รายงานสรุปจำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (ระหว่าง ปี 2560 - 2563): ณ วันที่ 21/10/2021 จำนวน 4 โครงการ

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บทไอที ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ สถานะโครงการ คืบหน้า (ร้อยละ)
1 5.0.1. 4.2. 2563 โครงการบูรณาการการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร (Digital Signage) เพื่อศึกษา วิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือในการรวบรวม และบูรณาการสื่อประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะได้มาซึ่งระบบสารสนเทศที่ดี มีความเหมาะสมกับการทำงานของกรุงเทพมหานคร สามารถรองรับการบริหารจัดการได้ทุกภาคส่วน รองรับการประกันคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล สามารถนำสารสนเทศที่ได้ไปประกอบการวางแผน การตัดสินใจในการบริหาร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยข้อมูลในระบบจะต้องมีความถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือสูง ทันต่อเหตุการณ์ และมีกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำกิจกรรม นำไปสู่การยอมรับและปฏิบัติให้แพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง 1. เพื่อร่วมศึกษาปัญหาและโครงสร้างของระบบสารสนเทศที่มีอยู่ของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งแนวทางการนำเสนอสารสนเทศสำหรับผู้ใช้งานในแต่ละระดับ 2. เพื่อให้สำนักงานประชาสัมพันธ์มีศักยภาพในการวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นระบบ มีฐานข้อมูลที่ความถูกต้อง น่าเชื่อถือ สามารถสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 3. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบสารสนเทศกลางที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ 4. เพื่อให้สื่อประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพก่อนการนำเสนอ เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 5. เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 80 เพื่อที่จะได้มาซึ่งข้อมูลในการจัดทำระบบสารสนเทศที่ดี มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ลดขั้นตอนและเวลาในการทำงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร 535,000.00 0.00 ** สำนักงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 กำลังดำเนินการ 5.00
2 5.0.1. 4.2. 2563 การดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานประชาสัมพันธ์ ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด 5 ขี่นตอน 0.00 0.00 ** สำนักงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 กำลังดำเนินการ 95.00
3 5.0.1. 0.0.0 2564 การพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ตามที่ สยป. กำหนด ตามที่ สยป. กำหนด ร้อยละ 100 0.00 0.00 ** สำนักงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 85.00
4 5.0.1. .. 2564 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้กำหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน กำหนดให้มีสภาเด็ก และเยาวชนเขต ตามความในมาตรา 24 และให้มีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ตามความในมาตรา 27, 28 และ 29 เพื่อมุ่งเน้นให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม ตลอดจนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน สำนักงานเขตสวนหลวง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ให้แล้วเสร็จตามมติ การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 และตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 กำหนดว่า “เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย” ให้ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย่างสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถที่พัฒนาไปตามวัย เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในการพัฒนากรุงเทพมหานครและประเทศต่อไป สำนักงานเขตสวนหลวง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 9.1 เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 9.๒ เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 149,720.00 75,876.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 80.00
รวม ->4 โครงการ 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0