รายงานสรุปจำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (ระหว่าง ปี 2560 - 2563): ณ วันที่ 06/02/2023 จำนวน 1 โครงการ

[พิมพ์ไฟล์ PDF (ทั้งหมด)]

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บทไอที ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ สถานะโครงการ คืบหน้า (ร้อยละ)
1 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตสายไหม การพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตเพื่อใช้ในการวางแผนและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 0.00 0.00 สำนักงานเขตสายไหม 2022-10-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 90.00
รวม ->1 โครงการ 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0