รายงานสรุปจำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (ระหว่าง ปี 2560 - 2563): ณ วันที่ 02/02/2023 จำนวน 27 โครงการ

[พิมพ์ไฟล์ PDF (ทั้งหมด)]

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บทไอที ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ สถานะโครงการ คืบหน้า (ร้อยละ)
1 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) ด้วยสภาวการณ์ในปัจจุบัน กรุงเทพมหานครมีความเจริญเติบโตในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงทำให้กรุงเทพมหานครมีจำนวนประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น มีอาคารสถานประกอบการและที่พักอาศัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เมื่อเกิดสาธารภัยต่างๆ เช่น ภัยจากสงคราม ภัยจากการก่อการร้าย การจลาจล การก่อวินาศกรรมต่างๆ รวมทั้งภัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ตลอดจนภัยจากอุบัติเหตุทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ย่อมนำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากมายมหาศาล และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มถี่มากขึ้น สำนักงานาเขตสวนหลวงมีความตระหนักในปัญหาดังกล่าว ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตสวนหลวง (หลักสูตรหลัก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยต่างๆ ดังกล่าว อันอาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนหามาตรการในการป้องกัน การบรรเทา และการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ อย่างมีระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ในการจัดการสสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่และภารกิจเกี่ยวกับงาน อปพร. และแนวทางการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจมีทักาะความสามารถในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อสร้างเครีอข่ายความร่วมมือภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการช่วยเหลือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขต ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนทั่วไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่กำหนด จำนวน 50 คน โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการฯ จำนวน 10 คน รวมเป็น 60 คน 64,100.00 0.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 ยกเลิก 10.00
2 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) สำนักงานเขตสวนหลวงได้ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตสวนหลวง ตามแผนการอบรมเพื่อเป็นกำลังสนับสนุนสำคัญที่เข้าร่วมงานกับเจ้าหน้าที่เขตช่วยเหลืองานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบ สำนักงานเขตสวนหลวงพิจารณาแล้วเห็นว่า สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ผ่านการอบรมในรุ่นต่างๆ ควรที่จะได้รับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ในการนี้ เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตสวนหลวง ได้ซักซ้อมทบทวนการปฏิบัติการและเพิ่มพูนความรู้ให้มีความต่อเนื่องและทันสมัย เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำนักงานเขตสวนหลวงจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสสูตรทบทวน) ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. เขตสวนหลวงให้มีความชำนาญในการวางแผนและการตัดสินใจในสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจริง เพื่อพัฒนาให้เกิดความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานแบบทีมงานของ อปพร. เพื่อส่งเสริมให้เกิดภาวะผู้นำในแต่ละรุ่นประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตสวนหลวง จำนวน 50 คน เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ จำนวน 10 คน 41,500.00 40,800.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
3 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ด้วยกรุงเทพมหานครได้ออกระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได้กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตและศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการ ดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตสวนหลวง ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตสวนหลวงขึ้น 2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัยและภัยทางสังคม 2.2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2.3 เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการด้านความปลอดภัย สนับสนุนค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตสวนหลวงที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตสวนหลวง วันละ 2 พลัด ๆ ละ 2 คน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 352,000.00 292,000.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
4 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 กิจกรรมตรวจสอบสถานบริการและสถานบันเทิงในพื้นที่เขตสวนหลวง ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีการกำหนดนโนยบายด้านความปลอดภัย โดยกำหนดภารกิจการสั่งปิดสถานบริการที่ฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่และปลอดภัย สำนักงานเขตสวนหลวงจึงได้จัดทำโครงการ/กิจกรรมตรวจสอบสถานบริการและสถานบันเทิงในพื้นที่เขตสวนหลวงเพื่อความปลอดภัยและน่าอยู่ในพื้นที่เขตสวนหลวง 1.เพื่อให้พื้นที่เขตสวนหลวงมีความปลอดภัยในเรื่องการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามแบบที่กฎหมายกำหนด 2.เพื่อให้ส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกวดขันและจัดระเบียนสถานบันเทิงในพื้นที่ 1.ดำเนินการตรวจสถานบริการในพื้นที่เขตสวนหลวงให้สถานบริการมีมาตรฐานตามอาคารเสี่ยงภัยตามที่กฎหมายกำหนด 2.มีแผนการตรวจ 1 แผน 3.ดำเนินการตรวจสอบตามแผนที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
5 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 กิจกรรมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเขตสวนหลวง เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและหน่วยรับงบประมาณสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย เพื่อให้ส่วนราชการในสำนักงานเขตสวนหลวงดำเนินการได้ตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 0.00 0.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 90.00
6 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชทานคำขวัญเกี่ยวกับการกีฬา “ชาติไทยเป็นชนชาตินักรบมาแต่โบราณกาลได้ชื่อว่าเป็นผู้กล้าหาญยืนหยัดต่อสู้อุปสรรคทุกอย่างโดยไม่ยอมถอย ทั้งมีความเมตตากรุณา เห็นอกเห็นใจผู้แพ้มีจิตใจเป็นนักกีฬาโดยแท้จริง เราทั้งหลายเป็นผู้สืบสายมาแต่บรรพบุรุษ จึงสมควรพยายามฝึกฝนตนเองให้มีความเข้มแข็ง ถึงพร้อมด้วยความเป็นนักกีฬาให้สมกับที่มีเลือดเป็นนักรบ และสามารถรักษาความเป็นไทของประเทศชาติ” “สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักกีฬานั้น คือ การเอาชนะใจตนเอง และชนะใจของคู่แข่งขัน และเช่นเดียวกันชนะใจของผู้ที่มาชมการแข่งขันด้วย” สำนักงานเขตสวนหลวง ได้สนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียนในสังกัด โดยฝึกฝนเยาวชนให้รู้จักการเล่นกีฬา มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา มีความซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย และห่างไกลยาเสพติดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬามีความสามัคคีในหมู่คณะ และมีระเบียบวินัย เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของเยาวชนให้แข็งแรง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะที่ดีและถูกต้องในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ และส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะทางด้านกีฬา เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่กีฬาระดับชาติ เพื่อการพัฒนาทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่มั่วสุมในอบายมุข เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง ด้านปริมาณ - นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง จำนวน 8 โรงเรียน - ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล เทเบิลเทนนิส เปตอง เซปัคตะกร้อ แบดมินตัน กรีฑา ฟุตซอล และกีฬาอนุบาล ด้านคุณภาพ - นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวงมีโอกาสเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง - นักเรียนรู้จักเล่นกีฬา ตลอดจนได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา 301,200.00 301,200.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
7 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ทักษะสำคัญด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ควรมี นอกจากนักเรียนจะต้องมีความรู้จากเนื้อหาสาระวิชาในห้องเรียนแล้ว นักเรียนจะต้องมีคุณลักษณะอื่นๆ ประกอบกัน ได้แก่ การมีความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ด้วยการต่อยอดความรู้ที่ได้รับจากในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจนสามารถต่อยอดไปสู่การมีอาชีพในอนาคตได้ รวมถึงการเกิดความตระหนักในสิทธิหน้าที่ความเป็นพลเมืองในสังคมไปพร้อมๆกัน ดังนั้น จึงเป็นภาระหน้าที่ของผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาจะต้องพัฒนาจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนในสาระวิชาทั่วไป และการจัดสภาพแวดล้อมที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการทำงาน นำไปสู่การมีชีวิตที่สมบูรณ์ ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นหน่วยงานเผยแพร่ศีลธรรมทางพุทธศาสนาที่วัด มูลนิธิ สมาคม สถานศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งให้การศึกษา อบรม ปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน มีชื่อว่า “ศพอ” เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์นอกระบบโรงเรียน ให้การศึกษาอบรมประชาชนซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียน เข้ามาศึกษาหาความรู้ความเข้าใจตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา แล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข ซึ่งนับได้ว่าเป็นแหล่งสนับสนุน “การพัฒนาคน” สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564 ที่เน้นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาอย่างเด่นชัดต้องการให้เยาวชนและคนทุกวัย มีความรู้คู่คุณธรรม ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว จึงสนับสนุนให้วัดในพื้นที่สำนักงานเขต ที่ยังไม่มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น โดยสำนักการศึกษาจะสนับสนุนเรื่องอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งบุคลากรส่วนหนึ่ง ที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียนและชุมชน ในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพระธรรมวิทยากรและแนวการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในวันอาทิตย์ ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ด้านปริมาณ - สำนักงานเขตสวนหลวง มีศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ คือ ศูนย์พระพุทธศาสนา-วันอาทิตย์โรงเรียนวัดปากบ่อ - นักเรียนโรงเรียนวัดปากบ่อและโรงเรียนพื้นที่ใกล้เคียง มีโอกาสศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ได้ใช้เวลาว่างในวันอาทิตย์ ด้านคุณภาพ - วัด โรงเรียน และชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติ ในชีวิตประจำวันได้ - เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในวันอาทิตย์ ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และจะมีผลพัฒนาการด้านจิตพิสัยสูงขึ้น อย่างเป็นรูปธรรม 402,400.00 70,420.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
8 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาอาหรับ ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารการศึกษา การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และเพื่อประกอบอาชีพ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ได้เรียนเพื่อความรู้ทางด้านการภาษาเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความเข้าใจในความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม และการเมือง ดังนั้น ในฐานะที่เป็นพลเมืองในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร และสาระสำคัญของนโยบาย การสอนภาษาต่างประเทศ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2548 ให้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่ 1 ส่วนภาษาต่างประเทศอื่นสามารถจัดในรูปแบบของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กในกรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีการสอนภาษาต่างประเทศอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนตามความสนใจและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ได้แก่ ภาษาอาหรับ เพราะเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการติดต่อทั้งด้านการค้า สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา จึงควรวางพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอาหรับขึ้น ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การพัฒนานักเรียนด้านภาษาอาหรับมีความต่อเนื่อง สำนักงานเขตสวนหลวงจึงได้ดำเนินโครงการสอนภาษาอาหรับ จำนวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนสุเหร่าใหม่ โรงเรียนหัวหมาก โรงเรียนคลองกลันตัน (มีสุวรรณอนุสรณ์) โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ และโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอาหรับด้วยการสนทนาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน และมีความสุขในการเรียน ด้านปริมาณ - โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาอาหรับ จำนวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนสุเหร่าใหม่ โรงเรียนหัวหมาก โรงเรียนคลองกลันตัน (มีสุวรรณอนุสรณ์) โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ และโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ ด้านคุณภาพ - นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถสื่อสารภาษาอาหรับด้วยการสนทนาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับชั้นเรียน 1,152,000.00 873,600.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
9 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันได้พุ่งตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ สินค้าอุปโภค และบริโภคแม้แต่ค่าบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างขึ้นราคา ทำให้ครอบครัวที่มีฐานะยากจนและปานกลางได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง จำเป็นต้องหารายได้มาเพื่อให้พอเพียงต่อรายจ่ายในครัวเรือน การจัดกิจกรรมฝึกวิชาชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรี จึงมีความสำคัญอันจะเป็นการช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและผลักดันเครือข่ายกลุ่มสตรีเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดภายใน และตลาดภายนอกประเทศ ดังนั้น เพื่อพัฒนาให้ชุมชนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตสวนหลวง ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการฝึกวิชาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี และประชาชนที่สนใจในเขตสวนหลวง -เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน -เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน -เพื่อพัฒนาและเสริมทักษะด้านวิชาชีพต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มสตรีในชุมชนให้สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว -เพื่อส่งเสริมมาตรฐานและยกระดับสินค้าของกลุ่มสตรีในพื้นที่เขตสวนหลวง ให้สามารถแข่งขันกับตลาดสากลได้ -เพื่อสร้างความหลากหลาย ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนารูปแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีจุดเด่นที่สวยงาม มีคุณภาพ ในปริมาณที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค จัดกิจกรรมฝึกวิชาชีพต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 300 คน รวม 6 กิจกรรม โดยการฝึกทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ณ ชุมชนในพื้นที่เขตสวนหลวง 98,200.00 24,000.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
10 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา กรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นความสำคัญของลานกีฬาต้านยาเสพติด จึงได้มีนโยบายจัดตั้งลานกีฬาขึ้นในพื้นที่ 50 เขตของกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาและจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนปัญหาอื่นๆ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้มีนโยบายให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต จัดตั้งสโมสรกีฬาขึ้นเขตละ ๑ สโมสร รวม 50 สโมสร เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมของลานกีฬาในพื้นที่เขต รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนด้านการกีฬาให้กับสำนักงานเขตอีกด้วย ปัจจุบันสำนักงานเขตสวนหลวงมีลานกีฬาในพื้นที่เขต จำนวน 28 แห่ง และเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬาและลานกีฬาของสำนักงานเขตสวนหลวง จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาขึ้น -เพื่อสรรหาอาสาสมัครลานกีฬาช่วยปฏิบัติงานด้านกีฬาในพื้นที่เขตสวนหลวง -เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬาและลานกีฬา -เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เขตสวนหลวง ได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง -เพื่อสนับสนุนนโยบายลานกีฬาต้านยาเสพติดของกรุงเทพมหานคร และรัฐบาล -จัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร ประจำลานกีฬาในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 10 คน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -จัดการแข่งขันกีฬาให้กับลานกีฬาในพื้นที่เขต จำนวน 28 แห่ง มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 1,000 คน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -พัฒนาลานกีฬาในพื้นที่เขตโดยจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับลานกีฬา ในพื้นที่เขต จำนวน 28 แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1,995,600.00 1,657,567.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
11 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สืบเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาการทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี การทอดทิ้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ แม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุผลในทางปฏิบัติได้ดีเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา การขาดจิตสำนึกที่ตระหนัก ถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องแก้ไข รวมทั้งการไม่ทราบหรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งการให้บริการ และการช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ ด้วยเหตุนี้กรุงเทพมหานครจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการด้านเด็กสตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสระดับเขต ให้เป็นศูนย์อำนวยการในระดับพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ได้เรียนรู้ถึงการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม สำนักพัฒนาสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม การป้องกัน การบรรเทาปัญหาและการพัฒนาฟื้นฟูแก่ประชาชนผู้ประสบภาวะยากลำบากดังกล่าว ได้มีแนวทางการปฏิบัติงาน มีรูปแบบการทำงานร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมในสำนักงานเขตและสำนักต่าง ๆ ผ่านทางศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในระดับเขต -ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ และการจัดสวัสดิการสังคมของกรุงเทพมหานคร -ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงาน เขตสวนหลวง -ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน -ส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงานเพื่อจัดบริการด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการแก่เด็กสตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทุกพื้นที่เขต -สร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครในระดับเขตระดับสำนัก รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เชิงปริมาณ - จ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑ อัตรา 2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา 3. อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑ อัตรา 4. อาสาสมัครช่วยคนพิการ จำนวน ๑ อัตรา เชิงคุณภาพ ประชาชนทุกระดับเกิดความสัมพันธ์อันดี มีความมั่นคงและเอื้ออาทรต่อกัน ทั้งภายในครอบครัวระหว่างครอบครัวและชุมชน เกิดเครือข่ายการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน มีระบบการเฝ้าระวังในชุมชน การป้องกัน การแก้ไข และสามารถส่งต่อผู้มีปัญหาหรือได้รับความเดือดร้อน เพื่อสามารถรับบริการสวัสดิการและการสงเคราะห์ช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง 514,600.00 434,256.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
12 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม สืบเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี การทอดทิ้งผู้สูงอายุ คนพิการ ฯลฯ แม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ก็ยังไม่สามารถบรรลุผลในทางปฏิบัติได้ดีเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา การขาดจิตสำนึกที่ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องแก้ไข รวมทั้งการไม่ทราบหรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งการให้บริการและการช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ สำนักงานเขตสวนหลวง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการสังคม การพัฒนาชุมชนรวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น -เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ และการจัดสวัสดิการสังคม ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม -เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน -จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมประจำสำนักงานเขต จำนวน 4 คน -ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกระดับได้รับการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ์ ได้รับสวัสดิการและการส่งเสริมพัฒนาอย่างครอบคลุม ทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งสามารถเข้าถึงบริการและได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือในกรณีจำเป็นอย่างรวดเร็ว -เกิดเครือข่ายการทำงานด้านสวัสดิการ การพัฒนาชุมชน การให้บริการและการสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในทุกภาคส่วนของกรุงเทพมหานคร 585,200.00 547,873.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
13 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานเขตสวนหลวงโดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 สำนักงานเขตได้กำหนดแผนดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๑ กิจกรรม คือกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับถ่ายโอนมาจากกรมส่งเสริมการเกษตร ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ จำนวน ๕๐ ศูนย์ ในพื้นที่๒๖ เขตชั้นนอก ซึ่งสำนักงานเขตสวนหลวงเป็นหนึ่งในจำนวน ๕๐ ศูนย์ของกรุงเทพมหานคร และศูนย์ฯดังกล่าวเป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเองและเป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกรในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริการ ณ จุดเดียว เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของสำนักงานเขตสวนหลวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป จึงได้จัดทำโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักพัฒนาสังคมเพื่อใช้ในกิจกรรมของศูนย์ต่อไป -เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง เป็นศูนย์กลางระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรท้องถิ่นและเกษตรกรในการช่วยเหลือและแก้ปัญหาร่วมกัน -เพื่อพัฒนาการเกษตรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรในพื้นที่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำสำนักงานเขตสวนหลวง จำนวน ๑ ศูนย์ 115,100.00 93,480.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
14 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน การอ่าน เป็นพื้นฐานของการศึกษาที่เพิ่มพูนความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต ในยุคโลกาภิวัตน์ มีเอกสารสิ่งพิมพ์แหล่งเรียนรู้มากมายที่สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านจึงเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กและเยาวชนที่เป็นนักอ่านจะใช้ภาษาได้ดี ทั้งด้านการพูด การเขียน และการเรียบเรียงความคิด ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้กำหนดประเด็นยุทธ์ศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรม มีเป้าประสงค์ให้คนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นคนดี มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน และมีคุณธรรมจริยธรรม มีการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นและให้มีการปลูกฝังค่านิยมรักการอ่านให้เกิดกับคนไทยจนกลายเป็นวัฒนธรรม สำนักงานเขตสวนหลวงตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการครอบครัวรักการอ่านขึ้น เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน รู้จักแสวงหาข้อมูล รู้จักคิด รู้จักเลือกสรรสารสนเทศที่ดีมีประโยชน์เหมาะแก่การนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต พัฒนาตนเองให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สร้างสรรค์ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ซึ่งจะมีผลนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป -เพื่อให้บริการข่าวสารและความรู้ต่างๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์ -ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้มีนิสัยรักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้า -เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์เครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย -ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ -เพื่อส่งเสริมภาพพจน์ ด้านการให้บริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน จัดกิจกรรมพื้นฐาน ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยจัดนิทรรศการและการประกวดต่าง ๆประกอบด้วย ประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดเรียงความ ประกวดเล่านิทาน ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น ตอบปัญหาความรู้ความสามารถทั่วไป เกมส่งเสริมความรู้และเกมเพื่อนันทนาการ สำหรับบ้านหนังสือ จำนวน 6 แห่ง คือบ้านหนังสือธรรมานุรักษ์ บ้านหนังสือวัดปากบ่อ บ้านหนังสือคลองจวน บ้านหนังสืออัลกุ๊บรอ บ้านหนังสือหมู่บ้านเกษมสันต์2 และบ้านหนังสือมัสยิดดารุ้ลอามีน กำหนดจัดกิจกรรม 6 ครั้ง/ปี/แห่ง โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเด็กและเยาวชนในชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 1,800 คน รายละเอียดดังนี้ - บ้านหนังสือธรรมานุรักษ์ กลุ่มเป้าหมาย 300 คน (50 คน X 6 ครั้ง) - บ้านหนังสือวัดปากบ่อ กลุ่มเป้าหมาย 300 คน (50 คน X 6 ครั้ง) - บ้านหนังสือคลองจวน กลุ่มเป้าหมาย 300 คน (50 คน X 6 ครั้ง) - บ้านหนังสืออัลกุ๊บรอ กลุ่มเป้าหมาย 300 คน (50 คน X 6 ครั้ง) - บ้านหนังสือหมู่บ้านเกษมสันต์ 2 กลุ่มเป้าหมาย 300 คน (50 คน X 6 ครั้ง) - บ้านหนังสือมัสยิดดารุ้ลอามีน กลุ่มเป้าหมาย 300 คน (50 คน X 6 ครั้ง)(วัน เวลา และสถานที่ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 240,000.00 97,500.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
15 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของผู้คนในแต่ละท้องถิ่น เผยแพร่แก่ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายของกรุงเทพมหานครในการที่จะพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม โดยปัจจุบันได้ดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครแล้วทั้งสิ้น 26 แห่ง ใน 24 พื้นที่ เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงได้มอบภารกิจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครให้เขตพื้นที่รับผิดชอบบริหารจัดการต่อไป สำนักงานเขตสวนหลวง มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่วัดปากบ่อ ซอยอ่อนนุช 35แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง เพื่อให้การดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการรองรับการเข้าเยี่ยมชมของประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป ทั้งด้านกายภาพ และองค์ประกอบด้านความรู้ จึงได้จัดทำโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อใช้ในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง ให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่เขตสวนหลวงต่อไป -เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ประวัติศาสตร์ความเป็นมา วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น -เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น และตระหนักถึงคุณค่าที่จะรักษาไว้ให้คงอยู่ -เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชน และเป็นคลังปัญญาของคนในท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป -เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับกรุงเทพมหานคร -เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง มีความพร้อมในการรองรับการเข้าเยี่ยมชมของประชาชน นักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป ทั้งด้านกายภาพ และองค์ประกอบด้านความรู้โดยจัดให้มีการบริหารจัดการและการดูแลรักษาทางด้านสถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์และจัดกิจกรรมพิเศษในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 352,100.00 0.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 ยกเลิก 10.00
16 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของคนในสังคมไทย ซึ่งส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีไทย ที่ดีงาม อันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย ได้ถูกเปลี่ยนแปลงหรือหลงลืมไป เนื่องจากคนรุ่นหลังขาดความเข้าใจในวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามอย่างถูกต้อง สำนักงานเขตสวนหลวงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนาน จึงจัดทำโครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามให้ดำรงอยู่ต่อไป เพื่อส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ชุมชน และประชาชนในพื้นที่เขตสวนหลวงที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เผยแพร่และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรมในวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี จำนวน 4 กิจกรรม 500,000.00 120,000.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
17 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ตามหลักการพื้นฐานของการพัฒนาชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้โดยมีความเชื่อมั่นในความสามารถ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีความต้องการที่จะได้รับการพัฒนาทุกๆ ด้าน กิจกรรมการพัฒนาชุมชนจึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ ของประชาชนภายในชุมชนเป็นสำคัญ เพื่อที่จะได้เป็นพลังชุมชนในการสร้างสรรค์ให้ชุมชนได้รับการพัฒนา สมดังเจตนารมย์ และความต้องการของชุมชนต่อไป สำนักงานเขตสวนหลวง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีภาระหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้ชุมชนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัยและจิตใจ โดยมีแกนนำชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการชุมชนเป็นตัวแทนในการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาชุมชนโดยมีชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ แบ่งเป็นชุมชนขนาดเล็ก 2๖ ชุมชน และชุมชนขนาดกลาง 1๙ ชุมชน รวม 45 ชุมชน ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสามารถบริหารจัดการชุมชนได้อย่างคล่องตัว เกิดการพัฒนากลุ่มในลักษณะองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อช่วยเอื้อต่อการพัฒนาชุมชนสังคมต่อไป จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนให้สามารถดำเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีอิสระความต่อเนื่องและมั่นคง เพื่อเป็นค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่นวันสำคัญของชาติ วันสำคัญทางศาสนา วันเด็กแห่งชาติ วันสงกรานต์ เป็นต้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าพาหนะติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็งสามารถดำเนินกิจกรรมการพัฒนา-ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการบริหารจัดการของคณะกรรมการชุมชนในการดำเนินการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ รวมทั้งสิ้น 45 ชุมชน ในปีงบประมาณ 256๕ 3,270,000.00 1,493,791.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
18 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมฤดูร้อน สถานการณ์ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้เด็กและเยาวชนไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ทำให้ประสบกับปัญหาต่าง ๆ หลายด้าน เช่น ปัญหาความยากจน ขาดการศึกษา มีการมั่วสุมแหล่งอบายมุข เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติด ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นเหตุให้เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในชุมชนแออัดที่ประสบปัญหาเหล่านี้จะถูกปล่อยปละละเลย ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เฝ้าระวัง ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษา ทำพฤติกรรมสิ่งที่ผิดกฎหมาย สำนักงานเขตสวนหลวง จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมฤดูร้อน เพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักเสียสละ มีวินัยต่อตนเองและผู้อื่น เกิดทักษะในการพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ เสริมสร้างการมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาชุมชน ตลอดจนเป็นเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจให้มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักเสียสละ รักษาระเบียบวินัย มีความรู้จักสามัคคี มีจิตสำนึกในหน้าที่ของตนเอง ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคน พัฒนาชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และแหล่งมั่วสุมอบายมุข จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมฤดูร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่เขตสวนหลวง โดยการจัดอบรมให้ความรู้จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และห่างไกลยาเสพติดแก่ประชาชน จำนวน 2,400 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน ดังนี้ 1. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมศาสนาอิสลาม จำนวน 23 รุ่น ๆ ละ 100 คน ได้แก่ ชุมชนเอื้ออารีย์ ชุมชนอัลกุ๊บรอ ชุมชนสะและน้อย ชุมชนประสาทศีล ชุมชนดารุ้ลอามีน ชุมชนถนนพระราม 9 พัฒนา ชุมชนอัลเอี๊ยะติซอม ชุมชนเจริญพัฒนาถาวร ชุมชนมุสลิมพัฒนาบ้านป่า มูลนิธิแพสะและน้อย ชุมชนคลองจวน ชุมชนธรรมานุรักษ์ มัสยิดดาริสสลาม ชุมชนหัวหมากเกาะกลาง โรงเรียนมัจลิซุดดีนี โรงเรียน-พัฒนาการหญิงศึกษา โรงเรียนอัดดีนุ่นนะซีฮะห์ โรงเรียนสอนศาสนาริยาดุสซอลีฮีน ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า ชุมชนคลองสะแก ชุมชนพัฒนาริมคลองบ้านป่า ชุมชนแหลมทองพัฒนา และชุมชนวิเศษสุข 2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมศาสนาพุทธ จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 100 คน ได้แก่ ชุมชนหลังวัดปากบ่อ และใกล้เคียง 730,000.00 0.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 ยกเลิก 10.00
19 1.0.2.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
.. 2565 โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศ ทำให้ มีประชากรจากต่างถิ่นต่างพื้นที่เข้ามาพักอาศัยและประกอบอาชีพกันอย่างหนาแน่น จึงส่งผลให้มีปริมาณ มูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันมีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ประมาณ 10,500 ตัน/วัน ซึ่งหากไม่มีมาตรการจัดการที่ดีก็จะส่งผลให้ปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษได้ และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการลดปริมาณมูลฝอยการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตสวนหลวง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลดและแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดและเห็นความสำคัญของ การนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอยออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ขยะสดที่ย่อยสลายได้ เช่น ขยะเศษอาหารจากครัวเรือน เศษผัก เปลือกผลไม้ ฯลฯ 2. ขยะยังใช้ได้หรือขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ ขวดพลาสติก แก้ว ฯลฯ 3. ขยะอันตราย เป็นขยะที่ก่อให้เกิดสารพิษและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น แบตเตอรี่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องยาฆ่าแมลง กระป๋องสีสเปรย์ ฯลฯ 2.1 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ กิ่งไม้ ใบไม้ โดยนำมาใช้ประโยชน์ เช่น หมักทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ นำไปเลี้ยงสัตว์ หมักทำปุ๋ยอินทรีย์ นำไปเลี้ยงไส้เดือน 2.2 เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารที่กรุงเทพมหานครต้องกำจัดและทำลาย 2.3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาสชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด ส่งเสริมให้ประชาชนนำมูลฝอยอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยดำเนินการในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 3.1 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 แห่ง - โรงเรียนวัดใต้ - โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ - โรงเรียนวัดปากบ่อ - โรงเรียนสุเหร่าใหม่ - โรงเรียนหัวหมาก - โรงเรียนคลองกลันตัน - โรงเรียนวัดทองใน - โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ 3.2 สถาบันการศึกษา จำนวน 1 แห่ง - สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น 3.3 โรงเรียนเอกชน จำนวน 2 แห่ง - โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ - โรงเรียนวัดมหาบุศย์ 3.4 ชุมชนในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง - ชุมชนสวนหลวงก้าวหน้า - ชุมชนมิตรไมตรี - ชุมชนธรรมานุรักษ์ - ชุมชนริมคลองหัวหมากใหญ๋ 3.5 ตลาด จำนวน 1 แห่ง - ตลาดเอี่ยมสมบัติ3.6 ประชาชนผู้สนใจทั่วไป 50,000.00 50,000.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
20 0.0.0.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
.. 2565 โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ กรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นศูนย์รวมของความเจริญในทุกด้าน ไม่ว่าด้านการปกครอง การทหาร การเศรษฐกิจและการคลัง การคมนาคมขนส่ง การศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข การท่องเที่ยว จนมีผู้กล่าวว่า “กรุงเทพมหานคร คือ ประเทศไทย” ประกอบกับ มีการอพยพหลั่งไหลของประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ามาตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพ หรือแสวงหาโอกาสในด้านต่างๆ จากการเป็นศูนย์รวมของความเจริญและมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นดังกล่าว กรุงเทพมหานครจึงเป็นมหานครที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากการก่ออาชญากรรมที่นับวันจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรง มีความซับซ้อน และมีจำนวนสถิติการเกิดเหตุที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุข ของประชาชนและถือเป็นภัยอันรุนแรงของสังคม สำนักงานเขตสวนหลวง เป็นหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการส่งเสริมและดูแลให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและเป็นปกติสุข ซึ่งรวมไปถึงการดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากปัญหาอาชญากรรม โดยบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ ในการป้องกันปัญหาดังกล่าว คือ การดูแลและปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม การดูแลและติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ รวมไปถึงการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีความล่อแหลมหรือมีสถิติการเกิดอาชญากรรมบ่อยครั้ง เพื่อเป็นการป้องปราม และตัดโอกาสหรือลดช่องทางในการก่ออาชญากรรม ทั้งนี้ โดยการบูรณาการประสานความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานเขตสวนหลวง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สำนักงานเขตสวนหลวงจึงได้จัดทำโครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ 9.1 ประชาชนมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตในพื้นที่เขตสวนหลวง 9.2 ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต 9.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานสำนักงานเขตสวนหลวงและองค์กรกรุงเทพมหานคร รวมถึงสร้างความสัมพันธ์และความรู้สึกที่ดีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสวนหลวง จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดเสี่ยงวันละ 2 ครั้ง/จุด 0.00 0.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
21 2.1.1.
ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
.. 2565 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 4 คลอง ได้แก่ คลองแสนแสบ คลองพระโขนง คลองตัน และคลองเคล็ด ให้มีสภาพที่สวยงาม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตสวนหลวง ให้มีสภาพที่สวยงาม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตสวนหลวง ให้มีสภาพที่สวยงาม ตามแผนที่กำหนด 0.00 0.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
22 3.0.2.
ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
.. 2565 โครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสวนหลวง ได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน ซึ่งดำเนินการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการชุมชน ในพื้นที่เขตสวนหลวงมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 13 ศูนย์ อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กจำนวน 95 คน เด็กก่อนวัยเรียนที่ใช้บริการกว่า 1,090 คน และมีแนวโน้ม จะขยายจำนวนศูนย์มากขึ้น เนื่องจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ทำให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ต้องประกอบอาชีพนอกบ้าน ไม่มีเวลาที่จะเลี้ยงดูเด็กด้วยตนเอง และไม่สามารถนำเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลได้ โดยเน้นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานของตนเอง ให้มีความพร้อมทั้งด้านจิตใจ อนามัย สังคม ก่อนเข้าสู่ระบบการเรียนต่อไป สภาวะศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน มีความแตกต่างกันไปตามสภาพความจำเป็น ของแต่ละชุมชน หลายแห่งเป็นเพียงบ้านที่อยู่อาศัยของคนในชุมชน ที่มีความเมตตาโอบอุ้มเลี้ยงดูบุตรหลานของเพื่อนบ้าน ในขณะที่อีกหลายแห่งจัดสร้างขึ้นเป็นศูนย์ฯ เด็กโดยตรง คุณภาพและมาตรฐานของศูนย์ฯ เหล่านี้ จึงแตกต่างกันเป็นอันมาก ทั้งนี้รวมถึงสภาพความเจริญของชุมชน สภาพคล่องทางการเงินในการบริหารศูนย์ฯ และคุณภาพของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก สำนักงานเขตสวนหลวง เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นวัยสำคัญที่สุดของชีวิตในการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กต่อไปในอนาคต จึงเห็นควรมีการพัฒนามาตรฐานของศูนย์ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนให้เพียงพอและได้มาตรฐานเดียวกัน ๒.๑ เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนให้มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานคร และเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ๒.๒ เพื่อส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในการดูแลเฝ้าระวังและสามารถประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครและศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเขตสวนหลวง จำนวน 13 ศูนย์ เพื่อพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานในด้านต่างๆ ดังนี้ 3.1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 3.2 ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 3.3 ด้านอาหารสะอาด ปลอดภัย 3.4 ด้านสถานที่สะอาด ปลอดภัย 3.5 ด้านบุคลากร 3.6 ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต 3.7 ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 343,500.00 343,500.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
23 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
.. 2565 กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร หมายถึง ตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารระบุไว้ในคำร้องขอ และได้รับการอนุญาตให้มีการก่อสร้างตามคำร้องขอ ลงจุดแสดงตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารระบุไว้ในคำร้องขอ และได้รับการอนุญาตให้มีการก่อสร้างตามคำร้องขอ ลงจุดแสดงตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารระบุไว้ในคำร้องขอ และได้รับการอนุญาตให้มีการก่อสร้างตามคำร้องขอ 0.00 0.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
24 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
.. 2565 กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ที่บ้านตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักผังเมือง 1. เพื่อสะดวกต่อการค้นหาในการให้บริการประชาชน 2.เพื่อให่การออกเลขหมายประจำบ้านเป็นปัจจุบัน เพื่อลงจุดแสดงตำแหน่งเลขหมายประจำบ้านที่เป็นปัจจุบัน และสะดวกต่อการค้นหาในการให้บริการประชาชน มีการลงจุดแสดงตำแหน่งเลขหมายประจำบ้านที่เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการค้นหาในการให้บริการประชาชน 0.00 0.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
25 5.0.1.
ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
.. 2565 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้กำหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน กำหนดให้มีสภาเด็กและเยาวชนเขต ตามความในมาตรา 24 และให้มีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ตามความในมาตรา 27, 28 และ 29 เพื่อมุ่งเน้นให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม ตลอดจนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน สำนักงานเขตสวนหลวง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ให้แล้วเสร็จตามมติ การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 และตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 กำหนดว่า “เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย” ให้ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย่างสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถที่พัฒนาไปตามวัย เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในการพัฒนากรุงเทพมหานครและประเทศต่อไปสำนักงานเขตสวนหลวง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนเขต รวมไปถึงการรวมกลุ่มของเด็ก และเยาวชนให้มีการแสดงออกในแนวทางที่เหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านเยาวชนกรุงเทพมหานคร และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 เพื่อสนับสนุนเครือข่ายผู้นำเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมพื้นที่เขต และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านเยาวชนกรุงเทพมหานคร และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 3.1 จ้างอาสาสมัครช่วยงานสภาเด็กและเยาวชน 3.2 ดำเนินโครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนเขต 180,000.00 119,868.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
26 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
.. 2565 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของสำนักงานเขตสวนหลวง สำนักงานเขตสวนหลวง ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของสำนักงานเขตสวนหลวง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำฐานข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของสำนักงานเขตสวนหลวง ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ.2556 - 2575) ในการรักษาเสถียรภาพทางการคลังและเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินนโยบายการคลัง ด้านการบริหารจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและงบประมาณที่มีความเป็นเลิศและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว 1. ฐานข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ของสำนักงานเขตสวนหลวง ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 2. การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม 3. จัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ ร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-11-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
27 7.0.2.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
.. 2565 กิจกรรมศูนย์บริหารราชการ ฉับไว ใสสะอาด 1.เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 2.เพื่อปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เพื่อนำผลประเมินการให้บริการไปปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 1.เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 2.เพื่อปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 0.00 0.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
รวม ->27 โครงการ 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0