รายงานสรุปจำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (ระหว่าง ปี 2560 - 2563): ณ วันที่ 21/10/2021 จำนวน 205 โครงการ

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บทไอที ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ สถานะโครงการ คืบหน้า (ร้อยละ)
1 0.0.0. .. 2562 โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย (กิจกรรมที่ 3 การควบคุมระดับเสียงจากสถานประกอบกิจการ 0.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
2 0.0.0. .. 2562 บริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์มาอย่างต่อเนื่อง โดยแผนยุทธศาสตร์ยุติปัญหาเอดส์ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2560 – 2573 โดยมุ่งสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ ดังนี้ 1) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ไม่มีการตายเนื่องจากเอดส์ 3) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง กล่าวคือมีกิจกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีสูง แต่ก็ยังพบว่ามีการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มประชากรดังกล่าวสูงอยู่ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ทำการคาดประมาณว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยู่ในปี 2562จำนวน 77,558 คน เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ จำนวน 1,190 คน ในจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี จำนวน 628 คน (คิดเป็นร้อยละ 52.8) และมีผู้เสียชีวิตภายในปี 2562 จำนวน 1,877 คน(ที่มา: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (NAP Program))จากสถานการณ์และสภาพปัญหาของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร พบว่าสูงที่สุดของประเทศและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นโดยพบว่าปี 2560 อัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 90.02 ต่อประชากรแสนคนเพิ่มเป็น 92.08 ต่อประชากรแสนคนในปี 2561 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบอัตราการติดเชื้อสูงที่สุดคือโรคซิฟิลิส ในปี 2560มีอัตราการติดเชื้อ 17.98 ต่อประชากรแสนคนในปี 2560 และเพิ่มเป็น 23.08 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2561 จากผลการเฝ้าระวังความชุกการติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่กรุงเทพมหานครปี 2561 ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย พบว่ากลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM-Hot Spot) ติดเชื้อเอชไอวีร้อยละ 13.5กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM – สถานศึกษา) ร้อยละ 7 กลุ่มชายขายบริการ (MSW) ร้อยละ 4.7 และกลุ่มสาวประเภทสอง (TG) ร้อยละ 17.3กลุ่มพนักงานบริการหญิงในสถานบริการ (FSW - Venue)ติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 0.2 กลุ่มชายที่มาตรวจรักษากามโรค (MSTD) ร้อยละ 6 และกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด (PWID) ร้อยละ 16.6 ในขณะที่การติดเชิ้อเอชไอว กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ (ANC) ตัวแทนของกลุ่มประชากรทั่วไปมีความชุกการติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 0.8 การดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมเพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ที่สำคัญประการหนึ่งคือ การออกให้บริการสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งกลุ่มงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้มีแผนการดำเนินงานออกหน่วยให้บริการสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก มีการประสานงานร่วมกับภาคประชาสังคม และภาครัฐนอกหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมความรู้ และตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 232,000.00 0.00 สำนักอนามัย 2021-10-01 00:00:00 2022-09-01 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
3 0.0.0. .. 2562 บริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์มาอย่างต่อเนื่อง โดยแผนยุทธศาสตร์ยุติปัญหาเอดส์ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2560 – 2573 โดยมุ่งสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ ดังนี้ 1) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ไม่มีการตายเนื่องจากเอดส์ 3) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง กล่าวคือมีกิจกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีสูง แต่ก็ยังพบว่ามีการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มประชากรดังกล่าวสูงอยู่ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ทำการคาดประมาณว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยู่ในปี 2562จำนวน 77,558 คน เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ จำนวน 1,190 คน ในจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี จำนวน 628 คน (คิดเป็นร้อยละ 52.8) และมีผู้เสียชีวิตภายในปี 2562 จำนวน 1,877 คน(ที่มา: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (NAP Program))จากสถานการณ์และสภาพปัญหาของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร พบว่าสูงที่สุดของประเทศและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นโดยพบว่าปี 2560 อัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 90.02 ต่อประชากรแสนคนเพิ่มเป็น 92.08 ต่อประชากรแสนคนในปี 2561 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบอัตราการติดเชื้อสูงที่สุดคือโรคซิฟิลิส ในปี 2560มีอัตราการติดเชื้อ 17.98 ต่อประชากรแสนคนในปี 2560 และเพิ่มเป็น 23.08 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2561 จากผลการเฝ้าระวังความชุกการติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่กรุงเทพมหานครปี 2561 ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย พบว่ากลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM-Hot Spot) ติดเชื้อเอชไอวีร้อยละ 13.5กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM – สถานศึกษา) ร้อยละ 7 กลุ่มชายขายบริการ (MSW) ร้อยละ 4.7 และกลุ่มสาวประเภทสอง (TG) ร้อยละ 17.3กลุ่มพนักงานบริการหญิงในสถานบริการ (FSW - Venue)ติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 0.2 กลุ่มชายที่มาตรวจรักษากามโรค (MSTD) ร้อยละ 6 และกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด (PWID) ร้อยละ 16.6 ในขณะที่การติดเชิ้อเอชไอว กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ (ANC) ตัวแทนของกลุ่มประชากรทั่วไปมีความชุกการติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 0.8 การดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมเพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ที่สำคัญประการหนึ่งคือ การออกให้บริการสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งกลุ่มงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้มีแผนการดำเนินงานออกหน่วยให้บริการสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก มีการประสานงานร่วมกับภาคประชาสังคม และภาครัฐนอกหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมความรู้ และตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 1. บริการสุขภาพได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ขาดโอกาสและไม่เข้าถึงบริการสุขภาพได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2. เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรในพื้นที่ร่วมกันดำเนินป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 0.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
4 0.0.0. .. 2562 บริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์มาอย่างต่อเนื่อง โดยแผนยุทธศาสตร์ยุติปัญหาเอดส์ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2560 – 2573 โดยมุ่งสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ ดังนี้ 1) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ไม่มีการตายเนื่องจากเอดส์ 3) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง กล่าวคือมีกิจกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีสูง แต่ก็ยังพบว่ามีการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มประชากรดังกล่าวสูงอยู่ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ทำการคาดประมาณว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยู่ในปี 2562จำนวน 77,558 คน เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ จำนวน 1,190 คน ในจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี จำนวน 628 คน (คิดเป็นร้อยละ 52.8) และมีผู้เสียชีวิตภาย ในปี 2562 จำนวน 1,877 คน (ที่มา: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (NAP Program)) จากสถานการณ์และสภาพปัญหาของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร พบว่าสูงที่สุดของประเทศและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยพบว่าปี 2560 อัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 90.02 ต่อประชากรแสนคน เพิ่มเป็น 92.08 ต่อประชากรแสนคนในปี 2561 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบอัตราการติดเชื้อสูงที่สุด คือ โรคซิฟิลิส ในปี 2560 มีอัตราการติดเชื้อ 17.98 ต่อประชากรแสนคนในปี 2560 และเพิ่มเป็น 23.08 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2561 จากผลการเฝ้าระวังความชุกการติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2561 ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย พบว่ากลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM-Hot Spot) ติดเชื้อเอชไอวีร้อยละ 13.5 กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM – สถานศึกษา) ร้อยละ 7 กลุ่มชายขายบริการ (MSW) ร้อยละ 4.7 และกลุ่มสาวประเภทสอง (TG) ร้อยละ 17.3 กลุ่มพนักงานบริการหญิงในสถานบริการ (FSW - Venue) ติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 0.2 กลุ่มชายที่มาตรวจรักษากามโรค (MSTD) ร้อยละ 6 และกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด (PWID) ร้อยละ 16.6 ในขณะที่การติดเชิ้อเอชไอว กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ (ANC) ตัวแทนของกลุ่มประชากรทั่วไปมีความชุกการติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 0.8 การดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมเพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ที่สำคัญประการหนึ่งคือ การออกให้บริการสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งกลุ่มงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้มีแผนการดำเนินงานออกหน่วยให้บริการสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก มีการประสานงานร่วมกับภาคประชาสังคม และภาครัฐนอกหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมความรู้ และตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 1. บริการสุขภาพได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ขาดโอกาสและไม่เข้าถึงบริการสุขภาพ ได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์?? 2. เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรในพื้นที่ร่วมกันดำเนินป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 232,000.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
5 0.0.0. .. 2562 บริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย - - 0.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
6 0.0.0. .. 2562 บริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย 0.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
7 0.0.0. .. 2562 บริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย 0.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
8 0.0.0. .. 2562 บริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย 0.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
9 0.0.0. .. 2562 บริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย - - 0.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
10 0.0.0. .. 2562 บริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์มาอย่างต่อเนื่อง โดยแผนยุทธศาสตร์ยุติปัญหาเอดส์ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2560 – 2573 โดยมุ่งสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ ดังนี้ 1) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ไม่มีการตายเนื่องจากเอดส์ 3) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง กล่าวคือมีกิจกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีสูง แต่ก็ยังพบว่ามีการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มประชากรดังกล่าวสูงอยู่ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ทำการคาดประมาณว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยู่ในปี 2562จำนวน 77,558 คน เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ จำนวน 1,190 คน ในจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี จำนวน 628 คน (คิดเป็นร้อยละ 52.8) และมีผู้เสียชีวิตภายในปี 2562 จำนวน 1,877 คน(ที่มา: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (NAP Program))จากสถานการณ์และสภาพปัญหาของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร พบว่าสูงที่สุดของประเทศและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นโดยพบว่าปี 2560 อัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 90.02 ต่อประชากรแสนคนเพิ่มเป็น 92.08 ต่อประชากรแสนคนในปี 2561 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบอัตราการติดเชื้อสูงที่สุดคือโรคซิฟิลิส ในปี 2560มีอัตราการติดเชื้อ 17.98 ต่อประชากรแสนคนในปี 2560 และเพิ่มเป็น 23.08 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2561 จากผลการเฝ้าระวังความชุกการติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่กรุงเทพมหานครปี 2561 ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย พบว่ากลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM-Hot Spot) ติดเชื้อเอชไอวีร้อยละ 13.5กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM – สถานศึกษา) ร้อยละ 7 กลุ่มชายขายบริการ (MSW) ร้อยละ 4.7 และกลุ่มสาวประเภทสอง (TG) ร้อยละ 17.3กลุ่มพนักงานบริการหญิงในสถานบริการ (FSW - Venue)ติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 0.2 กลุ่มชายที่มาตรวจรักษากามโรค (MSTD) ร้อยละ 6 และกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด (PWID) ร้อยละ 16.6 ในขณะที่การติดเชิ้อเอชไอว กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ (ANC) ตัวแทนของกลุ่มประชากรทั่วไปมีความชุกการติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 0.8 การดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมเพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ที่สำคัญประการหนึ่งคือ การออกให้บริการสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งกลุ่มงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้มีแผนการดำเนินงานออกหน่วยให้บริการสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก มีการประสานงานร่วมกับภาคประชาสังคม และภาครัฐนอกหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมความรู้ และตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 1. บริการสุขภาพได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ขาดโอกาสและไม่เข้าถึงบริการสุขภาพได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2. เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรในพื้นที่ร่วมกันดำเนินป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 232,000.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
11 0.0.0. .. 2562 บริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อ 0.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
12 0.0.0. .. 2562 บูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการควบคุมวัณโรคในกรุงเทพมหานคร วัณโรคเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในระดับโลกและระดับประเทศ องค์การอนามัยโลกจัดประเทศไทยอยู่ 1 ใน 14 ประเทศของโลก ที่มีปัญหาวัณโรคทั้งสามประการรวมกัน ได้แก่วัณโรคสูง วัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและวัณโรคดื้อยาหลายขนานและเรียกกลุ่มประเทศทั้ง 14 ประเทศนี้เป็น“Central Diamonds”แม้ว่าประเทศไทยจะนำกลยุทธ์ยุติวัณโรค (Ending TB) มาใช้ในการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแต่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการควบคุมวัณโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการดำเนินงานควบคุมวัณโรค โดยดำเนินการตามแผนงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ (National Tuberculosis Program: NTP)แต่ผลการดำเนินงานควบคุมวัณโรคในภาพรวมที่ผ่านมายังไม่บรรลุเป้าหมาย โดยอัตราผลสำเร็จของการรักษาของทุกสถานพยาบาลในกรุงเทพมหานคร ในปี 2560 ร้อยละ78.10ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้คือผลสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท มากกว่าร้อยละ 85 ซึ่งการรักษาวัณโรคให้หายถือว่าเป็นการควบคุมวัณโรคที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด การแก้ปัญหาวัณโรค เป็นกระบวนการที่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน (Public -Public,Public-Private Mixed) โดยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และการพัฒนาระบบข้อมูลโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ การพัฒนาระบบการรายงานรวมถึงระบบการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งต้องมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแบบยั่งยืน กองควบคุมโรคเอดส์ วันโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการควบคุมวัณโรคในกรุงเทพมหานครขึ้น 1.ผู้ปฏิบัติงานด้านวัณโรคมีทักษะ ประสบการณ์ แนวคิดและวิธีการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จของการดำเนินงานควบคุมวัณโรค 2. เครือข่ายดำเนินงานด้านวัณโรคภาครัฐเอกชนและองค์กรเอกชนมีศักยภาพในการ ดำเนินงานควบคุมวัณโรค 3. มีระบบการรายงานข้อมูลวัณโรคที่มีประสิทธิภาพ 750,000.00 0.00 สำนักอนามัย 2021-10-01 00:00:00 2022-07-01 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
13 0.0.0. .. 2562 โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายการควบคุมวัณโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่สำคัญที่เป็นปัญหาสาธารณสุข และเป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและการตายในหลายๆประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ในแต่ละปีมีผู้ป่วยใหม่ (Incidence) ประมาณ 9.6 ล้านคน ในจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดและร้อยละ 85 ของผู้ป่วยวัณโรคทั่วโลก จะอยู่บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ติดอันดับ1 ใน 14 ประเทศ ที่เป็น High Burden Country list ที่มีทั้งจำนวนผู้ป่วยวัณโรค ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานจำนวนมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากผลกระทบของปัญหาเอดส์ในประเทศไทยและการเคลื่อนย้ายของแรงงานผลัดถิ่น แรงงานต่างด้าว ทำให้วัณโรคแพร่กระจายและไม่สามารถติดตามการรักษาให้หายขาดได้ จึงมีผลกระทบในเรื่องของอัตราป่วย อัตราการรักษาครบ อัตราดื้อยาหลายขนาน(MDR-TB) มีแนวโน้มที่สูงขึ้น กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานหลักในการควบคุมวัณโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายการควบคุมวัณโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อเร่งรัดดำเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการควบคุมป้องกันวัณโรคทั้งสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ดำเนินงานวัณโรคตามแผนงานวัณโรคแห่งชาติ สอดคล้องกับนโยบายกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่องและบรรลุตามเป้าหมาย 1. สำนักอนามัย ได้รับความร่วมมือดำเนินงานด้านวัณโรค จากภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2. ประชาชนได้รับการดูแลรักษาวัณโรคที่มีประสิทธิภาพ 449,000.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
14 0.0.0. .. 2562 พัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1,122,150.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
15 0.0.0. .. 2562 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย 502,000.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
16 0.0.0. .. 2562 เยาวชนสดใส ไร้ควันบุหรี่ 478,080.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
17 0.0.0. .. 2562 พัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 299,440.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
18 0.0.0. .. 2562 ลดละเลิกการบริโภคยาสูบสำหรับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร 334,900.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
19 0.0.0. .. 2562 กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย 2,366,700.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
20 0.0.0. .. 2562 ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ 1,000,000.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
21 0.0.0. .. 2562 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง 1,000,000.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
22 0.0.0. .. 2562 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ 1,000,000.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
23 0.0.0. .. 2562 กิจกรรมสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.) 0.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
24 0.0.0. .. 2562 โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา (สยส.) 988,000.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
25 0.0.0. .. 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสารเสพติดในชุมชน (สยส.) 896,300.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
26 0.0.0. .. 2562 โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ (สยส.) 1,082,075.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
27 0.0.0. .. 2562 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (สยส.) 502,000.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
28 0.0.0. .. 2562 โครงการเยาวชนสดใส ไร้ควันบุหรี่ (สยส.) 478,080.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
29 0.0.0. .. 2562 โครงการรณรงค์ ลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลสำคัญ (สยส.) 843,700.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
30 0.0.0. .. 2562 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด (สยส.) 479,440.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
31 0.0.0. .. 2562 โครงการลดละเลิกการบริโภคยาสูบสำหรับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร (สยส.) 340,900.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
32 0.0.0. .. 2562 โครงการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน (สยส.) 153,000.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
33 0.0.0. .. 2562 โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย (สสว.) 2,365,985.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
34 0.0.0. .. 2562 โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย (กอพ.) 124,000.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
35 0.0.0. .. 2562 กิจกรรมการติดตามข้อมูลการให้บริการผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ Bangkok Smart Monitoring (กอพ.) 0.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
36 0.0.0. .. 2562 กิจกรรมการรักษาวัณโรคด้วยระบบยาระยะสั้นภายใต้การสังเกตโดยตรง (DOT)(กอพ.) 0.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
37 0.0.0. .. 2562 กิจกรรมศูนย์กลางการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค(TB Referral Center) 0.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
38 0.0.0. .. 2562 โครงการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กคร.) 14,750,800.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
39 0.0.0. .. 2562 กิจกรรมการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 0.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 10.00
40 0.0.0. .. 2562 โครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ของกรุงเทพมหานคร (สสว.) 163,000.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
41 0.0.0. .. 2562 โครงการจัดทำวารสารสุขภาพสำนักอนามัย (สพธ.) 1,750,000.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 ยังไม่มีการรายงาน 0.00
42 0.0.0. .. 2562 โครงการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการบริหารแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผลแผนสำนักอนามัย (สพธ.) 118,200.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 ยังไม่มีการรายงาน 0.00
43 0.0.0. .. 2562 โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 3 (สพธ.) 3,000,000.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 ยังไม่มีการรายงาน 0.00
44 0.0.0. .. 2562 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) 178,450.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 ยังไม่มีการรายงาน 0.00
45 0.0.0. .. 2562 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสุขภาวะเขตเมือง รุ่นที่ 3 (สพธ.) 823,000.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 ยังไม่มีการรายงาน 0.00
46 0.0.0. .. 2562 โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารศูนย์บริการสาธารรสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม (ศบส.58) 337,000.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 5.00
47 0.0.0. .. 2562 โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา 8,240,000.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
48 0.0.0. .. 2562 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ (สพธ.) 0.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 ยังไม่มีการรายงาน 0.00
49 0.0.0. .. 2562 กิจกรรมสาระสุขภาพทางสื่อสาธารณะ (สพธ.) 0.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 ยังไม่มีการรายงาน 0.00
50 0.0.0. 4.2. 2563 4.1 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 11 11 11 0.00 0.00 สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
51 0.0.0. 4.2.1 2563 1.2 กิจกรรมการพัฒนาการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้รับมอบหมายให้จัดการประชุมหัวหน้าหน่ายงานของกรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกวันพฤหัสแรกของเดือน โดยในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องจัดทำเอกสาร รายงานการประชุม และประสานหน่วยงานเพื่อจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ตลอดจนต้องใช้ความรวดเร็วในการประสานแจ้งให้องค์ประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมในการพิจารณารับรองรายงานการประชุม และทราบถึงกำหนดการและระเบียบวาระประชุม ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หัวหน้าหน่วยงาน และเป็นการลดปริมาณการใช้กระดาษ ส่วนประสานนโยบาย สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้จัดนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนางานด้านการประชุมฯ โดยได้จัดทำ QR Code ในการจัดส่งรายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานฯ ผ่านเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร และอบรมบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล กิจกรรม 1. จัดทำรายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานฯ ร้อยละ 100 2. จัดทำ QR Code รายงานการประชุมฯ ทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 3. จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมการจัดทำ QR Code รูปแบบพี่สอนน้อง จำนวน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 4. จัดอบรมบุคลากรส่วนประสานนโยบายทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 5. ผลการทดสอบความรู้ในการจัดทำ QR Code ของบุคลากรที่เข้ารับการอบรม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 1. เพื่อพัฒนางานด้านการประชุมฯ 2. บุคลากรส่วนประสานนโยบายมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและเหมาะสม 3. ลดขั้นตอนและวัสดุในการจัดการประชุม บุคลากรส่วนประสานนโยบาย มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยผ่านการอบรมและมีผลการทดสอบความรู้ในการจัดทำ QR Code ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 0.00 0.00 สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
52 0.0.0. 3.1. 2563 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ (New Face for Best) สำนักงาน ก.ก. มีหน้าที่ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ซึ่งที่ผ่านมามีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook ของสำนักงาน ก.ก. แต่เนื่องจาก Facebook ของสำนักงาน ก.ก. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ปะปนกับข่าวการสอบ ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในการเข้าถึงข้อมูลการสอบ สำนักงาน ก.ก. จึงจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ (New Face for Best) เพื่อแก้ปัญหาข้างต้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสอบแข่งขัน 1. เพื่อเพิ่มช่องทางและยกระดับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสอบแข่งขันฯ 2. เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการให้เข้าถึงข้อมูลและตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 3. เพื่อให้การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญมีประสิทธิภาพมากขึ้น 1. สำนักงาน ก.ก. สามารถสร้างความเข้าใจระหว่างผู้รับบริการกับหน่วยงาน (Relationship) ด้วยรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันสมัย และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 2. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารการสอบสามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ (First Impression) และเกิดมุมมองเชิงบวกต่อกรุงเทพมหานครจากการให้บริการด้วยใจ (Service Mind) 3. สร้างภาพลักษณ์ให้กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรชั้นนำที่สามารถดึงดูด คนดี คนเก่ง เข้ามาสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (Employer of Choice) 0.00 0.00 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2019-10-01 00:00:00 2020-06-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
53 0.0.0. 2.1. 2563 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร การกำหนดนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด (มีมาตรการควบคุมกำกับ ตรวจสอบ) หน่วยรับตรวจยอมรับหรือรับทราบและนำข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ไปปฏิบัติหรือวางแผนที่จะดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนางานด้านดังกล่าวในอนาคต จำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ที่หน่วยรับตรวจยอมรับหรือรับทราบและนำไปปฏิบัติหรือวางแผนที่จะดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนางานด้านดังกล่าวในอนาคต 110,500.00 0.00 ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
54 0.0.0. 4.2. 2563 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลและเอกสารการตรวจสอบภายในด้วยระบบสารสนเทศ ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด 0.00 0.00 ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
55 0.0.0. 4.2. 2563 กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจสอบภายใน ตามเกณฑ์ที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด ตามเกณฑ์ที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด ตามเกณฑ์ที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด 0.00 0.00 ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
56 0.0.0. 4.2. 2563 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ สำนักการโยธา .. .. ร้อยละ 80 279,400.00 0.00 สํานักการโยธา 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 ยกเลิก 10.00
57 0.0.0. 4.2. 2563 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง ประกอบด้วย การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่งผ่านระบบเครือข่ายภายในอินทราเน็ต ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย อุปกรณ์เครือข่าย และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน จึงมีความจำเป็นต้องบำรุงรักษาระบบฯ ดังกล่าว ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ บำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 2,100,000.00 1,975,016.16 สํานักการจราจรและขนส่ง 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
58 0.0.0. 3.1. 2563 งานบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินงานติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร รวมอุปกรณ์การทำงาน ทั้ง 46 หน่วยงาน ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ 1 เพื่อบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในพื้นที่สำนักงานเขตพระนคร และสำนักงานเขตดุสิต ให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา 2 เพื่อซ่อมแซมบำรุง ดูแล รักษา ระบบโทรทัศน์วงจรปิดให้ครอบคลุมกรณีอุบัติเหตุ การรื้อย้ายสาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตอดเวลา 3 จัดหาเอกชนที่มีประสบการณ์อย่างผู้ชำนาญการพิเศษมาดำเนินการบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานคร เพื่อดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารของกรุงเทพมหานครให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา 7,827,300.00 0.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2019-12-22 00:00:00 2020-10-21 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
59 0.0.0. 3.1. 2563 งานบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารสายเคเบิลเส้นใยนำแสงของกรุงเทพมหานคร สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารสายเคเบิลเส้นใยนำแสงสำหรับ เชื่อมโยงสัญญาณภาพจากจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไปยังห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่สวนสาธารณะ, ศูนย์เยาวชน, ศูนย์กีฬา, ห้องสมุดประชาชน, สถานศึกษา, สถานีสูบน้ำ, สำนักงานเขตทั้ง 50 สำนักงานเขต, สถานีตำรวจ ทั้ง 88 สถานี, กองบังคับการตำรวจนครบาลทั้ง 9 แห่ง, ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์, ศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 12 ศูนย์, ศูนย์ควบคุมกลางศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) ฯลฯ เพื่อบันทึกภาพ เรียกดูภาพ และบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้ที่ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น เพื่อให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรมตรวจสอบ ควบคุม บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำงานได้เป็นปกติ สามารถบันทึกภาพ เรียกดูภาพ และบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้ที่ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงจำเป็นต้องดูแลบำรุงรักษา ตรวจสอบสภาพของสายเคเบิลเส้นใยนำแสงพร้อมอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้ง ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่ตลอดเวลาของการใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญการ เพื่อให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรมตรวจสอบ ควบคุม บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำงานได้เป็นปกติ สามารถบันทึกภาพ เรียกดูภาพ และบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้ที่ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงจำเป็นต้องดูแลบำรุงรักษา ตรวจสอบสภาพของสายเคเบิลเส้นใยนำแสงพร้อมอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้ง ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่ตลอดเวลา บำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารสายเคเบิลเส้นใยนำแสงของกรุงเทพมหานคร ตามบัญชีรายการอุปกรณ์และจุดติดตั้งกล้องฯแนบท้าย ให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา 21,100,000.00 0.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
60 0.0.0. 4.2. 2563 งานบำรุงรักษาระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอลกรุงเทพมหานคร 1 เพื่อพัฒนาระบบติดต่อสื่อสารภายในองค์กร โดยจัดตั้งเครือข่ายระบบสื่อสารแบบ Digital Trunked Radio System (DTRS) ทีมีเสถียรภาพ ให้สามารถครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อการประสานงาน การควบคุม สั่งการ และติดต่อสื่อสาร ภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการควบคุมสั่งการและติดต่อสื่อสาร ด้วยสัญญาณเสียงและข้อมูลที่ถูกต้องระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้วยกันให้เกิดประสิทธิภาพทั้งระบบ และป้องกันการรบกวนและการลักลอบดักฟังของผู้ไม่หวังดี 1 เพื่อพัฒนาระบบติดต่อสื่อสารภายในองค์กร โดยจัดตั้งเครือข่ายระบบสื่อสารแบบ Digital Trunked Radio System (DTRS) ทีมีเสถียรภาพ ให้สามารถครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อการประสานงาน การควบคุม สั่งการ และติดต่อสื่อสาร ภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการควบคุมสั่งการและติดต่อสื่อสาร ด้วยสัญญาณเสียงและข้อมูลที่ถูกต้องระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้วยกันให้เกิดประสิทธิภาพทั้งระบบ และป้องกันการรบกวนและการลักลอบดักฟังของผู้ไม่หวังดี 4 เพื่อพัฒนาระบบเครือข่าย อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถขยาย และเชื่อมต่อโครงข่ายที่มีอยู่เข้ากับโครงข่ายของหน่วยงานอื่น เพื่อขับเคลื่อนภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ อย่างสอดคล้องและพร้อมเพรียงกัน 5 เพื่อเพิ่มระดับการให้บริการของหน่วยงาน และการแก้ไขปัญหาของประชาชน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 1 เพื่อปรับปรุงสมรรถนะและคุณภาพของการติดต่อสื่อสาร ด้วยโครงข่ายระบบ Digital Trunked Radio System (DTRS) ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ขยายขอบเขตการใช้งานของระบบการติดต่อด้วยวิทยุสื่อสารให้กว้างขึ้นและโครงข่ายมีความเป็นส่วนตัว (Private Network) มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะภารกิจรับผิดชอบในปัจจุบันของหน่วยงานที่บริหารงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอดจนถึงสามารถขยายระบบ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจรับผิดชอบของศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 2.1 ด้านการสื่อสารทางเสียง จากเดิมที่เป็นอนาลอกจะถูกเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอล ส่งผลให้การใช้งานคลื่นความถี่ (Frequency Carrier) เกิดความคุ้มค่ามากขึ้น ทั้งนี้ในการทดแทนระบบจากโครงข่ายระบบอนาลอกเดิมไปเป็นระบบโครงข่าย Digital Trunked Radio System (DTRS) นั้น สามารถทยอยทำที่ละส่วนได้ โดยที่โครงข่ายทั้งหมดยังสามารถติดต่อถึงกันได้หมด แต่อย่างไรก็ดีคุณภาพและขอบเขตการให้บริการในบางส่วนอาจจะต่างกันไป ขึ้นกับสถาปัตยกรรมของการออกแบบระบบนั้นๆ นอกจากนี้ระบบโครงข่าย Digital Trunked Radio System (DTRS) ยังมีขีดความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์พื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานอีกด้วย 2.2 ด้านความปลอดภัยจากการถูกลอบดักฟังการติดต่อสื่อสารจากผู้ไม่หวังดี เนื่องด้วย Digital Trunked Radio System (DTRS) ใช้เทคโนโลยีการผสมสัญญาณแบบดิจิตอลและมีการจัดสรรทรัพยากรของระบบ เช่น ความถี่หรือ ตำแหน่งตามเวลาสำหรับการขอเข้าใช้งานของผู้ใช้แต่ละราย ซึ่งมีลักษณะการออกแบบเช่นเดียวกับเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2.3 ด้านการสื่อสารข้อมูล โครงข่ายระบบ Digital Trunked Radio System (DTRS) สามารถรองรับการส่งผ่านข้อมูล ซึ่งทำให้สามารถรองรับการทำงานต่างๆได้หลากหลาย ซึ่งสามารถเลือกได้ตามความต้องการ เช่นระบบ SCADA หรือ Telemetry, การรับ-ส่งข้อความ (SMS) เป็นต้น 3 ด้านการสนับสนุนงานกู้ภัย และ บรรเทาสาธารณภัย โครงข่ายระบบ Digital Trunked Radio System (DTRS) มีฟังก์ชั่นสนับสนุนที่เป็นประโยชน์ในลักษณะงานดังกล่าว เช่น ข้อมูลพิกัดตำแหน่ง (GPS) เพื่อแสดงผลบนระบบแผนที่ของกรุงเทพมหานครได้, การบันทึกบทสนทนา, การเฝ้าสังเกตการณ์จากส่วนควบคุมกลาง เป็นต้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการประสานความร่วมมือไปยังฝ่ายงานต่างที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อช่วยในการคลี่คลายสถานการณ์เสี่ยงภัย ณ ขณะนั้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที 4 เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพความคล่องตัวในการแก้ปัญหาจากทรัพยากรโครงข่ายระบบที่ไม่เพียงพอ เป็นประเด็นปัญหาซึ่งพบบ่อยโดยเฉพาะการใช้งานในกรณีฉุกเฉินจากโครงข่ายระบบอนาลอกดังเดิม เช่น ปัญหาการลักลอบใช้คลื่นความถี่วิทยุ การจัดชั้นความลับและ ปัญหาพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณไม่เพียงพอ 34,000,000.00 0.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
61 0.0.0. 4.2. 2563 กิจกรรมการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลด้านสาธารณภัยของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลหลักของสำนักฯ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อนำไปพิจารณาสั่งการได้ เพื่อให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลตามภารกิจหลักของสำนักฯ ให้สามารถพิจารณาสั่งการ และเป็นประโยชน์ในการนำฐานข้อมูลไปใช้ได้ มีฐานข้อมูลตามภารกิจหลักของสำนักฯ และสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับกรุงเทพมหานคร 0.00 0.00 สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
62 0.0.0. 4.2. 2563 การพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร การจัดการฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานและภาพรวมของกรุงเทพมหานคร การจัดการฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานและภาพรวมของกรุงเทพมหานคร การจัดการฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานและภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 0.00 0.00 สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
63 0.0.0. 4.2.1 2563 กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนามหานครอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเห็นถึงความสำคัญในการกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของกรุงเทพมหานคร และการพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ ให้สอดคล้องกับแนวทางตามประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่ 1/ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมิน คุณสมบัติ วิธีการและกระบวนการในการพิจารณาการเป็นเมืองอัจฉริยะ และการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมจึงได้จัดทำกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนามหานครอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลจากการทดลองดำเนินการในพื้นที่จริง ในการเตรียมความพร้อมของการพัฒนาพื้นที่สู่มหานครอัจฉริยะ ตามแนวทางการสร้างเสริมความร่วมมือ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการระดมความคิดเห็นและกรอบแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการและศักยภาพของพื้นที่ กำหนดเลือกพื้นที่เริ่มต้นของการพัฒนาและจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่เป้าหมายสู่มหานครอัจฉริยะ ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากการนำข้อมูลสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลดำเนินการในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ต่อไป 2.1 เพื่อศึกษาการพัฒนาเมืองสู่มหานครอัจฉริยะ ด้วยการสร้างความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 2.2 เพื่อศึกษาและคัดเลือกพื้นที่เริ่มต้นในการดำเนินการพัฒนาสู่ความเป็นมหานครอัจฉริยะ 2.3 เพื่อจัดทำแผนเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่สู่ความเป็นมหานครอัจฉริยะ 3.1 มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนาเมืองสู่มหานครอัจฉริยะ 3.2 มีการศึกษาและเลือกพื้นที่เริ่มต้นเพื่อดำเนินการพัฒนาสู่ความเป็นมหานครอัจฉริยะ 3.3 มีการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่สู่ความเป็นมหานครอัจฉริยะ 0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
64 0.0.0. 4.2. 2563 กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และได้มีการเก็บรวบรวมไว้ในรูปแบบต่างๆ ในสื่อต่างๆ ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดจะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟ้มข้อมูล ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง การจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูลตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูลตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ขั้นตอนที่ 1 หน่วยงานทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาฐานข้อมูลหรือข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่นำไปประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร มาตรฐานบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น ขั้นตอนที่ 2 หน่วยงานนำข้อมูลตามขั้นตอนที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลจำเป็นตามภารกิจหลักมาจัดลำดับความสำคัญและและพิจารณาคัดเลือกภารกิจหลักที่จะดำเนินการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล จำนวน 1 ฐานข้อมูล 0.00 0.00 สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
65 0.0.0. 4.2. 2563 การบันทึกข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล (ทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล) เข้าฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ในช่วงปี พ.ศ.2506 - 2542 เนื่องจากข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุลของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2506-2546 ยังไม่มีการบันทึกลงในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลในระบบคอมพิวเตอร์แต่อย่างใด ทำให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรองรายการจากระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการประชาชนที่มาติดต่อ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ดังนั้นฝ่ายทะเบียนได้มีการ ตั้งแต่ปี 2506-2546 จำนวน18,256 ราย ฉะนั้นฝ่ายทะเบียนจึงแบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ช่วง ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดเก็บข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล ลงในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ระหว่าง ปี พ.ศ. 2523-2546 จำนวน 5,783 ราย ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดเก็บข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล ลงในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ระหว่าง ปี พ.ศ. 2514-2522 จำนวน 5,976 ราย ช่วงที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดเก็บข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล ลงในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ระหว่าง ปี พ.ศ. 2506-2513 จำนวน 6,497 ราย 1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล เข้าฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อสามารถตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรองรายการทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุลจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ทันที 3. เพื่ออำนวยความสะดวก และความรวดเร็วให้กับประชาชนผู้มาติดต่อ 4. เพื่อสร้างความประทับใจ ความพึงพอใจสูงสุดแก่ประชาชนผู้มาติดต่อและก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและกรุงเทพมหานคร 1. สามารถจัดเก็บช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดเก็บข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล ลงในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ระหว่าง ปี พ.ศ. 2514-2522 จำนวน 5,976 ราย 2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรองรายการทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 0.00 0.00 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
66 0.0.0. 4.2. 2563 กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูล ///////// ///////// ///////////// 0.00 0.00 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
67 0.0.0. 3.1. 2563 กิจกรรมการตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดในการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานเขตบางรักได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องปรามภัยและปัญหาที่จะเกิดขึ้น จึงได้ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เขตบางรักเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความสบายใจ ปลอดภัยให้แก่ประชาชน การตรวจระบบกล้องวงจรปิด คือ การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการตรวจสอบจากจอมอนิเตอร์ ถ้าพบจุดที่ชำรุด หรือบดบังจะรายงาน/ประสานไปสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อดำเนินการต่อไป 1. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องบันทึก และกล้อง โดยการเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิด สิ่งที่แสดงถึงความผิดปกติ เช่น สัญญาณภาพขาดหาย มีสัญลักษณ์เตือนต่าง ๆ ขึ้นบนหน้าจอ เช่น ไม่พบฮาร์ดดิส เป็นต้น 2. ตรวจสอบความคมชัดของกล้อง และสิ่งของที่อาจจะบังมุมมองของกล้อง 3. ดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบให้ผอ.เขตทราบเดือนละ 1 ครั้ง ตรวจสอบ 24 ครั้ง/ปี (เดือนละ 2 ครั้ง) 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางรัก 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
68 0.0.0. 4.2. 2563 กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ นโยบายของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นการบริหารราชการด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส มีส่วนร่วม ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ เกิดความพึงพอใจ การปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ 1.เพื่อสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อประเมินความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดำเนินการตามเป้าหมายตามที่กองงานผู้ตรวจราชการ กรุงเทพมหานครกำหนด (ประเมินความพึงพอใจ จำนวน 2 ครั้ง/ปี) 0.00 0.00 สำนักงานเขตพญาไท 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
69 0.0.0. 4.2. 2563 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 1. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า "การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ความมีประสิทธิภาพ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็นการประจายภารกิจและทรัพยากรให้ท้องถิ่น การกระจายอำนาจ การตัดสินใจการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน" การปรับปรุงคุณภาพให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่าางมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 2.การบริหารราชการมีเป้าหมายสุดท้าย คือ ทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ การปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ซึ่งพยายามให้เกิดความรวดเร็ว โปร่งใส มีส่วนร่วม ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ฯลฯ ล้วนแต่ต้องการให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ หากปฏิบัติงานแล้วผู้รับบริการไม่พึงพอใจยังไม่นับว่ามีการปฏิบัติงานและการบริหารราชการได้ตามเป้าหมายอย่างแท้จริง การวัดความพึงพอใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เป็นไปตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด เป็นไปตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางกะปิ 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
70 0.0.0. 4.2.1 2563 ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตมีนบุรี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายต้องการพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ทุกสำนักงานเขตมีการจัดทำเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันสมัย ทันเหตุการณ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว จึงทำโครงการปรับปรุงเว็บไซต์เขตมีนบุรี ขึ้น 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ทางราชการของสำนักงานเขตมีนบุรีได้ อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส 2. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเมืองด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในลักษณะโต้ตอบกับสำนักงานเขตเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 4. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมีนบุรีทราบข่าวสาร และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในองค์กร ผลผลิต การจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข้อมูลการให้บริการ รวมทั้งสถิติที่สำคัญของสำนักงานเขต และมีแบบฟอร์มให้สามารถดาวน์โหลดได้ ผลลัพธ์ หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน รวมทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ และการแก้ไขปัญหาของสำนักงานเขต รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการด้านข้อมูลข่าวสารราชการที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ และประชาชนสามารถแสดง ความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ในลักษณะโต้ตอบกับสำนักงานเขตมีนบุรี 0.00 0.00 สำนักงานเขตมีนบุรี 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
71 0.0.0. 4.2. 2563 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตหนองจอก ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ในหน่วยงานภาครัฐจึงต้องปรับปรุงการสื่อสาร ช่องทางการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ฯลฯ ออกไปให้กว้างขวางแก่ประชาชน 1. เพื่อให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร การดำเนินงานต่างๆ ให้แก่ประชาชน - สำนักงานเขตหนองจอกมีเว็บไซต์ของสำนักงานเขตหนองจอกที่มีข้อมูลข่าวสาร ครบถ้วน 0.00 0.00 สำนักงานเขตหนองจอก 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
72 0.0.0. 4.2. 2563 กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูล หน่วยงานมีการจัดทำฐานข้อมูล การนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด มีฐานข้อมูลของสำนักงานเขตคลองสาน ตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด 0.00 0.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
73 0.0.0. 4.2. 2563 การพัฒนาฐานข้อมูล สำนักงานเขตมีการรวบรวมข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และได้มีการรวบรวมเก็บไว้ในรูปแบบต่างๆ ในสื่อต่างๆ ลงใน ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล (Data file) เดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟ้มข้อมูล (Data file) และมีการจัดการฐานข้อมูล (Database) อย่างเป็นระบบ มีการจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน มีการจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 0.00 0.00 สำนักงานเขตภาษีเจริญ 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
74 0.0.0. 4.2. 2563 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อมูลต่างๆ ทีเกิดจากการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนมีจำนวนมาก ที่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและได้มีการรวบรวมไว้ในรูปแบบต่างๆ แต่ยังไม่ได้มีการรวมเป็นฐานข้อมูลเดียว ทำให้การนำมาใช้ประโยชน์จากข้อมูลไม่เต็มประสิทธิภาพ เพื่อสนองนโยบาลประเทศไทย 4.0 กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดเป้าหมายสำคัญในการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครรวมถึงถึงสำนักงานเขตสาทรนั้นจัดทำโครงการพัฒนาฐานข้อมูลระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น เพื่อรองรับตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ มิติที่ 4 การพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภพในการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล 1. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลระดับเขต สำนักงานเขตสาทรมีฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 0.00 0.00 สำนักงานเขตสาทร 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
75 0.0.0. 4.2. 2563 โครงการการให้บริการข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลด้วยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ online ฝ่ายทะเบียน ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนชื่อตัว (ช.3) และการร่วมใช้ชื่อสกุล (ช.4) ด้วยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ online เพื่อประโยชน์สำหรับประชาชนเจ้าของรายการหรือผู้มีส่วนได้เสียในการตรวจสอบหรือคัดรับรองสำหรับใช้อ้างอิงในกรณีต่าง ๆ โดยได้ดำเนินการให้บริการข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลด้วยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ online และทอดแบบสอบถามความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการที่มาขอสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล เพื่อจะได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจ และความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด 1. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลและได้รับความพึงพอใจสูงสุด 2. เพื่อนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาขอสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 1. เพื่อให้การบริการสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลแก่ผู้รับบริการ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด (ไม่เกิน 2 นาที/ราย) 2. เพื่อติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาขอสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลให้ได้ในระดับมากที่สุด 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางคอแหลม 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
76 0.0.0. 4.2. 2563 โครงการปรับปรุงข้อมูลลงเว็บไซต์ของสำนักงานเขต การปรับปรุงข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ และแผนปฏิบัติราชการลงเว็บไซต์ของสำนักงานเขต 1. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการติดต่อราชการกับสำนักงานเขต 2. เผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำ 3. เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารแก่ประชาชนอย่างหลากหลาย 1. การปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซด์อย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกเดือน 2. การเผยแพร่ภาพกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงาน/โครงการ 3. การปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของราชการ 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางคอแหลม 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
77 0.0.0. 4.2. 2563 แผนพัฒนาฐานข้อมูลสำนักงานเขตบางคอแหลม ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง การจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการวางนโยบายในอนาคต ฐานข้อมูลจำนวน 1 ฐานข้อมูล 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางคอแหลม 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
78 0.0.0. 4.2. 2563 การพัฒนาฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้ข้อมูล ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร การพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การจัดทำฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้ข้อมูล ตามแผนการพัฒนาข้อมูลของหน่วยงาน และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 0.00 0.00 สำนักงานเขตคลองเตย 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
79 0.0.0. 4.2. 2563 ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.3 ชั้น โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะจะมีผลการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญหา อารมณ์ และสังคม โรงเรียนจึงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน ปัจจุบันสภาพอาคาร ห้องเรียนบางส่วนชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากใช้งานมานาน และมีไม่เพียงต่อ จึงจำเป็นต้องก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้น เพื่อให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาและเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 1. เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 2. เพื่อให้มีอาคารเรียนสวยงาม - ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล 3 ชั้น โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) 3,281,000.00 0.00 สำนักงานเขตสะพานสูง 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 ชะลอ 67.00
80 0.0.0. 4.2. 2563 กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสำนักงานเขต ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายต้องการพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ทุกสำนักงานเขตมีการจัดทำเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันสมัย ทันเหตุการณ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว จึงทำโครงการปรับปรุงเว็บไซต์เขตสะพานสูง ขึ้น 1.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานเขต 2.เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน 3.เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเมืองด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน รายงานผู้บริหารเดือนละ 1 ครั้ง (12 ครั้ง/ปี) 0.00 0.00 สำนักงานเขตสะพานสูง 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
81 0.0.0. .. 2564 กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูล สำนักงาน ก.ก. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2564 กำหนดตัวชี้วัด 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 1. เพื่อรักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 และดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 2. เพื่อพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 1. รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 0.00 0.00 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 90.00
82 0.0.0. .. 2564 1.1 โครงการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง (ส่วนส่งเสริมฯ) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในรูปแบบกิจกรรมกลุ่ม หรือรูปแบบเสมือนจริงผ่านการดำเนินการออนไลน์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับเมืองในต่างประเทศ เกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับเมืองในต่างประเทศ สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการต้อนรับคณะเยาวชนและเจ้าหน้าที่จากเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานครตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนแบบทวิภาคีหรือพหุภาคี ในลักษณะต่างตอบแทนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมถึงการจัดเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนกรุงเทพมหานครในการเป็นผู้แทนเยาวชนกรุงเทพมหานครทั้งในฐานะเจ้าบ้านที่ดีและเพื่อนเยาวชนคอยอำนวยความสะดวกให้แก่เยาวชนต่างประเทศ โดยมีคณะเยาวชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่และจากเมืองต่างๆ เช่น กรุงอูลานบาตอร์ จังหวัดฟูกูโอกะ กรุงโซล เมืองต้าเหลียน นครฉงชิ่ง และนครปูซาน เป็นต้น 333,700.00 0.00 ** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 60.00
83 0.0.0. .. 2564 5.1 โครงการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน (ส่วนแผนงานฯ) - 1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนโยบาย ดำเนินกิจกรรมโครงการการพัฒนาตามกรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองในประเทศอาเซียน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 3. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรรมและโครงการของอาเซียนให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครและประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีทั้งในระดับเมือง หน่วยงาน และประชาชน 1. เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือในระดับผู้นำเมืองและระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 2. จัดและ/หรือ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองและการส่งเสริมศักยภาพของกรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองมหานครแห่งเอเชียและศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียน 3. จัดและ/หรือ เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียนแก่บุคลากรกรุงเทพมหานครและประชาชนทั่วไป 1,000,000.00 0.00 ** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 60.00
84 0.0.0. .. 2564 3.2 โครงการส่งเสริมความร่วมมือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองพี่เมืองน้อง (ส่วนส่งเสริมฯ) สำนักงานการต่างประเทศได้จัดการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านเมืองพี่เมืองน้องในการวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน (Sister City Senior Officials Seminar on International Cooperation) ระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2๕๖๑ ซึ่งถือเป็นก้าวแรกของความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรซึ่งมีหน่วยงานระดับสำนักของกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเข้าร่วมการสัมมนาฯ ทำให้ได้รับทราบข้อมูลการพัฒนาเมือง และได้ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะร่วมกับสำนักงานการต่างประเทศในการวางกรอบแนวคิดเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมในสาขาต่างๆ โดยนำความรู้ ประสบการณ์ เทคโนโลยี และแนวทางการดำเนินงานจากโครงการหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) จากเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมร่วมเสนอแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมร่วมกับสำนักงานต่างประเทศให้เกิดขึ้น โดยแบ่งกลุ่มการสัมมนาฯ ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 2) กลุ่มวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว 3) กลุ่มการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน และ 4) กลุ่มส่งเสริมการค้าและเศรษฐกิจเมือง สำนักงานการต่างประเทศได้รายงานสรุปผลการจัดการสัมมนาฯ ตามหนังสือ ที่ กท 0410/869 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โปรดเห็นชอบให้สำนักงานการต่างประเทศดำเนินงานด้านการต่างประเทศตามที่ได้มีการหารือร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง ซึ่งในระยะแรก (Phase I) หรือ ๑ - ๓ ปีแรก จะดำเนินการพัฒนาบุคลากรจากหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานครในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรุงเทพมหานครกับโครงการหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) จากเมืองพี่เมืองน้องและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่เมืองพี่เมืองน้องกำหนด และตามหนังสือสำนักงานการต่างประเทศ ด่วนมาก ที่ กท 0410/2062 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ปลัดกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับเมืองพี่เมืองน้อง และจากนั้น สำนักงานการต่างประเทศจะจัดให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อต่อยอดความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรและดำเนินการความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ดังนั้น เพื่อเป็นการต่อยอดการดำเนินงานระยะแรก (Phase I) และทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่พัฒนาไปอย่างก้าวไกล มีความสามารถในการแข่งขันในทุกด้าน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ประกอบกับเป็นการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และเป็นการดำเนินการตามความตกลง/บันทึกความเข้าใจที่ได้ลงนามร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตร รวมถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่จัดทำขึ้นโดยสภากรุงเทพมหานครในฐานะสภาบ้านพี่เมืองน้อง จึงเห็นควรดำเนินการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรตามที่ได้มีการลงนามในความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การท่องเที่ยว เป็นต้น โดยสำนักงานการต่างประเทศเป็นผู้ประสานงานและสร้างโอกาสในการเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ สร้างเสริมความรู้และประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ กรุงเทพมหานครจะได้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมจากความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรที่ได้ลงนามกันไว้ รวมทั้งเมืองที่มีความสัมพันธ์หรือความร่วมมืออันดีและสภาบ้านพี่เมืองของสภากรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถวางแผนปรับปรุงและแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีกับเมืองพี่เมืองน้องและเมืองฉันมิตรของกรุงเทพมหานครด้วย นำคณะผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครจากหน่วยงานที่กำหนดตามกรอบที่หน่วยงานผู้จัดกำหนดหรือตามนโยบายผู้บริหารเดินทางเยือนเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรของกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิด นโยบาย และการนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขและตอบสนองปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยหัวข้อในการเรียนรู้จะเป็นไป ตามความเห็นของคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับเมืองพี่เมืองน้อง ตามที่ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจในแต่ละประเด็นความร่วมมือกับแต่ละเมือง โดยใน Phase I ระยะที่ 1 จะดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ช่วงระหว่างเดือน ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564) โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 5 คน ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ดังนี้ กลุ่มที่ 1 การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยเน้นด้านความปลอดภัย การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการของรัฐ การจราจร และการวางผังเมือง เป็นต้น กลุ่มที่ 2 การบริหารจัดการเมือง โดยเน้นการเรียนรู้ในด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ำ การบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงินการคลัง การบริหารองค์กรและจัดระบบราชการ เป็นต้น กลุ่มที่ 3 เรียนรู้ในด้านการศึกษาและเศรษฐกิจ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาระบบการศึกษา และเศรษฐกิจเมือง เป็นต้น 1,053,200.00 0.00 ** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 90.00
85 0.0.0. .. 2564 4.1 โครงการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก (ส่วนแผนงานฯ) กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงของประเทศและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การเมืองและการปกครอง ทำให้กรุงเทพมหานครมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมาโดยตลอด และความเจริญก้าวหน้านี้ทำให้กรุงเทพมหานครต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ ที่เมืองใหญ่ต้องประสบ อาทิ ปัญหาด้านการจัดการเมือง สิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค ที่อยู่อาศัย การใช้ที่ดิน สาธารณสุข และปัญหาสังคมต่างๆ ดังนั้น กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่และประชาชนโดยตรงจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจและดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธีและทันท่วงที การแสวงหาความร่วมมือกับเมืองต่างๆ ผ่านองค์การระหว่างประเทศในระดับเมือง เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมบทบาทและภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครในเวทีนานาชาติพร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการ และพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเมืองสมาชิกเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์รวมถึงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านต่างๆ อันจะนำไปสู่ประโยชน์และการพัฒนาเมือง อย่างยั่งยืนและเพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับเมืองต่าง ๆ ผ่านทางองค์การระหว่างประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการและที่เป็นสมาชิกเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการ อาทิ 1) Asian-Pacific City Summit หรือ APCS 2) C40 Cities Climate Leadership 3) CityNet 4) The Japan Council of Local Authorities for International Relations หรือ CLAIR 5) Metropolis 6) International Council for Local Environment Initiatives หรือ ICLEI 7) Asia-Europe Meeting for Governors and Mayors หรือ ASEM MGM 8) Asian Mayors Forum หรือ AMF 9) World e-Government Organization หรือ WeGO และ 10) Mayors for Peace นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมในกรอบความร่วมมือผ่านเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับเมืองอื่นๆ อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างบูรณาการและทัดเทียมกับนานาประเทศ การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศในระดับเมืองดังที่กล่าวมาจะช่วยให้กรุงเทพมหานครสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลที่ได้รับมาปรับใช้ในการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากรได้เป็นอย่างดี 1. เพิ่มบทบาทของกรุงเทพมหานครด้านการต่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีในการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือระหว่างเมืองผ่านการเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศในระดับเมืองและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเมืองต่าง ๆ 2. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองต่าง ๆ ผ่านองค์การระหว่างประเทศที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก 3. เพื่อเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเมืองในการบริหารจัดการเมืองและแก้ไขปัญหาเมืองด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2565๗ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) ผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครร่วมประชุม เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในระดับเมืองเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ 2,500,000.00 0.00 ** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 97.00
86 0.0.0. .. 2564 5.2 โครงการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลก (ส่วนแผนงานฯ) กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การเมืองและการปกครองของประเทศไทย ทำให้กรุงเทพมหานครมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมาโดยตลอด และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะในด้านการติดต่อสื่อสารและการคมนาคมในปัจจุบันได้นำไปสู่การรวมกลุ่มหรือเครือข่ายความร่วมมือด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับเมือง เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทางการแข่งขันและเจริญก้าวหน้าของสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือดังกล่าว อาทิ การพัฒนาตามกรอบประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) การดำเนินความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ และการพัฒนาเพื่อการเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนสำหรับทุกคนตามกรอบวาระการพัฒนาเมืองใหม่ (New Urban Agenda) ขององค์การ UN-Habitat เป็นต้น ในการนี้ทำให้กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำเป็นต้องมีการเร่งพัฒนาบทบาทและส่งเสริมสมรรถภาพทางการแข่งขันของเมืองเพื่อก้าวทันเมืองชั้นนำต่างๆ ในเวทีระดับโลก รวมถึง การพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ อันจะนำไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยวและน่าลงทุนอย่างยั่งยืน ที่สอดคล้อง กับเป้าหมายการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) รวมถึงการดำเนินการตามแนวนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 1. ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของกรุงเทพมหานครให้เป็นที่ยอมรับและทัดเทียมกับเมืองชั้นนำในระดับโลก 2. เพิ่มพูนสมรรถภาพทางการแข่งขันของกรุงเทพมหานครในด้านการลงทุน การท่องเที่ยวและการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคและการเป็นเมืองมหานครแห่งเอเชีย 3. เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยวและน่าลงทุนอย่างยั่งยืนสำหรับทุกคนตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) วาระการพัฒนาเมืองใหม่ (New Urban Agenda-NUA) การพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) รวมถึงการดำเนินการตามแนวนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครและแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 1. ผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยองค์การระหว่างประเทศและเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่มีความสำคัญในระดับสากล เช่น การประชุมขององค์การสหประชาชาติ การประชุมนายกเทศมนตรีโลก และกิจกรรมที่จัดโดยเมืองมหานครระดับโลก เป็นต้น 2. ผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมและ/หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพของเมืองในต่างประเทศชั้นนำที่เป็นเวทีสำคัญในระดับสากลในสาขาการพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการเมือง การค้า การลงทุน เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เป็นต้น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ของต่างประเทศ อาทิ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร เป็นต้น 2,500,000.00 0.00 ** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 65.00
87 0.0.0. .. 2564 3.1 โครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองพี่เมืองน้อง (ส่วนส่งเสริมฯ) ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมถือเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะไร้พรมแดนและพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าประเด็นปัญหาระดับโลกเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็นปัญหาของท้องถิ่น สำนักงานการต่างประเทศจึงเห็นว่า การส่งเสริมความเข้าใจอันดีกับมหานครหรือเมืองในต่างประเทศจะนำไปสู่ความร่วมมือระดับท้องถิ่นในด้านต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันเพื่อแก้ไขปัญหาในที่เกี่ยวข้องอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเมืองอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้สถาปนาความสัมพันธ์ในลักษณะของเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตร ตลอดจนดำเนินกิจกรรมกับเมืองต่างประเทศในหลากหลายภูมิภาคของโลก ซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมือทวิภาคี (Bilateral Cooperation) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอย่างแน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนระหว่างเมืองเพื่อประโยชน์ของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาร่วมกันทั้งสองฝ่าย เพื่อเป็นการต่อยอดการดำเนินการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม่ สำนักงานการต่างประเทศจึงจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนระหว่างผู้บริหารเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรและเมืองต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานคร ตลอดจนส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์กับเมืองต่างๆ ดังกล่าว อาทิเช่น การเดินทางเยือนเพื่อหารือความร่วมมือด้านต่าง ๆ ในอนาคต การเข้าร่วมกิจกรรมที่เมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรและเมืองต่างประเทศเป็นเจ้าภาพ การให้การต้อนรับการเยือนของเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรและเมืองต่างประเทศ การขยายความสัมพันธ์หรือดำเนินความร่วมมือระดับเมืองในด้านต่างๆ ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ลงนามในความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรกับเมืองต่าง ๆ จำนวน 35 เมืองใน ๑๙ ประเทศ ตลอดจนดำเนินกิจกรรมร่วมกับเมืองต่างประเทศต่างๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต จึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันในระดับผู้บริหารเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอันเป็นหนึ่งในเจตนารมณ์ของการลงนามความตกลงเมืองพี่เมืองน้องและความตกลงฉันมิตรอีกด้วย กรุงเทพมหานครจะได้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมจากความตกลงเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรที่ได้ลงนามกันไว้ รวมทั้งเมืองที่มีความสัมพันธ์หรือความร่วมมืออันดี เพื่อให้สามารถวางแผนปรับปรุงและแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีกับเมืองพี่เมืองน้องและเมืองฉันมิตรของกรุงเทพมหานครด้วย 1. นำผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรของกรุงเทพมหานครและเมืองต่าง ๆ รวมถึงดำเนินการให้การต้อนรับการเยือนของเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรและเมืองต่างๆ และการเข้าร่วมกิจกรรม/การแลกเปลี่ยนตามคำเชิญของเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรตามกรอบความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้องและเมืองต่างประเทศต่างๆ 2. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความร่วมมือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง 3. ดำเนินการสร้างสัมพันธภาพ และขยายขอบเขตการสร้างหรือการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับมหานครต่าง ๆ ทั่วโลก โดยยึดหลักแห่งความยุติธรรม ความเสมอภาค และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร 4,850,000.00 0.00 ** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2020-10-01 00:00:00 2021-10-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 70.00
88 0.0.0. .. 2564 6.1 การแปลและตรวจร่างเอกสารภาษาอังกฤษ สำนักงานการต่างประเทศ มีหน้าที่ดำเนินการด้านล่าม การแปล การร่างหนังสือ จดหมาย สุนทรพจน์ ข้อตกลงและบทความต่าง ๆ เป็นภาษาไทยและอังกฤษ ที่ผ่านมา กลุ่มงานพิธีการได้รับการประสานขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเพื่อแปลหนังสือเชิญ บัตรเชิญ หนังสือประสานงาน คำกล่าว สุนทรพจน์ แผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เอกสารโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ข่าว ป้าย ประกาศนียบัตร เป็นต้น เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องการแปลเอกสารราชการสองภาษา หนังสือรับรองเงินเดือนภาษาอังกฤษของผู้บริหาร หนังสือราชการและเอกสารภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และเป็นรูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง เพื่อให้การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานในต่างประเทศเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบแผนทั้งความหมาย รูปแบบ และภาษาที่ใช้ แปลและตรวจร่างเอกสารภาษาอังกฤษของหน่วยงานกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวนไม่ต่ำกว่า 100 หน้า 0.00 0.00 ** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 95.00
89 0.0.0. .. 2564 8.1 โครงการการรับรองเอกอัครราชทูตและบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ซึ่งมีสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหมด 78 ประเทศ ทั้งนี้ ตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมา เอกอัครราชทูตต่างประเทศที่เข้ารับตำแหน่งใหม่จะแจ้งความประสงค์ขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศ นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมือง/เมืองฉันมิตรกับ 36 เมืองทั่วโลก ทำให้มีการไปมาหาสู่กันระหว่างผู้บริหารระดับสูงของเมืองอย่างต่อเนื่อง สำนักงานการต่างประเทศ มีหน้าที่ดำเนินการรับรองเอกอัครราชทูตและบุคคลสำคัญจากต่างประเทศที่เข้าพบผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสรุปการหารือพร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการความร่วมมือในอนาคต โดยดำเนินการให้ถูกต้องตามแบบแผนพิธีการทูต ซึ่งรวมถึงการเป็นล่ามแปลภาษาให้กับผู้บริหารขณะเยี่ยมคารวะ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 ได้ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตและบุคคลสำคัญจากต่างประเทศที่เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จำนวน 27 คณะ ประกอบด้วย เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ผู้ว่าการ/ผู้ว่าราชการเมือง นายกเทศมนตรี ประธานสภาเมือง และผู้แทนเมือง รายละเอียดตามข้อมูลการเข้าเยี่ยมคารวะ ปีงบประมาณ 2562 – 2563 ที่แนบ กรุงเทพมหานครจะได้ประโยชน์จากการเจริญความสัมพันธ์กับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและเมืองพี่เมืองน้อง/เมืองฉันมิตรของกรุงเทพมหานคร อันจะนำไปสู่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเมืองและแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ให้การรับรองเอกอัครราชทูตและบุคคลสำคัญจากต่างประเทศที่เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร และ ผู้บริหารกรุงเทพมหานครตามหลักพิธีการทูต 0.00 0.00 ** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 80.00
90 0.0.0. .. 2564 5.1) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และ หมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับ จัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำหมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างงบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุน จากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 1.หน่วยงานสามารถเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ 2.สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครสามารถตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในภาพรวม ร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.2564 0.00 0.00 ** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 70.00
91 0.0.0. .. 2564 4.1) ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ ๆ ในการจัดการองค์กร การดำเนินงาน และการให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏบัติต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หมายถึง การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มความสามารถ หรือทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ เพื่อพัฒนาและเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การดาเนินงาน และ การให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน พัฒนาและเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 โครงการ 0.00 0.00 ** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 80.00
92 0.0.0. .. 2564 กิจกรรมการดำเนินงานพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล (สพธ.) ตามแนวทางการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดทำฐานข้อมูล โดยสำนักอนามัยมีภารกิจในด้าน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงได้ดำเนินการจัดลำดับความสำคัญภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้ 1. ภารกิจด้านสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค 2. ภารกิจด้านรักษาพยาบาลปฐมภูมิ ฟื้นฟูสุขภาพ 3. ภารกิจด้านสาธารณสุขมูลฐานและเครือข่ายสุขภาพ 4. ภารกิจด้านป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูการติดยาเสพติดและสารเสพติด 5. ภารกิจด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีตัวชี้วัดทั้งหมด จำนวน 47 ตัวชี้วัด เพื่อให้หน่วยงานได้จัดการฐานข้อมูล ซึ่งมาจากข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย โดยผู้บริหารสามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจเพื่อเป็นประดยชน์ต่อการบริหารงานองค์กรและสอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน มีการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ 0.00 0.00 สำนักอนามัย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 95.00
93 0.0.0. 0.0.0 2564 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงของศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายสื่อสารกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครมีความจำเป็นในการดำเนินการเพิ่มการรักษาความปลอดภัย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดล้องกับลำดับความสำคัญของการดำเนินงานในหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม โดยการกำหนดมาตรการความปลอดภัยในระดับสูงเพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระดับองค์กรทั้งในส่วนของระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อลดความ เสี่ยงจากภัยคุกคาม รวมถึงการใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสที่ทันสมัย เพื่อถ่ายโอนข้อมูลระหว่างศูนย์ข้อมูล สร้างความมั่นใจในการรับส่งข้อมูลอย่างปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและยกระดับการให้บริการของกรุงเทพมหานครตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานมีการใช้งานเทคโนโลยีในการบริหารราชการและการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 1.มีระบบป้องกันและตรวจสอบภัยคุกคามและช่องโหว่ของระบบสารสนเทศ 2.มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลของศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานครกับหน่วยงาน รวมถึงสามารถป้องกันการทําธุรกรรมในระดับแอปพลิเคชัน 54,150,000.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 50.00
94 0.0.0. 0.0.0 2564 ปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนักงานเขต ปัจจุบันเครือข่ายสื่อสารรับส่งข้อมูลภายในสำนักงานเขต ที่เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์กระจายสัญญาณรอง (Distribute Switch) ไปยังอุปกรณ์กระจายสัญญาณปลายทาง (Access Switch) ของฝ่ายต่าง ๆ รวมถึงจุดให้บริการประชาชน โดยส่งข้อมูลผ่านตัวกลางที่เป็นสายนำสัญญาณแบบเกลียวคู่ (UTP) ซึ่งส่วนใหญ่ ใช้งานมามากกว่า 10 ปี มีสภาพชำรุดและเสื่อมสภาพ อีกทั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณรอง (Distribute Switch) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณปลายทาง(Access Switch) มีอายุการใช้งานมากกว่า 7 ปี เริ่มมีสภาพเก่า มีการชำรุดเสียหายบ่อยขึ้นและล้าหลังในความสามารถทางด้านเทคโนโลยี จากเหตุผลดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ปฏิบัติงานและการบริการประชาชน เช่น การปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มจุดเชื่อมต่อเครือข่ายทำได้ลำบาก อุปกรณ์กระจายสัญญาณมีสภาพเก่าและล้าสมัย ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ไม่มีเสถียรภาพ ส่งผลกระทบต่อการทำงานในวงกว้างของกรุงเทพมหานครที่ต้องการใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานด้านความเร็ว มีเสถียรภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนักงานเขตเพื่อรองรับการใช้งานอย่างบูรณาการ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุนและผลประโยชน์ของประชาชนผู้มารับบริการและความคล่องตัวรวดเร็วของบุคลากรกรุงเทพมหานครในการปฏิบัติงานและให้บริการแก่ประชาชน พื่อปรับเปลี่ยนเครือข่ายสื่อสารข้อมูลโดยส่งข้อมูลผ่านตัวกลางแบบไร้สายแทนที่ระบบสื่อสารแบบสายนำสัญญาณแบบเดิม และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณรอง (Distribute Switch) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณปลายทาง (Access Switch) ให้รองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพเหมาะสมกับ การให้บริการประชาชนในปัจจุบัน จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารแบบไร้สายให้ครอบคลุมพื้นที่การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย และจุดให้บริการประชาชน ทั้ง 50 สำนักงานเขต (เอกสารแนบแสดงจุดติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารไร้สาย) 52,672,000.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2020-10-01 00:00:00 2021-01-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
95 0.0.0. .. 2564 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินการด้านยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ให้เป็นรูปธรรม ประกอบกับมีการกำหนดวิสัยทัศน์ให้เป็น “องค์กรชาญฉลาด (Smart Department) ภายในปี พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับมหานครอัจฉริยะ” โดยกำหนดให้ปี พ.ศ. 2564 นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนได้อย่างครอบคลุม และในปี พ.ศ. 2565 จะได้รับการยอมรับในฐานะองค์กรชาญฉลาดต้นแบบของกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดทำระบบมาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ภายใน เช่น ระบบหนังสือเวียนสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (D.O.D BMA) ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Leave) ตารางการใช้ห้องประชุม และระบบสารบรรณ เป็นต้น แต่มีลักษณะเป็นระบบเฉพาะกิจแยกส่วน โดยไม่ได้มีการบูรณาการและปรับเปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติให้มีการบริหารงานงานที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงพิจารณาที่จะรวบรวมระบบที่ใช้งานอยู่ที่หลากหลายมาทำการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น เพิ่มเติมระบบที่มีความจำเป็นนำมาจัดทำเป็นระบบสารสนเทศกลาง เพื่อเข้าสู่การเป็นองค์กรชาญฉลาด (Smart Department) โดยจัดทำ “ โครงการนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Department” เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวต่อไป 0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2021-01-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 70.00
96 0.0.0. 0.0.0 2564 การตรวจสอบและคัดรับรองสูติบัตรแบบเดิมด้วยระบบออนไลน์ สำนักงานเขตป้อมปราบฯ มีโรงพยาบาลหลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ อาทิ รพ.กลาง รพ.หัวเฉียว รพ.ยศเส จึงมีการออกสูติบัตรให้กับเด็กที่เกิดโดยสำนักงานเขตป้อมปราบฯเป็นจำนวนมาก ทำให้มีประชาชนมาติดต่อขอคัดและรับรองสูติบัตร กรณีสูติบัตรสูญหายหรือชำรุดอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการค้นหาสูติบัตรแบบเดิมที่ยังไม่มีการเก็บข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถดำเนินการได้ทันที เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบค้นหาในห้องเก็บเอกสาร ทำให้ประชาชนต้องรอคอยเป็นเวลานานหรือบางครั้งต้องนัดหมายประชาชนมาในวันอื่่น ๆ ฝ่ายทะเบียนจึงมีแนวคิดปรับปรุงการให้บริการประชาชน ในการขอตรวจสอบหรือคัดรับรองสูติบัตรที่่มีข้อมูลครบถ้วน (ยกเว้นสูติบัตรที่่ไม่ปรากฎชื่อผู้เกิด และ/หรือรายการในสูติบัตรที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง) โดยผ่านทาง Application Line ภายใต้ชื่อ "ป้อมปราบบริการสูติบัตรแบบเดิมด้วยระบบออนไลน์" -เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรอง สูติบัตรแบบเดิมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว -เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านงานทะเบียนให้กับประชาชาชนผู้รับบริการ โดยการลดระยะเวลาการรอคอยของประชาชน -เพื่อสร้างความประทับใจ ความพึงพอใจสูงสุดแก่ประชานผู้มาติดต่อขอรับบริการและก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานเขตป้อมปราบฯและกรุงเทพมหานคร เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลารอคอยของประชาชนในการตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรองสูติบัตรแบบเดิมที่ต้องค้นหาด้วยระบบมือ 0.00 0.00 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
97 0.0.0. 0.0.0 2564 การบันทึกข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล (ทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล) เข้าฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ในช่วงปี พ.ศ.2506 - 2546 เนื่องจากข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุลของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2506-2546 ยังไม่มีการบันทึกลงในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลในระบบคอมพิวเตอร์แต่อย่างใด ทำให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรองรายการจากระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการประชาชนที่มาติดต่อ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ดังนั้นฝ่ายทะเบียนได้มีการ ตั้งแต่ปี 2506-2546 จำนวน18,256 ราย ฉะนั้นฝ่ายทะเบียนจึงแบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ช่วง ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดเก็บข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล ลงในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ระหว่าง ปี พ.ศ. 2523-2546 จำนวน 5,783 ราย ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดเก็บข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล ลงในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ระหว่าง ปี พ.ศ. 2514-2522 จำนวน 5,976 ราย ช่วงที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดเก็บข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล ลงในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ระหว่าง ปี พ.ศ. 2506-2513 จำนวน 6,497 ราย 1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล เข้าฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อสามารถตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรองรายการทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุลจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ทันที 3. เพื่ออำนวยความสะดวก และความรวดเร็วให้กับประชาชนผู้มาติดต่อ 4. เพื่อสร้างความประทับใจ ความพึงพอใจสูงสุดแก่ประชาชนผู้มาติดต่อและก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและกรุงเทพมหานคร 1. สามารถจัดเก็บช่วงที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดเก็บข้อมูลทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล ลงในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ระหว่าง ปี พ.ศ. 2506-2513 จำนวน 6,497ราย 2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรองรายการทะเบียนร่วมใช้ชื่อสกุล มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 0.00 0.00 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
98 0.0.0. 0.0.0 2564 กิจกรรมการส่งเสริมการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ - ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 มีผลบังคัับใช้เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2554 กำหนดให้ผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ และมีชื่อในทะบเียนบ้านต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่มีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่ยังไม่เคยขอมีบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อน และจะต้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก ได้ทราบและสามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ฝ่ายทะเบียนจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ 1.เพื่อกระตุ้นเตือนให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ ได้ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 2.เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกได้โดยสสะดวกและรวดเร็ว 3.เพื่อเะป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนในเชิงรุก 4.ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจสูงสุด ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และกรุงเทพมหานคร -เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ สามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกได้โดยสะดวกและรวดเร็ว และมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 90 0.00 0.00 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
99 0.0.0. 0.0.0 2564 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความสำเร็จของระบบบริหารราชการ ในการทำงานจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศให้สามารถนำเสนอได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ทันสมัย เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหาร การวางแผนการพัฒนา และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ จึงจัดทำโครงการการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ขึ้น เพื่อพัฒนาและจัดการฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูลของฐานข้อมูลของหน่วยงาน ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ) 1 เพื่อพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานครในรูปแบบที่กรุงเทพมหานครกำหนด จำนวน 9 ขั้น ข้อมูลให้ทันสมัย ทุกเดือน และทุกไตรมาส ผ่านระบบรายงานที่กรุงเทพมหานครกำหนด 2 เพื่อรักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 1 สามารถรักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ 2 สามารถพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการได้ 0.00 0.00 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 95.00
100 0.0.0. .. 2564 กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย การดำเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานคร สู่การเป็นเมืองที่มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดและปลอดภัย เนื่องด้วยเป็นการดำเนินงานที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ตั้งแต่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพก่อนเกิดความเจ็บป่วย การพัฒนานโยบายและมาตรการทางกฎหมายและมาตรฐานทางวิชาการบนฐานความรู้ การสื่อสารสาธารณะ รวมถึงการสนับสนุน ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีสมดุลได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มุ่งเน้นการป้องกัน ลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ โดยสร้างความเข้มแข็งระบบการบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาในระยะยาว เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ทั้งบุคลากรจากหน่วยงานภาคการผลิตที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความสะอาดและความปลอดภัยของเส้นทางการรับสัมผัสสู่ร่างกายและส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยและบุคลากรจากหน่วยงานด้านการดูแลรักษาสุขภาพอันเนื่องมาจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เร่งสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพอนามัยของประชาชน ผู้ประกอบอาชีพและนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ ๒๕๖4 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ได้จัดทำโครงการ “กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย” มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดและปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 1. สถานประกอบการได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ก่อเหตุรำคาญหรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่โดยรอบสถานประกอบการ 2. สถานประกอบการตระหนักและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 1. มีการดำเนินงานตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขต 2. สร้างความตระหนักในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 165,075.00 165,075.00 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
101 0.0.0. .. 2564 กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ การสูบบุหรี่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งต่อผู้สูบและบุคคลรอบข้าง ที่ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆ ที่สร้างความสูญเสียทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2561 พบว่าทั่วประเทศมีประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ ๑0.๗ ล้านคน เป็นผู้สูบบุหรี่ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประมาณ 1.2 ล้านคน ผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญกับบุคคลที่อยู่บริเวณใกล้เคียง และก่อให้เกิดโรคร้ายกับผู้ที่ได้รับควันบุหรี่นั้นด้วย พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีการจำกัดวิธีการจำหน่าย กำหนดอายุผู้ซื้อ กำหนดสถานที่ห้ามจำหน่ายยาสูบ ห้ามโฆษณา และกำหนดให้มีเขตปลอดบุหรี่ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติที่กำหนดเป้าหมาย กิจกรรม การดำเนินงานและตัวชี้วัดไว้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย และการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายให้กับผู้จำหน่ายยาสูบ ประชาชนในพื้นที่ และจัดสภาพแวดล้อม ปลอดบุหรี่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะช่วยลดการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชน และลดผลกระทบจากการสูบบุหรี่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ จึงจัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ เพื่อดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมที่ทำให้สังคมกรุงเทพมหานครเป็นสังคมที่ปลอดภัยจากควันบุหรี่ ต่อไป เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวทางกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่กลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 1. ผู้ประกอบการจำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขต 2. เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 30,000.00 0.00 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 ยกเลิก 55.00
102 0.0.0. 0.0.0 2564 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การดำเนินงาน และการให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ปรับปรุง แก้ไข และหรือเพิ่มความสามารถ หรือทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ ปรับปรุง แก้ไข และหรือเพิ่มความสามารถ หรือทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางรัก 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 90.00
103 0.0.0. 0.0.0 2564 กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตบางรัก ข้อมูล หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงหรือเรื่องอื่นใด ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพถ่ายดาวเทียม ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือตรวจวัด การสำรวจระยะไกล หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ ชุดข้อมูล หมายความว่า การนำข้อมูลจากหลายแหล่งมารวบรวม เพื่อจัดเป็นชุดให้ตรงตามลักษณะโครงสร้างของข้อมูล บัญชีรายการข้อมูล หมายความว่า เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดข้อมูล ที่จำแนกแยกแยะโดยการจัดกลุ่มหรือจัดประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงาน ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล (Data file) เดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟ้มข้อมูล (Data file) พัฒนาและการจัดการฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล พัฒนาและการจัดการฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางรัก 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 90.00
104 0.0.0. .. 2564 โครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก ปัญหาน้ำเน่าเสียของแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ประสบปัญหาในเรื่องความหนาแน่นของประชากรสูง ประกอบกับแม่น้ำลำคลอง ที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานคร ได้รับการปนเปื้อนจากตอนบนของประเทศมาอย่างรุนแรงแล้ว ความพยายามที่จะลดความสกปรกหรือการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการให้เห็นผลในระยะเวลาอันสั้นได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงมีแนวทางที่จะลดความสกปรกให้กับแหล่งน้ำดังกล่าวโดยใช้แนวทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ในที่นี้คือ ความพยายามที่จะให้ผู้ประกอบการมีการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Pretreatment) หรือกรณีผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียมีระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง ก็จะสนับสนุนให้สามารถควบคุมกระบวนการ ให้น้ำผ่านการบำบัด มีคุณสมบัติผ่านตามมาตรฐานน้ำทิ้ง ทั้งนี้ แนวทางในการดำเนินการหรือกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียจำเป็นต้องมีฐานข้อมูล เช่น จำนวนระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสีย คุณสมบัติ/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อใช้ในการวางแผนกำหนดแนวทาง จึงเป็นที่มาของโครงการสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่มีความสำคัญในอันดับต้นๆ 9.1 สำนักงานเขตมีข้อมูลสำหรับใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ และประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียอย่างใกล้ชิด 9.2 ผู้ประกอบการเกิดจิตสำนึกในการลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด และรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ 9.3 กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการที่ถูกต้องและครบถ้วน สำหรับใช้ในการวางแผนจัดการคุณภาพน้ำและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางรัก 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
105 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ระเบียบกรุงเทพมหนครว่าด้วยสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 กำหนดให้สภาเยาวชนกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแผนงานประจำปีเสนอต่อกรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครต้องให้การส่งเสริมสนับนนุน และจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชน สำนักงานเขตโดยฝ่ายพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสิรมและพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุก ๆ ด้าน ได้ให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มของผู้นำเยาวชน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิด และสะท้อนปัญหาของเยาวชนให้กับสังคมและกรุงเทพมหานคร 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเขตหนองจอก 2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สภาเด็กและเยาวชนเขตหนองจอก รวมไปถึงการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อส่งเสริมให้เก็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงออกในแนวทางที่เหมาะสม เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ภายใตัหลักการ "เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน" 149,800.00 77,897.00 สำนักงานเขตหนองจอก 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 92.00
106 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน การที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินงานพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ของชุมชนโดยส่วนรวมให้ดีขึ้น โดยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่และท้องถิ่นของตนเอง แต่ว่าในการดำเนินงานการให้ประชาชนทุกๆคนเข้ามาร่วมดำเนินการแสดงความคิดเห็น ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากและไม่สะดวก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการคัดเลือกสรรหาตัวแทนของประชาชนทั้งหมดหรือของกลุ่ม เพื่อมาเป็นแกนนำผู้ประสานงาน ติดตามงาน ระดมความคิดเห็นของชาวชุมชนและดำเนินการอื่นใดในนามของประชาชนในชุมชน ซึ่งผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนของประชาชนที่ว่านี้ในรูปแบบของการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานครก็คือ “คณะกรรมการชุมชน” และกรุงเทพมหานครได้ออกระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน กำหนดให้มีค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เบิกจ่ายได้ตามจำนวนบ้านในชุมชน ดังนี้ - ชุมชนที่มีบ้านเรือนในชุมชนไม่เกิน 200 หลังคาเรือน จำนวน 74 ชุมชน เบิกจ่ายได้ชุมชนละ ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อเดือน - ชุมชนที่มีบ้านเรือนตั้งแต่ 201 – 500 หลังคาเรือน จำนวน 21 ชุมชน เบิกจ่ายได้ชุมชนละ ไม่เกิน 7,500 บาท ต่อเดือน - ชุมชนที่มีบ้านเรือนตั้งแต่ 501 หลังคาเรือน จำนวน 3 ชุมชน เบิกจ่ายได้ชุมชนละไม่เกิน 10,000 บาท ต่อเดือน 9.1 มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนของตน 9.2 สามารถสนับสนุนการพัฒนาชุมชนทั้งด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม สังคม อนามัยและจิตใจ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนที่มีการดำเนินกิจกรรมเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 6,690,000.00 2,737,254.00 สำนักงานเขตหนองจอก 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 80.00
107 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตหนองจอก เป็นแหล่งรวบรวมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่แสดงให้เห็นถึงประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นมาและวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน สร้างจิตสำนึกให้เกิดการรักและหวงแหนท้องถิ่นที่ตนอาศัย และชุมชนสามารถถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตจากรุ่นสู่รุ่นได้ เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป สำนักงานเขตหนองจอกได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้นมีคุณค่าและควรได้รับการส่งเสริมให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นจึงได้จัดทำโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตหนองจอกขึ้น ซึ่งเนื้อหาที่ได้จัดแสดงไว้ครอบคลุมองค์ความรู้หลัก 4 ประการ คือประวัติศาสตร์ที่สำคัญในท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาและวิถีชุมชนท้องถิ่น ของดีและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความรู้สึกจิตสำนึกรักในบ้านเกิดกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าและมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน ตลอดจนสามารถนำไปเผยแพร่ และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 9.1 มีการพัฒนาสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดแสดงเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดีขึ้น 9.2 เด็กและเยาวชนให้ความสนใจ เข้าใจ และผูกพันกับวัฒนธรรมและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน 9.3 พิพิธภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวในเขตหนองจอกจะได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น 1. กิจกรรมที่ 1 ให้บริการ แนะนำ ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ฯ แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยว และสถาบันการเรียนรู้ต่างๆ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 2.กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 – เมษายน 2564 อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยนำเด็กและเยาวชน หรือประชาชนในพื้นที่ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต เรื่องราวในท้องถิ่น แบบไป-กลับ 1 วัน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 748,600.00 588,893.00 สำนักงานเขตหนองจอก 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 92.00
108 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน กรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตละเรียนรู้วิทยาการด้านต่างๆที่ทันสมัยขยายการบริการแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆได้แก่ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ห้องสมุดเคลื่อนที่ บ้านหนังสือ เพื่อสนับสนุนโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน (Bangkok Read For Life) ด้วยเห็นว่าวัฒนธรรมการอ่านเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกภาคส่วน โดยมุ่งหวัง ที่จะสร้างวัฒนธรรมการอ่านที่ยั่งยืนให้กับคนกรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือก จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นเมืองหนังสือโลก ในปี 2556 (World Book Capital 2013) สำนักงานเขตหนองจอก เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่านและการศึกษาค้นคว้า จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า ความบันเทิง และความจรรโลงใจ เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคม ปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนนำประสบการณ์และความรู้ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป 9.1 เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น 9.2 เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น 9.3 ลดปัญหาสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 9.4 เด็ก เยาวชน และประชาชนตระหนังถึงคุณค่า และเข้าใช้บริการของบ้านหนังสือเพิ่มมากขึ้น 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสือเขตหนองจอก 5 แห่ง ได้แก่ บ้านหนังสือ นูรุสสลาม บ้านหนังสือเคหะหนองจอก บ้านหนังสืออิบรอฮีม บ้านหนังสือชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีรี และชุมชนบริเวณรอบๆ บ้านหนังสือ 2.กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มาใช้บริการบ้านหนังสือ 5 แห่ง และชุมชนบริเวณบ้านจำนวน 1,500 คน 200,000.00 110,000.00 สำนักงานเขตหนองจอก 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 ยกเลิก 40.00
109 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ทำให้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คนในเรื่องต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมรวมทั้งวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมต่างๆ ทำให้คนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และห่างเหินวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ถือปฏิบัติกันมายาวนาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยห่างหายไปจากความทรงจำของชาวไทย สำนักงานเขตหนองจอก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ และวิถีชีวิตของความเป็นชาติไทย รวมถึงความเป็นอยู่ของคนไทยที่ยึดเหนี่ยวให้คนในสังคมมีความกตัญญู โอบอ้อมอารีต่อกัน ยึดถือประเพณีไทยในการดำรงความเป็นอยู่ จึงได้กำหนดการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ให้คงอยู่สืบไป 9.1 อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป 9.2 ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีและช่วยกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 9.3 ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของไทยเพิ่มมากขึ้นและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 9.4 ประชาชนได้ตระหนักถึงวันสำคัญของชาติ และร่วมกันแสดงออกถึงความจงรัก ภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จัดทำโครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้ 3.1 กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 3.2 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2564 3.3 กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2564 3.4 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2564 3.5 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2564 500,000.00 0.00 สำนักงานเขตหนองจอก 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 ยกเลิก 10.00
110 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ สำนักงานเขตหนองจอกเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่ได้รับมอบหมายให้ดำเน่ินการจัดตั้งโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเกษตรมีการใช้ชีวิตแบบพอเพียงจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้ฟู้สนใจทั่วไป นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเกษตรทฤษฎีใหม่ตลอดจนใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ด้านการเกษตรเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป 2.1 เพื่อเป็นการต่อยอดแก่เกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าให้มากยิ่งขึ้น 2.2 เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นำเกษตรกรเข้าสู่วิถีชีวิตพอเพียง ซึ่งจะทำให้มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง 2.3 เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่เขตหนองจอก ได้ฝึกอบรมด้านการเกษตรเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัว 2.4 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะอาชีพด้านการเกษตร ให้แก่เกษตร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 2.5 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริฯ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตร ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกร ยุวเกษตร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจทั่วไป 3.2 จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรต่างๆ ให้กับเกษตรกร นักเรียน ประชาชน และผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวน 5 หลักสูตร 46 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 1,380 คน โดยจัดอบรมแบบไป-กลับ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ เขตหนองจอก และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง 8 ศูนย์ หลักสูตรที่ 1 การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ จำนวน 15 รุ่นๆละ 30 คน รวม 450 คน หลักสูตรที่ 2 การเพาะเพื่อการค้า จำนวน 15 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 450 คน หลักสูตรที่ 3 การแปรรูปผลผลิตการเกษตร จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน หลักสูตรที่ 4 การขยายพันธุ์กล้าไม้เพื่อการค้า จำนวน 8 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน หลักสูตรที่ 5 การแปรรูปผลผลิตการเกษตร จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน 358,000.00 100,000.00 สำนักงานเขตหนองจอก 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 ยกเลิก 40.00
111 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร กรุงเทพมหานครได้ตะหนึกถึงความสำคัญของการพัฒนาการเกษตร การมีชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ จึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อสนับสนุนการดำเนิ่นกิจกรรมของเกษตรกร ให้เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกร หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ด้านการเกษตรสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป 2.1 เพื่อใช้เป็นสถานที่พบปะเกษตรกร บริการความรู้ อบรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเกษตรและอาชีพที่เกี่ยวเนื่องอาชีพการเกษตรของหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน 2.2 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านการเกษตรในลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ กำหนดทิศทางและวางแผนได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทั้ง 8 แขวง (หนองจอก,คลองสิบ,คลองสิบสอง,กระทุ่มราย,โคกแฝด,คู้ฝั่งเหนือ, ลำต้อยติ่ง และลำผักชี) 920,640.00 540,090.00 สำนักงานเขตหนองจอก 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 92.00
112 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา สุขภาพอนามัยเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งหากมีสุขภาพอนามัยที่ดี สมบูรณ์ แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว จะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น และเป็นทรัพยากรหลักในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ จึงเป็นกิจกรรมพื้นฐานเบื้องต้นที่ทำให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุกทุกประเภท ตลอดจนเป็นการฝึกฝนพัฒนาตนเองจากกีฬาขั้นพื้นฐานก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาได้อีกด้วย กรุงเทพมหานครได้ใช้ยุทธศาสตร์ด้านกีฬาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยกำหนดให้แต่ละแหล่งชุมชนมีพื้นที่เพื่อใช้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และประกอบกิจกรรมของประชาชนตามโอกาสต่างๆ โดยส่งเสริมให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมและส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านกีฬาและนันทนาการที่เหมาะสมให้แก่ประชาชน ดังนั้นสำนักงานเขตหนองจอกซึ่งเป็นส่วนราชการหนึ่งของกรุงเทพมหานครจึงเล็งเห็นความสำคัญต่อสุขภาพของประชาชน จึงได้มีการจัดตั้งลานกีฬาตามพื้นที่ชุมชนและตามสถานศึกษาต่างๆ ให้ครอบคลุมสำหรับให้ประชาชนได้มีสถานที่การออกกำลังกาย เล่นกีฬา และจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีอาสาสมัครลานกีฬาเป็นผู้ดูแลร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬา และมีสโมสรกีฬาหนองจอกร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านกีฬาของเขตหนองจอก ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา ประจำปี 2564 ขึ้น เพื่อเป็นค่าตอบแทนของอาสาสมัครลานกีฬาเขตหนองจอก และสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬา รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬาเขตหนองจอก ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ของโครงการที่จัดขึ้นนั้น ล้วนเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ รวมถึงจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอ และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชนอย่างแท้จริง ๙.1 คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยส่วนรวมดีขึ้น มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง จากการใช้บริการของลานกีฬาในการออกกำลังกาย เล่นกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมตามโอกาสต่างๆ ๙.2 กิจกรรมด้านการกีฬาของสำนักงานเขตหนองจอกได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น จากขับเคลื่อนของทุกภาคส่วน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทำให้เกิดความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ๙.3 เด็กและเยาวชนได้รับการฝึกฝนทักษะด้านกีฬา มีวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพียงพอสำหรับฝึกซ้อมกีฬาพื้นฐานเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านกีฬาและต่อยอดพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬา ตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง ครอบครัว สำนักงานเขต และกรุงเทพมหานครต่อไป สนับสนุนเป็นค่าตอบแทนของอาสาสมัครลานกีฬาเขตหนองจอก จำนวน 17 คน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 โดยปฏิบัติงานทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์), สนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬาหนองจอก และสนับสนุนกิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬาเขตหนองจอก 2,579,500.00 2,140,490.00 สำนักงานเขตหนองจอก 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 92.00
113 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตหนองจอก มีภารกิจหน้าที่ในการจัดสวัสดิภาพในการพิทักษ์ ปกป้องคุ้ม่ครอง กลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาศ และการดำเนินงานในเชิงพัฒนา กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่ต้องจัดสวัสดิการให้เหมาะสม การให้ขวัญ กำลังใจและสนับสนุนเครือข่ายองค์กรผู้สูงอายุในพื้นที่เขต การจัดทำคลังสมองคลังปัญญา และการรวบรวมภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดเป็นผลงานสร้างสรรค์ของกลุ่มผู้สูงอายุ พร้อมเผยแพร่ให้สาธารณะชนทราบนั้นเป็นกิกรรมหนึ่งที่ภาครัญควรให้ความสนใจ 2.1 เพื่อเป็นการรวบรวมคลังสมองและภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขตหนองจอก 2.2 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ของภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดให้กับบุคคลทั่วไป จัดบอร์ดเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุปีที่ผ่านมา และเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ให้กับประชาชนทั่วไป จำนวน 60 คน 10,000.00 5,500.00 สำนักงานเขตหนองจอก 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 ยกเลิก 45.00
114 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายในการการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สืบเนื่องจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดอย่างต่อเนื่อง และมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ปัญหาการกระทำการรุนแรงต่อเด็กและสตรี การทอดทิ้งผู้สูงอายุผู้พิการ ฯลฯ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสระดับเขต เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการในระดับพื้นที่ 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคม และการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสำนักงานเขตหนองจอก 2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงานเพื่อจัดบริการด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการแก่เด็กสตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เขต 2.5 สร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครในระดับเขตรวมทั้ง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2.6 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสของกรุงเทพมหานคร 3.1 จ้างอาสาสมัครปฏิบัติงานศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ระดับเขต จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ 3.1.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 คน 3.1.2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 คน 3.1.3 อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 คน 3.1.4 อาสาสมัครคนพิการประจำสำนักงานเขต จำนวน 1 คน 3.2 ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและได้รับบริการสวัสดิการสังคมอย่างครอบคลุมทั่วถึงและเป็นธรรม 3.3เกิดเครือข่ายการทำงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกสาธารณะ ในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม อันจะนำไปสู่ครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 514,600.00 302,067.00 สำนักงานเขตหนองจอก 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 92.00
115 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม สืบเนื่องจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดอย่างต่อเนื่อง และมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ปัญหาการกระทำการรุนแรงต่อเด็กและสตรี การทอดทิ้งผู้สูงอายุผู้พิการ ฯลฯ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสระดับเขต เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการในระดับพื้นที่ 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสำนักงานเขตหนองจอก 2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงานเพื่อจัดบริการด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการแก่เด็กสตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เขต 2.5 สร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆของกรุงเทพมหานครในระดับเขตรวมทั้ง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนและรวบรวมข้อมูล เอกสารสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 3.1 จ้างอาสาสมัครปฏิบัติงานศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ระดับเขต จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ 3.1.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 คน 3.1.2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 คน 3.1.3 อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 คน 3.1.4 อาสาสมัครคนพิการประจำสำนักงานเขต จำนวน 1 คน 3.2 ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและได้รับบริการสวัสดิการสังคมอย่างครอบคลุมทั่วถึงและเป็นธรรม 3.3เกิดเครือข่ายการทำงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกสาธารณะ ในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม อันจะนำไปสู่ครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 585,200.00 465,639.00 สำนักงานเขตหนองจอก 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 92.00
116 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู็เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวขึ้นเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนเพื่อส่งเสริมวินัยด้านการออมเงินอย่างต่อเนื่อง แนะนำประชาชนให้รู้จักการบริหารจัดการรายได้ของตนเองหรือครอบครัว ส่งเสริมวินัยการออม 1. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อยจนถึงระดับปานกลาง สามารถได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ปละช่องทางเข้าสู่ระบบการออมเงินทุกประเภทได้อย่างสะดวก 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยทางการการเงิน โดยมีการเก็บออมเงินของครอบครัวเพิ่มขึ้น เป็นการช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัว 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถบริหารเงินออม มีการจัดสรรเงินออมและใช้เงินออมเป็นทุนในช่องทางต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ภารกิจของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญญหาหนี้สินอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้บริการประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก ไม่น้อยกว่า 8 ครั้ง 20,000.00 4,000.00 สำนักงานเขตหนองจอก 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 ยกเลิก 45.00
117 0.0.0. 0.0.0 2564 กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรี (องค์ประกอบที่ 5.2) ฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบงานต่าง ๆ ร่วมกันได้ โดยที่จะไม่เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และยังสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลด้วย อีกทั้งข้อมูลในระบบก็จะถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน สำนักงานเขตธนบุรี จึงได้กำหรดกิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรีขึ้น เพื่อจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักงานเขต ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเขตธนบุรีและกรุงเทพมหานครในอนาคต และเพื่อเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล 1. เพื่อจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักงานเขตให้เป็นระบบ 2. เพื่อให้สามารถนำข้อมูลของสำนักงานเขตธนบุรีมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเขตธนบุรีและกรุงเทพมหานครในอนาคต 3. เพื่อเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล ส่วนที่ 1 รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ด้าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 2 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความส้าคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 0.00 0.00 สำนักงานเขตธนบุรี 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 90.00
118 0.0.0. .. 2564 โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ตามกฎหมายในการป้องกันและบรรเทาอันตรายหรือความเสียหาย อันเนื่องจากสาธารณภัย รวมถึงการอพยพประชาชนและส่วนราชการจากภัยดังกล่าว ซึ่งกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อช่วยเหลือกรุงเทพมหานครในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2554 ขึ้น เพื่อให้อำนาจกรุงเทพมหานครในการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขต และ 2) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สำหรับศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขต 1 เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตคลองสาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2 เพื่อให้ภารกิจของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตคลองสาน ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 3 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตคลองสาน ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตคลองสาน 1 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตคลองสาน ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตคลองสาน ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นค่าอาหารและค่าเดินทางในอัตราที่ระเบียบกำหนด 2 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตคลองสาน มีงบประมาณเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตคลองสาน 352,000.00 234,400.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 90.00
119 0.0.0. .. 2564 โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู -สำนักงานเขตคลองสาน จึงจัดให้มีการประชุมข้าราชการครูเขตคลองสาน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ข้าราชการครูมีขีดความสามารถ ในการปฏิบัติงานทางการศึกษา ตลอดทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ได้ซักถามจนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในการที่นำปฏิบัติในระหว่างข้าราชการครูในสังกัดที่เข้าประชุมร่วมกัน 1 เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ทางด้านการศึกษาที่ตนมีส่วนรับผิดชอบ 2 เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับแนวความคิด ทฤษฎี แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ทางด้านการศึกษาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน 3 เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผู้บริหารโรงเรียนและครูสายงานการสอน ได้เข้าใจซึ่งกันและกัน 3.1 ด้านปริมาณ ผู้เข้าประชุมเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานครและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตคลองสาน จำนวน 213 คน 3.2 ด้านคุณภาพ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าประชุมได้รับความเข้าใจ ตลอดทั้งแนวคิดแนวปฏิบัติทางการศึกษาและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในโรงเรียน 6,400.00 0.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 ยกเลิก 10.00
120 0.0.0. .. 2564 โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด -นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับ ดูแล ผู้บังคับบัญชา ฝึกอบรม และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตคลองสาน จึงจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด 1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนสามารถเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีได้ 2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ และบทบาทของตนเองในฐานะ ของผู้นำ เป็นการพัฒนากิจการลูกเสือ และยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร 3.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถปฏิบัติหน้าที่ ต่อตนเอง และผู้อื่น ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 1 ด้านปริมาณ จัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน จำนวน 50 คน 2 ด้านคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้กิจกรรมยุวกาชาดในการพัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนักในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 93,000.00 0.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 ยกเลิก 10.00
121 0.0.0. .. 2564 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต -ศูนย์วิชาการเขตคลองสาน จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตคลองสาน จำนวน 8 โรงเรียน ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกัน 1 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตคลองสาน 2 เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3 เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีมาตรฐานระดับเดียวกัน 1 ด้านปริมาณจัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน จำนวน 50 คน 2 ด้านคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้กิจกรรมยุวกาชาดในการพัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนักในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 28,600.00 0.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 ยกเลิก 10.00
122 0.0.0. .. 2564 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร -สำนักงานเขตคลองสาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการมีบทบาทมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเสนอแนวทางการกำหนดนโยบาย การส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทัวไปของสถานศึกษา จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น 1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษา ฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน 2 เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน 3 เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน 3.1 ด้านปริมาณ 3.1.1 โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ จำนวน 4 ครั้ง 3.1.2 สำนักงานเขตคลองสานมีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ จำนวน 1 ครั้ง 3.1.2 คณะกรรมการสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 3.2 ด้านคุณภาพ 3.2.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าใจบริบทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินงานในโรงเรียน 3.2.2 เกิดเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างโรงเรียนและสำนักงานเขตคลองสาน 3.2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้สนับสนุนการดำเนินกิจการโรงเรียนร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 3.2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน ทำให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสานให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 62,700.00 72,000.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 ยกเลิก 10.00
123 0.0.0. .. 2564 โครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร -ฝ่ายการศึกษาในฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตคลองสาน ซึ่งต้องนำแผนมาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงได้จัดดำเนินการโครงการสัมมนาประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครในรูปแบบที่มั่นคงและยั่งยืน 1.เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีโดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ 3.เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางด้านการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน 1 ด้านปริมาณ ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสานทั้ง 8 โรงเรียนตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 2 ด้านคุณภาพ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสานทุกโรงเรียนได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 16,800.00 10,200.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 ยกเลิก 10.00
124 0.0.0. .. 2564 โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ - เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้ผุ้เรียนมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศวรรษที่ 21 ซึ่่งการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้นำนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ มาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ เพือ่ให้นักเรียนได้รู้จักการคิดวิเคราะห์และมีความคิดสร้างสรรค์อันจะนำมาซึ่งคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรณที่ 21 ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสถานการณ์ได้อยู่างรู้เท่าทันและเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในรายวิชาหลักที่ใช้ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน 3.1 ด้านปริมาณ 3.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ทุกคน ได้เรียนเสริมแบบเข้ม 4 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 3.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ทุกคน ได้เรียนเสริมแบบเข้ม 5 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3.2 ด้านคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดเขตคลองสาน มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าปีการศึกษา 2562 102,800.00 102,800.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
125 0.0.0. .. 2564 โครงการค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร -พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า สิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่ง และจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด 1.เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษา แก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเหมาะสมกับความต้องการของผู้ปกครอง 2.เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีมาตรฐานทัดเทียมกันโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน 3. เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณ สมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ 1.ด้านปริมาณ จัดสรรงบประมาณรายหัวนักเรียนเพิ่มให้กับโรงเรียนที่ได้รับอยู่เดิมอีกหัวละ 600.- บาท จำนวนนักเรียน 3,920 คน 2.ด้านคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตคลองสาน ทั้ง 8 โรงเรียน มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 2,352,000.00 0.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
126 0.0.0. .. 2564 โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็นด้วยเหตุนี้สำนักการศึกษาจึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัยเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 1.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสานมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด 2.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสานมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 3.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสานสนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด 4.เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ในปีการศึกษา 2564 ทุกคนได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอด จำนวน 346 คน ด้านปริมาณ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 346 คน ด้านคุณภาพ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด 224,900.00 0.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 ยกเลิก 10.00
127 0.0.0. .. 2564 โครงการค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร -สำนักงานเขตคลองสานตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้ผู้เรียนเป็นผลผลิตทางด้านการจัดการศึกษาสามารถนำความรู้ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากร ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562 ให้สูงขึ้น สำนักงานเขตคลองสานจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในรายวิชาหลักที่ใช้ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน 1 ด้านปริมาณ 1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ทุกคน ได้เรียนเสริมแบบเข้ม 4 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ทุกคน ได้เรียนเสริมแบบเข้ม 5 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 ด้านคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดเขตคลองสาน มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าปีการศึกษา 2562 168,000.00 29,820.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
128 0.0.0. .. 2564 โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร -จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ตรัสว่า "สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักกีฬานั้น คือ การเอาชนะใจตนเองและชนะใจของคู่แข่งขันและชนะใจของผู้ที่มาชมการแข่งขันด้วย" กรุงเทพมหานครได้สนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียนในสังกัด โดยฝึกฝนเยาวชนให้รู้จักเล่นกีฬา มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา มีความซื่อสัตย์ อดทนตรงต่อเวลา เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย และห่างไกลยาเสพติด 1 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะ และมีระเบียบวินัย 2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่มั่วสุมในอบายมุข 3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 3.1 ด้านปริมาณจัดส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน จำนวนทั้งสิ้นปรัะมาณ 3,861 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน จำนวน 3,861 คน 3.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ตลอดจนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 77,900.00 0.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 ยกเลิก 10.00
129 0.0.0. .. 2564 โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตน และสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร -การพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด นำไปสู่การพัฒนานักเรียน มีประโยชน์ในการสร้างวินัย และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่่วนร่วม ตลอดจนการจูงใจไปสู่การศึกษาที่ดี จึงจัดสมาชิกยุวกาชาดร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 1 เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2 เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนายุวกาชาดไทย 3 ส่งเสริมและเน้นความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้ 1 ด้านปริมาณ จัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน จำนวน 50 คน 2 ด้านคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้กิจกรรมยุวกาชาดในการพัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนักในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 47,300.00 0.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 ยกเลิก 10.00
130 0.0.0. .. 2564 โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร -การพัฒนากิจการลูกเสือ นำไปสู่การพัฒนานักเรียนมีประโยชน์ในการสร้างวินัย และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนการจูงใจไปสู่การศึกษาที่ดี จึงจัดลูกเสือ เนตรนารี ร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 2 เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือ เนตรนารีของกรุงเทพมหานคร ออกสู่สายตาประชาชนอย่างกว้าง 3 เพื่อส่งเสริมและเน้นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้ สร้างระเบียบวินัยและการส่งเสริมการทำความดี ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันทั้งในบริเวณโรงเรียน ชุมชน และสถานที่สาธารณะใกล้เคียง 1 ด้านปริมาณ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน ประกอบด้วย ลูกเสือและเนตรนารี จำนวน 29 คน ผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 คน 2 ด้านคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร มีทักษะในการบริหารกิจการลูกเสือของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพและใช้กิจกรรมลูกเสือในการปฏิรูปการเรียนรู้ 50,700.00 0.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 ยกเลิก 10.00
131 0.0.0. .. 2564 โครงการค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต กรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการสร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและเทียบเท่าระดับสากล มุ่งหวังพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพในประชาคมโลกในปัจจุบัน จึงได้มอบนโยบายให้สำนักการศึกษา จัดทำโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมั่นใจ ได้ตามมาตรฐาน โดยจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางวิชาการที่สนุนสนาน PLEARN (Play+Learn) การมีส่วนร่วม (Co-Operation) มีความร่วมมือ (Collabaration) ปรับตัวและแก้ปัญหาได้ (Critical thinking) นักเรียนจะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข มั่นใจ นำความรู้ความสามารถไปใช้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น แสดงหาความรู้ มีเป้าหมายการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพ สอดคล้องและรองรับในการพัฒนานักเรียนไทยให้ก้าวสู่ยุค THAILAND 4.0 2.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน 2.2 เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน 1 ด้านปริมาณ นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน ตั้งแต่ชั้นปฐมวัยขึ้นไปยกเว้นห้องเรียนสองภาษา 2 ด้านคุณภาพ 2.1 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ชั้นปฐมวัยขึ้นไปสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ถูกต้องตามมาตรฐานสากล 2.2 นักเรียนมีผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสูงขึ้น 3,408,000.00 1,239,000.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 80.00
132 0.0.0. .. 2564 โครงการค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน -กรุงเทพมหานคร ได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นที่นักเรียนในสังกรุงเทพมหานครได้เรียนรู้ภาษาจีน เพื่อก้าวทันโลกสากลยุคปัจจุบัน สามารถนำความรู้มาพัฒนาตนเองและประเทศ 1.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสานสามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม 2.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสานมีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน 3.1 ด้านปริมาณ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 โรงเรียน - โรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น เริ่มสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย เริ่มสอนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสานที่เข้าร่วมโครงการสามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนกลางได้อย่างเหมาะสม และมีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน 1,824,000.00 594,600.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 80.00
133 0.0.0. .. 2564 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน -สำนักงานเขตคลองสานเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตคลองสาน จำนวน 8 โรงเรียน ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา จนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน รับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน 2 เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนมีเวทีแสดงผลงานเชิงวิชาการที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 เพื่อคัดเลือกและประเมิน “ครูดีเด่น” 3.1 ด้านปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 217 คน 3.2 ด้านคุณภาพ เครือข่ายโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานที่มีคุณภาพนำเสนอต่อสาธารณชน ครูดีเด่นมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 90,000.00 0.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 ยกเลิก 10.00
134 0.0.0. .. 2564 โครงการค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น - กรุงเทพมหานคร ได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นที่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อก้าวทันโลกสากลยุคปัจจุบัน จึงมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดได้เรียนรู้ภาษาญ๊่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศอีกหนึ่งภาษา 1 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้ตามระดับชั้นเรียน 2 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน ได้ตระหนักและเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 1 ด้านปริมาณ นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม จำนวน 3 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 120 คน 2 ด้านคุณภาพ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้ตามระดับชั้น 288,000.00 108,600.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 80.00
135 0.0.0. .. 2564 กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย จากการดำเนินการโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา ในภาพรวมพบว่าสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยด้านอาหารมีแนวโน้มลดลง โดยสถิติการปนเปื้อนทั้งสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารในปี พ.ศ. 2555-2561 มีแนวโน้มลดลง กล่าวคือ พบการปนเปื้อนด้านจุลินทรีย์ ร้อยละ 24.7 26.3 21.2 28.2 24.3 23.4 และ 23.1 ตามลำดับ การปนเปื้อนด้านเคมี พบร้อยละ 0.7 0.7 0.3 0.3 0.32 0.31 และ 0.31 ตามลำดับ โดยพบว่าสาเหตุหลักคือการปนเปื้อนด้านจุลินทรีย์สอดคล้องกับอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันต่อแสนประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มลดลงเช่นกัน อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในกรุงเทพมหานครจะมีแนวโน้มลดลง แต่เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย มีความยั่งยืน สำนักงานเขตบางกอกน้อย จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕64 ขึ้น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการอาหาร กำหนดกรอบและทิศทางในการดำเนินการด้านอาหารปลอดภัยให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 1.ประชาชนได้บริโภคอาหารสะอาดและปลอดภัย 2.สถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 3.ผู้ประกอบการอาหารทุกกลุ่มเป้าหมายมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคในการปรุงจำหน่ายอาหารที่สะอาดและปลอดภัย 1.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลที่ถูกต้อง 2.ตรวจสุขลักษณะทางกายภาพ และตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ร้อยละ 100 103,000.00 0.00 สำนักงานเขตบางกอกน้อย 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
136 0.0.0. .. 2564 โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครแห่งศูนย์กลางของความเจริญและการพัฒนาในหลายๆด้าน มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น มีโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจำนวนมาก ก่อเกิดปัญหาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน การเพิ่มขึ้นของโรคระบาด ปัญหาด้านการสาธารณสุข ทางสังคม ด้านการจราจร และ ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการดำเนินชีวิต การปนเปื้อนของเชื้อโรคในอาหาร การร้องเรียนและเหตุเดือดร้อนรำคาญต่างๆ หรือเหตุอื่นที่อาจก่อให้เกิดความเสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีการดำเนินชีวิตและมีสุขภาพอนามัยที่ดี จำเป็นต้องเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข ออกปฏิบัติงานในด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การป้องกันปัญหาด้านสุขาภิบาลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การตรวจสอบติดตามการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 การแก้ไขและตรวจสอบปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญ การตรวจสอบและควบคุมสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหารป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคหรือสารเคมีในอาหาร การเฝ้าระวังและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน รวมทั้งการปฏิบัติงานในภาวะหรือสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 1. เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและด้านสุขลักษณะ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ด้านอาหารปลอดภัยของสถานประกอบกิจการ 2. เพื่อส่งเสริมการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยของสถานประกอบกิจการและการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของอาคารและสถานที่ทำงานให้มีสภาวะสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่ดี 3. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตภาษีเจริญ ในการปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยให้ทันต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความพร้อมต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัญหาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 4. ป้องกันและคุ้มครองสุขอนามัยที่ดีของประชาชนในเขตภาษีเจริญ ให้ปราศจากภาวะคุกคามทางสุขภาพจากควันบุหรี่ และเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 - กิจกรรมที่ 1 การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของวันราชการปกติในเวลาเย็น กลางคืน หรือยามวิกาลในสถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ แหล่งชุมนุมชน สถานพยาบาล สถานศึกษา วัดและศาสนสถาน ป้ายรถโดยสารประจำทาง และสถานีรถไฟฟ้า เพื่อดำเนินการตรวจสอบและประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 - กิจกรรมที่ 2 การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เร่งด่วน หรือกรณีจำเป็นนอกเวลาราชการของวันราชการปกติในเวลาเย็น กลางคืน หรือยามวิกาล เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน การตรวจสอบแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การตรวจสอบด้านสุขลักษณะ อาชีวอนามัย ด้านอาหารปลอดภัยความปลอดภัยในสถานประกอบการ ตรวจการปนเปื้อนของเชื้อโรคในอาหาร การรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกันและควบคุมปัญหาสาธารณสุข หรือปัญหาทางด้านสาธารณสุขอื่นๆตามสถานการณ์ จำนวน 48 วัน 165,100.00 36,000.00 สำนักงานเขตภาษีเจริญ 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 90.00
137 0.0.0. 0.0.0 2564 กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตหนองแขม สำนักงานเขตหนองแขมมีข้อมูลเป็นจำนวนมากที่อยู่กระจัดกระจายตามฝ่ายต่าง ๆ การรวบรวมพัฒนาเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่สำนักงานเขตหนองแขมตระหนักและให้ความสำคัญ จึงจัดทำโครงการพัฒนาฐานข้อมูลขึ้น 1. รวบรวมข้อมูลพัฒนาให้เป็นฐานข้อมูลเพื่อง่ายต่อการใช้งาน พัฒนาฐานข้อมูลใหม่ หรือปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้นจำนวน 1 เรื่องมาพัฒนาเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน 0.00 0.00 สำนักงานเขตหนองแขม 2020-10-01 00:00:00 2021-09-29 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
138 0.0.0. .. 2564 ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) เนื่องจากสภาวการณ์ปัจจุบันอุบัติภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมักจะมีความรุนแรง และสร้างความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมือง ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและมีการแข่งขันในทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง ผู้ประกอบการต่าง ๆพยายามลดต้นทุนการผลิตทำให้ละเลยต่อมาตรการในการป้องกันภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรับความสนับสนุนจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานการกุศลภาคเอกชน และการระมัดระวังป้องกันภัยของประชาชน ซึ่ง รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญได้มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานปกครองทั้งในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ตลอดจนมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความคิดเห็น จึงจัดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรหลักขึ้น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนซึ่งผ่านการอบรมแล้วสามาถปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ 41,500.00 41,500.00 สำนักงานเขตหนองแขม 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
139 0.0.0. .. 2564 โครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการสำนักงานเขตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีการจัดทำฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานครสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ สำนักงานเขตสาทรได้ตระหนักถึงความสำคัญของฐานข้อมูลที่สำนักงานเขตสาทรจัดทำขึ้น ดังนั้นทางสำนักงานเขตสาทรมีโครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการ และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อไปใช้สนับสนุนในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตได้ 0.00 0.00 สำนักงานเขตสาทร 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 97.00
140 0.0.0. .. 2564 บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสาทร ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น โดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป 1.สำนักงานเขตสาทรมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ทุกระดับ ซึ่งส่งเสริมให้ดำเนินงานด้านควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 2.ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย สามารถนำความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับโรคติดต่อที่นำโดยยุงลายสามารถปฏิบัติตนและจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 3.ชุมชนในพื้นที่เขตสาทร เป็นพื้นที่ปลอดยุงลาย หรือมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มมากขึ้น ประชาชนลดความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค 4.การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง 5.มีนวัตกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน 1.ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนที่จดทะเบียนจำนวน 26 ชุมชน 2.ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่จดทะเบียน จำนวน 26 ชุมชน ให้มีค่า HI อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด 183,200.00 20,625.00 สำนักงานเขตสาทร 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 ชะลอ 35.00
141 0.0.0. .. 2564 ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา สำนักงานเขตสาทร เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดบริการด้านนันทนาการ กิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมสโมสรกีฬา ให้มีการพัฒนาอยู่เสมอ ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการด้านกีฬาและนันทนาการให้พัฒนาขึ้น จึงกำหนดจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เชิงปริมาณ - เด็ก เยาวชน ประชาชน เจ้าหน้าที่เขตสาทร และหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เชิงคุณภาพ - เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการพัฒนาด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพได้ฝึกทักษะการเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 1,083,700.00 295,844.00 สำนักงานเขตสาทร 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 55.00
142 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมครู - ด้วยกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ให้มีคุณภาพทางการศึกษา เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ จึงได้มีนโยบายให้มีการจัดประชุมสัมมนาข้าราชการครู ในแต่ละสำนักงานเขตเป็นประจำทุกปี สำนักงานเขตสาทรมีโรงเรียนอยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดดอน และโรงเรียนวัดยานนาวา ในการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาให้เกิดผลดี และมีคุณภาพ การจัดประชุมครู เพื่อที่จะส่งเสริมสมรรถภาพของบุคลากรให้เกิดการพัฒนาทางการศึกษา เช่น การรับทราบนโยบายและทิศทางการศึกษาที่ถูกต้อง และเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสร้างความสัมพันธ์อันดี และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีแนวทางชัดเจนในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 3,000.00 1,250.00 สำนักงานเขตสาทร 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
143 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด - นายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดกับลูกเสือ และยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับ ดูแล บังคับบัญชา ฝึกอบรมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ และผู้นำกลุ่ม หรือรองผู้นำกลุ่ม ลูกเสือ – ยุวกาชาด ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม จะมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการที่จะเป็นผู้นำกลุ่มลูกเสือหรือยุวกาชาดที่ดี ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในกิจกรรมของลูกเสือ – ยุวกาชาด เป็นการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำและผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ 9.1 ลูกเสือและยุวกาชาดที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถเรื่องลูกเสือและยุวกาชาด 9.2 ลูกเสือสามัญ และยุวกาชาดที่ได้รับการอบรม มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่เป็นนายหมู่ลูกเสือ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด 46,500.00 0.00 สำนักงานเขตสาทร 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 ยกเลิก 65.00
144 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต -การจัดการศึกษาในปัจจุบัน รัฐบาลได้ให้ความสนใจในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการผลักดันให้การปฏิรูปการศึกษาประสบความสำเร็จมากที่สุด คือ ครู กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ก่อให้เกิดข้อมูลข่าวสารความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย ทำให้ครูต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเรียนการสอนให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นกับการเรียน การสอนปัจจุบัน จึงเป็นการเรียนร่วมกันระหว่างครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และทุกฝ่ายต้องร่วมกันหาแนวทางแก้ไขกรณีที่เกิดปัญหาในการแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนที่ครูสามารถดำเนินการในระหว่าง การเรียนการสอน โดยไม่ต้องเสียเวลาการปฏิบัติงาน และเกิดผลดีต่อการเรียนการสอนในห้องเรียน จึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่ครูต้องนำไปใช้เป็นเครื่องมือการประเมินการทำงานของตนเอง และเป็นการค้นหา แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติการสอน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 9.1 ครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์แนวทางปฏิบัติที่มีคุณค่าต่อการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 9.2 ครูทุกกลุ่มสาระสามารถนำวิธีการมาใช้ ครูได้รับความรู้และแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี 21,400.00 21,400.00 สำนักงานเขตสาทร 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
145 0.0.0. .. 2564 กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ถึงแม้สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในกรุงเทพมหานครจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็ตาม แต่เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย ในกรุงเทพมหานคร มีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อชาวกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสาทร จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยขึ้น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้ง เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร รวมไปถึง การจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการด้านอาหารทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตสาทร เพื่อก่อประโยชน์ ต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองจากการบริโภคอาหารปลอดภัย 1. สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตสาทร ได้รับการตรวจเฝ้าระวังด้านคุณภาพอาหารทั้งด้านเคมีและจุลินทรีย์ ครบทุกแห่ง 2. สถานประกอบการอาหารที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ยกระดับไปสู่เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ครบทุกแห่ง 3. ผู้บริโภคได้รับการพิทักษ์สิทธิ์ในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 4. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว 1.ร้อยละ 100 ของความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 2.ร้อยละ 78 ของตัวอย่างอาหารได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค 3.ร้อยละ 95 ของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ 4.ร้อยละ 100 ของผู้บริโภคได้รับการพิทักษ์สิทธิ์ในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 74,000.00 69,825.00 สำนักงานเขตสาทร 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
146 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร - กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาของประเทศ ดังนั้นแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครเน้นการจัดการศึกษาให้มีการพัฒนาในทิศทางดังกล่าว ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 - 2563 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน สำนักงานเขตสาทร ในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งรับผิดชอบโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาดังกล่าว จึงได้นำแผนมาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายวัฒนธรรม อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครในรูปแบบที่มั่นคงและยั่งยืน 9.1 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 9.2 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ และความคิดเห็น เสนอแนะประสบการณ์ รวมถึงร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารงาน 9.3 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเกิดสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างกัน 9.4 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนมีการบริหารงานอย่างมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 4,200.00 0.00 สำนักงานเขตสาทร 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 ยกเลิก 55.00
147 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ - ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆอย่างรวดเร็ว การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องเร่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน และการแบ่งปันความรู้ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถคัดกรองข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินข้อมูลได้อย่างเหมาะสม สามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีจริยธรรมทางเทคโนโลยีได้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากในชั้นเรียนและจากการศึกษาด้วยตนเองได้ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสาทร จึงจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างองค์ความรู้ขึ้นได้เองจากการเชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่เข้ากับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ได้รับ และได้จาการลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 9.1 ครูได้แนวทางในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนนำนวัตกรรมหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ 9.2 นักเรียนสามารถสร้างความรู้และสร้างสรรค์ชิ้นงานต่างๆผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเองได้ 9.3 โรงเรียนมีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำนวัตกรรมหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 26,200.00 0.00 สำนักงานเขตสาทร 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 85.00
148 0.0.0. .. 2564 กิจกรรมล้างทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำบูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพักตะแกรงรับน้ำและคันหิน -สำนักงานเขตสาทรมีพื้นที่ในการดูแล 9.3260 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มในอดีตประชาชนใช้น้ำจากคู คลอง เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันต่อมาความเจริญทางเศรษฐกิจเติบโตมีการปลูกสร้างอาคารเพิ่มขึ้นตามลำดับทำให้เป็นชุมชนอาศัยอยุ่หนาแน่น ทำให้สภาพคู คลอง ที่เป็นทางระบายน้ำถูก ปิดกั้นขวางทางระบายน้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ -ลดจุดน้ำท่วมขังให้หมดไป -เพื่อจัดการระบายน้ำให้เร็วที่สุด 0.00 0.00 สำนักงานเขตสาทร 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
149 0.0.0. .. 2564 กิจกรรมการติดตั้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด หมายถึง ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง หรือที่ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการฯ ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด -เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงภัยจากการเกิดอาชญากรรม -เพิ่มพื้นที่แสงสว่าง 0.00 0.00 สำนักงานเขตสาทร 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
150 0.0.0. .. 2564 ปรับปรุงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 14 กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางความเจริญที่สำคัญในด้านต่างๆ ทำให้มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมีทังประชาการที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ และยังมีประชากรแฝงที่เดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาทำงาน กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานหนึ่ง มีหน้าที่หลักคือให้บริการและแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่ประชาชนทั้งปัญหาด้านการจราจร และขนส่ง ปัญหาด้านสาธารณูปโภค ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ปัญหาทุกอย่างจะแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อที่จะสามารถตอบสนองตามความต้องการและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้ สำนักงานเขตสาทร เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความใกล้ชิดกบประชาชนและรองรับปัญหาในทุกๆ ด้าน มีหน้าที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่และปฏิบัติภารกิจตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลรักษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ให้มีสภาพที่พร้อมและสะดวกในการใช้งาน จึงได้มีโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 9.1 สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 9.2 สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน 19,502,000.00 0.00 สำนักงานเขตสาทร 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 35.00
151 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน - ตามที่กรุงเทพมหานคร โดยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นที่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต้องเรียนรู้ภาษาจีน เพื่อก้าวทันโลกสากลยุคปัจจุบัน สามารถนำความรู้มาพัฒนาตนเองและประเทศ ประกอบกับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางของธุรกิจการค้า และภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้ในการติดต่อค้าขาย กรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้เรียนรู้ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อีกหนึ่งภาษา นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ซึ่งสำนักงานเขตสาทรได้ดำเนินการจ้างครูสอนภาษาจีน เพื่อสอนนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน 9.1 นักเรียนสามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 9.2 นักเรียนสามารถนำความรู้ภาษาจีนไปใช้ในชีวิตประจำวันและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 9.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน 300,000.00 0.00 สำนักงานเขตสาทร 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 85.00
152 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กำหนด ให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่าย รายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่ง และได้จัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ จัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ โรงเรียนจะต้องนำงบประมาณที่ได้รับไปบริหารจัดการทุกๆ ด้าน ทั้งค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค และในด้านการจัดการเรียนการสอน แต่สภาพปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินการพัฒนาด้านการศึกษา โดยที่ความคาดหวังของผู้ปกครองในการรับบริการของโรงเรียน ตลอดจน การพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนั้น เพื่อให้งบประมาณที่จัดสรรให้โรงเรียนเพียงพอต่อการดำเนินการ จึงสมควรจัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวเด็กเพิ่มให้กับโรงเรียนที่ได้รับอยู่เดิม 9.1 โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 9.2 ลดภาระค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเรียนการสอนของผู้ปกครอง 522,600.00 0.00 สำนักงานเขตสาทร 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 85.00
153 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย -กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีจะมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุการบาดเจ็บต่าง ๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้ สำนักงานเขตสาทรจึงได้จัดทำโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย โดยจัดให้มีการสอนว่ายน้ำให้นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครของสำนักงานเขตสาทร 9.1 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสาทรมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานทักษะการเอาชีวิตรอดสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ลดการสูญเสียชีวิตและอุบัติเหตุทางน้ำได้ 9.2 เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพแข็งแรง 9.3 นักเรียนเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด 72,200.00 57,200.00 สำนักงานเขตสาทร 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
154 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร - จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลคะแนนมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือและพัฒนาให้โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามสภาพปัญหาของสถานศึกษาและผู้เรียน สำนักงานเขตสาทร เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้ผู้เรียนเป็นผลผลิตทางด้านการจัดการศึกษาสามารถนำความรู้ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ให้สูงขึ้น สำนักงานเขตสาทร จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ขึ้น สำนักงานเขตสาทรประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาหลัก โดยมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2562 อย่างชัดเจน 16,800.00 0.00 สำนักงานเขตสาทร 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 ยกเลิก 35.00
155 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชทานคำขวัญเกี่ยวกับการกีฬา “ชาติไทยเป็นชาตินักรบมาแต่โบราณกาลได้ชื่อว่าเป็นผู้กล้าหาญยืนหยัดต่อสู้อุปสรรคทุกอย่างโดยไม่ยอมถอยทั้งมีความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจผู้แพ้มีจิตใจเป็นนักกีฬาโดยแท้จริงเราทั้งหลายเป็นผู้สืบสายมาแต่บรรพบุรุษจึงสมควรพยายามฝึกฝนตนเองให้มีความเข้มแข็งถึงพร้อมด้วยความเป็นนักกีฬาให้สมกับที่มีเลือดเป็นนักรบและสามารถรักษาความเป็นไทของประเทศชาติ” “สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนักกีฬานั้นคือการเอาชนะใจตนเองและชนะใจของคู่แข่งขันและเช่นเดียวกันชนะใจของผู้ที่มาชมการแข่งขันด้วย” กรุงเทพมหานครได้สนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียนในสังกัดโดยฝึกฝนให้เยาวชนรู้จักการเล่นกีฬามีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬามีความซื่อสัตย์อดทนตรงต่อเวลาเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิต-ประจำวันอย่างสม่ำเสมอ 9.1 ทำให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์มีระเบียบวินัย 9.2 ทำให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 9.3 นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 9.4 นักเรียนมีทักษะในการเล่นกีฬาที่ถูกวิธีและมีน้ำใจนักกีฬา 9.5 นักเรียนมีโอกาสเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 33,100.00 0.00 สำนักงานเขตสาทร 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 ยกเลิก 60.00
156 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร - กรุงเทพมหานคร มีนโยบายชัดเจนที่จะจัดการศึกษาให้เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ชุมชน และความต้องการของเยาวชนเอง โดยจัดให้มีวิสัยทัศน์การศึกษาเป็นเป้าหมาย และแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งระบุตัวชี้วัดและการประเมินมาตรฐานไว้ รวมทั้งใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินของชาติ โดยกลุ่มงานพัฒนาผู้นำลูกเสือและยุวกาชาด นำกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดขึ้นเป็นแกนนำในการพัฒนานักเรียนและให้ลูกเสือ ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำในการปฏิรูปการเรียนรู้เพราะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่สามารถผลิต ให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีของชาติ มีระเบียบวินัย มีการเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งตัวชี้วัดต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ดังนั้น เพื่อพัฒนากิจการยุวกาชาด นำไปสู่การพัฒนานักเรียน มีประโยชน์ในการสร้างวินัย และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนการจูงใจไปสู่การศึกษาที่ดี จึงจัดสมาชิกยุวกาชาดร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย รวมทั้งมีกิจกรรมอื่นๆประกอบการสวนสนาม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง เช่น การรักษาความสะอาด การปลูกต้นไม้ การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมกันทุกโรงเรียน 9.1 สมาชิกยุวกาชาด และผู้บังคับบัญชา มีจิตสำนึกในความรัก เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 9.2 สมาชิกยุวกาชาด และผู้บังคับบัญชา ได้รับความรู้ ทักษะ มีประสบการณ์ และเจตคติที่ดีต่อกิจการยุวกาชาด 9.3 สมาชิกยุวกาชาด และผู้บังคับบัญชา มีระเบียบวินัย ความพร้อมเพรียง ความสามัคคี 9.4 สมาชิกยุวกาชาด และผู้บังคับบัญชา เกิดความภาคภูมิใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนาม และบำเพ็ญประโยชน์ 9.5 ผู้บริหารงานยุวกาชาด ทุกระดับเห็นความสำคัญ และสนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาดในโรงเรียนอย่างจริงจัง 9.6 ผู้บริหารงานยุวกาชาด ทุกระดับสามารถใช้แนวทางในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้ ตามวิสัยทัศน์การศึกษาของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 47,300.00 0.00 สำนักงานเขตสาทร 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 ยกเลิก 20.00
157 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายโครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร มีนโยบายชัดเจนที่จะจัดการศึกษาให้เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ชุมชนและ ความต้องการของเยาวชนเอง โดยจัดให้มีวิสัยทัศน์การศึกษาเป็นเป้าหมายและแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งระบุตัวชี้วัด และการประเมินมาตรฐานไว้ รวมทั้งใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินของชาติ โดยกลุ่มงานพัฒนาผู้นำลูกเสือและยุวกาชาด นำกิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาด ขึ้นเป็นแกนนำในการพัฒนานักเรียน และให้ลูกเสือ ยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำในการปฏิรูปการเรียนรู้ เพราะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสำคัญในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่สามารถผลิตเยาวชนเป็น พลเมืองดีของชาติ มีระเบียบวินัย มีการเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งตัวชี้วัดต่างๆสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กิจกรรม ดังนั้น เพื่อพัฒนากิจการลูกเสือ นำไปสู่การพัฒนานักเรียน มีประโยชน์ในการสร้างวินัย และ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนการจูงใจไปสู่การศึกษาที่ดี จึงจัดลูกเสือ ร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งมีกิจกรรมอื่นๆ ประกอบการเดินสวนสนาม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง เช่น การทำความดี การรักษาความสะอาด การปลูกต้นไม้ การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมกันทุกโรงเรียน 9.1 ลูกเสือ และผู้บังคับบัญชา มีจิตสำนึกรัก และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 9.2 ลูกเสือ และผู้บังคับบัญชา ได้รับความรู้ ทักษะ มีประสบการณ์และเจตคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ สามารถสร้างระเบียบวินัย ความพร้อมเพรียง และความสามัคคี 9.3 ลูกเสือ และผู้บังคับบัญชา เกิดความภาคภูมิใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนาม และการบำเพ็ญประโยชน์ 9.4 ผู้บริหารงานลูกเสือ ทุกระดับเห็นความสำคัญและสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ ในโรงเรียนอย่างจริงจัง สามารถใช้แนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือเป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้ 50,700.00 0.00 สำนักงานเขตสาทร 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 ยกเลิก 50.00
158 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต -กรุงเทพมหานครมีนบายในการสร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและเทียบเท่าระดับสากล มุ่งหวังพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพในประชาคมโลกในปัจจุบัน จึงได้มอบนโยบายให้สำนักการศึกษา จัดทำโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมั่นใจ ได้ตามมาตรฐาน โดยจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบทักษะสัมพันธ์ (ENGLISH INTEGRATED SKILLS) บูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น เช่น สุขศึกษา ศิลปศึกษา และการงานพื้นฐานอาชีพ จัดหลักสูตรเนื้อหาสาระสู่กระบวนการฝึกทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน นักเรียน ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางวิชาการที่สนุกสนาน PLEARN (Play+Learn) การมีส่วนร่วม (Co-Operation) มีความร่วมมือ (Collaboration) ปรับตัวและแก้ปัญหาได้ (Critical thinking) นักเรียนจะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข มั่นใจ นำความรู้ความสามารถไปใช้พัฒนาตนเองได้ดีขึ้น แสวงหาความรู้ มีเป้าหมายการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพ สอดคล้องและรองรับในการพัฒนานักเรียนไทยให้ก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 9.1 นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมีความสุขและมั่นใจ 9.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น 9.3 นักเรียน โรงเรียนมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสองภาษา 816,000.00 0.00 สำนักงานเขตสาทร 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 85.00
159 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคม มีการนำ เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ รวมทั้งการนำเข้าสารเคมีและวัตถุอันตรายชนิดใหม่ๆ มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ ในการผลิต นอกจากนั้นยังมีการอพยพของประชากรเข้ามาหางานทำในเมืองใหญ่ ชุมชนเมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว พื้นที่ส่วนใหญ่แออัดไปด้วยสิ่งปลูกสร้างต่างๆมากมาย เช่น ถนน บ้านเรือน อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ทำให้สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติถูกดัดแปลง แก้ไข และถูกทำลาย เพื่อการดำรงชีพของชุมชนเมือง จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะดิน น้ำ ป่าไม้ และอากาศ ถูกทำลายและเสื่อมโทรมเป็นอย่างมาก สภาพนิเวศน์ ทางธรรมชาติเสียสมดุล ทำให้โอกาสเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและบ่อยครั้งมากขึ้น เช่น การเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ภัยแล้ง ขณะเดียวกันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเพิ่มผลผลิตทางด้านอุตสาหกรรม ทำให้สาธารณภัยที่เกิดมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น แก๊สระเบิด เพลิงไหม้อาคารสูง อุบัติเหตุจากการจราจรและการคมนาคมขนส่ง สารเคมีรั่วไหล ฯลฯ เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดังกล่าวยังเป็นผลให้สังคมที่ปรับตัวไม่ทันมีปัญหาเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาฉกชิงวิ่งราว ลักเล็กขโมยน้อย ปัญหาเพลิงไหม้ในชุมชนแออัด 1.เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตสาทร 2.สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตสาทร มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 352,000.00 314,300.00 สำนักงานเขตสาทร 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 90.00
160 0.0.0. 0.0.0 2564 โครงการการให้บริการสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลด้วยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ online ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางคอแหลม ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อตัว (ช.3) และการร่วมใช้ชื่อสกุล (ช.4) ด้วยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ online เพื่อประโยชน์สำหรับประชาชน เจ้าของรายการหรือผู้มีส่วนได้เสียในการตรวจสอบหรือคัดรับรองสำหรับใช้อ้างอิงในกรณีต่าง ๆ ซึ่งในบางครั้งประชาชนเจ้าของรายการหรือผู้มีส่วนได้เสียไม่ทราบข้อมูลว่าเปลี่ยนไว้ที่ไหน เมื่อไหร่ ทำให้เกิดความยุ่งยาก ล่าช้า และใช้เวลาในการสอบถามและค้นหาข้อมูลจากผู้ร้อง ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางคอแหลม จึงได้จัดทำโครงการการให้บริการสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลด้วยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ online ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งประชาชนที่เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลไว้ที่สำนักทะเบียนอื่น พร้อมทั้งดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาขอสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล เพื่อจะได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจ และความคิดเห็นข้อเสนอแนะ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล ซึ่งถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุดต่อไป 2.1 เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล และได้รับความพึงพอใจสูงสุด 2.2 เพื่อนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาขอสืบค้นข้อมูลทะเบียน ชื่อบุคคลมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2.3 ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชน 3.1 เพื่อให้การบริการสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลแก่ผู้รับบริการ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด (ไม่เกิน 2 นาที/ราย) 3.2 เพื่อติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาขอสืบค้นข้อมูลทะเบียน ชื่อบุคคลให้ได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางคอแหลม 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 90.00
161 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้ในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนได้เรียนรู้ถึงการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในด้านการจัดสวัสดิการสังคม การป้องกัน การบรรเทาปัญหาและการพัฒนาฟื้นฟูแก่ประชาชน ผู้ประสบปัญหา จึงได้จัดทำโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมขึ้น เพื่อประสานการทำงานให้อยู่ในรูปแบบการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนอย่างแท้จริง ประชาชนผู้ใช้บริการในพื้นที่เขตประเวศ ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐ และการสังคมสงเคราะห์ เกิดความพึงพอใจในการให้บริการของเขตประเวศ 1. จ้างอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำสำนักงานเขจประเวศ จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ 1.1 อาสาสมัครวุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 คน (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา 1.2 อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ (วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3) จำนวน 2 อัตรา 2. กลุ่มเป้าหมายทุกระดับได้รับการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ ได้รับสวัสดิการและการสางเสริมพัฒนาอย่างครอบคลุมทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งสามารถเข้าถึงบริการและได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือในกรณีจำเป็นได้รวดเร็ว 3. เกิดเครือข่ายการทำงานด้านสวัสดิการสังคม การให้บริการและการสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ของทุกภาคส่วนของพื้นที่เขตประเวศ 585,140.00 325,452.00 สำนักงานเขตประเวศ 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 90.00
162 0.0.0. .. 2564 โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตประเวศตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ข้างต้น โดยเฉพาะการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถที่นับวันจะถูกลบเลือนหายไปในที่สุด จึงได้จัดทำโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดผลงานและเป็นที่รวบรวมผลงานต่างๆ ของผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ให้แก่เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และคงอยู่ตลอดไป 1. เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา และสืบทอดผลงานที่สร้างสรรค์ให้คงอยู่ตลอดไป 2. ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าของภูมิปัญญาผู้สูงอายุกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและภูมิปัญญาผู้สูงอายุได้รับการคัดเลือกการแสดงผลงานในพื้นที่ ดำเนินงาน 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 รับสมัครและคัดเลือกผลงานของผู้สูงอายุและรวบรวมสู่ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนาอาศัยในกรุงเทพมหานคร ที่มีความรู้ความสามารถตามประเภทสาขาเกษตรกรรม คหกรรม ศิลปกรรม สาธารณสุข ภาษา วรรณกรรม และอื่นๆ กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมความรู้ความสามารถของผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์ ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุ จำนวนทั้งสิ้น 100 คน 10,000.00 0.00 สำนักงานเขตประเวศ 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 ยกเลิก 80.00
163 0.0.0. .. 2564 สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในการที่จะพัฒนาชุมชนของตนให้มีความเจริญก้าวหน้า สมาชิกชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงได้สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 โดยกำหนดอัตราการเบิกจ่ายตามจำนวนบ้านที่มีทะเบียนบ้านของแต่ละชุมชน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร และเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตจอมทองจึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เพื่อให้เป็นแนวทางในการกำหนดกิจกรรมของชุมชน การดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 9.1 คณะกรรมการชุมชนสามารถดำเนินงานการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 9.2 เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ 9.3 ชุมชนในพื้นที่เขตจอมทองมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับชุมชนในพื้นที่เขตจอมทอง จำนวน 48 ชุมชน ตามอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ดังนี้ 1) ชุมชนที่มีจำนวนบ้านไม่เกิน 200 หลัง เบิกจ่ายได้ไม่เกินชุมชนละ 5,000 บาท จำนวน 34 ชุมชน 2) ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 201 - 500 หลัง เบิกจ่ายได้ไม่เกินชุมชนละ 7,500 บาท จำนวน 13 ชุมชน 3) ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 501 หลังขึ้นไป เบิกจ่ายได้ไม่เกินชุมชนละ 10,000 บาท จำนวน 3 ชุมชน 3,570,000.00 1,821,878.00 สำนักงานเขตจอมทอง 2021-01-01 00:00:00 2021-12-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 95.00
164 0.0.0. .. 2564 ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้กำหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน กำหนดให้มีสภาเด็ก และเยาวชนเขต ตามความในมาตรา 24 และให้มีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ตามความในมาตรา 27, 28 และ 29 เพื่อมุ่งเน้นให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม ตลอดจนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน สำนักงานเขตจอมทองได้ดำเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยวาชนเขตจอมทอง พร้อมประชุมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตจอมทอง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนเขตเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เผยแพร่ด้านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ กีฬา อาชีพ และวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นสำนักงานเขตจอมทองจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อเป็นส่วนช่วยในการส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสภาเด็กและเยาวชนเขตจอมทองให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 9.1 เด็กและเยาวชนมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมและมีการแสดงออกในแนวทางที่เหมาะสม 9.2 เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถพัฒนาระบบความคิด และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ส่งผลต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร 1. จัดจ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน ปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 2. จัดกิจกรรมพิเศษ โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปี ในพื้นที่เขตจอมทอง 149,800.00 115,915.00 สำนักงานเขตจอมทอง 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 95.00
165 0.0.0. .. 2564 กิจกรรมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเขตสวนหลวง เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและหน่วยรับงบประมาณสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย เพื่อให้ส่วนราชการในสำนักงานเขตสวนหลวงดำเนินการได้ตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0.00 0.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 60.00
166 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานเขตสวนหลวงโดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 สำนักงานเขตได้กำหนดแผนดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๑ กิจกรรม คือกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับถ่ายโอนมาจากกรมส่งเสริมการเกษตร ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ จำนวน ๕๐ ศูนย์ ในพื้นที่ ๒๖ เขตชั้นนอก ซึ่งสำนักงานเขตสวนหลวงเป็นหนึ่งในจำนวน ๕๐ ศูนย์ของกรุงเทพมหานคร และศูนย์ฯดังกล่าวเป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกรในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการบริการ ณ จุดเดียว เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของสำนักงานเขตสวนหลวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป จึงได้จัดทำโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักพัฒนาสังคมเพื่อใช้ในกิจกรรมของศูนย์ต่อไป 9.1 เกษตรกรมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้น 9.2 เกษตรกรสามารถทำเกษตรแบบพอเพียง จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรกรุงเทพมหานคร เพื่อขับเคลื่อนการให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกร 115,080.00 84,730.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 80.00
167 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา กรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นความสำคัญของลานกีฬาต้านยาเสพติด จึงได้มีนโยบายจัดตั้งลานกีฬาขึ้นในพื้นที่ 50 เขตของกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาและ จัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนปัญหาอื่นๆ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้มีนโยบายให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต จัดตั้งสโมสรกีฬาขึ้นเขตละ ๑ สโมสร รวม 50 สโมสร เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมของลานกีฬาในพื้นที่เขต รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและสนับสนุน ด้านการกีฬาให้กับสำนักงานเขตอีกด้วย ปัจจุบันสำนักงานเขตสวนหลวงมีลานกีฬาในพื้นที่เขต จำนวน 28 ลานกีฬา และเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬาและลานกีฬาของสำนักงานเขตสวนหลวง จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาขึ้น 9.1 เด็ก เยาวชน และประชาชน มีการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้ สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด 9.2 ประชาชนมีการรวมกลุ่มกัน เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ จ้างอาสาสมัครลานกีฬาเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬาและลานกีฬาของสำนักงานเขต จำนวน 28 ลาน และจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาในพื้นที่เขตสวนหลวง 1,535,700.00 1,127,332.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 80.00
168 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน การอ่าน เป็นพื้นฐานของการศึกษาที่เพิ่มพูนความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต ในยุคโลกาภิวัตน์ มีเอกสารสิ่งพิมพ์แหล่งเรียนรู้มากมายที่สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านจึงเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กและเยาวชนที่เป็นนักอ่านจะใช้ภาษาได้ดี ทั้งด้านการพูด การเขียน และการเรียบเรียงความคิด ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้กำหนดประเด็นยุทธ์ศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรม มีเป้าประสงค์ให้คนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นคนดี มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความสามารถ ในการแข่งขัน และมีคุณธรรมจริยธรรม มีการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นและให้มีการปลูกฝังค่านิยมรักการอ่านให้เกิดกับคนไทยจนกลายเป็นวัฒนธรรม สำนักงานเขตสวนหลวงตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการครอบครัวรักการอ่านขึ้น เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน รู้จักแสวงหาข้อมูล รู้จักคิด รู้จักเลือกสรรสารสนเทศที่ดีมีประโยชน์เหมาะแก่การนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต พัฒนาตนเองให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สร้างสรรค์ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างมีความสุข และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ซึ่งจะมีผลนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป 9.1 เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับข่าวสารและความรู้ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 9.2 เด็ก เยาวชนและประชาชนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มมากขึ้น 9.3 มีการสร้างสรรค์ประสบการณ์เครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย 9.4 เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น 9.5 สร้างภาพพจน์ที่ดีในด้านการให้บริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือ ณ บ้านหนังสือในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 6 ครั้ง/แห่ง/ปี 240,000.00 123,000.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2020-10-01 00:00:00 2021-06-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 80.00
169 0.0.0. .. 2564 โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน ในพื้นที่เขตสวนหลวงมีชุมชน 45 ชุมชน บางชุมชนอยู่ริมแม่น้ำ บางชุมชนอยู่ในตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าจัดเก็บขยะมูลฝอยได้ ทำให้มีขยะมูลฝอยตกค้างอยู่ในชุมชนเป็นจำนวนมาก สำนักงานเขตสวนหลวง โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเพื่อเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในชุมชน โดยให้ประชาชนในชุมชน มีส่วนร่วมโครงการ ทำหน้าที่ชักลากขยะในชุมชนของตนออกมาวางไว้ ณ จุดพักขยะ ให้รถเก็บขนมูลฝอยจัดเก็บ ทำให้ชุมชนมีความรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของชุมชนมากขึ้นทำให้การจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตสวนหลวงมีประสิทธิภาพมากขึ้น 9.1 ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบในการรักษา - ความสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชนดีขึ้น 9.2 ลดปัญหาเรื่องขยะตกค้าง 9.3 ชุมชนมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น 9.4 ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะก่อนนำทิ้ง 9.5 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชนในชุมชน ชุมชนแออัดในพื้นที่เขตสวนหลวงที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าจัดเก็บขยะมูลฝอยและได้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 ชุมชน ได้แก่ 1. ชุมชนอัลกุ๊บรอ 2. ชุมชนคลองจวน 3. ชุมชนอัลเอี๊ยะติซอม 4. ชุมชนพัฒนาริมคลองบ้านป่า 5. ชุมชนนาคภาษิต 6. ชุมชนคลองสะแก 7. ชุมชนธรรมานุรักษ์ 8. ชุมชนหัวหมากเกาะกลาง 9. ชุมชนริมคลองหัวหมากใหญ่ 10. ชุมชนหลังสถานีรถไฟหัวหมาก 440,300.00 350,700.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 90.00
170 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม สืบเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี การทอดทิ้งผู้สูงอายุ คนพิการ ฯลฯ แม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุผลในทางปฏิบัติได้ดีเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา การขาดจิตสำนึกที่ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องแก้ไข รวมทั้งการไม่ทราบหรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งการให้บริการและ การช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ สำนักงานเขตสวนหลวง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสังคมสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการสังคม การพัฒนาชุมชนรวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น 9.1 เกิดเครือข่ายการประสานงานและความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทุกพื้นที่เขตของกรุงเทพมหานคร 9.2 ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี การทอดทิ้งผู้สูงอายุและปัญหาสังคมทุกประเภทและทุกระดับลดลง ครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็ง และยั่งยืน 9.3 ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กรุงเทพมหานครให้เป็นสังคมที่อบอุ่นและเอื้ออาทร จ้างอาสาสมัครฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสังคมสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการสังคม การพัฒนาชุมชนรวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 585,200.00 473,286.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 80.00
171 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมฤดูร้อน สถานการณ์ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้เด็กและเยาวชนไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ทำให้ประสบกับปัญหาต่าง ๆ หลายด้าน เช่น ปัญหาความยากจน ขาดการศึกษา มีการมั่วสุมแหล่งอบายมุข เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติด ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นเหตุให้เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในชุมชนแออัดที่ประสบปัญหาเหล่านี้จะถูกปล่อยปละละเลย ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เฝ้าระวัง ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษา ทำพฤติกรรมสิ่งที่ผิดกฎหมาย สำนักงานเขตสวนหลวง จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมฤดูร้อน เพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักเสียสละ มีวินัยต่อตนเองและผู้อื่น เกิดทักษะในการพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ เสริมสร้างการมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาชุมชน ตลอดจนเป็นเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ๙.๑ ประชาชนได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักเสียสละ รักษา-ระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีความสำนึกในหน้าที่ของตนเอง ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ ๙.๒ ประชาชนได้รับแนวคิด ความรู้ และประสบการณ์จากการอบรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ในด้านต่าง ๆ และส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ๙.๓ ประชาชนได้รับการส่งเสริมในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ๙.๔ ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด จัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตสวนหลวง 730,000.00 0.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-01-01 00:00:00 2021-05-31 00:00:00 ยกเลิก 10.00
172 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ตามหลักการพื้นฐานของการพัฒนาชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้โดยมีความเชื่อมั่นในความสามารถ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ที่มีความต้องการที่จะได้รับการพัฒนาทุกๆ ด้าน กิจกรรมการพัฒนาชุมชน จึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนภายในชุมชนเป็นสำคัญ เพื่อที่จะได้เป็นพลังชุมชนในการสร้างสรรค์ให้ชุมชนได้รับการพัฒนา สมดังเจตนารมย์ และความต้องการของชุมชนต่อไป สำนักงานเขตสวนหลวง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีภาระหน้าที่โดยตรง ในการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้ชุมชนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัยและจิตใจ โดยมีแกนนำชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการชุมชนเป็นตัวแทนในการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาชุมชนโดยมีชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ แบ่งเป็นชุมชนขนาดเล็ก 2๘ ชุมชน และชุมชนขนาดกลาง 1๗ ชุมชน รวม 45 ชุมชน ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสามารถบริหารจัดการชุมชนได้อย่างคล่องตัว เกิดการพัฒนากลุ่มในลักษณะองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อช่วยเอื้อต่อการพัฒนาชุมชนสังคมต่อไป จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนขึ้น ๑๐.๑ การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนมีความคล่องตัว สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็ง ๑๐.๒ การพัฒนาชุมชนประสบผลสำเร็จตรงกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ๑๐.๓ พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน ให้สามารถดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริม การพัฒนาชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชนในชุมชน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนมีความคล่องตัว สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็ง ของชุมชนในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 45 ชุมชน 3,210,000.00 1,166,925.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 80.00
173 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สืบเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาการทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี การทอดทิ้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ แม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุผลในทางปฏิบัติได้ดีเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา การขาดจิตสำนึกที่ตระหนัก ถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องแก้ไข รวมทั้งการไม่ทราบหรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งการให้บริการ และการช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ ด้วยเหตุนี้กรุงเทพมหานครจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสระดับเขต ให้เป็นศูนย์อำนวยการในระดับพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงานศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ได้เรียนรู้ถึงการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม สำนักพัฒนาสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ จัดสวัสดิการสังคม การป้องกัน การบรรเทาปัญหาและการพัฒนาฟื้นฟูแก่ประชาชนผู้ประสบภาวะยากลำบากดังกล่าว ได้มีแนวทางการปฏิบัติงาน มีรูปแบบการทำงานร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมในสำนักงานเขตและสำนักต่าง ๆ ผ่านทางศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในระดับเขต 9.1 เกิดเครือข่ายการประสานงาน และความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร 9.2 ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี การทอดทิ้งผู้สูงอายุ และปัญหาสังคมทุกประเภทและทุกระดับลดลง ครอบครัวมีความเข้มแข็ง 9.3 ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กรุงเทพมหานครให้เป็นสังคมที่อบอุ่นและเอื้ออาทร จ้างอาสาสมัครฯ ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสระดับเขต เขตสวนหลวง 514,600.00 406,997.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 80.00
174 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันได้พุ่งตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ สินค้าอุปโภค และบริโภคแม้แต่ค่าบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างขึ้นราคา ทำให้ครอบครัวที่มีฐานะยากจนและปานกลางได้รับความเดือดร้อน เป็นอย่างยิ่ง จำเป็นต้องหารายได้มาเพื่อให้พอเพียงต่อรายจ่ายในครัวเรือน การจัดกิจกรรมฝึกวิชาชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรี จึงมีความสำคัญอันจะเป็นการช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ ให้แก่ครอบครัวและผลักดันเครือข่ายกลุ่มสตรีเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดภายใน และตลาดภายนอกประเทศ ดังนั้น เพื่อพัฒนาให้ชุมชนมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตสวนหลวง ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการฝึกวิชาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี และประชาชนที่สนใจในเขตสวนหลวง 9.1 ประชาชนสามารถพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับสู่ตลาดสากล ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค 9.2 ประชาชนได้รับความรู้ มีทักษะวิชาชีพต่าง ๆ ที่เข้ารับการฝึกอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 9.3 ประชาชนมีอาชีพเสริม จัดกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตสวนหลวง 98,200.00 62,200.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2020-12-01 00:00:00 2021-08-31 00:00:00 กำลังดำเนินการ 70.00
175 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริ ให้พสกนิกรชาวไทยยึดถือแนวทางการดำรงชีวิตตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง” โดยคำนึงถึงความพอดี และความพอประมาณอย่างมีเหตุผล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้อยู่ดีมีสุข ซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้น้อมนำแนวพระราชดำริดังกล่าวมากำหนดเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งโอกาส ทุกคนตั้งตัวและเติบโตได้ โดยกำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สินขึ้น เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำประชาชนให้รู้จักการวางแผนทางการเงิน การบริหารจัดการรายได้ของตนเองหรือครอบครัว ส่งเสริมวินัยในการออม แนะนำช่องทางการเพิ่มคุณค่าของการออม สำนักงานเขตสวนหลวง จึงได้จัดทำโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่เขตสวนหลวงให้ร่วมใจกันดำเนินปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจัดทำบัญชีรายรับ –รายจ่ายของตนเองและครอบครัว เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ๙.๑ ประชาชนในชุมชนร่วมกันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และนำพระราชดำรัสมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติมาดำรงชีวิต โดยการจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายตนเอง และครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ๙.๒ ประชาชนในชุมชน รู้จักใช้เงินอย่างมีคุณค่า รู้จักเก็บออม มีวินัยทางการเงินเมื่อถึง ยามจำเป็นต้องใช้เงิน จะได้พึ่งพาตนเองได้ และเป็นตัวอย่างการออมที่ดีแก่เยาวชนต่อไปในอนาคต จัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาชนในชุมชน รู้จักใช้เงินอย่างมีคุณค่า รู้จักเก็บออม มีวินัยทางการเงินเมื่อถึงยามจำเป็นต้องใช้เงิน จะได้พึ่งพาตนเองได้ และเป็นตัวอย่างการออมที่ดีแก่เยาวชนต่อไปในอนาคต 20,000.00 10,000.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-04-01 00:00:00 2021-06-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 80.00
176 0.0.0. .. 2564 ศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร เนื่องด้วยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ ทรงมีรับสั่งเกี่ยวกับธนาคารสมอง โดยการนำผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้วที่มีความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น การวิจัยหรือการพัฒนาด้านต่างๆ เป็นตัวกลางประสานเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ โดยนำความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญสามารถถ่ายทอดภูมิความรู้จากผู้อาวุโสสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์แก่สังคม สำนักงานเขตสวนหลวง จึงได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มาจัดทำโครงการเกี่ยวกับธนาคารสมอง โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส การดำเนินการในเชิงพัฒนาเน้นกลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่ต้องจัดสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสมตรงกับปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ ตลอดจนการสนับสนุน การให้ขวัญกำลังใจและสนับสนุนเครือข่ายองค์ผู้สูงอายุในพื้นที่เขต การจัดทำคลังสมอง คลังปัญญา และการรวบรวมภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์และสืบทอด เป็นผลงานสร้างสรรค์ของกลุ่มผู้สูงอายุพร้อมเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบนั้นเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ภาครัฐควรให้ความสนใจ สำนักงานเขตสวนหลวง เห็นความสำคัญถึงบทบาทของผู้สูงอายุ จึงจัดทำโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อประโยชน์แก่เยาวชนรุ่นหลังสืบต่อไป 9.1 ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตสวนหลวงในสาขาต่างๆ ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณชน อันจะเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุนำความรู้และประสบการณ์มามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 9.2 องค์กรต่างๆ ในสังคมเห็นความสำคัญในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและบทบาท ผู้สูงอายุในการพัฒนาสังคม 9.3 ส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองผู้สูงอายุ คัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จำนวน 1 ภูมิปัญญา ในพื้นที่เขตสวนหลวง 10,000.00 10,000.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
177 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของผู้คนในแต่ละท้องถิ่น เผยแพร่แก่ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในการที่จะพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม โดยปัจจุบันได้ดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครแล้วทั้งสิ้น 26 แห่ง ใน 24 พื้นที่ เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงได้มอบภารกิจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครให้เขตพื้นที่รับผิดชอบบริหารจัดการต่อไป สำนักงานเขตสวนหลวง มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่วัดปากบ่อ ซอยอ่อนนุช 35 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง เพื่อให้การดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการรองรับการเข้าเยี่ยมชมของประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป ทั้งด้านกายภาพ และองค์ประกอบด้านความรู้ จึงได้จัดทำโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อใช้ในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง ให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่เขตสวนหลวงต่อไป 9.1 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีความพร้อมในการรองรับการเข้าเยี่ยมชมของประชาชน นักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป ทั้งด้านกายภาพ และองค์ประกอบด้านความรู้ เพื่อให้การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 9.2 เป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถิ่น 9.3 ประชาชนมีความเข้าใจ ใกล้ชิด ผูกพันกับวัฒนธรรมและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง ดำเนินการจ้างอาสาสมัครประจำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตสวนหลวง และจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 286,600.00 39,703.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 80.00
178 0.0.0. .. 2564 โครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาให้ถนน ตรอก ซอย ที่มีการก่อสร้างในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตสวนหลวง ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับการซ่อมแซมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาให้ถนน ตรอก ซอย ที่มีการก่อสร้างในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตสวนหลวง ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 2,000,000.00 1,948,512.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2020-10-01 00:00:00 2021-07-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
179 0.0.0. .. 2564 ปรับปรุงซอยรามคำแหง 3/1 ถนน ตรอก ซอย ที่มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณ ปรับปรุงซอยรามคำแหง 3/1 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่เขต ปรับปรุงซอยรามคำแหง 3/1 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 6,893,000.00 0.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 41.00
180 0.0.0. .. 2564 โครงการสถานประกอบการสีขาว ตามที่ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ สำนักงานเขตสวนหลวงจึงดำเนินการโครงการนี้โดยเริ่มจาก สถานประกอบการในพื้นที่สำนักงานเขตสวนหลวง จำนวน 20 แห่ง 1. เพื่อให้สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการตราวจปัสสาวะหาสารเสพติด 2. เพื่อป้องกันปัญหาพนักงานใช้สารเสพติดในขณะปฏิบัติงาน 1. สถานประกอบการในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 20 แห่ง ได้รับการตรวจหาสารเสพติด 2. จำนวนพนักงานของสถานประกอบการที่เข้าตรวจไม่พบสารเสพติด คิดเป็นร้อยละ 80 0.00 0.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 95.00
181 0.0.0. .. 2564 กิจกรรมตรวจสอบสถานบริการและสถานบันเทิงในพื้นที่เขตสวนหลวง ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีการกำหนดนโนยบายด้านความปลอดภัย โดยกำหนดภารกิจการสั่งปิดสถานบริการที่ฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่และปลอดภัย สำนักงานเขตสวนหลวงจึงได้จัดทำโครงการ/กิจกรรมตรวจสอบสถานบริการและสถานบันเทิงในพื้นที่เขตสวนหลวงเพื่อความปลอดภัยและน่าอยู่ในพื้นที่เขตสวนหลวง 1. เพื่อให้พื้นที่เขตสวนหลวงมีความปลอดภัยในเรื่องการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามแบบที่กฎหมายกำหนด 2.เพื่อให้ส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกวดขันและจัดระเบียนสถานบันเทิงในพื้นที่ 1.ดำเนินการตรวจสถานบริการในพื้นที่เขตสวนหลวงให้สถานบริการมีมาตรฐานตามอาคารเสี่ยงภัยตามที่กฎหมายกำหนด 2. มีแผนการตรวจ 1 แผน 3. ดำเนินการตรวจสอบตามแผนที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 95.00
182 0.0.0. .. 2564 บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครในปี 2563 (5 มกราคม – 20 มิถุนายน 2563) พบว่าผู้ป่วยสะสมจำนวน 1,515 ราย อัตราป่วย 26.74 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้เสียชีวิต โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 5 - 14 ปี รองลงมา ได้แก่กลุ่มอายุ 15 - 34 ปี และ 0 - 4 ปี ตามลำดับ ซึ่งโรคไข้เลือดออกยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวมซึ่งโรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แออัด วิถีชีวิต และการเคลื่อนย้ายของประชากร ทำให้ไม่สามารถจัดการกับภาชนะแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ตามเป้าหมาย การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงมีความสำคัญ และสอดคล้องกับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ได้มีการรับรองมติ“สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน” เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาเรื่องไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน เริ่มจากในครัวเรือน ชุมชน หน่วยงาน ทำทุกคน ทำทุกที่ จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ องค์กรชุมชน สังคม ครอบครัวและบุคคล โดยนำแนวทางจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักของประชาชน ผู้บริหารองค์กร และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตสวนหลวง ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น โดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป 9.1 สำนักงานเขตสวนหลวงมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ทุกระดับ ซึ่งส่งเสริมให้ดำเนินงานด้านควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 9.2 ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย สามารถนำความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับโรคติดต่อที่นำโดยยุงลายสามารถปฏิบัติตนและจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ถูกต้อง เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 9.3 ชุมชนในพื้นที่เขตสวนหลวง เป็นพื้นที่ปลอดยุงลาย หรือมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มมากขึ้น ประชาชนลดความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค 9.4 การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง 9.5 มีนวัตกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน 1 ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนที่จดทะเบียนจำนวน 45 ชุมชน 2 ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่จดทะเบียน จำนวน 45 ชุมชน ให้มีค่า HI อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด 317,000.00 0.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 95.00
183 0.0.0. .. 2564 กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ การสูบบุหรี่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งต่อผู้สูบและบุคคลรอบข้าง ที่ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆ ที่สร้างความสูญเสียทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2561 พบว่า ทั่วประเทศมีประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ ๑0.๗ ล้านคน เป็นผู้สูบบุหรี่ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ 1.2 ล้านคน ผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญกับบุคคลที่อยู่บริเวณใกล้เคียง และก่อให้เกิดโรคร้ายกับผู้ที่ได้รับควันบุหรี่ด้วย พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีการจำกัดวิธีการจำหน่าย กำหนดอายุผู้ซื้อ กำหนดสถานที่ห้ามจำหน่ายยาสูบ ห้ามโฆษณา และกำหนดให้มีเขตปลอดบุหรี่ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติที่กำหนดเป้าหมาย กิจกรรม การดำเนินงานและตัวชี้วัดไว้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย และการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายให้กับผู้จำหน่ายยาสูบ ประชาชนในพื้นที่ และจัดสภาพแวดล้อมปลอดบุหรี่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะช่วยลดการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชน และลดผลกระทบจากการสูบบุหรี่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ สำนักงานเขตสวนหลวงตระหนักถึงการป้องกันและส่งเสริมให้ประชาชนปลอดภัยจากควันบุหรี่ รวมทั้งคุ้มครองสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ปราศจากควันบุหรี่ จึงจัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ขยายผลการดำเนินงานให้มีความครอบคลุม สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตสวนหลวง ซึ่งจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมที่ทำให้สังคมกรุงเทพมหานครเป็นสังคมที่ปลอดภัยจากควันบุหรี่ ต่อไป 1 ประชาชน ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่เขตสวนหลวงมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานตามแนวทางเขตปลอดบุหรี่ 2 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ได้รับความรู้เพื่อป้องกันการเกิดนักสูบหน้าใหม่ 1 ประชาชน ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่เขตสวนหลวง ได้รับความรู้ในการดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ จำนวน 100 คน 2 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ได้รับความรู้เพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ จำนวน 100 คน 30,000.00 0.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 95.00
184 0.0.0. .. 2564 โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ด้วยกรุงเทพมหานครได้ออกระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได้กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตและศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการ ดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตสวนหลวง ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตสวนหลวงขึ้น 2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัยและภัยทางสังคม 2.2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2.3 เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการด้านความปลอดภัย สนับสนุนค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตสวนหลวงที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตสวนหลวง วันละ 2 พลัด ๆ ละ 2 คน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 352,000.00 83,600.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 95.00
185 0.0.0. 0.0.0 2564 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กำหนดให้การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) ซึ่งกำหนดให้สำนักงานเขต ดำเนินการผลิตนวัตกรรมของหน่วยงานและสามารถนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อมุ่งสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อดำเนินการผลิตนวัตกรรมของหน่วยงานและสามารถนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ตามคำรับรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลิตนวัตกรรม จำนวน 1 ชิ้น 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางแค 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 90.00
186 0.0.0. 0.0.0 2564 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ การเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด การจัดกระบวนการเรียนรู้ จึงคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้ จึงถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว เพราะสื่อการเรียนรู้ช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียนให้มีความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว การสนับสนุนให้ครูได้ผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร และได้มาตรฐานจึงมีความจำเป็น และเพื่อให้ครูมีสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งเป็นแนวทางให้การผลิตสื่อฯ ของครูในโรงเรียนเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม สำนักงานเขตสะพานสูงตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการนี้ขึ้น 1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ นำนวัตกรรม หรือ สื่อ หรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้สร้างสรรค์ผลงานต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ 2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างความรู้และสร้างสรรค์ชิ้นงานต่างๆ ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเองได้ 1 ด้านปริมาณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงทุกโรงเรียนมีการผลิตสื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆ ตามขนาดของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 3 ผลงาน โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 2 ผลงาน และโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาด 1 ผลงาน เช่น สื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์ ประเภทหลายมิติ วิดิทัศน์เพื่อการศึกษา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ฯลฯ 2 ด้านคุณภาพ นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะในการสร้างผลงานการเรียนรู้และทักษะในการใช้นวัตกรรม/สื่อ/เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพ 78,600.00 52,400.00 สำนักงานเขตสะพานสูง 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 75.00
187 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ในปัจจุบันสาธารณภัยและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น การเกิด สาธารณภัยแต่ละครั้งมักสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของชาติเป็นอย่างมาก ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ได้เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม โดยกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดรวมถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจัดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือทางราชการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะเห็นว่าที่ผ่านมาอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน เป็นผู้มีบทบาทอย่างสำคัญที่เข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการระงับยับยั้งมิให้สาธารณภัยที่เกิดขึ้น สร้างความเสียหายรุนแรง โดยเข้ามามีส่วนช่วยเหลือทางราชการตั้งแต่ก่อนที่สาธารณภัยจะเกิดขึ้นไปจนกระทั่งถึงขั้นบูรณะฟื้นฟูหลังจากสาธารณภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว สำนักงานเขตวังทองหลางได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมาแล้วจำนวน 13 รุ่น และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่สมาชิก อปพร. จึงกำหนดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรทบทวนขึ้น 1 เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบ 2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่สมาชิก อปพร. และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานร่วมกัน 1 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ อปพร. เขตวังทองหลาง 2 ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) จำนวน 50 คน 41,500.00 0.00 สำนักงานเขตวังทองหลาง 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 ยกเลิก 37.00
188 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในปัจจุบันมีการเกิดสาธารณภัย ทั้งที่เป็นภัยธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์โดยตรง สร้างความสูญเสียทางร่างกายและทรัพย์สินในแต่ละครั้งเป็นจำนวนมาก ซึ่งสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องได้รับการบรรเทาและการป้องกันได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ แต่กำลังเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐมีไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการเข้าระงับสาธารณภัยต่างๆ ซึ่งการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ผ่านมามิได้มีค่าตอบแทนใดๆ สำนักงานเขตวังทองหลาง ได้เล็งเห็นความสำคัญของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้มีระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2554 จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวังทองหลางขึ้น เพื่อเป็นค่าตอบแทนอาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวังทองหลาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวังทองหลาง 1 เพื่อสนับสนุนค่าตอบแทนสำหรับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตวังทองหลางผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุสื่อสารของศูนย์ อปพร.เขตวังทองหลาง 2 เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการของ อปพร.ของศูนย์ อปพร.เขตวังทองหลาง เช่น เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันสาธารณภัย เป็นค่าน้ำมันรถที่ใช้ออกปฏิบัติหน้าที่เฉพาะรถยนต์ของ ทางราชการ และค่าอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับการจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน เป็นต้น 3 เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่เป็นพนักงานวิทยุประจำศูนย์วิทยุสื่อสารของศูนย์ อปพร. เขตวังทองหลาง 1 จัดให้มีพนักงานวิทยุประจำศูนย์วิทยุ จำนวน 2 ผลัด ผลัดละไม่เกิน 2 คน ระหว่างเวลา 16.00 - 24.00 น. และช่วงเวลา 24.00 - 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 2 จัดให้มีค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร.เขตวังทองหลาง และวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 352,000.00 243,200.00 สำนักงานเขตวังทองหลาง 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 90.00
189 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชน และเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงเป็นพื้นที่การค้าและแพร่ระบาด มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด เป็นพื้นที่พักรอเพื่อกระจายยาเสพติดไปยังกลุ่มเครือข่ายผู้ค้า ในพื้นที่ และเป็นทางลำเลียงผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆ และกลุ่มผู้ค้าใช้บ้านเช่า ทาวน์เฮาส์ หรืออาคารชุดสำหรับการกระจายยาเสพติดในพื้นที่ จากข้อมูลมิติในเชิงพื้นที่ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่ประชาชนในชุมชน ต้องช่วยกันดูแล สอดส่องและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชนเพิ่มมากขึ้น กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งมุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสังคม ชุมชนโดยใช้กลไก “ประชารัฐ” ประกอบกับนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรุงเทพมหานครที่ถือว่าปัญหายาเสพติดเป็นมาตรการสำคัญ และเป็นนโยบายหลักด้านมหานครแห่งความปลอดภัย ซึ่งหน่วยงานต้องดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) กำหนดให้มีอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด จำนวนไม่ต่ำกว่า 65,728 คน เพื่อให้เกิดความสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกรุงเทพฯ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดที่ผ่านการอบรมจำนวน 12,527 คน และจะดำเนินการอบรมเพิ่มเติมอีกในปี 2564 จำนวน 2,066 คน รวมทั้งสิ้น 14,593 คน เพื่อเป็นเครือข่ายในการปฏิบัติงานเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด การค้นหาติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด การให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติดที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและในพื้นที่เขตวังทองหลาง ซึ่งสำนักงานเขตวังทองหลาง ถือเป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และปัจจุบันมีอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน จำนวน 149 คน จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาการดำเนินงานให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดขึ้น 1 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่เขตวังทองหลาง กลุ่มเป้าหมาย จำนวนอาสาฯ รายเดิม 149 คน และจำนวนอาสาฯรายใหม่ เพิ่มชุมชนละ 1 คน จำนวน 19 ชุมชน จำนวน 168 คน 45,200.00 0.00 สำนักงานเขตวังทองหลาง 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 ยกเลิก 65.00
190 0.0.0. .. 2564 กิจกรรมความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (องค์ประกอบ 4) โครงการให้บริการที่ดีที่สุด หมายถึง โครงการที่หน่วยงานคิดค้น/พัฒนา/ปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย คล่องตัว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ ภายใต้แนวคิดการยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง โดยพิจารณาจากภารกิจ อำนาจหน้าที่ สภาพปัญหาในการปฏิบัติงาน ความต้องการของผู้รับบริการ หรือประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไข/พัฒนาการให้บริการ หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยนำแนวคิด/เทคนิคทางการบริหารสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม เช่น ระบบการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบ Lean เทคนิคการรื้อปรับระบบงาน (Reengineering) การออกแบบกระบวนการใหม่ (Process Redesign) ฯลฯ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการทำงาน หรือการนำองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จากการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของลักษณะการบริการที่หน่วยงานนั้นๆ ต้องการพัฒนา 1.เพื่อพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ 2.เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร 1.ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการเพิ่มมากขึ้น 2.องค์กรมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน/บริหารจัดการที่รวดเร็วขึ้น 0.00 0.00 สำนักงานเขตวังทองหลาง 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 80.00
191 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน สำนักงานเขตวังทองหลาง ถือเป็นเมืองที่พักอาศัยน่าอยู่ที่มีการเจริญเติบโตของอาคารบ้านเรือนสูง ปัจจุบันประสบกับปัญหาต่างๆ หลายด้าน เช่น ขยะที่มีปริมาณมากขึ้นตามอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร สำนักงานเขตมีหน้าที่ในการให้บริการเกิบขนมูลฝอยในพื้นที่เขต และเพื่อให้การบริการของสำนักงานเขตมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชน จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในการมีส่วนร่วมในด้านการรักษาความสะอาด โดยว่าจ้างอาสาสมัครชักลากขยะในชุมชน เพื่อทำการชักลากขยะมารวมกันไว้ที่ที่พักหรือจุดรวมขยะ 1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนร่วมมือกันแยกขยะก่อนทิ้ง 2. เพื่อให้เกิดการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน 3. เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่กับหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการจ้างอาสาสมัครชักชากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 6 ราย ในชุมชม 6 ชุมชน คือ ชุมชนรามคำแหง 53, ชุมชนวัดตึก, ชุมชนสันประเสริฐ, ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา, ชุมชนไดร์ฟอิน และชุมชนเทพลีลา 179,100.00 0.00 สำนักงานเขตวังทองหลาง 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 80.00
192 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงมีประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยโดยเฉพาะปัญหามูลฝอยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สำนักงานเขตวังทองหลาง ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนลดและแยกมูลฝอย โดยการนำมูลฝอยอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอย 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ โดยนำมาใช้ประโยชน์ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ 2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแปรรูปขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ก๊าซชีวภาพ หรือเป็นอาหารสัตว์ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เป็นผู้ดำเนินการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยตั้งเป้าหมายไว้ในชุมชน, โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรจำนวน 4 แห่ง 50,000.00 0.00 สำนักงานเขตวังทองหลาง 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 80.00
193 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว -ปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้เกิดภัยธรรมชาติขึ้นทั่วโลก สร้างความสูญเสียให้แก่มนุษยชาติอย่างมหาศาล ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ตระหนักและให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดให้เป็นนโนยบายที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ดังนั้น สำนักงานเขตวังทองหลางโดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อม และสวนถนนริมทางเท้าซอยลาดพร้าว 84 ด้วยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ บำรุงรักษา ต้นไม้ให้มีความสวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อยและปราศจากมลพิษทางอากาศ -เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองเจ้าคุณสิงห์ ถนนอินทราภรณ์ ถนนรามคำแหง ๓๙ และถนนศรีวรา เป็นพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม่ประดับ ให้เกิดความสวยงานเป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองเจ้าคุณสิงห์ ถนนอินทราภรณ์ ถนนรามคำแหง ๓๙ และถนนศรีวรา เป็นพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม่ประดับ ให้เกิดความสวยงานเป็นระเบียบเรียบร้อย 500,000.00 0.00 สำนักงานเขตวังทองหลาง 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 80.00
194 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน พัฒนาศักยภาพของคนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตวังทองหลางดได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนงานพัฒนาชุมชน หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของกรรมการชุมชนเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานและการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านอนามัย ด้านสังคมและด้านจิตใจ 1. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของชุมชน 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 3. เพื่อนำงบประมาณที่ได้รับมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตรงตามที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง จำนวน 19 ชุมชน ทุกเดือน 1,500,000.00 640,028.24 สำนักงานเขตวังทองหลาง 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 92.00
195 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาและลานกีฬา กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชนและการพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากมีความเกี่ยวพันและเป็นความต้องการของประชาชนในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งลานกีฬาสำหรับประชาชนกระจายอยู่ในชุมชนทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นที่สถานที่ออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัย นันทนาการ และจัดกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ของประชาชน สำนักงานเขตวังทองหลางได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวและเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับการบริการ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา 1. เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในพื้นที่สำนักงานเขตวังทองหลาง 2. เพื่่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้ลานกีฬาในพื้นที่เขตวังทองหลาง 3. เพื่อเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาปฏิบัติงานในพื้นที่เขตวังทองหลาง 1. เชิงปริมาณ - จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในพื้นที่สำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 1 ครั้ง - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้ลานกีฬา - จ้างอาสาสมัครลานกีฬาปฏิบัติงานในพื้นที่เขตวังทองหลาง 2. เชิงคุณภาพ - กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมมีความถึงพอในในการดำเนินการโครงการฯ 953,900.00 412,516.00 สำนักงานเขตวังทองหลาง 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 92.00
196 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่คู่มากับสังคมไทยทำให้เกิดเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และเป็นมรดกที่สำคัญ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจแสดงถึงเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรีของไทย ปัจจุบันปัญหาที่ประสบคือการขาดความเอาใจใส่ในวัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญต่าง ๆ อีกทั้ง ยังขาดความซาบซึ้งในเอกลักษณ์ความเป็นไทย หากปล่อยปะละเลยให้เป็นเช่นนั้น อนาคตความเป็นไทยคงสูญสิ้่น ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนตัองร่วมใจอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไว้ สำนักงานเขตวังทองหลางได้เล็งเห็นความสำคัญของประเพณีและวันสำคัญต่าง ๆ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมตามประเพณีและวันสำคัญขึ้น 1. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของประชาชนหน่วยงานต่าง ๆ 2. เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและให้ความสำคัญกับวันสำคัญของไทย 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ ประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม 4. เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จัก 5. เพื่อส่งเสริมสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและตระหนักถึงคุณค่าที่จะรักษาไว้ให้คงอยู่ กำหนดจัดกิจกรรม 6 กิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ เด็ก เยาวชน นักเรียน ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน สภาวัฒนธรรมเขต ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาขนทั่วไป และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต 1. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 2. กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 3. กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2564 4. กิจกรรมหล่อเทียน - ถวายเทียนพรรษา 5. กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2564 6. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 500,000.00 160,175.00 สำนักงานเขตวังทองหลาง 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 92.00
197 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สำนักงานเขตวังทองหลาง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้เล็งเห็นความสำคัญในการระดมความร่วมมือและการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผู้ประสบภาวะความเดือดร้อน จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อสนับสนุนบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์ของศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส และการดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน ดำเนินการจ้างบุคลากรสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เขตวังทองหลาง จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ (นักสังคมสงเคราะห์) วุฒิปริญญาตรี 2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3. อาสาสมัครช่วยนักสังคมสงเคราะห์ วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 4. อาสาสมัครคนพิการประจำสำนักงานเขต วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 514,600.00 326,923.00 สำนักงานเขตวังทองหลาง 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 92.00
198 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ตามที่กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายที่จะพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการคิดและสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ตามหลักการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน ภาคเอกชนให้การช่วยเหลือ ซึ่งจะทำให้แก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชนในชุมชน และเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข็มแข็. สามารถพึ่งพาตนเองได้ 1. เพื่อให้งานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตวังทองหลางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ดำเนินกาจั้างอาสาสมัครเจ้าหน้าาที่ปฏิบัติงาน ประจำพื้นที่ จำนวน 4 อัตรา ได้แก่่ 1. อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา 2. อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 อัตรา 585,200.00 471,859.00 สำนักงานเขตวังทองหลาง 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 92.00
199 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร ภูมิปัญญาเป็นองค์ความรู้ของประชาชนที่มีการสั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษและสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งโดยเกิดจากการเรียนรู้ ทักษะ ความเชื่อ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในชุมชนที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง "ผู้สูงอายุ"เป็นผู้สั่งสมความรู้และประสบการณ์อันดีงามจากผู้อาวุโสสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อให้คนรุ่นใหม่นำภูมิปัญญาเหล่านั้นมาป้องกันและแก้ไขปัญหาของชุมชน รวมทั้งพัฒนาและปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน จึงอาจกล่าวได้ว่า "ผู้สูงอายุ" เป็นศูนย์รวมของภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาไทย สำนักงานเขตวังทองหลางในฐานะหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานครตระหนักดีว่าผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของสังคม จึงได้คัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุสในพื้นที่เขตเข้าร่วมโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองกรุงเทพมหานคร และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของประชาชนในกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคคลเหล่านี้ 1. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของผู้สูงอายุให้สาธารณชนได้ทราบ 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดผลงานภูมิปัญญาในท้องถิ่น 3. เพื่อให้เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมสืบค้นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่ารวบรวมเป็นคลังสมองของเขตวังทองหลาง 1. เชิงปริมาณ - จัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญา จำนวน 1 วัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน - ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1 ภูมิปัญญา 2. เชิงคุณภาพ - กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ 10,000.00 0.00 สำนักงานเขตวังทองหลาง 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 92.00
200 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน บ้านหนังสือหรือห้องสมุด คือ ชุมคลังทางปัญญาของชุมชนและเป็นสัญลักษณ์ของความใฝ่รู้ของผู้คนในสีงคมนั้น ๆ ดังนั้นห้องสมุดที่ดีจึงควรเป็นห้องสมุดที่สามารถตอบสนองต่อการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้มากที่สุด นอกจากนี้ยังต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน การรู้จักคิด รู้จักเลิอกสรรสารสนเทศที่ดีมีประโยชน์เหมาะแก่การนำไปใข้ในการดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาแบะการเรียนรู้สร้างสรรค์ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเป็นการดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในกรุงเทพมหานคร ให้ดีขึ้น และได้ตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานซึ่ีงจะนำผลไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป 1. เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์เครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย 2.ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้มีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า 3. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 4. เพื่อส่งเสริมภาพพจน์ด้านการให้บริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 1. เชิงปริมาณ - จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ณ บ้านหนังสือ 2 แห่ง ๆ ละ 8 ครั้ง ๆละ 50 คน 2. เชิงคุณภาพ - เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ 80,000.00 108,000.00 สำนักงานเขตวังทองหลาง 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
201 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง สำนักงานเขตวังทองหลางจึงได้จัดทำโครงการรุ้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชิวิตมั่นคงโดยจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการออม ตรวจสุขภาพทางการเงินและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินให้กับประชาชนรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด รู้จักเก็บออมไว้ใช้จ่ายยามจำเป็นและขจัดปัญหาความยากจนให้กับประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลางอย่างยั่งยืนต่อไป 1. เพื่อรณรงค์ด้านการออม และตรวจสุขภาพทางการเงิน 2. เพื่อเผยแพร่ความรุ้ด้านการสร้างวินัยทางการเงิน การออมเงิน และให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมการออม ส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนให้กับประชาชน จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการออม การตรวจสุขภาพทางการเงินและให้คำปรึกษาเกี่ยกับการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนให้กับประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว จำนวน 8 ครั้ง ๆละ 1 วัน ๆละ 50 คน รวม 400 คน 20,000.00 20,000.00 สำนักงานเขตวังทองหลาง 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 92.00
202 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานเขตวังทองหลาง มีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 ศูนย์ อยู่ในการกำกับดูแลของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ซึ่งในปัจจุบันมีรูปแบบการดำเนินการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในแบบเขตเมืองเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนเป็นที่พักอาศัย แต่ยังมีประชาชนบางส่วนซึ่งเดิมมีอาชีพเกษตรกรยังคงวิถีชีวิตทางการเกษตรอยู่ คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จึงได้วางแนวทางดำเนินการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสภาพเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้พื้นที่ที่จำกัดในการทำการเกษตรเพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาศักยภาพในการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 1. เพื่อจัดให้มีการประชุมแก่คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงกระจายข่าวสารการเกษตรและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ อันจะ เป็นการพัฒนาศูนย์ฯ ให้ก้าวหน้าต่อไป 2. เพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรแบบวิถีพอเพียงในพื้นที่ให้เข้มแข็งและอย่างยั่งยืนเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ล 3. เพื่อส่งเสริมความรู้จากวิชาการเกษตร ให้คำแนะนำที่ปรึกษาการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร 1. เพื่อจัดให้มีการประชุมแก่คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงกระจายข่าวสารการเกษตรและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ อันจะ เป็นการพัฒนาศูนย์ฯ ให้ก้าวหน้าต่อไป 2. เพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรแบบวิถีพอเพียงในพื้นที่ให้เข้มแข็งและอย่างยั่งยืนเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 3. เพื่อส่งเสริมความรู้จากวิชาการเกษตร ให้คำแนะนำที่ปรึกษาการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร 115,100.00 56,880.00 สำนักงานเขตวังทองหลาง 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 92.00
203 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย ปัจจุบันการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย การออกกำลังกายแบบแอโรบิคเป็นการเคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกาย และทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงมากยิ่งขึ้น เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดสู่อวัยวะ ต่าง ๆ ได้ดี สำนักงานเขตวังทองหลาง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนและในพื้นที่เขตวังทองหลาง 1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รู้จักการออกกำลังกายที่ถูกวิธี 2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรง สุขภาพจิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 3. เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ล 4. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ 5. เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง 1. เชิงปริมาณ - จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (แอโรบิค) ในพื้นที่เขตวังทองหลาง จำนวน 10 แห่ง 2. เชิงคุณภาพ - กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการดำเนินโตรงการฯ 861,000.00 219,740.00 สำนักงานเขตวังทองหลาง 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 92.00
204 0.0.0. .. 2564 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ษ.2560 ได้กำหนดให้ทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครจัดตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตขึ้น ซึ่งให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีหน้าที่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งแก้ปัญหาที่อาจมีผลกระทบในทางลบต่อเด็กและเยาวชน โดยมีเป้าหมายส่งเสริมเด็กและเยาวชนในทุกระดับให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน ตลอดจนสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีการแสดงออกที่สอดคล้องกับระดับความรู้ความสามารถซึ่งพัฒนาไปตามวัยของเด็กและเยาวชน สำนักงานเขตวังทองหลางโดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเด็กและเยาวชนอีกทั้งผู้นำเด็กและเยาวชนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน คิดค้นและดำเนินกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกทางความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 1. เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเขตวังทองหลาง 2. เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนเขตวังทองหลางเป็นศูนย์กลางประสานงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเด็กและเยาวชนและผู้นำเด็กและเยาวชนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน คิดค้นและดำเนินกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของกลุ่ม 4. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกทางความคิด และมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 5. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนเขตวังทองหลาง รวมถึงการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนให้มีการแสดงออกในแนวทางที่เหมาะสม เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตวังทองหลางได้มีโอกาสร่วมระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนเขตทุกพื้นที่มีศูนย์กลางในการประสานงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาศักยภาพโดยใช้การเรียนรู้ร่วมกัน 149,800.00 65,574.00 สำนักงานเขตวังทองหลาง 2020-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 92.00
205 0.0.0. .. 2565 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เขต (ทดสอบ) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 55,000.00 0.00 สำนักงานเขตพญาไท 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 10.00
รวม ->205 โครงการ 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0