รายงานสรุปจำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (ระหว่าง ปี 2560 - 2563): ณ วันที่ 08/02/2023 จำนวน 13 โครงการ

[พิมพ์ไฟล์ PDF (ทั้งหมด)]

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บทไอที ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ สถานะโครงการ คืบหน้า (ร้อยละ)
1 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานราชการทุกแห่งที่เกี่ยวข้องกับการคำขออนุญาต/บริการจัดตั้งธุรกิจ (Doing Business Platform)รวมถึงกรุงเทพมหานครต้องพัฒนาระบบฯ สำหรับรองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Open Data) กับทางศูนย์รับคำขออนุญาตกลางของสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานภาครัฐระหว่างกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการติดต่อกับทางราชการ ในฐานะเป็นหน่วยงานให้บริการประชาชน และเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาออกใบอนุญาต/บริการ โดยรับหน้าที่เป็นหน่วยงานรับข้อมูลจากประชาชนที่ติดต่อมาขอรับใบอนุญาต/บริการ ตลอดจนรับ - ส่งส่งต่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับศูนย์รับคำขออนุญาตกลางของสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบเชื่อมโยง เพื่อส่งต่อข้อมูลของประชาชนให้กับหน่วยงานในสังกัดของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถดำเนินการในภารกิจที่เกี่ยวข้องได้สะดวกรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศกลาง สำหรับเป็นศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพหานคร เพื่อบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ รองรับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติฯ ที่กำหนด รวมถึงประชาชนสามารถติดตาม (Monitoring / Tracking) การออกใบอนุญาต/บริการ พร้อมระบบแจ้งเตือน (Alert) เพื่อรายงานสถานะการดำเนินการ และผลการพิจารณาการออกใบอนุญาต/บริการ ให้ประชาชนได้รับทราบ 1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับรองรับคำขอใบอนุญาต/บริการของประชาชนที่จะดำเนินการผ่านทางสำนักงานเขต 50 เขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับศูนย์รับคำขออนุญาตกลางของสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้แบบเบ็ดเสร็จ 3. เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามสถานะการดำเนินการ และรับทราบผลการพิจารณาใบอนุญาต/บริการ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบออนไลน์ 1. กรุงเทพมหานครมีระบบสารสนเทศสำหรับรองรับคำขอใบอนุญาต/บริการของประชาชนที่จะดำเนินการผ่านทางสำนักงานเขต 50 เขต รวมถึงมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับ-ส่งข้อมูลของประชาชนที่มาติดต่อกับทางราชการ ตลอดจนหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ กับศูนย์รับคำขออนุญาตของสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อกับทางราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร 2. ประชาชนสามาถติดตามสถานะการดำเนินการการขอใบอนุญาต/บริการของประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว โดยดำเนินการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ของกรุงเทพมหานคร 83,237,500.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2019-10-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 65.00
2 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ ในฐานะกรุงเทพมหาครเป็นหน่วยงานให้บริการประชาชน และเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์รับคำขออนุญาต ประกอบปัจจุบันอยู่ในยุคของสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) จึงเห็นควรจัดหาหรือพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการรับ-ส่งใบอนุญาตที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ตลอดจนปรับปรุงระบบการรับชำระเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันของกรุงเทพมหานครให้มีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเป็นศูนย์รับคำขอของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) อย่างเต็มรูปแบบและทันสมัยโดยผ่านการให้บริการของธนาคาร หรือตัวแทนรับชำระเงิน เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการที่มาติดต่อขอรับชำระค่าธรรมเนียมจากค่าบริการในการออกใบอนุญาต ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมายังหน่วยงานกรุงเทพมหานคร สามารถชำระเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง 1. เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อหรือ การทำธุรกรรมทางด้านการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเต็มรูปแบบหลากหลายช่องทาง รวมถึงรองรับการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อขอชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่หน่วยงานหรือสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางมาติดต่อขอรับใบอนุญาตที่ผ่านการอนุมัติแล้ว โดยสามารถรับเอกสารใบสำคัญหรือใบอนุญาตได้จากระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบขนส่งอัจฉริยะของภาคเอกชน 3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถสอบทานตัวเลขค่าธรรมเนียมและค่าภาษีได้สะดวกรวดเร็วและถูกต้องทันการณ์ โดยสามารถสรุปข้อมูลรายรับ พร้อมส่งต่อข้อมูลไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจในด้านการวางแผนงบประมาณรายรับได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 1. อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนหรือผู้ประกอบการ โดยมีทางเลือกในการชำระเงินค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ไม่ต้องถือเงินสด และยังรองรับการรับชำระเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านช่องทางหลากหลาย รวมถึงไม่ต้องเดินทางมายังหน่วยงานหรือสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครเพื่อมาติดต่อขอรับใบอนุญาตที่ผ่านมาอนุมัติแล้ว 2. เพื่อรองรับการบูรณาข้อมูลการรับชำระเงินของกรุงเทพมหานครกับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณภาครัฐได้อย่างแม่นยำถูกต้อง 40,100,000.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2019-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 75.00
3 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 โครงการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล การดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครจำเป็นต้องกำหนดนโยบายและวางแนวทางปฏิบัติทางด้านความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหาครใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549ด้วยการนำเทคโนโลยีระบบรหัสแบบกุญแจสาธารณะ หรือกุญแจสมมาตร ที่ประกอบด้วยกุญแจส่วนตัว (Private key) และกุญแจสาธารณะ (Public key) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมด้วยการใช้โปรโตคอลSecure Socket LayerหรือSSL มาประยุกต์ใช้ในการเข้ารหัส และการถอดรหัส (Encryption) ในระหว่างขั้นตอนการรับ–ส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นได้ว่า เอกสารสำคัญหรือข้อมูลของทางราชการยังคงได้รับการปกป้องและยังคงเป็นความลับ (Data Confidentiality)จากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผู้ไม่หวังดีเข้ามาอ่าน หรือขโมยข้อมูลระหว่างการดำเนินธุรกรรมได้ 1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับรองรับการออกใบอนุญาตในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และการทำธุรกรรมของกรุงเทพมหานครที่มีความน่าเชื่อถือและมีผลถูกต้องตามกฎหมาย 2 เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครในด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระหว่างการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการกับกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต 3. เพื่อบ่งบอกและยืนยันตัวบุคคลในโลกดิจิทัล สำหรับรองรับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้มีผลตามกฎหมาย 1. ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการหรือหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต มีความเชื่อมั่นในด้านการรักษาความลับของข้อมูล ตลอดจนความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล แม้อาจมีการถูกดักจับข้อมูลระหว่างการทำธุรกรรม 2. เป็นการยกระดับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในขั้นตอนการรับ-ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ตลอดจนสามารถยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัลได้ 47,000,000.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2019-10-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 65.00
4 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
.. 2565 โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบคลองผดุงกรุงเกษม คลองผดุงกรุงเกษม เป็นคลองที่มีศักยภาพในการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน ล้อ ราง เรือ ได้แก่ รถโดยสารประจำทาง เช่น สาย 171 (ปอ.) สาย 49 สาย 505 (ปอ.) สาย 511 (ปอ.) และ 53 ซึ่งเชื่อมเส้นทางมายังริม 2 ฝั่งคลอง มีเส้นทางสัญจรทางน้ำด้วยเรือโดยสารไฟฟ้าตามแนวคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งเป็นการสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนจากแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือเทเวศร์ มายังสถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพง รวม 11 ท่าเรือ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 4 เขตได้แก่ เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตปทุมวัน โดยมีเรือด่วนเจ้าพระยาและเรือข้ามฟากบริเวณท่าเรือเทเวศร์ เรือโดยสารคลองแสนแสบซึ่งมาบรรจบกับเส้นทางเดินเรือคลองผดุงกรุงเกษมบริเวณตลาดโบ๊เบ๊ และรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่สถานีรถไฟหัวลำโพง และความยาวของคลองยังต่อเนื่องไปถึงพื้นที่ย่านตลาดน้อย ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือข้ามฟากสี่พระยา ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ และเขตบางรัก แต่ทั้งนี้ ถนนและทางเท้าบริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษมบางช่วงมี สภาพชำรุดเสียหาย รวมทั้งมีการใช้พื้นที่เพื่อประกอบกิจกรรมการค้าขายบนทางเท้า ทำให้ศักยภาพในการใช้ประโยชน์พื้นที่ลดลง จึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษมทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างทัศนียภาพสวยงาม ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวก และปลอดภัย ตลอดแนวคลอง ในปี 2552 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (สำนักผังเมือง เดิม) ได้นำเสนอผลการศึกษาโครงการปรับปรุงฟื้นฟูย่านคลองผดุงกรุงเกษมทั้ง 2 ฝั่งคลอง ใน 5 บริเวณหลัก ได้แก่ ย่านตลาดเทวราชกุญชร ย่านวัดโสมนัสวรวิหารและย่านตลาดนางเลิ้ง ย่านตลาดสะพานขาวและบริเวณโรงหนังปารีส ย่านตลาดโบ๊เบ๊ และย่านหัวลำโพง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชน และในปี 2563 กรุงเทพมหานครได้แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างทางจักรยานคลองผดุงกรุงเกษม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ริมคลองให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (Universal Design) มีความสะดวก ปลอดภัย ในการเดินทาง พัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อน หย่อนใจการฟื้นฟู ส่งเสริม เอกลักษณ์ของแต่ละย่าน ที่มีความสำคัญ การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง การสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งของชุมชน ในการดูแลรักษาพื้นที่ นอกจากนี้ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ยังได้ดำเนินการศึกษาแผนการพัฒนาฟื้นฟูย่าน ตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมโยงกับแนวคลองผดุงเกรงเกษม เพื่อต่อยอดการพัฒนาพื้นที่คลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพมหานครจึงดำเนินการผลักดันการพัฒนาพื้นที่ตลอด 2 ฝั่งคลองอย่างบูรณาการรอบด้าน โดยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางสัญจร และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบคลองผดุงกรุงเกษมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากศักยภาพเพื่อการสัญจรของพื้นที่ ในขณะเดียวกัน กรุงเทพมหานครต้องคำนึงถึงประชาชนริมคลอง โดยส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และ เห็นความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ อันจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาพื้นที่อย่างยั่งยืน 1) เพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมต่อการเดินทางในพื้นที่ตลอดแนวคลองผดุงกรุงเกษม 2) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะเพื่อให้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนริมคลองผดุงกรุงเกษม 3) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลองผดุงกรุงเกษม 1. จำนวนผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 2. มูลค่าทางเศรษฐกิจของพื้นที่/ราคาประเมินที่ดินเพิ่มขึ้น 3. รายได้เฉลี่ยของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น 0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 40.00
5 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
.. 2565 กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (กสศ.) การพัฒนาและการสร้างชุดข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน โดยจัดทำคำอธิบายข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูลตามแนวทางธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งนำเข้าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลข้อมูลให้มีคุณภาพเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอตามรอบระยะเวลาที่กำหนดและสร้างนวัตกรรมการให้บริการหรือการบริหารจัดการจากชุดข้อมูล 1. แต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลและทีมบริกรข้อมูลระดับหน่วยงานและหน่วยงานจัดทำเอกสารชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน 2. นำเสนอชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร และสร้างชุดข้อมูลสำคัญ จัดทำคำอธิบายข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล พร้อมทั้งการทำความสะอาดข้อมูล 3. นำเข้าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลข้อมูลให้มีความถูกต้อง มีความครบถ้วน และมีความเป็นปัจจุบัน 4. สร้างนวัตกรรมการให้บริการหรือการบริหารจัดการจากชุดข้อมูล อย่างน้อย 1 ผลงานนวัตกรรม 1. แต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลและทีมบริกรข้อมูลระดับหน่วยงานและหน่วยงานจัดทำเอกสารชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน 2. นำเสนอชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร และสร้างชุดข้อมูลสำคัญ จัดทำคำอธิบายข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล พร้อมทั้งการทำความสะอาดข้อมูล 3. นำเข้าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลข้อมูลให้มีความถูกต้อง มีความครบถ้วน และมีความเป็นปัจจุบัน 4. สร้างนวัตกรรมการให้บริการหรือการบริหารจัดการจากชุดข้อมูล อย่างน้อย 1 ผลงานนวัตกรรม 0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
6 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
.. 2565 กิจกรรมการสร้างระบบมาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและเป็นมหานครหนึ่งของโลก การขับเคลื่อนองค์กรในปัจจุบันล้วนพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นสำคัญ เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยผลักดันให้กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการตามนโยบายและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (2556 - 2575) ระยะที่ 2 มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมุ่งเน้นให้กรุงเทพมหานครมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการองค์กรภายใน และการให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย (SMART Service) เพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง (กรุงเทพมหานคร) ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (SMART City) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการและสนับสนุนการมีการใช้ระบบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และเครือข่ายการสื่อสาร พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป ตลอดจนโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้งานของสำนักและสำนักงานเขต รวมถึงการให้บริการในเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคทางคอมพิวเตอร์แก่ผู้บริหารและทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน กิจกรรมการสร้างระบบมาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลจัดทำขึ้นเพื่อบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลและลดขั้นตอนการติดต่อประสานงาน 4 ส่วนราชการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบให้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น - เพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร - เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลให้สะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนการติดต่อประสานงาน - เพื่อติดตามและประเมินผลการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล โดยนำมาพัฒนาและปรับปรุงการบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุด - มีมาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร - มีระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Management System) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร 0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2021-12-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
7 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
.. 2565 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (สก.สยป.) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินการด้านยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ให้เป็นรูปธรรม นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนได้อย่างครอบคลุม เพื่อพัฒนานวัตกรรมให้เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงาน 0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2022-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 50.00
8 0.0.0.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
.. 2565 กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นอกจากนี้ ยังมีพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ โดยต้องให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถนำไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาบริการและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้ รวมถึงแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงาน และสามารถตรวจสอบได้จากทุกภาคส่วน โดยกรุงเทพมหานครได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ 1 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ซึ่งมีแนวทาง 3 ฉบับ ได้แก่ นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของกรุงเทพมหานคร แนทางการกำหนดชุดข้อมูลสำคัญของกรุงเทพมหานคร และนโยบายและแนวทางปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครมีข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงและใช้ได้อย่างเสรี ไม่จำกัดแพลตฟอร์ม ไม่เสียค่าใช้จ่าย เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่มีคุณภาพสูงในด้านคุณภาพชีวิต ด้านความปลอดภัย ด้านการศึกษา ด้านการเงิน ด้านสุขภาพ 0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2022-07-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 0.00
9 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2566 โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานราชการทุกแห่งที่เกี่ยวข้องกับการคำขออนุญาต/บริการจัดตั้งธุรกิจ (Doing Business Platform)รวมถึงกรุงเทพมหานครต้องพัฒนาระบบฯ สำหรับรองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Open Data) กับทางศูนย์รับคำขออนุญาตกลางของสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานภาครัฐระหว่างกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการติดต่อกับทางราชการ ในฐานะเป็นหน่วยงานให้บริการประชาชน และเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาออกใบอนุญาต/บริการ โดยรับหน้าที่เป็นหน่วยงานรับข้อมูลจากประชาชนที่ติดต่อมาขอรับใบอนุญาต/บริการ ตลอดจนรับ - ส่งส่งต่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับศูนย์รับคำขออนุญาตกลางของสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบเชื่อมโยง เพื่อส่งต่อข้อมูลของประชาชนให้กับหน่วยงานในสังกัดของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถดำเนินการในภารกิจที่เกี่ยวข้องได้สะดวกรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศกลาง สำหรับเป็นศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพหานคร เพื่อบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ รองรับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติฯ ที่กำหนด รวมถึงประชาชนสามารถติดตาม (Monitoring / Tracking) การออกใบอนุญาต/บริการ พร้อมระบบแจ้งเตือน (Alert) เพื่อรายงานสถานะการดำเนินการ และผลการพิจารณาการออกใบอนุญาต/บริการ ให้ประชาชนได้รับทราบ 1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับรองรับคำขอใบอนุญาต/บริการของประชาชนที่จะดำเนินการผ่านทางสำนักงานเขต 50 เขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับศูนย์รับคำขออนุญาตกลางของสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้แบบเบ็ดเสร็จ 3. เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามสถานะการดำเนินการ และรับทราบผลการพิจารณาใบอนุญาต/บริการ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบออนไลน์ 1. กรุงเทพมหานครมีระบบสารสนเทศสำหรับรองรับคำขอใบอนุญาต/บริการของประชาชนที่จะดำเนินการผ่านทางสำนักงานเขต 50 เขต รวมถึงมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับ-ส่งข้อมูลของประชาชนที่มาติดต่อกับทางราชการ ตลอดจนหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ กับศูนย์รับคำขออนุญาตของสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อกับทางราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร 2. ประชาชนสามาถติดตามสถานะการดำเนินการการขอใบอนุญาต/บริการของประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว โดยดำเนินการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ของกรุงเทพมหานคร 83,237,500.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2022-10-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 60.00
10 7.0.2.
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ – การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
.. 2566 โครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Desktop Management) หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย มาเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายสื่อสารของกรุงเทพมหานครสำหรับใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ เช่น ระบบ MIS ระบบงาน 50 สำนักงานเขต และระบบงานอื่น ๆ ที่พัฒนามาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน ปัจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย มากกว่า 25,000 เครื่อง ที่เชื่อมต่อใช้งานเข้ากับระบบเครือข่ายสื่อสารดังกล่าว ซึ่งจากจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่มีจำนวนมาก จึงส่งผลให้การดูแลบำรุงรักษา และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจำเป็นต้องดำเนินการในเชิงป้องกันและในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจำเป็นต้องแก้ไขโดยรวดเร็ว เพื่อให้หน่วยงานสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้งานและประชาชนที่มาใช้บริการจึงมีความจำเป็นต้องจัดหาระบบควบคุมและบริหารจัดการเครื่องลูกข่ายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบสถานะ และแก้ไขให้ Hardware และ Software ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น รวมถึงช่วยลดเวลา ลดขั้นตอนในการแก้ไขปัญหากับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ใช้ตามหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อไปแก้ไขปัญหาที่หน่วยงานและเป็นการวางแนวทางการกำหนดนโยบายการจัดการระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 11,548,800.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2022-10-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 25.00
11 7.0.2.
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ – การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
.. 2566 โครงการจัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP) ดำเนินการโครงการจัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร (BMA-ERP) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) ของกรุงเทพมหานคร สำหรับทดแทนระบบ MIS 2 ให้สามารถรองรับกับระเบียบ นโยบาย และแผนการปฏิบัติราชการที่เปลี่ยนแปลง สำหรับการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และระบบทรัพย์สินของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร ขยายขอบเขตการใช้งานหรือให้บริการได้อย่างครอบคลุม มีเสถียรภาพ สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลที่สามารถสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ๑ เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร ๒ เพื่อจัดทำระบบให้รองรับมาตรฐานผังบัญชีและการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามแนวทางการบัญชีภาครัฐ ๑ มีระบบสารสนเทศที่รองรับการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครได้อย่างครอบคลุม ครบถ้วน ๒ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการ และติดตามงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 218,035,400.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2022-10-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 6.00
12 7.0.1.
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ – การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
.. 2566 กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (ตัวชี้วัด 5.2) การพัฒนาและการสร้างชุดข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน โดยจัดทำคำอธิบายข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูลตามแนวทางธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งนำเข้าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลข้อมูลให้มีคุณภาพเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอตามรอบระยะเวลาที่กำหนดและสร้างนวัตกรรมการให้บริการหรือการบริหารจัดการจากชุดข้อมูล 0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2022-10-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 35.00
13 7.0.1.
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ – การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
.. 2566 จ้างที่ปรึกษาจ้างบริการวิชาการในด้านดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ดิจิทัลในการพัฒนากรุงเทพมหานคร การบริหารงานของกรุงเทพมหานครมีการประยุกต์นำเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนา และปฏิรูปกระบวนการทำงานให้ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นเครื่องมือกำหนดยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ผู้บริหารสามารถเห็นภาพรวมการเชื่อมโยงของข้อมูล และสามารถวางแผนการพัฒนาเมือง และบริการสาธารณะ รวมทั้งกำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติ ด้านดิจิทัลในการพัฒนากรุงเทพมหานคร และการสร้างนวัตกรรมบริการใหม่ ๆ เพื่อให้บริการกับประชาชน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล มีพันธกิจในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายการจัดทำและพัฒนาแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยการแปลงยุทธศาสตร์ เป็นแผนนำไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล การดำเนินการ รวมทั้งการบริหารจัดการพัฒนา และให้บริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นรัฐบาลดิจิทัล จึงเสนอโครงการนี้เพื่อศึกษาการวิเคราะห์ด้านดิจิทัล เพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์ดิจิทัลในการพัฒนากรุงเทพมหานคร และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ใช้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เชิงรุก และข้อเสนอแนะการเปิดเผยข้อมูลศักยภาพสูงของกรุงเทพมหานคร (Open Bangkok) รวมทั้งความพร้อมและต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล โดยข้อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์ จะเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อน การพัฒนาเมือง และเพิ่มศักยภาพ ของกรุงเทพมหานคร ให้พัฒนาไปสู่ การเป็นมหานครชั้นนำ ของเอเชียต่อไป 2.1 เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีแนวทาง การพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์ดิจิทัล ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 2.2 เพื่อศึกษาข้อมูลตามภารกิจ ข้อมูลขนาดใหญ่ ข้อมูลเปิดของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร และข้อมูลของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถนำมาใช้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เชิงรุกที่สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งข้อเสนอแนะการเปิดเผยข้อมูลศักยภาพสูงของกรุงเทพมหานคร (Open Bangkok) 2.3 เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยศึกษาความพร้อมและความต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมในส่วนของการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการปฏิบัติงาน การบูรณาการบริการและข้อมูลภาครัฐ การให้บริการภาครัฐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครสามารถให้บริการประชาชนผ่านช่องทางดิจิทัลได้อย่างเบ็ดเสร็จและไร้รอยต่อ 2.4 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครให้มีความพร้อม และความรู้ด้านข้อมูลดิจิทัลและด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ กรุงเทพมหานครมีการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ดิจิทัลในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยมียุทธศาสตร์และการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเมืองและบริการสาธารณะ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 14,142,000.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2022-10-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 35.00
รวม ->13 โครงการ 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0