รายงานสรุปจำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (ระหว่าง ปี 2560 - 2563): ณ วันที่ 07/02/2023 จำนวน 1 โครงการ

[พิมพ์ไฟล์ PDF (ทั้งหมด)]

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บทไอที ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ สถานะโครงการ คืบหน้า (ร้อยละ)
1 5.0.1.
ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
.. 2565 กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานประชาสัมพันธ์ เป็นการพัฒนาชุดข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน ด้วยการสำรวจข้อมูลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อจัดทำข้อมูลที่เป็นภารกิจหลักผ่านระบบสารสนเทศตามแนวทางธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร การนำเข้าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสร้างสรรค์พัฒนาระบบงานเพื่อตอบสนองการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 1. เพื่อสำรวจข้อมูลในการปฏิบัติงานเพื่อจัดทำชุดข้อมูลที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน 2. เพื่อเป็นการลดหรือปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มหรือแบบรายงานให้มาใช้ผ่านระบบสารสนเทศ 3. เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้น้อมูล และใช้ประโยชน์ในการจัดทำบัญชีรายการข้อมูล พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแนวทางธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : 1. แต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลและทีมบริหารข้อมูลระดับหน่วยงานตามแนวทางของคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 2. สำรวจข้อมูลตามแบบฟอร์มหรือแบบรายงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานและจัดทำรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บในชุดข้อมูลให้ครบถ้วนตามโครงสร้างของข้อมูลที่กำหนดไว้ หรือการใช้ประโยชน์ข้อมูล พร้อมทั้งกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลหน่วยงาน 3. จัดทำเอกสารชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน และเสนอชุดข้อมูลที่จะดำเนินการไม่น้อยกว่า 10 ชุดข้อมูล โดยชุดข้อมูลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2566 - 2575) และ/หรือ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และสถาปัตยกรรมองค์กรกรุงเทพมหานคร ขั้นตอนที่ 2 : นำเสนอเอกสารชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร ขั้นตอนที่ 3 : จัดทำคำอธิบายข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล พร้อมทั้งการทำความสะอาดข้อมูล (Data cleansing) ขั้นตอนที่ 4 : นำเข้าข้อมูลในชุดข้อมูล โดยเริ่มภายในเดือนเมษายน 2565 และปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในเอกสารชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงานขั้นตอนที่ 5 :สร้างนวัตกรรมการให้บริการหรือการบริหารจัดการชุดข้อมูล จำนวน 10 ชุดข้อมูลที่หน่วยงานเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานครอย่างน้อย 1 ผลงานนวัตกรรม 0.00 0.00 ** สำนักงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
รวม ->1 โครงการ 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0