รายงานสรุปจำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (ระหว่าง ปี 2560 - 2563): ณ วันที่ 06/02/2023 จำนวน 4 โครงการ

[พิมพ์ไฟล์ PDF (ทั้งหมด)]

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บทไอที ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ สถานะโครงการ คืบหน้า (ร้อยละ)
1 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน สำนักงานเขตวังทองหลาง ถือเป็นเมืองที่พักอาศัยน่าอยู่ที่มีการเจริญเติบโตของอาคารบ้านเรือนสูง ปัจจุบันประสบกับปัญหาต่างๆ หลายด้าน เช่น ขยะที่มีปริมาณมากขึ้นตามอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร สำนักงานเขตมีหน้าที่ในการให้บริการเกิบขนมูลฝอยในพื้นที่เขต และเพื่อให้การบริการของสำนักงานเขตมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชน จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในการมีส่วนร่วมในด้านการรักษาความสะอาด โดยว่าจ้างอาสาสมัครชักลากขยะในชุมชน เพื่อทำการชักลากขยะมารวมกันไว้ที่ที่พักหรือจุดรวมขยะ 1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนร่วมมือกันแยกขยะก่อนทิ้ง 2. เพื่อให้เกิดการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน 3. เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่กับหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการจ้างอาสาสมัครชักชากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 6 ราย ในชุมชม 6 ชุมชน คือ ชุมชนรามคำแหง 53, ชุมชนวัดตึก, ชุมชนสันประเสริฐ, ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา,ชุมชนไดร์ฟอิน และชุมชนเทพลีลา 179,100.00 179,100.00 สำนักงานเขตวังทองหลาง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
2 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว - นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมโดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของกรุงเทพมหานครกำหนดให้สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มิติที่ 2.2 พื้นที่สาธารณะมีพื้นที่สีเขียวกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ เป้าประสงค์ที่ 2.2.1 กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเพียงพอ ดังนั้นฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม (ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่คลองทรงกระเทียม ถึงถนนลาดพร้าว เพื่อสร้างทัศนีย์ภาพที่ร่มรื่น สวยงาม สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้ง เป็นหนึ่งในมาตรการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดมลพิษทางอากาศให้กับเขตวังทองหลาง -เพื่อบำรุงรักษา ปรับปรุง ปรับสภาพภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณสวนถนนริมทางเท้าถนนประดิษฐ์มนูธรรม (ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่คลองทรงกระเทียม ถึงถนนลาดพร้าว ให้มีทัศนีย์ภาพที่สวยงาม ร่มรื่น สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น ประชาชนในเขตวังทองหลางเกิดความพึงพอใจ อีกทั้งเป็นหนึ่งในมาตรการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดมลพิษทางอากาศให้กับเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม (ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่คลองทรงกระเทียม ถึงถนนลาดพร้าว เป็นพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม่ประดับ ให้เกิดความสวยงานเป็นระเบียบเรียบร้อย 500,000.00 499,975.00 สำนักงานเขตวังทองหลาง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
3 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงมีประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยโดยเฉพาะปัญหามูลฝอยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สำนักงานเขตวังทองหลาง ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนลดและแยกมูลฝอย โดยการนำมูลฝอยอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอย 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ โดยนำมาใช้ประโยชน์ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ 2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแปรรูปขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ก๊าซชีวภาพ หรือเป็นอาหารสัตว์ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เป็นผู้ดำเนินการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยตั้งเป้าหมายไว้ในชุมชน, โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรจำนวน 4 แห่ง 50,000.00 50,000.00 สำนักงานเขตวังทองหลาง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
4 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2566 กิจกรรม 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงาน (One Platform) ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด 0.00 0.00 สำนักงานเขตวังทองหลาง 2022-10-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 10.00
รวม ->4 โครงการ 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0