รายงานสรุปจำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (ระหว่าง ปี 2560 - 2563): ณ วันที่ 07/02/2023 จำนวน 1 โครงการ

[พิมพ์ไฟล์ PDF (ทั้งหมด)]

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บทไอที ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ สถานะโครงการ คืบหน้า (ร้อยละ)
1 1.0.3.
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ –การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์
.. 2566 กิจกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศโรงพยาบาล Hospital information System (HIS) กับระบบ Health Link สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีอำนาจ หน้าที่เกี่ยวกับการจัดให้มีบริการโรงพยาบาลในการตรวจรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟู สุขภาพและสมรรถภาพ เพื่อลดการบาดเจ็บและการตายจากการเจ็บป่วยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำข้อมูลทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศโรงพยาบาลแต่ละแห่งเพียงหน่วยงานเดียว ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการแก้ปัญหาได้ในทุกมิติ จึงจำเป็นต้องพัฒนาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการแพทย์กับหน่วยงานอื่น เพื่อนำข้อมูลมาช่วยในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และช่วยในการแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น กรุงเทพมหานคร โดย สำนักการแพทย์ ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) หรือ GBDi ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดทำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ และได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการพัฒนาเพิ่มคุณภาพการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างกระทรวงกลาโหม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สภากาชาดไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ โดยโครงการ Health Link จะทำการเชื่อมข้อมูลสุขภาพของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครทั้ง ๑๑ แห่งเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางของ Health Link โดยใช้มาตรฐาน Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) จากองค์กร Health Level Seven (HL7) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า HL7 FHIR ซึ่งเป็นมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพที่มีผู้ใช้งานทั่วโลก เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจากระบบสารสนเทศโรงพยาบาลทั้ง ๑๑ แห่ง เข้ากับโครงการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ (Health Information Exchange: Health Link) ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลได้ตามมาตรฐานที่กำหนดของโครงการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ (Health Information Exchange: Health Link) ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0.00 0.00 สำนักการแพทย์ 2022-10-01 00:00:00 2023-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 15.00
รวม ->1 โครงการ 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0