รายงานสรุปจำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (ระหว่าง ปี 2560 - 2563): ณ วันที่ 09/02/2023 จำนวน 1 โครงการ

[พิมพ์ไฟล์ PDF (ทั้งหมด)]

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บทไอที ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ สถานะโครงการ คืบหน้า (ร้อยละ)
1 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (สำนักงานเขตบางแค) การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดให้การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) ซึ่งกำหนดให้สำนักงานเขต ดำเนินการผลิตนวัตกรรมของหน่วยงานและสามารถนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อมุ่งสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อดำเนินการผลิตนวัตกรรมของหน่วยงานและสามารถนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ตามคำรับรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลิตนวัตกรรม จำนวน 1 ชิ้น 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางแค 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
รวม ->1 โครงการ 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0