รายงานสรุปจำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (ระหว่าง ปี 2560 - 2563): ณ วันที่ 06/02/2023 จำนวน 4 โครงการ

[พิมพ์ไฟล์ PDF (ทั้งหมด)]

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บทไอที ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ สถานะโครงการ คืบหน้า (ร้อยละ)
1 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
.. 2565 โครงการปรับปรุงถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถึงซอยทวีวัฒนา - กาญนาภิเษก 30 พื้นที่เขตทวีวัฒนา (โครงการต่อเนื่องปี 64) ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถึงซอยทวีวัฒนา - กาญจนาภิเษก 30 พื้นที่เขตทวีวัฒนา ผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลต์ กว้างประมาณ 6.00 ม. มีไหล่ทางเป็นหินคลุก กว้างข้างละ 1.00 ม. มีเขตทางกว้างประมาณ 13.50-16.00 ม. ความยาวของถนนประมาณ 2,500 ม. ปัจจุบันผิวจราจรแอสฟัลต์ของถนนดังกล่าวชำรุด ทรุดตัว จากการใช้งานมานาน ต้องใช้งบประมาณในการบำรุงรักษาเป็นจำนวนมาก และได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมปี พ.ศ. 2554 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากถนนดังกล่าวไม่มีท่อระบายน้ำ ขณะเกิดฝนตกหนัก มีน้ำท่วมขังสูง ประชาชนสัญจรด้วยความลำบาก เป็นเส้นทางลัดเชื่อมระหว่างถนนพุทธมณฑลสาย 3 กับถนนทวีวัฒนา จึงเสนอวิธีแก้ปัญหาด้วย การปรับปรุงผิวทาง และปรับปรุงระบบระบายน้ำ - ปัจจุบันผิวจราจรแอสฟัลต์ของถนนดังกล่าว ชำรุด ทรุดตัว จากการใช้งานมานาน ต้องใช้งบประมาณในการบำรุงรักษาเป็นจำนวนมาก และได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมปี พ.ศ. 2554 - เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากถนนดังกล่าวไม่มีท่อระบายน้ำ ขณะเกิดฝนตกหนักมีน้ำท่วมขังสูง ประชาชนสัญจรด้วยความลำบาก - เป็นเส้นทางลัดเชื่อมระหว่างถนนพุทธมณฑลสาย 3 กับถนนทวีวัฒนา - ทำการยกระดับถนนเพิ่มขึ้นประมาณ 0.60 ม. จาก ระดับถนนเดิม - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ø 1.00 ม. พร้อมบ่อพัก - สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด0.30x0.30x0.035 กว้างประมาณ 2.25 ม. - สร้างกำแพงกันดิน - สร้างพื้นทางหินคลุก หนา 0.30 ม. - ถมทรายขยายคันทาง - ปรับปรุงผิวจราจรเป็น ค.ส.ล. หนา 0.25 ม. กว้าง 9.00 ม. - ปรับปรุงและขยายสะพานข้ามคลอง ค.ส.ล. จำนวน 5 แห่ง 98,510,000.00 78,246,619.00 สํานักการโยธา 2021-10-01 00:00:00 2021-12-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
2 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
.. 2565 กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ยื่นขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ตรวจสอบและดำเนินการกับอาคาร ที่ถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง การตรวจสอบอาคาร คือ การตรวจสอบสภาพอาคารด้านความมั่นคงแข็งแรง และระบบอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร โดยผู้ตรวจสอบอาคารตามมาตร 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ใช้ประโยชน์อาคาร อาคารที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมาย 9 ประเภท ได้แก่ 1. อาคารสูง 2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 3. อาคารชุมนุมคน 4. โรงมหรสพ 5. โรงแรม 6. สถานบริการ 7. อาคารอยู่อาศัยรวม 8. โรงงาน 9. ป้าย การตรวจสอบอาคาร คือ การตรวจสอบสภาพอาคารด้านความมั่นคงแข็งแรง และระบบอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร โดยผู้ตรวจสอบอาคารตามมาตร 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ใช้ประโยชน์อาคาร อาคารที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมาย 9 ประเภท ได้แก่ 1. อาคารสูง 2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 3. อาคารชุมนุมคน 4. โรงมหรสพ 5. โรงแรม 6. สถานบริการ 7. อาคารอยู่อาศัยรวม 8. โรงงาน 9. ป้าย 0.00 0.00 สํานักการโยธา 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
3 1.0.2.
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ –การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์
.. 2566 นำเข้าข้อมูลอาคาร 9 ประเภท ที่จะต้องจัดให้มีการตรวจสอบอาคารในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และกลุ่มเขตกรุงธนใต้ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลอาคาร สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการอนุญาต ตรวจสอบ และควบคุมการใช้อาคาร รวมถึงอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2548 ที่กระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งอาคารเหล่านี้ประกอบไปด้วย อาคารสูง (อาคารที่มีความสูงเกิน 23 เมตรขึ้นไป) อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (อาคารที่มีพื้นที่ทุกชั้นรวมกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป) อาคารชุมนุมคน (อาคารที่ชุมนุมคนได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป หรือเป็นอาคารเพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป) อาคารชุด (ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีพื้นที่อาคารรวมตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไปต่ออาคาร) โรงมหรสพ โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป อาคารโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีความสูงมากกว่าหนึ่งชั้น และมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร ขึ้นไป ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งอาคารเหล่านี้ หากไม่ได้รับการตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัยในการใช้อาคารอาจส่งผลถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีฐานข้อมูลของอาคารดังกล่าวที่อยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยกระดับความปลอดภัย เพื่อลดจำนวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ และประชาชนรู้สึกมีความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยในการใช้อาคารในพื้นที่ นำเข้าข้อมูลอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ (อาคาร 9 ประเภทตามกฎหมายควบคุมอาคาร) ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ กลุ่มเขตกรุงธนใต้ จำนวน 6500 อาคาร โดยการลงพื้นที่เพื่อถ่ายรูป เก็บรายละเอียดต่าง ๆ ของอาคาร และสแกนเอกสารอนุญาต รวมทั้งแบบแปลนของอาคาร เข้าสู่ระบบบริหารจัดการงานควบคุมอาคาร เพื่อให้มีฐานข้อมูลอาคารครอบคลุมทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้สำหรับการวางแผนปฏิบัติงานควบคุม ตรวจสอบอาคารที่มีความเสี่ยง และล่อแหลมที่จะทำให้เกิดอุบัติภัยจากการใช้งานอาคาร และสามารถแก้ไขปัญหา ด้านความปลอดภัยต่อการใช้อาคารที่มีความเสี่ยงได้ทันกาล 36,311,400.00 0.00 สํานักการโยธา 2022-10-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 9.00
4 7.0.2.
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ – การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
.. 2566 สำรวจจัดสร้างและปรับปรุงหมุดหลักฐานทางดิ่งและทางราบในบริเวณกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครได้กำหนดมาตรฐานในการก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวกับระดับความสูงของสิ่งก่อสร้าง เช่น ระดับผิวจราจรของถนนโดยเปรียบเทียบกับค่าระดับน้ำทะเลปานกลางของประเทศไทย (รทก.) ที่บริเวณเกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจัดสร้างหมุดอ้างอิงในบริเวณกรุงเทพมหานคร กระจายอยู่ทั่วไปเพื่อใช้อ้างอิงในการก่อสร้างในแต่ละบริเวณของพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยในอดีตก่อนปี พ.ศ. 2522 มีการจัดสร้างหมุดอ้างอิงไว้ตามโครงการต่าง ๆ กระจายอยู่ทั่วไป ไม่มีการรวบรวมเป็นหมวดหมู่ทำให้ยากต่อการใช้งานและไม่มีโอกาสตรวจสอบและปรับแก้หมุดหลักฐานเหล่านี้อย่างเป็นระบบ จึงพิจารณาเห็นว่าควรทำการตรวจสอบค่าระดับของหมุดอย่างสม่ำเสมอ กล่าวคือควรทำทุกรอบ 5 ปี ถ้าหากนานมากกว่า 5 ปีแล้ว ข้อมูลค่าระดับต่าง ๆ ของหมุดจะเริ่มมีความคลาดเคลื่อนผิดไปจากเดิม หากไม่ดำเนินการปรับปรุงใหม่และทิ้งระยะเวลาไว้นานดังเช่นในอดีต ก็จะเกิดความคลาดเคลื่อนสูงมากขึ้น หากนำไปใช้จะก่อให้เกิดความเสียหายมาก และจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปลายปี พ.ศ. 2554 มีเสียงเรียกร้องจากประชาชนผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ ต้องการจะทราบว่าน้ำจะท่วมสูงกว่าหลังถนนเท่าใด ทำให้ไม่สามารถที่จะวางแผนการป้องกันน้ำท่วมได้ ซึ่งโดยข้อเท็จจริง สำนักการโยธาได้ดำเนินการทำแผนที่ค่าระดับหลังถนนสายหลัก ๆ ไว้แล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และได้ติดตั้งป้ายบอกค่าระดับแล้วในปี พ.ศ. 2557 แต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครและระดับหลังถนนดังกล่าวมีการทรุดตัวไปตามระยะเวลา ค่าระดับหลังถนนจึงไม่เป็นปัจจุบัน ในการปรับปรุงหมุดหลักฐานใหม่ในครั้งนี้จะได้ทำแผนที่ค่าระดับหลังถนนต่าง ๆ และป้ายบอกค่าระดับให้มากขึ้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยทั่วไปทราบ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในอนาคต เพื่อปรับปรุงค่าระดับของหมุดควบคุมทางดิ่งที่มีอยู่ให้มีค่าที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงและซ่อมแซมหมุดหลักฐานทางดิ่งที่เสียหายให้สามารถใช้งานได้ จัดสร้างหมุดหลักฐานทางราบ จำนวน 5 คู่ (10 หมุด) 6,200,000.00 0.00 สํานักการโยธา 2022-10-01 00:00:00 2024-03-31 00:00:00 กำลังดำเนินการ 15.00
รวม ->4 โครงการ 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0