รายงานสรุปจำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (ระหว่าง ปี 2560 - 2563): ณ วันที่ 21/10/2021 จำนวน 9 โครงการ

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บทไอที ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ สถานะโครงการ คืบหน้า (ร้อยละ)
1 6.0.1. 4.2. 2562 กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนในระบบสารสนเทศของสำนักพัฒนาสังคม - ส่งเสริมให้มีการจัดทำระบบข้อมูลสินค้าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) จำนวน 534 ผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนา/เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ โดยจัดเก็บอย่างเป็นระบบและเผยแพร่ผ่านช่องทาง online - เพื่อให้สินค้าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) จำนวน 534 ผลิตภัณฑ์ ได้รับการจัดเก็บใน WWW.bangkokbrand2017.com และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนในระบบสารสนเทศของสำนักพัฒนาสังคม 0.00 0.00 สํานักพัฒนาสังคม 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
2 6.0.1. 6.2. 2562 กิจกรรมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม - พัฒนามาตรฐานและคุณค่าเชิงอัตลักษณ์ (Identity) ของผลิตภัณฑ์ โดยการนำเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ “Bangkok Brand” มาใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรร โดยปัจจุบัน กรุงเทพมหานครมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) จำนวน 534 ผลิตภัณฑ์ และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) เป็นที่รู้จักของประชาชนและผู้บริโภคอย่างแพร่หลายเพิ่มมากขึ้น เป็นการ เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและส่งเสริมการขาย - เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ได้นำความรู้ ความเข้าใจ เพื่อยกระดับสินค้าเชิงนวัตกรรม ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok brand) 0.00 0.00 สํานักพัฒนาสังคม 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
3 6.0.1. 4.2. 2563 กิจกรรมการสร้างฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร - สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง มีภารกิจความรับผิดชอบโครงการศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ จึงควรมีการสร้างฐานข้อมูลเพื่อให้เป็นแหล่งจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูล สถิติที่เกี่ยวข้อง - เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจให้แก่นักธุรกิจและผู้สนใจ - กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0.00 0.00 สํานักการคลัง 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
4 6.0.1. 4.2. 2563 โครงการจัดทำระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนและข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม ได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้มีสถานที่จำหน่ายและแสดงสินค้า รวมถึง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป ทั้งนี้จากการดำเนินงานที่ผ่านมายังพบว่าข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนและข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยังไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสืบค้น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การวางแผน การติดตามประเมินผลและการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนและข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 1. เพื่อให้มีระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนและข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ 2. เพื่อให้มีระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนและข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อใช้ในการทำรายงาน สถิติข้อมูล 3. เพื่อใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนและข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในการบริหารจัดการและพัฒนาผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ชุมชน 4. เพื่อใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนและข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และทั่วถึง จัดทำระบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนและข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการจำหน่าย 0.00 0.00 สํานักพัฒนาสังคม 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
5 6.0.1. 0.0.0 2564 โครงการเชื่อมโยงข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุน - สำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะส่วนราชการในสังกัดสำนักการคลังที่รับผิดชอบหน้าที่ การดำเนินโครงการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ ดังกล่าวสำนักการคลังได้พิจารณากำหนดเป็นตัวชี้วัดหลักตามยุทธศาสตร์และการกำหนดกรอบบทบาทภารกิจ ตลอดจนอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานมาโดยต่อเนื่อง ทั้งนี้ สำหรับเป้าหมายตัวชี้วัดตามโครงการที่ทางหน่วยงานจะต้องขับเคลื่อนตามที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมีการประเมินเป้าประสงค์รวมทั้งค่าเป้าหมายของมาตรการภายใต้กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่อาศัยคุณภาพการให้บริการที่สูงขึ้นทั้งในส่วนของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ดังนั้นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงได้พิจารณาเพื่อจัดทำแผนกิจกรรมการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 คือกิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการลงทุนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะช่วยให้เกิด การสร้างข้อมูลเพื่อแนะนำให้บริการและส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจแก่ นักลงทุนหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจให้ได้รับข้อมูลข่าวสารประกอบการตัดสินใจในการลงทุน รวมทั้งในการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการและให้คำปรึกษาช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการลงทุนได้อย่างสอดคล้องและต่อเนื่องโดยที่กรุงเทพมหานครในฐานะศูนย์กลางของกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ซึ่งได้ลงนามความร่วมมือเพื่อตกลงกันที่จะสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนโดยการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครในฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางความเจริญในทุกๆ ด้าน จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเพื่อปรับปรุง ให้เกิดความพร้อมในการเป็นเมืองศูนย์กลางของเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเศรษฐกิจนั้น กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องมีแหล่งกลางในการศึกษาหาข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การคลัง การลงทุนที่มีความเป็นสากล พร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุง หน้าเว็บไซต์และทำการประมวลผลในการนำเสนอข้อมูลสถิติต่างๆ ให้เกิดความน่าสนใจและทันสมัยยิ่งขึ้น รวมทั้งรองรับการทำงานได้ในหลายอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน เป็นต้น ในการนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงได้พิจารณาจัดทำกิจกรรมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานครให้มีฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ ตลอดจนข้อมูลพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน และดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในส่วนของข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนผ่านช่องทางเผยแพร่เนื้อหาในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล เศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร (www.bangkok.go.th/fiic) ของหน่วยงาน ต่อไป - เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน - เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีข้อมูลที่จำเป็นเพื่อก่อให้เกิดการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครมากยิ่งขึ้น - เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครได้ - มีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการประกอบธุรกิจและการลงทุน การเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการบริการ - พัฒนาข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานครให้มีความทันสมัยตอบสนองความต้องการต่อผู้รับบริการ 0.00 0.00 สํานักการคลัง 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 90.00
6 6.0.1. .. 2564 กิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 0.00 0.00 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 80.00
7 6.0.1. .. 2564 การดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนมาจากกรมส่งเสริมการเกษตร ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 จำนวน 50 ศูนย์ ในพื้นที่ 26 เขตชั้นนอก เป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกรในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดจุดศูนย์รวมการบริการความรู้ด้านการเกษตร โดยสำนักงานเขตจอมทองรับผิดชอบดูแลศูนย์บริการฯ ในพื้นที่เขต จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ประจำแขวงบางมด-จอมทอง และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ประจำแขวงบางขุนเทียน-บางค้อ การดำเนินงานของแต่ละศูนย์ฯ จะประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ฯ ประจำเดือน การจัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้ทางการเกษตร และกิจกรรมอื่นๆ ตลอดทั้งปี เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์กร และเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป สำนักงานเขตจอมทอง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจึงได้จัดทำโครงการการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 9.1 การให้บริการของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 9.2 เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐในการพัฒนาเมือง 9.3 กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง และยั่งยืน 9.4 เกษตรกรในพื้นที่เขตจอมทองเกิดการรวมกลุ่ม พัฒนาอาชีพและอนุรักษ์พื้นที่การเกษตร 1. จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 4 ครั้ง/ปี 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และสาธิตเทคโนโลยีด้านการเกษตร 3. สนับสนุนวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ และวัสดุเกษตร เพื่อให้การสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ให้บริการของศูนย์ฯ 4. สนับสนุนวัสดุเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน 230,600.00 183,060.00 สำนักงานเขตจอมทอง 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 95.00
8 6.0.1. .. 2564 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและเป็นปัจจัยสำคัญ ในการดำรงชีวิตของคนในสังคมไทย ซึ่งส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีไทย ที่ดีงาม อันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย ได้ถูกเปลี่ยนแปลงหรือหลงลืมไป เนื่องจากคนรุ่นหลังขาดความเข้าใจในวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามอย่างถูกต้อง สำนักงานเขตสวนหลวงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนาน จึงจัดทำโครงการจัดงานวันสำคัญเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามให้ดำรงอยู่ต่อไป ๙.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม อันเป็นประโยชน์ในการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป ๙.๒ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยได้รับการเผยแพร่และสืบสานสู่อนุชนรุ่นหลังต่อไป ๙.๓ ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรมในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ งานวันพ่อ งานวันสงกรานต์ และงานวันแม่ 500,000.00 197,500.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 80.00
9 6.0.1. .. 2564 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร -เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์กร เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตหลักสี่ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ฯ จำเป็นอย่างยิ่งต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามแผน เพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเป็นศูนย์กลางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกฒตรกร สร้างความรู้ มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ กำหนดทิศทาง และวางแผนได้ด้วยตนเอง - จัดกิจกรรมการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทุ่งสองห้อง ได้แก่ การจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ - จัดกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ เช่น การประชุมคณะกรรมการ และจัดตั้งจุดสาธิตการเกษตร จำนวน 2 จุด 115,100.00 30,000.00 สำนักงานเขตหลักสี่ 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
รวม ->9 โครงการ 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0