รายงานสรุปจำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (ระหว่าง ปี 2560 - 2563): ณ วันที่ 01/02/2023 จำนวน 1 โครงการ

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บทไอที ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ สถานะโครงการ คืบหน้า (ร้อยละ)
1 3.0.2. .. 2565 โครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสวนหลวง ได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน ซึ่งดำเนินการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการชุมชน ในพื้นที่เขตสวนหลวงมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 13 ศูนย์ อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กจำนวน 95 คน เด็กก่อนวัยเรียนที่ใช้บริการกว่า 1,090 คน และมีแนวโน้ม จะขยายจำนวนศูนย์มากขึ้น เนื่องจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ทำให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ต้องประกอบอาชีพนอกบ้าน ไม่มีเวลาที่จะเลี้ยงดูเด็กด้วยตนเอง และไม่สามารถนำเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลได้ โดยเน้นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานของตนเอง ให้มีความพร้อมทั้งด้านจิตใจ อนามัย สังคม ก่อนเข้าสู่ระบบการเรียนต่อไป สภาวะศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน มีความแตกต่างกันไปตามสภาพความจำเป็น ของแต่ละชุมชน หลายแห่งเป็นเพียงบ้านที่อยู่อาศัยของคนในชุมชน ที่มีความเมตตาโอบอุ้มเลี้ยงดูบุตรหลานของเพื่อนบ้าน ในขณะที่อีกหลายแห่งจัดสร้างขึ้นเป็นศูนย์ฯ เด็กโดยตรง คุณภาพและมาตรฐานของศูนย์ฯ เหล่านี้ จึงแตกต่างกันเป็นอันมาก ทั้งนี้รวมถึงสภาพความเจริญของชุมชน สภาพคล่องทางการเงินในการบริหารศูนย์ฯ และคุณภาพของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก สำนักงานเขตสวนหลวง เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นวัยสำคัญที่สุดของชีวิตในการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กต่อไปในอนาคต จึงเห็นควรมีการพัฒนามาตรฐานของศูนย์ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนให้เพียงพอและได้มาตรฐานเดียวกัน ๒.๑ เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนให้มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานคร และเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ๒.๒ เพื่อส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในการดูแลเฝ้าระวังและสามารถประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครและศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเขตสวนหลวง จำนวน 13 ศูนย์ เพื่อพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานในด้านต่างๆ ดังนี้ 3.1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 3.2 ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 3.3 ด้านอาหารสะอาด ปลอดภัย 3.4 ด้านสถานที่สะอาด ปลอดภัย 3.5 ด้านบุคลากร 3.6 ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต 3.7 ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 343,500.00 343,500.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
รวม ->1 โครงการ 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0