รายงานสรุปจำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (ระหว่าง ปี 2560 - 2563): ณ วันที่ 08/02/2023 จำนวน 1 โครงการ

[พิมพ์ไฟล์ PDF (ทั้งหมด)]

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บทไอที ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ สถานะโครงการ คืบหน้า (ร้อยละ)
1 0.0.0.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
.. 2565 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำเร็จต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ “ข้อมูล” คือเป็นปัจจัยสำคัญต่อองค์กรและผู้บริหารในการใช้เครื่องมือตัดสินใจต่อการบริหารองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายในยุค 4.0 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลจึงเป็นภารกิจประการหนึ่งที่หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนจะต้องให้ความสำคัญและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ การทำงานจะต้องมีฐานข้อมูลที่ทันสมัย สามารถนำมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการวางแผนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ และสนองต่อความต้องการของประชาชน สำนักงานดุสิตเป็นหน่วยปกครองหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักและให้ความสำคัญ มีการพัฒนาฐานข้อมูลเดิมให้ถูกต้องทันสมัยยิ่งขึ้นและพยายามพัฒนาข้อมูลและจัดการฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วทันสมัยและมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูลของฐานข้อมูลของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานและภาพรวมของกรุงเทพมหานครโดยสอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ) จึงจัดทำโครงการการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตดุสิตขึ้น 2.1 เพื่อพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานครในรูปแบบที่กรุงเทพมหานครกำหนดจำนวน 9 ขั้น ข้อมูลให้ทันสมัย ทุกเดือน และทุกไตรมาส ผ่านระบบรายงานที่กรุงเทพมหานครกำหนด 2.2 เพื่อรักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ให้เป็นไปตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 และพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัย จำนวน 22 ฐานข้อมูล พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเพิ่มเติม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล 0.00 0.00 สำนักงานเขตดุสิต 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
รวม ->1 โครงการ 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0