รายงานสรุปจำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (ระหว่าง ปี 2560 - 2563): ณ วันที่ 09/02/2023 จำนวน 22 โครงการ

[พิมพ์ไฟล์ PDF (ทั้งหมด)]

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บทไอที ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ สถานะโครงการ คืบหน้า (ร้อยละ)
1 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สำนักงานเขตคลองสานเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตคลองสาน จำนวน 8 โรงเรียน ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา จนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน รับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน 2 เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนมีเวทีแสดงผลงานเชิงวิชาการที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 เพื่อคัดเลือกและประเมิน “ครูดีเด่น” 3.1 ด้านปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 217 คน 3.2 ด้านคุณภาพ เครือข่ายโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานที่มีคุณภาพนำเสนอต่อสาธารณชน ครูดีเด่นมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 90,000.00 73,750.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
2 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ตรัสว่า "สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักกีฬานั้น คือ การเอาชนะใจตนเองและชนะใจของคู่แข่งขันและชนะใจของผู้ที่มาชมการแข่งขันด้วย" กรุงเทพมหานครได้สนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียนในสังกัด โดยฝึกฝนเยาวชนให้รู้จักเล่นกีฬา มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา มีความซื่อสัตย์ อดทนตรงต่อเวลา เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย และห่างไกลยาเสพติด 1 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะ และมีระเบียบวินัย 2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่มั่วสุมในอบายมุข 3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 3.1 ด้านปริมาณจัดส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน จำนวนทั้งสิ้นปรัะมาณ 3,861 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน จำนวน 3,861 คน 3.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ตลอดจนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 75,100.00 75,100.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
3 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ศูนย์วิชาการเขตคลองสาน จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตคลองสาน จำนวน 8 โรงเรียน ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกัน 1 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตคลองสาน 2 เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3 เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีมาตรฐานระดับเดียวกัน 1 ด้านปริมาณจัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน จำนวน 50 คน 2 ด้านคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้กิจกรรมยุวกาชาดในการพัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนักในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 28,600.00 0.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2021-10-01 00:00:00 2023-01-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
4 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็นด้วยเหตุนี้สำนักการศึกษาจึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัยเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 1.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสานมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด 2.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสานมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 3.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสานสนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด 4.เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ในปีการศึกษา 2564 ทุกคนได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอด จำนวน 346 คน ด้านปริมาณ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 346 คน ด้านคุณภาพ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด 210,000.00 162,500.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
5 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 โครงการค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตคลองสานตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้ผู้เรียนเป็นผลผลิตทางด้านการจัดการศึกษาสามารถนำความรู้ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากร ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2564 ให้สูงขึ้น สำนักงานเขตคลองสานจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในรายวิชาหลักที่ใช้ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน 1 ด้านปริมาณ 1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ทุกคน ได้เรียนเสริมแบบเข้ม 4 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ทุกคน ได้เรียนเสริมแบบเข้ม 5 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม2 ด้านคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดเขตคลองสาน มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าปีการศึกษา 2562 37,800.00 0.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 ยกเลิก 10.00
6 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร การพัฒนากิจการลูกเสือ นำไปสู่การพัฒนานักเรียนมีประโยชน์ในการสร้างวินัย และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนการจูงใจไปสู่การศึกษาที่ดี จึงจัดลูกเสือ เนตรนารี ร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 2 เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือ เนตรนารีของกรุงเทพมหานคร ออกสู่สายตาประชาชนอย่างกว้าง 3 เพื่อส่งเสริมและเน้นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้ สร้างระเบียบวินัยและการส่งเสริมการทำความดี ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันทั้งในบริเวณโรงเรียน ชุมชน และสถานที่สาธารณะใกล้เคียง 1 ด้านปริมาณ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน ประกอบด้วย ลูกเสือและเนตรนารี จำนวน 29 คน ผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 คน 2 ด้านคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร มีทักษะในการบริหารกิจการลูกเสือของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพและใช้กิจกรรมลูกเสือในการปฏิรูปการเรียนรู้ 50,700.00 50,700.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
7 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตน และสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร -การพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด นำไปสู่การพัฒนานักเรียน มีประโยชน์ในการสร้างวินัย และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่่วนร่วม ตลอดจนการจูงใจไปสู่การศึกษาที่ดี จึงจัดสมาชิกยุวกาชาดร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 1 เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2 เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนายุวกาชาดไทย 3 ส่งเสริมและเน้นความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้ 1 ด้านปริมาณ จัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน จำนวน 50 คน 2 ด้านคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้กิจกรรมยุวกาชาดในการพัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนักในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 47,300.00 0.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 ยกเลิก 10.00
8 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด -นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับ ดูแล ผู้บังคับบัญชา ฝึกอบรม และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตคลองสาน จึงจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด 1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนสามารถเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีได้ 2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ และบทบาทของตนเองในฐานะ ของผู้นำ เป็นการพัฒนากิจการลูกเสือ และยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร 3.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถปฏิบัติหน้าที่ ต่อตนเอง และผู้อื่น ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 1 ด้านปริมาณ จัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน จำนวน 50 คน 2 ด้านคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้กิจกรรมยุวกาชาดในการพัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนักในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 113,000.00 0.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 ยกเลิก 10.00
9 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 โครงการค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนจำนวนหนึ่ง และจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครสมทบอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด 1.เพื่อให้โรงเรียนได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการทางการศึกษา แก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเหมาะสมกับความต้องการของผู้ปกครอง 2.เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีมาตรฐานทัดเทียมกันโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณที่ต้องระดมทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน 3. เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณสมทบกับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ 1.ด้านปริมาณ จัดสรรงบประมาณรายหัวนักเรียนเพิ่มให้กับโรงเรียนที่ได้รับอยู่เดิมอีกหัวละ 600.- บาท จำนวนนักเรียน 3,920 คน 2.ด้านคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตคลองสาน ทั้ง 8 โรงเรียน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 2,200,200.00 1,854,705.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
10 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 โครงการค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต กรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการสร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและเทียบเท่าระดับสากล มุ่งหวังพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพในประชาคมโลกในปัจจุบัน จึงได้มอบนโยบายให้สำนักการศึกษา จัดทำโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมั่นใจ ได้ตามมาตรฐาน โดยจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางวิชาการที่สนุนสนาน PLEARN (Play+Learn) การมีส่วนร่วม (Co-Operation) มีความร่วมมือ (Collabaration) ปรับตัวและแก้ปัญหาได้ (Critical thinking) นักเรียนจะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข มั่นใจ นำความรู้ความสามารถไปใช้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น แสดงหาความรู้ มีเป้าหมายการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพ สอดคล้องและรองรับในการพัฒนานักเรียนไทยให้ก้าวสู่ยุค THAILAND 4.0 2.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน 2.2 เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน 1 ด้านปริมาณ นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน ตั้งแต่ชั้นปฐมวัยขึ้นไปยกเว้นห้องเรียนสองภาษา 2 ด้านคุณภาพ 2.1 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ชั้นปฐมวัยขึ้นไปสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ถูกต้องตามมาตรฐานสากล 2.2 นักเรียนมีผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสูงขึ้น 3,264,000.00 1,544,400.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
11 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 โครงการค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน กรุงเทพมหานคร ได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นที่นักเรียนในสังกรุงเทพมหานครได้เรียนรู้ภาษาจีน เพื่อก้าวทันโลกสากลยุคปัจจุบัน สามารถนำความรู้มาพัฒนาตนเองและประเทศ 1.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสานสามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม 2.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสานมีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน 3.1 ด้านปริมาณ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 โรงเรียน - โรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น เริ่มสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย เริ่มสอนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสานที่เข้าร่วมโครงการสามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนกลางได้อย่างเหมาะสม และมีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน 1,921,200.00 673,200.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
12 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู สำนักงานเขตคลองสาน จึงจัดให้มีการประชุมข้าราชการครูเขตคลองสาน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ข้าราชการครูมีขีดความสามารถ ในการปฏิบัติงานทางการศึกษา ตลอดทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ได้ซักถามจนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในการที่นำปฏิบัติในระหว่างข้าราชการครูในสังกัดที่เข้าประชุมร่วมกัน 1 เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ทางด้านการศึกษาที่ตนมีส่วนรับผิดชอบ 2 เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับแนวความคิด ทฤษฎี แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ทางด้านการศึกษาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน 3 เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผู้บริหารโรงเรียนและครูสายงานการสอน ได้เข้าใจซึ่งกันและกัน 3.1 ด้านปริมาณ ผู้เข้าประชุมเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานครและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตคลองสาน จำนวน 213 คน 3.2 ด้านคุณภาพ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าประชุมได้รับความเข้าใจ ตลอดทั้งแนวคิดแนวปฏิบัติทางการศึกษาและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในโรงเรียน 6,400.00 0.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
13 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 โครงการค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร ได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นที่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อก้าวทันโลกสากลยุคปัจจุบัน จึงมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดได้เรียนรู้ภาษาญ๊่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศอีกหนึ่งภาษา 1 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้ตามระดับชั้นเรียน 2 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน ได้ตระหนักและเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 1 ด้านปริมาณ นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม จำนวน 3 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 120 คน 2 ด้านคุณภาพ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้ตามระดับชั้น 360,000.00 85,800.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
14 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้ผุ้เรียนมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศวรรษที่ 21 ซึ่่งการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้นำนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ มาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ เพือ่ให้นักเรียนได้รู้จักการคิดวิเคราะห์และมีความคิดสร้างสรรค์อันจะนำมาซึ่งคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรณที่ 21 ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสถานการณ์ได้อยู่างรู้เท่าทันและเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถนำนวัตกรรม หรือสื่อ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สร้างสรรค์ผลงสานต่าง เพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนมีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำนวัตกรรม หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ ตามขนาดของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 3 ผลงาน โรงเรียนขนาดกลาง 2 ผลงาน และโรงเรียนขนาดเล็ก 1 ผลงาน 100,800.00 13,100.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
15 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 โครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการศึกษาในฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตคลองสาน ซึ่งต้องนำแผนมาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงได้จัดดำเนินการโครงการสัมมนาประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครในรูปแบบที่มั่นคงและยั่งยืน 1.เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีโดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ 3.เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางด้านการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน 1 ด้านปริมาณ ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสานทั้ง 8 โรงเรียนตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 2 ด้านคุณภาพ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสานทุกโรงเรียนได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 18,600.00 600.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
16 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตคลองสาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการมีบทบาทมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเสนอแนวทางการกำหนดนโยบาย การส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทัวไปของสถานศึกษา จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น 1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษา ฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน 2 เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน 3 เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน 3.1 ด้านปริมาณ 3.1.1 โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ จำนวน 4 ครั้ง 3.1.2 สำนักงานเขตคลองสานมีการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ จำนวน 1 ครั้ง 3.1.2 คณะกรรมการสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 3.2 ด้านคุณภาพ 3.2.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าใจบริบทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินงานในโรงเรียน 3.2.2 เกิดเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างโรงเรียนและสำนักงานเขตคลองสาน 3.2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้สนับสนุนการดำเนินกิจการโรงเรียนร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 3.2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน ทำให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสานให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 74,700.00 27,700.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
17 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2566 โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร มีนโยบายชัดเจนที่จะจัดการศึกษาให้เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ชุมชน และความต้องการของเยาวชนเอง โดยมีวิสัยทัศน์การศึกษาเป็นเป้าหมาย และแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งระบุตัวชี้วัดและการประเมินมาตรฐานไว้ รวมทั้งใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินของชาติ โดยกลุ่มงานพัฒนาการลูกเสือและยุวกาชาดนำกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด ขึ้นมาเป็นแกนนำในการพัฒนานักเรียน และให้ลูกเสือและยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำในการปฏิรูปการเรียนรู้ เพราะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่สามารถผลิตเยาวชน ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ มีระเบียบวินัย มีการเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งตัวชี้วัดต่างๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ นำไปสู่การพัฒนานักเรียน มีประโยชน์ในการ สร้างวินัย และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนการจูงใจไปสู่การศึกษาที่ดี จึงจัดลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียน และบริเวณชุมชนใกล้เคียง เช่น การทำความดี การรักษาความสะอาด การปลูกต้นไม้ การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมกันทุกโรงเรียนด้วย 2.1 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของ คณะลูกเสือแห่งชาติ 2.2 เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือ เนตรนารีของกรุงเทพมหานคร ออกสู่สายตาประชาชนอย่างกว้างขวาง 2.3 เพื่อส่งเสริม และเน้นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ให้เป็นแกนนำ ในการปฏิรูปการเรียนรู้ สร้างระเบียบวินัยและส่งเสริมการทำความดี ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในบริเวณโรงเรียน ชุมชน และสถานที่สาธารณะใกล้เคียง 3.1 ด้านปริมาณ ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา จำนวน 80 คน ร่วมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 3.2 ด้านคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีทักษะในการบริหารกิจการลูกเสือของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้กิจกรรมลูกเสือในการปฏิรูปการเรียนรู้ 56,200.00 0.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2022-10-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 10.00
18 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2566 โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็นด้วยเหตุนี้สำนักการศึกษาจึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัยเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 1.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสานมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด 2.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสานมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 3.เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสานสนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด 4.เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน 3.1 ด้านปริมาณ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ป.3 เทอม 2 ปีการศึกษา 2565 หรือ ป.4 เทอม 1 ปีการศึกษา 2566) ได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะ การเอาชีวิตรอด 3.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลอง 167,700.00 0.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2022-10-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 ยังไม่มีการรายงาน 0.00
19 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2566 โครงการค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต กรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการสร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและเทียบเท่าระดับสากล มุ่งหวังพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการแสวงหาความรู้ การประกอบวิชาชีพในประชาคมโลก ในปัจจุบัน จึงได้มอบนโยบายให้สำนักการศึกษา สนับสนุนให้สำนักงานเขตคลองสานจัดทำโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมั่นใจ ได้ตามมาตรฐาน โดยจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบทักษะสัมพันธ์ (ENGLISH INTEGATED SKILLS) บูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น เช่น สุขศึกษา ศิลปศึกษา และการงานพื้นฐานอาชีพ จัดหลักสูตรเนื้อหาสาระสู่กระบวนการฝึกทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางวิชาการที่สนุกสนาน PLEARN (Play+Learn) การมีส่วนร่วม (Co-Operation) มีความร่วมมือ (Collaboration) ปรับตัวและแก้ไขปัญหาได้ (Critical thinking) นักเรียนจะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข มั่นใจ นำความรู้ ความสามารถไปใช้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น แสวงหาความรู้ มีเป้าหมายการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพ สอดคล้องและรองรับในการพัฒนานักเรียนไทยให้ก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 2.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดเขตคลองสาน 2.2 เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน 3.1 ด้านปริมาณ - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสานจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิตโดยเริ่มสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัย ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ยกเว้นห้องเรียนสองภาษา หลักสูตรไทย-อังกฤษ) 3.2 ด้านคุณภาพ - นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเขตคลองสาน ตั้งแต่ปฐมวัยขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ถูกต้องตามมาตรฐานสากล - นักเรียนมีผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสูงขึ้น 3,108,000.00 394,200.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2022-10-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 10.00
20 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2566 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ศูนย์วิชาการเขตคลองสาน จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตคลองสาน จำนวน 8 โรงเรียน ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกัน 1 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตคลองสาน 2 เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3 เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีมาตรฐานระดับเดียวกัน 3.1 ด้านปริมาณ - โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตคลองสาน ทั้ง 8 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพครู 3.2 ด้านคุณภาพ - โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตคลองสาน ทั้ง 8 โรงเรียน มีคุณภาพตามมาตรฐานและได้รับการประกันคุณภาพ - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู 28,600.00 0.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2022-10-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 10.00
21 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2566 โครงการค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน ปัจจุบันภาษาจีน กำลังมีอิทธิพลต่อการค้าการลงทุนของเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมากและ มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต จึงส่งผลให้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมากขึ้น ในการติดต่อสื่อสาร ประกอบกับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางของธุรกิจการค้า ภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่ง ที่ใช้ในการติดต่อค้าขาย สำนักงานเขตคลองสานเห็นความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว จึงมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดเขตคลองสานได้เรียนรู้ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่งนอกจากภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนในสังกัดเขตคลองสานได้มีความรู้ด้านภาษาจีน สามารถก้าวทันโลกสากลยุคปัจจุบัน ตลอดจนนำความรู้มาพัฒนาตนเองและประเทศได้ในอนาคต 2.1 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดเขตคลองสานใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม 2.2 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน 3.1 ด้านปริมาณ - โรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น โดยเริ่มสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเริ่มสอนจากมัธยมศึกษาปีที่ 1 3.2 ด้านคุณภาพ - นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเขตคลองสานที่เข้าร่วมโครงการสามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนกลางได้อย่างเหมาะสม และมีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน 1,860,000.00 250,200.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2022-10-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 10.00
22 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2566 โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องเร่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน และการแบ่งปันความรู้ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถคัดกรองข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินข้อมูลได้อย่างเหมาะสม สามารถแก้ปัญหา ที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีจริยธรรมทางเทคโนโลยีได้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน จึงต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสร้างความรู้และสร้างสรรค์ชิ้นงานต่างๆ ผ่านการประยุกต์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากในชั้นเรียนและจากการศึกษาด้วยตนเองได้ สำนักงานเขตคลองสาน จึงจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อการเรียนรู้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้าง องค์ความรู้ขึ้นได้เองจากการเชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่เข้ากับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ได้รับ และ ได้จากการลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้สร้างสรรค์ผลงานต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ 2.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างความรู้และสร้างสรรค์ชิ้นงานต่างๆ ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเองได้ 3.1 ด้านปริมาณ โรงเรียนในสังกัดเขตคลองสาน จำนวน 8 โรงเรียน มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ ตามขนาดของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 3 ผลงาน โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 2 ผลงาน และโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 1 ผลงาน 3.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเขตคลองสานสามารถนำความรู้และทักษะในการใช้นวัตกรรม /สื่อ/เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพ 98,800.00 57,500.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2022-10-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 20.00
รวม ->22 โครงการ 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0