รายงานสรุปจำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (ระหว่าง ปี 2560 - 2563): ณ วันที่ 09/02/2023 จำนวน 1 โครงการ

[พิมพ์ไฟล์ PDF (ทั้งหมด)]

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บทไอที ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ สถานะโครงการ คืบหน้า (ร้อยละ)
1 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
.. 2565 โครงการระบบการให้บริการทางกฎหมาย (e - Legal Service) : กรณีการสืบค้นมติคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (สำนักเทศกิจ) สำนักเทศกิจ เป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล ตรวจตรา และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร กฎหมายอื่น ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติ ประกาศ หลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานคร รวมทั้งปฏิบัติงานด้านการดูแลและให้บริการและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และในส่วนของภารกิจหน้าที่ในด้านกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญาของสำนัก การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย พิจารณาร่าง แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของสังคม นโยบายของผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครให้สามารถบังคับใช้กฎหมายเพื่อการบรรลุเป้าประสงค์ในด้านต่าง ๆ ของการพัฒนากรุงเทพมหานคร นอกจากนี้สำนักเทศกิจยังมีบทบาทที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านเทศกิจ ประชาชนทั่วไป หรือหน่วยงานภายนอก เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า อ้างอิง หรือนำไปปฏิบัติ โดยในส่วนของกลุ่มงานนิติการ กองนิติการและบังคับคดี มีบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบที่ถือว่าเป็นภารกิจหลักที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในรูปแบบของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีของทั้งสองพระราชบัญญัติ ซึ่งเริ่มจากการตรวจสอบสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและสำนักงานเขต ที่ส่งสำนวนการสอบสวนมาที่ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการฯ เปรียบเทียบผู้ต้องหา โดยดำเนินกระบวนการพิจารณาทั้งข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย เสนอเข้าสู่พิจารณาของคณะกรรมการฯ ตลอดจนแจ้งมติการเปรียบเทียบคดีผู้ต้องหาให้กับพนักงานสอบสวนและสำนักงานเขต เพื่อดำเนินการให้ผู้ต้องหา มาชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีการติดตามผลการดำเนินคดีจนถึงที่สุด กลุ่มงานนิติการจึงทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลในการรวบรวมผลการเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เนื่องจากการเปรียบเทียบปรับ โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีผลทำให้คดีอาญาเลิกกันตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประกอบกับมติคณะกรรมการฯ ดังกล่าวสามารถนำมาอ้างอิงหรือเทียบเคียงในการพิจารณาเปรียบเทียบปรับคดีต่อไปได้ ตั้งแต่พุทธศักราช 2535 – ปัจจุบัน สำนักเทศกิจในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีฯ ทำหน้าที่เก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐาน มติคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เมื่อประชาชน พนักงานสอบสวน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประสานขอสอบถามหรือขอให้ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมติคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่มีความยากลำบากในการค้นหาเอกสาร ใช้เวลานาน และไม่ได้รับความสะดวก ขัดแย้งกับเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานครในการให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องโปร่งใส่ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย (SMART SERVICE) ดังนั้น เพื่อให้สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานครบรรลุเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย (SMART SERVICE) ในด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมายที่ 7.5.1 กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องโปร่งใส่และเพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) มีการบริหารจัดการเมือง (กรุงเทพมหานคร) ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (SMART CITY) สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศ Thailand ๔.๐ ข้าราชการยุคดิจิทัลพลิกโฉมการทำงานภาครัฐด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทำให้มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถจัดเก็บสถิติปริมาณงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินคดีเป็นไปด้วยความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ใช้ประกอบการบริหารจัดการและตัดสินใจของผู้บริหารได้ และที่สำคัญสามารถดำเนินการเป็นงานต้นแบบและประยุกต์ใช้กับระบบงานอื่น ๆ ๑. เพื่อให้สำนักเทศกิจในฐานะของเลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีการจัดเก็บข้อมูล มติคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ (Database System) และพัฒนาต่อยอดทางกฎหมายด้านอื่น ๆ ต่อไปได้ ๒. เพื่อสร้างช่องทางให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวนคดีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการโยธา นิติกรสำนักเทศกิจ เป็นต้น สามารถสืบค้นผลมติคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงทางกฎหมายได้๓. เพื่อลดขั้นตอนการสืบค้นมติคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซึ่งเป็นการให้บริการของภาครัฐสำหรับประชาชนและหน่วยงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้๔. เพื่อให้การจัดเก็บสถิติปริมาณงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินคดีเป็นไปด้วย ความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ใช้ประกอบการบริหารจัดการและตัดสินใจของผู้บริหารได้ สำนักเทศกิจในฐานะของเลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีได้มีการจัดเก็บข้อมูล มติคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ (Database System) และพัฒนาต่อยอดการจัดระบบข้อมูลทางกฎหมายด้านอื่น ๆ ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาสำนวนคดีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการโยธา นิติกรสำนักเทศกิจ เป็นต้น สามารถสืบค้นผลมติคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงทางกฎหมายได้ 0.00 0.00 สํานักเทศกิจ 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
รวม ->1 โครงการ 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0