รายงานสรุปจำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (ระหว่าง ปี 2560 - 2563): ณ วันที่ 09/02/2023 จำนวน 1 โครงการ

[พิมพ์ไฟล์ PDF (ทั้งหมด)]

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บทไอที ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ สถานะโครงการ คืบหน้า (ร้อยละ)
1 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
.. 2565 กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ สำนักพัฒนาสังคม ในฐานะกำกับดูแลโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง ซึ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพต่าง ๆ ให้ประชาชนผู้ว่างงานที่ต้องการมีงานทำ และผู้ถูกเลิกจ้างงานได้มีโอกาสศึกษาต่อด้านวิชาชีพตามความถนัด ความสามารถ ความต้องการของผู้เรียน เพื่อนำไปสู่การมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สำนักงานงานการส่งเสริมอาชีพ ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลผู้เรียน ประชาชน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร โดยนำกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนด้านวิชาชีพสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดเพื่อนำไปสู่การมีอาชีพและรายได้ในอนาคต ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 0.00 0.00 สํานักพัฒนาสังคม 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
รวม ->1 โครงการ 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0