รายงานสรุปจำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (ระหว่าง ปี 2560 - 2563): ณ วันที่ 02/02/2023 จำนวน 2 โครงการ

[พิมพ์ไฟล์ PDF (ทั้งหมด)]

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บทไอที ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ สถานะโครงการ คืบหน้า (ร้อยละ)
1 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 โครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform) ของสำนักงานเขตมีนบุรี ปัจจุบันทุกหน่วยงานให้ความสำคัญ และเน้นการพัฒนาด้านฐานข้อมูลของหน่วยงานซึ่งเป็นปัจจัยหลักสำคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความสำเร็จของระบบบริหารราชการของสำนักงานเขต โดยจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วร รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้ฐานข้อมูล ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยาสอดคล้องกับมาตราฐานและกรอบธรรภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้การพัฒนาฐานข้อมูล การรวบรวมข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลเป็นระบบสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย เรียกใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของสำนักงานเขตมีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น 1.เพื่อสร้างเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลให้เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว 2.เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลของสำนักงานเขตมัีนบุรีที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และทันสมัย3.เพื่อให้หน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมีนบุรีสามารถนำเข้าข้อมุลไปใช้ประโยชน์ได้4.เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมีนบุรีสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะหืให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักข้องหน่วยงาน 1.การพัมนาและจัดเก้บข้อมูลในฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมุลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ2.ผลลัพธ์ หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ประชาชนทั่วไป ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมีนบุรีได้รับทราบข้อมูลืครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันกาารใช้งานฐานข้อมูล 0.00 0.00 สำนักงานเขตมีนบุรี 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
2 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและ ทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่าง ๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตมีนบุรีจึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนว่ายน้ำเป็นและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 2.1 เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด2.2 เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์2.3 เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรีสนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด2.4 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี จำนวน 13 โรงเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ทุกคนได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอด จำนวนนักเรียน 1,092 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563)ด้านปริมาณนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1,092 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563)ด้านคุณภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน มีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด 709,800.00 709,800.00 สำนักงานเขตมีนบุรี 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
รวม ->2 โครงการ 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0