รายงานสรุปจำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (ระหว่าง ปี 2560 - 2563): ณ วันที่ 06/02/2023 จำนวน 3 โครงการ

[พิมพ์ไฟล์ PDF (ทั้งหมด)]

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บทไอที ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ สถานะโครงการ คืบหน้า (ร้อยละ)
1 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 โครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีการจัดทำฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานครสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ สำนักงานเขตสาทรได้ตระหนักถึงความสำคัญของฐานข้อมูลที่สำนักงานเขตสาทรจัดทำขึ้น ดังนั้นทางสำนักงานเขตสาทรมีโครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการ และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อไปใช้สนับสนุนในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตได้ สามารถสร้างนวัตกรรมการให้บริการหรือการบริหารจัดการจากชุดข้อมูล จานวน 10 ชุดข้อมูล ที่หน่วยงานเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครอย่างน้อย 1 ผลงานนวัตกรรม 0.00 0.00 สำนักงานเขตสาทร 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
2 0.0.0.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
.. 2565 โครงการเร่งรัดติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ตินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่นรวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 2. จำนวนเงินงบประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 3. งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 5 หมวดรายจ่ายได้แก่ หมวดคำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 1. การเบิกจ่ายงบประมาณทั้ง 5 หมวดรายจ่าย ในปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานเขตสาทร เป็นไปตามเป้าหมายของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 2. การเบิกจ่ายเงินฝ่ายการคลังเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน งบประมาณในภาพรวมตามเกณฑ์ตัวชี้วัดไม่ต่ำกว่าร้อยละ96 0.00 0.00 สำนักงานเขตสาทร 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 99.00
3 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
.. 2565 จัดทำแผนที่จุดเสี่ยงภัยที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยระบบ BMA GIS PORTAL จุดเสี่ยงภัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อเกิดเหตุภัยต่างๆ จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือทันที การทำฐานข้อมูลพิกัดจุดเสี่ยงภัยด้วย BMA GIS PORTAL เพื่อใช้ในการวางแผน เข้าถึงจุดเสี่ยงภัยต่างๆ เมื่อเกิดเหตุจะได้ช่วยเหลือระงับเหตุได้ทันเวลา 1. เพื่อมีฐานข้อมูลจุดเสี่ยงภัยต่างๆ ในเขตสาทร 2. เพื่อนำฐานข้อมูลจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตสาทรใช้ประกอบวางแผนแก้ไขจุดเสี่ยงและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุ มีและใช้ฐานข้อมูลฐานข้อมูลจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตสาทรใช้ประกอบวางแผนช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุ 0.00 0.00 สำนักงานเขตสาทร 2022-03-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
รวม ->3 โครงการ 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0