รายงานสรุปจำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (ระหว่าง ปี 2560 - 2563): ณ วันที่ 09/02/2023 จำนวน 13 โครงการ

[พิมพ์ไฟล์ PDF (ทั้งหมด)]

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บทไอที ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ สถานะโครงการ คืบหน้า (ร้อยละ)
1 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและความทันสมัยอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวติดอันดับโลกที่ผู้คนจากทั่วโลกสนใจอยากเดินทางมาท่องเที่ยวท่ามกลางความทันสมัย กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่สีเขียวของภาคการเกษตร ถึง 26 เขต มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 120,000 ไร่ จากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้งหมด 980,460 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว สวนผลไม้ สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้าสนาม การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผลผลิตที่ได้เป็นแหล่งการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการผลิต การเพิ่มผลผลิต การยกระดับมาตรฐานสินค้าให้มีคุณภาพ การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยมากขึ้น ที่สำคัญที่สุดได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตหนองจอก เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเจ้าเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีชีวิตแบบพอเพียง จึงได้จัดทำโครงการอบรมตามหลักสูตรของเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นเพื่อให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป 2.1 เพื่อเป็นการต่อยอดแก่เกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าให้มากยิ่งขึ้น 2.2 เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นำเกษตรกรเข้าสู่วิถีชีวิตพอเพียง ซึ่งจะทำให้มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง 2.3 เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่เขตหนองจอก ได้ฝึกอบรมด้านการเกษตรเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัว 2.4 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะอาชีพด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 2.5 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่เขตหนองจอก 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริฯ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตร ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจทั่วไป 3.2 จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรต่างๆ ให้กับเกษตรกร นักเรียน ประชาชน และผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวน 5 หลักสูตร 46 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 1,380 คน โดยจัดอบรมแบบไป-กลับ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ เขตหนองจอก และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง 8 ศูนย์หลักสูตรที่ 1 การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ จำนวน 15 รุ่นๆละ 30 คน รวม 450 คน หลักสูตรที่ 2 การเพาะเห็ดเพื่อการค้า จำนวน 15 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 450 คน หลักสูตรที่ 3 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน หลักสูตรที่ 4 การขยายพันธุ์กล้าไม้เพื่อการค้า จำนวน 8 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน หลักสูตรที่ 5 การแปรรูปผลผลิตการเกษตร จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน 358,000.00 100,000.00 สำนักงานเขตหนองจอก 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 ยกเลิก 50.00
2 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน กรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตละเรียนรู้วิทยาการด้านต่างๆที่ทันสมัยขยายการบริการแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆได้แก่ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ห้องสมุดเคลื่อนที่ บ้านหนังสือ เพื่อสนับสนุนโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน (Bangkok Read For Life) ด้วยเห็นว่าวัฒนธรรมการอ่านเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกภาคส่วน โดยมุ่งหวัง ที่จะสร้างวัฒนธรรมการอ่านที่ยั่งยืนให้กับคนกรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือก จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นเมืองหนังสือโลก ในปี 2556 (World Book Capital 2013) สำนักงานเขตหนองจอก เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่านและการศึกษาค้นคว้า จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า ความบันเทิง และความจรรโลงใจ เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคม ปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนนำประสบการณ์และความรู้ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป 2.1 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้า 2.2 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 2.3 เพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันอันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัวต่อไป 2.4 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสือเขตหนองจอก 5 แห่ง ได้แก่ บ้านหนังสือ นูรุสสลาม บ้านหนังสือเคหะหนองจอก บ้านหนังสืออิบรอฮีม บ้านหนังสือชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีรี และชุมชนบริเวณรอบๆ บ้านหนังสือ 3.2กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มาใช้บริการบ้านหนังสือ 5 แห่ง และชุมชนบริเวณบ้านจำนวน 1,500 คน 200,000.00 0.00 สำนักงานเขตหนองจอก 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 ยกเลิก 10.00
3 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทุกด้านเน้นเป้าหมายสูงสุดคือ ให้คนเป็นศูนย์กลางของ การพัฒนาและจัดบริการโดยเน้นคนให้เป็นหลักในการได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด ในนโยบายด้านคุณภาพชีวิตของกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มต้องได้รับการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม การส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพประชาชนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการร่วมมือในการมีชีวิตอยู่ร่วมกัน การจัดทำระบบกลไก การพิทักษ์ ปกป้องคุ้มครองให้ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่เป็นปัญหาภาระของสังคม เป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง สำนักงานเขตหนองจอก มีภารกิจหน้าที่ในการจัดสวัสดิภาพในการพิทักษ์ ปกป้องคุ้มครอง กลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสและการดำเนินงานในเชิงพัฒนา กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่ต้องจัดสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสม ตรงกับปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ ตลอดจนการสนับสนุน การให้ขวัญกำลังใจและสนับสนุนเครือข่ายองค์กรผู้สูงอายุในพื้นที่เขต การจัดทำคลังสมองคลังปัญญา และการรวบรวมภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดเป็นผลงานสร้างสรรค์ของกลุ่มผู้สูงอายุ พร้อมเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบนั้นเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ภาครัฐควรให้ความสนใจ สำนักงานเขตหนองจอก เห็นความสำคัญถึงบทบาทของผู้สูงอายุ จึงจัดทำโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานครขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป 2.1 เพื่อเป็นการรวบรวมคลังสมองและภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขตหนองจอก 2.2 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ของภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดให้กับบุคคลทั่วไป จัดบอร์ดเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุปีที่ผ่านมา และเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ให้กับประชาชนทั่วไป จำนวน 60 คน 10,000.00 0.00 สำนักงานเขตหนองจอก 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 ยกเลิก 5.00
4 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา สุขภาพอนามัยเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งหากมีสุขภาพอนามัยที่ดี สมบูรณ์ แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว จะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น และเป็นทรัพยากรหลักในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ จึงเป็นกิจกรรมพื้นฐานเบื้องต้นที่ทำให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุกทุกประเภท ตลอดจนเป็นการฝึกฝนพัฒนาตนเองจากกีฬาขั้นพื้นฐานก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาได้อีกด้วย กรุงเทพมหานครได้ใช้ยุทธศาสตร์ด้านกีฬาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยกำหนดให้แต่ละแหล่งชุมชนมีพื้นที่เพื่อใช้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และประกอบกิจกรรมของประชาชนตามโอกาสต่างๆ โดยส่งเสริมให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมและส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านกีฬาและนันทนาการที่เหมาะสมให้แก่ประชาชน ดังนั้นสำนักงานเขตหนองจอกซึ่งเป็นส่วนราชการหนึ่งของกรุงเทพมหานครจึงเล็งเห็นความสำคัญต่อสุขภาพของประชาชน จึงได้มีการจัดตั้งลานกีฬาตามพื้นที่ชุมชนและตามสถานศึกษาต่างๆ ให้ครอบคลุมสำหรับให้ประชาชนได้มีสถานที่การออกกำลังกาย เล่นกีฬา และจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีอาสาสมัครลานกีฬาเป็นผู้ดูแลร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬา และมีสโมสรกีฬาหนองจอกร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านกีฬาของเขตหนองจอก ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา ประจำปี 2564 ขึ้น เพื่อเป็นค่าตอบแทนของอาสาสมัครลานกีฬาเขตหนองจอก และสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬา รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬาเขตหนองจอก ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ของโครงการที่จัดขึ้นนั้น ล้วนเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ รวมถึงจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอ และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชนอย่างแท้จริง 2.1เพื่อเป็นค่าตอบแทนของอาสาสมัครลานกีฬาเขตหนองจอก 2.2เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและดำเนินงานของสโมสรกีฬาหนองจอก 2.3 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬาเขตหนองจอก 2.4เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ และสุขภาพ ของคนทุกเพศทุกวัย สนับสนุนเป็นค่าตอบแทนของอาสาสมัครลานกีฬาเขตหนองจอก จำนวน 17 คน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 โดยปฏิบัติงานทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) และสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬาหนองจอก และสนับสนุนกิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬาเขตหนองจอก 3,361,400.00 3,221,358.00 สำนักงานเขตหนองจอก 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
5 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ทำให้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คนในเรื่องต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมรวมทั้งวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมต่างๆ ทำให้คนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และห่างเหินวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ถือปฏิบัติกันมายาวนาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยห่างหายไปจากความทรงจำของชาวไทย สำนักงานเขตหนองจอก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ และวิถีชีวิตของความเป็นชาติไทย รวมถึงความเป็นอยู่ของคนไทยที่ยึดเหนี่ยวให้คนในสังคมมีความกตัญญู โอบอ้อมอารีต่อกัน ยึดถือประเพณีไทยในการดำรงความเป็นอยู่ จึงได้กำหนดการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ให้คงอยู่สืบไป 2.1เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป 2.2เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีและช่วยกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 2.3 เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของไทยเพิ่มมากขึ้นและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 2.4 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงวันสำคัญของชาติ และร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จัดทำโครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้ 3.1 กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 3.2 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 3.3 กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 3.4 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565 3.5 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2565 500,000.00 0.00 สำนักงานเขตหนองจอก 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
6 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตหนองจอก ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง หน่วยงานภาครัฐจึงต้องปรับปรุงการสื่อสาร ช่องทางการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ฯลฯ เพื่อให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร และการดำเนินงานต่างๆ แก่ประชาชน เพื่อให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร และการดำเนินงานต่างๆ แก่ประชาชน สำนักงานเขตหนองจอกมีเว็บไซต์ของหน่วยงานที่มีข้อมูลข่าวสารถูกต้องครบถ้วน 0.00 0.00 สำนักงานเขตหนองจอก 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 95.00
7 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2566 ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทุกด้านเน้นเป้าหมายสูงสุดคือ ให้คนเป็นศูนย์กลางของ การพัฒนาและจัดบริการโดยเน้นคนให้เป็นหลักในการได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด ในนโยบายด้านคุณภาพชีวิตของกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มต้องได้รับการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม การส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพประชาชนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการร่วมมือในการมีชีวิตอยู่ร่วมกัน การจัดทำระบบกลไก การพิทักษ์ ปกป้องคุ้มครองให้ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่เป็นปัญหาภาระของสังคม เป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง สำนักงานเขตหนองจอก มีภารกิจหน้าที่ในการจัดสวัสดิภาพในการพิทักษ์ ปกป้องคุ้มครอง กลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสและการดำเนินงานในเชิงพัฒนา กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่ต้องจัดสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสม ตรงกับปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ ตลอดจนการสนับสนุน การให้ขวัญกำลังใจและสนับสนุนเครือข่ายองค์กรผู้สูงอายุในพื้นที่เขต การจัดทำคลังสมองคลังปัญญา และการรวบรวมภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดเป็นผลงานสร้างสรรค์ของกลุ่มผู้สูงอายุ พร้อมเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบนั้นเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ภาครัฐควรให้ความสนใจ สำนักงานเขตหนองจอก เห็นความสำคัญถึงบทบาทของผู้สูงอายุ จึงจัดทำโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานครขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป 2.1 เพื่อเป็นการรวบรวมคลังสมองและภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขตหนองจอก 2.2 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ของภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดให้กับบุคคลทั่วไป จัดบอร์ดเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุปีที่ผ่านมา และเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ให้กับประชาชนทั่วไป จำนวน 60 คน 10,000.00 0.00 สำนักงานเขตหนองจอก 2022-10-01 00:00:00 2023-11-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 5.00
8 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2566 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตหนองจอก ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง หน่วยงานภาครัฐจึงต้องปรับปรุงการสื่อสาร ช่องทางการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ฯลฯ เพื่อให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร และการดำเนินงานต่างๆ แก่ประชาชน เพื่อให้บริการด้านข้อมุล ข่าวสาร และการดำเนินงานต่างๆ แก่ประชาชน สำนักงานเขตหนองจอกมีเว็บไซต์ของหน่วยงานที่มีข้อมูลข่าวสารถูกต้องครบถ้วน 0.00 0.00 สำนักงานเขตหนองจอก 2022-10-01 00:00:00 2023-03-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 33.00
9 0.0.0.
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ –การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
.. 2566 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ทำให้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คนในเรื่องต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมรวมทั้งวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมต่างๆ ทำให้คนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และห่างเหินวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ถือปฏิบัติกันมายาวนาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยห่างหายไปจากความทรงจำของชาวไทย สำนักงานเขตหนองจอก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ และวิถีชีวิตของความเป็นชาติไทย รวมถึงความเป็นอยู่ของคนไทยที่ยึดเหนี่ยวให้คนในสังคมมีความกตัญญู โอบอ้อมอารีต่อกัน ยึดถือประเพณีไทยในการดำรงความเป็นอยู่ จึงได้กำหนดการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ให้คงอยู่สืบไป 2.1 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทยให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป 2.2 เพื่อให้ประชาชนได้ ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีและช่วยกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 2.3 เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของไทยเพิ่มมากขึ้นและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 2.4 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงวันสำคัญของชาติ และร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จัดทำโครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้ 3.1 กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 3.2 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2567 3.3 กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567 3.4 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2567 500,000.00 0.00 สำนักงานเขตหนองจอก 2022-10-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 5.00
10 0.0.0.
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ –การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
.. 2566 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา สุขภาพอนามัยเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งหากมีสุขภาพอนามัยที่ดี สมบูรณ์ แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว จะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น และเป็นทรัพยากรหลักในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ จึงเป็นกิจกรรมพื้นฐานเบื้องต้นที่ทำให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุกทุกประเภท ตลอดจนเป็นการฝึกฝนพัฒนาตนเองจากกีฬาขั้นพื้นฐานก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาได้อีกด้วย กรุงเทพมหานครได้ใช้ยุทธศาสตร์ด้านกีฬาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยกำหนดให้แต่ละแหล่งชุมชนมีพื้นที่เพื่อใช้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และประกอบกิจกรรมของประชาชนตามโอกาสต่างๆ โดยส่งเสริมให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมและส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านกีฬาและนันทนาการที่เหมาะสมให้แก่ประชาชน ดังนั้นสำนักงานเขตหนองจอกซึ่งเป็นส่วนราชการหนึ่งของกรุงเทพมหานครจึงเล็งเห็นความสำคัญต่อสุขภาพของประชาชน จึงได้มีการจัดตั้งลานกีฬาตามพื้นที่ชุมชนและตามสถานศึกษาต่างๆ ให้ครอบคลุมสำหรับให้ประชาชนได้มีสถานที่การออกกำลังกาย เล่นกีฬา และจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีอาสาสมัครลานกีฬาเป็นผู้ดูแลร่วมกับคณะกรรมการบริหารลานกีฬา และมีสโมสรกีฬาหนองจอกร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านกีฬาของเขตหนองจอก ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา ประจำปี 2564 ขึ้น เพื่อเป็นค่าตอบแทนของอาสาสมัครลานกีฬาเขตหนองจอก และสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬา รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬาเขตหนองจอก ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ของโครงการที่จัดขึ้นนั้น ล้วนเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ รวมถึงจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอ และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชนอย่างแท้จริง 2.1 เพื่อเป็นค่าตอบแทนของอาสาสมัครลานกีฬาเขตหนองจอก 2.2 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและดำเนินงานของสโมสรกีฬาหนองจอก 2.3 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬาเขตหนองจอก 2.4 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ และสุขภาพ ของคนทุกเพศทุกวัย สนับสนุนเป็นค่าตอบแทนของอาสาสมัครลานกีฬาเขตหนองจอก จำนวน 17 คน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566 โดยปฏิบัติงานทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์), สนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานของสโมสรกีฬาหนองจอก และสนับสนุนกิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬาเขตหนองจอก 3,365,400.00 739,117.00 สำนักงานเขตหนองจอก 2022-10-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 20.00
11 0.0.0.
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ –การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
.. 2566 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและความทันสมัยอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวติดอันดับโลกที่ผู้คนจากทั่วโลกสนใจอยากเดินทางมาท่องเที่ยวท่ามกลางความทันสมัย กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่สีเขียวของภาคการเกษตร ถึง 26 เขต มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 120,000 ไร่ จากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้งหมด 980,460 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว สวนผลไม้ สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้าสนาม การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผลผลิตที่ได้เป็นแหล่งการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการผลิต การเพิ่มผลผลิต การยกระดับมาตรฐานสินค้าให้มีคุณภาพ การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยมากขึ้น ที่สำคัญที่สุดได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตหนองจอก เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเจ้าเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีชีวิตแบบพอเพียง จึงได้จัดทำโครงการอบรมตามหลักสูตรของเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นเพื่อให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป 2.1 เพื่อเป็นการต่อยอดแก่เกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าให้มากยิ่งขึ้น 2.2 เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นำเกษตรกรเข้าสู่วิถีชีวิตพอเพียง ซึ่งจะทำให้มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง 2.3 เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่เขตหนองจอก ได้ฝึกอบรมด้านการเกษตรเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัว 2.4 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะอาชีพด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 2.5 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่เขตหนองจอก 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริฯ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตร ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจทั่วไป 3.2 จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเกษตรกร อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรต่างๆ ให้กับเกษตรกร นักเรียน ประชาชน และผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวน 5 หลักสูตร 46 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 1,380 คน โดยจัดอบรมแบบไป-กลับ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ เขตหนองจอก และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง 8 ศูนย์ หลักสูตรที่ 1 การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ จำนวน 15 รุ่นๆละ 30 คน รวม 450 คน หลักสูตรที่ 2 การเพาะเห็ดเพื่อการค้า จำนวน 15 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 450 คน หลักสูตรที่ 3 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน หลักสูตรที่ 4 การขยายพันธุ์กล้าไม้เพื่อการค้า จำนวน 8 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน หลักสูตรที่ 5 การแปรรูปผลผลิตการเกษตร จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 120 คน 358,000.00 0.00 สำนักงานเขตหนองจอก 2022-10-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 5.00
12 0.0.0.
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ –การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
.. 2566 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตหนองจอก เป็นแหล่งรวบรวมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่แสดงให้เห็นถึงประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นมาและวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน สร้างจิตสำนึกให้เกิดการรักและหวงแหนท้องถิ่นที่ตนอาศัย และชุมชนสามารถถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตจากรุ่นสู่รุ่นได้ เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป สำนักงานเขตหนองจอกได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้นมีคุณค่าและควรได้รับการส่งเสริมให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นจึงได้จัดทำโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตหนองจอกขึ้น ซึ่งเนื้อหาที่ได้จัดแสดงไว้ครอบคลุมองค์ความรู้หลัก 4 ประการ คือประวัติศาสตร์ที่สำคัญในท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาและวิถีชุมชนท้องถิ่น ของดีและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความรู้สึกจิตสำนึกรักในบ้านเกิดกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าและมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน ตลอดจนสามารถนำไปเผยแพร่ และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 2.1 เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมาในอดีต วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.2 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น คุณค่าและความหมายของท้องถิ่นที่สืบทอดจากอดีตถึงปัจจุบัน และตระหนักถึงคุณค่าที่ควรรักษาไว้ 2.3 เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของคนในท้องถิ่นและผู้ที่สนใจ ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั่วไป 2.4 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม 3.1 กิจกรรมที่ 1 ให้บริการ แนะนำ ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ฯ แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยว และสถาบันการเรียนรู้ต่าง ๆ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก 3.2 กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน ธันวาคม 2565 – กันยายน 2566 อย่างน้อย 1 ครั้ง เช่น การจัดเสวนา/สัมมนาวิชาการ กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นระดับเขต กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ การศึกษาดูงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 853,800.00 66,855.00 สำนักงานเขตหนองจอก 2022-10-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 20.00
13 3.0.4.
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ –การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน
.. 2566 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน กรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตละเรียนรู้วิทยาการด้านต่างๆที่ทันสมัยขยายการบริการแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆได้แก่ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ห้องสมุดเคลื่อนที่ บ้านหนังสือ เพื่อสนับสนุนโครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน (Bangkok Read For Life) ด้วยเห็นว่าวัฒนธรรมการอ่านเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกภาคส่วน โดยมุ่งหวัง ที่จะสร้างวัฒนธรรมการอ่านที่ยั่งยืนให้กับคนกรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือก จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นเมืองหนังสือโลก ในปี 2556 (World Book Capital 2013) สำนักงานเขตหนองจอก เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่านและการศึกษาค้นคว้า จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า ความบันเทิง และความจรรโลงใจ เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคม ปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนนำประสบการณ์และความรู้ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป 2.1 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้า 2.2 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 2.3 เพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันอันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัวต่อไป 2.4 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสือเขตหนองจอก 5 แห่ง ได้แก่ บ้านหนังสือ นูรุสสลาม บ้านหนังสือเคหะหนองจอก บ้านหนังสืออิบรอฮีม บ้านหนังสือชุมชนแผ่นดินทองบ้านกระทุ่มราย บ้านหนังสือมูลนิธิตระกูลกอดีรี และชุมชนบริเวณรอบๆ บ้านหนังสือ 3.2 กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มาใช้บริการบ้านหนังสือ 5 แห่ง และชุมชนบริเวณบ้านจำนวน 1,250 คน 200,000.00 106,250.00 สำนักงานเขตหนองจอก 2022-10-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 20.00
รวม ->13 โครงการ 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0