รายงานสรุปจำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (ระหว่าง ปี 2560 - 2563): ณ วันที่ 09/02/2023 จำนวน 9 โครงการ

[พิมพ์ไฟล์ PDF (ทั้งหมด)]

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บทไอที ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ สถานะโครงการ คืบหน้า (ร้อยละ)
1 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
.. 2565 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการเคลื่อนไหวไปสู่การเปลี่ยนแปลงเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สามารถพึ่งพาและช่วยเหลือตนเองได้เป็นการยกระดับชุมชนให้ดีขึ้นรวมไปถึงสังคมที่พัฒนาตามมาด้วย 1. ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 2. การจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนประสบความสำเร็จประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 3. ชุมชนรู้จักการบริหารจัดการและทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน จากงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในการจัดกิจกรรมด้านพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตพญาไท จำนวน 22 ชุมชน 1,680,000.00 1,600,000.00 สำนักงานเขตพญาไท 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
2 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
.. 2565 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพญาไทได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนเขตพญาไท เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานและขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย่างสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถที่พัฒนาไปตามวัยเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในการพัฒนากรุงเทพมหานคร 1. สภาเด็กและเยาวชนเขตพญาไทมีความเข้มแข็งและยั่งยืน เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนให้มีการแสดงออกในแนวทางที่เหมาะสม 2. ให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมสามารถพัฒนาระบบความคิดและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเพื่อเตรียมพร้อมในการเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าพัฒนากรุงเทพมหานครและประเทศไทยต่อไปในอนาคต เด็ก เยาวชนในพื้นที่เขตพญาไท ซึ่งมีความสนใจและขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของสภาเด็กและเยาวชนในแต่ละสำนักงานเขต 149,800.00 119,328.00 สำนักงานเขตพญาไท 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
3 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
.. 2565 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมประเพณีและวันสำคัญอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่สืบทอดมาช้านานควรแก่การดำรงรักษาอนุรักษ์สืบทอดไว้สำนักงานเขตพญาไทจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยให้ดำรงเป็นเอกลักษณ์ของไทยสืบไป 1. เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย 2. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและตระหนักถึงคุณค่าในการรักษาไว้ให้คงอยู่ 3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งภาครัฐและเอกชน 1. ดำเนินการในวันสำคัญต่าง ๆ จำนวน 7 กิจกรรม 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ ข้าราชการลูกจ้าง เด็กและเยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุในพื้นที่เขตพญาไท 500,000.00 290,835.00 สำนักงานเขตพญาไท 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
4 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
.. 2565 ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร (พญาไท) เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าคุณประโยชน์ที่ผู้สูงอายุมีต่อสังคม รวมทั้งความรู้ความสามารถและส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์อันดีงามจากผู้อาวุโสสู่คนรุ่นใหม่ 1. เป็นศูนย์กลางของการประสานและเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านผู้สูงอายุที่มีทั้งความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ อันจะนำมาช่วยงานของส่วนรวมและของกรุงเทพมหานคร 2. เสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าและคุณประโยชน์ที่ผู้สูงอายุมีต่อสังคมโดยส่วนรวมและให้เกิดความเคารพยกย่องผู้สูงอายุ อันนำไปสู่แนวทางการลดปัญหาสังคม 3. เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาที่มีอยู่แก่คนรุ่นหลัง ผู้สูงอายุได้รับการเชิดชูยกย่องภูมิปัญญาจำนวน 1 รายและถ่ายทอดภูมิปัญญาที่มีอยู่แก่คนรุ่นใหม่ 10,000.00 10,000.00 สำนักงานเขตพญาไท 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
5 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
.. 2566 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมประเพณีและวันสำคัญอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่สืบทอดมาช้านานควรแก่การดำรงรักษาอนุรักษ์สืบทอดไว้สำนักงานเขตพญาไทจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยให้ดำรงเป็นเอกลักษณ์ของไทยสืบไป 1. เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย 2. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและตระหนักถึงคุณค่าในการรักษาไว้ให้คงอยู่ 3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งภาครัฐและเอกชน 1. ดำเนินการในวันสำคัญต่าง ๆ จำนวน 7 กิจกรรม 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ ข้าราชการลูกจ้าง เด็กและเยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุในพื้นที่เขตพญาไท 500,000.00 0.00 สำนักงานเขตพญาไท 2022-10-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 40.00
6 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
.. 2566 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการเคลื่อนไหวไปสู่การเปลี่ยนแปลงเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สามารถพึ่งพาและช่วยเหลือตนเองได้เป็นการยกระดับชุมชนให้ดีขึ้นรวมไปถึงสังคมที่พัฒนาตามมาด้วย 1. ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 2. การจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนประสบความสำเร็จประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 3. ชุมชนรู้จักการบริหารจัดการและทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน จากงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในการจัดกิจกรรมด้านพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตพญาไท จำนวน 22 ชุมชน 1,680,000.00 0.00 สำนักงานเขตพญาไท 2022-10-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 30.00
7 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
.. 2566 ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร (พญาไท) เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าคุณประโยชน์ที่ผู้สูงอายุมีต่อสังคม รวมทั้งความรู้ความสามารถและส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์อันดีงามจากผู้อาวุโสสู่คนรุ่นใหม่ 1. เป็นศูนย์กลางของการประสานและเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านผู้สูงอายุที่มีทั้งความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ อันจะนำมาช่วยงานของส่วนรวมและของกรุงเทพมหานคร 2. เสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าและคุณประโยชน์ที่ผู้สูงอายุมีต่อสังคมโดยส่วนรวมและให้เกิดความเคารพยกย่องผู้สูงอายุ อันนำไปสู่แนวทางการลดปัญหาสังคม 3. เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาที่มีอยู่แก่คนรุ่นหลัง ผู้สูงอายุได้รับการเชิดชูยกย่องภูมิปัญญาจำนวน 1 รายและถ่ายทอดภูมิปัญญาที่มีอยู่แก่คนรุ่นใหม่ 10,000.00 0.00 สำนักงานเขตพญาไท 2022-10-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 10.00
8 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
.. 2566 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพญาไทได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนเขตพญาไท เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานและขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย่างสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถที่พัฒนาไปตามวัยเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในการพัฒนากรุงเทพมหานคร 1. สภาเด็กและเยาวชนเขตพญาไทมีความเข้มแข็งและยั่งยืน เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนให้มีการแสดงออกในแนวทางที่เหมาะสม 2. ให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมสามารถพัฒนาระบบความคิดและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเพื่อเตรียมพร้อมในการเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าพัฒนากรุงเทพมหานครและประเทศไทยต่อไปในอนาคต เด็ก เยาวชนในพื้นที่เขตพญาไท ซึ่งมีความสนใจและขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของสภาเด็กและเยาวชนในแต่ละสำนักงานเขต 180,000.00 29,664.00 สำนักงานเขตพญาไท 2022-10-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 30.00
9 7.0.2.
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ – การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
.. 2566 กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 0.00 0.00 สำนักงานเขตพญาไท 2022-10-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 20.00
รวม ->9 โครงการ 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0