รายงานสรุปจำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (ระหว่าง ปี 2560 - 2563): ณ วันที่ 09/02/2023 จำนวน 1 โครงการ

[พิมพ์ไฟล์ PDF (ทั้งหมด)]

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บทไอที ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ สถานะโครงการ คืบหน้า (ร้อยละ)
1 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครแห่งศูนย์กลางของความเจริญและการพัฒนาในหลายๆด้าน มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ มีสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจำนวนมาก ก่อเกิดปัญหาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่มีสาเหตุปัจจัยเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะภาวะโลกร้อน มีการเพิ่มขึ้นของโรคระบาด โรคระบาดอุบัติใหม่ที่แพร่กระจายข้ามพื้นที่อย่างรวดเร็ว ปัญหาด้านการสาธารณสุข ทางสังคม ด้านการจราจร และ ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการดำเนินชีวิต การปนเปื้อนของเชื้อโรคในอาหาร การร้องเรียนและเหตุเดือดร้อนรำคาญต่างๆ หรือเหตุอื่นที่อาจก่อให้เกิดความเสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีการดำเนินชีวิตและมีสุขภาพอนามัยที่ดี ตอบสนองประชาชนในการแก้ไขปัญหาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ต้องมีความแม่นยำ รวดเร็ว และได้มาตรฐานสากล เป็นความจำเป็นที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ด้วยการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและกฎหมาย ประกอบการวิเคราะห์แก้ไขปัญหามากขึ้น บุคลากรด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมจึงต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของปัญหาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ด้วยการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข ออกปฏิบัติงานในด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การป้องกันปัญหาด้านสุขาภิบาลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การตรวจสอบติดตามการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 การแก้ไขและตรวจสอบปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญ การตรวจสอบและควบคุมสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหารป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคหรือสารเคมีในอาหาร การเฝ้าระวังและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน รวมทั้งการปฏิบัติงานในภาวะหรือสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตภาษีเจริญ มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานเสริมสร้างสภาวะทางสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน และเห็นความสำคัญในเรื่องการบริหารงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ซึ่งใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย เขตภาษีเจริญ ปี พ.ศ. 2565 ขึ้น 1. เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและด้านสุขลักษณะ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ด้านอาหารปลอดภัยของสถานประกอบกิจการ 2. เพื่อส่งเสริมการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยของสถานประกอบกิจการและการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของอาคารและสถานที่ทำงานให้มีสภาวะสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่ดี 3. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตภาษีเจริญ ในการปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยให้ทันต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความพร้อมต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัญหาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 4. ป้องกันและคุ้มครองสุขอนามัยที่ดีของประชาชนในเขตภาษีเจริญ ให้ปราศจากภาวะคุกคามทางสุขภาพจากควันบุหรี่ และเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 - กิจกรรมที่ 1 การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของวันราชการปกติในเวลาเย็น กลางคืน หรือยามวิกาลในสถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ แหล่งชุมนุมชน สถานพยาบาล สถานศึกษา วัดและศาสนสถาน ป้ายรถโดยสารประจำทาง และสถานีรถไฟฟ้า เพื่อดำเนินการตรวจสอบและประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 - กิจกรรมที่ 2 การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เร่งด่วน หรือกรณีจำเป็นนอกเวลาราชการของวันราชการปกติในเวลาเย็น กลางคืน หรือยามวิกาล เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน การตรวจสอบแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การตรวจสอบด้านสุขลักษณะ อาชีวอนามัย ด้านอาหารปลอดภัยความปลอดภัยในสถานประกอบการ ตรวจการปนเปื้อนของเชื้อโรคในอาหาร การรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกันและควบคุมปัญหาสาธารณสุข หรือปัญหาทางด้านสาธารณสุขอื่นๆตามสถานการณ์ จำนวน 48 วัน 165,075.00 165,075.00 สำนักงานเขตภาษีเจริญ 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
รวม ->1 โครงการ 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0