตเชิงกายภาพ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการวางแผน การบริหารจัดการและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานที่สามารถนำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการผังเมืองได้อย่างเหมาะสม 1. กรุงเทพมหานครมีระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 2. กรุงเทพมหานครมีระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์บนระบบเครือข่าย (Web Map Application) ให้บริการแก่หน่วยงานในกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภายนอก สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป 3. กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลเชิงกายภาพสำหรับการบริหารจัดการของสำนักงานเขต คิดเป็นร้อยละ 80 (ตามเป้าหมายการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561) 26,855,300.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-01 00:00:00 2019-03-28 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
103 7.0.1. 1.2.1 2561 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO) กรุงเทพมหานคร โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้พัฒนาบุคลากรผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักและสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงานได้อย่างชาญฉลาดและสร้างสรรค์ และสามารถวางแผนยุทธศาสตร์การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาภารกิจของหน่วยงาน สามารถบูรณาการและสร้างคุณค่าจากข้อมูลของหน่วยงานให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และสามารถสร้างเครือข่ายผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ การดำเนินงาน และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงแนวคิดในการบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้ทันสมัย สามารถสร้างสรรค์การบริการให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรองรับการปฏิบัติงานของผู้บริหาร-สารสนเทศระดับสูง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการดำเนินการของหน่วยงานข้างต้น จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความรู้และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง อย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการสัมมนาและศึกษาดูงานหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดการศึกษาเปรียบเทียบการบริหาร-จัดการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานและการบริการประชาชน เพื่อให้เกิดแนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานและของกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป 1. เพื่อให้ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักและสำนักงานเขต ตระหนักถึงความสำคัญและมีทัศนคติที่ดีในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหาร งานของหน่วยงานและของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อให้ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักและสำนักงานเขต มีความรู้ ความสามารถในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ เพื่อพัฒนากระบวนการ -ทำงานและบูรณาการข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานและของกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง เพื่อให้การบริหารจัดการและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามทิศทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ร่วมกัน ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนัก และสำนักงานเขต ผู้บริหารหน่วยงาน และข้าราชการที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 28 คน เข้ารับการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล แบบไป - กลับ จำนวน 7 วัน และศึกษาดูงาน ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ แบบพักค้าง จำนวน 3 วัน 2 คืน รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 10 วัน 484,500.00 484,500.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
104 7.0.1. 4.2.1 2561 กิจกรรมการให้บริการข้อมูลสารสนเทศบนแผนภาพ (infographic) กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ดำเนินการบูรณาการข้อมูลและประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อจะทำข้อมูลสารสนเทศบนแผนภาพ (Infographic) ที่มีลักษณะของข้อมูลและกราฟิกเป็นลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม และแผนที่ ในการแสดงข้อมูลและบริการด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ให้ความรู้บริการแก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปบนเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านข้อมูลสารสนเทศและบริการด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนภาพ (Infographic) ไม่น้อยกว่า 16 แผนภาพต่อไป 0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
105 7.0.1. 4.2. 2561 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปัจจุบันนี้ กรุงเทพมหานครนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการ ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556-2560) ในประเด็น-ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์ที่ 7.5.3 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรกรุงเทพมหานคร ด้านการใช้งานและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) แต่เนื่องจากข้าราชการ ของกรุงเทพมหานครยังมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้ กองสารสนเทศภูมิศาสตร์เห็นความสำคัญของการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการ จึงเห็นควรพัฒนาศักยภาพให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 3.1.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3.1.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดเก็บข้อมูล การจัดทำแผนที่ การใช้เครื่องมือต่าง ๆ และทักษะการใช้โปรแกรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ รวมทั้งสามารถนำแนวคิดด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน 3.1.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สำนักการศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเบื้องต้น เป็นการฝึกอบรม แบบไป-กลับ ให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน-ระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ-ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 100 คน แบ่งเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 3 วันทำการ 2. หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร เป็นการฝึกอบรมแบบไป-กลับ ให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน-ระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ-ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 75 คน แบ่งเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 3 วันทำการ 2.1 ด้านการใช้ทรัพยากรส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 25 คน 2.2 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 25 คน 452,000.00 227,500.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-03 00:00:00 2018-02-15 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
106 7.0.1. 1.2. 2561 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advanced) เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณค่าซ่อมแซมและลดปริมาณเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่ส่งซ่อม และลดกระบวนการปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถบริการซ่อมได้สะดวกรวดเร็วขึ้น กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ จึงจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advanced) เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเสียเวลาในการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์มายังกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนที่มาใช้บริการของกรุงเทพมหานครต่อไป เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ข้าราชการเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 195 คน ประกอบด้วย 3.1 เป้าหมายหลัก จำนวน 150 คน ดังนี้ (1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับชำนาญการลงมา จำนวน 150 คน 3.2 ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 36 คน ดังนี้ (1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ (จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 6 คน) จำนวน 30 คน (2) วิทยากร (จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 3 คน) จำนวน 15 คน 363,300.00 362,194.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
107 7.0.1. 1.2. 2561 โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (COM – 03) คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๓๗ อนุมัติหลักการแผนและมาตรการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานขั้นต่ำ และกำหนดให้ข้าราชการที่จะเลื่อนจากระดับ ๕ เป็นระดับ ๖ ต้องมีความรู้คอมพิวเตอร์ สามารถทำแผ่นตารางทำการ (Spreadsheet) และเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ก.พ. ได้มีมติให้เพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนระดับ ๖ ทุกสายงาน มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ซึ่งมีผลปฏิบัติมาตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๙ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ถือปฏิบัติและดำเนินการฝึกอบรมข้าราชการตามมติดังกล่าวมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๙ จนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อนุกรรมการสามัญประจำกรุงเทพมหานครได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญของทุกหน่วยงานเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จึงเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจากข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่ดำรงตำแหน่งในระดับ ๖ และ ระดับ ๖ ว – ๗ ว/วช. เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และเพื่อให้การปฏิบัติสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีและมติ ก.พ. ดังกล่าว เห็นควรกำหนดให้มีการจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานและวิธีการใช้งานในขั้นพื้นฐาน สามารถปฏิบัติงานด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการจัดการงานพิมพ์เอกสาร การจัดทำแผ่นตารางทำการ และการนำเสนอผลงาน ตลอดจนได้รับการฝึกอบรมตามมติคณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเพิ่มเติมตามที่ ก.พ. กำหนด ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ทุกสายงาน 297,500.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 ยกเลิก 10.00
108 7.0.1. 1.2. 2561 โครงการฝึกอบรมระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (ระบบ MIS) กรุงเทพมหานคร โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร เพื่อปรับปรุงการบริหารงาน และการบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในส่วนของสำนักและสำนักงานเขต ได้ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนกลาง ตามโครงการจัดระบบข้อมูลและข่ายงานคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (ระบบ MIS) ได้แก่ ระบบงานจัดซื้อ จัดจ้าง บัญชีทรัพย์สิน งบประมาณ รายได้ การเงิน บัญชี บุคลากร เรื่องราวร้องทุกข์ เงินเดือน บริหารคลังวัสดุกลาง บริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ในปัจจุบันระบบ MIS ได้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การจัดระบบข้อมูลของหน่วยงาน นำไปสู่ การปฏิบัติงานที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ในระดับหนึ่ง และเพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าวเกิดผลสำเร็จต่อเนื่อง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ติดตามผลการใช้ระบบ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งในด้านประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายและการใช้โปรแกรมระบบงานที่เป็นอุปสรรคปัญหาต่อการปฏิบัติงาน ให้เกิด ผลสำเร็จยิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณดำเนินการปรับปรุงระบบงานดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ระบบ และกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงเห็นควรดำเนินการจัดให้มี การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมระบบงานที่ได้พัฒนาปรับปรุงแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครทั้งระดับสำนักและสำนักงานเขต สามารถใช้ระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบต่อไป เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบงาน MIS ที่เกี่ยวข้องและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน – ชำนาญงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ประเภทผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา 221,900.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 ยกเลิก 10.00
109 7.0.1. 4.2. 2561 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการเชื่อมโยง หนึ่งแอพพลิเคชั่นจะมีชุดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหนึ่งชุด ยิ่งในองค์กรขนาดใหญ่มีหลากหลายแอพพลิเคชั่น ผู้ใช้บริการก็จะมีความยุ่งยากในการจดจำรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านของแต่ละระบบ การพัฒนาเทคโนโลยีการเข้าถึงการใช้บริการของระบบด้วยการพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียว (Single Sign-On : SSO) ช่วยแก้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น เพราะ SSO จะจัดการให้ผู้ใช้บริการกรอกล็อกอินเพียงครั้งเดียว ก็จะสามารถเข้าใช้งานระบบทุกระบบที่ตนเองมีสิทธิ์ได้ จึงช่วยลดปัญหาการจดจำรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ปัญหาการต้องเปลี่ยนรหัสผ่านในทุกแอพพลิเคชั่นเมื่อถึงเวลาอันควร ปัญหาความล่าช้าในการล็อกอิน ความพยายามล็อกอินซ้ำ ๆ การลืมรหัสผ่านหรือรหัสผ่านหมดอายุ 1 เพิ่มประสิทธิผลการทำงานของผู้ใช้ (Improved user productivity) ผู้ใช้งานระบบใช้การล็อกอิน ครั้งเดียวและเข้าใช้ได้ ทุกแอพพลิเคชันที่ตนเองมีสิทธิ์ 2 ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทรัพยากรในการจัด เก็บ Username และ Password (Reduced account maintenance) 3 ง่ายต่อการรักษาความปลอดภัยของระบบ (Strengthen security) 4 ช่วยให้การพัฒนาระบบเป็นไปอย่างรวดเร็ว (Improved developer productivity) 5 ช่วยให้การบริหารจัดการง่ายขึ้น (Simplified administration) 1 รวบรวมข้อมูลผู้ใช้งาน สิทธิ์ในการเข้าถึงระบบงาน และระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร นำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูล 2 มีระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน สิทธิ์ในการเข้าถึงระบบงาน และระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร 3 มีระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานของกรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและลดความซ้ำซ้อน ในการจัดเก็บข้อมูล เป้าหมายร้อยละ 80 49,989,300.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
110 7.0.1. 4.2. 2561 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ตามโครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 ระยะเวลาที่ผ่านการใช้งานมานานกว่า 5 ปี ทำให้อุปกรณ์มีสภาพที่เก่าและคุณสมบัติต่ำลงเมื่อเทียบกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในเทคโนโลยีปัจจุบัน และมีความสามารถไม่ทันกับภัยคุกคามของเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานเห็นความสำคัญตรงจุดนี้จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการปรับปรุง ระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ตามโครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 เพื่อป้องกันปัญหา ภัยคุกคามต่าง ๆ ที่มีการพัฒนารูปแบบการโจมตีอย่างรวดเร็วและซับซ้อน ในปัจจุบันเพื่อทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยเดิมที่มีอยู่ทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยคุกคามและผู้ไม่หวังดีต่อระบบการทำงานของกรุงเทพมหานคร เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร ให้มีความสามารถเชิงการป้องกันและรักษาความปลอดภัย โดยไม่มีช่องโหว่ตลอดเวลา และสามารถวิเคราะห์ปัญหาการโจมตีเพื่อการป้องกันในอนาคตได้ จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ เพื่อป้องกันภัยคุกคามทุกด้านต่อการทำงานของระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร เป้าหมายร้อยละ 80 49,000,000.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
111 7.0.1. 1.2. 2561 โครงการฝึกอบรมเทคนิคการสร้าง Extension บนโปรแกรมสำนักงาน (กบพ.) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการให้ความรู้แก่ข้าราชการของกรุงเทพมหานครเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถแก่ตัวข้าราชการและหน่วยงานของกรุงเทพมหานครให้ก้าวหน้าและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทกับกรุงเทพมหานครอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้การทำงานของกรุงเทพมหานครในทุกหน่วยงานต้องพึ่งพาระบบคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งการปฏิบัติราชการมีการทำงานที่เป็นระเบียบแบบแผนและขั้นตอน รวมทั้ง จำเป็นที่จะต้องใช้เอกสารประกอบการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก เช่น เอกสารเสนอขออนุมัติงบประมาณ เอกสารที่ใช้ในการขอเสนอโครงการ เป็นต้น ทำให้การใช้งานโปรแกรมสำนักงานจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การสร้าง Extension บนโปรแกรมสำนักงาน จะทำให้การทำงานของข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ เนื่องจากเอกสารของทางราชการมีหลายประเภท หลายรูปแบบ การสร้าง Extension บนโปรแกรมสำนักงาน จะเริ่มตั้งแต่การกำหนดและสร้างรูปแบบ (Template) ตามประเภทของเอกสารราชการ และจัดทำเป็นเมนูฝังเพิ่ม ไปในโปรแกรมสำนักงาน เพื่อการใช้งานที่ง่ายและมีความถูกต้อง เนื่องจากผู้ใช้งานคือข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครสามารถเลือกเอกสารได้ตามที่ต้องการจากเมนูการใช้งาน และนำไปแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้าง Extension บนโปรแกรมสำนักงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดทำ Extension บนโปรแกรมสำนักงาน เพื่อนำไปใช้ในหน่วยงานได้ ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 117 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญทุกระดับ (จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 30 คน) จำนวน 90 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 27 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ (จำนวน 3 รุ่น วันละ 6 คน) จำนวน 18 คน 2) วิทยากร (จำนวน 3 รุ่น วันละ 3 คน) จำนวน 9 คน 433,000.00 252,002.70 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-01 00:00:00 2018-10-01 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
112 7.0.1. 3.1.1 2561 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับปรับปรุง และทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนของศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 สำนักงานเขต (สำนักงานเขตพระโขนง สาทร หนองแขม และวังทองหลาง) ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ 1 “สะอาด” (CLEAN) : บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด ภารกิจที่ 1 จัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast &Clear หรือ BFC รับคำร้องด้านทะเบียนราษฎรและการอนุญาตต่าง ๆ โดยแบ่งพื้นที่รับคำร้องและพื้นที่พิจารณาออกจากกัน เพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และสร้างกระบวนการที่ใสสะอาด ตามมาตรฐาน พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ ในการดำเนินการดังกล่าวฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตต้องรับผิดชอบในการให้บริการประชาชนที่จะมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดรูปแบบและแนวทางการปรับปรุงด้านกายภาพของสำนักงานเขต ศูนย์บริการประชาชน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับให้บริการประชาชนของสำนักงานเขต ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ได้กำหนดแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบให้กับสำนักงานเขต เห็นชอบให้ดำเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับปรับปรุง และทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนของศูนย์บริการกรุงเทพมหานครจำนวน 4 สำนักงานเขต (สำนักงานเขตพระโขนง สาทร หนองแขม และวังทองหลาง) และให้เพิ่มระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเขต ทั้ง 4 แห่ง จัดซื้อตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี จึงจำเป็นต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทดแทน และจัดหาเพิ่มเติมให้เพิ่มเติม ให้ฝ่ายอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC สำนักงานเขต จำนวน 4 สำนักงานเขต (สำนักงานเขตพระโขนง สาทร หนองแขม และวังทองหลาง) มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast &Clear หรือ BFC และมีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 1. ปรับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่เดิม ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น. ปรับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของฝ่ายต่าง ๆ 2. ให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC 3. กรุงเทพมหานครมีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและระบบประชาสัมพันธ์ 4. กรุงเทพมหานครมีระบบการจองคิวรับบริการด้วย Mobile Application 30,338,600.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
113 7.0.1. 3.1.1 2561 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับปรับปรุงและทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 7 สำนักงานเขต (สำนักงานเขตบางซื่อ ดอนเมือง สายไหม บางกะปิ คลองสามวา ประเวศ และบางแค) ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ 1 “สะอาด” (CLEAN) : บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด ภารกิจที่ 1 จัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC รับคำร้องด้านทะเบียนราษฎรและการอนุญาตต่าง ๆ โดยแบ่งพื้นที่รับคำร้องและพื้นที่พิจารณาออกจากกัน เพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และสร้างกระบวนการที่ใสสะอาด ตามมาตรฐาน พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ ในการดำเนินการดังกล่าวฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตต้องรับผิดชอบในการให้บริการประชาชนที่จะมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดรูปแบบและแนวทางการปรับปรุงด้านกายภาพของสำนักงานเขต ศูนย์บริการประชาชน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับให้บริการประชาชนของสำนักงานเขต ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ได้กำหนดแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบให้กับสำนักงานเขต เห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับปรับปรุงและทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 7 สำนักงานเขต (สำนักงานเขตบางซื่อ ดอนเมือง สายไหม บางกะปิ คลองสามวา ประเวศ และบางแค) และให้เพิ่มระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเขต ทั้ง 7 แห่ง จัดซื้อตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 ปี และไม่มีเครื่องสำหรับให้บริการของฝ่ายอื่น ๆ จึงจำเป็นต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทดแทน และจัดหาเพิ่มเติมให้ฝ่ายอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC สำนักงานเขต จำนวน 7 สำนักงานเขต (สำนักงานเขตบางซื่อ ดอนเมือง สายไหม บางกะปิ คลองสามวา ประเวศ และบางแค) มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่มี ความทันสมัย มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC 1. ปรับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่เดิม 2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้ฝ่ายต่าง ๆ ที่ลงมาปฏิบัติงานณ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC 42,391,500.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
114 7.0.1. 3.1.1 2561 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมระบบคิวและระบบการประเมินความพึงพอใจ เพื่อติดตั้ง ณ ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast &Clear : BFC) ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ 1 “สะอาด” (CLEAN) : บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด ภารกิจที่ 1 จัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast &Clear หรือ BFC รับคำร้องด้านทะเบียนราษฎรและการอนุญาตต่าง ๆ โดยแบ่งพื้นที่รับคำร้องและพื้นที่-พิจารณาออกจากกัน เพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และสร้างกระบวนการที่ใสสะอาด ตามมาตรฐาน พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ ในการดำเนินการดังกล่าวฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตต้องรับผิดชอบในการให้บริการประชาชนที่จะมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น และมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดรูปแบบและแนวทางการปรับปรุงด้านกายภาพของ สำนักงานเขต ศูนย์บริการประชาชน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับให้บริการประชาชนของสำนักงานเขต ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ได้เห็นชอบการกำหนดแนวทางการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบและอุปกรณ์ให้กับสำนักงานเขต โดยให้ใช้รายละเอียดเดียวกันกับการจัดหาให้แก่ 4 สำนักงานเขต (สำนักงานเขตพระโขนง สาทร หนองแขม และวังทองหลาง) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC โดยจะจัดหาให้แก่สำนักงานเขต จำนวน 39 เขต และจุดบริการด่วนมหานคร 11 จุด สำนักงานเขต จำนวน 39 เขต และจุดบริการด่วนมหานคร 11 จุด มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC และมีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3.1. เพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC 3.2. กรุงเทพมหานครมีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและระบบประชาสัมพันธ์ 3.3. กรุงเทพมหานครมีระบบการจองคิวรับบริการด้วย Mobile Application 66,952,800.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
115 7.0.1. 3.1.1 2561 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐของกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและการบริการภาครัฐโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปนประธานกรรมการ มีมติที่ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบแนวทางการดําเนินการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ และเมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 กรุงเทพมหานครได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง และการใช้ข้อมูลแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของกรุงเทพมหานคร และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ต่อมาปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมายให้ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลดำเนินการวางระบบเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนกลางฯ ให้กับ สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักผังเมือง สำนักพัฒนาสังคม และสำนักการคลัง โดยให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานดังกล่าว รวมทั้งจัดทำรายละเอียดประมาณการในการดำเนินการและขอจัดสรรงบประมาณไปยังสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือสำนักงานปกครองและทะเบียนที่ กท 0406/2791 ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 ดังนั้น เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐเพื่อสนับสนุนการให้บริการประชาชนต่อไป 1. กรุงเทพมหานครสามารถใช้ข้อมูลประวัติทะเบียนราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง เพื่อให้บริการประชาชนแบบ Online ได้ 2. ประชาชนมีความสะดวกในการรับบริการจากกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น โดยสามารถใช้เพียง บัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card) ในการขอรับบริการ 3. เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครสามารถให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว และถูกต้องมากยิ่งขึ้น 4. กรุงเทพมหานครสามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง เพื่อเป็น ไปตามบันทึกข้อตกลงฯ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ 1.มีระบบเชื่อมโยง (Linkage Center) เพื่อให้บริการข้อมูลประวัติทะเบียนราษฎร จากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง เพื่อให้บริการประชาชนแบบ Online ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. มีการติดตั้งอุปกรณ์อ่านบตรประจำตัวประชาชนให้ฝ่ายต่าง ๆ ของสำนักงานเขตรวม 8 ฝ่าย เพื่อสามารถให้บริการต่อประชาชนแทนการใช้สำเนาบัตรประชาชน 5,955,000.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
116 7.0.1. 3.1.1 2561 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับปรับปรุง และทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนของจุดบริการด่วนมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครได้เปิดให้บริการด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ที่จุดบริการด่วนมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยเปิดให้บริการในส่วนของการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนและคัดรับรองสำเนา รวมถึงการให้บริการชำระภาษีและการให้บริการ รับจดทะเบียนพาณิชย์ ปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานมากกว่า 7 - 8 ปี เสื่อมสภาพ มีการขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับ ปรับปรุง และทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนของจุดบริการด่วนมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรุงเทพมหานคร อีกทั้งประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเข้ารับบริการ และเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดรูปแบบและแนวทางการปรับปรุงด้านกายภาพของสำนักงานเขต ศูนย์บริการประชาชน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับให้บริการประชาชนของสำนักงานเขต ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เห็นชอบให้ดำเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับปรับปรุงและทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนของจุดบริการด่วนมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จุดบริการด่วนมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และได้รับความพึงพอใจจากประชาชน 1. ปรับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ให้บริการ ณ จุดบริการด่วนมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 2.เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ให้บริการด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนสามารถทำงานร่วมกับระบบของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1,533,100.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
117 7.0.1. 3.1. 2561 จัดหาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในบริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(ดินแดง) โดยกำหนดให้มีพื้นที่ใช้งานประกอบด้วยห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ห้องประชุมย่อยสำหรับใช้เป็นห้องประชุมกรรมาธิการ ห้องปฏิบัติงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ห้องปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งภายในอาคารดังกล่าวยังไม่มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภากรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริการสำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงจำเป็นต้องติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สำหรับให้บริการรับส่งข้อมูลและมีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเป็นการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบการสื่อสารแบบง่ายประหยัด (Easy use and Save cost) และปลอดภัยมีความเป็นส่วนตัว ด้วยการพัฒนารูปแบบของเทคโนโลยีที่พกติดตัวผู้ใช้อยู่ตลอดเวลาอย่างสมาร์ทโฟน (Smart Phone) และแอปพลิเคชัน (Application) บนสมาร์ทโฟนทำให้เกิด Community และเอื้อต่อการบริหารงานภายในหน่วยงานมากขึ้น จัดทำระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสำหรับอาคารสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)เพื่อเป็นโครงข่ายสื่อสารข้อมูลหลักสำหรับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อใช้งานระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ Smart Phone และสามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ ครอบคลุมพื้นที่อาคารสภากรุงเทพมหานคร จัดหาและติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลพร้อมระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภากรุงเทพมหานครศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)โดยเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายสื่อสารข้อมูลหลักของกรุงเทพมหานครพร้อมอุปกรณ์และสายสัญญาณครอบคลุมทุกชั้นของอาคารเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ สามารถเชื่อมโยงเข้าถึงเครือข่ายของกรุงเทพมหานครได้อย่างสมบูรณ์ และให้เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 28,697,200.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
118 7.0.1. 3.1.1 2561 พัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครมีศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร เพื่อรองรับการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในการให้บริการกับประชาชนครอบคลุมพื้นที่ 50 สำนักงานเขต โดยมีพื้นที่ของศูนย์คอมพิวเตอร์สำหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร เพียง 100 ตารางเมตร เริ่มใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ปัจจุบันมีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มขึ้นกว่าในอดีตแบบก้าวกระโดด ตามสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาและขยายขีดความสามารถจากศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานมานานและมีข้อจำกัดทางกายภาพให้เป็นศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร สำหรับรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการบริการประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องจัดหาสถานที่ที่มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์ข้อมูล (Data Center)สำหรับให้บริการหน่วยงานของกรุงเทพมหานครในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานและเป็นศูนย์บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับรองรับการอำนวย ความสะดวกในการบริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร ๑ เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีศูนย์ข้อมูล (Data Center) ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร สำหรับรองรับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ๒ เพื่อให้ศูนย์ข้อมูล (Data Center) สามารถบริหารจัดการพื้นที่ บริหารจัดการด้านพลังงานและการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการได้อย่างเอกเทศ ๓ เพื่อให้การบริหารจัดการการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย การติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมรักษาความปลอดภัย ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์ควบคุมและรักษาความปลอดภัยสำหรับบริการหน่วยงานของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมสำหรับสนับสนุนหน่วยงานในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การบริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และสอดคล้องตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 91,019,700.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
119 7.0.1. 4.2.1 2561 กิจกรรมการศึกษาดูงานสารสนเทศการวางแผน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครในแต่ละด้าน กรุงเทพมหานครควรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ให้แก่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรวมทั้งผู้บริหารกรุงเทพมหานครใชัประกอบการตัดสินใจในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร 1. เพื่อให้คณะผู้บริหาร และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 2. เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และวางแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 1. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จำนวน 40 คน 0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
120 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 1. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ความมีประสิทธิภาพ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็นการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้ท้องถิ่น การกระจายอำนาจ การตัดสินใจการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน” การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 2. การบริหารราชการมีเป้าหมายสุดท้าย คือ ทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ การปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ซึ่งพยายามให้เกิดความรวดเร็ว โปร่งใส มีส่วนร่วม ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล ฯลฯ ล้วนแต่ต้องการให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ หากปฏิบัติงานแล้วผู้รับบริการไม่พึงพอใจยังไม่นับว่ามีการปฏิบัติงานและการบริหารราชการได้ตามเป้าหมายอย่างแท้จริง การวัดความพึงพอใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงาน โดยครอบคุมประเด็นต่างๆ เช่น 1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 3. ความพึงพอใจด้านการบริการผ่านระบบอิเล็กโทรนิกส์ 4. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 5. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของหน่วยงาน 6. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาของหน่วยงาน ฯลฯ ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25ุ61 โดยได้ระดับความพึงพอใจ ระดับ 5 โดยรอการประสานงานจากผู้ตรวจราชการ เกี่ยวกับแบบสำรวจ ซึ่งมีจำนวน 300 ชุด ตามกลุ่มเป้าหมายที่จะมีการกำหนดจากผู้ตรวจราชการ โดยดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการ เรื่องการให้บริการของสำนักสิ่งแวดล้อม ในประเด็นต่างๆ เช่น 1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 3. ความพึงพอใจด้านการบริการผ่านระบบอิเล็กโทรนิกส์ 4. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 5. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของหน่วยงาน 6. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาของหน่วยงาน ฯลฯ 0.00 0.00 สํานักสิ่งแวดล้อม 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
121 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) หน่วยงานจำเป็นต้องคิดค้น/พัฒนา/ปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย คล่องตัว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ ภายใต้แนวคิดการยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง โดยพิจารณาจากภารกิจ อำนาจหน้าที่ สภาพปัญหาในการปฏิบัติงาน ความต้องการของผู้รับบริการหรือประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไข/พัฒนาการให้บริการ หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยนำแนวคิด/เทคนิคทางการบริหารสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 1. เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่างยั่งยืน 2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ ผู้รับบริการของหน่วยงาน หมายถึง 1. ประชาชนผู้มารับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร หรือ 2. บุคลากรหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานครที่ได้รับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 0.00 0.00 สํานักสิ่งแวดล้อม 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
122 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมการดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดเป็นแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร และให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานครนำแผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดระบบการทำงานที่ดี สามารถป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจจะเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบการทุจริต ประพฤติมิชอบ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานในตรวจสอบ แก้ไข เมื่อเกิดการทุจริตหรือกำลังจะเกิด จากการได้รับข้อมูลการทุจริตในหน่วยงานอันมีสาเหตุมาจากพฤติการณ์อันมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด 1. สำนักสิ่งแวดล้อมมีการกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 2. สำนักสิ่งแวดล้อมสามารถนำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่จะช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของสำนักสิ่งแวดล้อมบรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร 3. สำนักสิ่งแวดล้อมเกิดภาพลักษณ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 0.00 0.00 สํานักสิ่งแวดล้อม 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
123 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการ และการดำเนินการติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผู้รับบริการได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ที่มีมาถึงกรุงเทพมหานครซึ่งปรากฏในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS)โดยให้ศูนย์รับแจ้งทุกข์ กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สามารถตอบชี้แจงผู้ร้องได้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวสามารถจัดการกับเรื่องร้องเรียนได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด 0.00 0.00 สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
124 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมการสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยในมิติที่ ๒ ด้านประสิทธิภาพของการของการปฏิบัติราชการ ได้กำหนดกรอบในการประเมินประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบกับผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้มอบหมายให้กองนโยบายและแผนงานจัดทำแผนการบริหารโครงการ/กิจกรรม และแผนการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น เพื่อให้สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวสามารถเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีได้ตามตามเป้าหมายที่กำหนด กองนโยบายและแผนงานจึงกำหนดจัดกิจกรรม “การสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารโครงการ/กิจกรรม และแผนการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวมีระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (DSS: Decision Support System) ในการบริหารโครงการ/กิจกรรม และติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 0.00 0.00 สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
125 7.0.1. 4.2. 2561 การดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านระบบ และสามารถแก้ไข/ชี้แจงได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของประชาชน จัดให้มีระบบร้องเรียนหรือรับเรื่องราวร้องทุกข์และการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน ตามที่กองกลางกำหนด 0.00 0.00 สํานักพัฒนาสังคม 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
126 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชนผู้รับบริการ สำนักงานเขตพระนครเป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตพระนครให้ครอบคุมภารกิจทุกด้าน อาทิ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ การป้องครองท้องที่ การทะเบียนราษฎร์ และการทะเบียนปกครองต่างๆ เป็นต้น จึงจำเป็นต้องดูแลทุกข์สุขของประชาชนให้ครอบคุมภารกิจต่างๆ ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือขจัดปัญหาเรื่องเดือดร้อนของประชาชนให้หมดสิ้นไป เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความพึงพอใจในระดับสูงสุด 3.1.1 เพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้ครอบคุมทุกภารกิจที่ให้บริการ 3.1.2 เพื่อให้ประชาชนได้ร้บความพึงพอใจในระดับสูงสุด 3.1.3 เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นไปตามหลักราชการใสสะอาด 3.2.1 ร้อยละของความสำเร็จของการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ MIS2 ตามขั้นตอนที่กองกลางกำหนด ร้อยละ 100 3.2.2 ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตพระนคร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 93.00
127 7.0.1. 4.2.1 2561 การตรวจสอบและคัดรับรองสูติบัตรแบบเดิมด้วยระบบออนไลน์ สำนักงานเขตป้อมปราบฯ มีโรงพยาบาลหลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ อาทิ รพ.กลาง รพ.หัวเฉียว รพ.ยศเส จึงมีการออกสูติบัตรให้กับเด็กที่เกิดโดยสำนักงานเขตป้อมปราบฯเป็นจำนวนมาก ทำให้มีประชาชนมาติดต่อขอคัดและรับรองสูติบัตร กรณีสูติบัตรสูญหายหรือชำรุดอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการค้นหาสูติบัตรแบบเดิมที่ยังไม่มีการเก็บข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถดำเนินการได้ทันที เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบค้นหาในห้องเก็บเอกสาร ทำให้ประชาชนต้องรอคอยเป็นเวลานานหรือบางครั้งต้องนัดหมายประชาชนมาในวันอื่่น ๆ ฝ่ายทะเบียนจึงมีแนวคิดปรับปรุงการให้บริการประชาชน ในการขอตรวจสอบหรือคัดรับรองสูติบัตรที่่มีข้อมูลครบถ้วน (ยกเว้นสูติบัตรที่่ไม่ปรากฎชื่อผู้เกิด และ/หรือรายการในสูติบัตรที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง) โดยผ่านทาง Application Line ภายใต้ชื่อ "ป้อมปราบบริการสูติบัตรแบบเดิมด้วยระบบออนไลน์" -เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรอง สูติบัตรแบบเดิมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว -เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านงานทะเบียนให้กับประชาชาชนผู้รับบริการ โดยการลดระยะเวลาการรอคอยของประชาชน -เพื่อสร้างความประทับใจ ความพึงพอใจสูงสุดแก่ประชานผู้มาติดต่อขอรับบริการและก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานเขตป้อมปราบฯและกรุงเทพมหานคร เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลารอคอยของประชาชนในการตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรองสูติบัตรแบบเดิมที่ต้องค้นหาด้วยระบบมือ 0.00 0.00 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
128 7.0.1. 4.2.1 2561 การบันทึกทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)เข้าฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ในช่วงปี พ.ศ.2503-2514 เนื่องจากข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลของเขตป้อมปราบฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2503-2546 ยังไม่มีการบันทึกลงในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)ในระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ไม่สามารถ ตรวจสอบค้นหา และคัดรับรองรายการจากระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการประชาชนได้ ฝ่ายทะเบียนจึงได้จัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลฯ ลงฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2503-2546 ซึ่่งมีจำนวนมากถึง 45,842 ราย โดยแบ่งการดำเนินกาารเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลฯ ระหว่างปี พ.ศ.2530-2546 จำนวน9,524 รายเรียบร้อยแล้ว ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างปี พ.ศ.2515-2529 จำนวน 12,067 รายเรียบร้อยแล้ว และช่วงที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 กำลังดำเนินการจัดเก็บ ระหว่างปี พ.ศ. 2503 - 2514 จำนวน22,266 ราย -เพื่อจัดเก็บข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)เข้าฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์) -เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรองรายการทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จากระบบคอมพิวเตอร์ได้ทันที่ -เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการด้านทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว) สามารถจัดเก็บข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)เข้าฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ในช่วงปี พ.ศ. 2503 - 2514 จำนวน22,266 ราย ได้แล้วเสร็จ -ประชาชนที่มาขอรับบริการตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรองรายการทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 0.00 0.00 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
129 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อค้นหาและระบุความเสี่ยง จัดทำลำดับความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานพร้อมทั้งมีการวางแผนและติดตามประเมินความเสี่ยงนั้น เพื่อทำให้ความเสี่ยงนั้นหมดไปหรือลดลงให้อยุ่ในระดับยอมรับได้และมั่นใจสามารถบรรลุประสงค์ที่กำหนดไว้ เพื่อค้นหาและระบุความเสี่ยง จัดทำลำดับความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานพร้อมทั้งมีการวางแผนและติดตามประเมินความเสี่ยงนั้น เพื่อทำให้ความเสี่ยงนั้นหมดไปหรือลดลงให้อยุ่ในระดับยอมรับได้และมั่นใจสามารถบรรลุประสงค์ที่กำหนดไว้ เพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหารที่ได้บริหารงานที่ได้ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 0.00 0.00 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
130 7.0.1. 4.2. 2561 โครงการ การเพิ่มฐานข้อมูลรหัสชุมชนเข้าในระบบทะเบียนบ้านเขตปทุมวัน กำหนดนโยบายของรัฐในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน มีความสัมพันธ์โดยตรงกับจำนวนบ้านและบุคคลผู้อาศัยในชุมชน ซึ่งข้อมูลจำนวนบ้านในชุมชนเปลี่ยนแปลงทุกปี เนื่องจากอาจถูกจำหน่าย รื้อถอน หรือปลูกสร้างบ้านเพิ่มตลอดเวลา สำนักงานเขตปทุมวัน จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มระบบฐานข้อมูลรหัสชุมชนเข้าในระบบทะเบียนบ้านเขตปทุมวัน เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และทำให้การสืบค้น คัดแยกข้อมูลบ้านและประชาชนในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว 1.เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 2.เพื่อปรับปรุงระบบทะเบียนบ้านให้เป็นปัจจุบัน และเป็นการกำหนดขอบเขตของชุมชนที่แน่นอน 3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลชุมชนแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 4.สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลรหัสชุมชน ให้เป็นประโยชน์ต่อภารกิจของสำนักงานเขตและหน่วยงานอื่น 1.ปรับปรุงข้อมูลรหัสชุมชน จำนวน 17 ชุมชน ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรให้เป็นปัจจุบัน 2.จัดระบบทะเบียนบ้านลงในรหัสชุมชน จำนวน 2,822 หลังคาเรือน 0.00 0.00 สำนักงานเขตปทุมวัน 2017-01-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
131 7.0.1. 4.2. 2561 การให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ช่องทางด่วนพิเศษ (Fast Track) 1.มีประชาชนมารับบริการงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก 2.การให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแด่พระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการและสตรีมีครรภ์ ในช่องทางด่วนพิเศษ (Fast Track) 3.ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาในการใช้บริการ หากเข้าสู่ระบบปกติที่ต้องใช้เวลารอคอย ลดความเสี่ยงในการถูกร้องเรียน 1.เพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลาในการให้บริการ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการของสำนักทะเบียน 3.เพื่อสนองตอบต่อนโยบายผู้บริหารและสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้รับบริการ 4.เพื่อจัดการความเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียนกรณีการให้บริการช้า ร้อยละของความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มารับบริการมากกว่าร้อยละ 80 0.00 0.00 สำนักงานเขตยานนาวา 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
132 7.0.1. 4.2. 2561 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการตรวจสอบและค้นหาเอกสารทะเบียนร่วมชื่อสกุล (ช.4) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตยานนาวามีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนชื่อบุคคลซึ่งในการให้บริการจะต้องเป็นไปด้วย ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการตรวจสอบค้นหารวมถึงการคัดและรับรองเอกสารดังกล่าวเพื่อนำไปใช้อ้างอิงพิสูจน์สิทธิต่างๆเนื่องจากเขตยานนาวาเป็นสำนักทะเบียนเก่าที่ต่อมาให้แบ่งพื้นที่การปกครองเป็น3เขตและทะเบียนชื่อบุคคลยังคงจัดเก็บรักษาไว้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตยานนาวา ซึ่งเป็นเขตแม่ จำนวนมากหลักฐานเหล่านี้มักจะมีหน่วยงานราชการอื่นประสานขอตรวจสอบอยู่เนืองๆ ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ที่ประสงค์ขอตรวจสอบหรือคัดรับรองสำเนาจะจำไม่ได้และไม่มีเอกสารอ้างอิงว่าได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลไว้เมื่อใดและ ณสำนักทะเบียนใดถ้าจะตรวจสอบและค้นหาต้องเดินทางมาที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตยานนาวาซึ่งการจราจรติดขัดที่จอดรถไม่เพียงพอและการค้นหา เอกสารด้วยมือจะใช้เวลานานซึ่งเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารเก่าอาจทำให้บางส่วนฉีกขาด ชำรุด สูญหาย เพื่อให้การตรวจสอบค้นหาทะเบียนร่วมชื่อสกุล(ช.4) สามารถดำเนินการได้รวดเร็วและตรวจสอบได้ทุกสำนักทะเบียนทั่วราชอาณาจักรโดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตยานนาวา ฝ่ายทะเบียนจึงได้จัดทำโครงการฯนี้ขึ้นซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565)และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2561 ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมายที่ 7.5.1 กรุงเทพมหานครให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย (Smart Service) เพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล(Digital Economy)และมีการบริหารจัดการเมือง(กรุงเทพมหานคร)ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ(Smart city)และยังสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพฯ ระยะ 12 ปี ยุทธศาสตร์หลักเพื่อความยั่งยืน การเป็นมหานครต้นแบบแห่งการบริหารและบริการเป็นเลิศ ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร (Mastering Best Service and Mega-city Management) 1.เพื่อลดระยะเวลา และขั้นตอนในการปฏิบัติงานเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรองเอกสารทะเบียนร่วมชื่อสกุล (ช.4) 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการของสำนักทะเบียน โดยสามารถตรวจสอบและเรียกค้น ทะเบียนร่วมชื่อสกุล(ช.4) ได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 3.เพื่อให้บริการในเชิงรุก สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้รับบริการ 4.เพื่อป้องกันการชำรุด และเสื่อมสภาพของเอกสารทะเบียนร่วมชื่อสกุล(ช.4) โดยสามารถจัดเก็บเอกสารได้อย่างถาวร 1. นำเข้าข้อมูลทะเบียนร่วมชื่อสกุล (ช.4) ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2532-15 กรกฎาคม 2547 ประมาณ 3,200 รายการ จัดเก็บ ในระบบคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ได้ครบถ้วนถูกต้อง 2. ประชาชนที่มาติดต่อขอตรวจสอบ คัดรับรองทะเบียนร่วมชื่อสกุล (ช.4) ณ สำนักทะเบียนท้องที่เขตยานนาวา ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ไม่เสียเวลารอคอย และพึงพอใจในบริการ 3. ประชาชนที่ต้องการตรวจสอบ คัดรับรองทะเบียนร่วมชื่อสกุล (ช.4) ซึ่งจัดเก็บที่สำนักทะเบียนท้องที่เขตยานนาวา สามารถรับบริการ ณ สำนักทะเบียนทุกแห่งทั่วราชอาณาจักร 0.00 0.00 สำนักงานเขตยานนาวา 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
133 7.0.1. 4.2. 2561 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตพญาไท อาคารสำนักงานเขตพญาไทเป็นอาคารเก่ามีอายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี จึงทำมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่สวยงามเหมาะสมที่จะเป็นสถานที่การให้บริการประชาชน จึงดำเนินการปรับปรุงให้สวยงาม เพื่อให้อาคารมีสภาพสวยงาม ปลอดภัย เหมาะสมเป็นสถานที่ให้บริการประชาชน ดำเนินการปรับปรุงอาคาร 2 และ อาคาร 3 5,620,000.00 5,311,000.00 สำนักงานเขตพญาไท 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
134 7.0.1. 4.2. 2561 โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (ฺBest Services) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานคัดเลือกโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่เคยนำเสนอปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ที่มีความโดดเด่นและสำคัญมาพัฒนาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และพิจารณาโครงการใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่ สกก. กำหนดนำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง 1.เพื่อสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่างยั่งยืน 1.รักษารอบของปี 58-60 จำนวน 1 โครงการ 2.ดำเนินการใหม่ของปี 2561 จำนวน 1 โครงการ 0.00 0.00 สำนักงานเขตพญาไท 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
135 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า "การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ความมีประสิทธิภาพ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้ท้องถิ่น การกระจายอำนาจ การตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน" เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 80 0.00 0.00 สำนักงานเขตพญาไท 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
136 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจำปี กรุงเทพมหานครกำหนดนโยบายเสริมสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสุขอนามัยที่ดีแก่บุคลากรกรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 1.เพื่อสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารรราชการกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อให้สำนักงานเขตพญาไทมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และบุคลากรมีสุขภาพดี ดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด (ตรวจสุขภาพข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตพญาไททุกคน) 0.00 0.00 สำนักงานเขตพญาไท 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
137 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กรุงเทพมหานครมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการที่มีมาถึงกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานโดยตรง 1.เพื่อสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหา ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด 0.00 0.00 สำนักงานเขตพญาไท 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
138 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมตามมาตรการเสริมสร้างธรรมมาภิบาล การบริหารความเสี่ยงของโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เพื่้อการความเสี่ยงต่อการกระทำทุจริต จำนวน 10 หัวข้อ 0.00 0.00 สำนักงานเขตพญาไท 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
139 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายเสริมสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสุขอนามัยที่ดีแก่บุคลากรกรงเทพมหานคร 1.เพื่อสนันสนุนนโยบายของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อให้บุคลกรกรุงเทพมหานครเสริมสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสุขอนามัย ดำเนินการตามที่ สนอ.กำหนด 0.00 0.00 สำนักงานเขตพญาไท 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
140 7.0.1. 4.2.1 2561 กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์สำนักงานเขตห้วยขวางให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน เป็นไปตามแผนฯ 61 เป็นไปตามแผนฯ 61 เป็นไปตามแผนฯ 61 0.00 0.00 สำนักงานเขตห้วยขวาง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
141 7.0.1. 4.2. 2561 004 กิจกรรมศูนย์บริการข้อมูลงานด้านสมาคม 4 4 จำนวนของสมาคมในพื้นที่บางกะปิเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์บริการข้อมูลงานด้านสมาคม 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางกะปิ 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
142 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตบางเขน ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานที่ดี มีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ดีช่องทางหนึ่งคือการประชาสัมพันธ์ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทั่วโลก สำนักงานเขตบางเขน จึงได้จัดให้มีโครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน ขึ้น -เพื่อปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของสำนักงานเขต และเผยแพร่กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ประกาศต่างๆ ประกาศสอบราคา ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ -ปรับปรุงเว็บไซด์ของสำนักงานเขต คะแนน 90 คะแนน 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางเขน 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
143 7.0.1. 4.2.1 2561 ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตมีนบุรี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายต้องการพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ทุกสำนักงานเขตมีการจัดทำเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันสมัย ทันเหตุการณ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว จึงทำโครงการปรับปรุงเว็บไซต์เขตมีนบุรี ขึ้น 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ทางราชการของสำนักงานเขตมีนบุรีได้ อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส 2. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเมืองด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในลักษณะโต้ตอบกับสำนักงานเขตเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 4. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมีนบุรีทราบข่าวสาร และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในองค์กร ผลผลิต การจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข้อมูลการให้บริการ รวมทั้งสถิติที่สำคัญของสำนักงานเขต และมีแบบฟอร์มให้สามารถดาวน์โหลดได้ ผลลัพธ์ หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน รวมทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ และการแก้ไขปัญหาของสำนักงานเขต รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการด้านข้อมูลข่าวสารราชการที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ และประชาชนสามารถแสดง ความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ในลักษณะโต้ตอบกับสำนักงานเขตมีนบุรี 0.00 0.00 สำนักงานเขตมีนบุรี 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
144 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมการตรวจสอบการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการอนุญาตให้มีการก่อสร้างและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เพื่อกำหนดตำแหน่งของการออกใบอนุญาตได้อย่างชัดเจน เพื่อการกำหนดตำแหน่งของอาคารและการออกเลขหมายประจำบ้านเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 1. การลงจุดตำแหน่งอาคารในแผนที่ได้ถูกต้อง 2. การออกเลขบ้านเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 0.00 0.00 สำนักงานเขตลาดกระบัง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
145 7.0.1. 4.2. 2561 การให้บริการประชาชนโดยการรับจองคิวทางอินเตอร์เน็ท เนื่องจากมีผู้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เกิดปัญหาด้านการให้บริการเพิ่มขึ้น ผู้มารับบริการที่มารับบัตรคิวต้องใช้เวลารอคอยนานอีกทั้งเอกสารที่เตรียมมาอาจจะไม่ครบถ้วนทำให้ไม่สามารถรบริการได้ต้องมาติดต่อใหม่ในภายหลัง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน, ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายของประชาชนในการมารับบริการและให้มีช่องทางในการมารับบริการเพิ่มขึ้น และเป็นการให้บริการด้วยความทันสมัยทุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ปรับปรุงการให้บริการให้มีมาตรฐานมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการมีโอกาสและช่องทางในการขอรับบริการเพิ่มมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว 0.00 0.00 สำนักงานเขตลาดกระบัง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
146 7.0.1. 4.2. 2561 รณรงค์การทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกในเชิงรุก เนื่องจากมีผู้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เกิดปัญหาด้านการให้บริการเพิ่มขึ้น ผู้มารับบริการที่มารับบัตรคิวต้องใช้เวลารอคอยนานอีกทั้งเอกสารที่เตรียมมาอาจจะไม่ครบถ้วนทำให้ไม่สามารถรบริการได้ต้องมาติดต่อใหม่ในภายหลัง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน, ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายของประชาชนในการมารับบริการและให้มีช่องทางในการมารับบริการเพิ่มขึ้น และเป็นการให้บริการด้วยความทันสมัยทุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ปรับปรุงการให้บริการให้มีมาตรฐานมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการมีโอกาสและช่องทางในการขอรับบริการเพิ่มมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว 0.00 0.00 สำนักงานเขตลาดกระบัง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
147 7.0.1. 4.2. 2561 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ทางทะเบียน เนื่องจากเป็นส่วนราชการหนึ่งของหน่วยงานที่มีประชาชนมาติดต่อใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งพบว่ายังมีปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของประชาชนในเรื่องกฎหมาย ฯลฯ จึงได้จัดทำโครงการฯเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางทะเบียนขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านทะเบียนที่เป็นประโยชน์ดต่อประชาชนโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ผู้รับบริการเกิดความเข้าใจก่อนมารับบริการ และ กระตุ้นเตือนถึงการใช้สิทธิและหน้าที่ตามกรอบของกฎหมาย เสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานในด้านการให้บริการ ผู้มาใช้บริการและบุคคลทั่วไปได้รับความรู้ทางทะเบียน 0.00 0.00 สำนักงานเขตลาดกระบัง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
148 7.0.1. 4.2. 2561 พัฒนาระบบการให้บริการตรวจสอบและค้นหาสูติบัตร (ทร.19) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การตรวจสอบและค้นหาสูติบัตรสามารถดำเนินการได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวดเร็ว สามารถตรวจสอบและคัดรับรองได้ทุกสำนักทะเบียน ไม่ต้องเดินทางมามาติดต่อขอคัดรับรองยังสำนักทะเบียนที่มีต้นขั้วเก็บรักษาไว้ อีกทั้งลดปัญหาการชำรุด เสื่อมสภาพของสูติบัตร (ทร.19) เพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการตรวจสอบ ค้นหา คัดรับรองสูติบัตร และเป็นการสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ บันทึกข้อมูลสูติบัตร (ทร.19) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - 2526 จำนวน 10,000 รายการ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การคัดรับรองสูติบัตรที่สำนักทะเบียนได้ทุกสำนักทะเบียน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และประชาชนพึงพอใจในการให้บริการ 0.00 0.00 สำนักงานเขตลาดกระบัง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
149 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมการตรวจสอบการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เพื่อกำหนดตำแหน่งของการออกรหัสประจำบ้านได้อย่างชัดเจน เพื่อการกำหนดตำแหน่งของอาคารและการออกเลขหมายประจำบ้านเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 1. การลงจุดตำแหน่งอาคารในแผนที่ได้ถูกต้อง ครบถ้วน 2. การออกเลขบ้านเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 0.00 0.00 สำนักงานเขตลาดกระบัง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
150 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตหนองจอก ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ในหน่วยงานภาครัฐจึงต้องปรับปรุงการสื่อสาร ช่องทางการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ฯลฯ ออกไปให้กว้างขวางแก่ประชาชน 1. เพื่อให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร การดำเนินงานต่างๆ ให้แก่ประชาชน - สำนักงานเขตหนองจอกมีเว็บไซต์ของสำนักงานเขตหนองจอกที่มีข้อมูลข่าวสาร ครบถ้วน 0.00 0.00 สำนักงานเขตหนองจอก 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
151 7.0.1. 4.2. 2561 โครงการ "พาน้อง 7 ปี ทำบัตรไม่มีค่าใช้จ่าย" พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ให้บุคคลจะต้องมีบัตรครั้งแรกอายุ 7 ปีบริบูรณ์ โดยบุคคลดังกล่าวยังเป็นเด็กและส่วนใหญ่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาในระดับประถมศึกษา ซึ่งไม่สะดวกที่จะยื่นขอมีบัตร ณ สำนักทะเบียนด้วยลำพังตนเองได้ และหากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเป็นผู้นำพามายื่นขอมีบัตรอาจเพิ่มภาระทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ดังนี้เพื่อเป็นการลดภาระผู้ปกครองในการนำพาเด็กมาทำบัตรประจำตัวประชาชน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 2.1 เพื่อให้นักเรียนในสถานศึกษาของกรุงเทพมหานครในเขตพื้นที่บางกอกใหญ่มีบัตรประจำตัวประชาชนตามระเบียบ 2.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานแสดงตนเข้ารับบริการสาธารณะของรัฐแทนเอกสารราชการอื่น 2.3 เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการได้รับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เด็กนักเรียนที่มีอายุครบ 7 ปี บริบูรณ์ (เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554) และครบ 7 ปี ขึ้นไป ที่กำลังศึกษา อยู่ในสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ รวม 6 โรงเรียน ได้รับบริการจัดทำบัตรฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
152 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ การให้บริการประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ นับว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่นิยมการศึกษาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่เองก็ได้เห็นความสำคัญของการให้บริการในส่วนนี้และได้จัดทำข้อมูลเพื่อประชาสัมำพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเป็นช่องที่สามารถติดต่อสื่อสารกับประชาชนได้สะดวก เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและการดำเนินงานของหน่วยงานให้ผู้รับบริการทราบ ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ตามแนวทางที่กำหนด ทั้ง 5 ด้านคือ ปฏิทินกิจกรรม ปรับปรุงข้องมูล การให้บริการ ข่าวสาร และติดต่อเรา 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
153 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมจัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (BFC) หลักการและเหตุผล (สรุปโดยย่อ) การตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ตามนโยบายผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรคุณธรรม โปร่งใสบริหารราชการ ปราศจากทุจริตคอร์รัปชั่น โดยตั้งศูนย์ BFC ณ สำนักงานเขต เพื่อเป็นศูนย์รับคำขอด้านงานทะเบียนราษฎร ขออนุญาตก่อสร้าง ขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ตลอดจนยื่นคำขออื่นๆ ต้องมีบริการของฝ่ายต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้ ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายรายได้ ฝ่ายการคลัง ฝ่ายเทศกิจ จัดระบบเรียกคิวที่เป็นธรรม มีที่พักคอยสะดวกสบาย มีหมายเลขโทรศัพท์และบริการเว็บไซต์ให้ประชาชนโทรศัพท์สอบถามหรือติดตามเรื่องการดำเนินการได้ด้วย สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ มีความมุ่งมั่นที่จะบริการพลเมืองของรัฐทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ให้ได้รับสิทธิทางทะเบียน ตามหลักกฎหมายโดยถ้วนทั่วกันและมุ่งหมายให้หน่วยงานมีการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุด วัตถุประสงค์ของโครงการ - เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี และมีมาตรฐาน โดยมาตรฐานเหล่านั้นมาจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชน - เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการจากสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ภายใต้หลักธรรมาภิบาล - เพื่อปรับปรุง พัฒนาการให้บริการของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ให้มีศักยภาพสูงสุดในทุกมิติ - เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นผู้ให้บริการมืออาชีพ มีจิตสำนึกในการบริการประชาชนด้วยความเต็มใจ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนจนมีศักยภาพในระดับสากล - เพื่อให้สำนักงานเขตบางกอกใหญ่มีศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) และเป็นองค์กรด้านการให้บริการประชาชนที่ดีที่สุด (Best Service Organization) เป้าหมายของโครงการ - ขยายปริมาณ และเพิ่มคุณภาพการให้บริการประชาชน - งานบริการทุกกระบวนงานเน้นลดขั้นตอน อำนวยความสะดวก ง่าย และรวดเร็ว ภายใต้หลักธรรมาภิบาล - ประชาชนมีความเชื่อมั่นเมื่อมาติดต่อราชการว่าจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด - ปรับกระบวนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์ราชการสะดวก และนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 5 นโยบาย 19 ภารกิจ 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
154 7.0.1. 4.2. 2561 สำรวจข้อมูลระบบสารสนเทศ ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การให้บริการของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จึงต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดหาระบบสารสนเทศมาให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีการพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นจึงต้องสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งาน เพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สำรวจข้อมูลระบบสารสนเทศ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในการสำรวจข้อมูล 0.00 0.00 สำนักงานเขตหนองแขม 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
155 7.0.1. 4.2. 2561 โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ และการจัดปรับปรุงเว็บไซค์ของหน่วยงานให้ทันสมัย ปัจจุบันประชาชนทั่วไปมีการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาหรือข้อสงสัยต่างๆได้อย่างรวดเร็ว การปรับปรุงเว็ปไซต์ จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานเขตได้อย่างถูกต้อง และทำให้ประชาชนมีความพร้อมเบื้องต้นก่อนที่จะมาใช้บริการ อันจะทำให้เกิดรวดเร็วในการให้บริการและความพึงพอใจสุงสุด สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จึงเล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน และได้ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 1. เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ให้เป็นปัจจุบัน 2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้ทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนข้อมูลการให้บริการของส่วนราชการภายในสำนักงานเขตให้เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย 1 ปฏิทินกิจกรรม 2 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร 3 ข่าวสาร 4 การให้บริการ 5 ติดต่อเรา 0.00 0.00 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
156 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานเขตดอนเมือง ได้ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตลอดจนดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นไปโดยรวดเร็วขึ้น สามารถคลายทุกข์ คลายกังวลให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนได้ทันต่อเหตุการณ์ รับเรื่องร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน ร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตดอนเมือง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
157 7.0.1. 4.2. 2561 จัดเก็บใบสำคัญการขอเลขหมายประจำบ้านลงฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร ปัจจุบัน ฝ่ายทะเบียนได้นำเครื่องสแกนเอกสารมาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เป็นการลดขั้นตอนสำหรับประชาชนในการจัดทำสำเนาเอกสารที่ใช้ในการติดต่อราชการ และลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารของหน่วยงาน โดยการรวบรวมข้อมูลเอกสารไว้ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทำให้กระบวนการทำงานมีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของประชาชน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดนการนำเครื่องสแกนเอกสารมาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ฝ่ายทะเบียนจึงมีแนวคิดที่จะนำใบสำคัญการขอเลขหมายประจำบ้านมาสแกนจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการตรวจสอบและการขอคัดสำเนาหลักฐานการขอเลขหมายประจำบ้าน 1. เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดในการนำเครื่องสแกนเอกสารมาใช้ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน 2. เพื่อลดขั้นตอน และระยะเวลาในการค้นหา 3. เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการ 4. เพื่อลดความเสี่ยง ในกรณีเอกสารต้นฉบับชำรุดสูญหาย 5. เพื่อเพิ่มช่องทางในการค้นหาหรือตรวจสอบเอกสาร 1. เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดในการนำเครื่องสแกนเอกสารมาใช้ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน 2. ลดขั้นตอน และระยะเวลาในการค้นหา 3. เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการ 4. ลดความเสี่ยง ในกรณีเอกสารต้นฉบับชำรุดสูญหาย 5. เพิ่มช่องทางในการค้นหาหรือตรวจสอบเอกสาร 0.00 0.00 สำนักงานเขตจตุจักร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
158 7.0.1. 4.2.1 2561 กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ของสำนักงานเขตจตุจักร แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานเขตจตุจักร มีภาระกิจ ครอบคลุมทุกด้านตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครทุกด้านจึงมีความจำเป็นต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้มีความแพร่หลายและมีความถูกต้อง -เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อกับประชาชน - เพื่อเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมที่สำนักงานเขตดำเนินงาน ให้ประชาชนได้รับทราบ -เพิ่มช่องทางให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารเขต มีการลงข้อมูลผลงานและกิจกรรมลงในระบบสาสนเทศทุกวันและมีการรายงานผู้บริหารเขตทราบทุก 15 วัน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้สืบค้นข้อมูล 0.00 0.00 สำนักงานเขตจตุจักร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
159 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ หน่วยงานมีหน้าที่บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปรากฎอยู่ในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ ของกรุงเทพมหานคร (MIS) เพื่อติดตามผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานบันทึกเข้าระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด ระดับความความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ครบถ้วน 0.00 0.00 สำนักงานเขตบึงกุ่ม 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
160 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร หมายถึง ประชาชน ข้าราชการ และบุคลากรของกรุงเทพมหานครผู้มารับบริการโดยตรงหรือบุคลากรจากหน่วยงาน/ส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานครที่หน่วยงานนั้น ให้บริการ สำรวจความพึงพอใจครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1.ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3. ความพึงพอใจด้านการบริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4.ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 5.ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของหน่วยงาน 6. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาของหน่วยงาน สำรวจความพึงพอใจ จำนวน 2 ครั้ง 0.00 0.00 สำนักงานเขตบึงกุ่ม 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
161 7.0.1. 4.2. 2561 โครงการให้คำปรึกษา ตรวจสอบเอกสาร นัดหมายก่อนมาติดต่อราชการผ่าน Application Line เอกสารการทะเบียนเป็นเอกสารสำคัญซึ่งทางราชการออกให้แก่บุคคตั้งแต่แรกเกิดเพื่อใช้เป็นหลักฐานในชีวิตประจำตัว เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ใบแจ้งย้ายที่อยู่ บัตรประจำตัวประชาชน ฯลฯ ได้วางระบบและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ให้บริการด้วยมือ บันทึกด้วยกระดาษ เข้าสู่ยุคระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ทั่วประเทศ ในการนี้สำนักงานเขตบึงกุ่มยังมีเอกสารทางทะเบียนแบบเดิมที่ยังไม่เก็บข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ การค้นหาเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาส่งผลให้ประชาชนต้องรอคอยนาน หรือบางครั้งต้องมารับในวันถัดไป จึงมีแนวคิดปรับปรุงการให้บริการประชาชนว่า ก่อนมาติดต่อราชการให้ติดต่อผ่าน Application Line เพื่อขอคำปรึกษา หรือขอตรวจสอบเอกสารทางทะเบียนก่อนมาติดต่อราชการ เพื่อไม่ต้องเสียเวลารอคอย ลดเวลาในการติดต่อขอรับบริการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่จักได้จัดเตรียมเอกสารรอไว้ - เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการให้คำปรึกษาและตรวจสอบเอกสารทางทะเบียนก่อนมาติดต่อราชการ - เพื่อเพิ่มช่ิงทางการให้บริการด้านงานทะเบียนให้กับประชาชนผู้รับบริการ โดยลดระยะเวลาการรอคอย และจำนวนครั้งที่มาติดต่อราชการของประชาชน - เพื่อสร้างความประทับใจ ความพึงพอใจสูงสุดแก่ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการและก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานเขตบึงกุ่มและกรุงเทพมหานคร - เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ โดยการเพิ่มช่องทางการให้บริการสำหรับประชาชนและลดขั้นตอนและระยะเวลาการรอคอยของประชาชนในการมาติดต่อราชการ 0.00 0.00 สำนักงานเขตบึงกุ่ม 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
162 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่ การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน หมายถึง การดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เป็นการบริการของฝ่ายทะเบียนในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนโดยการรับ-ส่งเด็กนักเรียนมายังสำนักงานเขต เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือการจัดทำบัตรประจำตัวประชาช ณ สำนักงานเขตใดสำนักงานเขตหนึ่งเพื่อให้ได้รับบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสาทร ที่มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์ และมีสัญชาติไทย จำนวนนักเรียนในสังกัดฯทั้งหมดได้รับการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน 0.00 0.00 สำนักงานเขตสาทร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
163 7.0.1. 4.2. 2561 โครงการการให้บริการข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลด้วยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ online ฝ่ายทะเบียน ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนชื่อตัว (ช.3) และการร่วมใช้ชื่อสกุล (ช.4) ด้วยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ online เพื่อประโยชน์สำหรับประชาชนเจ้าของรายการหรือผู้มีส่วนได้เสียในการตรวจสอบหรือคัดรับรองสำหรับใช้อ้างอิงในกรณีต่าง ๆ โดยได้ดำเนินการให้บริการข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลด้วยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ online และทอดแบบสอบถามความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการที่มาขอสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล เพื่อจะได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจ และความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด 1. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลและได้รับความพึงพอใจสูงสุด 2. เพื่อนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาขอสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 1. เพื่อให้การบริการสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลแก่ผู้รับบริการ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด (ไม่เกิน 2 นาที/ราย) 2. เพื่อติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาขอสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลให้ได้ในระดับมากที่สุด 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางคอแหลม 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
164 7.0.1. 4.2. 2561 โครงการปรับปรุงข้อมูลลงเว็บไซต์ของสำนักงานเขต การปรับปรุงข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ และแผนปฏิบัติราชการลงเว็บไซต์ของสำนักงานเขต 1. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการติดต่อราชการกับสำนักงานเขต 2. เผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำ 3. เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารแก่ประชาชนอย่างหลากหลาย 1. การปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซด์อย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกเดือน 2. การเผยแพร่ภาพกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงาน/โครงการ 3. การปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของราชการ 4. การปรับปรุงข้อมูลไม่น้อยกว่า 5 เร่ือง อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางคอแหลม 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
165 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมปรับปรุงเว็ปไซต์ของสำนักงานเขต สร้างฐานข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงบริการต่างๆในกทม. มีการลงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเผยแพร่และให้บริการบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ 1.ปฏิทินกิจกรรม 2.ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การ 3.ข่าวสาร 4.การให้บริการ 5.ติดต่อเรา 1 เพื่อให้การรายงานข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตบางพลัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2 เพิ่อปรับปรุงข่าวสารของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน ปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางพลัด อย่างน้อย 3 หัวข้อต่อเดือน ประกอบด้วย 1. ปฏิทินกิจกรรม มีการลงกิจกรรมต่างๆที่วางแผนไว้ล่วงหน้าเป็นรายเดือนในกิจกรรม อย่างน้อย 1 เดือน และดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน 2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ประกอบด้วย ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน โครงสร้าง/ผู้บริหาร แผนปฏิบัติราชการ สถิติ/ผลงานของหน่วยงาน และข้อมูลทางกายภาพ 3. ข่าวสาร เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมที่ได้นำลงในปฏิทินกิจกรรมของเดือนที่ผ่านมา ภาพกิจกรรมที่สำนักงานเขตดำเนินการ ประกาศต่างๆ ที่ประสงค์จะเผยแพร่ 4. การให้บริการ การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงาน เช่น เอกสารประกอบ ขั้นตอน ระยะเวลาในการดำเนินการ ชื่อและสถานที่ตั้งของส่วนราชการที่ติดต่อ แบบฟอร์มการให้บริการที่สามารถ Download ได้ ตามภารกิจหน้าที่ของสำนักงานเขตครบทุกฝ่าย 5. ติดต่อเรา ข้อมูลที่อยู่ พร้อมรหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัด และที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และ แผนที่แสดงสถานที่ตั้งของหน่วยงาน 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางพลัด 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
166 7.0.1. 4.2. 2561 โครงการการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการแจ้งเตือนการขอถอนค้ำประกัน (โครงการให้บริการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) โครงการให้บริการที่ดีที่สุด หมายถึง โครงการที่หน่วยงานคิดค้นเพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย คล่องตัว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ ภายใต้แนวคิดการยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 2. ปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย คล่องตัว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ งานบริการของหน่วยงานเป็นที่ประทับใจของผู้มาใช้บริการกับสำนักงานเขต 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางพลัด 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
167 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตสวนหลวง พัฒนาหน่วยงานให้มีความสามารถในการให้บริกาสรประชาชน ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีของหน่วยงานให้ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัฒน์ 2. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการให้ประชาชนได้รับความสะดวกและเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชน 1. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีของหน่วยงานให้ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัฒน์ 2. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการให้ประชาชนได้รับความสะดวกและเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชน หน่วยงานดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน ได้ 100 คะแนนตามการปรระเมินของ สยป.กทม. 0.00 0.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
168 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านฯ ตามที่กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาระบบการให้บริการ สำนักงานเขตสวนหลวงจึงได้จัดทำกิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านฯ เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจที่สุด 1. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 2. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่องานด้านการขอเลขหมายประจำบ้าน ดำเนินการลงข้อมูลการขอเลขหมายประจำบ้านในระบบ ของสำนักผังเมือง (แบบ ทร.900) 0.00 0.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
169 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี2560 สำนักงานเขตสวนหลวง การจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2559 สำนักงานเขตสวนหลวง การจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2559 ให้ตรงตามเป้าหมาย ความสำเร็จของการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2559 ทันเวลาและถูกต้อง 0.00 0.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
170 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร การลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามระบบการรายงานผลการอนุญาตก่อสร้างอาคารของสำนักผังเมือง เพื่อสำรวจงานให้บริการประชาชนตามภารกิจหรืออำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่ควรจัดทำเป็นบริการอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ร้อยละ 100) 0.00 0.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
171 7.0.1. 4.2. 2561 ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้เสร็จภายในกำหนด สำนักงานเขตวัฒนามีระบบการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก้ไขเรื่องร้องเรียน เรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไข ร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตวัฒนา 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
172 7.0.1. 4.2. 2561 จัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC สำนักงานเขตวัฒนา สำนักงานเขตวัฒนามีการจัดตั้งศูนย์ราชการฉับไวใสสะอาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ประชาชนมีความพึงพอใจ 0.00 0.00 สำนักงานเขตวัฒนา 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
173 7.0.1. 4.2. 2561 แจ้งการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย ผ่าน Mobile Application LINE@ สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบูรณะ ซ่อมแซมทางเท้า ฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ผิวจราจร ป้ายชื่อซอยต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อ สัญจรไปมาได้โดยสะดวกปลอดภัย และเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และภารกิจหนึ่งของสำนักงานเขต คือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน(Public Participation) ไว้ว่า คือ การกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้ง การจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน สำนักงานเขตวัฒนา ได้นำภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร ป้ายชื่อซอย ท่อระบายน้ำอุดตัน และสิ่งสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ ฯลฯ มาผนวกรวมกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการส่งเสริมให้เกิดการเสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็น และร่วมปฏิบัติ โดยการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับความชำรุด ทรุดตัวของถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้สำนักงานเขตได้นำไปวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ต้องใช้ในภารกิจการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร และสิ่งสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ ฯลฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนดังกล่าว สำนักงานเขตวัฒนาจึงได้ นำเทคโนโลยีการสื่อสารของโทรศัพท์ Smart Phone มาใช้โดยการจัดทำ Mobile Application เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนในการแจ้งและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตในเรื่อง การซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจรและสิ่งสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับความสะดวกในการสัญจรและลดอุบัติเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม 2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตวัฒนาในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 2.2 เพื่อสร้างระบบการรับแจ้งเหตุจากเครือข่าย และการส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 2.3 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแล และบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคของเขตวัฒนา 1 เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการดูแล และบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน และ สาธารณูปโภคของเขตวัฒนา 2 เกิดการวางแผนการบริหารทรัพยากรในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต 0.00 0.00 สำนักงานเขตวัฒนา 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
174 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการอนุญาตให้มีการก่อสร้างและการออกเลขรหัสประจำบ้านของอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง ปี 2561 - เพื่อกำหนดการออกเลขรหัสประจำบ้านให้สอดล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร - เพื่อแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้านบนโฉนดที่ดิน - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองกรุงเทพมหานคร - ร้อยละ 100 ของตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน 0.00 0.00 สำนักงานเขตหลักสี่ 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
175 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการอนุญาตให้มีการก่อสร้างและการออกเลขรหัสประจำบ้านของอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง ปี 2561 เพื่อกำหนดการออกเลขรหัสประจำบ้านให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร - เพื่อแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้านบนโฉนดที่ดิน - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองกรุงเทพมหานคร - ร้อยละ 100 ของตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน 0.00 0.00 สำนักงานเขตหลักสี่ 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
176 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมการติดตามแก้ไขเรื่องร้องเรียนผ่านระบบรับเรื่องร้องทุกข์ ตามที่กองกลาง กำหนด ตามที่กองกลาง กำหนด ตามที่กองกลาง กำหนด 0.00 0.00 สำนักงานเขตหลักสี่ 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
177 7.0.1. 4.2. 2561 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียน เนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนเข้ามารับบริการที่ฝ่ายทะเบียนจำนวนมาก ประกอบกับระบบงานทะเบียนต้องเชื่อมต่อกับอินเตอรืเน็ตและระบบฐานข้อมูลออนไลน์ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีที่สุด เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียน ทำให้งานประจำและงานนโยบายแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 1.ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง 2.ประชาชนพึงพอใจและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรุงเทพมหานคร 3.เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ 4.ลดการเกิดข้อร้องเรียนต่อการให้บริการที่ล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ 332,640.00 332,640.00 สำนักงานเขตสายไหม 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
178 7.0.1. 4.2.1 2561 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ปัจจุบันมีการขออนุญาตก่อสร้างอาคารใหม่จำนวนมาก ซึ่งเป็นฐาานข้อมูลสำคัญที่แสดงถึงการขยายตัวของเมือง ประกอบกับมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ ซึ่งจำเป็นอย่างมากที่ต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ 1.สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการนำเข้า จัดเก็บ จัดสร้างเพื่อปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลแผนที่ของตำแหน่งอาคารและการออกเลขหมายประจำบ้านได้อย่างถูกต้อง 2.สามารถสืบค้นและแสดงข้อมูลสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นตามข้อมูลแผนที่ที่สำนักงานผังเมืองได้จัดเตรียมไว้ทำให้สะดวกต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้สามารถทำงานได้อย่างคล่องตัว รวดเร็วและมีความถูกต้อง 3.สามารถวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องการกำหนดพื้นที่ปลูกสร้างและการใช้ประโยชน์อาคารกับพระราชบัญญัติผังเมืองรวมและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่บังคับใช้ 4.การใช้ประโยชน์อาคารสอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถสืบค้นและแสดงข้อมูลที่มีอยู่ที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถเผยแพร่ข้อมูลที่จัดอยู่ในรูปแบบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนได้รับรู้และนำไปเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจ หรือวางแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ต่อไปในอนาคตได้ด้วย 0.00 0.00 สำนักงานเขตสายไหม 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
179 7.0.1. 4.2. 2561 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฝ่ายทะเบียน เนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนเข้ามารับบริการที่ฝ่ายทะเบียนจำนวนมาก ประกอบกับระบบงานทะเบียนต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตและระบบฐานข้อมูลออนไลน์ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีที่สุด 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีจิตสำนึกในการบริการประชาชนด้วยความเต็มใจ (SERVICES MIND) 2 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี (SERVICES GOVERNANCE) 3 เพื่อตอบสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครและรัฐบาลในการปฏิรูประบบราชการโดยการปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจในการให้บริการประชาชน 1.ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการบริการของเจ้าหน้าที่ 2.ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริการของกลุ่มงานทะเบียนทั่วไปเพิ่มขึ้น 3.ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และได้รับความเสมอภาคในการรับบริการ 0.00 0.00 สำนักงานเขตสายไหม 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
180 7.0.1. 4.2. 2561 เด็กสายไหมใส่ใจทำบัตร ปัจจุบันกฎหมายได้กำหนดให้บุคคลที่มีอายุครบ 7 ปี บริบูรณ์ ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจกฎหมายดังกล่าว จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ 1. เพื่อให้ผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์และมีชื่อในทะเบียนบ้านในท้องที่เขตสายไหม มีบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับใช้แสดงตนและเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด 2. เพื่อให้บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองได้ทราบว่าบุคคลที่มีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก 3. เพื่ีอให้สถานศึกษาในพื้นที่เขตสายไหม สำรวจเด็กที่มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์ โดยจัดส่งให้สำนักงานเขตดำเนินการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน บุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ที่มีชื่ีออยู่ในทะเบียนบ้านในท้องที่เขตสายไหมและเด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสายไหมที่มีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ ได้รับการทำบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย 0.00 0.00 สำนักงานเขตสายไหม 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
181 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมการติดตามแก้ไขเรื่องร้องเรียนผ่านระบบรับเรื่องร้องทุกข์ รายละเอียดผลการดำเนินการที่สามารถตอบชี้แจงผู้ร้องได้ หมายถึง ผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานบันทึกเข้าระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) โดยระบุวิธีการดำเนินการ/พิจารณาเรื่อง เช่น การส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวน ข้อเท็จจริง แจ้งการตักเตือน การดำเนินคดี แจ้งการพิจารณายุติเรื่องหรืออื่นๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดำเนินการ (กรณีสามารถติดต่อผู้ร้องได้) ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์รับแจ้งทุกข์ กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สามารถตอบชี้แจงผู้ร้องได้ เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ทันท่วงที มีระบบการรับเรื่องราวร้องเรียนของประชาชนและสามารถแจ้งหน่วยงานเพื่อทำการแก้ไขได้ 0.00 0.00 สำนักงานเขตสายไหม 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
182 7.0.1. 4.2.1 2561 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายต้องการพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ทุกสำนักงานเขตมีการจัดทำเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันสมัย ทันเหตุการณ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว จึงทำโครงการปรับปรุงเว็บไซต์เขตสะพานสูง ขึ้น 1.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานเขต 2.เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน 3.เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเมืองด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน รายงานผู้บริหารเดือนละ 1 ครั้ง (12 ครั้ง/ปี) 0.00 0.00 สำนักงานเขตสะพานสูง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
183 7.0.1. 4.2. 2561 3.1 กิจกรรมระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ เรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการที่มาถึงกรุงเทพมหานคร ที่ปรากฎอยู่ในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร ( MIS ) นั้น เป็นสิ่งที่หน่วยงานมีหน้าที่จัดการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามอำนาจหน้าที่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนตามขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการ เพื่อแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดำเนินการ เพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่ตอบรับเรื่องรางร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร ( MIS ) 0.00 0.00 สำนักงานเขตวังทองหลาง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
184 7.0.1. 4.2. 2561 3.2 กิจกรรมร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ( Best Service ) โครงการประจำปีงบประมาณ 2561 ( โครงการวังทองหลาง สร้างสุข ปลุกรอยยิ้ม ) สำนักงานเขตวังทองหลางมีภารกิจหลักในการบริการและช่วยเหลือประชาชน และเป็นหน่วยงานในการนำนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนเป็นหน่วยงานในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่เขตที่ขอความร่วมมือ เนื่องจากภารกิจ หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่ทำให้เกิดโรคออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome) เช่น โรคปวดกล้ามเนื้อ มือชา นิ้วล็อค เป็นต้น และโรคที่เกิดจากพฤติกรรม ( NCDs) เช่น โรคอ้วนลงพุง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผลต่อสุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่ เกิดภาวะความเครียดและเหนื่อยล้าสะสมจากการทำงาน จากปัญหาดังกล่าวสำนักงานเขตวังทองหลางได้ตระหนักและเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้าง สุขภาวะ ที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีการขยับร่างกายให้มีการผ่อนคลายจากการทำงาน รวมทั้งเป็นการป้องกันโรคที่เกิดจากการนั่งทำงานเป็นระยะเวลานาน โรคออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome) และ โรคที่เกิดจากพฤติกรรม ( NCDs) 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตวังทองหลางมีความสุขในการทำงาน 2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตวังทองหลาง ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความรัก ความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตวังทองหลางมีสุขภาวะที่ดี ทั้งกาย ใจ อารมณ์ สังคม และปัญญา 4. เพื่อให้สำนักงานเขตวังทองหลางเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 1.) ร้อยละของบุคลากรของสำนักงานเขตวังทองหลาง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 1 กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.) มีการจัดทำองค์ความรู้ในการทำงาน อย่างน้อย 10 เรื่อง 3.) ร้อยละบุคลากรของสำนักงานเขตวังทองหลางที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย มีค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย ( Body Mass Index : BMI ) มีแนวโน้มการพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์ปกติ ( 18.5-22.90 ) เพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 4.) จำนวนเรื่องร้องเรียนในการให้บริการ ที่เกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ไม่เกิน 10 เรื่อง/ปี ( ร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร 1555 ) 0.00 0.00 สำนักงานเขตวังทองหลาง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
185 7.0.1. 4.2. 2561 3.3 กิจกรรมระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสิ่งสำคัญ ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เนื่องจากหน่วยงานสำนักงานเขตมีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ประชาชน จะทำให้ทราบสิ่งบกพร่องเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการ หากสิ่งไหนที่ปฏิบัติได้ดีอยู่แล้วก็จะได้รักษามาตรฐานการปฏิบัติงานเอาไว้หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 1.เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ ต่อการให้บริการของสำนักงานเขตวังทองหลาง 2.เพื่อปรับปรุงการทำงานให้มีการบริการที่ดีขึ้นเพื่อตอบสนองประชาชน/ผู้รับบริการ . สำนักงานเขตวังทองหลางได้รับความพึงพอใจจากการทอดแบบสอบถามของกองงานผู้ตรวจราชการ ในระดับ 4.00 ขึ้นไป โดยประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ จำนวน 6 ด้าน 1 ด้านความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน 2 ด้านตวามพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3 ด้านความพึงพอใจด้านการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิหส์ของหน่วยงาน 4 ด้านความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของหน่วยงาน 5 ด้านความพึงพอใจด้านการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆ 6 ด้านความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาของหน่วยงาน 0.00 0.00 สำนักงานเขตวังทองหลาง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
186 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขต ในปัจจุบันองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำเว็บไซต์หน่วยงานขึ้นเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สำนักงานเขตทวีวัฒนาจึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของสำนักงานเขตทวีวัฒนา ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของเขตให้เป็นปัจจุบัน และเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง โดยข้อมูลที่เผยแพร่และให้บริการบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย ปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข่าวสาร การให้บริการ ติดต่อเรา เป็นต้น 1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้กับประชาชน 2. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการของประชาชน มีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซด์ของหน่วยงาน จำนวน 5 หัวข้อ ได้แก่ 1. ปฏิทินกิจกรรม 2. เกี่ยวกับองค์กร 3. ข่าวสาร 4. การให้บริการ 5.ติดต่อเรา ให้เป็นปัจจุบัน โดยปรับปรุงอย่างน้อย 2 หัวข้อต่อเดือน 0.00 0.00 สำนักงานเขตทวีวัฒนา 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
187 7.0.1. 4.2. 2561 กิจกรรมการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้รับบริการ (ศูนย์ 1555) (มิติที่ 3.1) เรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ที่มีมาถึงกรุงเทพมหานคร ที่ปรากฏอยู่ในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) นั้น เป็นสิ่งที่หน่วยงานมีหน้าที่จัดการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามอำนาจหน้าที่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนตามขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ เพื่อแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดำเนินการ เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการตาม พรบ. ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และ พรก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 1) ตอบรับเรื่องร้องเรียนจากระบบภายใน 1 วันและแจ้งผลการดำเนินการภายใน 3 วันทำการ 2) เรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไข **เป้าหมายเสริม** - การรายงานผลกรณีดำเนินการไม่เสร็จภายใน 3 วัน ให้รายงานทุกวันที่ 15 และ 30 จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ - การรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารหน่วยงานและกองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานครทราบ 0.00 0.00 สำนักงานเขตทวีวัฒนา 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
188 7.0.1. 4.2. 2561 โครงการจัดเก็บข้อมูลเอกสารทางทะเบียนด้วยวิธีจับภาพเอกสาร (Scan)ในระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยสำนักทะเบียนกลางมีหนังสือ ที่ มท 0309.5/ว 53 ลงวันที่ 14 กันยายน 2560 แจ้งว่าได้พัฒนาระบบโปรแกรมการจัดเก็บเอกสารทางทะเบียน โดยวิธีการจับภาพเอกสาร (Scan) เพื่อรองรับการจัดเก็บเอกสารทางทะเบียนซึ่งสำนักทะเบียนจัดทำขึ้นก่อนปี พ.ศ.2527 รวมทั้งทะเบียนบ้านฉบับคอมพิวเตอร์ (ฉบับปี 2531) เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้จัดเก็บข้อมูลเอกสารทางทะเบียนราษฎร โดยวิธีการจับภาพเอกสาร (Scan) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักทะเบียนกรุงเทพมหานคร จึงมีหนังสือที่ กท 0406/4951 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 สั่งการให้สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขต ดำเนินการจัดเก็บเอกสารทางทะเบียนโดยวิธีการจับภาพเอกสาร (Scan) เฉพาะสูติบัตร (ท.ร.19) และมรณบัตร (ท.ร.20) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักทะเบียน และเอกสารทางทะเบียนอื่นๆ ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าควรจัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ทะเบียนชื่อตัว ทะเบียนชื่อสกุล หรือทะเบียนคนเกิด (สูติบัตรที่ออกก่อนปี 2500) เป็นต้น และรายงานผลการดำเนินการข้างต้นให้ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 กรุงเทพมหานครทราบ เพื่อรวบรวมแจ้งสำนักทะเบียนกลางต่อไป 1.เพื่อจัดเก็บเอกสารทางทะเบียน ที่เห็นควรจัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ให้ครบถ้วน 2.เพื่อให้การสืบค้น หรือคัดและรับรองเอกสารทางทะเบียนเป็นไปด้วยความรวดเร็วสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ 3.เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ ซึ่งสามารถติดต่อขอคัดสำเนาเอกสารดังกล่าวได้จากทุกสำนักทะเบียนทั่วประเทศโดยมิต้องเดินทางมาขอคัดสำเนาที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตทุ่งครุแต่เพียงสำนักทะเบียนเดียวอีก จัดเก็บเอกสารทางทะเบียน ประเภททะเบียนชื่อตัว ทะเบียนชื่อสกุล ตั้งแต่เดือนมีนาค 2541- พ.ศ.2547 0.00 0.00 สำนักงานเขตทุ่งครุ 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
189 7.0.1. 4.2.1 2562 โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บและสืบค้นกฎหมายเกี่ยวข้องกับภารกิจของคณะกรรมการสามัญ ประจำสภากรุงเทพมหานครโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของคณะกรรมการสามัญประจำกรุงเทพมหานครมีความยากในการค้นหา จัดเก็บและสืบค้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของคณะกรรมการสามัญประจำกรุงเทพมหานครได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น คณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานครสามารถสืบค้นกฎหมายเกี่ยวข้องกับภารกิจของสกากรุงเทพมหานครได้รวดเร็วขึ้น 0.00 0.00 สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
190 7.0.1. 4.2.1 2562 โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสภากรุงเทพมหานคร เอกสารข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครมีมากและยากต่อการค้นหา จัดเก็บเอกสารข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครได้ครบถ้วน โดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วต่อการใช้งาน 1. การจัดเก็บเอกสารข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครได้ครบถ้วนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ 2. บุคลากรกรุงเทพมหานคร ประชาชน สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สามารถค้นหาได้สะดวก รวดเร็ว ต่อการใช้งาน 0.00 0.00 สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
191 7.0.1. 4.2.1 2562 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการประชุมสภา กรุงเทพมหานครด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนในกระบวนการบริหารจัดการประชุม เช่น กำหนดนัดหมายการประชุม การแจ้งเอกสารหรือข้อมูลประกอบการประชุม เป็นต้น สามารถนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนในกระบวนการบริหารจัดการประชุมอย่างน้อย 1 ระบบ 0.00 0.00 สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
192 7.0.1. 3.1.1 2562 โครงการบริหารการสื่อสารภายในองค์กรแบบรวมศูนย์ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร (SBMC Unified Communications) สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร มีแนวคิดที่จะพัฒนาการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ให้มีความสะดวกรวดเร็ว ก้าวสู่ความเป็นเลิศ มีความทันสมัย รองรับการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 1. เพื่อให้สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร มีระบบการบริหารจัดการด้านการสื่อสารภายในองค์กรแบบรวมศูนย์สำหรับให้บริการแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและบุคลากรของหน่วยงาน 2. เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการติดต่อสื่อสารและการประสานงานภายในสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานคร 1. ผู้รับบริการสามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่างกัน รวมถึงสามารถค้นหาและส่งผ่านข้อมูลที่เกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานครและข้อมูลอื่นๆ ตลอดรวมถึงสามารถรับทราบกิจกรรมการประชุมอันเป็นภารกิจที่สำคัญ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา 2. การใช้กระดาษสำหรับจัดทำเอกสารเชิญประชุมคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญและคณะอนุกรรมการลดลง 3. อย่างน้อย 1 ระบบ 0.00 0.00 สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
193 7.0.1. 6.2. 2562 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำนักงาน ก.ก. จึงได้ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้หน่วยงาน/ส่วนราชการ เห็นความสำคัญของการพัฒนาและปรับปรุงงานบริการให้ดียิ่งขึ้น โดยการจัดให้มีการพิจารณารางวัลคุณภาพ การให้บริการของกรุงเทพมหานครขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้หน่วยงาน/ส่วนราชการต่างๆ เห็นความสำคัญของการพัฒนาและปรับปรุงการบริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและมอบรางวัลให้แก่หน่วยงาน/ส่วนราชการที่สามารถพัฒนาคุณภาพการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ให้กับหน่วยงานอื่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปขยายผลการดำเนินการโดยแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 2 ประเภท 2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนามีความรู้ มีความเข้าใจ Innovation Mindset มีความตระหนักถึงบทบาทของข้าราชการในบริบทผู้ประกอบการภาครัฐ รองรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย Thailand 4.0 2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถนำความรู้ไปสร้างคุณค่าจากการพัฒนานวัตกรรมในการทำงาน ส่งมอบแก่ประชาชน สาธารณะหรือส่วนรวมและองค์กร อันเป็นทางเลือกใหม่ในการนำความเปลี่ยนแปลงให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในการทำงาน 1. กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 2 รุ่นละ 50 คน จำนวน 100 คน ได้แก่ - ประเภทอำนวยการ ระดับต้น – ระดับสูง - ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ – ระดับชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน – ระดับอาวุโส ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า 2.ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 24 คน ได้แก่ - เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 18 คน - วิทยากร 2 รุ่น ๆ ละ 3 คน จำนวน 6 คน 247,900.00 205,376.00 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
194 7.0.2. 4.2. 2562 กิจกรรมจัดทำการเก็บข้อมูลธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานครด้วยระบบสารสนเทศ กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม และกองพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.ก. ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำการเก็บข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศ ในเรื่องของธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดให้มีกิจกรรมจัดทำการเก็บข้อมูลธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานครด้วยระบบสารสนเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานคร ให้มีความเป็นระบบและเป็นมาตรฐาน โดยข้อมูลที่ได้จะมีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และมีความซ้ำซ้อนของข้อมูลน้อยที่สุด เพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานและส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลในเรื่องของธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานครด้วยระบบสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้มีความเป็นระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 2.2 เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมี ความซ้ำซ้อนของข้อมูลน้อยที่สุด เพื่อจัดเก็บข้อมูลธรรมาภิบาลด้านวินัยของกรุงเทพมหานครด้วยระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน 0.00 0.00 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
195 7.0.1. 4.2.1 2562 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร(สำนักงาน ก.ก.) ได้มีการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน ก.ก. และเชื่อมโยงกับเครือข่ายของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริการแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ดังนั้นเพื่อให้การบริการข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. มีความทันสมัย จึงจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. ให้มีการจัดระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. สามารถให้บริการข้อมูล ข่าวสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครตามภารกิจความรับผิดชอบที่มีความทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 0.00 0.00 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
196 7.0.2. 4.2. 2562 กิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสืบค้น มติ ก.ก. มติ ก.ก. เป็นระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ที่ทุกหน่วยงานต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด จึงเปรียบเสมือนหัวใจและเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร โดยกองบริหารทั่วไป สำนักงาน ก.ก. มีหน้าที่จัดเก็บ ดูแลรักษา และรับผิดชอบเอกสารมติ ก.ก. ตั้งแต่ พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีเอกสารมติ ก.ก. เพียงบางส่วน (พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน) ที่ถูกจัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. ในขณะที่ยังมีเอกสารบางส่วน (พ.ศ. 2516 – 2547) ที่ยังไม่ได้ถูกจัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และมีสภาพเก่าตามอายุของเอกสาร ดังนั้น หากมีการรวบรวมและจัดเก็บมติ ก.ก. ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด มีการแยกหมวดหมู่ประเภทและจัดทำดัชนีเอกสารมติ ก.ก. รวมถึงการพัฒนาระบบการสืบค้นมติ ก.ก. ที่ง่ายและสะดวกต่อการค้นหาและใช้งาน ก็จะทำให้การปฏิบัติงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งป้องกันการสูญหายของมติ ก.ก. ดังนั้น จึงได้จัดทำกิจกรรมการพัฒนาระบบการสืบค้นข้อมูลมติ ก.ก. ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) ด้านที่ 7 ด้านการบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ 7.3.1 บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน เป้าประสงค์ที่ 7.3.2.3 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สนับสนุนระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรการที่ 3 จัดทำคลังความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ HR ให้มีความเข้มแข็งและทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนภารกิจ 1. เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลมติ ก.ก. 2. เพื่อให้มติ ก.ก. ถูกจัดเก็บอย่างเป็นหมวดหมู่ และมีระบบการสืบค้นข้อมูล 3. เพื่อให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร และบุคคลทั่วไป สามารถเข้าถึง สืบค้นและใช้ประโยชน์จากมติ ก.ก. ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ กรุงเทพมหานครมีระบบสารสนเทศเพื่อสืบค้น มติ ก.ก. ตามประเภทการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ระบบ โดยมีข้อมูลมติ ก.ก. ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง (ตั้งแต่ พ.ศ.2557 - 2561) และสามารถสืบค้นข้อมูลได้ตามปี พ.ศ. ประเภทการบริหารทรัพยากรบุคคล (18 ประเภท) หรือคำสำคัญ (Keyword) ภายในเดือนสิงหาคม 2562 0.00 0.00 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
197 7.0.1. 4.2.1 2562 2. โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร (กสอ.) สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณกลางของกรุงเทพมหานคร ซึ่งระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ติดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2548 เป็นระบบงานที่ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อีกทั้งระบบดังกล่าวใช้งานมานาน เป็นเวลา 12 ปีแล้ว และปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้ จึงเห็นควรที่จะจัดทำโครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ "มหานครแห่งเอเชีย" ซึ่งเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้นั้น คือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ให้เหมาะสมเกิดประโยชน์ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งการพัฒนาคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสมัยของรัฐบาลดิจิทัล โดยพัฒนาตาม "กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ" หรือ "Thailand e-Government Interoperability Framework"(TH e-GIF) 1. เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดในการสร้างระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุด เดียวกัน ด้วยการบูรณาการเชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเข้าด้วยกัน 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ สำหรับการรับ-ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการสั่งการของผู้บริหารและเพิ่มความสะดวกในการกระจายงานสู่ผู้ปฏิบัติ 4. เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร และการสืบค้นเอกสารของหน่วยงานได้อย่างมีระบบ ลดปัญหาเอกสารฉบับจริงสูญหาย โดยจัดเก็บสำเนาเอกสาร ไว้ในระบบและรักษาความสำคัญของข้อมูลสารบรรณด้วยระบบรักษาความปลอดภัยและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 5. เตรียมพร้อมโครงสร้างระบบข้อมูลสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้กรอบ TH e-GIF เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับส่วนราชการอื่น ๆ ได้ในอนาคต 6. เพื่อสามารถบริหารจัดการข้อมูล ลดจำนวนการใช้งานหรือยกเลิกการใช้กระดาษและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อน 7. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามสถานะของหนังสือ/เอกสารที่เกี่ยวข้องรวมถึงระยะเวลาดำเนินการ ในแต่ละขั้นตอนได้ 8. เพื่อให้มีระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ที่อำนวยความสะดวก รวดเร็ว ในการเวียนหนังสือภายใน 9. เพื่อให้สามารถจองห้องประชุมในระบบ และสามารถนัดหมายการประชุมกับผู้บริหารในระบบได้ เป็นระบบที่ออกแบบให้สามารถให้บริการครอบคลุมหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 77 หน่วยงาน/ส่วนราชการ ได้แก่ 16 สำนัก สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเพมหานคร สำนักงานเขต 50 เขต และส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 9 ส่วนราชการ โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน โดยมีระบบงานที่จะเกิดขึ้นได้แก่ ระบบงานสารบรรณและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหารจัดการห้องประชุม ซึงหน่วยงานเข้าใช้งานแบบเต็มระบบจะสามารถใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องการรับ-ส่งหนังสือการร่างหนังสือการค้นหาและติตตามงาน การปิดงานและยกเลิกเอกสาร การออกเลขหนังสือ การใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การใช้งานระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ และระบบบริหารจัดการห้องประชุม 14,700,000.00 0.00 ** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2018-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
198 7.0.2. 4.2. 2562 (14) กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลข้าราชการขอย้ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 1. หนังสือที่ข้าราชการแจ้งความประสงค์ขอย้าย หมายถึง หนังสือที่ต้นสังกัดของข้าราชการแต่ละหน่วยงานอนุญาตให้ข้าราชการที่แจ้งความประสงค์ขอย้ายไปหน่วยงานอื่นได้ 2. ความถูกต้อง หมายถึง บันทึกเหตุผลที่ขอย้ายของข้าราชการที่แจ้งความประสงค์ขอย้ายในระบบคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องตามหนังสือแจ้งความประสงค์ขอย้ายของแต่ละหน่วยงาน 1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลการขอย้ายของข้าราชการกรุงเทพมหานครในระบบคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลประกอบการจัดทำคำสั่งทางการบริหารงานบุคคล 3. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลข้าราชการขอย้ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 100 0.00 0.00 ** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
199 7.0.1. 4.2.1 2562 (4) โครงการศูนย์การเรียนรู้การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR knowledge Center) ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการจัดการความรู้ในองค์กรมีความสำคัญ กล่าวคือ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ที่ให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดทำโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR knowledge Center) ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่จำเป็นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีการใช้องค์ความรู้ และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานการเจ้าหน้าที่มีฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่จำเป็นด้านการบริหารทรัยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร สามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร มีความรู้เพิ่มขึ้น และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 0.00 0.00 ** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
200 7.0.1. 4.2. 2562 สปท./10 กิจกรรมการเข้าถึงฐานข้อมูลเครื่องปรับอากาศสำนักงานปกครองและทะเบียน ผ่านระบบ QR Code เพื่อการเข้าถึงฐานข้อมูลเครื่องปรับอากาศสำนักงานปกครองและทะเบียน ผ่านระบบ QR Code เพิ่มช่องทางการเข้าถึงฐานข้อมูลเครื่องปรับอากาศสำนักงานปกครองและทะเบียน ผ่านระบบ QR Code เพิ่มช่องทางการเข้าถึงฐานข้อมูลเครื่องปรับอากาศสำนักงานปกครองและทะเบียน ผ่านระบบ QR Code 0.00 0.00 ** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
201 7.0.1. 4.2.1 2562 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคคล และบันทึกเป็นฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้และการพัฒนาตนเอง ด้านการตรวจสอบภายในและหรือด้านการบริหารงานด้านต่าง ๆ และหรือด้านการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ และบันทึกองค์ความรู้ดังกล่าวไว้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานตรวจสอบภายใน (ระบบ Share Point หรือเว็บไซต์) สำหรับเป็นฐานข้อมูลไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือดำเนินงานด้านต่าง ๆ จำนวนองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน และหรือด้านการบริหารงานด้านต่าง ๆ และหรือด้านการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 0.00 0.00 ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
202 7.0.1. 4.2.1 2562 กิจกรรมการส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจนำข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบัติ ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจนำข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ที่หน่วยรับตรวจยอมรับและนำไปปฏิบัติ หรือวางแผนที่จะดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนางานในอนาคต จำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ที่หน่วยรับตรวจยอมรับหรือรับทราบและนำไปปฏิบัติ หรือวางแผนที่จะดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนางานในอนาคต 0.00 0.00 ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
203 7.0.1. 4.2.1 2562 กิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรหลักที่มีหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรและองค์กรของกรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและทั่วถึง มุ่งเน้นการพัฒนาข้าราชการโดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency) และการพัฒนาขีดความสามารถ (Capability) เพื่อให้ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทรงความรู้ (Knowledge Worker) สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยสถาบันฯ ให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและสร้างระบบข้อมูลการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้นำเทคโนโยลีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร ที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบันและเกิดประสิทธิภาพ โดยการทำระบบ e – Training เพื่อให้การเข้าถึงเนื้อหาเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ทุกกลุ่มเป้าหมาย (Anywhere – anytime learning) ซึ่งได้รับความสนใจจากข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครเข้าเรียนรู้ โดยการพัฒนาดังกล่าวเน้นการเรียนรู้จากความสนใจของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดทักษะที่สามารนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับ ยุคปัจจุบันและเกิดประสิทธิภาพ สถาบันฯ จึงมีแนวคิดในการทำระบบการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาหลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากร และเป็นการเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ด้วยสื่อ online ที่สามารถเรียนได้ตามความสนใจ โดยสถาบันฯ จะคัดสรรและผลิตเนื้อหาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับข้าราชการ-กรุงเทพมหานครในภาพรวมต่อไป ๒.๑ เพื่อให้บุคลากรของกรุงเทพมหานคร สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ online ได้ตามความสะดวกทั้งด้านเวลา และสถานที่ ๒.๒ เพื่อให้มีหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง ๒.๓ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ผ่านระบบสารสนเทศ ที่รองรับรูปแบบการเรียนรู้ในอนาคต การนำเนื้อหาวิชาการเรียนการสอนที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอินเทอร์เน็ต โดยนำไปใช้ในหลักสูตรนักบริหารมหานครทั้ง ๓ ระดับ ได้แก่ หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น (บนต.) หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง (บนก.) หลักสูตรนัก-บริหารมหานครระดับสูง (บนส.) และหลักสูตรฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร 0.00 0.00 ** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
204 7.0.1. 1.2. 2562 หลักสูตรฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้เฉพาะทาง) ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงาน และการบริหารงานนโยบายต่าง ๆ ทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน องค์กรต่าง ๆ รวมทั้ง กรุงเทพมหานคร จะต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่มาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร และพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรทุก ๆ ด้าน ทั้งบุคลากรด้านเทคโนโลยี บุคลากรที่ทำงานในสำนักงาน รวมถึงการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันที่จะต้องชาญฉลาด รู้เท่าทันสื่อ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยการวางแผนการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้กับองค์กร การปรับกระบวนการทำงานให้เข้ากับยุคดิจิทัล การปรับและพัฒนาบุคลากรให้พร้อม ทั้งด้านทัศนคติสู่ยุคดิจิทัล ความรู้ดิจิทัล ทักษะดิจิทัล รวมไปถึงวัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กรุงเทพมหานครมองเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น การจัดการระบบฐานข้อมูล และการสร้างงานหรือสื่อนำเสนอมัลติมิเดียออนไลน์ โดยสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบด้าน สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขึ้น ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการปรับสมรรถนะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ของข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีศักยภาพสูงขึ้น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหาร และพัฒนามหานคร ๒.๑ เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด ๒.๒ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ และนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.๓ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อนโยบายรัฐบาลในการยกระดับงานบริการภาครัฐด้วยการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญทุกระดับ สังกัดสำนัก สำนักงานเขต และส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ยกเว้นสายงานคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 หลักสูตร แบ่งเป็น 17 รุ่น ๆ ละประมาณ 25 คน รวมทั้งสิ้นประมาณ 425 คน 2,457,000.00 1,338,700.00 ** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
205 7.0.1. 6.2. 2562 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใช้นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (Self-Directed & Life Long Learning) เพื่อการพัฒนารายบุคคลและการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ ปัจจุบันได้มีการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และกำหนดให้เป็นนวัตกรรมขององค์การ ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมิติของการพัฒนาองค์การ โดยมิติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น จะมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมทั้งด้านการฝึกอบรมที่เน้นการเพิ่มพูนความรู้ การพัฒนาทักษะ และการปรับทัศนคติให้มีความเหมาะสมกับงานให้เป็นไปตามหลักสมรรถนะ (Competency) และขยายผลไปสู่มิติของการพัฒนาในภาพรวมขององค์การในระดับมหภาค โดยนวัตกรรมจะเป็นสิ่งที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงองค์การทั้งในระดับบุคคล (individual) และระดับกลุ่ม (group) อย่างไรก็ตามการฝึกอบรมพัฒนาในรูปแบบเดิม (Classroom Training) อาจไม่ตอบสนองต่อการเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งกลุ่มเป้าหมายจะเรียนรู้พัฒนาตนเองตามที่ต้องการ และสามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลาตามความสนใจ สอดคล้องกับแนวทางที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด้วยแนวคิดการพัฒนาเครื่องมือเพื่อกระตุ้นเรียนรู้ Self – Directed & Life Long Learning เพื่อการพัฒนารายบุคคล รวมทั้งการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนานั้น โดยก่อนการพัฒนาเครื่องมือ และนวัตกรรมต่าง ๆ จำเป็นต้องพัฒนาสร้างศักยภาพความพร้อมของบุคลากรทั้งด้านความรู้เท่าทันเทคโนโลยี และทักษะที่จำเป็นต่าง ๆ เพื่อการรองรับนวัตกรรมที่จะนำมาใช้ ๑. เพื่อสำรวจระดับความสามารถของผู้ปฏิบัติงานสังกัดสถาบันฯ ทุกตำแหน่ง ทุกระดับ ๒. เพื่อกำหนดเนื้อหาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่เป็นไปตามสมรรถนะของตำแหน่ง ๓. เพื่อกำหนดแนวทางการนำนวัตกรรมมาใช้พัฒนารายบุคคล ตอบสนองแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ Self – Directed & Life Long Learning ที่นำไปใช้ในการพัฒนารายบุคคล เป็นสำรวจระดับความสามารถของผู้ปฏิบัติงานตามสมรรถนะของตำแหน่ง และกำหนดเนื้อหาการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งการกำหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสถาบันฯ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๑๒๐ คน 0.00 0.00 ** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
206 7.0.1. 6.2. 2562 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ปัจจุบันได้มีการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และกำหนดให้เป็นนวัตกรรมขององค์การ ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมิติของการพัฒนาองค์การ โดยมิติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น จะมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมทั้งด้านการฝึกอบรมที่เน้นการเพิ่มพูนความรู้ การพัฒนาทักษะ และการปรับทัศนคติให้มีความเหมาะสมกับงานให้เป็นไปตามหลักสมรรถนะ (Competency) สอดคล้องกับแนวทางที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด้วยแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วยการสร้าง Assessment Center เพื่อเป็นเครื่องมือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา การสร้าง Dashboard เป็นแหล่งข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และการสร้าง Digital Learning Platform เพื่อเป็นศูนย์ความรู้การบริหารมหานคร ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองและเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาบุคลากร โดยก่อนการพัฒนาเครื่องมือ และนวัตกรรมต่าง ๆ ดังกล่าว จำเป็นต้องสร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง และสร้างศักยภาพความพร้อมของบุคลากรทั้งด้านความรู้เท่าทันเทคโนโลยี ทักษะที่จำเป็น เพื่อการรองรับนวัตกรรมที่จะนำมาใช้ ๑. เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจแนวพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ๒. เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการนำนวัตกรรมมาใช้ และวิธีการใช้นวัตกรรมให้เหมาะสมกับลักษณะองค์กร ๓. เพื่อจัดทำแผนงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบสนองแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด้านการสร้าง Assessment Center เป็นเครื่องมือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา การสร้าง Dashboard เป็นแหล่งข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และการสร้าง Digital Learning Platform เพื่อเป็นศูนย์ความรู้การบริหารมหานคร ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองและเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาบุคลากร เป็นการจัดกลุ่มกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนานวัตกรรมโดยการแสดงความคิดเห็น ของผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล และผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ กลุ่มเป้าหมาย เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร สายงานทรัพยากรบุคคล และผู้เกี่ยวข้อง จาก สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ๖๐ คน ดำเนินการจัดกิจกรรม ๒ ครั้ง ครั้งละ ๓๐ คน 0.00 0.00 ** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
207 7.0.1. 4.2. 2562 กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้ถูกต้อง สมบูรณ์ มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นปัจจุบัน สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการพัฒนาองค์การและทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร จึงได้มีการจัดเก็บฐานข้อมูลการพัฒนาข้าราชการแต่ละหลักสูตรที่สถาบันฯ เป็นผู้จัดดำเนินการ โดยการดำเนินการกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 1. เพื่อออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร/โครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2562 ของสถาบันฯ ร้อยละ 90 ของความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 0.00 0.00 ** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
208 7.0.1. 4.2. 2562 3.2) โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีประชากรที่เป็นชาวต่างชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จากข้อมูลสถิติ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรุงเทพมหานครมีจำนวนชาวต่างชาติอาศัยอยู่ 706,080 คน โดยคิดเป็น 9.3 % ต่อจำนวนประชากรไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครที่มีจำนวน 7,587,272 คน และจากข้อมูลของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว (มิถุนายน 2561) มีแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นจำนวน 457,700 คน กรุงเทพมหานครได้มีการให้บริการแก่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเหล่านี้ผ่านทางสำนักงานการต่างประเทศ เช่น การเป็นล่ามสำหรับการขอดูกล้อง CCTV การประสานงานเกี่ยวกับปัญหาการอนุญาตก่อสร้างอาคาร และผ่านทางสำนักงานเขต โดยภารกิจของสำนักงานเขตที่ให้บริการชาวต่างชาติ สามารถสรุปได้หลักๆ ดังนี้ 1. งานทะเบียน: การให้บริการจดทะเบียนสมรสของคนไทยกับชาวต่างชาติ การย้ายเข้าทะเบียนบ้านของชาวต่างชาติ การออกเลขประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ชาวต่างชาติ) การออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ชาวต่างชาติ) การลงทะเบียนเปิดร้านอาหารของชาวต่างชาติ การเก็บภาษี 2. การให้ความรู้แก่แรงงานต่างด้าวเกี่ยวกับการป้องการโรคและด้านสาธารณะสุข เช่น การป้องกันโรคติดต่อ การคุมกำเนิด การป้องกันโรค HIV และการแจกถุงยาอนามัยเป็นต้น อย่างไรก็ตามยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลการให้บริการต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษจึงทำให้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ กอปรกับสำนักงานเขตได้ให้ข้อเสนอแนะและมีความต้องการให้สำนักงานการต่างประเทศช่วยจัดทำคู่มือข้อมูลที่สำคัญ ต่าง ๆ เป็นภาษาต่างประเทศ สำนักงานการต่างประเทศเล็งเห็นว่าเพื่อเป็นการพัฒนาการให้บริการแก่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการตอบสนองความต้องการของสำนักงานเขต สำนักงานการต่างประเทศจึงเห็นควรจัดทำ “คู่มือเพื่อการอยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครสำหรับชาวต่างชาติ”เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลที่มีความจำเป็นแก่การใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นภาษาอังกฤษ 1. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครให้สามารถเข้าถึงข้อมูลการให้บริการของกรุงเทพมหานครได้ดียิ่งขึ้น 2. เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของสำนักงานเขตที่ต้องการให้สำนักงานการต่างประเทศช่วยจัดทำคู่มือข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ เป็นภาษาต่างประเทศ 3. เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลที่มีความจำเป็นแก่การดำรงชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครและการให้บริการต่างๆ ของกรุงเทพมหานครเป็นภาษาอังกฤษ 1. ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครซึ่งมีความน่าเชื่อถือและสามารถเข้าถึงง่าย 2. สำนักงานเขตสามารถแนะนำ “คู่มือเพื่อการอยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครสำหรับชาวต่างชาติ” ให้แก่ชาวต่างชาติที่มาขอรับบริการที่สำนักงานเขตได้ 0.00 0.00 ** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
209 7.0.1. 4.2. 2562 กิจกรรมบำรุงรักษาระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (สพธ.) สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและส่งเสริมป้องกันโรคให้แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 76 แห่ง หน่วยบริการทางการแพทย์ 2 แห่ง คลินิกสัตวแพทย์ 6 แห่ง และคลินิกสัตวแพทย์ที่กลุ่มของสำนักงานสัตวแพทย์-สาธารณสุขทุกแห่ง ที่เปิดให้บริการประชาชนกระจายในทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นการนำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการให้บริการรักษาพยาบาล การเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบสิทธิการรักษา ประวัติการรักษาพยาบาลของแต่ละศูนย์งานในคลินิกที่เปิดให้บริการในศูนย์บริการสาธารณสุข รวมถึง สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจรักษามาวิเคราะห์เป็นสถิติเพื่อประโยชน์ในด้านการรักษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการเก็บข้อมูลเป็นระบบ และสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงระบบการทำงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วทั้งต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องและสนองต่อนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แผนยุทธศาสตร์สำนักอนามัย แผนบริการราชการกรุงเทพมหานคร และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติในการนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่มารับบริการ โดยมีการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขในการใช้งานและให้บริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง หน่วยบริการทางการแพทย์ 2 แห่ง คลินิกสัตวแพทย์ 6 แห่ง และคลินิกสัตวแพทย์ที่กลุ่มของสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขทุกแห่ง ซึ่งเปิดให้บริการทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขสำหรับใช้งานและให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 76 แห่ง กอง สำนักงานและผู้บริหารของสำนักอนามัย ผ่านระบบเครือข่าย และมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขเข้าสู่ Cloud เพื่อแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย การเข้าถึงและการเรียกใช้งานระบบสารสนเทศ รวมทั้งความเสถียรของระบบสำหรับการปฏิบัติการ การบริหารจัดการ และการให้บริการแก้ประชาชน ตลอดจนยกระดับบริการสาธารณสุขและส่วนราชการของสำนักอนามัย เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา หน่วยบริการทางการแพทย์ กทม. 1 และกทม. 2 รวมถึงคลินิกสัตวแพทย์ เพื่อการปฏิบัติงานและบริหารจัดการสำหรับการให้บริการรักษาพยาบาล การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เชิงสถิติ ระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ในส่วนของศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา หน่วยบริการทางการแพทย์ กทม. 1 และกทม. 2 คลินิกสัตวแพทย์ และสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข เพื่อการปฏิบัติงานและบริหารจัดการสำหรับการให้บริการรักษาพยาบาล การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เชิงสถิติ 7,700,000.00 4,120,800.00 สำนักอนามัย 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 98.00
210 7.0.1. 4.2. 2562 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขของสำนักอนามัยเข้าสู่ Cloud (สพธ.) สำนักอนามัยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการบริการสาธารณสุขแก่ประชาชน โดยได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) เพื่อตอบสนองต่อภารกิจ จำนวน 10 ระบบงาน และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2555 ได้พัฒนาระบบฯ เพิ่มขึ้นอีก จำนวน 13 ระบบงาน รวมเป็น 23 ระบบงาน ซึ่งได้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และระบบงานสารสนเทศให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา หน่วยบริการทางการแพทย์ และคลินิกสัตวแพทย์ รวมทั้ง ห้องระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง สำนักอนามัย ซึ่งระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ถูกติดตั้งไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของแต่ละศูนย์บริการสาธารณสุข และห้องระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง โดยเชื่อมโยงและเรียกใช้ข้อมูลร่วมกัน ผ่านโครงข่าย Virtual Private Network (VPN) แบบเช่าใช้บริการจากผู้ให้บริการเอกชน จำนวน ๑๕๑ วงจร ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หรือเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มีความก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้สามารถเข้าถึงเพื่อบริหารจัดการและใช้งานบริการต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยไม่ถูกจำกัดในเรื่องสถานที่และอุปกรณ์เครื่องมือที่นำมาใช้เทคโนโลยี Cloud Computing หรือคลาวด์ (Cloud) เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานกับระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ของสำนักอนามัย เพื่อแก้ปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย การเข้าถึงและเรียกใช้งานระบบสารสนเทศฯ รวมถึงความเสถียร ของระบบ สำหรับการปฏิบัติงาน บริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชน และยกระดับบริการสาธารณสุขของศูนย์บริการสาธารณสุขและส่วนราชการต่าง ๆ ของสำนักอนามัยอีกทางหนึ่งด้วย 1. เพื่อปรับปรุงและย้ายระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ของสำนักอนามัย ทั้งในส่วนศูนย์บริการสาธารณสุข หน่วยบริการทางการแพทย์ และส่วนกลาง เข้าสู่ Cloud เพื่อแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย การเข้าถึงและเรียกใช้งานระบบสารสนเทศฯ รวมถึงความเสถียรของระบบ 2. เพื่อถ่ายโอนข้อมูลการบริการสาธารณสุขที่มีอยู่ในระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ของสำนักอนามัย เข้าสู่ Cloud 3. เพื่อจัดหา Cloud สำหรับรองรับการปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ของสำนักอนามัย ระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS)ของสำนักอนามัย ทั้งในส่วนศูนย์บริการสาธารณสุขหน่วยบริการทางการแพทย์ และส่วนกลาง ถูกนำเข้าสู่ Cloud สำหรับการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ และให้บริการแก่ประชาชน 6,800,000.00 5,610,000.00 สำนักอนามัย 2018-07-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 96.00
211 7.0.1. 3.1.1 2562 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครจะมีฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลถนน สะพาน อาคาร การควบคุมงานก่อสร้าง และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาบริหารจัดการด้านงบประมาณและเพื่อวางแผนในการบริหารจัดการให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองมหานครที่น่าอยู่ โดย 1.นำเข้าข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ของสำนักการโยธา และบูรณาการให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลบนเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศบนแผนที่ของกรุงเทพมหานคร 2.พัฒนาระบบบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และมีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสำหรับให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่ภายใต้หน่วยงานของสำนักการโยธาและหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 3.ฝึกอบรมบุคลากรของกรุงเทพมหานครในด้านการใช้งานระบบการบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ให้สามารถใช้งานระบบและข้อมูลที่มีอยู่บนเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.นำเข้าข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ของสำนักการโยธา และบูรณาการให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลบนเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศบนแผนที่ของกรุงเทพมหานคร 2.พัฒนาระบบบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และมีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสำหรับให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่ภายใต้หน่วยงานของสำนักการโยธาและหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 3.ฝึกอบรมบุคลากรของกรุงเทพมหานครในด้านการใช้งานระบบการบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ให้สามารถใช้งานระบบและข้อมูลที่มีอยู่บนเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินดารโครงการแล้วเสร็จ 22,900,000.00 12,947,370.00 สํานักการโยธา 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
212 7.0.1. 3.1.1 2562 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานก่อสร้างของสำนักการโยธา (Best Service) สำนักการโยธา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจพื้นที่โครงการ การออกแบบ เพื่อให้ได้แบบสำหรับการก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้างทั้งด้านคุณภาพและวัสดุก่อสร้าง อีกทั้งการก่อสร้างจะมีระบบสาธารณูปโภคทั้งบนดินและใต้ดินที่หน่วยงานภายนอกจะต้องขออนุญาตกับกรุงเทพมหานครในการดำเนินการรื้อย้ายหรือติดตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครในขณะเดียวกันโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันของกรุงเทพมหานคร ยังมีความจำเป็นที่จะต้องบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ต่อประชาชน การดำเนินงานของโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว มีความเกี่ยวข้องกับส่วนราชการต่าง ๆ ของสำนักการโยธาทั้งสิ้น อาทิ สำนักงานออกแบบ สำนักงานวิศวกรรมทาง สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักงานควบคุมอาคาร กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน กองควบคุมการก่อสร้าง กองวิเคราะห์และวิจัย และกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค ดังนั้น การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานก่อสร้างของสำนักการโยธาจึงมีความสำคัญ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างของสำนักการโยธาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถใช้แสดงรายละเอียดข้อมูลเพื่อการวางแผนและการติดตามผลโครงการก่อสร้างที่อยู่ในความดูแลของสำนักการโยธา สามารถใช้ในการสืบค้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็วสามารถ จัดทำฐานข้อมูลเพื่อสรุปและวิเคราะห์ความต้องการงบประมาณในการก่อสร้างและบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้อง ตามหลักวิศวกรรม และความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ รวมถึงสามารถติดตามสถานะงานก่อสร้างที่มีอยู่ของสำนักการโยธาได้ 2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักการโยธาในด้านการใช้ระบบการบริหารงานโครงการและการติดตามผลงานก่อสร้างให้สามารถใช้งานระบบและข้อมูลที่มีอยู่บนเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.2 พัฒนาระบบการจัดทำข้อมูล/จัดเก็บข้อมูลการติดตามผลและรายงานผลงานก่อสร้างของสำนักการโยธา โดยสามารถนำเข้าข้อมูล ประมวลผล และแสดงผลด้าน มิติ เป้าประสงค์ มาตรการ นำเข้าข้อมูลโครงการ รายการ กิจกรรมรายละเอียดต่าง ๆ 2.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สามารถเก็บข้อมูลตามรูปแบบที่เหมาะสมกับสำนักการโยธา โดยจะสามารถเชื่อมโยงระบบสารสนเทศที่มีอยู่ และโมดูลอื่น ๆ ที่ได้พัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานในภาพรวมของสำนักการโยธาได้ ระบบฐานข้อมูลงานก่อสร้างของสำนักการโยธา โดยใช้ระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อรวบรวมข้อมูลบนแผนที่ดิจิตอล 1 : 4000 3.2 รวบรวมข้อมูลโครงการก่อสร้างของสำนักการโยธา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2562 3.3 ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ในการค้นหาข้อมูล ผู้รับบริการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง/ประชาชน สามารถค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 3.4 ลดระยะเวลาค้นหาข้อมูล สามารถค้นหาข้อมูลงานก่อสร้างได้รวดเร็วขึ้น 3.5 ลดจำนวนบุคลากรในการค้นหาข้อมูล ผู้ขอรับบริการ/ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง 3.6 มีผู้ใช้งานระบบไม่น้อยกว่า 2,000 ราย (บุคลากรสำนักการโยธา/ประชาชน) 0.00 0.00 สํานักการโยธา 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
213 7.0.1. 4.2. 2562 ความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) (กพล.) ปัจจุบันพื้นที่ชุมชนชานเมืองด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครส่วนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำพระราชดำริ (ประกอบด้วย เขตหนองจอก เขตลาดกระบัง เขตคลองสามวา และเขตมีนบุรี) มีการขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็วและเกิดความเป็นเมืองมากเกินกว่าแผนที่คาดไว้ ขณะที่ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำปฐมภูมิ โดยเฉพาะคลองระบายน้ำหลัก ยังมีการพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกัน นอกจากนี้เส้นทางคมนาคมหลักที่พัฒนาขึ้นพร้อมกับสภาพเมือง จะมีบางส่วนที่ยังไม่มีท่อระบายน้ำหลักและบางส่วนกีดขวางการไหลของน้ำหลากจากด้านเหนือลงด้านใต้ทำให้เกิดน้ำท่วมขังตามถนนและพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มมากขึ้น เมื่อเกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก (ฝนมากกว่า 90 มม.ต่อวัน) ดังเช่นเหตุการณ์ปี พ.ศ. 2548และบางครั้งเมื่อเกิดอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างก็จะเกิดน้ำเหนือหลากไหลผ่านพื้นที่กรุงเทพมหานครนอกคันกั้นน้ำพระราชดำริเป็นบริเวณกว้าง ดังเช่นเหตุการณ์อุทกภัยปี พ.ศ. 2554 และเนื่องจากแผนกลยุทธ์การพัฒนากรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีศูนย์ชานเมืองขนาดใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครนอกคันกั้นน้ำพระราชดำริ เช่น ที่เขตหนองจอก เขตลาดกระบัง รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ดำเนินการศึกษา เพื่อการวางแผนพัฒนาภาคมหานคร และได้กำหนดให้มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองอย่างเหมาะสมเพื่อรองรับการขยายตัวของพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดรอบกรุงเทพมหานครอีกด้วย อีกทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครนอกคันกั้นน้ำพระราชดำริอยู่ติดกับสนามบินสุวรรณภูมิ ศูนย์ขนถ่ายสินค้า และศูนย์อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม รอบๆ สนามบิน ดังนั้นในอนาคตจึงเป็นที่แน่ใจได้ว่าจะเกิดความเป็นเมืองเพิ่มขึ้นมากกว่าแผนที่คาดไว้ ซึ่งเมื่อเกิดฝนตกหนักมากและอุทกภัยในอนาคตปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งความเดือดร้อนของประชาชนและความเสียหายต่อทรัพย์สินก็จะยิ่งทวีคูณ ประกอบกับพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครนอกคันกั้นน้ำพระราชดำริกรุงเทพมหานครยังไม่เคยดำเนินการศึกษา สำรวจ และจัดทำแผนหลักระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำมาก่อน สำนักการระบายน้ำ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการสำรวจแผนหลักและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำในพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครนอกคันกั้นน้ำพระราชดำริ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักมากซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน สาธารณูปโภคต่างๆ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นทุกปีจึงได้จัดเตรียมข้อกำหนดนี้ขึ้นเพื่อใช้ดำเนินการสำรวจจัดทำแผนหลักและออกแบบเบื้องต้นระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำปฐมภูมิในพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครส่วนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำพระราชดำริ ให้สามารถรองรับฝนตกที่คาบอุบัติไม่น้อยกว่า 5 ปี และให้สามารถระบายน้ำหลากจากพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำพระราชดำริลงสู่แก้มลิงคลองชายทะเลตามแนวพระราชดำริและคลอง 100 ลบ.ม./วินาที ของกรมชลประทานไม่น้อยกว่า190 ลบ.ม./วินาที (ตามที่ กบอ. กำหนด) ได้อย่างปลอดภัย สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพื่อทำการสำรวจ จัดทำแผนหลักและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครนอกคันกั้นน้ำพระราชดำริ สำรวจจัดทำแผนหลักและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครนอกคันกั้นน้ำพระราชดำริ 0.00 0.00 สํานักการระบายน้ำ 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 75.00
214 7.0.1. 4.2. 2562 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองโรงงานช่างกล กองโรงงงานช่างกล สำนักการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบในการซ่อมและบำรุงรักษายานพาหนะ เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้นำระบบสารสนเทศมาใช้จัดการงานซ่อมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2545 ซึ่งใช้งานมาประมาณ 15 ปี เทคโนโลยีที่ใช้อยู่ปัจจุบันล้าสมัย ไม่สามารถรองรับการพัฒนาการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองโรงงานช่างกล เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศในภาพรวมใหม่ทั้งหมด เพื่อให้รองรับการใช้งานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพที่สุด และเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีใช้งานทั่วไปในปัจจุบัน สามารถเชื่อมต่อกับศูนย์ 4 มุมเมืองต่าง ๆ ของกองโรงงานช่างกล และระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร(MIS) เพื่อให้กองโรงงานช่างกลแห่งใหม่(ถนนพุทธมณฆลสาย 3 มีระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีใช้งานทั่วไปในปัจจุบัน เพื่อสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน และสามารถเชื่อมต่อกับศูนย์ซ่อม 4 มุมเมืองต่าง ๆ ของกองโรงงานช่างกล และระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร(MIS) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของกองโรงงานช่างกล ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานที่กองโรงงานช่างกลแห่งใหม่(ถนนพุทธมณฑลสาย3) โดยเชื่อมต่อกับศูนย์ซ่อม 4 มุมเมืองต่าง ๆ ของกองโรงงานช่างกล และระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร(MIS) ได้ จำนวน 1 ระบบ 30,249,000.00 0.00 สํานักการคลัง 2018-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
215 7.0.2. 4.2. 2562 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับชำระภาษีผ่านระบบ QR Payment (ฺBest Service) เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระภาษี เพิ่มช่องทางการชำระเงินให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเลือกชำระเงินได้มากขึ้น ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับความสะดวกในการชำระภาษี กรุงเทพมหานครได้รับเงินรายได้ภาษีรวดเร็วขึ้น มีช่องทางการรับชำระภาษีเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมให้สังคมกรุงเทพมหานครเป็นสังคมไร้เงินสด ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ทั้ง 3 ภาษี ประกอบด้วย (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย) 0.00 0.00 สํานักการคลัง 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
216 7.0.1. 4.2. 2562 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์สำนักเทศกิจ ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและสารสนเทศมีการพัฒนาก้าวไกลอย่างรวดเร็วและไม่หยุดนิ่ง จึงได้จัดทำกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์สำนักเทศกิจนี้ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ สนับสนุนให้เกิดการบริการอย่างง่าย อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสำนักเทศกิจได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ตลอดจนเพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสำนักเทศกิจให้ปรากฏต่อสายตาประชาชนได้อย่างทั่วถึงและแพร่หลายต่อไป 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์สำนักเทศกิจ 2. เพื่อให้ประชาชนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักเทศกิจ ให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างองค์กรกับประชาชน และระหว่างองค์กรกับองค์กร อันจะเป็นการส่งเสริมความเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 1. ทุกส่วนราชการในสำนักเทศกิจได้รับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของสำนักเทศกิจตามที่ร้องขอให้กองนโยบายและแผนงานเผยแพร่ 2. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ของสำนักเทศกิจ 0.00 0.00 สํานักเทศกิจ 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
217 7.0.1. 1.2. 2562 โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักเทศกิจมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต และสำนักเทศกิจ ทุกระดับให้มีความรู้ความสามารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่เทศกิจให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถนำวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการปฏิบัติงานด้านเอกสารและใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานและเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ เจ้าหน้าที่เทศกิจจึงจำเป็นต้องศึกษา อบรมความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงานด้านเอกสารและงานอื่น ๆ เป็นอย่างมาก สำนักเทศกิจเห็นว่าควรจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เทศกิจเพิ่มเติม เนื่องจากเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคตและควรสนับสนุนส่งเสริมให้มีการประยุกต์ให้อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ 1. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่เทศกิจให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศกิจสามารถนำวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านเอกสารและใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 3. เพื่อเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดำเนินการฝึกอบรมข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 390 คน และแบ่งการฝึกอบรมเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 130 คน ประกอบด้วย ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นละ 120 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการและวิทยากร รุ่นละ 10 คน 521,200.00 409,000.00 สํานักเทศกิจ 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
218 7.0.1. 4.2. 2562 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง ประกอบด้วย การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่งผ่านระบบเครือข่ายภายในอินทราเน็ต ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย อุปกรณ์เครือข่าย และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน จึงมีความจำเป็นต้องบำรุงรักษาระบบฯ ดังกล่าว ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ บำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 2,130,000.00 1,856,935.52 สํานักการจราจรและขนส่ง 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
219 7.0.1. 4.2. 2562 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านจราจรเพื่อการบริหารจัดการและบริการประชาชน *เป็นโครง Best Service62* สำนักการจราจรและขนส่ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา สำรวจ รวบรวมข้อมูล ด้านการจราจรและขนส่ง การวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบระบบการจราจรและขนส่ง การกำหนดมาตรการและดำเนินการด้านการจราจรและขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร การกำหนดมาตรฐานงานวิศวกรรมจราจร วิศวกรรมขนส่งและวิศวกรรมความปลอดภัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการควบคุมและจัดการจราจร การพัฒนาระบบโครงข่ายถนน ระบบขนส่งมวลชน และการให้การศึกษา ฝึกอบรมและรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจร พร้อมทั้งเสนอแนะนโยบายมาตรการในการพัฒนาการจราจรและขนส่งของกรุงเทพมหานคร การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล การเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการจราจร การให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการจราจรและขนส่งทางสื่ออินเทอร์เน็ต รวมทั้งการพัฒนาระบบโปรแกรมด้านการจราจร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ในการดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าว จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลจราจรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านจราจรในการบริหารจัดการหรือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นช่องทางเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานในการสื่อสารและให้บริการข้อมูลจราจรแก่ประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านจราจรสำหรับการบริหารจัดการและให้บริการประชาชน 2.2 เพื่อจัดทำ Platform กลางด้านการจราจรและขนส่ง ให้เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการข้อมูลและเชื่อมต่อระบบต่างๆ ของสำนักการจราจรและขนส่ง การบริหารจัดการเชื่อมต่อระบบและแอพพลิเคชัน เช่น ศูนย์กลางข้อมูล ศูนย์กลางสถิติการใช้งานและวิเคราะห์ปัญหา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลรองรับความต้องการใช้งานของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วในการวางแผนและแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งรองรับการขยายตัวในการพัฒนาระบบที่หลากหลายไปสู่ SMART BMA 2.๓ เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานและประชาชน ในรูปแบบโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับการรับ/แจ้งข่าวสารอุบัติเหตุและรับแจ้งเหตุแบบออนไลน์และเรียลไทม์ สำหรับเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ประชาชน ด้านข่าวสารข้อมูลการจารจร โดยแอพพลิเคชั่นดังกล่าว สามารถแนะนำการเดินทางหลากหลายรูปแบบ แจ้งเหตุการณ์ต่างๆ ของประชาชนแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆ ของหน่วยงานและประชาชน 1. จัดทำ Platform กลางสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งของสำนักการจราจรและขนส่ง 2. พัฒนา Application ให้บริการประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ แนะนำเส้นทางลัด ข้อบังคับจราจรในถนนสายต่างๆ ข้อมูลการแจ้งเตือนอุบัติเหตุหรือก่อสร้าง สภาพน้ำท่วม ข้อมูลสภาพการจราจร การให้ข้อมูลข่าวสาร การรับเรื่องร้องเรียน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Web Application) สำหรับการบริหารจัดการและบริการประชาชนในเชิงพื้นที่ 16,532,000.00 5,370,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 60.00
220 7.0.1. 3.1. 2562 บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ติดตั้งโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรวจวัดและรายงานสภาพจราจร โดยติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 498 กล้อง และติดตั้งอุปกรณ์ตรวจนับข้อมูลจราจร จำนวน 150 กล้อง โดยเชื่อมโยงสัญญาณภาพและข้อมูลไปยังหน่วยประมวลผลสภาพจราจร ที่ศูนย์ควบคุมระบบจราจร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เพื่อนำข้อมูลจราจรไปประกอบการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารจัดการด้านจราจร พร้อมทั้งเผยแพร่แผนที่บ่งบอกระดับการติดขัดของการจราจรที่เป็นเส้นสี และแสดงภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณทางแยกต่างๆ ในพื้นที่โครงการที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลสภาพการจราจรที่แท้จริง เพื่อประกอบในการวางแผนการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1. จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรวจวัดและรายงานสภาพจราจร ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา 2. นำข้อมูลจราจรไปประกอบการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารจัดการด้านจราจร พร้อมทั้งเผยแพร่แผนที่บ่งบอกระดับการติดขัดของการจราจรที่เป็นเส้นสี 3. แสดงจากกล้องภาพโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณทางแยกต่างๆ ในพื้นที่โครงการที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลสภาพการจราจรที่แท้จริงเพื่อประกอบในการวางแผนการเดินทาง บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรวจวัดและรายงานสภาพจราจรให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา 24,700,000.00 0.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
221 7.0.1. 4.2.1 2562 กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ BMA Traffic ผ่านทาง Website และ Application สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ติดตั้งโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรวจวัดและรายงานสภาพจราจร โดยติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 498 กล้อง และติดตั้งอุปกรณ์ตรวจนับข้อมูลจราจร จำนวน 150 กล้อง โดยเชื่อมโยงสัญญาณภาพและข้อมูลไปยังหน่วยประมวลผลสภาพจราจร ที่ศูนย์ควบคุมระบบจราจร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เพื่อนำข้อมูลจราจรไปประกอบการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารจัดการด้านจราจร พร้อมทั้งเผยแพร่แผนที่บ่งบอกระดับการติดขัดของการจราจรที่เป็นเส้นสี และแสดงภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณทางแยกต่างๆ ในพื้นที่โครงการที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลสภาพการจราจรที่แท้จริง เพื่อประกอบในการวางแผนการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1. จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรวจวัดและรายงานสภาพจราจร ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา 2. นำข้อมูลจราจรไปประกอบการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารจัดการด้านจราจร พร้อมทั้งเผยแพร่แผนที่บ่งบอกระดับการติดขัดของการจราจรที่เป็นเส้นสี 3. แสดงจากกล้องภาพโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณทางแยกต่างๆ ในพื้นที่โครงการที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลสภาพการจราจรที่แท้จริงเพื่อประกอบในการวางแผนการเดินทาง บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรวจวัดและรายงานสภาพจราจรให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา 0.00 0.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
222 7.0.1. 4.2. 2562 กิจกรรมการบูรณาการข้อมูลเชิงแผนที่ของโครงการด้านการจราจร ผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง การดำเนินงานตามภารกิจ จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลจราจรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านจราจรในการบริหารจัดการหรือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นช่องทางเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานในการสื่อสารและให้บริการข้อมูลจราจรแก่ประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านจราจรเพื่อการบริหารจัดการและบริการประชาชนดังกล่าว จะทำให้การดำเนินงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยลดขั้นตอนการดำเนินงานด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ รวมทั้งเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 - 2565) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครปี พ.ศ.2561 ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าประสงค์ 7.5.1.1 มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการให้บริการประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ/หรือ ภาคเอกชน และเป้าประสงค์ 7.5.1.4 มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและ มีการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้ สำนักการจราจรและขนส่งมีแนวคิดที่จะใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน โดยการพัฒนา Mobile Application ที่รวบรวมการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า, รถไฟ, เรือ, รถเมล์, รถตู้ และรถมอเตอร์ไซด์ เป็นต้น การรายงานสภาพการจราจร การรายงานพื้นที่สภาพน้ำท่วมขังที่มีผลกระทบกับการจราจร การแสดงสถานที่ที่น่าสนใจ เช่น ร้านอาหารอร่อย สถานที่ท่องเที่ยว การรับแจ้งข่าวสารด้านการจราจร และรับแจ้งเหตุ เป็นต้น ทำให้ประชาชนสามารถสื่อสารและรายงานเหตุการณ์ได้จากทุกสถานที่ทุกเวลา เพื่อประชาชนจะได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการวางแผนการเดินทาง หรือการใช้เส้นทางและพาหนะให้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ในเวลานั้น นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปวางแผนการดำเนินงานได้อย่างทันท่วงที เช่น ประชาชนสามารถหลีกเลี่ยงพื้นที่จราจรที่ติดขัดเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือ ภาครัฐสามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ทันเวลา เป็นต้น 1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านจราจรสำหรับการบริหารจัดการและให้บริการประชาชน 2 เพื่อจัดทำ Platform กลางด้านการจราจรและขนส่ง ให้เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการข้อมูลและเชื่อมต่อระบบต่างๆ ของสำนักการจราจรและขนส่ง การบริหารจัดการเชื่อมต่อระบบและแอพพลิเคชัน เช่น ศูนย์กลางข้อมูล ศูนย์กลางสถิติการใช้งานและวิเคราะห์ปัญหา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลรองรับความต้องการใช้งานของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วในการวางแผนและแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งรองรับการขยายตัวในการพัฒนาระบบที่หลากหลายไปสู่ SMART BMA 3. เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานและประชาชน ในรูปแบบโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับการรับ/แจ้งข่าวสารอุบัติเหตุและรับแจ้งเหตุแบบออนไลน์และเรียลไทม์ สำหรับเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ประชาชน ด้านข่าวสารข้อมูลการจารจร โดยแอพพลิเคชั่นดังกล่าว สามารถแนะนำการเดินทางหลากหลายรูปแบบ แจ้งเหตุการณ์ต่างๆ ของประชาชนแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆ ของหน่วยงานและประชาชน 1. จัดทำโปรแกรมประยุกต์สำหรับการบูรณาการข้อมูลของสำนักการจราจรและขนส่ง โดยจัดทำ Platform กลาง เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการข้อมูลและการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก 2. จัดทำโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับบริการประชาชน (Mobile Application) เพื่อสร้างช่องทางการสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว ให้กับประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆ ในด้านการจราจรและขนส่งร่วมกัน และเพื่อให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเดินทางที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) 0.00 0.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
223 7.0.1. 3.1. 2562 บำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินงานติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร รวมอุปกรณ์การทำงาน ทั้ง 46 หน่วยงาน ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ 1 เพื่อบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในพื้นที่สำนักงานเขตพระนคร และสำนักงานเขตดุสิต ให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา 2 เพื่อซ่อมแซมบำรุง ดูแล รักษา ระบบโทรทัศน์วงจรปิดให้ครอบคลุมกรณีอุบัติเหตุ การรื้อย้ายสาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตอดเวลา 3 จัดหาเอกชนที่มีประสบการณ์อย่างผู้ชำนาญการพิเศษมาดำเนินการบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานคร เพื่อดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารของกรุงเทพมหานครให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา 6,250,000.00 0.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2018-12-22 00:00:00 2019-10-21 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
224 7.0.1. 3.1. 2562 โครงการจ้างสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการเครือข่ายสายไฟเบอร์เส้นใยนำแสง (Fiber Optic) เพื่อเก็บข้อมูลตามโครงการจ้างสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการเครือข่ายสายไฟเบอร์เส้นใยนำแสง (Fiber Optic) เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง มีฐานข้อมูลและรายละเอียดของการนำสายครือข่ายสายไฟเบอร์เส้นใยนำแสง ของ กทม 35,000,000.00 0.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2018-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
225 7.0.1. 4.2. 2562 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมเอกสารและให้คำปรึกษาในการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 กรุงเทพมหานครได้มีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยมีระยะทางประมาณ 23.5 กิโลเมตร และมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทานการก่อสร้างและการเดินรถกับบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ชื่อในปัจจุบัน) ต่อมาได้มีการขยายการให้บริการในส่วนต่อขยาย โดยกรุงเทพมหานครเป็นผู้ก่อสร้างงานโยธาและว่าจ้างบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เพื่อดำเนินงานบริหารจัดการและบำรุงรักษา ซึ่งทำให้รถไฟฟ้าสายสีเขียวมีระยะทางที่ให้บริการ ประมาณ 36.25 กิโลเมตร เพิ่มพื้นที่การให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้ครอบคลุม และสร้างความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วง แบริ่ง - สมุทรปราการ และช่วง หมอชิต - สะพานใหม่ – คูคต เพื่อขยายการให้บริการให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินงานและบำรุงรักษาของรถไฟฟ้าสายสีเขียวมีประสิทธิภาพในการจัดการและความต่อเนื่องของสายทาง คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) จึงมีมติเมื่อการประชุม ครั้งที่1/2558 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ดังนี้ 1) เห็นชอบในหลักการที่ให้ กทม. เป็นผู้เดินรถส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียว 2) มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาดำเนินการดังนี้ (1) เจรจากับ กทม. ในส่วนการบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วง แบริ่ง – สมุทรปราการภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 และช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ภายในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 รวมถึงการเจรจาเงื่อนไขด้านการเงินระหว่างกระทรวงคมนาคมกับ กทม. และนำเสนอ คจร. ต่อไป (2) เจรจาร่วมกับกระทรวงการคลัง กทม. และ รฟม. เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับเงื่อนไขทางการเงิน จากการประเมินข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 กทม. มีภาระในการชำระค่าก่อสร้างงานโยธาวงเงินรวม 44,429 ล้านบาท ให้กับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) และค่าจัดกรรมสิทธิ์ ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเงินกู้ของค่าก่อสร้างงานโยธาวงเงิน 7,356.๓7 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบไฟฟ้า และเครื่องจักรกลและระบบการเดินรถ (E&M) (โดยไม่รวมค่ารถไฟฟ้า) จำนวนทั้งหมด 22,373 ล้านบาท และดอกเบี้ย อีก 10 ปี ปีละ 1,000 ล้านบาท รวมเป็นภาระหนี้สินทั้งหมดประมาณ 84,158.37 ล้านบาท ซึ่ง กทม. จะทยอยชำระ คืนส่วนของเงินต้นตั้งแต่ พ.ศ. 2573 จนถึง พ.ศ. 2585 และชำระค่าดอกเบี้ยของค่าก่อสร้างงานโยธา และดอกเบี้ยค่า งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรกลและระบบการเดินรถในช่วงตั้งแต่ พ.ศ. 2562 - 2572 ซึ่งจากการคาดการณ์งบประมาณและรายได้ของ กทม. ในระหว่าง พ.ศ. 2562 - 2572ทาง กทม. จะมีสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ค่าดอกเบี้ยดังกล่าว รวมถึงค่าจ้างบริหารจัดการและบำรุงรักษาตามสัญญาว่าจ้าง เนื่องจากรายได้หลักของรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายสีลมและสายสุขุมวิท เป็นของเอกชนทั้งหมดตามสัญญาสัมปทาน และรายได้จากรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ เนื่องด้วยเหตุผล ดังนี้ • ข้อจำกัดด้านการเงินของ กทม. • แนวทางในการใช้โครงสร้างอัตราค่าโดยสารตารางเดียวเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยไม่ต้องอาศัยเงินอุดหนุนจาก กทม. • พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการและการให้บริการของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้ง 3 แนวเส้นทาง ประกอบด้วยเส้นทางหลักตามสัญญาสัมปทานเดิม เส้นทางส่วนต่อขยาย 1 ที่กรุงเทพมหานครจ้างบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด บริหารจัดการเดินรถ และเส้นทางส่วนต่อขยาย 2 ที่รัฐบาลมอบให้กรุงเทพมหานครเดินรถ เพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการ ดังนั้น เพื่อหาแนวทางการดำเนินโครงการฯ ให้ กทม. สามารถหาแหล่งเงินมาดำเนินโครงการฯ และดำเนินโครงการฯ ตามนโยบายของภาครัฐ ทาง กทม. ได้จัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ตามพระราชบัญญัติการให้ เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ พ.ศ. 2556) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 และขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกรรมของรัฐ กทม. จึงมีความจำเป็นในการว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพื่อประกอบการขออนุมัติการให้เอกชนร่วมลงทุน ต่อไป 1. เพื่อให้การคัดเลือกเอกชนตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ พ.ศ. 2556 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามในขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด” 2. กรุงเทพมหานครจะมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้เอกชนร่วมลงทุนอย่างถูกต้อง 3. กรุงเทพมหานครจะมีแนวทางการบริหารดำเนินงานและกำกับสัญญาได้อย่างชัดเจน กรุงเทพมหานครสามารถได้ที่ปรึกษา เพื่อจัดเตรียมเอกสารและให้คำปรึกษาในการคัดเลือกเอกชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวตาม พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน พ.ศ.2556 ดังต่อไปนี้ 1. ทำประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุน ขอบเขตของโครงการ และสัญญาร่วมลงทุนรวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารอื่นที่จำเป็นสำหรับการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนเพื่อนำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกเอกชน ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ให้ความเห็นชอบ 2. เพื่อประเมินข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน 3. เพื่อให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่อกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ในการเจรจาต่อรองกับผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกรวมถึงการประเมินความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ของคณะกรรมการคัดเลือกเอกชน 4. เพื่อจัดทำรายงานประเมินข้อเสนอ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกรุงเทพมหานครลงนามสัญญาร่วมทุน 25,000,000.00 0.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 40.00
226 7.0.1. 4.2. 2562 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานครได้กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน กลยุทธ์พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักผังเมืองจึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมดูแลเว็บไซต์และ Facebook สำนักผังเมือง เพื่อดำเนินการบริการข้อมูลผังเมืองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและยังเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักผังเมืองในเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้เป็นปัจจุบัน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ - เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมือง - เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ด้านผังเมือง - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักผังเมือง - ปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมืองอย่างน้อย 12 ครั้ง/ปี - ส่งรายงานเรื่องการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมืองเสนอผู้บริหาร เดือนละหนึ่งครั้ง 0.00 0.00 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
227 7.0.1. 4.2. 2562 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีความจำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสบการณ์ในงานการบริหารทรัพยากรองค์กร การเงิน งบประมาณภาครัฐและมีความเข้าใจในภารกิจของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณและระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารจัดการงบประมาณของกรุงเทพมหานครที่สนับสนุนและรองรับการใช้งานตามกระบวนการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 1.เพื่อศึกษาวิเคราะห์กระบวนการงบประมาณ ปัญหาและโครงสร้างของระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งแนวทางการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณ 2.เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านงบประมาณของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครให้มุ่งสู่ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและออกแบบระบบงานด้านงบประมาณสำหรับเป็นกรอบแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านงบประมาณของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร พร้อมร่างขอบข่ายของงาน จำนวน 1 ฉบับ 3,925,000.00 0.00 สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
228 7.0.1. 4.2. 2562 โครงการแก้ไขปัญหาไอที แก้ไขทันที มีรับประกันผลงาน (รักษารอบปี 2562) กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานราชการขนาดใหญ่มีหน่วยงานในสังกัดจำนวนมากถึง 77 หน่วยงาน ทำให้การบริหารราชการของกรุงเทพมหานครด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีปัญหาที่หลากหลาย ซึ่งสามารถสรุปปัญหาเป็นกลุ่มๆ ได้ดังนี้ กลุ่มฮาร์ดแวร์ กลุ่มซอฟต์แวร์ กลุ่มระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย กลุ่มระบบข้อมูลสารสนเทศ และกลุ่มบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้บุคลากรของกรุงเทพมหานคร ไม่สามารถเรียนรู้ให้เท่าทันตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นได้ ประกอบกับเจ้าหน้าที่ไม่ได้อัพเดทความรู้และข้อมูลใหม่ๆ จึงเป็นสาเหตุทำให้การบริการเป็นไปด้วยความล่าช้า ใช้เวลานาน ทำให้ผู้รับบริการเกิดความเบื่อหน่ายและหงุดหงิดในการขอรับบริการ ส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เกิดความเครียดและกดดันในระหว่างการให้บริการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ในฐานะหน่วยงานกลาง ที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรุงเทพมหานคร จึงมีแนวคิดในการพัฒนา งานบริการให้ดียิ่งขึ้น และลดความตึงเครียดในระหว่างการให้บริการ โดยกำหนดให้มีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการแก้ไขปัญหาด้านไอที เป็นการปฏิรูปกระบวนทัศน์ การทำงานและการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบสนองการพัฒนา ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการวางรากฐานสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชีย ตาม แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ตัวชี้วัด 1. จำนวนมาตรฐานการให้บริการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 1 มาตรฐาน (ผลผลิต) 2. จำนวนระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บริการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ (ผลผลิต) 3. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 (ผลลัพธ์) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ของบุคลากรของ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2. บุคลากรของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงานให้บริการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความสุขในการทำงาน 0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
229 7.0.1. 1.2. 2562 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advance) เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณค่าซ่อมแซมและลดปริมาณเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่ส่งซ่อม และลดกระบวนการปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถบริการซ่อมได้สะดวกรวดเร็วขึ้น กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ จึงจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advanced) เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเสียเวลาในการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์มายังกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนที่มาใช้บริการของกรุงเทพมหานครต่อไป เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ข้าราชการเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 111 คน ประกอบด้วย 3.1 เป้าหมายหลัก จำนวน 90 คน ดังนี้ (1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับชำนาญการลงมา จำนวน 90 คน 3.2 ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 36 คน ดังนี้ (1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ (จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 6 คน) จำนวน 18 คน (2) วิทยากร (จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 1 คน) จำนวน 3 คน 124,800.00 91,000.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
230 7.0.1. 1.2. 2562 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการนำเสนอข้อมูลภาพเคลื่อนไหว (Info Motion) อย่างมืออาชีพ การนำข้อมูลจำนวนมากสื่อออกมาในลักษณะของภาพกราฟิกทำให้เข้าใจได้ง่าย และการนำเสนอในแบบสื่อ Info Motion เป็นการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพเคลื่อนไหว เข้าใจได้ง่ายในเวลาอันรวดเร็ว หากสามารถนำความรู้ต่างๆ มาสื่อสารในรูปแบบ Infographic และสื่อ Info Motion ได้จะช่วยให้ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร และประชาชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลภาพเคลื่อนไหว (Info Motion) อย่างมืออาชีพ 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดทำข้อมูลภาพเคลื่อนไหว (Info Motion) อย่างมืออาชีพ ผู้เข้ารับการอบรม ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญทุกระดับ จำนวน 80 คน (จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน) 155,500.00 140,250.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
231 7.0.1. 4.2. 2562 โครงการฝึกอบรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรุงเทพมหานครนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการ ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ 7.3.1 บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมายที่ 7.5.1 กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย (SMART SERVICE) เพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง (กรุงเทพมหานคร) ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (SMART CITY) และสอดคล้องตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์ แต่เนื่องจากข้าราชการของกรุงเทพมหานครบางส่วนยังมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้อย่างครบถ้วนประกอบกับข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้รับการแต่งตั้งหรือมีการโยกย้ายไปหน่วยงานอื่น ทำให้ข้าราชการที่รับตำแหน่งทดแทน อาจไม่ได้รับการถ่ายทอดความรู้การใช้งานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และไม่มีความเข้าใจในการใช้งานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กองสารสนเทศภูมิศาสตร์เห็นความสำคัญของการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการ จึงเห็นควรพัฒนาศักยภาพข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 3.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กระบวนการจัดเก็บข้อมูล การจัดทำแผนที่ การใช้เครื่องมือต่างๆ และทักษะการใช้โปรแกรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ รวมทั้ง สามารถนำแนวคิดด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครและบูรณาการให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน 3.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แบบไป - กลับ ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สำนักการศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ประกอบด้วย 1) หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเบื้องต้น เป็นการฝึกอบรมแบบไป - กลับ ให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - ระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 100 คน 2) หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร เป็นการฝึกอบรมแบบไป - กลับ ให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - ระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 50 คน 203,300.00 176,750.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2018-10-17 00:00:00 2019-05-17 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
232 7.0.1. 7.2.1 2562 โครงการพัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ (e-GP) ด้วยกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งอยู่ในบังคับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการประกาศเผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ (เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร www.bangkok.go.th) ปัจจุบันเว็บไซต์กรุงเทพมหานคร เป็นเว็บไซต์สำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร การปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูล (CMS) ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลและบริหารจัดการข้อมูลเป็นเจ้าหน้าที่กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เนื่องจากระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดต้องดำเนินการประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศและเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของกรุงเทพมหานคร (www.bangkok.go.th) ซึ่งเดิมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของหน่วยงานเท่านั้น เบื้องต้นกองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ได้แก้ปัญหา โดยจัดทำเมนูการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน เพิ่มเติมผู้ใช้งานระบบในเว็บไซต์กรุงเทพมหานคร หน่วยงานละ 1 รหัส และอนุญาตให้สามารถปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์กรุงเทพมหานคร ในเมนูการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานได้ โดยเป็นการเข้าใช้งานเมนูร่วมกันของทุกหน่วยงานไม่สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละผู้ใช้ได้ ซึ่งอาจมีปัญหาทำให้ผู้ใช้บางรายอาจดำเนินการแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้รายอื่นๆ โดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ได้ และอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์กรุงเทพมหานครโดยรวม ประกอบกับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานกรุงเทพมหานครมีปริมาณค่อนข้างมาก จำเป็นต้องอาศัยระบบการจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูลที่เป็นระเบียบแบบแผนและถูกต้องรวดเร็ว จึงควรแยกระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานกรุงเทพมหานครออกมาอีกเว็บไซต์ มีระบบบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูล สามารถรองรับผู้ใช้งานระบบจำนวนมาก รองรับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สามารถตรวจสอบสถานะขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละโครงการได้ และมีการจัดทำรายงานสถิติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของแต่ละหน่วยงาน -เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้างกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร -เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างกรุงเทพมหานคร มีความโปร่งใส สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สร้างความเท่าเทียมกันของผู้ค้า/ผู้รับจ้างทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี -มีระบบเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้างกรุงเทพมหานคร ที่รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครในแต่ละปีงบประมาณ สอดคล้องกับระเบียบและขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 -ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างกรุงเทพมหานคร มีการบริหารจัดการและการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการใช้งานและง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล ติดตามตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 7,800,000.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
233 7.0.1. 3.1.1 2562 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขอบเขตการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครสามารถเปิดให้บริการแก่ข้าราชการของกรุงเทพมหานครในด้านการเข้าใช้งาน ในระบบอินเทอร์เน็ตของกรุงเทพมหานครแล้วแต่หน่วยงานจะร้องขอ เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องของปริมาณ การใช้งานในระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย LAN ของกรุงเทพมหานคร ประกอบกับการใช้งานในระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร มีความต้องการให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถออกสู่ระบบอินเทอร์เน็ตได้มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก เนื่องจากระบบงานต่าง ๆ ที่หน่วยงานต้องใช้ในการปฏิบัติราชการต้องใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น เช่น การรับจดทะเบียนพาณิชย์ การปฏิบัติงาน ตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย LAN ของกรุงเทพมหานคร สามารถออกสู่ระบบอินเทอร์เน็ตได้ จึงจำเป็นต้องจัดหาปรับเปลี่ยนรูปแบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย มีความครอบคลุมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในเครือข่าย และจัดหาระบบจัดเก็บข้อมูลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับการขยายการใช้งานในระบบอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นด้วยซึ่งจะทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้แต่ละผู้ใช้เป็นรายบุคคลได้ครบถ้วน ตามกฎหมายต่อไป สำหรับการให้บริการเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร (www.bangkok.go.th) และระบบบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูล (Web Portal) รวมถึงการให้บริการพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ มีระบบจัดเก็บข้อมูลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 แต่ยังไม่ครอบคลุมในทุกเหตุการณ์ (Event) อีกทั้งยังไม่มีระบบการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาตรวจสอบความผิดปกติต่าง ๆ เพื่อใช้สำหรับการป้องกันการบุกรุกในลักษณะต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาระบบจัดเก็บข้อมูลการใช้งานและวิเคราะห์เหตุการณ์ ในระดับโปรแกรมประยุกต์ 1. สามารถรองรับการใช้งานในระบบอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานกรุงเทพมหานครได้ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย LAN ของกรุงเทพมหานคร โดยสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติราชการได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 2. หน่วยงานของกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครทุกคน สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ออกสู่ระบบอินเทอร์เน็ตได้ ค้นคว้า หาความรู้ต่าง ๆ บนระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. สามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย LAN ของกรุงเทพมหานครสามารถออกสู่ระบบอินเทอร์เน็ตได้ และสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 2. เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครสามารถค้นหาข้อมูลเพื่อพัฒนาความรู้ได้ตามความต้องการ สามารถนำไปเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนได้อย่างกว้างขวาง ทันสมัยต่อเหตุการณ์ได้ดียิ่งขึ้น 3. สามารถเก็บข้อมูลผู้ใช้งานและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ได้ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 4. สามารถเก็บข้อมูลการใช้งานและวิเคราะห์เหตุการณ์ ระดับโปรแกรมประยุกต์ เพื่อหาความผิดปกติและเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 5. สามารถให้บริการต่อเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครได้ 40,000 คน โดยมีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้าใช้งานได้ 20,000 เครื่อง 29,500,000.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
234 7.0.1. 1.2.1 2562 โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลฝึกอบรม และระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครด้วยการ เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในงานด้านการฝึกอบรม และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยกำหนดให้บุคลากรกรุงเทพมหานคร เรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร หรือผ่านทางระบบ e-learning ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครในทุกสังกัด สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากทุกสถานที่ ทุกช่วงเวลา เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเรียนรู้จำนวนมาก ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและไม่จำกัดช่วงเวลา อีกทั้งยังได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนตามช่วงเวลาที่กำหนด จะเห็นได้ว่าแนวทางการพัฒนาความรู้ความสามารถดังกล่าว เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาความเสมอภาค ทางด้านการฝึกอบรม/พัฒนาของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเกิดจากข้อจำกัดทางด้านงบประมาณได้อย่างยั่งยืน จึงช่วยตอบโจทย์ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กรุงเทพมหานคร และตอบสนองเจตนารมณ์ของผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่ต้องการให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความรู้ ความสามารถที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะความรู้ และทักษะทางด้านดิจิทัลพื้นฐานที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ (Digital Literacy Project) ของสำนักงาน ก.พ.ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตามแนวทางการปฏิรูประบบบริการภาครัฐ เพื่อเตรียมพร้อมการปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) อย่างเต็มตัว เพื่อนำประเทศไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 1. เพื่อพัฒนาเครื่องมือสำหรับใช้บริหารจัดการข้อมูลการฝึกอบรม และระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ที่หน่วยงานในสังกัด กรุงเทพมหานครทุกแห่งสามารถเข้าใช้งานได้รวมกัน 2. เพื่อสร้างชุดเครื่องมือสำหรับให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครทุกคนได้มีโอกาสประเมินผลด้วยตนเอง (self-Assessment) เพื่อหาข้อบกพร่อง นำไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน 3. เพื่อให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมก่อนเข้าร่วมทดสอบกับโครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับบุคลากรภาครัฐ (Digital Literacy Project) 4. เพื่อวางกรอบแนวทางการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากรของกรุงเทพมหานครทุกตำแหน่ง ได้มีโอกาสศึกษาและพัฒนาความรู้ ตามสายอาชีพ (Training Road Map : TRM) ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือสำหรับใช้ติดตามและประเมินผลการพัฒนาความรู้ ความสามารถเป็นรายบุคคล พัฒนาระบบบริหารข้อมูลการฝึกอบรมและระบบสารสนเทศการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการใช้งานบุคลากร ของกรุงเทพมหานครในทุกสังกัดได้มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากทุกสถานที่ ทุกช่วงเวลาผ่านช่องทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ของกรุงเทพมหานคร รวมถึงสร้างระบบที่เหมาะสม สำหรับพัฒนากำลังคนของกรุงเทพมหานครให้มีทักษะและความสามารถนำเครื่องมืออุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลตามโครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ (Digital Literacy Project) พร้อมสร้างเครื่องมือสำหรับใช้ติดตามและรับทราบผลการประเมินการพัฒนาความรู้ ความสามารถในลักษณะเป็นรายบุคคล เพื่อประโยชน์ในการวางพัฒนาความรู้เฉพาะบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการศึกษา ตามเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ 29,800,000.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2018-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
235 7.0.1. 4.2.1 2562 โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานราชการทุกแห่งที่เกี่ยวข้องกับการคำขออนุญาต/บริการจัดตั้งธุรกิจ (Doing Business Platform)รวมถึงกรุงเทพมหานครต้องพัฒนาระบบฯ สำหรับรองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Open Data) กับทางศูนย์รับคำขออนุญาตกลางของสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานภาครัฐระหว่างกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการติดต่อกับทางราชการ ในฐานะเป็นหน่วยงานให้บริการประชาชน และเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาออกใบอนุญาต/บริการ โดยรับหน้าที่เป็นหน่วยงานรับข้อมูลจากประชาชนที่ติดต่อมาขอรับใบอนุญาต/บริการ ตลอดจนรับ - ส่งส่งต่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับศูนย์รับคำขออนุญาตกลางของสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบเชื่อมโยง เพื่อส่งต่อข้อมูลของประชาชนให้กับหน่วยงานในสังกัดของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถดำเนินการในภารกิจที่เกี่ยวข้องได้สะดวกรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศกลาง สำหรับเป็นศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพหานคร เพื่อบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ รองรับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติฯ ที่กำหนด รวมถึงประชาชนสามารถติดตาม (Monitoring / Tracking) การออกใบอนุญาต/บริการ พร้อมระบบแจ้งเตือน (Alert) เพื่อรายงานสถานะการดำเนินการ และผลการพิจารณาการออกใบอนุญาต/บริการ ให้ประชาชนได้รับทราบ 1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับรองรับคำขอใบอนุญาต/บริการของประชาชนที่จะดำเนินการผ่านทางสำนักงานเขต 50 เขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับศูนย์รับคำขออนุญาตกลางของสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้แบบเบ็ดเสร็จ 3. เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามสถานะการดำเนินการ และรับทราบผลการพิจารณาใบอนุญาต/บริการ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบออนไลน์ 1. กรุงเทพมหานครมีระบบสารสนเทศสำหรับรองรับคำขอใบอนุญาต/บริการของประชาชนที่จะดำเนินการผ่านทางสำนักงานเขต 50 เขต รวมถึงมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับ-ส่งข้อมูลของประชาชนที่มาติดต่อกับทางราชการ ตลอดจนหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ กับศูนย์รับคำขออนุญาตของสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อกับทางราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร 2. ประชาชนสามาถติดตามสถานะการดำเนินการการขอใบอนุญาต/บริการของประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว โดยดำเนินการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ของกรุงเทพมหานคร 83,237,500.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2018-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
236 7.0.1. 4.2.1 2562 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ ในกรุงเทพมหานครมีหลากหลายด้าน หลากหลายมุมมองได้ก่อตัวและขยายวงกว้างมากขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารจัดการเมือง รวมไปถึงการกระทำ หรือการแสดงความคิดเห็น ตลอดถึงการรายงานสถานการณ์ต่างๆ การขอความช่วยเหลือ และการร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ทั้งที่เป็นเรื่อง ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่จากทั้งระบบฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานครและข้อมูลจากเครือข่ายทางสังคม (Social Network) เพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคมและประชาชน รวมทั้งส่วนที่เพิ่มเติมในระบบคลังข้อมูลกลางกรุงเทพมหานคร ด้านวัฒนธรรม ด้านคุณภาพชีวิต และด้านสวัสดิการสังคม เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศพื้นฐานที่ยังไม่มีอยู่แต่จำเป็นต่อการสนับสนุนคลังข้อมูลกลาง และเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่หลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล และการบริหารจัดการเมืองกรุงเทพฯ เพื่อทำให้เมืองกรุงเทพฯ ก้าวสู่การเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) หมายถึง การเก็บข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องในการเก็บข้อมูลที่มีขนาด (Volume) ความหลากหลาย (Variety) และความเร็ว (Velocity) ของข้อมูลที่สูงมาก และสิ่งสำคัญคือคุณค่าของข้อมูล (Value) ที่เป็นแบบที่มีโครงสร้าง (Structure) และไม่มีโครงสร้าง (Unstructure) ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปวิเคราะห์ได้ โดยการวาง Schema ให้เหมาะสมและตรงตามโจทย์ที่ต้องการได้รับคำตอบ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของกรุงเทพมหานครให้พัฒนาไปสู่องค์กรสมัยใหม่ที่มีการบริหารงาน ด้วยข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ มีความหลากหลายครอบคลุมรอบด้าน สามารถนำมาใช้ในการวางแผนและบริหารงานในเชิงรุกได้ 1. เพื่อค้นหาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และนำมาวิเคราะห์ พยากรณ์ และคาดการณ์เหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจาก Social Network เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเมืองกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อจัดทำคลังข้อมูลสำหรับบูรณาการข้อมูลจากสังคมออนไลน์ โดยเน้นผู้รับบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และนำไปใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ช่วยในการวางแผนและบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ 1. เพื่อรวบรวม และวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์ พยากรณ์ และคาดการณ์เรื่องต่าง ๆ ในอดีตและปัจจุบัน และครอบคลุมการดำเนินงานตามภารกิจของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูล และรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมจากเครือข่ายสังคม 87,200,000.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2018-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
237 7.0.1. 4.2. 2562 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ เป็นการจัดทำระบบวิเคราะห์การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ หรือติดตั้งเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้บริหารตลอดจนผู้ปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านการบริหารจัดการ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเทคนิค ซึ่งจะส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถดูแลรักษาระบบสารสนเทศให้มีความพร้อมใช้ (availability) และความน่าเชื่อถือได้ (reliability) โดยระบบ IT Infrastructure Monitoring จะทำการรวบรวมข้อมูลสถานะการทำงานเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ ของระบบทั้งหมด ตรวจสอบการโจมตีที่เกิดขึ้นในเครือข่าย ทำการแสดงผลและ แจ้งเตือน รวมถึงสร้างรายงานได้ โดยระบบที่ IT Infrastructure Monitoring สามารถตรวจสอบการทำงานและการเรียกใช้งาน เช่น Application DatabaseStorage สามารถแยกแยะได้ระหว่างอุปกรณ์ Network, Firewall, Printer, PC, Notebook, Mobile Phone, Tablet, USB Device หรือ IP รวมถึง Service, Process และ Software ที่ติดตั้งและใช้งานอยู่ในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน จัดหาระบบวิเคราะห์การบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อช่วยในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่มีอยู่กระจัดกระจายและมีปริมาณมาก 1. เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหางานด้านระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถรองรับภารกิจของกรุงเทพมหานคร ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และสอดคล้องตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 17,000,000.00 3,390,000.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 95.00
238 7.0.1. 1.2.1 2562 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Skill) การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล มุ่งเน้นให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐปรับกระบวนทัศน์และมีความสามารถในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างสรรค์นวัตกรรมการทำงานและการให้บริการภาครัฐที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในภาพรวม 1. เพื่อให้ภาครัฐมีกำลังคนที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม ที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญ ในการ ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 2. บุคลากรและผู้บริหารของกรุงเทพมหานครสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยี มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรและผู้บริหารของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Skill) ที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและในการพัฒนางานภาครัฐ และสนับสนุน “การปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล” 0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
239 7.0.1. 3.1.1 2562 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง สำหรับการบริหารจัดการและการบริการ ณ ศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแต่ละระบบทำงานบนเครื่องแม่ข่ายของตนเองทำให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลสูง จากการที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีจำนวนมาก มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงและต้องเปิดระบบปรับอากาศอย่างเพียงพอต่อการควบคุมอุณหภูมิห้องให้เหมาะสม ประกอบกับเครื่องแม่ข่ายที่ใช้งานอยู่เดิม มีอายุนานหลายปี มีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน มีความเสี่ยงสูงต่อการชำรุดเสียหาย อีกทั้งไม่สามารถจัดสรรการใช้ทรัพยากรของเครื่องให้เต็มขีดสมรรถนะและยืดหยุ่นเหมาะสมกับสภาวะการใช้งานจริงของแต่ละระบบงานในแต่ละช่วงขณะดังที่ต้องการได้เช่นเดียวกับเทคโนโลยีเครื่องแม่ข่ายในปัจจุบัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้อง ทำการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครื่องแม่ข่ายให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุด โดยจัดทำระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน ด้วยเทคโนโลยี Virtualization เพื่อรองรับการนำระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครติดตั้งระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน โดยมีการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน ช่วยลดขนาดพื้นที่ในการติดตั้ง จัดการ การใช้งานพื้นที่ที่มีจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาลดลง ประหยัดพลังงานไฟฟ้าทั้งนี้ยังทำให้การบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ลดความซับซ้อนในการจัดการ รวมไปถึง สามารถดูข้อมูลเครื่องแม่ข่ายทั้งหมดได้สะดวกและง่ายขึ้นในหน้าจอเดียวกัน ตอบสนองต่อภารกิจพิเศษที่ต้องการ ใช้งานทรัพยากรของระบบเครื่องแม่ข่ายได้ในเวลารวดเร็ว พร้อมทั้งรองรับปัญหาการขาดแคลนเครื่องแม่ข่ายที่นำมาทดแทนเครื่องที่มีอายุการใช้งานนาน มีการเสื่อมสภาพ มีสมรรถนะต่ำไม่สามารถรองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นได้ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่องแม่ข่ายเสมือน เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งเพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐเพื่อผลักดันสู่ไทยแลนด์ 4.0 1.เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีเครื่องแม่ข่ายเสมือนที่มีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับการทำงานของระบบสารสนเทศได้หลากหลายระบบ 2.เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรเครื่องแม่ข่ายเสมือนให้เป็นแบบรวมศูนย์และให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 3.เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการการใช้งานพื้นที่ที่มีจำกัดของศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดการใช้พลังงาน 4.เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องแม่ข่ายในอนาคต รวมถึง License ของ Software อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถรองรับการเติบโตในอนาคต จัดหาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงเพิ่มเติมให้กับศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้งานของหน่วยงานกรุงเทพมหานครในภาพรวม 89,000,000.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
240 7.0.1. 3.1.1 2562 จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบการจัดการฐานข้อมูลสำหรับศูนย์ข้อมูล พร้อมทั้งระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังประสิทธิภาพการให้บริการ อุปกรณ์ และโครงข่ายของศูนย์ข้อมูลขึ้น โดยในการจัดหาซอฟต์แวร์ที่ทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการระบบสารสนเทศของตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของกรุงเทพมหานคร สามารถใช้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับศูนย์ข้อมูล (Data Center) ครอบคลุมทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ (Infrastructure as a Service : IaaS) และซอฟต์แวร์ Platform as a Service (PaaS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลและรองรับความต้องการใช้งานของทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานครมีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่จำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบเป็นไปตามมาตรฐานสากลและรองรับความต้องการใช้งานของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.จัดหาซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ที่จำเป็นต้องใช้ในระบบการบริหารจัดการและการให้บริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร 2.จัดหาซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับศูนย์ข้อมูล 3.จัดหาซอฟต์แวร์ระบบการจัดการฐานข้อมูลสำหรับศูนย์ข้อมูล 4.จัดหาซอฟต์แวร์ระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังประสิทธิภาพการให้บริการ อุปกรณ์และเครือข่ายของศูนย์ข้อมูล 5.จัดหาซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์แบบศูนย์กลาง 84,401,900.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2018-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
241 7.0.1. 3.1.1 2562 ปรับปรุงและทดแทนระบบการแจกและควบคุมหมายเลข IP Address กรุงเทพมหานครได้นำระบบการจัดการหมายเลข IP Address (IPAM) ใช้มาตั้งแต่ปี 2554 ในการให้บริการแจกหมายเลข IP Address แบบอัตโนมัติแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อลดระยะเวลาในการตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และช่วยบริหารจัดการหมายเลข IP Address ของแต่ละหน่วยงานให้มีความถูกต้องเป็นมาตรฐาน สามารถตรวจสอบและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว โดยมีอุปกรณ์ให้บริการแจกหมายเลข IP Address ใช้งานอยู่เดิมจำนวน 58 เครื่อง ซึ่งติดตั้งเพื่อให้บริการแจกหมายเลข IP Address ที่สำนักและสำนักงานเขต ปัจจุบันอุปกรณ์ดังกล่าวเริ่มมีการชำรุดเสี่ยงต่อการไม่มีอะไหล่ในการที่จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทน เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตได้ยกเลิกสายการผลิตไปแล้ว ดังนั้นเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากความล่าช้าในการให้บริการการเชื่อมต่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง จึงจำเป็นต้องจัดหาระบบการแจกและควบคุมหมายเลข IP Address มาทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพและชำรุดต่อไป 1.เพื่อให้ระบบสามารถแจก IP Address ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งานได้โดยอัตโนมัติและสามารถบริหารจัดการระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีความพึงพอใจในการรับบริการ 2.เพื่อบริหารจัดการและเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบ DNS โดยมีกระบวนการในการตรวจสอบ (Validation) และพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ของ DNS Server และความถูกต้องของข้อมูลจาก DNS เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและรองรับการแจกหมายเลข IP Address ได้รวดเร็วและครอบคลุมทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกรุงเทพมหานครจำนวนไม่น้อยกว่า 20,000 อุปกรณ์ 20,137,000.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
242 7.0.1. 3.1.1 2562 ระบบควบคุมงานจากส่วนกลาง สามารถนำมาใช้ตรวจสอบ ควบคุม ผู้รับจ้างดูแลบำรุงรักษาให้ดำเนินการให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามสัญญาการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) โดยการแจ้ง Incident ต่างๆ ที่มีปัญหาไปให้กับผู้รับจ้างดูแลบำรุงรักษาทั้งแบบอัตโนมัติ และแบบ Manual ระบบจะบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นในรูปแบบฐานข้อมูล เพื่อช่วยให้สรุปปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ในรูปของรายงาน หน่วยงานปลายทางสามารถ แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านระบบควบคุมงานจากส่วนกลางได้ และสามารถจัดเก็บแนวทางการแก้ไขปัญหาในรูปแบบฐานข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขในอนาคตได้ (Knowledge Management) เมื่อระบบนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครสามารถนำไปใช้เพื่อตรวจสอบ และควบคุม ผู้รับจ้างดูแลบำรุงรักษาให้ดำเนินการให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามสัญญาการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)ได้ทุกหน่วยงาน เพื่อให้มีเครื่องมือที่สามารถแจ้งเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ Incident ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและส่งปัญหาไปให้กับผู้รับจ้างที่รับผิดชอบในการซ่อมบำรุงระบบได้โดยอัตโนมัติ เร่งรัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็นปกติได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งลดเวลาในการเกิด Downtime ของการให้บริการประชาชนของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร จัดหาและติดตั้งระบบติดตามผลแบบ Real Time ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตเพื่อป้องกันเหตุในเชิงบูรณาการ 16,987,000.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
243 7.0.1. 4.2.1 2562 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอย่างมาก ในทุกมิติการทำงานของภาครัฐ (Smart Government) ทั้งด้านการให้บริการประชาชน การบริหารจัดการภาครัฐ และการกำหนดนโยบาย ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ภาครัฐยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เป็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) องค์ประกอบที่ ๑ การบูรณาการภาครัฐ เป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูลไปจนถึงการดำเนินงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ที่จะนำไปสู่งานบริการประชาชนได้ดี และรวดเร็วขึ้น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผ่านมามีลักษณะ “ต่างคนต่างทำ” ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความต้องการใช้เทคโนโลยี ควรมาใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Shared Resources) และใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน (Shared Services) ช่วยลดความซ้ำซ้อนในเรื่องงบประมาณ ระยะเวลาในการดำเนินงาน และการดูแลรักษาระบบ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ให้คำปรึกษาและให้บริการทรัพยากรส่วนกลางทางด้าน GIS (Server, Software, Database) ให้ใช้งานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีระบบสารสนเทศกลางทางด้าน GIS เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานในเชิงพื้นที่ได้เหมาะสมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ สามารถรองรับงานที่หลากหลาย เพื่อนำไปสู่การบูรณาการข้อมูลและการทำงาน ใช้ทรัพยากรดิจิทัลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน ทันต่อเวลา และเป็นไปตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award) นอกจากนี้ สำนักผังเมืองซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการทางด้าน GIS เช่นเดียวกัน มีภารกิจ ในการพัฒนาแผนที่ฐาน การวางและจัดทำผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย รองรับกับการขยายตัวของเมืองในอนาคตที่เติบโตและเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากร และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ในการวางแผนเพื่อการบริหารจัดการเมืองดังกล่าว ระบบจัดการฐานข้อมูลแผนที่ การใช้ประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและอาคาร มีระบบอำนวยความสะดวกในการสืบค้น วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลในแต่ละพื้นที่ ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบ ภูมิสารสนเทศ ที่ต้องนำมาใช้เพื่อการวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลผังเมืองรวมที่ได้บังคับใช้ และเพื่อปรับปรุงผังเมืองรวมต่อไปในอนาคต สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและสำนักผังเมือง จึงดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนภารกิจทางด้านผังเมือง และภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ โดยบูรณาการการใช้ทรัพยากร ทางด้านซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และโปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องร่วมกัน 1. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลาง และระบบ ภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองของกรุงเทพมหานครที่เป็นมาตรฐานและสามารถบูรณาการเพื่อใช้งานร่วมกัน และสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ได้ 2. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตเชิงกายภาพ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการวางแผน การบริหารจัดการและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานที่สามารถนำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการผังเมืองได้อย่างเหมาะสม 1. กรุงเทพมหานครมีระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 2. กรุงเทพมหานครมีระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์บนระบบเครือข่าย (Web Map Application) ให้บริการแก่หน่วยงานในกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภายนอก สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป 3. กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลเชิงกายภาพสำหรับการบริหารจัดการของสำนักงานเขต คิดเป็นร้อยละ 80 (ตามเป้าหมายการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562) 0.00 4,015,500.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2018-10-01 00:00:00 2019-03-28 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
244 7.0.1. 4.2.1 2562 กิจกรรมกำหนดรูปแบบและจัดทำข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ของกรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ ) ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับกรุงเทพมหานครต่อสาธารณชน เช่น ผลการดำเนินงานด้านต่างๆ แผนที่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)ผังเมืองรวม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร เศรษฐกิจ สังคม จำนวนประชากรตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับเขตปกครองทั้ง 50 เขต รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป และอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ทั้งนี้ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลของกรุงเทพมหานครมาโดยตลอด โดยในขั้นต้นได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครที่ให้บริการตามเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทั้งในรูปแบบรายงานและสารสนเทศต่างๆ ในระยะหลังที่ภาครัฐให้ความสนใจกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐ และเผยแพร่ในรูปแบบข้อมูลเปิดภาครัฐ ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครจึงได้รวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลเปิดของกรุงเทพมหานคร เพื่อทำให้ผู้ใช้บริการข้อมูล ทั้งภาคประชาชนภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) มิติที่ 7.5 เป้าหมายที่ 7.5.1.1 มีกรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วย ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย (SMART SERVICE) เพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง (กรุงเทพมหานคร) ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (SMART CITY) เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.1 มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชนและ/หรือ มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชน และ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 : สร้างกลไกการบริหารการขับเคลื่อนอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล (DIGITAL ENTREPRENEUR)เป้าประสงค์ที่ 1 : กรุงเทพมหานครมีการบริหารงานอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE)กลยุทธ์ที่ 1 : การบูรณาการการใช้ข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพื่อความโปร่งใส พร้อมให้ประชาชนผู้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและยกระดับการพัฒนาของการบริการภาครัฐ (E-Government) อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ คือมีการเปิดเผย เผยแพร่และแบ่งปัน (Open Public and Sharing) ข้อมูลเพื่อการบริการ และการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครที่โปร่งใส ทันสมัย และ รวดเร็ว เป็นการรองรับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และสังคมดิจิทัลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาประเทศ 2.1 เพื่อกำหนดมาตรฐานข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานครให้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อมูลของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร 2.2 มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลเปิดภาครัฐตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานครแก่ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ 3.1 หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีมาตรฐานในการจัดทำข้อมูลเปิดภาครัฐ 3.2 บูรณาการข้อมูลของกรุงเทพมหานครให้สามารถเป็นการให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐอย่างเป็นระบบ 0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
245 7.0.1. 1.2.1 2562 สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO) กรุงเทพมหานคร โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้พัฒนาบุคลากรผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักและสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพื่อเป็นการพัฒนาผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงานของหน่วยงานได้อย่างชาญฉลาดและสร้างสรรค์ และสามารถวางแผนยุทธศาสตร์การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาภารกิจของหน่วยงาน สามารถสร้างแนวคิดเพื่อบูรณาการและสร้างคุณค่าจากข้อมูลของหน่วยงานให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และสามารถสร้างเครือข่ายผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ การดำเนินงาน และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงแนวคิดในการบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้ทันสมัย สามารถสร้างสรรค์การบริการให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรองรับการปฏิบัติงานของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการดำเนินการของหน่วยงานข้างต้น จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความรู้และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง อย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการสัมมนาและศึกษาดูงานหน่วยงานอื่นๆ ในต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานและการบริการประชาชน เพื่อให้เกิดแนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานและของกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป 2.1 เพื่อให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักและสำนักงานเขตตระหนักถึงความสำคัญและมีทัศนคติที่ดีในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารงานของหน่วยงานและของกรุงเทพมหานคร 2.2 เพื่อให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักและสำนักงานเขต มีความรู้ ความสามารถในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานและบูรณาการข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน 2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง เพื่อให้การบริหารจัดการการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ร่วมกัน ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนัก และสำนักงานเขต ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล หัวหน้าส่วนราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และข้าราชการที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 28 คน เข้ารับการสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล แบบไป - กลับ จำนวน 4 วัน 129,600.00 79,200.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
246 7.0.1. 5.1.1 2562 โครงการศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 สถานการณ์การดำเนินการของหน่วยงานในปัจจุบันมีการปฏิบัติงานหลายขั้นตอนใช้กระดาษเป็นจำนวนมากโปรแกรมการปฏิบัติงานไม่ครอบคลุมถึงกระบวนการตามภารกิจที่สำคัญ ข้อมูลมีการจัดเก็บซ้ำซ้อนและขาดผู้รับผิดชอบสำหรับข้อมูลที่ใช้งานร่วมกันและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เสนอแนวทางเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างแผนแม่บทฯ และภารกิจขององค์กรในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรในด้านต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่า อาทิ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการบริหารทรัพยากรบุคลากรเป็นต้น เพื่อให้รองรับกับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และสังคมดิจิทัลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาประเทศ การขับเคลื่อนของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันมีการพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ แต่มีปัญหาส่วนใหญ่คือ การขาดความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กับพันธกิจองค์กร (Business) ซึ่งเป็นผลก่อให้เกิดความล้มเหลวของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรอาทิ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดซื้อด้วยราคาแพงแต่ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ไม่สอดคล้องกับกระบวนการทางพันธกิจ (Business Process) ไม่ตอบโจทย์ วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ (Business Vision)ขององค์กร รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความซับซ้อนเกินความจำเป็น สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) เป็นแนวความคิดใหม่ที่บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับพันธกิจขององค์กรอย่างเป็นระบบตั้งแต่การกำหนดโจทย์การบริการการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมธุรกิจ (Business Architecture) เพื่อออกแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เชื่อมโยงกับการดำเนินงานได้อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพทั้งในระดับ Architecture ไปจนถึง Roadmapขององค์กร เพื่อผลักดันให้องค์กรสามารถดำเนินการตามนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กรที่กำหนดไว้ 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจความสำคัญของสถาปัตยกรรมองค์กรที่มีผลต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อมุ่งเน้นไปสู่การเป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจในการทำงาน (Data Driven Organization) และลดการใช้กระดาษให้มากที่สุด 3. เพื่อกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน และรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Single Source โดยมีการกำหนด Data Operation และ Data Governance ที่เหมาะสม 5. เพื่อเป็นแนวทางกำหนดกรอบการพัฒนาแอปพลิเคชันที่เน้นการเชื่อมโยงระบบผ่านAPIเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงการเปิดข้อมูลให้กับ Stakeholder ผ่าน Public API 1.รายงานสรุปผลการศึกษา เพื่อคัดเลือกกรอบแนวทางที่เหมาะสมใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกรุงเทพมหานคร ทั้งในส่วนของกรอบแนวคิดสถาปัตยกรรมองค์กร ที่เหมาะสม และจัดทำรายละเอียดข้อมูลสถาปัตยกรรมองค์กรในแต่ละด้านที่สอดคล้องตามกระบวนการโดยระบุถึงข้อมูลหลักของกระบวนการแหล่งที่มาของข้อมูลและผู้ใช้งานข้อมูล 2. การบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับกระบวนงานตามภารกิจอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กรที่พร้อมสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงไปสู่การปฏิบัติ 3. การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับภารกิจอย่างเป็นระบบไปสู่การปฏิบัติ 11,430,000.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
247 7.0.1. 4.2.1 2562 กิจกรรมการให้บริการข้อมูลสารสนเทศบนแผนภาพ (infographic) กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ดำเนินการบูรณาการข้อมูลและประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อจะทำข้อมูลสารสนเทศบนแผนภาพ (Infographic) ที่มีลักษณะของข้อมูลและกราฟิกเป็นลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม และแผนที่ ในการแสดงข้อมูลและบริการด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ให้ความรู้บริการแก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปบนเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านข้อมูลสารสนเทศและบริการด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนภาพ (Infographic) ไม่น้อยกว่า 6 แผนภาพต่อปี 0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
248 7.0.1. 4.2.1 2562 กิจกรรมการกำกับ ดูแล และบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครจะต้องเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลฯ ก่อนนำโครงการเสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนั้นจึงต้องมีกระบวนการพิจารณาเรื่อง/โครงการให้เป็นไปตามมาตรการ/หลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดหาระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครเพื่อกำกับ ดูแล และบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด เพื่อพิจารณารื่อง/โครงการให้เป็นไปตามมาตรการ/หลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดหาระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครเพื่อกำกับ ดูแล และบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ร้อยละ 90 ของจำนวนเรื่อง/โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลกรุงเทพมหานคร 0.00 0.00