รายงานสรุปจำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (ระหว่าง ปี 2560 - 2563): ณ วันที่ 09/02/2023 จำนวน 3 โครงการ

[พิมพ์ไฟล์ PDF (ทั้งหมด)]

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บทไอที ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ สถานะโครงการ คืบหน้า (ร้อยละ)
1 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
.. 2565 ดำเนินการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำฐานข้อมูลและนำเข้าข้อมูลในระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร (District Catalog) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร -รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงาน-พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน 0.00 0.00 สำนักงานเขตวัฒนา 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
2 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
.. 2565 ดำเนินการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดหาวิธีการและรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้หน่วยงานนำเสนอนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ นวัตกรรมเชิงนโยบาย นวัตกรรมการบริการ และนวัตกรรมการบริหาร/องค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สร้างนวัตกรรมเพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จำนวน 1 นวัตกรรม 0.00 0.00 สำนักงานเขตวัฒนา 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
3 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
.. 2566 ดำเนินการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดหาวิธีการและรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้หน่วยงานนำเสนอนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ นวัตกรรมเชิงนโยบาย นวัตกรรมการบริการ และนวัตกรรมการบริหาร/องค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สร้างนวัตกรรมเพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตวัฒนา 0.00 0.00 สำนักงานเขตวัฒนา 2022-10-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 10.00
รวม ->3 โครงการ 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0