รายงานสรุปจำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (ระหว่าง ปี 2560 - 2563): ณ วันที่ 08/02/2023 จำนวน 1 โครงการ

[พิมพ์ไฟล์ PDF (ทั้งหมด)]

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บทไอที ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ สถานะโครงการ คืบหน้า (ร้อยละ)
1 1.0.2.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
.. 2565 โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ กรุงเทพมหานคร ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนลดและแยกมูลฝอย โดยการนำมูลฝอยอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอยออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะสดที่ย่อยสลายได้ ขยะที่ยังใช้ได้หรือขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย สำนักงานเขตบางคอแหลม โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารและเศษผักผลไม้ โดยนำมาแปรสภาพให้เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์หรือเป็นอาหารสัตว์ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณมูลฝอยเศษอาหารและเศษผักผลไม้ที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย และช่วยประหยัดงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะเศษอาหาร และเศษผักผลไม้ โดยนำมาทำน้ำหมักจุลินทรีย์ สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก 2 เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด 3 เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยอินทรีย์ และลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 1 ดำเนินการสาธิตการจัดการมูลฝอยให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเอกชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม ดำเนินการอย่างน้อยกลุ่มเป้าหมายละ 1 แห่ง 2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอย ร้อยละ 10 ต่อปี เป็นส่วนหนึ่งของปริมาณที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 3 ประชาชนสามารถนำเศษอาหาร เศษผักผลไม้มาทำเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชน และในครัวเรือนได้ 50,000.00 0.00 สำนักงานเขตบางคอแหลม 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
รวม ->1 โครงการ 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0