รายงานสรุปจำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (ระหว่าง ปี 2560 - 2563): ณ วันที่ 08/02/2023 จำนวน 2 โครงการ

[พิมพ์ไฟล์ PDF (ทั้งหมด)]

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บทไอที ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ สถานะโครงการ คืบหน้า (ร้อยละ)
1 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
.. 2565 กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลเขตลาดกระบัง เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลด้านดิจิทัลของ กทม. 0.00 0.00 สำนักงานเขตลาดกระบัง 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
2 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
.. 2565 เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ (ลาดกระบัง) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพครบทุกด้าน สอดคล้องแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มหานครสำหรับทุกคนประกอบกับนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุกค Thailand 4.0 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์พัฒนาทักษาการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ทักษะการทำงาน และการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 178,000.00 0.00 สำนักงานเขตลาดกระบัง 2021-06-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
รวม ->2 โครงการ 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0