รายงานสรุปจำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (ระหว่าง ปี 2560 - 2563): ณ วันที่ 06/02/2023 จำนวน 3 โครงการ

[พิมพ์ไฟล์ PDF (ทั้งหมด)]

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บทไอที ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ สถานะโครงการ คืบหน้า (ร้อยละ)
1 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 โครงการจัดหาระบบสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงและทดแทนระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) สำนักอนามัยในฐานะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและส่งเสริมป้องกันโรคให้แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 76 แห่ง หน่วยบริการทางการแพทย์ 2 แห่ง คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประเวศ คลินิกสัตวแพทย์ 6 แห่ง และคลินิกสัตวแพทย์ที่กลุ่มของสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขทุกแห่ง ที่เปิดให้บริการประชาชนกระจายในทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนกองและสำนักงานที่สนับสนุนดำเนินงานตามภารกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การรับ - ส่งต่อผู้ป่วย การฟื้นฟูและเยียวยา รวมทั้งได้ให้บริการเชิงรุกเข้าไปดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน ปัจจุบันมีระบบสารสนเทศ-ศูนย์บริการสาธารณสุข (Health Center Information System : HCIS) มาสนับสนุนสำหรับการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการให้บริการแก่ประชาชน ตั้งแต่ปี พ.ศ.255๑ ซึ่งยังพบปัญหาในการพัฒนา Application ใหม่ ๆ บนระบบเดิมค่อนข้างทำได้ยาก ซึ่งทำให้การทำงานของผู้พัฒนาโปรแกรมล่าช้า ต้องมีการแก้ไขตลอดเวลา การเข้าถึงและเรียกใช้งานระบบไม่เสถียร เนื่องจากระบบเดิมไม่รองรับกับสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งระบบฐานข้อมูลไม่สามารถรองรับกับจำนวนข้อมูลที่มากขึ้น รวมถึงระบบเดิมยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบในทุกกลุ่มภารกิจของสำนักอนามัย และการเชื่อมโยงกับระบบของหน่วยงานภายนอก เช่น ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าว สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัยในฐานะหน่วยงานที่เป็นผู้จัดหาระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) และดูแลรักษาระบบ พิจารณาแล้วเห็นว่าการพัฒนาระบบใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงระบบ เพื่อให้รองรับกับพระราชบัญญัติ กฎระเบียบ หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนไป ทำให้มีผลกระทบกับการจัดเก็บข้อมูล การสืบค้นข้อมูล และการออกรายงานต่าง ๆ ของระบบงาน ประกอบกับความต้องการของผู้ใช้งานที่เปลี่ยนแปลงและมีเพิ่มขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ภาครัฐยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลเป็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2561 องค์ประกอบที่ 1 การบูรณาการภาครัฐ เป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูลไปจนถึงการดำเนินงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยี “Digital Transformation” ที่จะนำไปสู่งานบริการประชาชนได้ดีและรวดเร็วขึ้น จำเป็นต้องมีการศึกษา วิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์บริการสุขภาพ สำนักอนามัยสู่องค์กรดิจิทัลแทนระบบเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ต้องมีการโอนย้ายข้อมูลจากระบบเดิมไปยังระบบใหม่ และต้องมีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดในการดำเนินการที่ซับซ้อน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ผลและไม่กระทบต่อการดำเนินงานในปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีความเข้าใจในภารกิจของสำนักอนามัย เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาระบสารสนเทศสาธารณสุขให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์บริการสุขภาพสู่องค์กรดิจิทัลในทุกกระบวนการรวมถึงการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลได้ตามกลุ่มภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 23,223,000.00 0.00 สำนักอนามัย 2021-09-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 ยกเลิก 8.00
2 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 กิจกรรมสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ตศูนย์บริการ สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย โดยกลุ่มสถิติและสารสนเทศสาธารณสุข มีภารกิจเกี่ยวกับการวางรูปแบบและพัฒนาระบบการเก็บข้อมูล การจัดทำฐานข้อมูล การรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักอนามัย ซึ่งได้รับมอบหมายรับผิดชอบโครงการสำคัญ (Flagship Project) ตามแผนพัฒนาสำนักอนามัย 4 ปี (พ.ศ. 2565 – 2568) เรื่อง Smart PHC Department of Health โดยมีเป้าประสงค์ให้ศูนย์บริการสาธารณมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานและประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้วยระบบเทคโนโลยีของศูนย์บริการสาธารณสุขได้ จึงจำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบและจัดหาระบบสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงและทดแทนระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ให้รองรับสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของการใช้งานในอนาคต รวมถึงสามารถเชื่อมโยงระบบในทุกกลุ่มภารกิจของสำนักอนามัย และเชื่อมโยงกับระบบของหน่วยงานภายนอกได้ ทั้งนี้เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ ระบบครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ตของศูนย์บริการสาธารณสุขเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและพร้อมในการใช้งานในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนนั้น มติที่ประชุม คณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน ๒๕6๔ ให้ดำเนินการโครงการให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข (Service at the Public Health Center : SPHC) กรุงเทพมหานครครบทุกศูนย์บริการสาธารณสุข ภายในปีงบประมาณ 2565 1 เพี่อสำรวจและตรวจสอบสถานภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ระบบเครือข่ายเละระบบอินเทอร์เน็ตศูนย์บริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพพร้อมในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน 2 เพื่อติดตามประเมินผลปัญหาจากการใช้งาน และความต้องการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลนำมาวิเคราะห์ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย 3 เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขมีแนวทางการดำเนินการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายเละระบบอินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 0.00 0.00 สำนักอนามัย 2021-11-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
3 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
.. 2565 โครงการจัดหาระบบคิวอัตโนมัติของศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม จำนวน 1 ระบบ ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม รับผิดชอบการจัดบริการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะและเชตที่ใกล้เคียง โดยจัดบริการสุขภาพทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาลปฐมภูมิ และการฟื้นฟูความสามารถของร่างกาย โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายจากภาครัฐและเอกชน อีกทั้งศูนย์ฯ 58 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่เป็นอาคาร 5 ชั้น พร้อมส่งมอบพื้นที่และอาคารโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฯ 58 ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยศูนย์ฯ 58 ได้เปิดให้บริการ ณ ที่ทำการศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 และมีความประสงค์จะจัดหาระบบคิวอัตโนมัติของศูนย์บริการสาธารณสุข ของศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม จำนวน 1 ระบบ เพื่อเป็นการพัฒนาระบบคิวอัตโนมัติของศูนย์ฯ 58 และเพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้รับบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อสนับสนุนการให้บริการและป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มผู้ใช้บริการ สอดคล้องกับการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ที่เน้นการจัดให้บริการอย่างเหมาะสมตามหลัก Social Distancing ส่งผลให้มีความจำเป็นต้องจัดสถานที่นั่งรอเรียกคิวตรวจแบบเว่นระยะห่างเพิ่มที่ ด้านนอกอาคาร ทำให้ผู้ป่วยส่วนหนึ่งไม่ได้ยินเสียงเรียกให้บริหาร จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม จึงได้จัดทำโครงการจัดหาระบบระบบคิวอัตโนมัติของศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม จำนวน 1 ระบบ 1. เพื่อเป็นการพัฒนาระบบคิวอัตโนมัติของศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม และเพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้รับบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อสนับสนุนการให้บริการและป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มผู้ใช้บริการ สอดคล้องกับการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ที่เน้นการจัดให้บริการอย่างเหมาะสมตามหลัก Social Distancing ติดตั้งระบบคิวอัตโนมัติของศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม จำนวน 1 ระบบ 227,990.00 0.00 สำนักอนามัย 2022-03-01 00:00:00 2022-06-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
รวม ->3 โครงการ 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0