รายงานสรุปจำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (ระหว่าง ปี 2560 - 2563): ณ วันที่ 07/02/2023 จำนวน 3 โครงการ

[พิมพ์ไฟล์ PDF (ทั้งหมด)]

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บทไอที ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ สถานะโครงการ คืบหน้า (ร้อยละ)
1 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
.. 2565 การใช้ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Leave) กับสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ว่า ภาครัฐมีความทันสมัย พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยมีการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นํานวัตกรรม เทคโนโลยี ระบบการทํางานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าประสงค์ที่ 7.5.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้พัฒนาระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Leave) โดยสามารถยื่นลาป่วย ลากิจส่วนตัว และลาพักผ่อนผ่านอินเตอร์เน็ต (http://eleave.bangkok.go.th/public) ซึ่งเป็นข้อสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานครที่มอบให้สำนักงาน ก.ก. นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ในการใช้ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์นั้นผู้ลาสามารถยื่นใบลาได้ตลอดเวลา สามารถดูวันลาสะสมได้ตนเอง สะดวกในการค้นคืนข้อมูลการลา ในขณะที่ผู้ตรวจสอบสามารถตรวจสอบและค้นคืนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้บริหารสามารถเรียกดูรายงานการลาในภาพรวมได้ ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษและลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร สำนักงาน ก.ก. ได้นำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครรับทราบผลการใช้ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ และเห็นชอบให้สำนักงาน ก.ก. เผยแพร่การใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ให้กับส่วนราชการกรุงเทพมหานครรับทราบ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวได้ใช้การลาโดยใช้ใบลาในรูปแบบกระดาษตามแบบแนบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 โดยผู้ลาต้องเสนอหรือจัดส่งใบลาในรูปแบบกระดาษขออนุญาตลาต่อผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาก่อนหรือในวันที่ลา ในบริบทการปฏิบัติงานของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวหากผู้ลาปฏิบัติงานที่ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา และห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ หรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงานตามมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ย่อมไม่มีความสะดวก ต้องเดินทางส่งใบลา ทำให้เกิดความล่าช้า และต้องสอบถามข้อมูลการลาจากผู้ตรวจสอบอีกด้วย นอกจากนี้ ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณในการพิมพ์ใบลา เสียตู้เอกสารใบลาและพื้นที่จัดเก็บแฟ้มใบลา และเจ้าหน้าที่ต้องจัดเก็บใบลาเข้าแฟ้ม รวมถึงผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาต้องเสียเวลาในการลงนามใบลา จะเห็นได้ว่าการลาโดยใช้ใบลาในรูปแบบกระดาษนั้นไม่เพิ่มผลผลิตให้กับส่วนราชการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และยังไม่ตอบโจทย์การปฏิบัติงานในยุคดิจิทัลด้วย ดังนั้น หากนำระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเช่นเดียวกับสำนักงาน ก.ก. ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวกในการลาของข้าราชการ จึงได้จัดทำโครงการใช้ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Leave) กับสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานครที่ให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ในการนี้ ประสานงานไปยังสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขอใช้ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ 2.1 เพื่อให้สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวมีการใช้ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ 2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 2.3 เพื่อนำระบบการทํางานที่เป็นดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวมีการใช้ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์โดยสามารถยื่นลาป่วย ลากิจส่วนตัว และลาพักผ่อนผ่านอินเทอร์เน็ต (http://eleave.bangkok.go.th/public) 0.00 0.00 สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 2021-10-01 00:00:00 2021-11-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
2 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
.. 2565 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ว่า ภาครัฐมีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐ และพัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยมีการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นํานวัตกรรม เทคโนโลยี ระบบการทํางานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดว่ามีการบริหารจัดการเมืองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (Smart City) โดยมีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือมีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการให้บริการประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ/หรือภาคเอกชน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลโดยกองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ได้ปรับปรุงโครงสร้างและรูปแบบการทำงานของระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรุงเทพมหานคร (Web Portal) ให้สามารถเข้าถึงระบบ Social Media และรองรับการทำงานลักษณะ Web Service ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรุงเทพมหานครแบบเดิมใช้งานมาแล้วมากกว่า 5 ปี ทำให้เกิดปัญหาเรื่องประสิทธิภาพการใช้งาน และเทคโนโลยีการออกแบบที่ล้าสมัย และเว็บไซต์หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีปริมาณข้อมูลข่าวสารที่นำมาเผยแพร่บนเว็บไซต์เพิ่มขึ้นอย่างมาก การเข้าถึงข้อมูลค่อนข้างลำบาก ซับซ้อน และไม่สะดวกรวดเร็ว รวมทั้งไม่สามารถรองรับเทคโนโลยีของอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Devices) ได้อย่างสมบูรณ์ จึงต้องมีการปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการออกแบบเว็บไซต์หน่วยงานของกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน มีความทันสมัย ได้รับบริการข้อมูลที่สะดวกรวดเร็ว มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ได้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรุงเทพมหานครสำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานเมื่อวันที่ 15 - 18 มีนาคม 2564 สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวได้ใช้ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรุงเทพมหานครแบบเดิมมาประมาณ 2 ปี พบว่า การจัดการเว็บไซต์มีความยุ่งยาก สลับซับซ้อน ระบบการทำงานบางส่วนใช้งานไม่ได้ และรูปแบบเว็บไซต์ (Template) ขาดความน่าสนใจแม้ว่าจะพยายามออกแบบให้ทันสมัย มีการเพิ่มเนื้อหา (Content) ใหม่ ๆ รวมทั้งการปรับปรุงเว็บไซต์ในบางส่วนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ตลอดจนการเปิดเว็บไซต์ขึ้นมามีลักษณะการตอบสนองล่าช้า ทำให้ไม่ตอบโจทย์การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ในยุคดิจิทัล หากมีการใช้ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรุงเทพมหานครแบบใหม่จะทำให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมาตรฐาน ส่งผลให้การจัดการเว็บไซต์มีประสิทธิภาพ ทำให้การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ เข้าถึงข้อมูลได้หมด สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้งาน และมีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility) จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวโดยใช้ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรุงเทพมหานครแบบใหม่ ในการนี้ ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างและรูปแบบเว็บไซต์ให้ทันสมัยเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 2.0 และข้อกำหนด Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 ด้วยองค์ความรู้จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารกับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก มีส่วนร่วมตาม พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2.1 เพื่อดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างและรูปแบบเว็บไซต์สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 2.2 เพื่อให้สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวมีเว็บไซต์ที่ทันสมัย เป็นมาตรฐาน 2.3 เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ และการเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวมีเว็บไซต์ที่ทันสมัยเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 2.0 และข้อกำหนด Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 0.00 0.00 สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 2021-10-01 00:00:00 2022-12-31 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
3 7.0.2.
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ – การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
.. 2566 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นแห่งหนึ่งของโลก เป็นเมืองจุดหมายปลายทางที่มีเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว ด้วยความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี สถาปัตยกรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน อาหาร และความคุ้มค่าในการท่องเที่ยว เป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจและจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวยังกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นมา ส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีข้อจำกัดด้านการเดินทางมาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร จึงทำให้รูปแบบและความต้องการด้านท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม นั่นคือนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มพฤติกรรมเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองมากขึ้น และมีความต้องการท่องเที่ยวแบบเว้นระยะห่างและลดการสัมผัสเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ประกอบกับนักท่องเที่ยวมีความต้องการค้นหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ต้องการการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยง่าย เพื่อประกอบการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง ส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและมีความน่าสนใจ ทางหน่วยงานจึงได้ดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ที่สามารถตอบสนองต่อทุกความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร/ภัตตาคาร ที่พัก ความปลอดภัยในการเดินทาง คำแนะนำด้านการท่องเที่ยว ฯลฯ ผ่านเว็บไซต์ที่มีความน่าสนใจ ทันสมัยและมีการออกแบบเว็บไซต์ที่เน้นผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง (User-centered design) โดยพัฒนาเว็บไซต์ให้ผู้ใช้งานเข้าใจและใช้งานได้ง่าย เพื่อเป็นสื่อในการจูงใจนักท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังกรุงเทพมหานคร อีกทั้ง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการท่องเที่ยวของเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครให้อยู่ในระดับสากล ๒.๑ เพื่อรวบรวมข้อมูล ปรับปรุง และนำเสนอข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ที่น่าสนใจและเป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ๒.๒ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๒.๓ เพื่อกระตุ้นและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครมากยิ่งขึ้น ๒.๔ สนับสนุนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๗๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๖.๓ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก ๒.๕ เพื่อสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแนวคิด “กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม” หรือ “Bangkok Smiles” ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ รวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร www.bangkoktourist.com หรือชื่ออื่นที่กรุงเทพมหานครกำหนด ให้มีข้อมูลด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร/ภัตตาคาร ที่พัก กิจกรรมการท่องเที่ยว คำแนะนำ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การท่องเที่ยว จัดทำและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งนำเสนอให้เกิดความน่าสนใจ โดยจัดทำเนื้อหาในเว็บไซต์เป็น ๓ ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) และนำเทคโนโลยีอื่น ๆ มาร่วมนำเสนอเพื่อให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจ เพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานครในมิติต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ เข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้น 2,500,000.00 0.00 สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 2022-10-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 50.00
รวม ->3 โครงการ 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0