รายงานสรุปจำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (ระหว่าง ปี 2560 - 2563): ณ วันที่ 07/02/2023 จำนวน 3 โครงการ

[พิมพ์ไฟล์ PDF (ทั้งหมด)]

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บทไอที ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ สถานะโครงการ คืบหน้า (ร้อยละ)
1 0.0.0.
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
.. 2565 กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงาน ก.ก. 1.พัฒนาชุดข้อมูลสำคัญสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน 2.จัดทำชุดข้อมูลที่เป็นภารกิจหลัก จัดทำคำอธิบายข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูลตามแนวทางธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรุงเทพมหานคร มีชุดข้อมูลสำคัญสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน คำอธิบายข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล และนำเข้าข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และสร้างนวัตกรรมการให้บริการหรือการบริหารจัดการชุดข้อมูลอย่างน้อย 1 นวัตกรรม 0.00 0.00 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 90.00
2 7.0.2.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
.. 2565 โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีผู้ปฏิบัติงานในองค์กรจำนวนมาก ประกอบด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-กรุงเทพมหานคร ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร ลูกจ้างชั่วคราว และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ในการเป็นองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครจำเป็นต้องมีข้อมูลด้านบุคคลของผู้ปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัยสามารถนำมาจัดทำเป็นสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการด้านการวางแผนกำลังคนและการบริหารงานบุคคลเพื่อให้ผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านบุคคลได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารทรัพยากรบุคคลได้สูงสุด พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 กำหนดให้สำนักงาน ก.ก. มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับแผนกำลังคน ของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรบุคคล ของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร และดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาทะเบียน-ประวัติและการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน้าที่อื่น ๆ แต่เนื่องจากปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังไม่มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถรวบรวมข้อมูลทางด้านบุคคลเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมและจัดทำเป็นสารสนเทศสำหรับ การตัดสินใจของผู้บริหาร คณะกรรมการ หรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ สำนักงาน ก.ก. เห็นความสำคัญของการมีข้อมูลด้านบุคคลของกรุงเทพมหานคร ที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 นับเป็นภารกิจสำคัญของสำนักงาน ก.ก. ที่จะสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลของผู้ปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานครและสร้างระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น จึงจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครขึ้น 1. กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานคร 2. กรุงเทพมหานครมีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคคลสำหรับใช้ในการตัดสินใจเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานคร 11,125,900.00 0.00 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2021-10-01 00:00:00 2022-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 47.00
3 7.0.5.
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ – การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร
.. 2566 โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีผู้ปฏิบัติงานในองค์กรจำนวนมาก ประกอบด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-กรุงเทพมหานคร ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร ลูกจ้างชั่วคราว และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ในการเป็นองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครจำเป็นต้องมีข้อมูลด้านบุคคลของผู้ปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัยสามารถนำมาจัดทำเป็นสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการด้านการวางแผนกำลังคนและการบริหารงานบุคคลเพื่อให้ผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านบุคคลได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารทรัพยากรบุคคลได้สูงสุด พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 กำหนดให้สำนักงาน ก.ก. มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับแผนกำลังคน ของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรบุคคล ของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร และดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาทะเบียน-ประวัติและการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน้าที่อื่น ๆ แต่เนื่องจากปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังไม่มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถรวบรวมข้อมูลทางด้านบุคคลเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมและจัดทำเป็นสารสนเทศสำหรับ การตัดสินใจของผู้บริหาร คณะกรรมการ หรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ สำนักงาน ก.ก. เห็นความสำคัญของการมีข้อมูลด้านบุคคลของกรุงเทพมหานคร ที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 นับเป็นภารกิจสำคัญของสำนักงาน ก.ก. ที่จะสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลของผู้ปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานครและสร้างระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น จึงจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครขึ้น 1. กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานคร 2. กรุงเทพมหานครมีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคคลสำหรับใช้ในการตัดสินใจเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานคร 11,125,900.00 0.00 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2022-10-01 00:00:00 2024-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 10.00
รวม ->3 โครงการ 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0