รายงานสรุปจำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (ระหว่าง ปี 2560 - 2563): ณ วันที่ 01/02/2023 จำนวน 60 โครงการ

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บทไอที ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ สถานะโครงการ คืบหน้า (ร้อยละ)
1 0.0.0. .. 2565 กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงาน ก.ก. 1.พัฒนาชุดข้อมูลสำคัญสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน 2.จัดทำชุดข้อมูลที่เป็นภารกิจหลัก จัดทำคำอธิบายข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูลตามแนวทางธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร มีชุดข้อมูลสำคัญสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน คำอธิบายข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล และนำเข้าข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และสร้างนวัตกรรมการให้บริการหรือการบริหารจัดการชุดข้อมูลอย่างน้อย 1 นวัตกรรม 0.00 0.00 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 90.00
2 0.0.0. .. 2565 5.2 กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสถาบันพัฒนาข้าราขการกรุงเทพมหานคร -ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (องค์ประกอบที่ ๕ ตัวชี้วัดที่ ๕.๒) -ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (องค์ประกอบที่ ๕ ตัวชี้วัดที่ ๕.๒) -ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (องค์ประกอบที่ ๕ ตัวชี้วัดที่ ๕.๒) 0.00 0.00 ** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
3 0.0.0. .. 2565 โครงการจัดหาระบบสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงและทดแทนระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) สำนักอนามัยในฐานะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและส่งเสริมป้องกันโรคให้แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 76 แห่ง หน่วยบริการทางการแพทย์ 2 แห่ง คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประเวศ คลินิกสัตวแพทย์ 6 แห่ง และคลินิกสัตวแพทย์ที่กลุ่มของสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขทุกแห่ง ที่เปิดให้บริการประชาชนกระจายในทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนกองและสำนักงานที่สนับสนุนดำเนินงานตามภารกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การรับ - ส่งต่อผู้ป่วย การฟื้นฟูและเยียวยา รวมทั้งได้ให้บริการเชิงรุกเข้าไปดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน ปัจจุบันมีระบบสารสนเทศ-ศูนย์บริการสาธารณสุข (Health Center Information System : HCIS) มาสนับสนุนสำหรับการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการให้บริการแก่ประชาชน ตั้งแต่ปี พ.ศ.255๑ ซึ่งยังพบปัญหาในการพัฒนา Application ใหม่ ๆ บนระบบเดิมค่อนข้างทำได้ยาก ซึ่งทำให้การทำงานของผู้พัฒนาโปรแกรมล่าช้า ต้องมีการแก้ไขตลอดเวลา การเข้าถึงและเรียกใช้งานระบบไม่เสถียร เนื่องจากระบบเดิมไม่รองรับกับสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งระบบฐานข้อมูลไม่สามารถรองรับกับจำนวนข้อมูลที่มากขึ้น รวมถึงระบบเดิมยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบในทุกกลุ่มภารกิจของสำนักอนามัย และการเชื่อมโยงกับระบบของหน่วยงานภายนอก เช่น ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าว สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัยในฐานะหน่วยงานที่เป็นผู้จัดหาระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) และดูแลรักษาระบบ พิจารณาแล้วเห็นว่าการพัฒนาระบบใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงระบบ เพื่อให้รองรับกับพระราชบัญญัติ กฎระเบียบ หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนไป ทำให้มีผลกระทบกับการจัดเก็บข้อมูล การสืบค้นข้อมูล และการออกรายงานต่าง ๆ ของระบบงาน ประกอบกับความต้องการของผู้ใช้งานที่เปลี่ยนแปลงและมีเพิ่มขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ภาครัฐยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลเป็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2561 องค์ประกอบที่ 1 การบูรณาการภาครัฐ เป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูลไปจนถึงการดำเนินงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยี “Digital Transformation” ที่จะนำไปสู่งานบริการประชาชนได้ดีและรวดเร็วขึ้น จำเป็นต้องมีการศึกษา วิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์บริการสุขภาพ สำนักอนามัยสู่องค์กรดิจิทัลแทนระบบเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ต้องมีการโอนย้ายข้อมูลจากระบบเดิมไปยังระบบใหม่ และต้องมีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดในการดำเนินการที่ซับซ้อน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ผลและไม่กระทบต่อการดำเนินงานในปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีความเข้าใจในภารกิจของสำนักอนามัย เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาระบสารสนเทศสาธารณสุขให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์บริการสุขภาพสู่องค์กรดิจิทัลในทุกกระบวนการรวมถึงการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลได้ตามกลุ่มภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 23,223,000.00 0.00 สำนักอนามัย 2021-09-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 ยกเลิก 8.00
4 0.0.0. .. 2565 กิจกรรมสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ตศูนย์บริการ สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย โดยกลุ่มสถิติและสารสนเทศสาธารณสุข มีภารกิจเกี่ยวกับการวางรูปแบบและพัฒนาระบบการเก็บข้อมูล การจัดทำฐานข้อมูล การรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักอนามัย ซึ่งได้รับมอบหมายรับผิดชอบโครงการสำคัญ (Flagship Project) ตามแผนพัฒนาสำนักอนามัย 4 ปี (พ.ศ. 2565 – 2568) เรื่อง Smart PHC Department of Health โดยมีเป้าประสงค์ให้ศูนย์บริการสาธารณมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานและประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้วยระบบเทคโนโลยีของศูนย์บริการสาธารณสุขได้ จึงจำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบและจัดหาระบบสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงและทดแทนระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ให้รองรับสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของการใช้งานในอนาคต รวมถึงสามารถเชื่อมโยงระบบในทุกกลุ่มภารกิจของสำนักอนามัย และเชื่อมโยงกับระบบของหน่วยงานภายนอกได้ ทั้งนี้เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ ระบบครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ตของศูนย์บริการสาธารณสุขเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและพร้อมในการใช้งานในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนนั้น มติที่ประชุม คณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน ๒๕6๔ ให้ดำเนินการโครงการให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข (Service at the Public Health Center : SPHC) กรุงเทพมหานครครบทุกศูนย์บริการสาธารณสุข ภายในปีงบประมาณ 2565 1 เพี่อสำรวจและตรวจสอบสถานภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ระบบเครือข่ายเละระบบอินเทอร์เน็ตศูนย์บริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพพร้อมในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน 2 เพื่อติดตามประเมินผลปัญหาจากการใช้งาน และความต้องการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลนำมาวิเคราะห์ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย 3 เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขมีแนวทางการดำเนินการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายเละระบบอินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 0.00 0.00 สำนักอนามัย 2021-11-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
5 0.0.0. .. 2565 โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานราชการทุกแห่งที่เกี่ยวข้องกับการคำขออนุญาต/บริการจัดตั้งธุรกิจ (Doing Business Platform)รวมถึงกรุงเทพมหานครต้องพัฒนาระบบฯ สำหรับรองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Open Data) กับทางศูนย์รับคำขออนุญาตกลางของสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานภาครัฐระหว่างกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการติดต่อกับทางราชการ ในฐานะเป็นหน่วยงานให้บริการประชาชน และเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาออกใบอนุญาต/บริการ โดยรับหน้าที่เป็นหน่วยงานรับข้อมูลจากประชาชนที่ติดต่อมาขอรับใบอนุญาต/บริการ ตลอดจนรับ - ส่งส่งต่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับศูนย์รับคำขออนุญาตกลางของสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบเชื่อมโยง เพื่อส่งต่อข้อมูลของประชาชนให้กับหน่วยงานในสังกัดของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถดำเนินการในภารกิจที่เกี่ยวข้องได้สะดวกรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศกลาง สำหรับเป็นศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพหานคร เพื่อบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ รองรับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติฯ ที่กำหนด รวมถึงประชาชนสามารถติดตาม (Monitoring / Tracking) การออกใบอนุญาต/บริการ พร้อมระบบแจ้งเตือน (Alert) เพื่อรายงานสถานะการดำเนินการ และผลการพิจารณาการออกใบอนุญาต/บริการ ให้ประชาชนได้รับทราบ 1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับรองรับคำขอใบอนุญาต/บริการของประชาชนที่จะดำเนินการผ่านทางสำนักงานเขต 50 เขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับศูนย์รับคำขออนุญาตกลางของสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้แบบเบ็ดเสร็จ 3. เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามสถานะการดำเนินการ และรับทราบผลการพิจารณาใบอนุญาต/บริการ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบออนไลน์ 1. กรุงเทพมหานครมีระบบสารสนเทศสำหรับรองรับคำขอใบอนุญาต/บริการของประชาชนที่จะดำเนินการผ่านทางสำนักงานเขต 50 เขต รวมถึงมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับ-ส่งข้อมูลของประชาชนที่มาติดต่อกับทางราชการ ตลอดจนหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ กับศูนย์รับคำขออนุญาตของสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อกับทางราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร 2. ประชาชนสามาถติดตามสถานะการดำเนินการการขอใบอนุญาต/บริการของประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว โดยดำเนินการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ของกรุงเทพมหานคร 83,237,500.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2019-10-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 65.00
6 0.0.0. .. 2565 โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ ในฐานะกรุงเทพมหาครเป็นหน่วยงานให้บริการประชาชน และเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์รับคำขออนุญาต ประกอบปัจจุบันอยู่ในยุคของสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) จึงเห็นควรจัดหาหรือพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการรับ-ส่งใบอนุญาตที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ตลอดจนปรับปรุงระบบการรับชำระเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันของกรุงเทพมหานครให้มีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเป็นศูนย์รับคำขอของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) อย่างเต็มรูปแบบและทันสมัยโดยผ่านการให้บริการของธนาคาร หรือตัวแทนรับชำระเงิน เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการที่มาติดต่อขอรับชำระค่าธรรมเนียมจากค่าบริการในการออกใบอนุญาต ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมายังหน่วยงานกรุงเทพมหานคร สามารถชำระเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง 1. เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อหรือ การทำธุรกรรมทางด้านการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเต็มรูปแบบหลากหลายช่องทาง รวมถึงรองรับการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อขอชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่หน่วยงานหรือสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางมาติดต่อขอรับใบอนุญาตที่ผ่านการอนุมัติแล้ว โดยสามารถรับเอกสารใบสำคัญหรือใบอนุญาตได้จากระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบขนส่งอัจฉริยะของภาคเอกชน 3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถสอบทานตัวเลขค่าธรรมเนียมและค่าภาษีได้สะดวกรวดเร็วและถูกต้องทันการณ์ โดยสามารถสรุปข้อมูลรายรับ พร้อมส่งต่อข้อมูลไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจในด้านการวางแผนงบประมาณรายรับได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 1. อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนหรือผู้ประกอบการ โดยมีทางเลือกในการชำระเงินค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ไม่ต้องถือเงินสด และยังรองรับการรับชำระเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านช่องทางหลากหลาย รวมถึงไม่ต้องเดินทางมายังหน่วยงานหรือสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครเพื่อมาติดต่อขอรับใบอนุญาตที่ผ่านมาอนุมัติแล้ว 2. เพื่อรองรับการบูรณาข้อมูลการรับชำระเงินของกรุงเทพมหานครกับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณภาครัฐได้อย่างแม่นยำถูกต้อง 40,100,000.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2019-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 75.00
7 0.0.0. .. 2565 โครงการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล การดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครจำเป็นต้องกำหนดนโยบายและวางแนวทางปฏิบัติทางด้านความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหาครใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549ด้วยการนำเทคโนโลยีระบบรหัสแบบกุญแจสาธารณะ หรือกุญแจสมมาตร ที่ประกอบด้วยกุญแจส่วนตัว (Private key) และกุญแจสาธารณะ (Public key) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมด้วยการใช้โปรโตคอลSecure Socket LayerหรือSSL มาประยุกต์ใช้ในการเข้ารหัส และการถอดรหัส (Encryption) ในระหว่างขั้นตอนการรับ–ส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นได้ว่า เอกสารสำคัญหรือข้อมูลของทางราชการยังคงได้รับการปกป้องและยังคงเป็นความลับ (Data Confidentiality)จากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผู้ไม่หวังดีเข้ามาอ่าน หรือขโมยข้อมูลระหว่างการดำเนินธุรกรรมได้ 1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับรองรับการออกใบอนุญาตในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และการทำธุรกรรมของกรุงเทพมหานครที่มีความน่าเชื่อถือและมีผลถูกต้องตามกฎหมาย 2 เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครในด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระหว่างการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการกับกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต 3. เพื่อบ่งบอกและยืนยันตัวบุคคลในโลกดิจิทัล สำหรับรองรับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้มีผลตามกฎหมาย 1. ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการหรือหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต มีความเชื่อมั่นในด้านการรักษาความลับของข้อมูล ตลอดจนความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล แม้อาจมีการถูกดักจับข้อมูลระหว่างการทำธุรกรรม 2. เป็นการยกระดับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในขั้นตอนการรับ-ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ตลอดจนสามารถยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัลได้ 47,000,000.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2019-10-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 65.00
8 0.0.0. .. 2565 กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ตามหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลที่ กท 0502/1778 ลว.3ก.ย.2556 กำหนดให้มีการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2557 ของหน่วยงานให้เหมาะสมกับงบประมาณรายจ่ายของโครงการที่ได้รับจัดสรร และนำตัวชี้วัดบูรณาการของสำนักงานเขต ประจำปีงบประมาณ 2557 บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งสำนักผังเมืองและสำนักงานเขต 50 เขต ได้รับภารกิจยุทธศาสตร์ในการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน สำรวจ จัดเก็บ รวบรวมและบูรณาการการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการเมือง 1. ฝ่ายทะเบียนลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน 2. ฝ่ายโยธาลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร 0.00 0.00 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
9 0.0.0. .. 2565 โครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform) ของสำนักงานเขตมีนบุรี ปัจจุบันทุกหน่วยงานให้ความสำคัญ และเน้นการพัฒนาด้านฐานข้อมูลของหน่วยงานซึ่งเป็นปัจจัยหลักสำคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความสำเร็จของระบบบริหารราชการของสำนักงานเขต โดยจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วร รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้ฐานข้อมูล ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยาสอดคล้องกับมาตราฐานและกรอบธรรภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้การพัฒนาฐานข้อมูล การรวบรวมข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลเป็นระบบสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย เรียกใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของสำนักงานเขตมีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น 1.เพื่อสร้างเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลให้เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว 2.เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลของสำนักงานเขตมัีนบุรีที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และทันสมัย3.เพื่อให้หน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมีนบุรีสามารถนำเข้าข้อมุลไปใช้ประโยชน์ได้4.เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมีนบุรีสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะหืให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักข้องหน่วยงาน 1.การพัมนาและจัดเก้บข้อมูลในฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมุลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ2.ผลลัพธ์ หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ประชาชนทั่วไป ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมีนบุรีได้รับทราบข้อมูลืครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันกาารใช้งานฐานข้อมูล 0.00 0.00 สำนักงานเขตมีนบุรี 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
10 0.0.0. .. 2565 ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและ ทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่าง ๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตมีนบุรีจึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนว่ายน้ำเป็นและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 2.1 เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด2.2 เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์2.3 เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีสนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด2.4 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี จำนวน 13 โรงเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ทุกคนได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอด จำนวนนักเรียน 1,092 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563)ด้านปริมาณนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1,092 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563)ด้านคุณภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน มีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด 709,800.00 709,800.00 สำนักงานเขตมีนบุรี 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
11 0.0.0. .. 2565 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและความทันสมัยอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวติดอันดับโลกที่ผู้คนจากทั่วโลกสนใจอยากเดินทางมาท่องเที่ยวท่ามกลางความทันสมัย กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่สีเขียวของภาคการเกษตร ถึง 26 เขต มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 120,000 ไร่ จากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้งหมด 980,460 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว สวนผลไม้ สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้าสนาม การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผลผลิตที่ได้เป็นแหล่งการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการผลิต การเพิ่มผลผลิต การยกระดับมาตรฐานสินค้าให้มีคุณภาพ การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยมากขึ้น ที่สำคัญที่สุดได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตหนองจอก เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเจ้าเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีชีวิตแบบพอเพียง จึงได้จัดทำโครงการอบรมตามหลักสูตรของเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นเพื่อให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป 2.1 เพื่อเป็นการต่อยอดแก่เกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าให้มากยิ่งขึ้น 2.2 เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นำเกษตรกรเข้าสู่วิถีชีวิตพอเพียง ซึ่งจะทำให้มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง 2.3 เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่เขตหนองจอก ได้ฝึกอบรมด้านการเกษตรเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัว 2.4 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะอาชีพด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 2.5 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่เขตหนองจอก 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริฯ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตร ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจทั่วไป 3.2 จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรต่างๆ ให้กับเกษตรกร นักเรียน ประชาชน และผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวน 5 หลักสูตร 46 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 1,380 คน โดยจัดอบรมแบบไป-กลับ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ เขตหนองจอก และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง 8 ศูนย์หลักสูตรที่ 1 การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ จำนวน 15 รุ่นๆละ 30 คน รวม 450 คน หลักสูตรที่ 2 การเพาะเห็ดเพื่อการค้า จำนวน 15 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 450 คน หลักสูตรที่ 3 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน หลักสูตรที่ 4 การขยายพันธุ์กล้าไม้เพื่อการค้า จำนวน 8 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน หลักสูตรที่ 5 การแปรรูปผลผลิตการเกษตร จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน 358,000.00 100,000.00 สำนักงานเขตหนองจอก 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 ยกเลิก 50.00
12 0.0.0. .. 2565 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน กรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตละเรียนรู้วิทยาการด้านต่างๆที่ทันสมัยขยายการบริการแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆได้แก่ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ห้องสมุดเคลื่อนที่ บ้านหนังสือ เพื่อสนับสนุนโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน (Bangkok Read For Life) ด้วยเห็นว่าวัฒนธรรมการอ่านเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกภาคส่วน โดยมุ่งหวัง ที่จะสร้างวัฒนธรรมการอ่านที่ยั่งยืนให้กับคนกรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือก จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นเมืองหนังสือโลก ในปี 2556 (World Book Capital 2013) สำนักงานเขตหนองจอก เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่านและการศึกษาค้นคว้า จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า ความบันเทิง และความจรรโลงใจ เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคม ปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนนำประสบการณ์และความรู้ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป 2.1 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้า 2.2 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 2.3 เพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันอันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัวต่อไป 2.4 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสือเขตหนองจอก 5 แห่ง ได้แก่ บ้านหนังสือ นูรุสสลาม บ้านหนังสือเคหะหนองจอก บ้านหนังสืออิบรอฮีม บ้านหนังสือชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีรี และชุมชนบริเวณรอบๆ บ้านหนังสือ 3.2กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มาใช้บริการบ้านหนังสือ 5 แห่ง และชุมชนบริเวณบ้านจำนวน 1,500 คน 200,000.00 0.00 สำนักงานเขตหนองจอก 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 ยกเลิก 10.00
13 0.0.0. .. 2565 ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทุกด้านเน้นเป้าหมายสูงสุดคือ ให้คนเป็นศูนย์กลางของ การพัฒนาและจัดบริการโดยเน้นคนให้เป็นหลักในการได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด ในนโยบายด้านคุณภาพชีวิตของกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มต้องได้รับการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม การส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพประชาชนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการร่วมมือในการมีชีวิตอยู่ร่วมกัน การจัดทำระบบกลไก การพิทักษ์ ปกป้องคุ้มครองให้ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่เป็นปัญหาภาระของสังคม เป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง สำนักงานเขตหนองจอก มีภารกิจหน้าที่ในการจัดสวัสดิภาพในการพิทักษ์ ปกป้องคุ้มครอง กลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสและการดำเนินงานในเชิงพัฒนา กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่ต้องจัดสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสม ตรงกับปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ ตลอดจนการสนับสนุน การให้ขวัญกำลังใจและสนับสนุนเครือข่ายองค์กรผู้สูงอายุในพื้นที่เขต การจัดทำคลังสมองคลังปัญญา และการรวบรวมภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดเป็นผลงานสร้างสรรค์ของกลุ่มผู้สูงอายุ พร้อมเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบนั้นเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ภาครัฐควรให้ความสนใจ สำนักงานเขตหนองจอก เห็นความสำคัญถึงบทบาทของผู้สูงอายุ จึงจัดทำโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานครขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป 2.1 เพื่อเป็นการรวบรวมคลังสมองและภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขตหนองจอก 2.2 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ของภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดให้กับบุคคลทั่วไป จัดบอร์ดเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุปีที่ผ่านมา และเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ให้กับประชาชนทั่วไป จำนวน 60 คน 10,000.00 0.00 สำนักงานเขตหนองจอก 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 ยกเลิก 5.00
14 0.0.0. .. 2565 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา สุขภาพอนามัยเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งหากมีสุขภาพอนามัยที่ดี สมบูรณ์ แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว จะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น และเป็นทรัพยากรหลักในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ จึงเป็นกิจกรรมพื้นฐานเบื้องต้นที่ทำให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุกทุกประเภท ตลอดจนเป็นการฝึกฝนพัฒนาตนเองจากกีฬาขั้นพื้นฐานก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาได้อีกด้วย กรุงเทพมหานครได้ใช้ยุทธศาสตร์ด้านกีฬาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยกำหนดให้แต่ละแหล่งชุมชนมีพื้นที่เพื่อใช้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และประกอบกิจกรรมของประชาชนตามโอกาสต่างๆ โดยส่งเสริมให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมและส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านกีฬาและนันทนาการที่เหมาะสมให้แก่ประชาชน ดังนั้นสำนักงานเขตหนองจอกซึ่งเป็นส่วนราชการหนึ่งของกรุงเทพมหานครจึงเล็งเห็นความสำคัญต่อสุขภาพของประชาชน จึงได้มีการจัดตั้งลานกีฬาตามพื้นที่ชุมชนและตามสถานศึกษาต่างๆ ให้ครอบคลุมสำหรับให้ประชาชนได้มีสถานที่การออกกำลังกาย เล่นกีฬา และจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีอาสาสมัครลานกีฬาเป็นผู้ดูแลร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬา และมีสโมสรกีฬาหนองจอกร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านกีฬาของเขตหนองจอก ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา ประจำปี 2564 ขึ้น เพื่อเป็นค่าตอบแทนของอาสาสมัครลานกีฬาเขตหนองจอก และสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬา รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬาเขตหนองจอก ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ของโครงการที่จัดขึ้นนั้น ล้วนเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ รวมถึงจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอ และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชนอย่างแท้จริง 2.1เพื่อเป็นค่าตอบแทนของอาสาสมัครลานกีฬาเขตหนองจอก 2.2เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและดำเนินงานของสโมสรกีฬาหนองจอก 2.3 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬาเขตหนองจอก 2.4เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ และสุขภาพ ของคนทุกเพศทุกวัย สนับสนุนเป็นค่าตอบแทนของอาสาสมัครลานกีฬาเขตหนองจอก จำนวน 17 คน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 โดยปฏิบัติงานทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) และสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬาหนองจอก และสนับสนุนกิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬาเขตหนองจอก 3,361,400.00 3,221,358.00 สำนักงานเขตหนองจอก 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
15 0.0.0. .. 2565 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ทำให้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คนในเรื่องต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมรวมทั้งวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมต่างๆ ทำให้คนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และห่างเหินวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ถือปฏิบัติกันมายาวนาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยห่างหายไปจากความทรงจำของชาวไทย สำนักงานเขตหนองจอก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ และวิถีชีวิตของความเป็นชาติไทย รวมถึงความเป็นอยู่ของคนไทยที่ยึดเหนี่ยวให้คนในสังคมมีความกตัญญู โอบอ้อมอารีต่อกัน ยึดถือประเพณีไทยในการดำรงความเป็นอยู่ จึงได้กำหนดการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ให้คงอยู่สืบไป 2.1เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป 2.2เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีและช่วยกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 2.3 เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของไทยเพิ่มมากขึ้นและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 2.4 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงวันสำคัญของชาติ และร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จัดทำโครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้ 3.1 กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 3.2 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 3.3 กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 3.4 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565 3.5 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2565 500,000.00 0.00 สำนักงานเขตหนองจอก 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
16 0.0.0. .. 2565 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตหนองจอก ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง หน่วยงานภาครัฐจึงต้องปรับปรุงการสื่อสาร ช่องทางการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ฯลฯ เพื่อให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร และการดำเนินงานต่างๆ แก่ประชาชน เพื่อให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร และการดำเนินงานต่างๆ แก่ประชาชน สำนักงานเขตหนองจอกมีเว็บไซต์ของหน่วยงานที่มีข้อมูลข่าวสารถูกต้องครบถ้วน 0.00 0.00 สำนักงานเขตหนองจอก 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 95.00
17 0.0.0. .. 2565 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สำนักงานเขตคลองสานเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตคลองสาน จำนวน 8 โรงเรียน ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา จนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน รับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน 2 เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนมีเวทีแสดงผลงานเชิงวิชาการที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 เพื่อคัดเลือกและประเมิน “ครูดีเด่น” 3.1 ด้านปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 217 คน 3.2 ด้านคุณภาพ เครือข่ายโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานที่มีคุณภาพนำเสนอต่อสาธารณชน ครูดีเด่นมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 90,000.00 73,750.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
18 0.0.0. .. 2565 โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ตรัสว่า "สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักกีฬานั้น คือ การเอาชนะใจตนเองและชนะใจของคู่แข่งขันและชนะใจของผู้ที่มาชมการแข่งขันด้วย" กรุงเทพมหานครได้สนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียนในสังกัด โดยฝึกฝนเยาวชนให้รู้จักเล่นกีฬา มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา มีความซื่อสัตย์ อดทนตรงต่อเวลา เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย และห่างไกลยาเสพติด 1 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะ และมีระเบียบวินัย 2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่มั่วสุมในอบายมุข 3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 3.1 ด้านปริมาณจัดส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน จำนวนทั้งสิ้นปรัะมาณ 3,861 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน จำนวน 3,861 คน 3.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ตลอดจนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 75,100.00 75,100.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
19 0.0.0. .. 2565 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ศูนย์วิชาการเขตคลองสาน จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตคลองสาน จำนวน 8 โรงเรียน ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกัน 1 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตคลองสาน 2 เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3 เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีมาตรฐานระดับเดียวกัน 1 ด้านปริมาณจัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน จำนวน 50 คน 2 ด้านคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้กิจกรรมยุวกาชาดในการพัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนักในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 28,600.00 0.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2021-10-01 00:00:00 2023-01-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
20 0.0.0. .. 2565 โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็นด้วยเหตุนี้สำนักการศึกษาจึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัยเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 1.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสานมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด 2.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสานมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 3.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสานสนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด 4.เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ในปีการศึกษา 2564 ทุกคนได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอด จำนวน 346 คน ด้านปริมาณ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 346 คน ด้านคุณภาพ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด 210,000.00 162,500.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
21 0.0.0. .. 2565 โครงการค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตคลองสานตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้ผู้เรียนเป็นผลผลิตทางด้านการจัดการศึกษาสามารถนำความรู้ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากร ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2564 ให้สูงขึ้น สำนักงานเขตคลองสานจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในรายวิชาหลักที่ใช้ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน 1 ด้านปริมาณ 1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ทุกคน ได้เรียนเสริมแบบเข้ม 4 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ทุกคน ได้เรียนเสริมแบบเข้ม 5 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม2 ด้านคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดเขตคลองสาน มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าปีการศึกษา 2562 37,800.00 0.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 ยกเลิก 10.00
22 0.0.0. .. 2565 โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร การพัฒนากิจการลูกเสือ นำไปสู่การพัฒนานักเรียนมีประโยชน์ในการสร้างวินัย และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนการจูงใจไปสู่การศึกษาที่ดี จึงจัดลูกเสือ เนตรนารี ร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 2 เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือ เนตรนารีของกรุงเทพมหานคร ออกสู่สายตาประชาชนอย่างกว้าง 3 เพื่อส่งเสริมและเน้นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้ สร้างระเบียบวินัยและการส่งเสริมการทำความดี ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันทั้งในบริเวณโรงเรียน ชุมชน และสถานที่สาธารณะใกล้เคียง 1 ด้านปริมาณ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน ประกอบด้วย ลูกเสือและเนตรนารี จำนวน 29 คน ผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 คน 2 ด้านคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร มีทักษะในการบริหารกิจการลูกเสือของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพและใช้กิจกรรมลูกเสือในการปฏิรูปการเรียนรู้ 50,700.00 50,700.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
23 0.0.0. .. 2565 โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตน และสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร -การพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด นำไปสู่การพัฒนานักเรียน มีประโยชน์ในการสร้างวินัย และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่่วนร่วม ตลอดจนการจูงใจไปสู่การศึกษาที่ดี จึงจัดสมาชิกยุวกาชาดร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 1 เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2 เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนายุวกาชาดไทย 3 ส่งเสริมและเน้นความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้ 1 ด้านปริมาณ จัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน จำนวน 50 คน 2 ด้านคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้กิจกรรมยุวกาชาดในการพัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนักในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 47,300.00 0.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 ยกเลิก 10.00
24 0.0.0. .. 2565 โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด -นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับ ดูแล ผู้บังคับบัญชา ฝึกอบรม และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตคลองสาน จึงจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด 1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนสามารถเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีได้ 2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ และบทบาทของตนเองในฐานะ ของผู้นำ เป็นการพัฒนากิจการลูกเสือ และยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร 3.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถปฏิบัติหน้าที่ ต่อตนเอง และผู้อื่น ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 1 ด้านปริมาณ จัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน จำนวน 50 คน 2 ด้านคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้กิจกรรมยุวกาชาดในการพัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนักในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 113,000.00 0.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 ยกเลิก 10.00
25 0.0.0. .. 2565 โครงการค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่ง และจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด 1.เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษา แก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเหมาะสมกับความต้องการของผู้ปกครอง 2.เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีมาตรฐานทัดเทียมกันโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน 3. เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ 1.ด้านปริมาณ จัดสรรงบประมาณรายหัวนักเรียนเพิ่มให้กับโรงเรียนที่ได้รับอยู่เดิมอีกหัวละ 600.- บาท จำนวนนักเรียน 3,920 คน 2.ด้านคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตคลองสาน ทั้ง 8 โรงเรียน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 2,200,200.00 1,854,705.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
26 0.0.0. .. 2565 โครงการค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต กรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการสร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและเทียบเท่าระดับสากล มุ่งหวังพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพในประชาคมโลกในปัจจุบัน จึงได้มอบนโยบายให้สำนักการศึกษา จัดทำโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมั่นใจ ได้ตามมาตรฐาน โดยจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางวิชาการที่สนุนสนาน PLEARN (Play+Learn) การมีส่วนร่วม (Co-Operation) มีความร่วมมือ (Collabaration) ปรับตัวและแก้ปัญหาได้ (Critical thinking) นักเรียนจะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข มั่นใจ นำความรู้ความสามารถไปใช้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น แสดงหาความรู้ มีเป้าหมายการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพ สอดคล้องและรองรับในการพัฒนานักเรียนไทยให้ก้าวสู่ยุค THAILAND 4.0 2.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน 2.2 เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน 1 ด้านปริมาณ นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน ตั้งแต่ชั้นปฐมวัยขึ้นไปยกเว้นห้องเรียนสองภาษา 2 ด้านคุณภาพ 2.1 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ชั้นปฐมวัยขึ้นไปสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ถูกต้องตามมาตรฐานสากล 2.2 นักเรียนมีผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสูงขึ้น 3,264,000.00 1,544,400.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
27 0.0.0. .. 2565 โครงการค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน กรุงเทพมหานคร ได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นที่นักเรียนในสังกรุงเทพมหานครได้เรียนรู้ภาษาจีน เพื่อก้าวทันโลกสากลยุคปัจจุบัน สามารถนำความรู้มาพัฒนาตนเองและประเทศ 1.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสานสามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม 2.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสานมีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน 3.1 ด้านปริมาณ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 โรงเรียน - โรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น เริ่มสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย เริ่มสอนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสานที่เข้าร่วมโครงการสามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนกลางได้อย่างเหมาะสม และมีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน 1,921,200.00 673,200.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
28 0.0.0. .. 2565 โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู สำนักงานเขตคลองสาน จึงจัดให้มีการประชุมข้าราชการครูเขตคลองสาน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ข้าราชการครูมีขีดความสามารถ ในการปฏิบัติงานทางการศึกษา ตลอดทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ได้ซักถามจนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในการที่นำปฏิบัติในระหว่างข้าราชการครูในสังกัดที่เข้าประชุมร่วมกัน 1 เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ทางด้านการศึกษาที่ตนมีส่วนรับผิดชอบ 2 เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับแนวความคิด ทฤษฎี แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ทางด้านการศึกษาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน 3 เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผู้บริหารโรงเรียนและครูสายงานการสอน ได้เข้าใจซึ่งกันและกัน 3.1 ด้านปริมาณ ผู้เข้าประชุมเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานครและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตคลองสาน จำนวน 213 คน 3.2 ด้านคุณภาพ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าประชุมได้รับความเข้าใจ ตลอดทั้งแนวคิดแนวปฏิบัติทางการศึกษาและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในโรงเรียน 6,400.00 0.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
29 0.0.0. .. 2565 โครงการค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร ได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นที่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อก้าวทันโลกสากลยุคปัจจุบัน จึงมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดได้เรียนรู้ภาษาญ๊่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศอีกหนึ่งภาษา 1 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้ตามระดับชั้นเรียน 2 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน ได้ตระหนักและเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 1 ด้านปริมาณ นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม จำนวน 3 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 120 คน 2 ด้านคุณภาพ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้ตามระดับชั้น 360,000.00 85,800.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
30 0.0.0. .. 2565 โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้ผุ้เรียนมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศวรรษที่ 21 ซึ่่งการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้นำนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ มาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ เพือ่ให้นักเรียนได้รู้จักการคิดวิเคราะห์และมีความคิดสร้างสรรค์อันจะนำมาซึ่งคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรณที่ 21 ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสถานการณ์ได้อยู่างรู้เท่าทันและเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถนำนวัตกรรม หรือสื่อ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สร้างสรรค์ผลงสานต่าง เพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนมีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำนวัตกรรม หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ ตามขนาดของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 3 ผลงาน โรงเรียนขนาดกลาง 2 ผลงาน และโรงเรียนขนาดเล็ก 1 ผลงาน 100,800.00 13,100.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
31 0.0.0. .. 2565 โครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการศึกษาในฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตคลองสาน ซึ่งต้องนำแผนมาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงได้จัดดำเนินการโครงการสัมมนาประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครในรูปแบบที่มั่นคงและยั่งยืน 1.เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีโดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ 3.เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางด้านการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน 1 ด้านปริมาณ ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสานทั้ง 8 โรงเรียนตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 2 ด้านคุณภาพ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสานทุกโรงเรียนได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 18,600.00 600.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
32 0.0.0. .. 2565 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตคลองสาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการมีบทบาทมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเสนอแนวทางการกำหนดนโยบาย การส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทัวไปของสถานศึกษา จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น 1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษา ฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน 2 เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน 3 เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน 3.1 ด้านปริมาณ 3.1.1 โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ จำนวน 4 ครั้ง 3.1.2 สำนักงานเขตคลองสานมีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ จำนวน 1 ครั้ง 3.1.2 คณะกรรมการสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 3.2 ด้านคุณภาพ 3.2.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าใจบริบทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินงานในโรงเรียน 3.2.2 เกิดเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างโรงเรียนและสำนักงานเขตคลองสาน 3.2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้สนับสนุนการดำเนินกิจการโรงเรียนร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 3.2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน ทำให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสานให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 74,700.00 27,700.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
33 0.0.0. .. 2565 โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครแห่งศูนย์กลางของความเจริญและการพัฒนาในหลายๆด้าน มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ มีสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจำนวนมาก ก่อเกิดปัญหาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่มีสาเหตุปัจจัยเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะภาวะโลกร้อน มีการเพิ่มขึ้นของโรคระบาด โรคระบาดอุบัติใหม่ที่แพร่กระจายข้ามพื้นที่อย่างรวดเร็ว ปัญหาด้านการสาธารณสุข ทางสังคม ด้านการจราจร และ ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการดำเนินชีวิต การปนเปื้อนของเชื้อโรคในอาหาร การร้องเรียนและเหตุเดือดร้อนรำคาญต่างๆ หรือเหตุอื่นที่อาจก่อให้เกิดความเสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีการดำเนินชีวิตและมีสุขภาพอนามัยที่ดี ตอบสนองประชาชนในการแก้ไขปัญหาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ต้องมีความแม่นยำ รวดเร็ว และได้มาตรฐานสากล เป็นความจำเป็นที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ด้วยการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและกฎหมาย ประกอบการวิเคราะห์แก้ไขปัญหามากขึ้น บุคลากรด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมจึงต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของปัญหาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ด้วยการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข ออกปฏิบัติงานในด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การป้องกันปัญหาด้านสุขาภิบาลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การตรวจสอบติดตามการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 การแก้ไขและตรวจสอบปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญ การตรวจสอบและควบคุมสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหารป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคหรือสารเคมีในอาหาร การเฝ้าระวังและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน รวมทั้งการปฏิบัติงานในภาวะหรือสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตภาษีเจริญ มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานเสริมสร้างสภาวะทางสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน และเห็นความสำคัญในเรื่องการบริหารงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ซึ่งใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย เขตภาษีเจริญ ปี พ.ศ. 2565 ขึ้น 1. เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและด้านสุขลักษณะ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ด้านอาหารปลอดภัยของสถานประกอบกิจการ 2. เพื่อส่งเสริมการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยของสถานประกอบกิจการและการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของอาคารและสถานที่ทำงานให้มีสภาวะสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่ดี 3. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตภาษีเจริญ ในการปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยให้ทันต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความพร้อมต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัญหาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 4. ป้องกันและคุ้มครองสุขอนามัยที่ดีของประชาชนในเขตภาษีเจริญ ให้ปราศจากภาวะคุกคามทางสุขภาพจากควันบุหรี่ และเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 - กิจกรรมที่ 1 การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของวันราชการปกติในเวลาเย็น กลางคืน หรือยามวิกาลในสถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ แหล่งชุมนุมชน สถานพยาบาล สถานศึกษา วัดและศาสนสถาน ป้ายรถโดยสารประจำทาง และสถานีรถไฟฟ้า เพื่อดำเนินการตรวจสอบและประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 - กิจกรรมที่ 2 การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เร่งด่วน หรือกรณีจำเป็นนอกเวลาราชการของวันราชการปกติในเวลาเย็น กลางคืน หรือยามวิกาล เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน การตรวจสอบแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การตรวจสอบด้านสุขลักษณะ อาชีวอนามัย ด้านอาหารปลอดภัยความปลอดภัยในสถานประกอบการ ตรวจการปนเปื้อนของเชื้อโรคในอาหาร การรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกันและควบคุมปัญหาสาธารณสุข หรือปัญหาทางด้านสาธารณสุขอื่นๆตามสถานการณ์ จำนวน 48 วัน 165,075.00 165,075.00 สำนักงานเขตภาษีเจริญ 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
34 0.0.0. .. 2565 โครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีการจัดทำฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานครสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ สำนักงานเขตสาทรได้ตระหนักถึงความสำคัญของฐานข้อมูลที่สำนักงานเขตสาทรจัดทำขึ้น ดังนั้นทางสำนักงานเขตสาทรมีโครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการ และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อไปใช้สนับสนุนในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตได้ สามารถสร้างนวัตกรรมการให้บริการหรือการบริหารจัดการจากชุดข้อมูล จานวน 10 ชุดข้อมูล ที่หน่วยงานเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครอย่างน้อย 1 ผลงานนวัตกรรม 0.00 0.00 สำนักงานเขตสาทร 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
35 0.0.0. .. 2565 กิจกรรมในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เสนอและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน พัฒนาวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน พัฒนาวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน จำนวน 1 นวัตกรรม 0.00 0.00 สำนักงานเขตดินแดง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
36 0.0.0. .. 2565 กิจกรรมในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ พัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ พัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ พัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 0.00 0.00 สำนักงานเขตดินแดง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
37 0.0.0. .. 2565 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) ด้วยสภาวการณ์ในปัจจุบัน กรุงเทพมหานครมีความเจริญเติบโตในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงทำให้กรุงเทพมหานครมีจำนวนประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น มีอาคารสถานประกอบการและที่พักอาศัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เมื่อเกิดสาธารภัยต่างๆ เช่น ภัยจากสงคราม ภัยจากการก่อการร้าย การจลาจล การก่อวินาศกรรมต่างๆ รวมทั้งภัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ตลอดจนภัยจากอุบัติเหตุทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ย่อมนำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากมายมหาศาล และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มถี่มากขึ้น สำนักงานาเขตสวนหลวงมีความตระหนักในปัญหาดังกล่าว ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตสวนหลวง (หลักสูตรหลัก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยต่างๆ ดังกล่าว อันอาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนหามาตรการในการป้องกัน การบรรเทา และการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ อย่างมีระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ในการจัดการสสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่และภารกิจเกี่ยวกับงาน อปพร. และแนวทางการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจมีทักาะความสามารถในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อสร้างเครีอข่ายความร่วมมือภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการช่วยเหลือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขต ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนทั่วไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่กำหนด จำนวน 50 คน โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการฯ จำนวน 10 คน รวมเป็น 60 คน 64,100.00 0.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 ยกเลิก 10.00
38 0.0.0. .. 2565 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) สำนักงานเขตสวนหลวงได้ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตสวนหลวง ตามแผนการอบรมเพื่อเป็นกำลังสนับสนุนสำคัญที่เข้าร่วมงานกับเจ้าหน้าที่เขตช่วยเหลืองานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบ สำนักงานเขตสวนหลวงพิจารณาแล้วเห็นว่า สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ผ่านการอบรมในรุ่นต่างๆ ควรที่จะได้รับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ในการนี้ เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตสวนหลวง ได้ซักซ้อมทบทวนการปฏิบัติการและเพิ่มพูนความรู้ให้มีความต่อเนื่องและทันสมัย เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำนักงานเขตสวนหลวงจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสสูตรทบทวน) ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. เขตสวนหลวงให้มีความชำนาญในการวางแผนและการตัดสินใจในสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจริง เพื่อพัฒนาให้เกิดความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานแบบทีมงานของ อปพร. เพื่อส่งเสริมให้เกิดภาวะผู้นำในแต่ละรุ่นประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตสวนหลวง จำนวน 50 คน เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ จำนวน 10 คน 41,500.00 40,800.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
39 0.0.0. .. 2565 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ด้วยกรุงเทพมหานครได้ออกระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได้กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตและศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการ ดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตสวนหลวง ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตสวนหลวงขึ้น 2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัยและภัยทางสังคม 2.2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2.3 เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการด้านความปลอดภัย สนับสนุนค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตสวนหลวงที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตสวนหลวง วันละ 2 พลัด ๆ ละ 2 คน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 352,000.00 292,000.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
40 0.0.0. .. 2565 กิจกรรมตรวจสอบสถานบริการและสถานบันเทิงในพื้นที่เขตสวนหลวง ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีการกำหนดนโนยบายด้านความปลอดภัย โดยกำหนดภารกิจการสั่งปิดสถานบริการที่ฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่และปลอดภัย สำนักงานเขตสวนหลวงจึงได้จัดทำโครงการ/กิจกรรมตรวจสอบสถานบริการและสถานบันเทิงในพื้นที่เขตสวนหลวงเพื่อความปลอดภัยและน่าอยู่ในพื้นที่เขตสวนหลวง 1.เพื่อให้พื้นที่เขตสวนหลวงมีความปลอดภัยในเรื่องการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามแบบที่กฎหมายกำหนด 2.เพื่อให้ส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกวดขันและจัดระเบียนสถานบันเทิงในพื้นที่ 1.ดำเนินการตรวจสถานบริการในพื้นที่เขตสวนหลวงให้สถานบริการมีมาตรฐานตามอาคารเสี่ยงภัยตามที่กฎหมายกำหนด 2.มีแผนการตรวจ 1 แผน 3.ดำเนินการตรวจสอบตามแผนที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
41 0.0.0. .. 2565 กิจกรรมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเขตสวนหลวง เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและหน่วยรับงบประมาณสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย เพื่อให้ส่วนราชการในสำนักงานเขตสวนหลวงดำเนินการได้ตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 0.00 0.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 90.00
42 0.0.0. .. 2565 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชทานคำขวัญเกี่ยวกับการกีฬา “ชาติไทยเป็นชนชาตินักรบมาแต่โบราณกาลได้ชื่อว่าเป็นผู้กล้าหาญยืนหยัดต่อสู้อุปสรรคทุกอย่างโดยไม่ยอมถอย ทั้งมีความเมตตากรุณา เห็นอกเห็นใจผู้แพ้มีจิตใจเป็นนักกีฬาโดยแท้จริง เราทั้งหลายเป็นผู้สืบสายมาแต่บรรพบุรุษ จึงสมควรพยายามฝึกฝนตนเองให้มีความเข้มแข็ง ถึงพร้อมด้วยความเป็นนักกีฬาให้สมกับที่มีเลือดเป็นนักรบ และสามารถรักษาความเป็นไทของประเทศชาติ” “สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักกีฬานั้น คือ การเอาชนะใจตนเอง และชนะใจของคู่แข่งขัน และเช่นเดียวกันชนะใจของผู้ที่มาชมการแข่งขันด้วย” สำนักงานเขตสวนหลวง ได้สนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียนในสังกัด โดยฝึกฝนเยาวชนให้รู้จักการเล่นกีฬา มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา มีความซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย และห่างไกลยาเสพติดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬามีความสามัคคีในหมู่คณะ และมีระเบียบวินัย เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของเยาวชนให้แข็งแรง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะที่ดีและถูกต้องในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ และส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะทางด้านกีฬา เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่กีฬาระดับชาติ เพื่อการพัฒนาทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่มั่วสุมในอบายมุข เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง ด้านปริมาณ - นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง จำนวน 8 โรงเรียน - ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล เทเบิลเทนนิส เปตอง เซปัคตะกร้อ แบดมินตัน กรีฑา ฟุตซอล และกีฬาอนุบาล ด้านคุณภาพ - นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวงมีโอกาสเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง - นักเรียนรู้จักเล่นกีฬา ตลอดจนได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา 301,200.00 301,200.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
43 0.0.0. .. 2565 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ทักษะสำคัญด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ควรมี นอกจากนักเรียนจะต้องมีความรู้จากเนื้อหาสาระวิชาในห้องเรียนแล้ว นักเรียนจะต้องมีคุณลักษณะอื่นๆ ประกอบกัน ได้แก่ การมีความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ด้วยการต่อยอดความรู้ที่ได้รับจากในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจนสามารถต่อยอดไปสู่การมีอาชีพในอนาคตได้ รวมถึงการเกิดความตระหนักในสิทธิหน้าที่ความเป็นพลเมืองในสังคมไปพร้อมๆกัน ดังนั้น จึงเป็นภาระหน้าที่ของผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาจะต้องพัฒนาจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนในสาระวิชาทั่วไป และการจัดสภาพแวดล้อมที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการทำงาน นำไปสู่การมีชีวิตที่สมบูรณ์ ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นหน่วยงานเผยแพร่ศีลธรรมทางพุทธศาสนาที่วัด มูลนิธิ สมาคม สถานศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งให้การศึกษา อบรม ปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน มีชื่อว่า “ศพอ” เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์นอกระบบโรงเรียน ให้การศึกษาอบรมประชาชนซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียน เข้ามาศึกษาหาความรู้ความเข้าใจตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา แล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข ซึ่งนับได้ว่าเป็นแหล่งสนับสนุน “การพัฒนาคน” สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564 ที่เน้นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาอย่างเด่นชัดต้องการให้เยาวชนและคนทุกวัย มีความรู้คู่คุณธรรม ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว จึงสนับสนุนให้วัดในพื้นที่สำนักงานเขต ที่ยังไม่มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น โดยสำนักการศึกษาจะสนับสนุนเรื่องอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งบุคลากรส่วนหนึ่ง ที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียนและชุมชน ในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพระธรรมวิทยากรและแนวการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในวันอาทิตย์ ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ด้านปริมาณ - สำนักงานเขตสวนหลวง มีศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ คือ ศูนย์พระพุทธศาสนา-วันอาทิตย์โรงเรียนวัดปากบ่อ - นักเรียนโรงเรียนวัดปากบ่อและโรงเรียนพื้นที่ใกล้เคียง มีโอกาสศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ได้ใช้เวลาว่างในวันอาทิตย์ ด้านคุณภาพ - วัด โรงเรียน และชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติ ในชีวิตประจำวันได้ - เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในวันอาทิตย์ ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และจะมีผลพัฒนาการด้านจิตพิสัยสูงขึ้น อย่างเป็นรูปธรรม 402,400.00 70,420.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
44 0.0.0. .. 2565 ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาอาหรับ ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารการศึกษา การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และเพื่อประกอบอาชีพ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ได้เรียนเพื่อความรู้ทางด้านการภาษาเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความเข้าใจในความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม และการเมือง ดังนั้น ในฐานะที่เป็นพลเมืองในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร และสาระสำคัญของนโยบาย การสอนภาษาต่างประเทศ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2548 ให้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่ 1 ส่วนภาษาต่างประเทศอื่นสามารถจัดในรูปแบบของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กในกรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีการสอนภาษาต่างประเทศอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนตามความสนใจและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ได้แก่ ภาษาอาหรับ เพราะเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการติดต่อทั้งด้านการค้า สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา จึงควรวางพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอาหรับขึ้น ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การพัฒนานักเรียนด้านภาษาอาหรับมีความต่อเนื่อง สำนักงานเขตสวนหลวงจึงได้ดำเนินโครงการสอนภาษาอาหรับ จำนวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนสุเหร่าใหม่ โรงเรียนหัวหมาก โรงเรียนคลองกลันตัน (มีสุวรรณอนุสรณ์) โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ และโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอาหรับด้วยการสนทนาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน และมีความสุขในการเรียน ด้านปริมาณ - โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาอาหรับ จำนวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนสุเหร่าใหม่ โรงเรียนหัวหมาก โรงเรียนคลองกลันตัน (มีสุวรรณอนุสรณ์) โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ และโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ ด้านคุณภาพ - นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถสื่อสารภาษาอาหรับด้วยการสนทนาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับชั้นเรียน 1,152,000.00 873,600.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
45 0.0.0. .. 2565 ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันได้พุ่งตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ สินค้าอุปโภค และบริโภคแม้แต่ค่าบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างขึ้นราคา ทำให้ครอบครัวที่มีฐานะยากจนและปานกลางได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง จำเป็นต้องหารายได้มาเพื่อให้พอเพียงต่อรายจ่ายในครัวเรือน การจัดกิจกรรมฝึกวิชาชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรี จึงมีความสำคัญอันจะเป็นการช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและผลักดันเครือข่ายกลุ่มสตรีเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดภายใน และตลาดภายนอกประเทศ ดังนั้น เพื่อพัฒนาให้ชุมชนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตสวนหลวง ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการฝึกวิชาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี และประชาชนที่สนใจในเขตสวนหลวง -เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน -เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน -เพื่อพัฒนาและเสริมทักษะด้านวิชาชีพต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มสตรีในชุมชนให้สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว -เพื่อส่งเสริมมาตรฐานและยกระดับสินค้าของกลุ่มสตรีในพื้นที่เขตสวนหลวง ให้สามารถแข่งขันกับตลาดสากลได้ -เพื่อสร้างความหลากหลาย ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนารูปแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีจุดเด่นที่สวยงาม มีคุณภาพ ในปริมาณที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค จัดกิจกรรมฝึกวิชาชีพต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 300 คน รวม 6 กิจกรรม โดยการฝึกทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ณ ชุมชนในพื้นที่เขตสวนหลวง 98,200.00 24,000.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
46 0.0.0. .. 2565 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา กรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นความสำคัญของลานกีฬาต้านยาเสพติด จึงได้มีนโยบายจัดตั้งลานกีฬาขึ้นในพื้นที่ 50 เขตของกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาและจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนปัญหาอื่นๆ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้มีนโยบายให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต จัดตั้งสโมสรกีฬาขึ้นเขตละ ๑ สโมสร รวม 50 สโมสร เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมของลานกีฬาในพื้นที่เขต รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนด้านการกีฬาให้กับสำนักงานเขตอีกด้วย ปัจจุบันสำนักงานเขตสวนหลวงมีลานกีฬาในพื้นที่เขต จำนวน 28 แห่ง และเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬาและลานกีฬาของสำนักงานเขตสวนหลวง จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาขึ้น -เพื่อสรรหาอาสาสมัครลานกีฬาช่วยปฏิบัติงานด้านกีฬาในพื้นที่เขตสวนหลวง -เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬาและลานกีฬา -เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เขตสวนหลวง ได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง -เพื่อสนับสนุนนโยบายลานกีฬาต้านยาเสพติดของกรุงเทพมหานคร และรัฐบาล -จัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร ประจำลานกีฬาในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 10 คน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -จัดการแข่งขันกีฬาให้กับลานกีฬาในพื้นที่เขต จำนวน 28 แห่ง มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 1,000 คน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -พัฒนาลานกีฬาในพื้นที่เขตโดยจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับลานกีฬา ในพื้นที่เขต จำนวน 28 แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1,995,600.00 1,657,567.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
47 0.0.0. .. 2565 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สืบเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาการทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี การทอดทิ้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ แม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุผลในทางปฏิบัติได้ดีเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา การขาดจิตสำนึกที่ตระหนัก ถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องแก้ไข รวมทั้งการไม่ทราบหรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งการให้บริการ และการช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ ด้วยเหตุนี้กรุงเทพมหานครจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการด้านเด็กสตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสระดับเขต ให้เป็นศูนย์อำนวยการในระดับพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ได้เรียนรู้ถึงการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม สำนักพัฒนาสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม การป้องกัน การบรรเทาปัญหาและการพัฒนาฟื้นฟูแก่ประชาชนผู้ประสบภาวะยากลำบากดังกล่าว ได้มีแนวทางการปฏิบัติงาน มีรูปแบบการทำงานร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมในสำนักงานเขตและสำนักต่าง ๆ ผ่านทางศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในระดับเขต -ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ และการจัดสวัสดิการสังคมของกรุงเทพมหานคร -ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงาน เขตสวนหลวง -ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน -ส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงานเพื่อจัดบริการด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการแก่เด็กสตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทุกพื้นที่เขต -สร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครในระดับเขตระดับสำนัก รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เชิงปริมาณ - จ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑ อัตรา 2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา 3. อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑ อัตรา 4. อาสาสมัครช่วยคนพิการ จำนวน ๑ อัตรา เชิงคุณภาพ ประชาชนทุกระดับเกิดความสัมพันธ์อันดี มีความมั่นคงและเอื้ออาทรต่อกัน ทั้งภายในครอบครัวระหว่างครอบครัวและชุมชน เกิดเครือข่ายการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน มีระบบการเฝ้าระวังในชุมชน การป้องกัน การแก้ไข และสามารถส่งต่อผู้มีปัญหาหรือได้รับความเดือดร้อน เพื่อสามารถรับบริการสวัสดิการและการสงเคราะห์ช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง 514,600.00 434,256.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
48 0.0.0. .. 2565 ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม สืบเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี การทอดทิ้งผู้สูงอายุ คนพิการ ฯลฯ แม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุผลในทางปฏิบัติได้ดีเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา การขาดจิตสำนึกที่ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องแก้ไข รวมทั้งการไม่ทราบหรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งการให้บริการและการช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ สำนักงานเขตสวนหลวง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการสังคม การพัฒนาชุมชนรวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น -เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ และการจัดสวัสดิการสังคม ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม -เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน -จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมประจำสำนักงานเขต จำนวน 4 คน -ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกระดับได้รับการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ์ ได้รับสวัสดิการและการส่งเสริมพัฒนาอย่างครอบคลุม ทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งสามารถเข้าถึงบริการและได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือในกรณีจำเป็นอย่างรวดเร็ว -เกิดเครือข่ายการทำงานด้านสวัสดิการ การพัฒนาชุมชน การให้บริการและการสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในทุกภาคส่วนของกรุงเทพมหานคร 585,200.00 547,873.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
49 0.0.0. .. 2565 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานเขตสวนหลวงโดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 สำนักงานเขตได้กำหนดแผนดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๑ กิจกรรม คือกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับถ่ายโอนมาจากกรมส่งเสริมการเกษตร ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ จำนวน ๕๐ ศูนย์ ในพื้นที่๒๖ เขตชั้นนอก ซึ่งสำนักงานเขตสวนหลวงเป็นหนึ่งในจำนวน ๕๐ ศูนย์ของกรุงเทพมหานคร และศูนย์ฯดังกล่าวเป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเองและเป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกรในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริการ ณ จุดเดียว เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของสำนักงานเขตสวนหลวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป จึงได้จัดทำโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักพัฒนาสังคมเพื่อใช้ในกิจกรรมของศูนย์ต่อไป -เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง เป็นศูนย์กลางระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรท้องถิ่นและเกษตรกรในการช่วยเหลือและแก้ปัญหาร่วมกัน -เพื่อพัฒนาการเกษตรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรในพื้นที่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำสำนักงานเขตสวนหลวง จำนวน ๑ ศูนย์ 115,100.00 93,480.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
50 0.0.0. .. 2565 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน การอ่าน เป็นพื้นฐานของการศึกษาที่เพิ่มพูนความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต ในยุคโลกาภิวัตน์ มีเอกสารสิ่งพิมพ์แหล่งเรียนรู้มากมายที่สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านจึงเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กและเยาวชนที่เป็นนักอ่านจะใช้ภาษาได้ดี ทั้งด้านการพูด การเขียน และการเรียบเรียงความคิด ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้กำหนดประเด็นยุทธ์ศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรม มีเป้าประสงค์ให้คนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นคนดี มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน และมีคุณธรรมจริยธรรม มีการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นและให้มีการปลูกฝังค่านิยมรักการอ่านให้เกิดกับคนไทยจนกลายเป็นวัฒนธรรม สำนักงานเขตสวนหลวงตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการครอบครัวรักการอ่านขึ้น เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน รู้จักแสวงหาข้อมูล รู้จักคิด รู้จักเลือกสรรสารสนเทศที่ดีมีประโยชน์เหมาะแก่การนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต พัฒนาตนเองให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สร้างสรรค์ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ซึ่งจะมีผลนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป -เพื่อให้บริการข่าวสารและความรู้ต่างๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์ -ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้มีนิสัยรักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้า -เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์เครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย -ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ -เพื่อส่งเสริมภาพพจน์ ด้านการให้บริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน จัดกิจกรรมพื้นฐาน ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยจัดนิทรรศการและการประกวดต่าง ๆประกอบด้วย ประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดเรียงความ ประกวดเล่านิทาน ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น ตอบปัญหาความรู้ความสามารถทั่วไป เกมส่งเสริมความรู้และเกมเพื่อนันทนาการ สำหรับบ้านหนังสือ จำนวน 6 แห่ง คือบ้านหนังสือธรรมานุรักษ์ บ้านหนังสือวัดปากบ่อ บ้านหนังสือคลองจวน บ้านหนังสืออัลกุ๊บรอ บ้านหนังสือหมู่บ้านเกษมสันต์2 และบ้านหนังสือมัสยิดดารุ้ลอามีน กำหนดจัดกิจกรรม 6 ครั้ง/ปี/แห่ง โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเด็กและเยาวชนในชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 1,800 คน รายละเอียดดังนี้ - บ้านหนังสือธรรมานุรักษ์ กลุ่มเป้าหมาย 300 คน (50 คน X 6 ครั้ง) - บ้านหนังสือวัดปากบ่อ กลุ่มเป้าหมาย 300 คน (50 คน X 6 ครั้ง) - บ้านหนังสือคลองจวน กลุ่มเป้าหมาย 300 คน (50 คน X 6 ครั้ง) - บ้านหนังสืออัลกุ๊บรอ กลุ่มเป้าหมาย 300 คน (50 คน X 6 ครั้ง) - บ้านหนังสือหมู่บ้านเกษมสันต์ 2 กลุ่มเป้าหมาย 300 คน (50 คน X 6 ครั้ง) - บ้านหนังสือมัสยิดดารุ้ลอามีน กลุ่มเป้าหมาย 300 คน (50 คน X 6 ครั้ง)(วัน เวลา และสถานที่ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 240,000.00 97,500.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
51 0.0.0. .. 2565 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของผู้คนในแต่ละท้องถิ่น เผยแพร่แก่ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายของกรุงเทพมหานครในการที่จะพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม โดยปัจจุบันได้ดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครแล้วทั้งสิ้น 26 แห่ง ใน 24 พื้นที่ เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงได้มอบภารกิจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครให้เขตพื้นที่รับผิดชอบบริหารจัดการต่อไป สำนักงานเขตสวนหลวง มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่วัดปากบ่อ ซอยอ่อนนุช 35แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง เพื่อให้การดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการรองรับการเข้าเยี่ยมชมของประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป ทั้งด้านกายภาพ และองค์ประกอบด้านความรู้ จึงได้จัดทำโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อใช้ในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง ให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่เขตสวนหลวงต่อไป -เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ประวัติศาสตร์ความเป็นมา วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น -เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น และตระหนักถึงคุณค่าที่จะรักษาไว้ให้คงอยู่ -เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชน และเป็นคลังปัญญาของคนในท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป -เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับกรุงเทพมหานคร -เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง มีความพร้อมในการรองรับการเข้าเยี่ยมชมของประชาชน นักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป ทั้งด้านกายภาพ และองค์ประกอบด้านความรู้โดยจัดให้มีการบริหารจัดการและการดูแลรักษาทางด้านสถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์และจัดกิจกรรมพิเศษในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 352,100.00 0.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 ยกเลิก 10.00
52 0.0.0. .. 2565 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของคนในสังคมไทย ซึ่งส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีไทย ที่ดีงาม อันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย ได้ถูกเปลี่ยนแปลงหรือหลงลืมไป เนื่องจากคนรุ่นหลังขาดความเข้าใจในวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามอย่างถูกต้อง สำนักงานเขตสวนหลวงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนาน จึงจัดทำโครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามให้ดำรงอยู่ต่อไป เพื่อส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ชุมชน และประชาชนในพื้นที่เขตสวนหลวงที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เผยแพร่และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรมในวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี จำนวน 4 กิจกรรม 500,000.00 120,000.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
53 0.0.0. .. 2565 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ตามหลักการพื้นฐานของการพัฒนาชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้โดยมีความเชื่อมั่นในความสามารถ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีความต้องการที่จะได้รับการพัฒนาทุกๆ ด้าน กิจกรรมการพัฒนาชุมชนจึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ ของประชาชนภายในชุมชนเป็นสำคัญ เพื่อที่จะได้เป็นพลังชุมชนในการสร้างสรรค์ให้ชุมชนได้รับการพัฒนา สมดังเจตนารมย์ และความต้องการของชุมชนต่อไป สำนักงานเขตสวนหลวง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีภาระหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้ชุมชนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัยและจิตใจ โดยมีแกนนำชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการชุมชนเป็นตัวแทนในการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาชุมชนโดยมีชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ แบ่งเป็นชุมชนขนาดเล็ก 2๖ ชุมชน และชุมชนขนาดกลาง 1๙ ชุมชน รวม 45 ชุมชน ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสามารถบริหารจัดการชุมชนได้อย่างคล่องตัว เกิดการพัฒนากลุ่มในลักษณะองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อช่วยเอื้อต่อการพัฒนาชุมชนสังคมต่อไป จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนให้สามารถดำเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีอิสระความต่อเนื่องและมั่นคง เพื่อเป็นค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่นวันสำคัญของชาติ วันสำคัญทางศาสนา วันเด็กแห่งชาติ วันสงกรานต์ เป็นต้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าพาหนะติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็งสามารถดำเนินกิจกรรมการพัฒนา-ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการบริหารจัดการของคณะกรรมการชุมชนในการดำเนินการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ รวมทั้งสิ้น 45 ชุมชน ในปีงบประมาณ 256๕ 3,270,000.00 1,493,791.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
54 0.0.0. .. 2565 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมฤดูร้อน สถานการณ์ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้เด็กและเยาวชนไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ทำให้ประสบกับปัญหาต่าง ๆ หลายด้าน เช่น ปัญหาความยากจน ขาดการศึกษา มีการมั่วสุมแหล่งอบายมุข เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติด ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นเหตุให้เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในชุมชนแออัดที่ประสบปัญหาเหล่านี้จะถูกปล่อยปละละเลย ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เฝ้าระวัง ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษา ทำพฤติกรรมสิ่งที่ผิดกฎหมาย สำนักงานเขตสวนหลวง จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมฤดูร้อน เพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักเสียสละ มีวินัยต่อตนเองและผู้อื่น เกิดทักษะในการพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ เสริมสร้างการมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาชุมชน ตลอดจนเป็นเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจให้มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักเสียสละ รักษาระเบียบวินัย มีความรู้จักสามัคคี มีจิตสำนึกในหน้าที่ของตนเอง ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคน พัฒนาชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และแหล่งมั่วสุมอบายมุข จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมฤดูร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่เขตสวนหลวง โดยการจัดอบรมให้ความรู้จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และห่างไกลยาเสพติดแก่ประชาชน จำนวน 2,400 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน ดังนี้ 1. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมศาสนาอิสลาม จำนวน 23 รุ่น ๆ ละ 100 คน ได้แก่ ชุมชนเอื้ออารีย์ ชุมชนอัลกุ๊บรอ ชุมชนสะและน้อย ชุมชนประสาทศีล ชุมชนดารุ้ลอามีน ชุมชนถนนพระราม 9 พัฒนา ชุมชนอัลเอี๊ยะติซอม ชุมชนเจริญพัฒนาถาวร ชุมชนมุสลิมพัฒนาบ้านป่า มูลนิธิแพสะและน้อย ชุมชนคลองจวน ชุมชนธรรมานุรักษ์ มัสยิดดาริสสลาม ชุมชนหัวหมากเกาะกลาง โรงเรียนมัจลิซุดดีนี โรงเรียน-พัฒนาการหญิงศึกษา โรงเรียนอัดดีนุ่นนะซีฮะห์ โรงเรียนสอนศาสนาริยาดุสซอลีฮีน ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า ชุมชนคลองสะแก ชุมชนพัฒนาริมคลองบ้านป่า ชุมชนแหลมทองพัฒนา และชุมชนวิเศษสุข 2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมศาสนาพุทธ จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 100 คน ได้แก่ ชุมชนหลังวัดปากบ่อ และใกล้เคียง 730,000.00 0.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 ยกเลิก 10.00
55 0.0.0. .. 2565 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (สำนักงานเขตบางแค) การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดให้การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) ซึ่งกำหนดให้สำนักงานเขต ดำเนินการผลิตนวัตกรรมของหน่วยงานและสามารถนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อมุ่งสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อดำเนินการผลิตนวัตกรรมของหน่วยงานและสามารถนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ตามคำรับรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลิตนวัตกรรม จำนวน 1 ชิ้น 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางแค 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
56 0.0.0. .. 2565 กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตสายไหม การพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตเพื่อใช้ในการวางแผนและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 0.00 0.00 สำนักงานเขตสายไหม 2022-10-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 90.00
57 0.0.0. .. 2565 โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน สำนักงานเขตวังทองหลาง ถือเป็นเมืองที่พักอาศัยน่าอยู่ที่มีการเจริญเติบโตของอาคารบ้านเรือนสูง ปัจจุบันประสบกับปัญหาต่างๆ หลายด้าน เช่น ขยะที่มีปริมาณมากขึ้นตามอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร สำนักงานเขตมีหน้าที่ในการให้บริการเกิบขนมูลฝอยในพื้นที่เขต และเพื่อให้การบริการของสำนักงานเขตมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชน จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในการมีส่วนร่วมในด้านการรักษาความสะอาด โดยว่าจ้างอาสาสมัครชักลากขยะในชุมชน เพื่อทำการชักลากขยะมารวมกันไว้ที่ที่พักหรือจุดรวมขยะ 1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนร่วมมือกันแยกขยะก่อนทิ้ง 2. เพื่อให้เกิดการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน 3. เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่กับหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการจ้างอาสาสมัครชักชากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 6 ราย ในชุมชม 6 ชุมชน คือ ชุมชนรามคำแหง 53, ชุมชนวัดตึก, ชุมชนสันประเสริฐ, ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา,ชุมชนไดร์ฟอิน และชุมชนเทพลีลา 179,100.00 179,100.00 สำนักงานเขตวังทองหลาง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
58 0.0.0. .. 2565 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว - นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมโดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของกรุงเทพมหานครกำหนดให้สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มิติที่ 2.2 พื้นที่สาธารณะมีพื้นที่สีเขียวกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ เป้าประสงค์ที่ 2.2.1 กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเพียงพอ ดังนั้นฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม (ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่คลองทรงกระเทียม ถึงถนนลาดพร้าว เพื่อสร้างทัศนีย์ภาพที่ร่มรื่น สวยงาม สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้ง เป็นหนึ่งในมาตรการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดมลพิษทางอากาศให้กับเขตวังทองหลาง -เพื่อบำรุงรักษา ปรับปรุง ปรับสภาพภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณสวนถนนริมทางเท้าถนนประดิษฐ์มนูธรรม (ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่คลองทรงกระเทียม ถึงถนนลาดพร้าว ให้มีทัศนีย์ภาพที่สวยงาม ร่มรื่น สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น ประชาชนในเขตวังทองหลางเกิดความพึงพอใจ อีกทั้งเป็นหนึ่งในมาตรการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดมลพิษทางอากาศให้กับเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม (ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่คลองทรงกระเทียม ถึงถนนลาดพร้าว เป็นพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม่ประดับ ให้เกิดความสวยงานเป็นระเบียบเรียบร้อย 500,000.00 499,975.00 สำนักงานเขตวังทองหลาง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
59 0.0.0. .. 2565 ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงมีประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยโดยเฉพาะปัญหามูลฝอยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สำนักงานเขตวังทองหลาง ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนลดและแยกมูลฝอย โดยการนำมูลฝอยอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอย 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ โดยนำมาใช้ประโยชน์ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ 2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแปรรูปขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ก๊าซชีวภาพ หรือเป็นอาหารสัตว์ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เป็นผู้ดำเนินการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยตั้งเป้าหมายไว้ในชุมชน, โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรจำนวน 4 แห่ง 50,000.00 50,000.00 สำนักงานเขตวังทองหลาง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
60 0.0.0. .. 2566 โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร มีนโยบายชัดเจนที่จะจัดการศึกษาให้เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ชุมชน และความต้องการของเยาวชนเอง โดยมีวิสัยทัศน์การศึกษาเป็นเป้าหมาย และแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งระบุตัวชี้วัดและการประเมินมาตรฐานไว้ รวมทั้งใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินของชาติ โดยกลุ่มงานพัฒนาการลูกเสือและยุวกาชาดนำกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด ขึ้นมาเป็นแกนนำในการพัฒนานักเรียน และให้ลูกเสือและยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำในการปฏิรูปการเรียนรู้ เพราะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่สามารถผลิตเยาวชน ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ มีระเบียบวินัย มีการเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งตัวชี้วัดต่างๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ นำไปสู่การพัฒนานักเรียน มีประโยชน์ในการ สร้างวินัย และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนการจูงใจไปสู่การศึกษาที่ดี จึงจัดลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียน และบริเวณชุมชนใกล้เคียง เช่น การทำความดี การรักษาความสะอาด การปลูกต้นไม้ การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมกันทุกโรงเรียนด้วย 2.1 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของ คณะลูกเสือแห่งชาติ 2.2 เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือ เนตรนารีของกรุงเทพมหานคร ออกสู่สายตาประชาชนอย่างกว้างขวาง 2.3 เพื่อส่งเสริม และเน้นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ให้เป็นแกนนำ ในการปฏิรูปการเรียนรู้ สร้างระเบียบวินัยและส่งเสริมการทำความดี ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในบริเวณโรงเรียน ชุมชน และสถานที่สาธารณะใกล้เคียง 3.1 ด้านปริมาณ ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา จำนวน 80 คน ร่วมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 3.2 ด้านคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีทักษะในการบริหารกิจการลูกเสือของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้กิจกรรมลูกเสือในการปฏิรูปการเรียนรู้ 56,200.00 0.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2022-10-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 10.00
รวม ->60 โครงการ 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0