รายงานสรุปจำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (ระหว่าง ปี 2560 - 2563): ณ วันที่ 09/02/2023 จำนวน 2 โครงการ

[พิมพ์ไฟล์ PDF (ทั้งหมด)]

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บทไอที ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ สถานะโครงการ คืบหน้า (ร้อยละ)
1 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
.. 2565 กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสำนักงานเขต(สะพานสูง) ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายต้องการพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ทุกสำนักงานเขตรักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ.2563 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 1.รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ.2563 2.พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ.2563 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและติดตามรายงานผลผ่านระบบ BMA Digital Plans 0.00 0.00 สำนักงานเขตสะพานสูง 2021-10-01 00:00:00 2022-10-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
2 0.0.0.
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ –การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
.. 2566 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้(สะพานสูง) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องเร่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี เพื่อการค้นคว้า การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน และการแบ่งปันความรู้กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สามารถคัดกรองข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินข้อมูลได้อย่างเหมาะสม สามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีจริยธรรมทางเทคโนโลยีได้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรม การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสร้างความรู้และสร้างสรรค์ชิ้นงานต่างๆ ผ่านการประยุกต์ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากในชั้นเรียนและจากการศึกษาด้วยตนเองได้ สำนักงานเขตสะพานสูง โดยฝ่ายการศึกษาจึงจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง จำนวน 6 โรงเรียน จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ โดยการใช้สารสนเทศอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ในสังกัดทั้ง 6 โรงเรียน อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถนำนวัตกรรม หรือ สื่อ หรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้สร้างสรรค์ผลงานต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ 2.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างความรู้และสร้างสรรค์ชิ้นงานต่างๆ ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเองได้ 3.1 ด้านปริมาณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงทุกโรงเรียนมีการผลิตสื่อการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ ตามขนาดของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 3 ผลงาน โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 2 ผลงาน และโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 1 ผลงาน เช่น สื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์ ประเภทหลายมิติ วิดิทัศน์ เพื่อการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ฯลฯ 3.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะในการสร้างผลงานการเรียนรู้และทักษะในการใช้นวัตกรรม/สื่อ/เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพ 78,600.00 0.00 สำนักงานเขตสะพานสูง 2022-10-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 30.00
รวม ->2 โครงการ 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0