รายงานสรุปจำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (ระหว่าง ปี 2560 - 2563): ณ วันที่ 08/02/2023 จำนวน 2 โครงการ

[พิมพ์ไฟล์ PDF (ทั้งหมด)]

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บทไอที ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ สถานะโครงการ คืบหน้า (ร้อยละ)
1 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ตามหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลที่ กท 0502/1778 ลว.3ก.ย.2556 กำหนดให้มีการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2557 ของหน่วยงานให้เหมาะสมกับงบประมาณรายจ่ายของโครงการที่ได้รับจัดสรร และนำตัวชี้วัดบูรณาการของสำนักงานเขต ประจำปีงบประมาณ 2557 บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งสำนักผังเมืองและสำนักงานเขต 50 เขต ได้รับภารกิจยุทธศาสตร์ในการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน สำรวจ จัดเก็บ รวบรวมและบูรณาการการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการเมือง 1. ฝ่ายทะเบียนลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน 2. ฝ่ายโยธาลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร 0.00 0.00 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
2 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
.. 2565 กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป้าหมายตามแผนผัฒนากรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565 กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องมีกลไกสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อทำให้สามารถขับเคลื่อนและผลักดันเป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้ง 6 มหานครให้บรรลุผล เช่น การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและงบประมาณที่เป็นมาตรฐานสากลและเกื้อหนุนต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการและมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เป็นประเด็นสำคัญในการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครในภาพรวมให้บรรลุเป้าหมาย 1. เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลและทีมบริกรข้อมูลระดับหน่วยงานและจัดทำเอกสารชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน ตามแนวทางของคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อพัฒนาสร้างชุดข้อมูลสำคัญ จัดทำคำอธิบายข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล พร้อมทั้งการทำความสะอาดข้อมูล (Data cleansing) 3. เพื่อสร้างนวัตกรรมการให้บริการหรือการบริหารจัดการจากชุดข้อมูล 1. มีคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลและทีมบริกรข้อมูลระดับหน่วยงาน และเอกสารชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน ตามแนวทางของคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 2. มีการพัฒนาสร้างชุดข้อมูลสำคัญ จัดทำคำอธิบายข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล พร้อมทั้งการทำความสะอาดข้อมูล (Data cleansing) 3. มีนวัตกรรมการให้บริการหรือการบริหารจัดการจากชุดข้อมูล 0.00 0.00 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
รวม ->2 โครงการ 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0