รายงานสรุปจำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (ระหว่าง ปี 2560 - 2563): ณ วันที่ 23/10/2021 จำนวน 1,212 โครงการ

ลำดับ ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนแม่บทไอที ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ สถานะโครงการ คืบหน้า (ร้อยละ)
1 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
4.2. 2560 กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบจากข้อมูลใบอนุญาต อ.1 และใบรับแจ้ง กทม.6 หรือ ยผ.4 ของกองควบคุมอาคาร ระหว่าง พ.ศ.2557-พ.ศ.2559 จัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ (พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มาตรา 32 ทวิ ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548 กำหนดให้อาคารสาธารณะ 9 ประเภท โดยการพิจารณาคัดแยกจากใบอนุญาต อ.1 และใบรับแจ้ง กทม.6 หรอื ยผ.4 ที่กองควบคุมอาคารออกระหว่าง พ.ศ.2557-พ.ศ.2559 โดยฐานข้อมูลมีข้อมูลเลขที่ใบอนุญาต ใบรับแจ้ง ชื่อเจ้าของอาคาร ที่ตั้งอาคาร พิกัดอาคาร ลักษณะและการใช้สอยอาคารเป็นต้น จัดทำฐานข้อมูลอาคารสาธารณะ 9 ประเภท พร้อมผลการประเมินผลความเสื่ยงของอาคาร ร้อยละ 80 ของจำนวนใบอนุญาต อ.1 และใบแจ้ง กทม.6 หรือ ยผ.4 ของกองควบคุมอาคาร ระหว่างปี พ.ศ.2557-พ.ศ.2559 ที่ได้รับการพิจารณาคัดแยกเพื่อจัดทำฐานข้อมูล 0.00 0.00 สํานักการโยธา 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
2 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
4.2. 2560 โครงการจัดหาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการน้ำ (กสน.) กรุงเทพมหานครประสบปัญหาน้ำท่วมขังจากฝนตกในพื้นที่อยู่บ่อยครั้ง ทั้งท่วมขังในซอยต่างๆ และในถนนสายหลัก ซึ่งในปัจจุบันสำนักการระบายน้ำได้มีการจัดทำระบบติดตามตรวจวัดสภาพน้ำครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้ว ทั้งข้อมูลปริมาณฝน ระดับน้ำ อัตราการไหล และระดับน้ำท่วมบนถนน แต่ยังขาดเครื่องมือประมวลผล วิเคราะห์และสั่งการ สำรหับการจัดการระบายน้ำที่รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ ดังนั้นสำนักการระบายน้ำจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำแผนหลักการพัฒนาระบบจัดการการระบายน้ำเชิงรุก เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการนำเครื่องมือทีมีอยู่เดิมมาพัฒนาเพิ่มเติมให้ครบสมบูรณ์ มีความทันสมัย สามารถรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับใช้ในการควบคุม ติดตาม คาดการณ์ได้ เพื่อจัดหาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักการระบายน้ำ ซึ่งส่งผลต่อภารกิจด้านการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้มีประสิทธิภาพ มีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการน้ำ 0.00 0.00 สํานักการระบายน้ำ 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 ไม่ได้รับงบประมาณ 1.00
3 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2560 บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ภายใน 50 สำนักงานเขต สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินงานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)บริเวณภายในอาคารสำนักงานเขต พร้อมเชื่อมโยง สัญญาณภาพ ซึ่งเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน พร้อม การเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลซึ่งติดตั้งอยู่ที่สำนักงานเขต ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ เพื่อบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสำนักงานเขต 50 แห่งให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลาอย่างผู้ชำนาญการพิเศษจะพึงกระทำ เพื่อใช้ในการดูแลความเรียบร้อยภายในสำนักงานเขตให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต รวมถึงการปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสำนักงานเขต 50 แห่ง ให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลาอย่างผู้ชำนาญการพิเศษจะพึงกระทำ ตามข้อกำหนดขอบเขตของงานและข้อกำหนดการปฏิบัติงานติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์ วงจรปิดของกรุงเทพมหานครกำหนด ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมี เพื่อให้การเฝ้าระวังความปลอดภัย บริเวณเข้า-ออกหลัก และจุดบริการต่าง ๆ สำหรับสังเกตการณ์อยู่ตลอดเวลา 7,800,000.00 7,800,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
4 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2560 บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินงานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยง สัญญาณภาพไปที่ 28 สำนักงานเขต ซึ่งเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน พร้อม การเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลซึ่งติดตั้งอยู่ที่สำนักงานเขต ในพื้นที่ 28 เขต เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านการรักษาความปลอดภัยของพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีการติดตั้งกล้องในบริเวณทางแยกสัญญาณไฟจราจร,บริเวณสะพานลอยคนเดินข้าม,บริเวณซอยอันตราย,บริเวณโรงเรียน/มหาวิทยาลัย, บริเวณแหล่งชุมชน, บริเวณ ป้ายรถประจำทาง, บริเวณใต้สะพาน/ใต้ทางต่างระดับ/ใต้อุโมงค์ทางลอด ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ 1. เพื่อให้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใช้งานได้ดีตลอดเวลา 2. จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ ความชำนาญงานพิเศษ ในการบำรุงรักษาระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3. เพื่อดูแล บำรุงรักษา ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ครอบคลุมถึงความปลอดภัย บริเวณเข้า-ออกหลัก และจุดบริการต่างๆ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ ดูแลบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีจำนวน 1,528 กล้อง เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 – กันยายน 2560 9,300,000.00 9,300,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
5 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2560 บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพบริเวณสวนสาธารณะ ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา และห้องสมุดประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินงานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพบริเวณสวนสาธารณะ ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา และห้องสมุดประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน พร้อม การเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลซึ่งติดตั้งอยู่ที่สำนักงาน ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ 1. เพื่อให้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพสวนสาธารณะ ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาและห้องสมุดประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ติดตั้งและใช้งานอยู่ในปัจจุบัน สามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลา 2. จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ ความชำนาญงานพิเศษ ในการบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพสวนสาธารณะ ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาและห้องสมุดประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3. เพื่อดูแล บำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพสวนสาธารณะ ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาและห้องสมุดประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงานของโครงการจัดหา และติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพสวนสาธารณะ ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาและห้องสมุดประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ครอบคลุมถึงกรณีอุบัติเหตุ เพื่อให้ใช้งานได้อย่าง มีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ ดูแลบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน ของโครงการจัดหาและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพสวนสาธารณะ ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาและห้องสมุดประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560 23,400,000.00 23,400,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
6 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2560 โครงการติดตั้งระบบศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) จำนวน 12 ศูนย์ 1 เพื่อปรับปรุงพื้นที่ของศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสามารถรองรับการเพิ่มจำนวนกล้องที่ติดตั้งในอนาคตได้ 2 เพื่อปรับปรุงระบบบริหารการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลการบันทึกภาพ การปรับปรุงระบบการเรียกดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ให้มีความเสถียรและให้เกิด High Availability และลดการเกิด Downtime 3 เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านข้อมูลให้มีความเสถียรและป้องกันการถูกบุกรุกจากภายนอก 4 เพื่อปรับปรุงระบบ Monitoring ให้มีความทันสมัยและสามารถใช้งานกับระบบกล้องกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ที่เป็นระบบใหญ่ได้ 5 เพื่อเชื่อมต่อระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในระบบเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงติดตามเหตุการณ์ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 6 เพื่อให้บริการประชนในการสืบค้นข้อมูลระบบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดย้อนหลังได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง ณ ระบบศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 12 ศูนย์ 1 ปรับปรุงพื้นที่ของศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสามารถรองรับการเพิ่มจำนวนกล้องที่ติดตั้งในอนาคตได้ 2 ปรับปรุงระบบบริหารการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลการบันทึกภาพ ปรับปรุงระบบการเรียกดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ให้มีความเสถียรและให้เกิด High Availability และลดการเกิด Downtimeได้ 3 ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านข้อมูลให้มีความเสถียรและป้องกันการถูกบุกรุกจากภายนอกได้ 4 ประปรุงระบบ Monitoring ให้มีความทันสมัยและสามารถใช้งานกับระบบกล้องกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ที่เป็นระบบใหญ่ได้ 5 เชื่อมต่อระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในระบบเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงติดตามเหตุการณ์ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 6 ติดตั้งระบบบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลบันทึกภาพเพื่อให้บริการประชนในการสืบค้นข้อมูลระบบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดย้อนหลังได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง ณ ระบบศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 12 ศูนย์ 127,283,000.00 127,283,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
7 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2560 บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)บริเวณสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินงานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพบริเวณสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน พร้อมการเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลซึ่งติดตั้งอยู่ที่สำนักงาน ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ 1. เพื่อให้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใช้งานได้ดีตลอดเวลา 2. จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ ความชำนาญงานพิเศษ ในการบำรุงรักษาระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3. เพื่อดูแล บำรุงรักษา ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร (CCTV) บริเวณสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร (CCTV) บริเวณสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ครอบคลุมถึงความปลอดภัย บริเวณเข้า-ออกหลัก และจุดบริการต่างๆ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ ดูแลบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 50,200,000.00 50,200,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
8 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2560 บำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงและศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า) สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินงานเชื่อมโยงและศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า) ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ 1.เพื่อตรวจสอบ ดูแล รักษา ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรมตรวจสอบควบคุม บริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จากการเชื่อมโยงสัญญาณภาพของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไม่น้อยกว่า 3,000 จุด ให้สามารถเชื่อมโยงสัญญาณภาพไปยังศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อตรวจสอบ ดูแล รักษา ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพื้นที่ภายในห้องศูนย์ควบคุมระบบจราจร(เสาชิงช้า) ให้สามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลา สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกในการเข้ามาติดต่อประสานงาน 3.เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ตรวจตรา ดูแลความเรียบร้อย และป้องกันการก่ออาชญากรรม และการตอบสนองในการแก้ปัญหาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ดูแลบำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงกล้องฯ และศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า) ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 7,400,000.00 7,400,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
9 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2560 โครงการบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณชุมชม ตลาด จุดเปลี่ยนถ่ายในการเดินทางและจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินงานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณชุมชม ตลาด จุดเปลี่ยนถ่ายในการเดินทางและจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ 1. เพื่อให้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)บริเวณชุมชม ตลาด จุดเปลี่ยนถ่ายในการเดินทางและจุดเสี่ยงภัยใในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใช้งานได้ดีตลอดเวลา 2. จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ ความชำนาญงานพิเศษ ในการบำรุงรักษาระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณ ชุมชน ตลาด จุดเปลี่ยนถ่ายในการเดินทางและจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3. เพื่อดูแล บำรุงรักษา ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร (CCTV) บริเวณ ชุมชน ตลาด จุดเปลี่ยนถ่ายในการเดินทางและจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร (CCTV) บริเวณ ชุมชน ตลาด จุดเปลี่ยนถ่ายในการเดินทางและจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ครอบคลุมถึงความปลอดภัย บริเวณเข้า-ออกหลัก และจุดบริการต่างๆ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ ดูแลบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณ ชุมชน ตลาด จุดเปลี่ยนถ่ายในการเดินทางและจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีจำนวน 2,070 กล้อง เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 22,500,000.00 22,500,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2016-11-07 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
10 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2560 โครงการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และสถานที่ราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินงานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และสถานที่ราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ 1. เพื่อให้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และสถานที่ราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใช้งานได้ดีตลอดเวลา 2. จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ ความชำนาญงานพิเศษ ในการบำรุงรักษาระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และสถานที่ราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3. เพื่อดูแล บำรุงรักษา ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร (CCTV) บริเวณโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และสถานที่ราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร (CCTV) บริเวณโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และสถานที่ราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ครอบคลุมถึงความปลอดภัย บริเวณเข้า-ออกหลัก และจุดบริการต่างๆ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ ดูแลบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และสถานที่ราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 20,000,000.00 20,000,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
11 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2560 โครงการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน พร้อมเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เข้าศูนย์บริหารจัดการ พื้นที่ 2 สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินงานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เข้าศูนย์บริหารจัดการ พื้นที่ 2 ซึ่งเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ 1.เพื่อให้โครงการบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เข้าศูนย์บริหารจัดการ พื้นที่ 2 ใช้งานได้ดีตลอดเวลา 2.จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ ความชำนาญงานพิเศษ ในการบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)รวมอุปกรณ์การทำงานพร้อมเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)เข้าศูนย์บริหารจัดการ พื้นที่ 2 3.เพื่อดูแล บำรุงรักษา โครงการบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงานพร้อมเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เข้าศูนย์บริหารจัดการพื้นที่ 2 ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.เพื่อตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์(CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงานพร้อมเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เข้าศูนย์บริหารจัดการพื้นที่ 2 ให้ครอบคลุมถึงกรณีอุบัติเหตุ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ ดูแลบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงานพร้อมเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เข้าศูนย์บริหารจัดการ พื้นที่2 ตลอด 24 ชั่วโมง 23,800,000.00 23,800,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
12 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2560 โครงการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงานพร้อมเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เข้าศูนย์บริหารจัดการพื้นที่ 1 สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินงานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เข้าศูนย์บริหารจัดการ พื้นที่ 1 ซึ่งเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ 1.เพื่อให้โครงการบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เข้าศูนย์บริหารจัดการ พื้นที่ 1 ใช้งานได้ดีตลอดเวลา 2.จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ ความชำนาญงานพิเศษ ในการบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)รวมอุปกรณ์การทำงานพร้อมเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)เข้าศูนย์บริหารจัดการ พื้นที่ 1 3.เพื่อดูแล บำรุงรักษา โครงการบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงานพร้อมเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เข้าศูนย์บริหารจัดการพื้นที่ 1 ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.เพื่อตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์(CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงานพร้อมเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เข้าศูนย์บริหารจัดการพื้นที่ 1 ให้ครอบคลุมถึงกรณีอุบัติเหตุ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ ดูแลบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงานพร้อมเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เข้าศูนย์บริหารจัดการ พื้นที่ 1 ตลอด 24 ชั่วโมง 17,700,000.00 17,700,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
13 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2560 บำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการเชื่อมโยงสัญญาณไปยังกองรักษาการณ์ประจำพระราชฐานหรือสถานีตำรวจนครบาลโดยรอบเขตพระราชฐานและสถานที่สำคัญ สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินงานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการเชื่อมโยงสัญญาณไปยังกองรักษาการณ์ประจำพระราชฐานหรือสถานีตำรวจนครบาลโดยรอบเขตพระราชฐานและสถานที่สำคัญ ซึ่งเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ 1.เพื่อดูแล รักษา ให้ระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งบริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน 9 แห่งให้ใช้งานดีอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด อยู่ตลอดเวลา 2. เพื่อซ่อมบำรุง ดูแล รักษา ระบบโทรทัศน์วงจรปิดให้ครอบคลุมถึงกรณีอุบัติเหตุหรือการรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่เกิดจากการก่อสร้างต่าง ๆ ที่เกิดผลกระทบต่อระบบโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ 3. จัดหาผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ และความชำนาญเป็นพิเศษในการบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานคร ดูแล รักษา ให้ระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งบริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน ให้ใช้งานดีอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 4,900,000.00 4,900,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
14 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2560 โครงการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ในพื้นที่สำนักงานเขตพระนครและสำนักงานเขตดุสิต สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินงานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่สำนักงานเขตพระนครและสำนักงานเขตดุสิต ซึ่งเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ 1 เพื่อบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในพื้นที่สำนักงานเขตพระนคร และสำนักงานเขตดุสิต ให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา 2 เพื่อซ่อมแซมบำรุง ดูแล รักษา ระบบโทรทัศน์วงจรปิดให้ครอบคลุมกรณีอุบัติเหตุ การรื้อย้ายสาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตอดเวลา 3 จัดหาเอกชนที่มีประสบการณ์อย่างผู้ชำนาญการพิเศษมาดำเนินการบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานคร เพื่อดูแลบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในพื้นที่สำนักงานเขตพระนคร และสำนักงานเขตดุสิต ให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา 23,900,000.00 23,900,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
15 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2560 บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพไปที่ 11 สำนักงานเขต สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินงานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยง สัญญาณภาพไปที่ 11 สำนักงานเขต ซึ่งเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน พร้อม การเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลซึ่งติดตั้งอยู่ที่สำนักงานเขต ในพื้นที่ 11 เขต ได้แก่ เขตบางเขน , เขตดอนเมือง , เขตบางขุนเทียน , เขตบางแค, เขตหนองแขม,เขตราษฎร์บูรณะ, เขตพระโขนง , เขตคันนายาว , เขตลาดกระบัง , เขตหนองจอก และเขตคลองสามวา เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านการรักษาความปลอดภัยของพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีการติดตั้งกล้องในบริเวณทางแยกสัญญาณไฟจราจร,บริเวณสะพานลอยคนเดินข้าม,บริเวณซอยอันตราย,บริเวณโรงเรียน/มหาวิทยาลัย, บริเวณแหล่งชุมชน, บริเวณ ป้ายรถประจำทาง, บริเวณใต้สะพาน/ใต้ทางต่างระดับ/ใต้อุโมงค์ทางลอด บริเวณสนามกีฬา Bangkok Futsal Arena และบริเวณโดยรอบบ้านพักจุฬาราชมนตรี ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน ของโครงการจัดหาและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพไปที่ 11 สำนักงานเขต และบริเวณโดยรอบบ้านพักจุฬาราชมนตรีที่ติดตั้งและใช้งานอยู่ในปัจจุบัน สามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลา 2. จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ ความชำนาญงานพิเศษ ในการบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน ของโครงการจัดหาและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพไปที่ 11 สำนักงานเขต และบริเวณโดยรอบบ้านพักจุฬาราชมนตรี 3. เพื่อดูแล บำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน ของโครงการจัดหาและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพไปที่ 11 สำนักงานเขต และบริเวณโดยรอบบ้านพักจุฬาราชมนตรี ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน ของโครงการจัดหาและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพไปที่ 11 สำนักงานเขต และบริเวณโดยรอบบ้านพักจุฬาราชมนตรี ให้ครอบคลุมถึงกรณีอุบัติเหตุ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ เป้าหมาย ดูแลบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน ของโครงการจัดหาและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพไปที่ 11 สำนักงานเขต และบริเวณโดยรอบบ้านพักจุฬาราชมนตรี ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559 13,700,000.00 13,700,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
16 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2560 บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์การทำงานตามแนวเส้นทางยกระดับลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนีพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณ สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินงานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์การทำงานตามแนวเส้นทางยกระดับลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนีพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณ ซึ่งเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ 1. เพื่อให้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามแนวเส้นทางยกระดับลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนีใช้งานได้ดีตลอดเวลา 2. จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ ความชำนาญงานพิเศษ ในการบำรุงรักษาระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามแนวเส้นทางยกระดับลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนี 3. เพื่อดูแล บำรุงรักษา ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร (CCTV) ตามแนวเส้นทางยกระดับลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนีให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร (CCTV) ตามแนวเส้นทางยกระดับลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนี ให้ครอบคลุมถึงความปลอดภัย บริเวณเข้า-ออกหลัก และจุดบริการต่างๆ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ ดูแลบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณตามแนวเส้นทางยกระดับลอยฟ้า เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 2,300,000.00 2,300,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
17 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2560 โครงการบำรุงรักษางานเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไปที่สถานีตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจนครบาล และศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินงานเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไปที่สถานีตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจนครบาล และศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จ้างเหมาบำรุงรักษางานเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไปที่สถานีตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กองบังคับการตำรวจนครบาล และศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ ให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาอย่างผู้ชำนาญการพิเศษจะพึงกระทำ ตามรายละเอียดปริมาณงาน และมาตรฐานข้อกำหนดการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารกรุงเทพมหานคร ที่กำหนด ดูแลบำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไปที่สถานีตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กองบังคับการตำรวจนครบาล และศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 25,700,000.00 25,700,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2016-11-07 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
18 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2560 บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง กรุงเทพตะวันออก และกรุงเทพเหนือ - สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับผิดชอบดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ) ในพื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงเทพตะวันออก และกรุงเทพเหนือ มีจำนวน 11,840 กล้อง ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักเป็นไปตามนโยบาย ซึ่งผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้มอบหมายไว้ เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย สงบเรียบร้อย และสังเกตสถานการณ์ต่างๆ ให้สามารถป้องกัน ป้องปราม และประสานงาน เพื่อลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานการณ์นั้นๆ รวมถึงสามารถใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะมีการบันทึกภาพข้อมูลเหตุการณ์ต่าง ๆ ณ จุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไว้ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นเพื่อให้อุปกรณ์ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงเทพตะวันออก และกรุงเทพเหนือ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบ สภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลาการใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ -1. เพื่อให้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงเทพตะวันออก และกรุงเทพเหนือ ใช้งานได้ดีตลอดเวลา 2. จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ ความชำนาญงานพิเศษ ในการบำรุงรักษาระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงเทพตะวันออก และกรุงเทพเหนือ 3. เพื่อดูแล บำรุงรักษา ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงเทพตะวันออก และกรุงเทพเหนือ ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจร (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงเทพตะวันออก และกรุงเทพเหนือ ให้ครอบคลุมถึงกรณีอุบัติเหตุ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ -ดูแลบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงเทพตะวันออก และกรุงเทพเหนือ มีจำนวน 11,840 กล้อง เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 16,300,000.00 16,300,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
19 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2560 บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) บริเวณประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร -สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินงานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน พร้อมการเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลซึ่งติดตั้งอยู่ที่สำนักงาน ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ -1. เพื่อให้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)บริเวณประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครใช้งานได้ดีตลอดเวลา 2. จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ ความชำนาญงานพิเศษ ในการบำรุงรักษาระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3. เพื่อดูแล บำรุงรักษา ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร (CCTV) บริเวณประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร (CCTV) บริเวณประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ครอบคลุมถึงความปลอดภัย บริเวณเข้า-ออกหลัก และจุดบริการต่างๆ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ -ดูแลบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 2,430,000.00 2,430,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
20 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2560 บำรุงรักษาระบบการบันทึกภาพและบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) -กรุงเทพมหานครจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบการบันทึกภาพและบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อปรับปรุงระบบการบันทึกภาพและบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่มีอยู่เดิม ตามสำนักงานเขตให้สามารถรองรับการบันทึกภาพได้มากขึ้น พร้อมทั้งติดตั้งระบบการเรียกดูภาพของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่สถานีตำรวจนครบาลบางบัว สถานีตำรวจนครบาลคลองสามวา สถานีตำรวจนครบาลทรายกองดิน สถานีตำรวจนครบาลสะพานสูง สถานีตำรวจนครบาลวังหิน สถานีตำรวจนครบาลคลองเตย สถานีตำรวจนครบาลบางจาก สถานีตำรวจนครบาลประชาอุทิศ สถานีตำรวจนครบาลจอมทอง และสถานีตำรวจนครบาลเอกชัย จำนวน 10 ชุด เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและควบคุมเฝ้าระวังพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เจ้าพนักงานตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในพื้นที่ ได้ร่วมตรวจสอบ สังเกตการณ์ การควบคุมการก่ออาชญากรรมและวินาศกรรม พร้อมทั้งติดตั้งระบบสำรองการบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่สำนักงานเขตต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงสัญญาณภาพ จากโครงข่ายเชื่อมโยงสื่อสารระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ของเหตุการณ์ต่าง ๆ การประกอบสำนวนคดี และป้องกันความเสียหายของข้อมูลอีกทางหนึ่ง โดยสามารถรองรับการเพิ่มจำนวนกล้องที่ติดตั้งในอนาคต และรองรับการประสานงานไปยังหน่วยงานด้านความปลอดภัยอื่น ๆ -1. เพื่อให้ระบบการบันทึกภาพและบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลา 2. จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ ความชำนาญงานพิเศษ ในการบำรุงรักษาระบบการบันทึกภาพและบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 3. เพื่อดูแล บำรุงรักษาระบบการบันทึกภาพและบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาระบบการบันทึกภาพและบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน ของโครงการปรับปรุงระบบการบันทึกภาพและบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้ครอบคลุมถึงกรณีอุบัติเหตุ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ -ดูแลบำรุงรักษาระบบการบันทึกภาพและบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560 11,700,000.00 11,700,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
21 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2560 จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ บริเวณโดยรอบโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริบึงหนองบอน -เนื่องจากการเติบโตและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้พื้นที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มการเกิดปัญหาการก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งในการเฝ้าระวัง ตรวจจับ และใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบึงหนองบอน ซึ่งเป็นบึงขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างไว้ให้เป็นโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริสำหรับรับน้ำในช่วงหน้าฝน ซึ่งปัจจุบันบึงรับน้ำหนองบอนเป็นศูนย์กีฬาทางน้ำ ที่มีเรือหลายชนิดไว้ให้ผู้ที่สนใจกีฬาทางน้ำได้ไปใช้บริการกัน เช่น เรือใบ วินเซิร์ฟ เรือคายัค และพื้นที่โดยรอบยังเป็นที่นิยมของผู้ที่ชอบการปั่นจักรยาน ทางกรุงเทพมหานครเล็งเห็นความจำเป็นที่จะติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม เนื่องจากประชาชนภายนอกมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก และเป็นการยากที่จะให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุตามจุดต่างๆ ได้ทั่วถึง จึงจำเป็นที่จะติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม เพื่อช่วยในการเฝ้าระวัง ตรวจจับ ป้องกัน และป้องปราม รวมถึงสามารถใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ โดยจะดำเนินการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ บริเวณโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริบึงหนองบอน จำนวน 50 ชุด โดยจะทำการบันทึกภาพข้อมูลเหตุการณ์ ต่าง ๆ ไว้ ณ จุดติดตั้ง ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังได้ถึง 30 วัน และทำการเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริบึงหนองบอน เพื่อใช้ในการเรียกดูภาพและบันทึกภาพย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้สามารถเรียกดูภาพและตรวจสอบภาพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร -1. เพื่อดูแลความเรียบร้อยบริเวณเส้นทางจักรยานโดยรอบโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริบึงหนองบอน 2. เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ บริเวณเส้นทางจักรยานโดยรอบโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริบึงหนองบอน โดยนำข้อมูลภาพจากการบันทึกภาพเหตุการณ์ไปใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการดำเนินคดี 3. เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการตรวจตรา ดูแลความเรียบร้อย การสังเกตการณ์ภายในบริเวณเส้นทางจักรยานโดยรอบโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริบึงหนองบอน รวมถึงการปรับปรุงการให้บริการให้แก่ประชาชน -1. สามารถตรวจจับผู้กระทำผิดทางกฎหมายจากการก่อเหตุอาชญากรรมบริเวณโดยรอบโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริบึงหนองบอน และเป็นหลักฐานสำคัญประกอบการดำเนินคดีได้ 2. สามารถเพิ่มความปลอดภัยทางด้านชีวิต และทรัพย์สินให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในการทำกิจกรรมต่างๆ บริเวณโดยรอบโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริบึงหนองบอนได้ 3. สามารถตรวจสอบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ และแจ้งเตือน เพื่อป้องปรามการก่ออาชญากรรมและวินาศกรรม และเป็นหลักฐานสำคัญประกอบการดำเนินคดี 4. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถใช้งานเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากยิ่งขึ้น 5. สามารถใช้เทคโนโลยีระบบสื่อสารข้อมูล มาอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้อย่างมีศักยภาพสูงสุด 6. สามารถเชื่อมต่อระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในระบบเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงติดตามเหตุการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบ 11,426,000.00 11,426,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
22 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2560 กิจกรรมการตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดในการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานเขตบางรักได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องปรามภัยและปัญหาที่จะเกิดขึ้น จึงได้ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เขตบางรักเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความสบายใจ ปลอดภัยให้แก่ประชาชน 1. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องบันทึก และกล้อง โดยการเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิด สิ่งที่แสดงถึงความผิดปกติ เช่น สัญญาณภาพขาดหาย มีสัญลักษณ์เตือนต่าง ๆ ขึ้นบนหน้าจอ เช่น ไม่พบอาร์ดดิส เป็นต้น 2. ตรวจสอบความคมชัดของกล้อง และสิ่งของที่อาจจะบังมุมมองของกล้อง ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เขตบางรักและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการเขตทราบเดือนละ 1 ครั้ง 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางรัก 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
23 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2560 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กรุงเทพมหานครกำหนดแผนปฏิบัติราชการ เพื่อมุ่งเน้นการเชื่อมโยงภาระกิจของทุกหน่วยงานในกำกับของกรุงเทพมหานครให้การดำเนินการของแต่ละหน่วยงานบรรลุผลสอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2560 ด้านที่ 9 เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานโดยการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชน ซึ่งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร มุ่งสนองต่อความต้องการของประชาชนในสังคมยุคใหม่ให้สู่ความเป็นองค์กรชั้นเลิศด้านการบริการ(Best Service Organization) ด้วยการลดระยะเวลาการให้บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้องทั่วถึงและเป็นธรรม 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการประชาชนสู่ความเป็นองค์การชั้นเลิศด้านการบริการ 2. เพื่อลดระยะเวลาในการให้บริการประชาชนที่มารับบริการคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร 3. เพื่อให้ผู้มาติดต่อขอรับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด 1. ผู้มารับบริการได้รับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 2. ระยะเวลาการให้บริการลดลงร้อยละ 30 0.00 0.00 สำนักงานเขตวัฒนา 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
24 2.0.1.
ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
4.2. 2560 กิจกรรมสำรวจจัดทำฐานข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างของศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 และอาคาร 2 เนื่องจากอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร อาคาร 1 และอาคาร 2 มีปริมาณการใช้อุปกรณ์แสงสว่างเป็นจำนวนมาก และบางจุดมีวัสดุ อุปกรณ์ที่เก่าทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ จึงดำเนินการสำรวจจำนวนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อจัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่อไป 1. เพื่อทราบถึงจำนวนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างทั้งหมดที่อยู่ภายในอาคาร 1 และอาคาร 2 2. เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน มีฐานข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างของสาลาว่าการกรุงเทพมหานคร อาคาร 1 และ 2 0.00 0.00 สํานักการโยธา 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
25 2.0.1.
ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
4.2. 2560 กิจกรรมรวบรวมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นของสำนักงานเขต 50 เขต และสำนักงานสวนสาธารณะตามฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร พื้นที่สีเขียวมีผลดีต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ต่อประชากรในกรุงเทพมหานคร การเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวประเภทอื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร จะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง และส่งผลดีต่อสุขภาพของประชากร เนื่องจากต้นไม้ช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศ ลดอุณหภูมิ ช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง อีกทั้งการมีสวนสาธารณะยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายของประชาชน แต่ปัจจุบันนี้พื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครยังมีน้อยกว่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนด ดังนั้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นนโยบายที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน จากนโยบายมหานครสีเขียว ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีก 5,000 ไร่ เป็นการผลักดันการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยก่อสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่ จากการจัดหาพื้นที่ว่างทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อจัดสร้างเป็นพื้นที่สวนสาธารณะที่เน้นการประโยชน์ใช้สอยครบถ้วนตามมาตรฐานสวนสาธารณะระดับเมือง และการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร จะทำให้สามารถติดตามสถานการณ์พื้นที่สีเขียว เพื่อวางแผนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร 1. เพื่อผลักดันให้เกิดการสำรวจพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 ให้ครอบคลุมพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร รวบรวมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นของสำนักงานเขต 50 เขต ตามโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 0.00 0.00 สํานักสิ่งแวดล้อม 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
26 2.0.1.
ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
4.2. 2560 กิจกรรมนำเข้าข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียว เพื่อนำข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เข้าสู่ ระบบโปรแกรมการจัดการพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน -เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน -เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ที่เพิ่มขึ้น จำนวน ไม่น้อยกว่า 12 แห่ง/ปี และนำข้อมูลเข้า ระบบโปรแกรมจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน 0.00 0.00 สำนักงานเขตคลองสามวา 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
27 3.0.3.
ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
4.2. 2560 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อยกระดับสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลทุกมิติ รวมทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระบบผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 1. เพื่อปรับปรุง เพิ่มเติม ข้อมูลปฐมภูมิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครให้สามารถทำงานผ่านระบบสารสนเทศได้อย่างครบวงจร ทำให้กรุงเทพมหานครมีศูนย์ข้อมูลกลางของข้าราชการครูฯ ที่มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 2. เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระบบ ให้เป็นกลไกขับเคลื่อน ผลักดันให้ข้อมูลปฐมภูมิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และเอกสารทะเบียนประวัติมีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบันตลอดเวลาโดยเร็ว และเป็นช่องทางหนึ่งในการที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครจะสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของตนเองได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. เพื่อให้สามารถบูรณาการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ และการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลในการยกระดับสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตลอดจนวางแผนการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เหมาะสม อีกทั้งสามารถรองรับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแบบองค์รวมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กรุงเทพมหานคร มีระบบฐานข้อมูลประวัติการรับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด คือ สังกัดสำนักการศึกษา จำนวน 61 อัตรา สังกัดสำนักงานเขต 15,846 อัตรา และสังกัดสำนักพัฒนาสังคม 135 อัตรา รวม 16,042 อัตรา ที่มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้ตามเอกสารทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)ทั้งหมด ตลอดจนทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)ของลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,172 คน พร้อมทั้งระบบสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 20 ระบบ อันจะทำให้สามารถขับเคลื่อนข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา รวมถึงการบริหารจัดการแฟ้มทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 ของข้าราชการครูฯ ที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จำนวนไม่น้อยกว่า 8,000 คน ที่สามารถใช้ข้อมูลจากระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการเก็บรักษาต้นฉบับไว้ 0.00 0.00 สำนักการศึกษา 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 28.00
28 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2560 ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ฐานเชิงเลข (Digital Map) กรุงเทพมหานคร มาตราส่วน 1:4,000 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน จำนวน 50 เขต เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศที่มีประชากรอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่นในบางบริเวณ ทำให้สภาพพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่แทบจะตลอดเวลา สำนักผังเมืองซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำฐานข้อมูลทางด้านกายภาพต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงานราชการต่างๆ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงแผนที่เชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยดำเนินการครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 เขต เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ฐานเชิงเลข (Digital Map) กรุงเทพมหานคร มาตราส่วน 1:4,000 ให้มีความถูกต้องทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 175 ระวาง ปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลข (ข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงบรรยาย) ให้มีความถูกต้องและทันสมัยเป็นปัจจุบัน แล้วเสร็จร้อยละ 80 0.00 0.00 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
29 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2560 กิจกรรมลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านที่บ้านตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักผังเมือง (ตามแบบ ทร.900) ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ 4 เมืองที่เติบโตอย่างเป็นระบบการเดินทางสะดวก มิติที่ 4.1 การขยายตัวตามผังเมืองรวม เป้าประสงค์ที่ 4.1.4 ควบคุมและตรวจสอบการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองรวม ควบคุมและตรวจสอบการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองรวม ร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตปทุมวัน 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
30 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2560 การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามที่แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เรื่องการพัฒนาโครงการ สร้างพื้นฐานแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้กำหนดให้มีการส่งเสริม และสนับสนุนการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในด้านการ ปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย และเพื่อการพาณิชย์นับวันจะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบเพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้งอาคารที่ได้มีการกำหนดเลขรหัสประจำบ้านพร้อมเลขหมาย ประจำบ้านเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเพื่อให้การดำเนินงานสามารถรองรับตัวชี้วัดบูรณาการของ สำนักงานเขตตลิ่งชันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงด้านจัดทำโครงการ “การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออก เลขรหัสประจำบ้านขึ้น” ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลและเป็นประโยชน์สำหรับใช้ในการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดินและ อาคารตามข้อกำหนดผังเมืองของกรุงเทพมหานคร และของหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป 1.เพื่อสร้างฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการให้เลขบ้าน ให้เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบค้นหาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 2.เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของอาคารและเลขหมายประจำบ้าน ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน สำหรับการให้บริการประชาชน หน่วยงานอื่น ๆ และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาเขต 3.เพื่อเป็นฐานข้อมูล ตรวจสอบเปรียบเทียบฐานข้อมูลทางภูมิศาสาตร์และสภาพพื้นที่จริงสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 4.เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลบ้านของประชาชนและหน่วยงานราชการ 5.เพือนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือแผนที่บ้านมาใช้ในการวางแผนบริหารพื้นที่ 1. ให้เลขหมายประจำบ้านแก่อาคารที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้างใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ซึ่งปลูกสร้างพร้อมลงจุดหรือแสดงจุดที่ตั้งองอาคารไว้ในฐานข้อมูลระบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ภายใน 7 วัน นับจากวันยื่นคำขอเลขบ้าน 2. ดำเนินการตรวจสอบ ค้นหาและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเลขบ้านเดิม เพื่อนำเข้าสู่ฐานข้อมูลระบบ (GIS) 0.00 0.00 สำนักงานเขตตลิ่งชัน 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
31 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2560 การส่งเสริมและสนับสนุนการออกบ้านเลขที่ ลงสู่การลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ด้วยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้ปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 ของหน่วยงาน โดยนำตัวชี้วัดบูรณาการของสำนักผังเมืองร่วมกับสำนักงานเขต ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยสำนักงานเขตได้รับตัวชี้วัดเรื่องร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน อยู่ในยุทธศาตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศษตร์ที่ 1.1 ฝ่ายทะเบียนเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร จึงส่งเสริมการกำหนดบ้านเลขที่และออกเลขรหัสประจำบ้านให้กับอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง จากฝ่ายโยธาทุกหลังนำไปลงจุดตำแหน่งในแผนที่ของสำนักผังเมือง (ตามแบบ ทร.900) 1 เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในเรื่องการพัฒนาโครงการพื้นฐานแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาค 2 พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 3 เพื่อให้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครมีมาตรฐานและสะดวกต่อการค้นหาตำแหน่งบ้าน 4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานเขต ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และชัดเจน 1 เพื่อให้การกำหนดตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคารและการกำหนดลงจุดเลขรหัสประจำบ้านเป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร 2 กำหนดบ้านเลขที่และออกเลขรหัสประจำบ้านให้กับอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้างจากฝ่ายโยธาทุกหลัง และนำไปลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ของสำนักผังเมือง (ตามแบบ ทร.900) ร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตลาดพร้าว 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
32 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2560 กิจกรรมลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน - พัฒนากฎหมายและมาตรการทางผังเมืองเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ - ผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน ได้รับการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านตามคำร้อง ร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตคลองเตย 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
33 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 3.2 โครงการการพัฒนาระบบการติดตามงานด้านงานสารบรรณและธุรการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่ ส.กก.กำหนด ตามที่ ส.กก.กำหนด ตามที่ ส.กก.กำหนด 0.00 0.00 สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
34 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 25. กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของกองกลาง (ฝบ.) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินการ ข่าวสาร และการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน รวมทั้งข้าราชการลูกจ้างของกรุงเทพมหานครทางเว็บไชต์กองกลาง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการจากกองกลาง เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกองกลาง สร้างความสะดวกสำหรับผู้รับบริการที่จะค้นหาข้อมูล หรือติดต่อขอรับบริการจากกองกลาง และช่วยในการสร้างความรู้สึกประทับใจแก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไชต์กองกลาง - เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกองกลาง ให้มีความทันสมัยน่าเชื่อถือ และสร้างความประทับใจแก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไชต์กองกลาง - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม การให้บริการต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไชต์กองกลาง 0.00 0.00 ** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
35 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 21. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการค้นหาเอกสารที่ได้รับการจัดเก็บด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฝอ.) กองกลาง มีภารกิจประการหนึ่งในการจัดเก็บเอกสารประเภทคำสั่งของกรุงเทพมหานคร และคำสั่งสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และเอกสารด้านการทะเบียน ซึ่งจะมีข้าราชการและบุคลากรที่จำเป็นต้องการใช้คำสั่งดังกล่าว มาติดต่อขอรับสำเนาเพื่อไปประกอบกิจธุระต่าง ๆ ตามความประสงค์ - เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาเอกสารที่ได้รับการจัดเก็บด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้มารับบริการ - เพื่อดำเนินการจัดเก็บเอกสารต้นฉบับคำสั่งและเอกสารด้านทะเบียนให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 ** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
36 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 (13) กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลข้าราชการขอย้ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 1. หนังสือที่ข้าราชการแจ้งความประสงค์ขอย้าย หมายถึง หนังสือที่ต้นสังกัดของข้าราชการแต่ละหน่วยงานอนุญาตให้ข้าราชการที่แจ้งความประสงค์ขอย้ายไปหน่วยงานอื่นได้ 2. ความถูกต้อง หมายถึง บันทึกเหตุผลที่ขอย้ายของข้าราชการที่แจ้งความประสงค์ขอย้ายในระบบคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องตามหนังสือแจ้งความประสงค์ขอย้ายของแต่ละหน่วยงาน 1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลการขอย้ายของข้าราชการกรุงเทพมหานครในระบบคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลประกอบการจัดทำคำสั่งทางการบริหารงานบุคคล 3. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลข้าราชการขอย้ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของกองการเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 100 0.00 0.00 ** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 30.00
37 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 (11)กิจกรรมการจัดทำใบเสร็จรับเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์สำหรับเรียกเก็บเงินสำหรับผู้ได้รับสิทธิพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร ---------------------- ------------------------- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ได้รับสิทธิพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครต่อการได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งจัดพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในระดับมากขึ้นไป 0.00 0.00 ** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
38 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 (20)กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่ 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกองการเจ้าหน้าที่ให้ข้าราชการได้ทราบ 2. เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลอีก 1 ช่องทาง การลงข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซด์ของกองการเจ้าหน้าที่ 0.00 0.00 ** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2016-10-01 00:00:00 2017-10-01 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
39 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 สปท./27 กิจกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานปกครองและทะเบียนปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปกครองและทะเบียน ตามข้อ 1 ที่เผยแพร่และให้บริการบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย 3.1 ปฏิทินกิจกรรม 3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร 3.3 ข่าวสาร 3.4 การให้บริการ 3.5 ติดต่อเรา ลงในเว็บไซต์ของสำนักงานปกครองและทะเบียน (www.bangkok.go.th/ard) เพื่อปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานปกครองและทะเบียนให้มีข้อมูล ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 1. ปรับปรุงปฏิทินปฏิทินกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง 2. ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 3. ปรับปรุงข่าวสาร เดือนละ 5 ข่าว/เรื่อง 4. ปรับปรุงกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัย 5. และอื่นๆ ที่เป็นประโยชนืกับผู้รับบริการ ค่าเป้าหมาย 90 คะแนน วิธีการคำนวณ ผลคะแนนการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามเกณฑ์ประเมินที่กำหนด 0.00 0.00 ** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2016-10-01 00:00:00 2017-10-01 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
40 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน การจัดทำระบบสารสนเทศและเว็บไซต์เพื่อให้บริการประชาชน และหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เว็บไซต์ของสำนักงานตรวจสอบภายในมีการปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข่าวสารกิจกรรม การให้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ฯลฯ จำนวนครั้งของการปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข่าวสารกิจกรรม การให้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ฯลฯ บนเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน 0.00 0.00 ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
41 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
1.2. 2560 6) โครงการฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ในการปฏิบัติงาน และการบริหารงานนโยบายต่าง ๆ ทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน กรุงเทพมหานครเป็นองค์กร หนึ่งที่เห็นความสำคัญ ในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานราชการ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) จำเป็นต้องมีการพัฒนาการดำเนินงานด้านการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การจัดการระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน และ การสร้างงานหรือสื่อนำเสนอมัลติมิเดียออนไลน์ โดยสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและก้าวทัน ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบด้าน ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการปรับสมรรถนะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ของข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีศักยภาพสูงขึ้น สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครจึงเห็นสมควรจัดการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมข้าราชการของกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารและพัฒนามหานคร 1. เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด 2. เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ และนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.เพื่อสร้างความเข้าใจต่อนโยบายรัฐบาลในการยกระดับงานบริการภาครัฐด้วยการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิตอล ฝึกอบรมข้าราชการกรุงเทพมหานครประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน – อาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนัก สำนักงานเขต และส่วนราชการ ในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น ๑6 รุ่น ๆ ละ ๒๕ คน รวมจำนวน 400 คน วิทยากร รุ่นละ 2 คน และเจ้าหน้าที่ รุ่นละ ๑ คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นละ ๒๘ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 448 คน 1,386,000.00 607,949.00 ** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
42 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 การรายงานสถานการณ์น้ำผ่านทาง Facebook/Twitter ข้อความประชาสัมพันธ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อรายงานสถานการณ์น้ำในช่วงเวลาต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันผ่านทาง Facebook/Twitter ในช่วงฤดูฝน (ระหว่างเดือน พ.ค. - ก.ย. 60) ให้ประชาชนรับทราบ ข้อความประชาสัมพันธ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อรายงานสถานการณ์น้ำในช่วงเวลาต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันผ่านทาง Facebook/Twitter ในช่วงฤดูฝน (ระหว่างเดือน พ.ค. - ก.ย. 60) ให้ประชาชนรับทราบ 250 ข้อความ 0.00 0.00 ** สำนักงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2016-05-15 00:00:00 2016-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
43 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับงานต่างประเทศเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศ และกิจกรรมด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของกองการต่างประเทศที่ www.bangkok.go.th/iad ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ของกองการต่างประเทศ ประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าชมเว็บไซต์ได้ตามจำนวนครั้งที่กำหนด 0.00 0.00 ** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
44 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลคำศัพท์เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร การจัดทำฐานข้อมูลคำศัพท์ชื่อหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เขต แขวง ถนน ซอย เป็นภาษาอังกฤษ และให้บริการข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ของกองการต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตัวสะกดภาษาอังกฤษและนำไปใช้งานได้ถูกต้อง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลคำศัพท์ชื่อหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เขต แขวง ถนน ซอย เป็นภาษาอังกฤษ ผู้ใช้บริการ ได้แก่ ประชาชนผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าใช้บริการทางหน้าเว็บไซต์ได้ตามจำนวนที่กำหนด 0.00 0.00 ** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
45 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
6.2. 2560 โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2560 (สพธ.)(ข้อบัญญัติ) การประกวดผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งในรูปแบบสิ่งประดิษฐ์และกระบวนการในการปฏิบัติงาน เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกส่วนราชการของสำนักอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข และเป็นเครื่องมือช่วยเผยแพร่และรวบรวมผลงานตัวอย่างนวัตกรรมที่ดีของสำนักอนามัย ผ่านสื่อต่างๆ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอย่างกว้างขวาง นำสู่การพัฒนาต่อยอดและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของข้าราชการและบุคลากรในการพัฒนา งานบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป 1. จัดประกวดนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์จากงานที่ทำประจำ 2. จัดงานแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข และผลงานวิชาการอื่นๆ เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมงานประจำจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้นำเสนอผลงาน และสามารถนำแนวคิดที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่องานบริการประชาชน ตลอดจนได้เผยแพร่ผลงานให้หน่วยงานต่างๆได้รับรู้ เชิงปริมาณ - จัดประชุมเปิดโครงการ 1 ครั้ง - จัดประกวดผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยจัดประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง - จัดงานแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข 1 ครั้ง โดยมีผู้ร่วมงาน 500 คน - จัดพิมพ์เอกสาร ผลงานนวัตกรรมฯ แจกผู้ร่วมงาน จำนวน 1,000 เล่ม 1,000,000.00 952,785.00 สำนักอนามัย 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
46 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
3.1. 2560 โครงการภาคีเครือข่ายดูแลถนน (Best Service ปี 2560) ๑.การซ่อมแซมถนน หรือการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ถนน พบว่ามีความล่าช้า ๒.การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้หน่วยงานสาธารณูปโภคใช้พื้นที่ถนนของกรุงเทพมหานครเช่น ไม่คืนพื้นที่ผิวจราจร ๓.ความล่าช้าของการตอบกลับผู้ร้องเรียน และแจ้งเรื่องราวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข ๔.การตรวจสอบการชำรุด ของถนน สะพานของสำนักการโยธาไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๕.การสื่อสารผ่านโทรศัพท์ให้ข้อมูลตำแหน่ง รายละเอียดปัญหาได้ไม่ชัดเจน ๖.เพิ่มช่องทางการร้องเรียนผ่าน Line@ Application ๑.เงื่อนไขประกอบการอนุญาตให้หน่วยงานสาธารณูปโภคเข้าดำเนินการในพื้นที่ถนนของกรุงเทพมหานคร ๒.การใช้ Line Applicationในการเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ส่งรูปภาพ ตำแหน่งปัญหา แจ้งหน่วยงานและติดตามการแก้ไข ๓.การเพิ่มบทบาทให้ภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในการแจ้งปัญหาการชำรุดเสียหายของถนน สะพาน ๑.ดำเนินการเชิงรุกแก้ปัญหาได้รวดเร็ว ๒.ส่งรูป ตำแหน่งเรื่องราวร้องเรียนได้ชัดเจน ๓.ผู้รับบริการ เครือข่าย มีช่องทางการติดต่อที่มากขึ้น 0.00 0.00 สํานักการโยธา 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
47 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักการคลัง เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการเพื่อมุ่งสู่การเป็นหน่วยราชการอิเล็กทรอนิกส์ การปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักการคลังไม่น้อยกว่า 24 ครั้งต่อปี 0.00 0.00 สํานักการคลัง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
48 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 โครงการจัดเก็บโฉนดที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานครด้วยระบบสารสนเทศ เพื่อป้องกันเอกสารสูญหายและเป็นฐานข้อมูลที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็ว โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทเครื่องสแกนเนอร์มาสแกนโฉนดที่ดินฯ และจัดทำเป็นฐานข้อมูลโฉนดที่ดินฯ เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาโฉนดที่ดินฯ ที่หน่วยงานที่มาขอรับบริการ ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหา อุปสรรค ลดการใช้ทรัพยากร เช่น กระดาษของหน่วยงาน ตลอดจนลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 1.เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอนการทำงาน โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 2.เพื่อไม่ให้ต้นฉบับโฉนดที่ดินฯ ได้รับความเสียหาย 3.เพื่อให้หน่วยงานผู้รับบริการสามารถรับข้อมูลสำเนาเกี่ยวกับโฉนดที่ดินฯ ของหน่วยงานตนเองในรูปแบบสื่อดิจิตอล ได้สะดวกและรวดเร็ว และมีฐานข้อมูลของหน่วยงานตนเอง สามารถปรับใช้กับสื่ออิเลคทรอนิกส์อื่น ได้มากกว่าสำเนาโฉนดที่ถ่ายจากเครื่องถ่ายเอกสาร 1.กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับโฉนดที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานครในรูปแบบสื่อดิจิตอล ทัดเทียมกับยุคปัจจุบันที่มีการใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์อย่างแพร่หลาย 2.เพิ่มช่องทางการให้บริการแก่หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ขอรับบริการ 3.ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และลดการใช้ทรัพยากร เช่น กระดาษ 4.หน่วยงานของกรุงเทพมหานครผู้รับบริการมีข้อมุลสำเนาโฉนดที่ดินฯ ของหน่วยงานตนเองในรูปแบบสื่อดิจิตอล ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น 0.00 0.00 สํานักการคลัง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
49 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์สำนักเทศกิจ ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและสารสนเทศมีการพัฒนาก้าวไกลอย่างรวดเร็วและไม่หยุดนิ่ง จึงได้จัดทำกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์สำนักเทศกิจนี้ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ สนับสนุนให้เกิดการบริการอย่างง่าย อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสำนักเทศกิจได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ตลอดจนเพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสำนักเทศกิจให้ปรากฏต่อสายตาประชาชนได้อย่างทั่วถึงและแพร่หลายต่อไป 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์สำนักเทศกิจ 2. เพื่อให้ประชาชนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักเทศกิจ ให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างองค์กรกับประชาชน และระหว่างองค์กรกับองค์กร อันจะเป็นการส่งเสริมความเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 1. ทุกส่วนราชการในสำนักเทศกิจได้รับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของสำนักเทศกิจตามที่ร้องขอให้กองนโยบายและแผนงานเผยแพร่ 2. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ของสำนักเทศกิจ 0.00 0.00 สํานักเทศกิจ 2016-10-01 00:00:00 2017-10-01 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
50 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 การปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานครได้กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน กลยุทธ์พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานอิเล็กทรอนิกส์ ตัวชี้วัด การปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ทุก 15 วัน สำนักผังเมืองจึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมดูแลเว็บไซต์และ Facebook สำนักผังเมือง เพื่อดำเนินการบริการข้อมูลผังเมืองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและยังเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักผังเมืองในเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้เป็นปัจจุบัน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ - เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมือง - เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ด้านผังเมือง - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักผังเมือง - ปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมืองทุก 15 วัน - ส่งรายงานเรื่องการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมืองเสนอผู้บริหาร เดือนละ 2 ครั้ง 0.00 0.00 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
51 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 กิจกรรมการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเพื่อประชาคมเมือง กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร โดยมีการพัฒนาโปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครใช้ในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่สารสนเทศภูมิศาสตร์ รวมถึงการให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร จึงดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเพื่อประชาคมเมืองขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการนำเข้าข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และสื่อสารข้อมูลสารสนเทศของกรุงเทพมหานครสู่ประชาชน เพื่อให้มีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่เป็นสื่อกลางในการนำข้อมูลสารสนเทศของเมืองสู่การให้บริการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ร้อยละ 80 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามที่ดำเนินการได้ (ตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้) 0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
52 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมการให้บริการข้อมูลสารสนเทศบนแผนภาพ (infographic) กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ดำเนินการบูรณาการข้อมูลและประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อจะทำข้อมูลสารสนเทศบนแผนภาพ (Infographic) ที่มีลักษณะของข้อมูลและกราฟิกเป็นลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม และแผนที่ ในการแสดงข้อมูลและบริการด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ให้ความรู้บริการแก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปบนเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านข้อมูลสารสนเทศและบริการด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนภาพ (Infographic) ไม่น้อยกว่า 12 แผนภาพต่อไป 0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
53 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมปรับปรุงระบบ GIS e-Learning ภายใต้ระบบ BMA GIS ONLINE ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการนำเทคโนโลยีสารเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน ภายใต้กรอบของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าประสงค์ที่ 7.5.3 เพิ่มศักยภาพบุคลากรกรุงเทพมหานคร ด้านการใช้งานและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานครระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) ในการนี้ กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้เห็นความสำคัญของการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการ จึงเห็นควรเพิ่มช่องทางการพัฒนาศักยภาพข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชนทั่วไป 1. เพื่อพัฒนาระบบ e-Learning ที่สามารถบรรจุเนื้อหา รายวิชา ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) ให้บริการด้านวิชาการแก่ ข้าราชการกรุงเทพมหานครและประชาชนที่สนใจ 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมุ่งให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและสามารถเลือกสรรการเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยได้ตลอดเวลาในทุกที่ ทุกโอกาส มีผู้เรียนในระบบ GIS e-Learning ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) 0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
54 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักพัฒนาสังคม ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ประกาศต่างๆ หน่วยงานต้องปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ตามเกณฑ์ประเมินผลที่กำหนด 1.ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นปัจุจุบัน 2.ภายใน 1 ปี ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้ครบถ้วนทุกรายการตามเกณฑ์ประเมินผลที่กำหนด (ข้อมูลบนเว็บไซต์ หมายถึง ข้อมูล ข่าวสารของสำนักพัฒนาสังคม ที่เผยแพร่และให้บริการบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย 1. ปฏิทินกิจกรรม 2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร 3. ข่าวสาร 4. การให้บริการ 5. ติดต่อเรา) 0.00 0.00 สํานักพัฒนาสังคม 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
55 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 กิจกรรมการจัดทำบัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินของสำนักพัฒนาสังคม รายงานบัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินของสำนักพัฒนาสังคม มีความถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อจัดทำรายงานบัญชีเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินของสำนักพัฒนาสังคม ส่งทันเวลาและถูกต้อง ตามที่ สนค. กำหนด ค่าเป้าหมาย 5 คะแนน 0.00 0.00 สํานักพัฒนาสังคม 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
56 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชนโดยสำนักพัฒนาสังคมเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจในด้านการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและชุมชนในกรุงเทพมหานครเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การจัดทำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและชุมชนจึงเป็นสิ่งสำคัญ การวางกรอบแนวคิด การกำหนดแผนและการจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาระบบคุณภาพชีวิตที่ทำให้ผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในวัยต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประสบการณ์ความรู้ ความบันเทิง สุขภาพ คุณธรรมจริยธรรม ข้อคิดเสนอแนะและการให้คำปรึกษาได้ในทุกที่ทุกเวลาตามต้องการของผู้สูงอายุและคนทุกวัยในกรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุและบุคคลทุกวัยสามารถเข้ามาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งการแบ่งปัน การแสดงความรู้สึกและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนทุกวัยในสังคมอย่างเป็นอิสระเพื่อสื่อถึงบรรยากาศความอบอุ่นของครอบครัวที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย ทำให้เกิดช่องทางของการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีในชนทุกระดับชั้นที่แต่ละชุมชนของกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในแต่ละชุมชนอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานครสามารถรองรับความต้องการของประชาชนในชุมชนเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพในลักษณะ Social Network ผ่านเว็บไซต์ www.oldisyounginbkk.com 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยการเพิ่มช่องทางให้ผู้สูงอายุเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นความรู้ ความบันเทิง สุขภาพ คุณธรรมจริยธรรม ผ่านเว็บไซต์ www.oldisyounginbkk.com 3. เพื่อให้มีผู้ดูแลบริหารจัดการและบำรุงรักษาเว็บไซต์ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 1. จัดฝึกอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น การใช้งานโปรแกรมเว็บบราวเซอร์และการใช้เว็บไซต์ จำนวน 30 รุ่น ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป รุ่นละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 600 คน 2. จัดจ้างผู้ดูแลบริหารจัดการและบำรุงรักษาเว็บไซต์ ระยะเวลา 1 ปี 1,081,000.00 1,012,980.00 สํานักพัฒนาสังคม 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
57 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพระนคร การปรับปรุงเว็บไซด์ของหน่วยงานมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับประชาชนและเป็นช่องทาง การให้บริการข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้ ดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพระนคร ร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตพระนคร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
58 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 การตรวจสอบและคัดรับรองสูติบัตรแบบเดิมด้วยระบบออนไลน์ -สำนักงานเขตป้อมปราบฯ มีโรงพยาบาลหลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ อาทิ รพ.กลาง รพ.หัวเฉียว รพ.ยศเส จึงมีการออกสูติบัตรให้กับเด็กที่เกิดโดยสำนักงานเขตป้อมปราบฯเป็นจำนวนมาก ทำให้มีประชาชนมาติดต่อขอคัดและรับรองสูติบัตร กรณีสูติบัตรสูญหายหรือชำรุดอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการค้นหาสูติบัตรแบบเดิมที่ยังไม่มีการเก็บข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถดำเนินการได้ทันที เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบค้นหาในห้องเก็บเอกสาร ทำให้ประชาชนต้องรอคอยเป็นเวลานานหรือบางครั้งต้องนัดหมายประชาชนมาในวันอื่่น ๆ ฝ่ายทะเบียนจึงมีแนวคิดปรับปรุงการให้บริการประชาชน ในการขอตรวจสอบหรือคัดรับรองสูติบัตรที่่มีข้อมูลครบถ้วน (ยกเว้นสูติบัตรที่่ไม่ปรากฎชื่อผู้เกิด และ/หรือรายการในสูติบัตรที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง) โดยผ่านทาง Application Line ภายใต้ชื่อ "ป้อมปราบบริการสูติบัตรแบบเดิมด้วยระบบออนไลน์" -เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรอง สูติบัตรแบบเดิมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว -เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านงานทะเบียนให้กับประชาชาชนผู้รับบริการ โดยการลดระยะเวลาการรอคอยของประชาชน -เพื่อสร้างความประทับใจ ความพึงพอใจสูงสุดแก่ประชานผู้มาติดต่อขอรับบริการและก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานเขตป้อมปราบฯและกรุงเทพมหานคร -เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลารอคอยของประชาชนในการตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรองสูติบัตรแบบเดิมที่ต้องค้นหาด้วยระบบมือ 0.00 0.00 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
59 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับเว็บไซค์ของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ หน่วยงานให้บริการบนเว็บไซด์ประกอบด้วย -ปฏิทินกิจกรรม แผนงาน/โครงการที่หน่วยงานจะดำเนินการในแต่ละเดือนล่วงหน้า โดยต้องมีการลงปฏิทินกิจกรรมที่หน่วยงานจะดำเนินการเป็นรายเดือนโดยหน่วยงานจะต้องเผยแพรในเดือนนั้น เช่น กิจกรรมที ต้องมีการลงปฏิทินกิจกรรมในเดือนมกราคมให้แล้วเสร็จ -ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร - การให้บริการของหน่วยงานซึ่งอาจแยกหัวข้องานตามภารกิจของกองหรือฝ่ายตามโครงสร้างของหน่วยงาน หน่วยงานจะดำเนินการเป็นรายเดือนโดยหน่วยงานจะต้องเผยแพร่ล่วงหน้าอย่างน้อยให้แล้วเสร็จ ดังนี้ 3.1 ปฏิทินกิจกรรม 3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร 3.3 ข่าวสาร 3.4 การให้บริการ 3.5 ติดต่อเราทางเว็บไซค์ 2 ครั้ง/เดือน 0.00 0.00 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
60 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมปรับปรุงเว็ปไซต์ของสำนักงานเขต การดำเนินการบริการด้านสารสนเทศในยุคปัจจุบันมีความสำคัญในการให้บริการประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และยังเป็นมาตรฐานที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการประชานสะดวก ฉับไว ให้บริการ 1. ปรับปรุงข้อมูลในเว็ปไซด์สำนักงานเขตบางรักให้เป็นปัจจุบัน 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ / กิจกรรมต่าง ๆของสำนักงานเขตบางรักให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซด์ให้เป็นประจำทุก 15 วัน หรือ 2 ครั้ง/เดือน 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางรัก 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
61 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมการกระจายข้อมูลเกี่ยวกับสภาพฝน สภาพน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ให้แก่ประชาชน สำนักงานเขตบางรักเป็นหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการ ปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม สำนักงานเขตบางรักได้จัดกลุ่ม Line เพื่อกระจายข้อมูลเกี่ยวกับสภาพฝน สภาพน้ำท่วมขัง โดยกระจายข้มูลผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ผ่านกลุ่มเครือข่ายสมาชิกที่ต้องการรับทราบข้อมูล ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนทราบโดยมีแอดมินเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตบางรัก ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการส่งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ให้แก่สมาชิกในกลุ่มดังกล่าว เพื่อให้ประชาน หรือสมาชิกในกลุ่มไลน์ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับฝน พื้นที่น้ำท่วมขัง และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ ภายในพื้นที่เขตบางรัก กลุ่มเครือข่าย ID จำนวน 80 คน 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางรัก 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
62 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 การจัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด สำนักงานเขตบางรัก (BFC) เพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลา สร้างกระบวนการที่ใสสะอาดในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการด้านทะเบียนราษฎรและการอนุญาติต่างๆ 1. เพื่อให้การดำเนินการของการจัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast&Clear : BFC) สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 2. เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง การบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานคร 1. สามารถจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นไว้บริการประชาชนได้เกินความคาดหวัง เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 2. ได้รับความพึงพอใจในการให้บริการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความมเชื่อมั่นต่อกรุงเทพมหานคร 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางรัก 2016-12-20 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
63 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 โครงการ การเพิ่มฐานข้อมูลรหัสชุมชนเข้าในระบบทะเบียนบ้านเขตปทุมวัน กำหนดนโยบายของรัฐในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน มีความสัมพันธ์โดยตรงกับจำนวนบ้านและบุคคลผู้อาศัยในชุมชน ซึ่งข้อมูลจำนวนบ้านในชุมชนเปลี่ยนแปลงทุกปี เนื่องจากอาจถูกจำหน่าย รื้อถอน หรือปลูกสร้างบ้านเพิ่มตลอดเวลา สำนักงานเขตปทุมวัน จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มระบบฐานข้อมูลรหัสชุมชนเข้าในระบบทะเบียนบ้านเขตปทุมวัน เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และทำให้การสืบค้น คัดแยกข้อมูลบ้านและประชาชนในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว 1.เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 2.เพื่อปรับปรุงระบบทะเบียนบ้านให้เป็นปัจจุบัน และเป็นการกำหนดขอบเขตของชุมชนที่แน่นอน 3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลชุมชนแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 4.สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลรหัสชุมชน ให้เป็นประโยชน์ต่อภารกิจของสำนักงานเขตและหน่วยงานอื่น 1.ปรับปรุงข้อมูลรหัสชุมชน จำนวน 17 ชุมชน ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรให้เป็นปัจจุบัน 2.จัดระบบทะเบียนบ้านลงในรหัสชุมชน จำนวน 2,822 หลังคาเรือน 0.00 0.00 สำนักงานเขตปทุมวัน 2017-01-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
64 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 โครงการจัดเก็บเอกสารสูติบัตรเข้าในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ฝ่ายทะเบียนมีแนวคิดที่จะจัดเก็บเอกสารเก่าในระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อสะดวกในการจัดเก็บในการค้นหาและตรวจค้นข้อมูล เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง หากเอกสารต้นฉบับสูญหาย หรือชำรุดไปตามกาลเวลา 1. เพื่อสะดวกในการตรวจสอบเอกสารสูติบัตรของเจ้าหน้าที่และประชาชนในการตรวจค้นข้อมูลสูติบัตร 2. เพื่อเกิดความสะดวกของประชาชนในการใช้สูติบัตรแสดงตนต่อหน่วยงานต่าง ๆ หรือต่อทางราชการของต่างประเทศในกรณีเอกสารสูติบัตรที่จัดเก็บ ณ ฝ่ายทะเบียนเกิดการชำรุดสูญหาย 3. เพื่อสำรองข้อมูลไว้ ณ ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนเขตปทุมวัน เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฏรของกรมการปกครองในกรณีที่กรมการปกครองเปิดระบบให้เชื่อมต่อสัญญาณได้ 1. เป้าหมายจัดเก็บข้อมูลสูติบัตรของบุคคลที่แจ้งเกิดในพื้นที่เขตปทุมวัน ลงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เฉพาะสูติบัตรที่ยังมิได้จัดเก็บในฐานข้อมูลทะเบียนราษฏรของกรมการปกครองโดยเริ่มจัดเก็บสูติบัตรฉบับปลายปี พ.ศ. 2492 ถึงสูติบัตรฉบับปี พ.ศ. 2493 รวมทั้งหมด 8,535 ราย 2. ผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการตรวจสอบและคัดรับรองรายการสูติบัตร ตัวชี้วัด 1.จัดเก็บสูติบัตรฉบับเก่าอยู่ในฐานข้อมูลสำหรับสูติบัตรที่ออกปลายปี พ.ศ. 2492 ถึง สูติบัตรที่ออกใน พ.ศ. 2493 จำนวน 8,535 ราย จัดเก็บได้ร้อยละ 80 (จำนวน 8,535 รายการ) 2.ความพึงพอใจของประชาชนในการตรวจสอบสูติบัตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 0.00 0.00 สำนักงานเขตปทุมวัน 2016-10-01 00:00:00 2017-10-01 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
65 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear (BFC) ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง) โดยให้มีลักษณะเป็ฯศูนย์รับคำขอด้านทะเบียนราษฏรและการอนุญาตต่างๆ โดยแบ่งพื้นที่รับคำขอและพื้นที่พิจารณาแยกออกจากกัน เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลา เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีสะดวกสบายโปร่งใสปราศจากการเรียกรับสินบน รับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ผู้รับบริการศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) มีความพึงพอใจ 0.00 0.00 สำนักงานเขตปทุมวัน 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
66 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 กิจกรรมปรับปรุงระบบสารสนเทศและเว็บไซด์เพื่อให้บริการประชาชน สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ให้ประชาชนสามารถติดตามและสืบค้นข้อมูลที่ต้องการในการมาติดต่อราชการกับหน่วยงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว - เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ - เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดตาม สืบค้นข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน มีการปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยจำนวน 12 ครั้งต่อปี 0.00 0.00 สำนักงานเขตห้วยขวาง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
67 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานเขตพระโขนง เพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการให้บริการประชาชน ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ช่วยอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน เว็บไซต์ของหน่วยงานมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตามเกณฑ์ที่กำหนด 0.00 0.00 สำนักงานเขตพระโขนง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
68 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตบางเขน ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานที่ดี มีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ดีช่องทางหนึ่งคือการประชาสัมพันธ์ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทั่วโลก สำนักงานเขตบางเขน จึงได้จัดให้มีโครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน ขึ้น -เพื่อปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของสำนักงานเขต และเผยแพร่กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ประกาศต่างๆ ประกาศสอบราคา ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ -ปรับปรุงเว็บไซด์ของสำนักงานเขต คะแนน 90 คะแนน 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางเขน 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
69 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 โครงการจัดเก็บทะเบียนพาณิชย์เพื่อบริการประชาชน ด้วยสำนักงานเขตบางเขน มีนโยบายในการบริหารจัดการหน่วยงานให้เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกาว่าดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 5 และหมวด 7 โดยมีเป้าหมายที่มุ่งใหเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน เพื่อการบริการประชาชนด้านการจดทะเบียนพาณิชย์ขึ้น เพื่อสร้างมาตรฐาน ในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน สามารถอํานวยความสะดวกให้ประชาชนในหน่วยงานได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 1.เพื่อจัดเก็บใบทะเบียนพาณิชย์ และสะดวกในการค้นหาของเจ้าหน้าที่ 2.เพื่อสะดวกในการค้นหาข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ แก่ผู้มาขอรับบริก 3.เพื่อปรับปรุงกระบวนการใหhริการที่สะดวกรวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้น 4.เพื่อปรับทัศนคติวิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ ประชาชน ผู้มาติดต่อรับบริการ 1.การสแกนใบทะเบียนพาณิชย์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2558 จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ 2.ความพึงพอใจในระดับมาก หรือค่าคะแนนเฉลี่ยเกินกว่า 3.51-4.50 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางเขน 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
70 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตมีนบุรี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายต้องการพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ทุกสำนักงานเขตมีการจัดทำเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันสมัย ทันเหตุการณ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว จึงทำโครงการปรับปรุงเว็บไซต์เขตมีนบุรี ขึ้น 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ทางราชการของสำนักงานเขตมีนบุรีได้ อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส 2. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเมืองด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในลักษณะโต้ตอบกับสำนักงานเขตเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 4. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมีนบุรีทราบข่าวสาร และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในองค์กร ผลผลิต การจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข้อมูลการให้บริการ รวมทั้งสถิติที่สำคัญของสำนักงานเขต และมีแบบฟอร์มให้สามารถดาวน์โหลดได้ ผลลัพธ์ หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน รวมทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ และการแก้ไขปัญหาของสำนักงานเขต รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการด้านข้อมูลข่าวสารราชการที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ และประชาชนสามารถแสดง ความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ในลักษณะโต้ตอบกับสำนักงานเขตมีนบุรี 0.00 0.00 สำนักงานเขตมีนบุรี 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
71 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 พัฒนาระบบการให้หบริการตรวจสอบและค้นหาเอกสารทะเบียนชื่อบุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การตรวจสอบและค้นหาเอกสารทะเบียนชื่อบุคคลสามารถดำเนินการได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวดเร็ว สามารถตรวจสอบและคัดรับรองได้ทุกสำนักทะเบียน ไม่ต้องเดินทางมามาติดต่อขอคัดรัรบรองยังสำนักทะเบียนที่มีต้นขั้วเก็บรักษาไว้ เพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการตรวจสอบ ค้นหา คัดรับรองเอกสารทะเบียนชื่อบุคคล และเป็นการสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ บันทึกข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลทตั้งแต่ปีที่มีการบันทึกเลขประชาชนลงในต้นขั้วชื่อบุคคล (พ.ศ. 2534 เป็นต้นไป) จำนวน 10,000 รายการ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การคัดรับรองทะเบียนชื่อบุคคลที่สำนักทะเบียนสะดวก รวดเร็ว และประชาชนพึงพอในในการให้บริการ 0.00 0.00 สำนักงานเขตลาดกระบัง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
72 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตหนองจอก ปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานเขตหนองจอกให้ทันสมัยเพื่อให้ประชาชนได้สืบค้นข้อมูล 1.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 2.เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนักงานเขตหนองจอกที่เป็นปัจุบัน ถูกต้อง และครบถ้วน ดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ ตามหัวข้อ ดังนี้ 1.ปฏิทินกิจกรรม 2.เกี่ยวกับองค์กร 3.ข่าวสาร 4.การให้บริการ 5.ติดต่อเรา 0.00 0.00 สำนักงานเขตหนองจอก 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
73 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 การเพิ่มระบบฐานข้อมูลรหัสชุมชนเข้าในระบบทะเบียนบ้านของเขตธนบุรี สำนักงานเขตธนบุรีมีพื้นที่การปกครอง จำนวน 8.556 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 7 แขวง มีจำนวนชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชนฯ จำนวน 44 ชุมชน ปัจจุบันข้อมูลจำนวนบ้านในชุมชนมีความสำคัญต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก โดยทะเบียนบ้านของชุมชนเขตธนบุรี ทั้ง 44 ชุมชน ยังไม่มีการเพิ่มรหัสชุมชนเข้าในระบบทะเบียนบ้าน ทำให้ไม่สามารถทราบฐานข้อมูลบ้านของชุมชน จำนวนคนที่มีรายชื่อในทะเบียนบ้าน ทำให้เกิดปัญหาในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในชุมชน ปัญหาคนในชุมชน ไม่สามารถสนองตอบต่อนโยบายการให้บริการสู่ความเป็นเลิศได้ ดังนั้น หากมีการนำข้อมูลของชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการขุมชนฯ มากำหนดเข้าในระบบทะเบียนบ้านแล้ว ทะเบียนบ้านแต่ละหลังที่อยู่ในชุมชน แต่ละชุมชนเข้ากับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง จะทำให้ข้อมูลบ้านและประชากรในแต่ละชุมชนสามารถสืบค้น คัดแยกข้อมูล ได้อย่างถูกต้องจากรหัสของชุมชนที่กำหนดขึ้น ทำให้การให้บริการข้อมูลชุมชนแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการให้มีความสะดวกและมีประโยชน์มากขึ้น 1. เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการข้อมูลบ้านและประชากรในชุมชนแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น 2. เพื่อให้การนำข้อมูลของชุมชนมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น เช่น การเลือกตั้งกรรมการชุมชน การบริการสาธารณสุข การเข้า ช่วยเหลือสิทธิต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อให้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรในแต่ละชุมชนเป็นปัจจุบันและถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ 1. เพิ่มระบบรหัสชุมชนเข้าในระบบทะเบียนบ้านของเขตธนบุรี จำนวน 44 ชุมชน ลงในฐานข้อมูลให้ครบทุกหลังคาเรือน 2. เป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการข้อมูลบ้านและประชากรที่อยู่ในชุมชนได้อย่างถูกต้องและสะดวกเพิ่มมากขึ้น 0.00 0.00 สำนักงานเขตธนบุรี 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
74 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 โครงการจัดเก็บข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการให้บริการประชาชนทางอินเตอร์เน็ต (รักษารอบปี 57) 1. เพื่อให้ประชาชนที่มาขอคัดสำเนาใบอนุญาตการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ได้รับความสะดวก รวดเร็ว 2. เพื่อพัฒนาระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น 3. เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ เพื่อจัดเก็บข้อมูลสแกนใบอนุญาตการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530- 2556 เข้าในระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 3,349 ราย และให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 0.00 0.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
75 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ การให้บริการประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ นับว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่นิยมการศึกษาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่เองก็ได้เห็นความสำคัญของการให้บริการในส่วนนี้และได้จัดทำข้อมูลเพื่อประชาสัมำพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเป็นช่องที่สามารถติดต่อสื่อสารกับประชาชนได้สะดวก เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและการดำเนินงานของหน่วยงานให้ผู้รับบริการทราบ ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ตามแนวทางที่กำหนด ทั้ง 5 ด้านคือ ปฏิทินกิจกรรม ปรับปรุงข้องมูล การให้บริการ ข่าวสาร และติดต่อเรา 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
76 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางกอกน้อย http://203.155.220.217/bangkoknoi หรือ http://www.bangkok.go.th/bangkoknoi เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆและประชาชน ได้สะดวก รวดเร็ว และเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง -ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตให้เป็นปัจจุบัน -เป็นช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน -เป็นช่องทางตอบคำถามข้อคับข้องใจของประชาชน -เป็นชื่อทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารใหักับประชาชน ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางกอกน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางกอกน้อย 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
77 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตตลิ่งชัน เพื่อให้การบริการข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานเขตตลิ่งชัน ให้กับประชาชนได้รับทราบเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เพื่อเพิ่มช่องทางการบริการที่สะดวกและรวดเร็วแก่ประชาชน ระดับผลผลิต 5 เรื่องต่อเดือน นับจำนวนข่าวสารที่ดำเนินการเผยแพร่ภายในปีงบประมาณ 1. ข่าวสาร โดยต้องลงวันที่ที่นำข้อมูลออกเผยแพร่ท้ายหัวข้อข่าวสารทุกรายการ ประกอบด้วย 1.1 ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นการเผยแพร่ข่าวกิจกรรมที่หน่วยงานนำลงในปฏิทินกิจกรรมของเดือนที่ผ่านมา 1.2 ภาพกิจกรรมเป็นการนำภาพถ่าย การจัดกิจกรรมมาเผยแพร่ 1.3 ประกาศ เป็นประกาศต่าง ๆ ที่ประสงค์จะเผยแพร่ เช่น ประกาศของกรุงเทพมหานคร/หน่วยงาน ประกาศอื่น ๆ เช่น การรับสมัครงาน ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคาการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ระดับผลลัพธ์ ร้อยละ 100 นับจากจำนวนครั้งของการปฏิบัติงานตามข้อ 1 - 3 คูณด้วย 100 หารด้วยจำนวนครั้งทั้งหมดของการปฏิบัติงานตามข้อ 1 - 3 1. ปฏิทินกิจกรรม จะต้องลงกิจกรรมต่าง ๆ ที่วางแผนไว้ล่วงหน้าเป็นรายเดือนในปฏิทินกิจกรรม อย่างน้อย 1 เดือน 2. ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรทุก 1 เดือน 3. เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ 0.00 0.00 สำนักงานเขตตลิ่งชัน 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
78 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตภาษีเจริญ สำนักงานเขตภาษีเจริญ เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จึงดำเนินการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ข้อมูลข่าวสาร ต่างๆ ในเว็บไซด์สำนักงานเขตภาษีเจริญให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อให้เว็บไซด์ของหน่วยงานได้รับการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ข้อมูลข่าวสาร ต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซด์ของสำนักงานเขตภาษีเจริญให้เป็นไปตามเกณฑ์และเป็นปัจจุบัน 0.00 0.00 สำนักงานเขตภาษีเจริญ 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
79 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 การปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ของสำนักงานเขตหนองแขม การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่ต้องให้บริการประชาชนซึ่งอยู่ในรูปแบบเว็บไซต์ เป็นช่องทางสื่อสารที่จำเป็นในปัจจุบัน เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สถิติและกิจกรรมต่างๆให้ประชาชนทราบ ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตหนองแขมให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 0.00 0.00 สำนักงานเขตหนองแขม 2016-10-01 00:00:00 2017-10-01 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
80 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางขุนเทียน (ไม่ใช้งบประมาณ) สำนักงานเขตบางขุนเทียนมีการปฏิบัติราชการตามภารกิจของ 10 ฝ่าย เพื่อเป็นการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ภารกิจอำนาจหน้าที่ ให้บริการประชาชน จึงมีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซด์ให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการต่างๆ ของสำนักงานเขตบางขุนเทียนให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซด์ ประกอบด้วย 1. ปฏิทินกิจกรรม 2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร 3. ข่าวสาร 4. การให้บริการ 5. ติดต่อเรา 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางขุนเทียน 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
81 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ และการจัดปรับปรุงเว็บไซค์ของหน่วยงานให้ทันสมัย ปัจจุบันประชาชนทั่วไปมีการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาหรือข้อสงสัยต่างๆได้อย่างรวดเร็ว การปรับปรุงเว็ปไซต์ จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานเขตได้อย่างถูกต้อง และทำให้ประชาชนมีความพร้อมเบื้องต้นก่อนที่จะมาใช้บริการ อันจะทำให้เกิดรวดเร็วในการให้บริการและความพึงพอใจสุงสุด สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จึงเล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน และได้ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 1. เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ให้เป็นปัจจุบัน 2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้ทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนข้อมูลการให้บริการของส่วนราชการภายในสำนักงานเขตให้เป็นปัจจุบัน 0.00 0.00 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
82 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 โครงการจัดเก็บข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการให้บริการประชาชนทางอินเตอร์เน็ต สำนักงานเขตดอนเมืองเป็นหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร มีภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สุขอนามัย การศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการของสำนักงานเขตดอนเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยที่ 1 (พ.ศ. 2556 - 2560) ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมายที่ 7.5.1 กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย (Smart service) เพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง (กรุงเทพมหานคร) ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (Smart city) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานครจึงต้องมีการกำหนดนิยามของตัวชี้วัดให้มีความชัดเจนดำเนินการศึกษา รวบรวม ข้อมูลเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดอนเมืองได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดเก็บฐานข้อมูลใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ของฝ่ายโยธา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 - 2559 ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ทำให้การค้นหาเพื่อคัดสำเนาใบอนุญาตรายเก่าต้องใช้เวลานาน ไม่สะดวกต่อประชาชนที่มาขอรับบริการ จึงได้กำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยการสแกนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (อ.1) ไว้ในฐานข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตดอนเมือง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 1. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี สะดวกแก่การค้นหา และลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ 2. เพื่อเพิ่มช่องทางในการบริการประชาชนด้านการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้สะดวก 3. เพื่อเพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าาที่ในการตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 4. เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 ของการสำรวจตามโครงการ 0.00 0.00 สำนักงานเขตดอนเมือง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
83 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 จัดเก็บทะเบียนรับบุตรบุญธรรมและทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันการให้บริการของฝ่ายทะเบียนจะบริการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แต่ยังมีข้อมูลงานทะเบียนบางประเภทที่ยังไม่ได้มีการจัดเก็บลงระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ไม่สามารถให้บริการผ่านระบบออนไลน์ได้ เช่นข้อมูลของทะเบียนรับบุตรบุญธรรมและทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมบางส่วนที่เป็นข้อมูลเก่าก่อนการเปิดให้บริการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถตรวจสอบและคัดรับรองจากฐานข้อมูลทะเบียนรับบุตรบุญธรรมและทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมได้ เกิดความยุ่งยากในการตรวจสอบ และทำให้ผู้มารับบริการไม่ได้รับความสะดวกและเกิดความล่าช้าในการให้บริการ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจตุจักรจึงได้จัดทำโครงการจัดเก็บทะเบียนรับบุตรบุญธรรมและทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะทำการจัดเก็บข้อมูลการทะเบียนรับบุตรบุญธรรมและทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม ตั้งแต่ พ.ศ.2532-2551 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้ดำเนินจัดเก็บลงระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำให้การบริการตรวจสอบและคัดรับรองข้อมูลทะเบียนรับบุตรบุญธรรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเอกสารที่ต้องมีการจัดเก็บลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการ 3. เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว 4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการนำทรัพยากรขององค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 5. เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด และมีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการของฝ่ายทะเบียน ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนรับบุตรบุญธรรมและทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532-2551 ลงฐานข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 0.00 0.00 สำนักงานเขตจตุจักร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
84 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 เพิ่มรหัสชุมชนในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร ปัจจุบัน ข้อมูลจำนวนบ้านและจำนวนประชากรมีความจำเป็นต่อการกำหนดนโยบายของรัฐในการให้ความช่วยเหลือและการพัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกันระหว่างจำนวนบ้านและบุคคลที่อยู่อาศัยในทะเบียนบ้าน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการและสวัสดิการต่างๆ ที่รัฐจัดสรรให้ ดังนั้น ถ้าได้มีการนำข้อมูลชุมชนมากำหนดไว้ในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร โดยกำหนดรหัสแต่ละชุมชนเข้าไว้ในฐานข้อมูลบ้านแต่ละหลังในแต่ละชุมชน ก็จะทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลบ้าน และข้อมูลประชากร ในแต่ละชุมชนได้อย่างถูกต้องตามรหัสชุมชนที่กำหนดขึ้น สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการเลือกตั้งกรรมการชุมชน การตรวจสอบบุคคลในชุมชน ใช้ในด้านการศึกษา การสาธารณสุข ทำให้สามารถให้บริการข้อมูลชุมชนแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการที่สะดวก และนำระบบสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 1. เพื่อเพิ่มข้อมูลประเภทชื่อชุมชนในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรในพื้นที่เขตจตุจักร 2. เพื่อให้ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ สามารถนำข้อมูลบ้านที่ได้ระบุชุมชนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ตามที่กฎหมายกำหนด 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ 4. เพื่อให้ทราบจำนวนบ้านในแต่ละชุมชนที่ถูกต้องตรงตามฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร 1. เพิ่มรหัสชุมชน จำนวน 42 ชุมชน ในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร 2. เพิ่มช่องทางการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับบ้าน และประชากรที่อยู่ในชุมชนได้อย่างถูกต้อง และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 0.00 0.00 สำนักงานเขตจตุจักร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
85 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซด์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซด์ของสำนักงานเขตให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ สำนักงานเขตบึงกุ่ม ให้เป็นปัจจุบัน ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตบึงกุ่ม อย่างน้อย เดือนละ 2 ครั้ง 0.00 0.00 สำนักงานเขตบึงกุ่ม 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
86 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับปรุงเว็บไซด์สำนักงานเขตสาทร หน่วยงานมีการปรับปรุงข้อมูลในเว็ปไซต์ ประกอบด้วย ปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข่าวสาร การให้บริการ และติดต่อเรา 1. เพื่อสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครตามยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลในทุก ๆ ด้านของสำนักงานเขตสาทรเป็นไปอย่างมีระบบ ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 3. เพื่อให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลงาน ข่าวเขตสาทร ข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเว็บไซด์เขตสาทร ซึ่งสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง 4. เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ให้กับผู้ต้องการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตสาทร 5. เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การร้องทุกข์ 6. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการให้บริการแก่ประชาชน 1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลงานต่าง ๆ ของเขตสาทร ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด 2. เพื่อให้การปรับปรุงเว็บไซด์เขตสาทรมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 3. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้า และใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 4. เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 0.00 0.00 สำนักงานเขตสาทร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
87 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 โครงการการให้บริการข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลด้วยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ online ฝ่ายทะเบียน ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนชื่อตัว (ช.3) และการร่วมใช้ชื่อสกุล (ช.4) ด้วยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ online เพื่อประโยชน์สำหรับประชาชนเจ้าของรายการหรือผู้มีส่วนได้เสียในการตรวจสอบหรือคัดรับรองสำหรับใช้อ้างอิงในกรณีต่าง ๆ โดยได้ดำเนินการให้บริการข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลด้วยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ online และทอดแบบสอบถามความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการที่มาขอสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล เพื่อจะได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจ และความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด 1. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลและได้รับความพึงพอใจสูงสุด 2. เพื่อนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาขอสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 1. เพื่อให้การบริการสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลแก่ผู้รับบริการ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด (ไม่เกิน 2 นาที/ราย) 2. เพื่อติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาขอสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลให้ได้ในระดับมากที่สุด 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางคอแหลม 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
88 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 โครงการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางคอแหลม 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของเขตให้ประชาชนทั่วไปทราบ 2. เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ จากประชาชน นำมาพัฒนาการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของเขตให้ประชาชนทั่วไปทราบ 2. เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ จากประชาชน นำมาพัฒนาการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลคะแนน 90 คะแนน 1. ปฏิทินกิจกรรม (10 คะแนน/ปี) โดยหน่วยงานดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 59 – สิงหาคม 60 ซึ่งจะต้องลงกิจกรรมต่างๆ ที่วางแผนไว้ล่วงหน้าเป็นรายเดือนในปฏิทินกิจกรรม อย่างน้อย 1 เดือนและดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน 2. เกี่ยวกับองค์กร (20 คะแนน/ปี) ดังนี้ 2.1 ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน 2.2 โครงสร้าง/ผู้บริหาร 2.3 แผนปฏิบัติราชการ 2.4 สถิติ/ผลงานของหน่วยงาน ส่วนราชการ โดยแบ่งการให้คะแนน ดังนี้ 1) การนำเข้าข้อมูลให้ครบถ้วนทุกรายการ (5 คะแนน) มีกำหนดเวลาดำเนินการ ดังนี้ - ลงข้อมูลครบถ้วน ภายใน ธ.ค. 2559 ได้รับ 5 คะแนน - ลงข้อมูลครบถ้วน ภายใน ม.ค.2560 ได้รับ 4 คะแนน - ลงข้อมูลครบถ้วน ภายใน ก.พ.2560 ได้รับ 3 คะแนน - ลงข้อมูลครบถ้วน ภายใน มี.ค.2560 ได้รับ 2 คะแนน หากพ้นจากที่กำหนด จะไม่ได้รับคะแนนในส่วนนี้ 2) การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (ข้อ 2.2 และข้อ 2.4) (15 คะแนน) ดังนี้ - ครั้งที่ 1 แล้วเสร็จภายใน 25 มี.ค.60 - ครั้งที่ 2 แล้วเสร็จภายใน 25 มิ.ย.60 - ครั้งที่ 3 แล้วเสร็จภายใน 25 ก.ย.60 3. ข่าวสาร (48 คะแนน) โดยต้องลงวันที่ที่นำข้อมูลออกเผยแพร่ท้ายหัวข้อข่าวสารทุกรายการ หากไม่ลงวันที่จะไม่นำเรื่องนั้นๆมารวมเพื่อคิดเป็นผลคะแนน ประกอบด้วย 3.1 ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นการเผยแพร่ข่าวกิจกรรมที่หน่วยงานนำลงในปฏิทินกิจกรรมของเดือนที่ผ่านมา 3.2 ภาพกิจกรรมเป็นการนำภาพถ่ายการจัดกิจกรรมมาเผยแพร่ 3.3 ประกาศ เป็นประกาศต่างๆ ที่ประสงค์จะเผยแพร่ เช่น ประกาศของกรุงเทพมหานคร/หน่วยงาน ประกาศอื่นๆ เช่น การรับสมัครงาน ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง เช่นประกาศประกวดราคาประกาศสอบราคา ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยแบ่งการให้คะแนน ดังนี้ - ปรับปรุง 2 ครั้ง/เดือน ได้ 1 คะแนน - ปรับปรุง 3 ครั้ง/เดือน ได้ 2 คะแนน - ปรับปรุง 4 ครั้ง/เดือน ได้ 3 คะแนน - ปรับปรุง 5 ครั้ง/เดือน ได้ 4 คะแนน ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน 4. การให้บริการ (18 คะแนน ) ประกอบด้วย 4.1 การให้บริการของหน่วยงาน (10 คะแนน) เป็นการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงาน เช่น เอกสารประกอบ ขั้นตอนระยะเวลาในการดำเนินการ ชื่อและสถานที่ตั้งของส่วนราชการที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ โดยลงช้อมูลแล้วเสร็จ ภายใน มี.ค.60 หากพ้นจากที่กำหนด จะไม่ได้รับคะแนนในส่วนนี้ 4.2 แบบฟอร์มการให้บริการที่สามารถ Download ได้ (8 คะแนน)เป็นแบบฟอร์มการให้บริการของหน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัด สนป.ซึ่งดำเนินการเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมา 1 แบบฟอร์ม เสร็จภายในเดือน ก.พ.60 ได้รับ 4 คะแนนและดำเนินการเพิ่มเติมจากเดือน ก.พ.60 อีก 1 แบบฟอร์มเสร็จภายในเดือน พ.ค.60 ได้รับอีก 4 คะแนน 5. ติดต่อเรา (4 คะแนน) ต้องแสดงข้อมูลที่อยู่ พร้อมรหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัด และที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail) และแผนที่แสดงสถานที่ตั้งของหน่วยงาน โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2559 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางคอแหลม 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
89 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 การปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขต - หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับสำนัก สำนักงาน สำนักงานเขต และส่วนราชการในสังกัดสำนัก ปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๗๗ หน่วยงาน - เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร (www.bangkok.go.th) หรือเว็บไซต์ที่หน่วยงานจัดทำขึ้น และมีการ Link มายังเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร - ข้อมูลบนเว็บไซต์ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานตามข้อ ๑ ที่เผยแพร่และให้บริการบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย - ปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข่าวสาร การให้บริการ ติดต่อเรา เพื่อให้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตให้แก่ประชาชน กำหนดและปรับปรุงหัวข้อในเว็บไซต์ 5 หัวข้อ ดังนี้ 1 ปฏิทินกิจกรรม 2 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร 3 ข่าวสาร 4 การให้บริการ 5 ติดต่อเรา 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางซื่อ 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
90 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 โครงการการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการแจ้งเตือนการขอถอนค้ำประกัน (โครงการให้บริการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) โครงการให้บริการที่ดีที่สุด หมายถึง โครงการที่หน่วยงานคิดค้นเพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย คล่องตัว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ ภายใต้แนวคิดการยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 2. ปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย คล่องตัว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ งานบริการของหน่วยงานเป็นที่ประทับใจของผู้มาใช้บริการกับสำนักงานเขต 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางพลัด 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
91 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานและแผนที่ สำนักงานเขตบางพลัด สำนักงานเขตบางพลัดในฐานะหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ การบริหารการปกครอง ความมั่นคง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่ เช่น ที่ตั้งชุมชน หน่วยออกเสียง และข้อมูลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง นำไปจัดแผนที่แสดงการดำเนินการลงในเว็บไซต์ Google maps ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การวางแผนและการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านที่ 9 เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน มิติที่ 9.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป้าประสงค์ที่ 9.5.1 นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการให้บริการประชาชน มาตรการสร้างข้อมูลสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2560 1. เพื่อเป็นคลังข้อมูลของสำนักงานเขตบางพลัด 2. เพื่อสร้างแผนที่ข้อมูล GIS โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 4. เพื่อประโยชน์ในการศึกษาของนักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวนแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อย่างน้อย 1 แผนที่ (นับจากจำนวนแผนที่ที่ได้จัดทำแล้วเสร็จและสามารถเผยแพร่ให้บริการประชาชนผ่าน Google map และเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางพลัด) 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางพลัด 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
92 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขต สร้างฐานข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงบริการต่างๆในกทม. มีการลงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเผยแพร่และให้บริการบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ 1.ปฏิทินกิจกรรม 2.ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การ 3.ข่าวสาร 4.การให้บริการ 5.ติดต่อเรา 1 เพื่อให้การรายงานข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตบางพลัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2 เพิ่อปรับปรุงข่าวสารของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน ปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางพลัด อย่างน้อย 3 หัวข้อต่อเดือน ประกอบด้วย 1. ปฏิทินกิจกรรม มีการลงกิจกรรมต่างๆที่วางแผนไว้ล่วงหน้าเป็นรายเดือนในกิจกรรม อย่างน้อย 1 เดือน และดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน 2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ประกอบด้วย ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน โครงสร้าง/ผู้บริหาร แผนปฏิบัติราชการ สถิติ/ผลงานของหน่วยงาน และข้อมูลทางกายภาพ 3. ข่าวสาร เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมที่ได้นำลงในปฏิทินกิจกรรมของเดือนที่ผ่านมา ภาพกิจกรรมที่สำนักงานเขตดำเนินการ ประกาศต่างๆ ที่ประสงค์จะเผยแพร่ 4. การให้บริการ การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงาน เช่น เอกสารประกอบ ขั้นตอน ระยะเวลาในการดำเนินการ ชื่อและสถานที่ตั้งของส่วนราชการที่ติดต่อ แบบฟอร์มการให้บริการที่สามารถ Download ได้ ตามภารกิจหน้าที่ของสำนักงานเขตครบทุกฝ่าย 5. ติดต่อเรา ข้อมูลที่อยู่ พร้อมรหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัด และที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และ แผนที่แสดงสถานที่ตั้งของหน่วยงาน 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางพลัด 2016-10-01 00:00:00 2017-10-01 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
93 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลเว็ปไซต์สำนักงานเขตจอมทอง เพื่อปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร ภาพกิจกรรม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตให้เป็นปัจจุบัน เพื่อปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ในเว็ปไซต์ของสำนักงานเขตจอมทองให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ดำเนินการปรับปรุงเว็ปไซต์แต่ละหัวข้อ ดังนี้ 1. ปฏิทินกิจกรรม 12 คะแนน 2. เกี่ยวกับองค์กร 20 คะแนน 3. ข่าวสาร 48 คะแนน 4. การให้บริการ 16 คะแนน 5. ติดต่อเรา 4 คะแนน 0.00 0.00 สำนักงานเขตจอมทอง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
94 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์เขตสวนหลวงให้เป็นปัจจุบัน 1. เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศและเว็บไซต์เพื่อบริการประชาชน 2. เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกที่มากขึ้น 1.เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. เพื่อพัฒนาหน่วยงานของกรุงเทพมหานครให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยมีข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 90 คะแนน 0.00 0.00 สำนักงานเขตสวนหลวง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
95 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์หลักสี่เพื่อบริการข้อมูลแก่ประชาชน ปัจจุบันการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต้องมีความถูกต้องและรวดเร็ว ดังนั้นสำนักงานเขตหลักสี่จึงมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานและให้บริการบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย 3.1 ปฏิทินกิจกรรม 3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร 3.3 ข่าวสาร 3.4 การให้บริการ 3.5 ติดต่อเรา - ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน - เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ - เผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ของสำนักงานเขต - เว็บไซต์ของหน่วยงานได้รับการให้มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน - เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบทุกสัปดาห์ - เผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ของสำนักงานเขตและปรับปรุงให้ทันเหตุการณ์ 0.00 0.00 สำนักงานเขตหลักสี่ 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
96 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนักงานเขตหลักสี่ ผ่านแอพพลิเคชั่น Line@ ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทำให้การติดต่อสื่อสารมีความสะดวก รวดเร็วขึ้น ซึ่งแอพพลิเคชั้น Line@ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้การติดต่อสื่อสาร การส่งข้อมูล ข่าวสาร เกิดความรวดเร็ว สำนักงานเขตหลักสี่จึงได้นำ Line@ มาให้ประโยชน์ในการส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆให้ประชาชนได้ทราบ เพื่อที่จะช่วยทำให้ประชาชนและผู้รับบริการ ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อกับสำนักงานเขตหลักสี่ - จำนวนผู้ติดตามผ่านเครือข่ายแอพพลิเคชั่น Line@ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 100 ราย -ผู้ติดตามผ่านเครือข่ายแอพพลิเคชั่น Line@ มีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุดร้อยละ 80 0.00 0.00 สำนักงานเขตหลักสี่ 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
97 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear(BFC) การดำเนินการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การดำเนินการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้รับบริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear (BFC) เกิดความพึงพอใจสูงสุด 0.00 0.00 สำนักงานเขตหลักสี่ 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
98 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2560 โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม โครงการ ด้วยระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม โครงการ ด้วยระบบสารสนเทศและเว็บไซต์เป็นการเพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนและสำนักงานเขต เพื่อช่วยให้ภาคเอกชนและภาคส่วนต่างๆ รับรู้การทำงานและเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 1. เพื่อให้ข้อมูลของเขตสายไหมเป็นปัจจุบัน 2. เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของสำนักงานเขตได้ เพื่อให้ประชาชนผู้มาใช้บริการของสำนักงานเขตสายไหมและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตสายไหมได้อย่างสะดวก รวดเร็วและได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 0.00 0.00 สำนักงานเขตสายไหม 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
99 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ด้วยการบริการของสำนักงานเขตคันนายาว จำเป็นต้องให้ครอบคลุมทุกด้าน รวมไปถึงการให้บริการด้านอิเล็กทรอกนิกส์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว และสะดวกมากยิ่งขึ้น จึงต้องมีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติราชการเพื่อมุ่งสู่การเป็นหน่วยราชการอีเล็กทรอนิกส์ การปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 0.00 0.00 สำนักงานเขตคันนายาว 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
100 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามเกณฑ์การประเมินผล สำนักงานเขตวังทองหลางวังทองหลาง เล็งเห็นความสำคัญของเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จึงดำเนินการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในเว็บไซต์สำนักงานเขตวังทองหลางให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 1. เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน 2. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตวังทองหลาง เป้นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 0.00 0.00 สำนักงานเขตวังทองหลาง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
101 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซด์ของสำนักงานเขตคลองสามวา ปรับปรุงเว็ปไซค์สำนักงานเขตให้เป็นปัจจุบัน 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ทางราชการของสำนักงานเขตคลองสามวาได้อย่างรวดเร็ว 2. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารจัดการแนวใหม่ 3 . เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในลักษณะโต้ตอบกับสำนักงานเขตเพื่อนำข้อมูลได้รับมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป ผลผลิต การจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข้อมูลการให้บริการ รวมทั้งสถิติที่สำคัญของสำนักงานเขต และมีแบบฟอร์มให้สามารถดาวน์โหลดได้ 0.00 0.00 สำนักงานเขตคลองสามวา 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
102 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 ปรับปรุงเว็บไซต์เขตบางนาให้เป็นปัจจุบัน ในปัจจุบันองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำเว็บไซต์หน่วยงานขึ้นเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สำนักงานเขตบางนาจึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของสำนักงานเขตบางนา ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของเขตให้เป็นปัจจุบัน และเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง โดยข้อมูลที่เผยแพร่และให้บริการบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย ปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข่าวสาร การให้บริการ ติดต่อเรา เป็นต้น 1. เพื่อเผยแพประชาสัมพันธ์ผลงานของสำนักงานเขตบางนา 2. ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตบางนาให้เป็นปัจจุบัน 3. เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับประชาชน หน่วยงานมีการปรับปรุงเว็บไซต์ ทุก 15 วัน จำนวนครั้งในการปรับปรุงมากกว่า 2 ครั้ง/เดือน 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางนา 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
103 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 กิจกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานเขต ในปัจจุบันองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำเว็บไซต์หน่วยงานขึ้นเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สำนักงานเขตทวีวัฒนาจึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของสำนักงานเขตทวีวัฒนา ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของเขตให้เป็นปัจจุบัน และเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง โดยข้อมูลที่เผยแพร่และให้บริการบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย ปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข่าวสาร การให้บริการ ติดต่อเรา เป็นต้น 1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้กับประชาชน 2. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการของประชาชน มีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซด์ของหน่วยงาน จำนวน 5 หัวข้อ ได้แก่ 1. ปฏิทินกิจกรรม 2. เกี่ยวกับองค์กร 3. ข่าวสาร 4. การให้บริการ 5.ติดต่อเรา ให้เป็นปัจจุบัน โดยปรับปรุงอย่างน้อย 2 หัวข้อต่อเดือน 0.00 0.00 สำนักงานเขตทวีวัฒนา 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
104 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 การปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ของสำนักงานเขตทุ่งครุ เพิ่มระบบสารสนเทศและ/หรือระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริการประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐ (e-Service/m-Service) เพิ่มระบบสารสนเทศและ/หรือระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริการประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐ (e-Service/m-Service) และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการเพื่อมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานราชการอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์สำนักงานเขตทุ่งครุ 2 ครั้งต่อเดือน 0.00 0.00 สำนักงานเขตทุ่งครุ 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
105 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2560 โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสารทะเบียนราษฎร 1.เพื่อปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสารทางทะเบียนราษฎร ให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการสืบค้น และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง สร้างความพึงพอใจ ให้แก่ผู้รับบริการ 2.เพื่อรวบรวมข้อมูลดัชนีของแฟ้มเอกสารต่างๆ จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 1.ปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสารงานทะเบียนราษฎร ประเภทใบแจ้งย้ายถิ่นที่อยู่ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2541 - 30 กันยายน 2560 2.ปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสารทะเบียนบ้านฉบับปี 2499, ปี 2515, ปี 2526 และปี 2530 0.00 0.00 สำนักงานเขตทุ่งครุ 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
106 4.0.3.
ด้านที่ ๔ เมืองที่เติบโตอย่างเป็นระบบ การเดินทางสะดวก
3.1. 2560 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ติดตั้งโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรวจวัดและรายงานสภาพจราจร โดยติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 498 กล้อง และติดตั้งอุปกรณ์ตรวจนับข้อมูลจราจร จำนวน 150 กล้อง โดยเชื่อมโยงสัญญาณภาพและข้อมูลไปยังหน่วยประมวลผลสภาพจราจร ที่ศูนย์ควบคุมระบบจราจร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เพื่อนำข้อมูลจราจรไปประกอบการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารจัดการด้านจราจร พร้อมทั้งเผยแพร่แผนที่บ่งบอกระดับการติดขัดของการจราจรที่เป็นเส้นสี และแสดงภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณทางแยกต่างๆ ในพื้นที่โครงการที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลสภาพการจราจรที่แท้จริง เพื่อประกอบในการวางแผนการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1. จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรวจวัดและรายงานสภาพจราจร ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา 2. นำข้อมูลจราจรไปประกอบการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารจัดการด้านจราจร พร้อมทั้งเผยแพร่แผนที่บ่งบอกระดับการติดขัดของการจราจรที่เป็นเส้นสี 3. แสดงจากกล้องภาพโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณทางแยกต่างๆ ในพื้นที่โครงการที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลสภาพการจราจรที่แท้จริงเพื่อประกอบในการวางแผนการเดินทาง บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรวจวัดและรายงานสภาพจราจรให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา 30,000,000.00 30,000,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
107 4.0.3.
ด้านที่ ๔ เมืองที่เติบโตอย่างเป็นระบบ การเดินทางสะดวก
3.1. 2560 บำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินงานติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร รวมอุปกรณ์การทำงาน ทั้ง 46 หน่วยงาน ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ 1 เพื่อบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในพื้นที่สำนักงานเขตพระนคร และสำนักงานเขตดุสิต ให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา 2 เพื่อซ่อมแซมบำรุง ดูแล รักษา ระบบโทรทัศน์วงจรปิดให้ครอบคลุมกรณีอุบัติเหตุ การรื้อย้ายสาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตอดเวลา 3 จัดหาเอกชนที่มีประสบการณ์อย่างผู้ชำนาญการพิเศษมาดำเนินการบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานคร เพื่อดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารของกรุงเทพมหานครให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา 8,400,000.00 8,400,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
108 4.0.3.
ด้านที่ ๔ เมืองที่เติบโตอย่างเป็นระบบ การเดินทางสะดวก
3.1. 2560 บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เพื่อการบริหารจัดการจราจรของกรุงเทพมหานคร สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ติดตั้งโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อการบริหารจัดการจราจรของกรุงเทพมหานคร โดยเชื่อมโยงสัญญาณภาพและข้อมูลไปยังหน่วยประมวลผลสภาพจราจร ที่ศูนย์ควบคุมระบบจราจร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ) เพื่อการบริหารจัดการจราจรของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถทำงานร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจรเพื่อบริหารการจราจรของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องได้ โดยให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา ดูแลบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)เพื่อการบริหารจัดการจราจรของกรุงเทพมหานคร ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559 11,300,000.00 11,300,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
109 4.0.3.
ด้านที่ ๔ เมืองที่เติบโตอย่างเป็นระบบ การเดินทางสะดวก
3.1. 2560 โครงการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจสอบและสั่งการแก้ไขปัญหาการจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ติดตั้งโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจสอบและสั่งการแก้ไขปัญหาการจราจร โดยเชื่อมโยงสัญญาณภาพและข้อมูลไปยังหน่วยประมวลผลสภาพจราจร ที่ศูนย์ควบคุมระบบจราจร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ 1. เพื่อให้โครงการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจสอบและสั่งการแก้ไขปัญหาการจราจร ใช้งานได้ดีตลอดเวลา 2. จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ ความชำนาญงานพิเศษ ในการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจสอบและสั่งการแก้ไขปัญหาการจราจร 3. เพื่อดูแล บำรุงรักษา โครงการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจสอบและสั่งการแก้ไขปัญหาการจราจร ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจสอบและสั่งการแก้ไขปัญหาการจราจร ให้ครอบคลุมถึงกรณีอุบัติเหตุ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ ดูแลบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจสอบและสั่งการแก้ไขปัญหาการจราจร ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560 8,900,000.00 8,900,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
110 4.0.4.
ด้านที่ ๔ เมืองที่เติบโตอย่างเป็นระบบ การเดินทางสะดวก
4.2. 2560 15. กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านที่บ้านตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักผังเมือง (ตามแบบ ทร. 900) เป็นการกำหนดจุดสถานที่และออกเลขบ้านให้ได้ตามกำหนด เพื่อกำหนดจุดสถานที่และออกเลขบ้านให้ได้ตามกำหนด ร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางกะปิ 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
111 4.0.4.
ด้านที่ ๔ เมืองที่เติบโตอย่างเป็นระบบ การเดินทางสะดวก
4.2. 2560 กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตรวจสอบและติดตามการใช้ประโยชน์จากที่ดินตามผังเมืองรวม 1. ทราบถึงตำแหน่งที่ตั้งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านอย่างถูกต้องแม่นยำ 2. สะดวกต่อการค้นหาและตรวจสอบข้อมูลของอาคารทั้งจากฐานข้อมูลเขตและจากส่วนกลาง การลงเลขรหัสประจำบ้านครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับอาคารที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
112 4.0.4.
ด้านที่ ๔ เมืองที่เติบโตอย่างเป็นระบบ การเดินทางสะดวก
4.2. 2560 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลอาคารที่ปลูกสร้างใหม่ในระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีภารกิจในการให้บริการประชาชน การกำหนดบ้านเลขที่เป็นอีกหนึ่งการให้บริการแก่ประชาชนเมื่อมีการขอหมายเลข บ้านเลขที่ใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 สำนักทะเบียนฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการสำรวจบ้าน ดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลในการค้นหาตำแหน่ง, บันทึกตำแหน่งลงในแผนที่ และจัดเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะสามารถทำให้ การค้นหาเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปเป็นประโยชน์ ต่อกรุงเทพมหานครในการจัดเก็บภาษีเพื่อเป็นรายได้ของท้องถิ่น สามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานตาม ภารกิจต่าง ๆ และเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานครให้ทันสมัย 1. เพื่อควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามผังเมืองรวม 2. เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง 3. เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 4. เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งอาคารที่มีการกำหนดเลขที่บ้านและกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน 5. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตรวจค้นข้อมูลในอนาคตได้โดยสะดวก รวดเร็ว 6. เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบในการจัดเก็บข้อมูลให้ทันสมัยโดยมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน 7. เพื่อเป็นข้อมูลทางสถิติ (STATISTICS DATA) เนื่องจาก เอกสารทางทะเบียนเป็นการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ เมื่อนำมาประมวลวิเคราะห์วิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนเพื่อพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ไม่วาจะเป็นด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านการปกครอง ด้านการบริหาร ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข เป็นต้น 1. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถทราบถึงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 2. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถทราบถึงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง 3. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถทราบถึงตำแหน่งอาคารที่มีการกำหนดเลขที่บ้านและกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน 4. สามารถอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและหน่วยงานเกี่ยวข้อง ในการตรวจค้นข้อมูลเพื่อปฏิบัติงานและสามารถให้บริการประชาชนได้โดยสะดวกและรวดเร็วขึ้น 5. ข้อมูลมีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบมีความทันสมัย และเป็นรูปแบบบและมาตรฐานเดียวกัน 6. ข้อมูลที่มีการจัดเก็นสามารถนำมาอ้างอิงเป็นสถิติ (STATISTICS DATA) และสามารถนำมาประมวลวิเคราะห์วิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนเพื่อพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านการปกครอง ด้านการบริหาร ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข เป็นต้น 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางกอกน้อย 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
113 4.0.4.
ด้านที่ ๔ เมืองที่เติบโตอย่างเป็นระบบ การเดินทางสะดวก
4.2. 2560 กิจกรรมรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จากแผนพัฒนากรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่นั้น นำมาซึ่งภารกิจหลักที่สำคัญในการวางและจัดทำผังเมืองของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย รองรับกับการขยายตัวของเมืองในอนาคตที่เติบโตและเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากร และ สิ่งแวดล้อม ดังนั้นในการวางแผนเพื่อการบริหารจัดการเมืองดังกล่าว ระบบจัดการฐานข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและอาคาร ระบบอำนวยความสะดวกในการ สืบค้น วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลในแต่ละพื้นที่ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบภูมิสารสนเทศที่ต้องนำมาใช้เพื่อการ วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลผังเมือง รวมทั้งได้บังคับใช้และเพื่อปรับปรุงผังเมืองรวมต่อไปในอนาคต สำนักผังเมือง ได้นำเอาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ มาใช้เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการผังเมือง ประกอบกับได้ดำเนินการ โครงการสร้างและพัฒนาแบบจำลอง 3 มิติพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ อันเป็นการบูรณาการข้อมูลแผนที่ฐานเชิงตัวเลข (Digital Map) ที่สำนักผังเมืองมีอยู่ ซ้อนทับกับข้อมูลภาพถ่ายเชิงเลขความละเอียดสูง ซึ่งแสดงให้เห็นรูปจำลองเสมือนจริง และชุดแสดงแบบจำลอง ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการแสดงผลได้หลายมุมมอง (Interactive Fly Through) เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการเข้าถึงพื้นที่ของแต่ละเขต อันประกอบด้วยอาคารสูง ที่มีลักษณะกิจกรรม อันหลากหลาย และมีความเสี่ยงต่อการเกิดวิกฤตการณ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นความสำเร็จในการพัฒนาระบบ GIS 3 มิติ ในการเป็นประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้จัดเก็บลักษณะพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้งหมดไว้ใน ระบบสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันสำนักผังเมืองได้ดำเนินการโครงการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ เพื่อการผังเมืองกรุงเทพมหานคร ให้สามารถใช้งานบนระบบเครือข่าย (Web-based Application) ซึ่งถือเป็นการบูรณาการ ระบบภูมิสารสนเทศ แบบ 3 มิติ กับข้อมูลอาคารที่เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงจากระบบงานทะเบียนราษฎรในส่วนของการให้เลขหมายประจำบ้านเพื่อปรับปรุง วิเคราะห์และตรวจสอบด้าน การขยายตัว การเปลี่ยนแปลงสิ่งก่อสร้าง การประเมินสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ และเพื่อให้กรุงเทพมหานครพัฒนาการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศจากระบบเครือข่ายของสำนักผังเมืองปัจจุบัน ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ในฐานะหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการทะเบียนราษฎร ในส่วนของการกำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้านให้กับผู้ที่ยื่นคำร้องขอซึ่งปลูกสร้างอาคารในท้องที่เขตราษฎร์บูรณะ จึงมีส่วนร่วมกับการบูรณาการระบบ ภูมิสารสนเทศ 3 มิติ เพื่อการผังเมืองกรุงเทพมหานครของสำนักผังเมือง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการกำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้านให้ครบทุกอาคาร 1. เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ ที่สำนักผังเมืองมีอยู่กับข้อมูลของระบบงานทะเบียนราษฎรในส่วนของการกำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้าน 2. เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในพื้นที่กรุงเทพมหานครในลักษณะ 3 มิติ บนระบบเครือข่าย เพื่อให้ หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อันเป็น การสนับสนุน การตัดสินใจในภารกิจ ที่สำคัญ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการบริหารจัดการมหานครสำหรับกรุงเทพมหานคร ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการกำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้านในท้องที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ให้ครบทุกอาคาร หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนอาคารที่ได้กำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้านทั้งหมด 0.00 0.00 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
114 4.0.4.
ด้านที่ ๔ เมืองที่เติบโตอย่างเป็นระบบ การเดินทางสะดวก
4.2. 2560 กิจกรรมการรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคาร หมายถึง ตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารระบุไว้ในคำร้องขอ การลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง หมายถึง การลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามระบบการรายงานผลการอนุญาตก่อสร้างอาคารของสำนักผังเมือง ตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน หมายถึง ตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านและได้รับการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านตามคำร้อง การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน หมายถึง จุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านที่บ้าน ตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักผังเมือง (ตามแบบ ทร.900) ระบบการรายงานผล หมายถึง ระบบการรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคารและตำแหน่งการแสดงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ซึ่งพัฒนาโดยสำนักผังเมืองและสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อให้การลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้ัองตามระบบรายงานผลการอนุญาตก่อสร้างอาคารของสำนักผังเมือง ตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านถูกต้องร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตประเวศ 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
115 4.0.4.
ด้านที่ ๔ เมืองที่เติบโตอย่างเป็นระบบ การเดินทางสะดวก
4.2. 2560 กิจกรรมลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามแบบคำร้อง ทร.900 การใช้ประโยชน์จากที่ดินตามการขยายตัวตามผังเมืองรวม ต้องได้รับการตรวจสอบ ติดตามและควบคุม โดยการนำระบบภูมิสารสนเทศบนเครือข่ายมาใช้ เพื่อให้ข้อมูลการกำหนดเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 1. เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ ที่สำนักผังเมืองมีอยู่กับข้อมูลทางระบบงานทะเบียนราษฎรในส่วนของการกำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้าน ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและเป็นระบบ 2. เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย ให้หน่วยงานต่างๆ สามารถตรวจสอบและนำข้อมูลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามแบบคำร้อง ทร.900 ร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตประเวศ 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
116 4.0.2.
ด้านที่ ๔ เมืองที่เติบโตอย่างเป็นระบบ การเดินทางสะดวก
4.2. 2560 กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านที่บ้าน ตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักผังมือง (ตามแบบ ทร. 009) เมื่อมีประชาชนมาขอเลขรหัสประจำบ้าน ฝ่ายทะเบียนจะดำเนินการออกเลขรหัสประจำบ้าน และลงจุดแสดงตำแหน่งลงในระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อสะดวกในการค้นหา เพื่อลงจุดแสดงตำแหน่งอาคาร รหัสประจำบ้าน ที่มีประชาชนมาขอรับบริการ การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านที่บ้าน ตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักผังมือง (ตามแบบ ทร. 009) ร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตคันนายาว 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
117 4.0.4.
ด้านที่ ๔ เมืองที่เติบโตอย่างเป็นระบบ การเดินทางสะดวก
4.2. 2560 กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน การนำแผนฯไปสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาค ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน 0.00 0.00 สำนักงานเขตทุ่งครุ 2016-10-01 00:00:00 2017-10-01 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
118 9.0.1.
ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.2.1 2560 กิจกรรมการส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจนำข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบัติ การส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจนำข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบัติ หรือเริ่มที่จะดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนา เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยรับตรวจ จำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ที่หน่วยรับตรวจยอมรับและนำไปปฏิบัติ 0.00 0.00 ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
119 9.0.2.
ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.2.1 2560 กิจกรรมการจัดเก็บรายงานผลการตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายในสามารถนำรายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงิน และหรือรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน ที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (ปลัดกทม. หรือรองปลัดกทม.) ลงนามรับทราบหรือสั่งการเรียบร้อยแล้ว เข้าจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจสอบภายใน การนำรายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงิน และหรือรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (ปลัดกทม. หรือรองปลัดกทม.) ลงนามรับทราบหรือสั่งการเรียบร้อยแล้ว เข้าจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจสอบภายในได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวนรายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงิน และหรือรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานที่นำเข้าเก็บในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจสอบภายใน ภายใน ๑๐ วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครลงนาม 0.00 0.00 ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
120 9.0.1.
ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
3.1. 2560 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครผ่านโทรทัศน์วงจรปิด การประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อเผยแพร่ภารกิจ นโยบาย และกิจกรรมต่างๆ ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) การประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อเผยแพร่ภารกิจ นโยบาย และกิจกรรมต่างๆ ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 150 ครั้ง 0.00 0.00 ** สำนักงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
121 9.0.7.
ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.2. 2560 กิจกรรมบำรุงรักษาระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (สพธ.)(ข้อบัญญัติ) เพื่อพัฒนาติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา หน่วยบริการทางการแพทย์ กทม.1 และ กทม.2 รวมถึงคลินิกสัตวแพทย์ เพื่อการปฏิบัติงานและบริหารจัดการสำหรับการให้บริการรักษาพยาบาล การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อพัฒนาติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา หน่วยบริการทางการแพทย์ กทม.1 และ กทม.2 รวมถึงคลินิกสัตวแพทย์ เพื่อการปฏิบัติงานและบริหารจัดการสำหรับการให้บริการรักษาพยาบาล การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อพัฒนาติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา หน่วยบริการทางการแพทย์ กทม.1 และ กทม.2 รวมถึงคลินิกสัตวแพทย์ เพื่อการปฏิบัติงานและบริหารจัดการสำหรับการให้บริการรักษาพยาบาล การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เชิงสถิติ 11,219,000.00 3,850,000.00 สำนักอนามัย 2016-10-01 00:00:00 2018-01-31 00:00:00 กำลังดำเนินการ 85.00
122 9.0.4.
ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
3.1.1 2560 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครจะมีฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลถนน สะพาน อาคาร การควบคุมงานก่อสร้าง และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาบริหารจัดการด้านงบประมาณและเพื่อวางแผนในการบริหารจัดการให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองมหานครที่น่าอยู่ โดย 1. นำเข้าข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ของสำนักการโยธา และบูรณาการให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลบนเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศบนแผนที่ของกรุงเทพมหานคร 2. พัฒนาระบบบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และมีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสำหรับให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่ภายใต้หน่วยงานของสำนักการโยธาและหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 3. ฝึกอบรมบุคลากรของกรุงเทพมหานครในด้านการใช้งานระบบการบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ให้สามารถใช้งานระบบและข้อมูลที่มีอยู่บนเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1. นำเข้าข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ของสำนักการโยธา และบูรณาการให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลบนเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศบนแผนที่ของกรุงเทพมหานคร 2. พัฒนาระบบบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และมีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสำหรับให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่ภายใต้หน่วยงานของสำนักการโยธาและหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 3. ฝึกอบรมบุคลากรของกรุงเทพมหานครในด้านการใช้งานระบบการบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ให้สามารถใช้งานระบบและข้อมูลที่มีอยู่บนเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลงนามสัญญาแล้วเสร็จ 5,000,000.00 0.00 สํานักการโยธา 2016-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
123 9.0.2.
ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.2.1 2560 โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของกองบำเหน็จบำนาญ - สำนักการคลังพิจาณาแล้วเห็นควรให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการปฏิบัติงานของกองบำเหน็จบำนาญ เพื่อเป็นการพัฒนาระบบเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแลประสิทธิผล สามารถแก้ไขความล่าช้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และสามารถรองรับปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตเช่นเดียวกับ กรมบัญชีกลางที่ได้นำระบบสารสนเทศมาใช้เบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ รวมถึงยังเป็น เครื่องมือให้ผู้บริหารารกรุงเทพมหานคร สามารถใช้ในการติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ และการบริหารจัดการ งบประมาณด้านบำเหน็จบำนาญ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองบำเหน็จบำนาญ - เพื่อลดขั้นตอนและลดปริมาณเอกสารในการปฏิบัติงาน - เพื่อให้มีระบบจัดเก็บฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ให้ผู้บริหารสามารถติดตามความก้าวหน้าของงาน และบริหารงานได้อย่างประสิทธิภาพ - เพื่อให้มีระบบสำรองข้อมูลให้สามารถปฏิบัติงานได้ หากเกิดสถานการณ์ไม่ปกติต่างๆ - เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในการจัดองค์กรในรูแบบ e-Office - กองบำเหน็จบำนาญมีระบบการปฏิบัติงานที่มี่ประสิทธิภาพ สามารถลดขั้นตอนและลดปริมาณ เอกสารของการปฏิบัติงาน - ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ สามารถได้รับบำเหน็จบำนาญ รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว - ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของ กองบำเหน็จบำนาญ เพื่อการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4,119,800.00 0.00 สํานักการคลัง 2016-10-01 00:00:00 2017-10-01 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
124 9.0.2.
ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.2. 2560 สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้มีสิทธิใช้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจในคุณภาพ การบริหารจัดการด้วยระบบและรูปแบบที่ทันสมัย เป็นกลไกที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 สํานักการคลัง 2016-10-01 00:00:00 2017-10-01 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
125 9.0.3.
ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
3.2.1 2560 โครงการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) 1 เพื่อพัฒนาระบบติดต่อสื่อสารภายในองค์กร โดยจัดตั้งเครือข่ายระบบสื่อสารแบบ Digital Trunked Radio System (DTRS) ทีมีเสถียรภาพ ให้สามารถครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อการประสานงาน การควบคุม สั่งการ และติดต่อสื่อสาร ภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการควบคุมสั่งการและติดต่อสื่อสาร ด้วยสัญญาณเสียงและข้อมูลที่ถูกต้องระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้วยกันให้เกิดประสิทธิภาพทั้งระบบ และป้องกันการรบกวนและการลักลอบดักฟังของผู้ไม่หวังดี 1 เพื่อพัฒนาระบบติดต่อสื่อสารภายในองค์กร โดยจัดตั้งเครือข่ายระบบสื่อสารแบบ Digital Trunked Radio System (DTRS) ทีมีเสถียรภาพ ให้สามารถครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อการประสานงาน การควบคุม สั่งการ และติดต่อสื่อสาร ภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการควบคุมสั่งการและติดต่อสื่อสาร ด้วยสัญญาณเสียงและข้อมูลที่ถูกต้องระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้วยกันให้เกิดประสิทธิภาพทั้งระบบ และป้องกันการรบกวนและการลักลอบดักฟังของผู้ไม่หวังดี 4 เพื่อพัฒนาระบบเครือข่าย อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถขยาย และเชื่อมต่อโครงข่ายที่มีอยู่เข้ากับโครงข่ายของหน่วยงานอื่น เพื่อขับเคลื่อนภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ อย่างสอดคล้องและพร้อมเพรียงกัน 5 เพื่อเพิ่มระดับการให้บริการของหน่วยงาน และการแก้ไขปัญหาของประชาชน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 1 เพื่อปรับปรุงสมรรถนะและคุณภาพของการติดต่อสื่อสาร ด้วยโครงข่ายระบบ Digital Trunked Radio System (DTRS) ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ขยายขอบเขตการใช้งานของระบบการติดต่อด้วยวิทยุสื่อสารให้กว้างขึ้นและโครงข่ายมีความเป็นส่วนตัว (Private Network) มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะภารกิจรับผิดชอบในปัจจุบันของหน่วยงานที่บริหารงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอดจนถึงสามารถขยายระบบ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจรับผิดชอบของศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 2.1 ด้านการสื่อสารทางเสียง จากเดิมที่เป็นอนาลอกจะถูกเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอล ส่งผลให้การใช้งานคลื่นความถี่ (Frequency Carrier) เกิดความคุ้มค่ามากขึ้น ทั้งนี้ในการทดแทนระบบจากโครงข่ายระบบอนาลอกเดิมไปเป็นระบบโครงข่าย Digital Trunked Radio System (DTRS) นั้น สามารถทยอยทำที่ละส่วนได้ โดยที่โครงข่ายทั้งหมดยังสามารถติดต่อถึงกันได้หมด แต่อย่างไรก็ดีคุณภาพและขอบเขตการให้บริการในบางส่วนอาจจะต่างกันไป ขึ้นกับสถาปัตยกรรมของการออกแบบระบบนั้นๆ นอกจากนี้ระบบโครงข่าย Digital Trunked Radio System (DTRS) ยังมีขีดความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์พื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานอีกด้วย 2.2 ด้านความปลอดภัยจากการถูกลอบดักฟังการติดต่อสื่อสารจากผู้ไม่หวังดี เนื่องด้วย Digital Trunked Radio System (DTRS) ใช้เทคโนโลยีการผสมสัญญาณแบบดิจิตอลและมีการจัดสรรทรัพยากรของระบบ เช่น ความถี่หรือ ตำแหน่งตามเวลาสำหรับการขอเข้าใช้งานของผู้ใช้แต่ละราย ซึ่งมีลักษณะการออกแบบเช่นเดียวกับเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2.3 ด้านการสื่อสารข้อมูล โครงข่ายระบบ Digital Trunked Radio System (DTRS) สามารถรองรับการส่งผ่านข้อมูล ซึ่งทำให้สามารถรองรับการทำงานต่างๆได้หลากหลาย ซึ่งสามารถเลือกได้ตามความต้องการ เช่นระบบ SCADA หรือ Telemetry, การรับ-ส่งข้อความ (SMS) เป็นต้น 3 ด้านการสนับสนุนงานกู้ภัย และ บรรเทาสาธารณภัย โครงข่ายระบบ Digital Trunked Radio System (DTRS) มีฟังก์ชั่นสนับสนุนที่เป็นประโยชน์ในลักษณะงานดังกล่าว เช่น ข้อมูลพิกัดตำแหน่ง (GPS) เพื่อแสดงผลบนระบบแผนที่ของกรุงเทพมหานครได้, การบันทึกบทสนทนา, การเฝ้าสังเกตการณ์จากส่วนควบคุมกลาง เป็นต้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการประสานความร่วมมือไปยังฝ่ายงานต่างที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อช่วยในการคลี่คลายสถานการณ์เสี่ยงภัย ณ ขณะนั้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที 4 เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพความคล่องตัวในการแก้ปัญหาจากทรัพยากรโครงข่ายระบบที่ไม่เพียงพอ เป็นประเด็นปัญหาซึ่งพบบ่อยโดยเฉพาะการใช้งานในกรณีฉุกเฉินจากโครงข่ายระบบอนาลอกดังเดิม เช่น ปัญหาการลักลอบใช้คลื่นความถี่วิทยุ การจัดชั้นความลับและ ปัญหาพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณไม่เพียงพอ 291,233,000.00 289,896,750.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 75.00
126 9.0.2.
ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.2.1 2560 การปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร การปรับปรุงข้อมุูลเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครประกอบด้วยปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข่าวสาร การให้บริการ ติดต่อเรา หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับสำนัก สำนักงาน สำนักงานเขต และส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 77 หน่วยงาน เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร ข้อมูลบนเว็บไซต์ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เผยแพร่และให้บริการบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย - ปฏิทินกิจกรรม - ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร - ข่าวสาร - การให้บริการ - ติดต่อเรา ผลคะแนนการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ประเมินที่กำหนด ค่าเป้าหมาย 80 คะแนน 0.00 0.00 สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
127 9.0.4.
ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.2.1 2560 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการบันทึกคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการบันทึกคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน (หมวด 01-04) ผ่านระบบเครือข่ายของกรุงเทพมหานครลงในโปรแกรมคำขอตั้งงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน หน่วยงานบันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน (หมวด 01-04) ผ่านระบบเครือข่ายของกรุงเทพมหานครลงในโปรแกรมคำขอตั้งงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเพื่อตรวจสอบยอดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร้อยละ 95 ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่สามารถบันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุ่งเน้นผลงาน (หมวด 01-04) ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
128 9.0.5.
ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.2.1 2560 กิจกรรมการสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อมูลข่าวสารและความรู้เผยแพร่ในระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี นำข้อมูลข่าวสารและความรู้เผยแพร่ในระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์งบประมาณ ปริมาณข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านงบประมาณจัดทำผ่านระบบสารสนเทศสนับสนุนการวิเคราะห์งบประมาณเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนร้อยละ 5 0.00 0.00 สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
129 9.0.4.
ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.2. 2560 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลในฐานะหน่วยงานกลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านไอซีทีจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพไอที โดยประสานขอความร่วมมือจากศูนย์บริหารองค์การสากล (GEMC) มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อจัดให้มี การฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการยกระดับ มาตรฐานวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร กทม. ให้มีความรู้ ความชำนาญและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูงต่อไป 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับประเทศ 2 เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านไอทีของกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐาน 3 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับเป็นเกณฑ์ประเมิน Competencies ของบุคลากรสายงานไอที จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีสมรรถนะ และองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพไอที โดยมีผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่ปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการถึงระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 90 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 7 คนต่อรุ่น ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 5 คนต่อรุ่น และ 2) วิทยากร จำนวน 2 คนต่อรุ่น 646,000.00 228,200.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2016-10-01 00:00:00 2017-10-01 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
130 9.0.4.
ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.2. 2560 โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (COM – 03) คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๓๗ อนุมัติหลักการแผนและมาตรการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานขั้นต่ำ และกำหนดให้ข้าราชการที่จะเลื่อนจากระดับ ๕ เป็นระดับ ๖ ต้องมีความรู้คอมพิวเตอร์ สามารถทำแผ่นตารางทำการ (Spreadsheet) และเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ก.พ. ได้มีมติให้เพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนระดับ ๖ ทุกสายงาน มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ซึ่งมีผลปฏิบัติมาตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๙ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ถือปฏิบัติและดำเนินการฝึกอบรมข้าราชการตามมติดังกล่าวมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๙ จนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อนุกรรมการสามัญประจำกรุงเทพมหานครได้มีประกาศ ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554 การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญของทุกหน่วยงานเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จึงเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจากข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่ดำรงตำแหน่งในระดับ ๖ และ ระดับ ๖ ว – ๗ ว/วช. เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และเพื่อให้การปฏิบัติสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีและมติ ก.พ. ดังกล่าว เห็นควรกำหนดให้มีการจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ต่อไป เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานและวิธีการใช้งานในขั้นพื้นฐาน สามารถปฏิบัติงานด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการจัดการงานพิมพ์เอกสาร การจัดทำแผ่นตารางทำการ และการนำเสนอผลงาน ตลอดจนได้รับการฝึกอบรมตามมติคณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเพิ่มเติมตามที่ ก.พ. กำหนด ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ทุกสายงาน 243,500.00 179,569.25 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
131 9.0.4.
ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.2. 2560 โครงการฝึกอบรมระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (ระบบ MIS) กรุงเทพมหานคร โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร เพื่อปรับปรุงการบริหารงาน และการบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในส่วนของสำนักและสำนักงานเขต ได้ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนกลาง ตามโครงการจัดระบบข้อมูลและข่ายงานคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (ระบบ MIS) ได้แก่ ระบบงานจัดซื้อ จัดจ้าง บัญชีทรัพย์สิน งบประมาณ รายได้ การเงิน บัญชี บุคลากร เรื่องราวร้องทุกข์ เงินเดือน บริหารคลังวัสดุกลาง บริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ในปัจจุบันระบบ MIS ได้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การจัดระบบข้อมูลของหน่วยงาน นำไปสู่ การปฏิบัติงานที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ในระดับหนึ่ง และเพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าวเกิดผลสำเร็จต่อเนื่อง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ติดตามผลการใช้ระบบ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งในด้านประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายและการใช้โปรแกรมระบบงานที่เป็นอุปสรรคปัญหาต่อการปฏิบัติงาน ให้เกิด ผลสำเร็จยิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณดำเนินการปรับปรุงระบบงานดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ระบบ และกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงเห็นควรดำเนินการจัดให้มี การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมระบบงานที่ได้พัฒนาปรับปรุงแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครทั้งระดับสำนักและสำนักงานเขต สามารถใช้ระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบต่อไป เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบงาน MIS ที่เกี่ยวข้องและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน – ชำนาญงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ประเภทผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา 135,800.00 119,020.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
132 9.0.4.
ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.2. 2560 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปัจจุบันนี้ กรุงเทพมหานครนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการ ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556-2560) ในประเด็น-ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์ที่ 7.5.3 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรกรุงเทพมหานคร ด้านการใช้งานและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) แต่เนื่องจากข้าราชการ ของกรุงเทพมหานครยังมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้ กองสารสนเทศภูมิศาสตร์เห็นความสำคัญของการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการ จึงเห็นควรพัฒนาศักยภาพให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 3.1.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3.1.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดเก็บข้อมูล การจัดทำแผนที่ การใช้เครื่องมือต่าง ๆ และทักษะการใช้โปรแกรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ รวมทั้งสามารถนำแนวคิดด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน 3.1.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สำนักการศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครเบื้องต้น เป็นการฝึกอบรม แบบไป-กลับ ให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน-ระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ-ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 100 คน แบ่งเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 3 วันทำการ 2. หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครขั้นสูง (Advanced GIS) เป็นการฝึกอบรมแบบไป-กลับ ให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน-ระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ-ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 50 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 3 วันทำการ 286,800.00 223,050.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2016-10-03 00:00:00 2017-02-15 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
133 9.0.4.
ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.2.1 2560 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (CIO) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ในฐานะหน่วยงานหลักซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการผลักดันและติดตามผลการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดจัดการสัมมนาเพื่อพัฒนาผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO) ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยี-สารสนเทศมาปรับใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานและบูรณาการข้อมูลให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานครได้ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการเป็นผู้นำในการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เอื้ออำนวยต่อการบริหารและการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและสามารถบรรลุเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นมหานครอิเล็กทรอนิกส์ (Digital City) 1. เพื่อให้ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักและสำนักงานเขต มีความรู้ ความสามารถและทัศนคติในการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเข้มแข็ง 2. เพื่อให้ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักและสำนักงานเขต ตระหนักถึงความสำคัญของการนำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ มาปรับใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานและบูรณาการข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และของกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อให้ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักและสำนักงานเขต ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เอื้ออำนวยต่อการบริหารและการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานเพื่อปรับปรุงขับเคลื่อนและผลักดันการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร 1. ดำเนินการจัดการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (CIO) จำนวน 1 รุ่น ระยะเวลา 4 วัน 2. กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักและสำนักงานเขต จำนวน 18 คน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จำนวน 1 คน ผู้อำนวยการกองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จำนวน 4 คน 553,200.00 417,560.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
134 9.0.4.
ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.2. 2560 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณค่าซ่อมแซมและลดปริมาณเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่ส่งซ่อม และลดกระบวนการปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถบริการซ่อมได้สะดวกรวดเร็วขึ้น กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ จึงจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเสียเวลาในการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์มายังกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนที่มาใช้บริการของกรุงเทพมหานครต่อไป เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ข้าราชการเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 200 คน ประกอบด้วย 3.1 เป้าหมายหลัก จำนวน 150 คน ดังนี้ (1) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับชำนาญการลงมา จำนวน 150 คน 3.2 ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน ดังนี้ (1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ (จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 4 คน) จำนวน 20 คน (2) วิทยากร (จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 6 คน) จำนวน 30 คน 253,000.00 144,974.55 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
135 9.0.2.
ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.2.1 2560 กิจกรรมการศึกษา วิเคราะห์และพิจารณาความเป็นไปได้/ความเหมาะสมในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาความเห็นไปได้/ความเหมาะสมในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร เสนอคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาความเห็นไปได้/ความเหมาะสมในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร เสนอคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เรื่องที่ได้รับการศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาความเห็นไปได้/ความเหมาะสมที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการวิเคราะห์แล้วเสร็จ และจัดทำรายงานเสนอเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ 0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
136 9.0.2.
ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.2.1 2560 กิจกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ระบบงานต่าง ๆ ตามที่หน่วยงาน/ส่วนราชการมีหนังสือขอแก้ไข การดำเนินการแก้ไขไขปัญหาการใช้ระบบโปรแกรมประยุกต์ระบบงานต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานผู้ใช้มีหนังสือขอแก้ไข การดำเนินการแก้ไขไขปัญหาการใช้ระบบโปรแกรมประยุกต์ระบบงานต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานผู้ใช้มีหนังสือขอแก้ไข ผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการใช้ระบบโประแกรมประยุกต์ 0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2016-10-01 00:00:00 2017-10-01 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
137 9.0.2.
ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.2.1 2560 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลในฐานะเป็นหน่วยงานกลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การพัฒนาและการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานครเกิดความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและใช้ในการบริหารจัดการและการบริการภายในของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการให้บริการแก่ประชาชนและสาธารณะจึงเห็นควรจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานคร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาและดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งให้การบริการของ กรุงเทพมหานครเป็นการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหานครอิเล็กทรอนิกส์ (e-BMA) ๑. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ที่ครอบคลุมภารกิจระดับสำนักได้อย่างเหมาะสม ๒. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีแนวทางบูรณาการข้อมูลสารสนเทศตามภารกิจของหน่วยงานให้สามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน เพื่อกรุงเทพมหานครสามารถให้บริการที่ดีแก่ประชาชนได้ ๓. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีแนวทางการบูรณาการงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๗๕) และนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ๔. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีเกณฑ์การติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็นรูปธรรม กรุงเทพมหานครจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 7,870,000.00 6,280,000.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
138 9.0.2.
ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.2. 2560 กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลความรู้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยกองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน มีความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานเกี่ยวกับการโยธา การระบายน้ำ การผังเมือง การจราจรและขนส่ง ประสานและสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และติดตามผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผนของสำนักและสำนักงานเขต ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบ เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน มีชุดความรู้ที่ใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย การให้คำแนะนำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากเหตุผลดังกล่าว สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยกองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐานจึงเห็นควรทำการศึกษาเพื่อจัดทำฐานข้อมูลความรู้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะนำไปสู่การมีตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองที่เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป 1. เพื่อรวบรวมชุดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน 2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเมืองด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน 3. เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดตัวชี้วัดระดับการพัฒนาของเมืองในด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน และจัดทำรายงานข้อมูล จำนวน 1 เล่ม 0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
139 9.0.4.
ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.2. 2560 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างและออกแบบแผนผังความคิด (Mind Map) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของข้าราชการและหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ให้ก้าวหน้าและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพราะในการทำงานต่างๆ ในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการวางแผน กำหนดกลยุทธ์และขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยอาศัยความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็นในแง่มุมจากหลายๆ ฝ่ายมาประกอบกัน ขั้นตอนในการระดมสมองมักจะได้รับข้อมูลมาเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องมีการนำมาร้อยเรียง ให้มีความสอดคล้องเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้เป็นแง่มุมต่างๆ สามารถแสดงให้เข้าใจในจุดสำคัญได้ชัดเจนไปในทิศทางที่ถูกต้อง การอบรมในหลักสูตรนี้จะเป็นการสร้างเครื่องมือที่สามารถสร้างแผนผังความคิดให้ออกมาในรูปแบบที่ดูง่ายและชัดเจน สื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลสามารถนำไปใช้ร่วมกับโปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย และยังนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานนำเสนอ (Presentation) ได้อีกด้วย 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญ ของการสร้างและออกแบบแผนผังความคิด 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้สามารถสร้างและออกแบบแผนผังความคิดด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปได้อย่างถูกต้อง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 156 คน ประกอบด้วย 1. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 120 คน ได้แก่ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญทุกระดับ จำนวน 120 คน (จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 30 คน) 2. ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 36 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 24 คน (จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 6 คน) 2) วิทยากร จำนวน 12 คน (จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 3 คน) 391,900.00 232,058.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
140 9.0.3.
ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
3.1.1 2560 โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้าของศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์หลักสำหรับรองรับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ระบบงานสารสนเทศของกรุงเทพมหานครและระบบเครือข่ายสื่อสารสามารถให้บริการได้ต่อเนื่องตลอดเวลา โดยต้องมีระบบปรับอากาศที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่ส่งผลให้เกิดปัญหากับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงต้องมีระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของทุกอุปกรณ์ แต่ปัจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ของหน่วยงาน/ส่วนราชการต่างๆ นำมาติดตั้งเพิ่มขึ้นจำนวนมากตามการเพิ่มของระบบงานสารสนเทศและการขยายระบบเครือข่ายสื่อสาร ทำให้ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาก และมีการปล่อยความร้อนเพิ่มขึ้นจำนวนมากเช่นกัน ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538 อุปกรณ์บางส่วนจึงมีอายุการใช้งานมาไม่น้อยกว่า 20 ปี มีสภาพเก่าประสิทธิภาพต่ำและมีขนาดไม่เหมาะสมตามการใช้งานจริงในปัจจุบัน มีการเกิดปัญหาชำรุดขัดข้องของระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้าทำให้ระบบงานสารสนเทศและระบบเครือข่ายสื่อสารขัดข้องส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน นอกจากนั้นระบบป้องกันอัคคีภัยที่มีอยู่เดิมมีสภาพชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ และไม่มีระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำที่อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรอันเป็นความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายได้อย่างมาก มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ พร้อมมีระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ การป้องกันอัคคีภัย และมีระบบเฝ้าดูที่สามารถแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบได้โดยอัตโนมัติ เพื่อสามารถแก้ไขเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงทีและต้องปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้จ่ายกระแสไฟฟ้าได้สอดคล้องกับปริมาณการใช้งานและไม่เกิดการขัดข้องบ่อยครั้งอันจะเป็นการลดความเสี่ยงต่อการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ของระบบเครือข่ายสื่อสารเกิดความชำรุดเสียหายจากปัญหาด้านกระแสไฟฟ้า ทำให้อุปกรณ์มีอายุการใช้งานนานส่งผลให้ระบบงานสารสนเทศต่างๆและระบบเครือข่ายสื่อสารสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ 2.1 เพื่อปรับปรุงระบบปรับอากาศ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของศูนย์ข้อมูลในส่วนที่อาจก่อให้เกิดปัญหาหรือลดทอนประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ และติดตั้งระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ ระบบป้องกันอัคคีภัย ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ 2.2 เพื่อติดตั้งระบบที่สามารถเฝ้าดูและแจ้งเตือนสภาวะความผิดปกติได้โดยอัตโนมัติ 2.3 เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าของศูนย์คอมพิวเตอร์ให้สามารถรองรับปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และป้องกันปัญหาการขัดข้องของกระแสไฟฟ้า ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้าของศูนย์คอมพิวเตอร์ กรุงเทพมหานคร ให้สามารถรองรับปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และป้องกันปัญหาการขัดข้องของกระแสไฟฟ้าและติดตั้งระบบที่สามารถเฝ้าดูและแจ้งเตือนสภาวะความผิดปกติได้โดยอัตโนมัติ 10,000,000.00 10,000,000.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
141 9.0.4.
ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
6.2. 2560 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการนวัตกรรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถแก่ตัวข้าราชการและหน่วยงานของกรุงเทพมหานครให้ก้าวหน้าและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การให้ความรู้ในเรื่องนวัตกรรม (Innovation) หมายถึงการนำสิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความทันสมัยและได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม การนำนวัตกรรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ (Innovation) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ซึ่งก็คือการนำเอาสิ่งใหม่อาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์เข้ามาใช้ในองค์กร เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิม เพื่อให้ระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียนและช่วยประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย การใช้วีดีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) เป็นต้น การนำนวัตกรรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่มาใช้กับกรุงเทพมหานคร จะส่งผลให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีความสามารถทัดเทียมและแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้ 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ที่ใช้ในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครนำนวัตกรรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพภายในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 400 คน ประกอบด้วย 1. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 360 คน ดังนี้ 1)ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญทุกระดับ จำนวน 360 คน (จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 180 คน) 2. ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน ดังนี้ 1)เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 30 คน (จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 15 คน) 2)วิทยากร จำนวน 10 คน (จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 5 คน) 362,000.00 278,193.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
142 9.0.2.
ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.2.1 2560 กิจกรรมการให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อแก้ปัญหาข้อขัดข้องของระบบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้งานในลักษณะ Stand Alone ให้กับผู้บริหารและทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถแก้ไขและใช้งานได้ ร้อยละ 85 0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2016-10-01 00:00:00 2017-10-01 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
143 9.0.4.
ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.2.1 2560 กิจกรรมจัดทำวารสารไมโครวิชั่น เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี จึงต้องมีการเผยแพร่ความรู้ให้กับข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ ให้กับข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ครั้ง/ปี 0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
144 9.0.3.
ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
3.1.1 2560 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำรองฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร (Disaster Recovery Site) กรุงเทพมหานครได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร โดยพัฒนาโครงการจัดระบบข้อมูลและข่ายงานคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (ระบบ MIS) ประกอบด้วยระบบงาน 13 ระบบสามารถปฏิบัติงานได้ตามหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลถึงกันมีระบบฐานข้อมูลที่ใช้งานร่วมกัน โดยมีระบบคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่ายและระบบฐานข้อมูลติดตั้ง ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ชั้น 6 อาคาร 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ปัจจุบันการสำรองข้อมูลจัดทำเป็น Tape Backup โดยเก็บไว้ที่กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องแม่ข่าย (Server) ต่าง ๆ ไม่มีเครื่องสำรองซึ่งหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น เพลิงไหม้ แผ่นดินไหว การชุมนุมทางการเมือง เป็นต้น จะทำให้ไม่สามารถให้บริการระบบงานดังกล่าวได้ ดังนั้น เพื่อให้การบริการประชาชนและการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ แม้จะเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องมีระบบคอมพิวเตอร์สำรองฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร (Disaster Recovery Site) ๑.มีระบบคอมพิวเตอร์สำรองฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร (Disaster Recovery Site)เพื่อให้ระบบสารสนเทศหลักของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 1. ระบบรายได้ 2. ระบบการเงิน 3. ระบบบัญชี 4. ระบบงบประมาณ 5. ระบบจัดซื้อ 6. ระบบจัดจ้าง 7. ระบบบัญชีทรัพย์สิน 8. ระบบบุคลากร 9. ระบบงานเงินเดือน 10. ระบบงานเรื่องราวร้องทุกข์ 11.ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง 12. ระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และ 13. ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล สามารถให้บริการประชาชนแลtการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและระบบงานที่ติดตั้ง ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเกิดขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ 2.เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครที่อยู่ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ เกิดความเสียหาย ซึ่งอาจจะทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลกลับมาใช้งานได้อีก 1. จัดหาระบบที่สามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร 2.ระบบคอมพิวเตอร์สำรองฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร (Disaster Recovery Site)สามารถทำงานได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ 3.หน่วยงานของกรุงเทพมหานครสามารถปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาและมีประสิทธิภาพ  0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 ยกเลิก 10.00
145 9.0.2.
ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.2. 2560 การบันทึกทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)เข้าฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ในช่วงปี พ.ศ.2515-2529 -เนื่องจากข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลของเขตป้อมปราบฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2503-2546 ยังไม่มีการบันทึกลงในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)ในระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ไม่สามารถ ตรวจสอบค้นหา และคัดรับรองรายการจากระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการประชาชนได้ ฝ่ายทะเบียนจึงได้จัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลฯ ลงฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2503-2546 ซึ่่งมีจำนวนมากถึง 45,842 ราย โดยแบ่งการดำเนินกาารเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลฯ ระหว่างปี พ.ศ.2530-2546 จำนวน9,524 รายเรียบร้อยแล้ว และช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 จะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคฯ ระหว่างปี พ.ศ.2515-2529 จำนวน 12,067 ราย -เพื่อจัดเก็บข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)เข้าฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์) -เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรองรายการทะเบียนชื่อบุคคล (ชื่อตัว) จากระบบคอมพิวเตอร์ได้ทันที่ -เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการด้านทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว) -สามารถจัดเก็บข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)เข้าฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ในช่วงปี พ.ศ.2515-2529 จำนวน 12,067 ราย ได้แล้วเสร็จ -ประชาชนที่มาขอรับบริการตรวจสอบ ค้นหา และคัดรับรองรายการทะเบียนชื่อบุคคล(ชื่อตัว)มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 0.00 0.00 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
146 9.0.2.
ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.2.1 2560 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการตรวจสอบและค้นหาเอกสารทะเบียนชื่อตัว (ช.3)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1.สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตยานนาวา เป็นเขตแม่จากการแบ่งพื้นที่การปกครองเป็น 3 เขต จึงมีทะเบียนชื่อบุคคลเก็บรักษาไว้ที่สำนักทะเบียนเป็นจำนวนมาก 2.เพื่อให้การตรวจสอบ ค้นหาทะเบียนชื่อบุคคล (ช.3) สามารถดำเนินการได้รวดเร็ว และตรวจสอบได้ทุกสำนักทะเบียนทั่วราชอาณาจักร 3.เพื่อลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ สามารถตรวจสอบ ค้นหา คัดรับรองทะเบียนชื่อบุคคล (ช.3) ได้อย่างรวดเร็วกว่าการค้นหาด้วยมือ 4.ประชาชนได้รับความสะดวก และความพึงพอใจ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตยานนาวา 1.เพื่อลดระยะเวลา ขั้นตอนในการปฏิบัติงานเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการตรวจสอบ ค้นหา คัดรับรองเอกสารทะเบียนชื่อตัว (ช.3) 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการให้บริการขอสำนักทะเบียน โดยสามารถตรวจสอบและเรียกค้น ทะเบียนชื่อบุคคล ได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 3.เพื่อให้บริการในเชิงรุก สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้รับบริการ 4.เพื่อป้องกันการชำรุด และเสื่อมสภาพของเอกสารทะเบียนชื่อบุคคล โดยสามารถจัดเก็บเอกสารได้อย่างถาวร 5.เพื่อสนองตอบต่อนโยบายผู้บริหารที่ต้องการให้กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยบริการที่ดีที่สุด และสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้รับบริการ 1.นำเข้าข้อมูลทะเบียนชื่อตัว (ช.3) ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 2532-2545 ประมาณ 12,700 รายการ จัดเก็บด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ได้ครบถ้วนถูกต้อง 2.ประชาชนที่มาติดต่อตรวจสอบ คัดรับรองทะเบียนชื่อตัว (ช.3) ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตยานนาวา ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ไม่เสียเวลารอคอย พึงพอใจในบริการ 3.ประชาชนที่ต้องการตรวจสอบ คัดรับรองทะเบียนชื่อตัว (ช.3) ซึ่งจัดเก็บที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตยานนาวา สามารถรับบริการ ณ สำนักทะเบียนทุกแห่งทั่วราชอาณาจักร 0.00 0.00 สำนักงานเขตยานนาวา 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
147 9.0.2.
ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.2.1 2560 โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการงานทะเบียนชื่อตัว งานทะเบียนถือเป็นภารกิตหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร โดยมีสำนักงานเขตเป็นหน่วยงานในการให้บริการเกี่ยวกับงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร และงานทะเบียนทั่วไป จากสถิติการรับบริการงานด้านทะเบียนทั่วไป พบว่า ในปัจจุบันประชาชนมาขอรับบริการเปลี่ยนชื่อตัวเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากมีความเชื่อในเรื่องความเป็นศิริมงคล จึงนิยมมาขอเปลี่ยนเป็นจำนวนมาก ซึ่งการรับบริการเปลี่ยนชื่อตัว เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว (แบบ ช.3) เรียบร้อยแล้ว ณ งานทะเบียนที่วไป จากนั้นประชาชนจะต้องมารับบัตรคิวที่งานทะเบียนราษฎร เพื่อรับบริการแก้ไขรายการชื่อตัวในทะเบียนบ้าน แล้วจึงไปกดบัตรคิวต่อขอเปลี่ยนบัตรประชาชนใหม่ ณ งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนต่อไป รวมแล้ว 3 ขั้นตอน ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนจึงได้จัดทำโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการงานทะเบียนชือตัว เพื่อจะได้นำผลการดำเนินการในด้านลดขั้นตอนระยะเวลาขอรับบริการมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 1. เพื่อยกระดับการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 2. เพื่อพัฒนาการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งขึ้น 3. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการ ลดขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการเปลี่ยนชื่อตัวและแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านแล้วเสร็จ ณ จุดเดียวโดยลดระยะเวลาบริการให้น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 50 นาที (ไม่รวมเวลารอเรียกตามคิว) 0.00 0.00 สำนักงานเขตคลองสาน 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
148 9.0.2.
ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.2.1 2560 กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ของสำนักงานเขตจตุจักร แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเขตจตุจักร มีภาระกิจ ครอบคลุมทุกด้านตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครทุกด้านจึงมีความจำเป็นต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้มีความแพร่หลายและมีความถูกต้อง -เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อกับประชาชน - เพื่อเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมที่สำนักงานเขตดำเนินงาน ให้ประชาชนได้รับทราบ -เพิ่มช่องทางให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารเขต มีการลงข้อมูลผลงานและกิจกรรมลงในระบบสาสนเทศทุกวันและมีการรายงานผู้บริหารเขตทราบทุก 15 วัน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้สืบค้นข้อมูล 0.00 0.00 สำนักงานเขตจตุจักร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
149 9.0.2.
ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.2.1 2560 ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามเกณฑ์ประเมินผลที่กำหนด หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับสำนัก สำนักงาน สำนักงานเขต และส่วนราชการในสังกัดสำนัก ปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๗๗ หน่วยงาน เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร (www.bangkok.go.th) หรือเว็บไซต์ที่หน่วยงานจัดทำขึ้น และมีการ Link มายังเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร ข้อมูลบนเว็บไซต์ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานตามข้อ ๑ ที่เผยแพร่และให้บริการบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย ปฏิทินกิจกรรมข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข่าวสารการให้บริการติดต่อเรา ปรับปรุงข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิลผลการปปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานกรุงเทพมหานครตามเกณฑ์ ประเมินผลที่กำหนด ปรับปรุงบริการบนเว็บไซต์ หัวข้อ ปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข่าวสาร การให้บริการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 0.00 0.00 สำนักงานเขตลาดพร้าว 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
150 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
4.2. 2561 16.กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภท ที่ผ่านการรับรองตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร จาก กองควบคุมอาคาร (ได้ อ.6 ปี พ.ศ. 2560) จัดทำฐานข้อมูลอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนอาคาร จัดทำฐานข้อมูลอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนอาคาร จัดทำฐานข้อมูลอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนอาคาร 0.00 0.00 สํานักการโยธา 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
151 1.0.3.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
4.2. 2561 5.จัดทำฐานข้อมูลอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร จัดทำฐานข้อมูลอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนอาคารโดยการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน จัดทำฐานข้อมูลอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนอาคารโดยการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน จัดทำฐานข้อมูลอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนอาคารโดยการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 0.00 0.00 สํานักการโยธา 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
152 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2561 15.กิจกรรมจัดเก็บฐานข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภท ที่ผ่านการรับรองตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ปี พ.ศ. 2560 จัดทำฐานข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภท ที่ผ่านการรับรองตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร จากกองควบคุมอาคาร (ได้ อ.6 ปี พ.ศ.2560) จัดทำฐานข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภท ที่ผ่านการรับรองตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร จากกองควบคุมอาคาร (ได้ อ.6 ปี พ.ศ.2560) จัดทำฐานข้อมูลอาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภท ที่ผ่านการรับรองตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร จากกองควบคุมอาคาร (ได้ อ.6 ปี พ.ศ.2560) 0.00 0.00 สํานักการโยธา 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
153 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
4.2. 2561 7.จัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ยื่นขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ช่วงเดือนตุลาคม 2560 - กรกฎาคม 2561 จัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ยื่นขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ช่วงเดือนตุลาคม 2560-กรกฎาคม 2561 จัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ยื่นขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ช่วงเดือนตุลาคม 2560-กรกฎาคม 2561 จัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ยื่นขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ช่วงเดือนตุลาคม 2560-กรกฎาคม 2561 0.00 0.00 สํานักการโยธา 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
154 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2561 14.กิจกรรมจัดเก็บฐานข้อมูลอาคารเสี่ยงภัยนอกเหนืออาคาร 9 ประเภท (ที่ผ่านการรับรองตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ที่ได้รับ อ.6 ปี พ.ศ. 2560) การจัดทำฐานข้อมูลอาคารเสี่ยงภัยนอกเหนืออาคาร 9 ประเภท ที่ผ่านการรับรองตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร จากกองควบคุมอาคาร (ที่ได้ อ.6 ปี พ.ศ.2560) การจัดทำฐานข้อมูลอาคารเสี่ยงภัยนอกเหนืออาคาร 9 ประเภท ที่ผ่านการรับรองตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร จากกองควบคุมอาคาร (ที่ได้ อ.6 ปี พ.ศ.2560) การจัดทำฐานข้อมูลอาคารเสี่ยงภัยนอกเหนืออาคาร 9 ประเภท ที่ผ่านการรับรองตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร จากกองควบคุมอาคาร (ที่ได้ อ.6 ปี พ.ศ.2560) 0.00 0.00 สํานักการโยธา 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
155 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
6.2. 2561 โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำ (สจน.) สวนสาธารณะเป็นสถานที่พักผ่อนที่ประชาชนจำนวนมากเข้ามาใช้บริการ เพื่อประกอบกิจกรรมในด้านต่างๆ เช่น การออกกำลังกาย การพบปะสังสรรค์ หรือชุมนุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น ซึ่งทางผู้รับผิดชอบต้องมีการจัดเตรียมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องน้ำ และสถานที่จำหน่ายอาหารไว้รองรับผู้มาใช้บริการ อีกทั้งเนื่องจากสวนสาธารณะต้องมีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่นสำหรับผู้มาใช้บริการ ทำให้สวนสาธารณะต้องมีการใช้ปุ๋ยเป็นจำนวนมากในการบำรุงรักษาต้นไม้ ซึ่งเมื่อเกิดฝนตกจะทำให้ปุ๋ยบางส่วนถูกชะล้างลงสู่บึงในสวนสาธารณะ ประกอบกับมีประชาชนให้อาหารปลา ทำให้ปริมาณปลาในบึงเพิ่มมากขึ้น เป็นสาเหตุให้น้ำในบึงมีธาตุอาหารพวกไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ซึ่งธาตุอาหารทั้งสองชนิดดังกล่าวเป็นธาตุที่สาหร่ายใช้ในการเจริญเติบโต ทำให้เกิดปัญหา Eutrophication ในแหล่งน้ำ โดยในช่วงกลางวันจะพบว่าน้ำในบึงมีสีเขียวเนื่องจากมีการสังเคราะห์แสงของสาหร่าย จึงทำให้มีออกซิเจนละลายน้ำอยู่ในปริมาณมาก แต่ในเวลากลางคืนสาหร่ายใช้ออกซิเจนในการเจริญเติบโตทำให้เกิดการแย่งชิงออกซิเจนกับปลาในน้ำ ซึ่งหากปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำไม่เพียงพอให้จะทำให้ปลาตายได้ การบำบัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ำสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การใช้สารเคมีเพื่อให้เกิดการตกตะกอน และการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการออกแบบก่อสร้าง การดำเนินงาน การดูแลรักษา ซึ่งหากใช้วิธีการนี้ก็จะส่งผลให้จำนวนตะกอนที่จะต้องกำจัดเพิ่มมากขึ้น และทำให้น้ำมีสภาพเป็นด่าง อีกทั้งวิธีการนี้ไม่สอดคล้องกลมกลืนกับสภาพของสวนสาธารณะและสภาพคุณลักษณะของน้ำในสวนสาธารณะที่มีค่าความสกปรกอยู่ระหว่าง 5 – 16 มิลลิกรัมต่อลิตร นอกจากวิธีการดังได้กล่าวไปแล้วนั้น ยังมีการใช้พืชในการบำบัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้มีการศึกษาอย่างกว้างขวาง เนื่องจากไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารที่ใช้ในการเจริญเติบโตของพืช ดังนั้นเพื่อกำจัดธาตุอาหาร และความสกปรกในน้ำรวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสวนสาธารณะและคุณลักษณะของน้ำในสวนสาธารณะ จึงได้มีการศึกษาชนิดของพืชที่เหมาะสมกับการบำบัดน้ำในสวนสาธารณะโดยการใช้พืชขึ้น ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลและบำรุงรักษา 1. ศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำของพืชในการกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ในบึงของสวนลุมพินี 2. เพื่อศึกษาชนิดของพืชที่เหมาะสมกับการบำบัดน้ำในสวนลุมพินีและสามารถนำผลไปประยุกต์ใช้กับสวนสาธารณะอื่นได้ 1.น้ำในบึงของสวนลุมพินีได้รับการบำบัดให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น 2.สามารถคัดเลือกพืชที่ใช้ในการกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส 3.เป็นแหล่งศึกษาดูงานสำหรับประชาชนและหน่วยงานที่สนใจ 0.00 0.00 สํานักการระบายน้ำ 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
156 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2561 บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในพื้นที่สำนักงานเขตพระนครและสำนักงานเขตดุสิต สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินงานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่สำนักงานเขตพระนครและสำนักงานเขตดุสิต ซึ่งเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ 1 เพื่อบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในพื้นที่สำนักงานเขตพระนคร และสำนักงานเขตดุสิต ให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา 2 เพื่อซ่อมแซมบำรุง ดูแล รักษา ระบบโทรทัศน์วงจรปิดให้ครอบคลุมกรณีอุบัติเหตุ การรื้อย้ายสาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตอดเวลา 3 จัดหาเอกชนที่มีประสบการณ์อย่างผู้ชำนาญการพิเศษมาดำเนินการบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานคร เพื่อดูแลบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในพื้นที่สำนักงานเขตพระนคร และสำนักงานเขตดุสิต ให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา 23,300,000.00 17,475,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
157 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2561 บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงานพร้อมเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เข้าศูนย์บริหารจัดการพื้นที่ 1 สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินงานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เข้าศูนย์บริหารจัดการ พื้นที่ 1 ซึ่งเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ 1.เพื่อให้โครงการบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เข้าศูนย์บริหารจัดการ พื้นที่ 1 ใช้งานได้ดีตลอดเวลา 2.จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ ความชำนาญงานพิเศษ ในการบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)รวมอุปกรณ์การทำงานพร้อมเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)เข้าศูนย์บริหารจัดการ พื้นที่ 1 3.เพื่อดูแล บำรุงรักษา โครงการบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงานพร้อมเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เข้าศูนย์บริหารจัดการพื้นที่ 1 ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.เพื่อตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์(CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงานพร้อมเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เข้าศูนย์บริหารจัดการพื้นที่ 1 ให้ครอบคลุมถึงกรณีอุบัติเหตุ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ ดูแลบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงานพร้อมเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เข้าศูนย์บริหารจัดการ พื้นที่ 1 ตลอด 24 ชั่วโมง 18,300,000.00 13,725,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
158 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2561 บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน พร้อมเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เข้าศูนย์บริหารจัดการ พื้นที่ 2 สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินงานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เข้าศูนย์บริหารจัดการ พื้นที่ 2 ซึ่งเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ 1.เพื่อให้โครงการบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เข้าศูนย์บริหารจัดการ พื้นที่ 2 ใช้งานได้ดีตลอดเวลา 2.จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ ความชำนาญงานพิเศษ ในการบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)รวมอุปกรณ์การทำงานพร้อมเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)เข้าศูนย์บริหารจัดการ พื้นที่ 2 3.เพื่อดูแล บำรุงรักษา โครงการบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงานพร้อมเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เข้าศูนย์บริหารจัดการพื้นที่ 2 ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.เพื่อตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์(CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงานพร้อมเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เข้าศูนย์บริหารจัดการพื้นที่ 2 ให้ครอบคลุมถึงกรณีอุบัติเหตุ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ ดูแลบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงานพร้อมเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เข้าศูนย์บริหารจัดการ พื้นที่2 ตลอด 24 ชั่วโมง 26,500,000.00 19,875,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
159 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2561 บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และสถานที่ราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินงานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และสถานที่ราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ 1. เพื่อให้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และสถานที่ราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใช้งานได้ดีตลอดเวลา 2. จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ ความชำนาญงานพิเศษ ในการบำรุงรักษาระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และสถานที่ราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3. เพื่อดูแล บำรุงรักษา ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร (CCTV) บริเวณโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และสถานที่ราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร (CCTV) บริเวณโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และสถานที่ราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ครอบคลุมถึงความปลอดภัย บริเวณเข้า-ออกหลัก และจุดบริการต่างๆ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ ดูแลบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และสถานที่ราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 19,800,000.00 14,850,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
160 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2561 บำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไปที่สถานีตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจนครบาล และศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินงานเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไปที่สถานีตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจนครบาล และศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จ้างเหมาบำรุงรักษางานเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไปที่สถานีตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กองบังคับการตำรวจนครบาล และศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ ให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาอย่างผู้ชำนาญการพิเศษจะพึงกระทำ ตามรายละเอียดปริมาณงาน และมาตรฐานข้อกำหนดการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารกรุงเทพมหานคร ที่กำหนด ดูแลบำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไปที่สถานีตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กองบังคับการตำรวจนครบาล และศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 25,700,000.00 19,275,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2017-11-07 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
161 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2561 บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณชุมชม ตลาด จุดเปลี่ยนถ่ายในการเดินทางและจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินงานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณชุมชม ตลาด จุดเปลี่ยนถ่ายในการเดินทางและจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ 1. เพื่อให้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)บริเวณชุมชม ตลาด จุดเปลี่ยนถ่ายในการเดินทางและจุดเสี่ยงภัยใในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใช้งานได้ดีตลอดเวลา 2. จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ ความชำนาญงานพิเศษ ในการบำรุงรักษาระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณ ชุมชน ตลาด จุดเปลี่ยนถ่ายในการเดินทางและจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3. เพื่อดูแล บำรุงรักษา ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร (CCTV) บริเวณ ชุมชน ตลาด จุดเปลี่ยนถ่ายในการเดินทางและจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร (CCTV) บริเวณ ชุมชน ตลาด จุดเปลี่ยนถ่ายในการเดินทางและจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ครอบคลุมถึงความปลอดภัย บริเวณเข้า-ออกหลัก และจุดบริการต่างๆ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ ดูแลบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณ ชุมชน ตลาด จุดเปลี่ยนถ่ายในการเดินทางและจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีจำนวน 2,070 กล้อง เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 21,900,000.00 16,425,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2017-11-07 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
162 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2561 บำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงและศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า) สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินงานเชื่อมโยงและศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า) ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ 1.เพื่อตรวจสอบ ดูแล รักษา ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรมตรวจสอบควบคุม บริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จากการเชื่อมโยงสัญญาณภาพของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไม่น้อยกว่า 3,000 จุด ให้สามารถเชื่อมโยงสัญญาณภาพไปยังศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อตรวจสอบ ดูแล รักษา ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพื้นที่ภายในห้องศูนย์ควบคุมระบบจราจร(เสาชิงช้า) ให้สามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลา สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกในการเข้ามาติดต่อประสานงาน 3.เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ตรวจตรา ดูแลความเรียบร้อย และป้องกันการก่ออาชญากรรม และการตอบสนองในการแก้ปัญหาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ดูแลบำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงกล้องฯ และศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า) ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 7,400,000.00 5,550,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
163 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2561 บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ภายใน 50 สำนักงานเขต สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินงานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)บริเวณภายในอาคารสำนักงานเขต พร้อมเชื่อมโยง สัญญาณภาพ ซึ่งเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน พร้อม การเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลซึ่งติดตั้งอยู่ที่สำนักงานเขต ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ เพื่อบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสำนักงานเขต 50 แห่งให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลาอย่างผู้ชำนาญการพิเศษจะพึงกระทำ เพื่อใช้ในการดูแลความเรียบร้อยภายในสำนักงานเขตให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต รวมถึงการปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสำนักงานเขต 50 แห่ง ให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลาอย่างผู้ชำนาญการพิเศษจะพึงกระทำ ตามข้อกำหนดขอบเขตของงานและข้อกำหนดการปฏิบัติงานติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์ วงจรปิดของกรุงเทพมหานครกำหนด ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมี เพื่อให้การเฝ้าระวังความปลอดภัย บริเวณเข้า-ออกหลัก และจุดบริการต่าง ๆ สำหรับสังเกตการณ์อยู่ตลอดเวลา 7,800,000.00 5,850,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
164 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2561 บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)บริเวณสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินงานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพบริเวณสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน พร้อมการเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลซึ่งติดตั้งอยู่ที่สำนักงาน ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ 1. เพื่อให้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใช้งานได้ดีตลอดเวลา 2. จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ ความชำนาญงานพิเศษ ในการบำรุงรักษาระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3. เพื่อดูแล บำรุงรักษา ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร (CCTV) บริเวณสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร (CCTV) บริเวณสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ครอบคลุมถึงความปลอดภัย บริเวณเข้า-ออกหลัก และจุดบริการต่างๆ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ ดูแลบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 48,600,000.00 36,450,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
165 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2561 บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง กรุงเทพตะวันออก และกรุงเทพเหนือ - สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับผิดชอบดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ) ในพื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงเทพตะวันออก และกรุงเทพเหนือ มีจำนวน 11,840 กล้อง ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักเป็นไปตามนโยบาย ซึ่งผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้มอบหมายไว้ เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย สงบเรียบร้อย และสังเกตสถานการณ์ต่างๆ ให้สามารถป้องกัน ป้องปราม และประสานงาน เพื่อลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานการณ์นั้นๆ รวมถึงสามารถใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะมีการบันทึกภาพข้อมูลเหตุการณ์ต่าง ๆ ณ จุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไว้ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นเพื่อให้อุปกรณ์ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงเทพตะวันออก และกรุงเทพเหนือ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบ สภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลาการใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ -1. เพื่อให้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงเทพตะวันออก และกรุงเทพเหนือ ใช้งานได้ดีตลอดเวลา 2. จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ ความชำนาญงานพิเศษ ในการบำรุงรักษาระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงเทพตะวันออก และกรุงเทพเหนือ 3. เพื่อดูแล บำรุงรักษา ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงเทพตะวันออก และกรุงเทพเหนือ ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจร (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงเทพตะวันออก และกรุงเทพเหนือ ให้ครอบคลุมถึงกรณีอุบัติเหตุ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ -ดูแลบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงเทพตะวันออก และกรุงเทพเหนือ มีจำนวน 11,840 กล้อง เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 15,000,000.00 11,250,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
166 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2561 บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินงานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยง สัญญาณภาพไปที่ 28 สำนักงานเขต ซึ่งเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน พร้อม การเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลซึ่งติดตั้งอยู่ที่สำนักงานเขต ในพื้นที่ 28 เขต เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านการรักษาความปลอดภัยของพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีการติดตั้งกล้องในบริเวณทางแยกสัญญาณไฟจราจร,บริเวณสะพานลอยคนเดินข้าม,บริเวณซอยอันตราย,บริเวณโรงเรียน/มหาวิทยาลัย, บริเวณแหล่งชุมชน, บริเวณ ป้ายรถประจำทาง, บริเวณใต้สะพาน/ใต้ทางต่างระดับ/ใต้อุโมงค์ทางลอด ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ 1. เพื่อให้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใช้งานได้ดีตลอดเวลา 2. จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ ความชำนาญงานพิเศษ ในการบำรุงรักษาระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3. เพื่อดูแล บำรุงรักษา ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ครอบคลุมถึงความปลอดภัย บริเวณเข้า-ออกหลัก และจุดบริการต่างๆ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ ดูแลบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีจำนวน 1,528 กล้อง เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 – กันยายน 2560 9,000,000.00 6,750,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
167 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2561 บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพไปที่ 11 สำนักงานเขต สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินงานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยง สัญญาณภาพไปที่ 11 สำนักงานเขต ซึ่งเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน พร้อม การเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลซึ่งติดตั้งอยู่ที่สำนักงานเขต ในพื้นที่ 11 เขต ได้แก่ เขตบางเขน , เขตดอนเมือง , เขตบางขุนเทียน , เขตบางแค, เขตหนองแขม,เขตราษฎร์บูรณะ, เขตพระโขนง , เขตคันนายาว , เขตลาดกระบัง , เขตหนองจอก และเขตคลองสามวา เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านการรักษาความปลอดภัยของพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีการติดตั้งกล้องในบริเวณทางแยกสัญญาณไฟจราจร,บริเวณสะพานลอยคนเดินข้าม,บริเวณซอยอันตราย,บริเวณโรงเรียน/มหาวิทยาลัย, บริเวณแหล่งชุมชน, บริเวณ ป้ายรถประจำทาง, บริเวณใต้สะพาน/ใต้ทางต่างระดับ/ใต้อุโมงค์ทางลอด บริเวณสนามกีฬา Bangkok Futsal Arena และบริเวณโดยรอบบ้านพักจุฬาราชมนตรี ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน ของโครงการจัดหาและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพไปที่ 11 สำนักงานเขต และบริเวณโดยรอบบ้านพักจุฬาราชมนตรีที่ติดตั้งและใช้งานอยู่ในปัจจุบัน สามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลา 2. จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ ความชำนาญงานพิเศษ ในการบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน ของโครงการจัดหาและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพไปที่ 11 สำนักงานเขต และบริเวณโดยรอบบ้านพักจุฬาราชมนตรี 3. เพื่อดูแล บำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน ของโครงการจัดหาและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพไปที่ 11 สำนักงานเขต และบริเวณโดยรอบบ้านพักจุฬาราชมนตรี ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน ของโครงการจัดหาและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพไปที่ 11 สำนักงานเขต และบริเวณโดยรอบบ้านพักจุฬาราชมนตรี ให้ครอบคลุมถึงกรณีอุบัติเหตุ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ เป้าหมาย ดูแลบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน ของโครงการจัดหาและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพไปที่ 11 สำนักงานเขต และบริเวณโดยรอบบ้านพักจุฬาราชมนตรี ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559 13,300,000.00 9,975,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
168 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2561 บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพบริเวณสวนสาธารณะ ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา และห้องสมุดประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินงานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพบริเวณสวนสาธารณะ ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา และห้องสมุดประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน พร้อม การเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลซึ่งติดตั้งอยู่ที่สำนักงาน ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ 1. เพื่อให้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพสวนสาธารณะ ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาและห้องสมุดประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ติดตั้งและใช้งานอยู่ในปัจจุบัน สามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลา 2. จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ ความชำนาญงานพิเศษ ในการบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพสวนสาธารณะ ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาและห้องสมุดประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3. เพื่อดูแล บำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพสวนสาธารณะ ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาและห้องสมุดประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงานของโครงการจัดหา และติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพสวนสาธารณะ ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาและห้องสมุดประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ครอบคลุมถึงกรณีอุบัติเหตุ เพื่อให้ใช้งานได้อย่าง มีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ ดูแลบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน ของโครงการจัดหาและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพสวนสาธารณะ ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาและห้องสมุดประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560 23,300,000.00 17,475,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
169 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2561 บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์การทำงานตามแนวเส้นทางยกระดับลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนีพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณ สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินงานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์การทำงานตามแนวเส้นทางยกระดับลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนีพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณ ซึ่งเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ 1. เพื่อให้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามแนวเส้นทางยกระดับลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนีใช้งานได้ดีตลอดเวลา 2. จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ ความชำนาญงานพิเศษ ในการบำรุงรักษาระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามแนวเส้นทางยกระดับลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนี 3. เพื่อดูแล บำรุงรักษา ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร (CCTV) ตามแนวเส้นทางยกระดับลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนีให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร (CCTV) ตามแนวเส้นทางยกระดับลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนี ให้ครอบคลุมถึงความปลอดภัย บริเวณเข้า-ออกหลัก และจุดบริการต่างๆ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ ดูแลบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณตามแนวเส้นทางยกระดับลอยฟ้า เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 2,000,000.00 1,500,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
170 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2561 บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) บริเวณประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร -สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินงานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน พร้อมการเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลซึ่งติดตั้งอยู่ที่สำนักงาน ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ -1. เพื่อให้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)บริเวณประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครใช้งานได้ดีตลอดเวลา 2. จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ ความชำนาญงานพิเศษ ในการบำรุงรักษาระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3. เพื่อดูแล บำรุงรักษา ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร (CCTV) บริเวณประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร (CCTV) บริเวณประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ครอบคลุมถึงความปลอดภัย บริเวณเข้า-ออกหลัก และจุดบริการต่างๆ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ -ดูแลบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 4,800,000.00 3,600,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
171 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2561 จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) แบบ Stand alone พร้อมเชื่อมโยงสถานะของอุปกรณ์เข้าสู่ศูนย์ควบคุมระบบ กรุงเทพมหานครได้มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณชุนชน ซึ่งยังมิได้มีการเชื่อมโยงระบบเข้าสู่ศูนย์ควบคุม ติดตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ประมาณ 10,135 จุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ ความเรียบร้อยและความปลอดภัยไปแล้วนั้น เมื่อแต่ละจุดกล้องยังไม่ได้เชื่อมโยงระบบเข้าสู่ศูนย์ควบคุม ทำให้ทางกรุงเทพมหานครไม่สามารถทราบได้เลยว่า สถานะของอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ใช้งานได้อยู่หรือไม่ ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลประจำเดือนเวียนตามรอบเข้าไปตรวจสอบ ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าในการเข้าซ่อมบำรุงเพื่อให้ใช้งานได้ปกติ ทางกรุงเทพมหานครจึงมีแนวคิดโครงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ Stand alone พร้อมเชื่อมโยงสถานะของอุปกรณ์เข้าสู่ศูนย์ควบคุมระบบขึ้นมา เพื่อทำให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบรับทราบสถานะการทำงานของอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ว่าทำงานได้ปกติหรือเกิดความชำรุด หากเกิดความผิดปกติ ก็จะส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบระบบที่เกิดความชำรุดหรือผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้อุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร -กรุงเทพมหานครมคีวามประสงค์จะจ้างเหมาจดัหาพร้อมติดตงั้อุปกรณ์ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ กล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) แบบ Stand alone พร้อมเชื่อมโยงสถานะของอุปกรณ์เข้าสู่ศูนยค์วบคุม ระบบ เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด(CCTV) และเพมิ่ประสทิธภิาพในการเข้าตรวจสอบระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิดของเจ้าหน้าที่ทำไเกิดความสะดวก และรวดเร็ว ทำให้อุปกรณ์ กล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ตลอด 24 ชวั่โมง โดยให้มีคุณสมบัติตาม ขอ้ก าหนดรายละเอียด และรายการ ดงัน้ี 1. สามารถเพิ่มความปลอดภัยทางด้านชีวิต และทรัพย์สินให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในการทำกิจกรรมต่างๆ 2. สามารถตรวจสอบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ และแจ้งเตือน เพื่อป้องปรามการก่ออาชญากรรมและวินาศกรรม และเป็นหลักฐานสำคัญประกอบการดำเนินคดี 3 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถใช้งานเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากยิ่งขึ้น 4 สามารถใช้เทคโนโลยีระบบสื่อสารข้อมูล มาอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้อย่างมีศักยภาพสูงสุด 5. สามารถเชื่อมต่อระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในระบบเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงติดตามเหตุการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบ 307,600,000.00 0.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
172 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2561 จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ บริเวณโดยรอบคลองโอ่งอ่าง(ระยะที่ 1 สะพานโอสถานนท์ถึงสะพานดำรงสถิต) -เนื่องจากการเติบโตและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้พื้นที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มการเกิดปัญหาการก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งในการเฝ้าระวัง ตรวจจับ และใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ ได้ ทางกรุงเทพมหานครเล็งเห็นความจำเป็นที่จะติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม เนื่องจากประชาชนภายนอกมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก และเป็นการยากที่จะให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุตามจุดต่างๆ ได้ทั่วถึง จึงจำเป็นที่จะติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม เพื่อช่วยในการเฝ้าระวัง ตรวจจับ ป้องกัน และป้องปราม รวมถึงสามารถใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ โดยจะดำเนินการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ บริเวณบริเวณโดยรอบคลองโอ่งอ่าง(ระยะที่ 1 สะพานโอสถานนท์ถึงสะพานดำรงสถิต) โดยจะทำการบันทึกภาพข้อมูลเหตุการณ์ ต่าง ๆ ไว้ ณ จุดติดตั้ง ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังได้ถึง 30 วัน และทำการเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในบริเวณโดยรอบคลองโอ่งอ่าง(ระยะที่ 1 สะพานโอสถานนท์ถึงสะพานดำรงสถิต)เพื่อใช้ในการเรียกดูภาพและบันทึกภาพย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้สามารถเรียกดูภาพและตรวจสอบภาพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร -1. เพื่อดูแลความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบคลองโอ่งอ่าง(ระยะที่ 1 สะพานโอสถานนท์ถึงสะพานดำรงสถิต) 2. เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ บริเวณโดยรอบคลองโอ่งอ่าง(ระยะที่ 1 สะพานโอสถานนท์ถึงสะพานดำรงสถิต) โดยนำข้อมูลภาพจากการบันทึกภาพเหตุการณ์ไปใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการดำเนินคดี 3. เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการตรวจตรา ดูแลความเรียบร้อย การสังเกตการณ์ภายในบริเวณโดยรอบคลองโอ่งอ่าง(ระยะที่ 1 สะพานโอสถานนท์ถึงสะพานดำรงสถิต) รวมถึงการปรับปรุงการให้บริการให้แก่ประชาชน -1. สามารถตรวจจับผู้กระทำผิดทางกฎหมายจากการก่อเหตุอาชญากรรมบริเวณโดยรอบคลองโอ่งอ่าง(ระยะที่ 1 สะพานโอสถานนท์ถึงสะพานดำรงสถิต) และเป็นหลักฐานสำคัญประกอบการดำเนินคดีได้ 2. สามารถเพิ่มความปลอดภัยทางด้านชีวิต และทรัพย์สินให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในการทำกิจกรรมต่างๆ บริเวณโดยรอบคลองโอ่งอ่าง(ระยะที่ 1 สะพานโอสถานนท์ถึงสะพานดำรงสถิต) 3. สามารถตรวจสอบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ และแจ้งเตือน เพื่อป้องปรามการก่ออาชญากรรมและวินาศกรรม และเป็นหลักฐานสำคัญประกอบการดำเนินคดี 4. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถใช้งานเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากยิ่งขึ้น 5. สามารถใช้เทคโนโลยีระบบสื่อสารข้อมูล มาอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้อย่างมีศักยภาพสูงสุด 6. สามารถเชื่อมต่อระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในระบบเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงติดตามเหตุการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบ 13,870,000.00 0.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
173 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2561 บำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงสัญญาณภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ไปที่สำนักงานเขตและสถานีตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินงานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการเชื่อมโยงสัญญาณไปยังสำนักงานเขตและสถานีตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ 1.เพื่อดูแล รักษา ให้ระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งบริเวณสำนักงานเขตและสถานีตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แห่งให้ใช้งานดีอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด อยู่ตลอดเวลา 2. เพื่อซ่อมบำรุง ดูแล รักษา ระบบโทรทัศน์วงจรปิดให้ครอบคลุมถึงกรณีอุบัติเหตุหรือการรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่เกิดจากการก่อสร้างต่าง ๆ ที่เกิดผลกระทบต่อระบบโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ 3. จัดหาผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ และความชำนาญเป็นพิเศษในการบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานคร ดูแล รักษา ให้ระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งบริเวณสำนักงานเขตและสถานีตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ใช้งานดีอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 21,000,000.00 15,750,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
174 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2561 บำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงสัญญาณภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) บริเวณสถานศึกษาและชุมชนไปที่สำนักงานเขตและสถานีตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินงานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการเชื่อมโยงสัญญาณไปยังสถานศึกษาและชุมชนไปที่สำนักงานเขตและสถานีตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ 1.เพื่อดูแล รักษา ให้ระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งบริเวณสถานศึกษาและชุมชนไปที่สำนักงานเขตและสถานีตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แห่งให้ใช้งานดีอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด อยู่ตลอดเวลา 2. เพื่อซ่อมบำรุง ดูแล รักษา ระบบโทรทัศน์วงจรปิดให้ครอบคลุมถึงกรณีอุบัติเหตุหรือการรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่เกิดจากการก่อสร้างต่าง ๆ ที่เกิดผลกระทบต่อระบบโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ 3. จัดหาผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ และความชำนาญเป็นพิเศษในการบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานคร ดูแล รักษา ให้ระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งบริเวณสถานศึกษาและชุมชนไปที่สำนักงานเขตและสถานีตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ใช้งานดีอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 35,800,000.00 26,850,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
175 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2561 โครงการติดตั้งระบบศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) จำนวน 12 ศูนย์ 1 เพื่อปรับปรุงพื้นที่ของศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสามารถรองรับการเพิ่มจำนวนกล้องที่ติดตั้งในอนาคตได้ 2 เพื่อปรับปรุงระบบบริหารการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลการบันทึกภาพ การปรับปรุงระบบการเรียกดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ให้มีความเสถียรและให้เกิด High Availability และลดการเกิด Downtime 3 เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านข้อมูลให้มีความเสถียรและป้องกันการถูกบุกรุกจากภายนอก 4 เพื่อปรับปรุงระบบ Monitoring ให้มีความทันสมัยและสามารถใช้งานกับระบบกล้องกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ที่เป็นระบบใหญ่ได้ 5 เพื่อเชื่อมต่อระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในระบบเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงติดตามเหตุการณ์ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 6 เพื่อให้บริการประชนในการสืบค้นข้อมูลระบบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดย้อนหลังได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง ณ ระบบศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 12 ศูนย์ 1 ปรับปรุงพื้นที่ของศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสามารถรองรับการเพิ่มจำนวนกล้องที่ติดตั้งในอนาคตได้ 2 ปรับปรุงระบบบริหารการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลการบันทึกภาพ ปรับปรุงระบบการเรียกดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ให้มีความเสถียรและให้เกิด High Availability และลดการเกิด Downtimeได้ 3 ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านข้อมูลให้มีความเสถียรและป้องกันการถูกบุกรุกจากภายนอกได้ 4 ประปรุงระบบ Monitoring ให้มีความทันสมัยและสามารถใช้งานกับระบบกล้องกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ที่เป็นระบบใหญ่ได้ 5 เชื่อมต่อระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในระบบเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงติดตามเหตุการณ์ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 6 ติดตั้งระบบบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลบันทึกภาพเพื่อให้บริการประชนในการสืบค้นข้อมูลระบบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดย้อนหลังได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง ณ ระบบศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 12 ศูนย์ 0.00 0.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
176 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2561 บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และการเชื่อมโยงสัญญาณไปยังกองรักษาการณ์ประจำพระราชฐานหรือสถานีตำรวจนครบาลโดยรอบเขตพระราชฐานและสถานที่สำคัญ สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินงานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการเชื่อมโยงสัญญาณไปยังกองรักษาการณ์ประจำพระราชฐานหรือสถานีตำรวจนครบาลโดยรอบเขตพระราชฐานและสถานที่สำคัญ ซึ่งเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ 1.เพื่อดูแล รักษา ให้ระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งบริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน 9 แห่งให้ใช้งานดีอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด อยู่ตลอดเวลา 2. เพื่อซ่อมบำรุง ดูแล รักษา ระบบโทรทัศน์วงจรปิดให้ครอบคลุมถึงกรณีอุบัติเหตุหรือการรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่เกิดจากการก่อสร้างต่าง ๆ ที่เกิดผลกระทบต่อระบบโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ 3. จัดหาผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ และความชำนาญเป็นพิเศษในการบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานคร ดูแล รักษา ให้ระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งบริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน ให้ใช้งานดีอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 5,800,000.00 4,350,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
177 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2561 บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย บริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาล 88 แห่ง บริเวณชุมนุมชนและจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินงานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการเชื่อมโยงสัญญาณไปยังกองรักษาการณ์ประจำพระราชฐานหรือสถานีตำรวจนครบาลโดยรอบเขตพระราชฐานและสถานที่สำคัญ ซึ่งเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ 1.เพื่อดูแล รักษา ให้ระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งบริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน 9 แห่งให้ใช้งานดีอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด อยู่ตลอดเวลา 2. เพื่อซ่อมบำรุง ดูแล รักษา ระบบโทรทัศน์วงจรปิดให้ครอบคลุมถึงกรณีอุบัติเหตุหรือการรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่เกิดจากการก่อสร้างต่าง ๆ ที่เกิดผลกระทบต่อระบบโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ 3. จัดหาผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ และความชำนาญเป็นพิเศษในการบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานคร ดูแล รักษา ให้ระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งบริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน ให้ใช้งานดีอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 4,100,000.00 3,075,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
178 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2561 กิจกรรมตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เขตบางรัก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดในการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานเขตบางรักได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องปรามภัยและปัญหาที่จะเกิดขึ้น จึงได้ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เขตบางรักเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความสบายใจ ปลอดภัยให้แก่ประชาชนการตรวจระบบกล้องวงจรปิด คือ การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการตรวจสอบจากจอมอนิเตอร์ ถ้าพบจุดที่ชำรุด หรือบดบังจะรายงาน/ประสานไปสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อดำเนินการต่อไป 1. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องบันทึก และกล้อง โดยการเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิด สิ่งที่แสดงถึงความผิดปกติ เช่น สัญญาณภาพขาดหาย มีสัญลักษณ์เตือนต่าง ๆ ขึ้นบนหน้าจอ เช่น ไม่พบฮาร์ดดิส เป็นต้น 2. ตรวจสอบความคมชัดของกล้อง และสิ่งของที่อาจจะบังมุมมองของกล้อง 3. ดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบให้ผอ.เขตทราบเดือนละ 1 ครั้ง ตรวจสอบ 12 ครั้ง/ปี (เดือนละ 1 ครั้ง) 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางรัก 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
179 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2561 กิจกรรมตรวจสอบกล้อง CCTV พื้นที่เขตดุสิต กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่เขตดุสิต มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 600 ตัว เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้จัดทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบการทำงานให้เป็นปัจจุบัน เพื่อตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่เขตดุสิตการทำงานให้เป็นปัจจุบัน กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่เขตดุสิตการทำงานให้เป็นปัจจุบัน 0.00 0.00 สำนักงานเขตดุสิต 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
180 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2561 กิจกรรมการตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่เขต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดในการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานเขตบางเขนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องปรามภัยและปัญหาที่จะเกิดขึ้น จึงได้ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เขตบางเขนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความสบายใจ ปลอดภัยให้แก่ประชาชนการตรวจระบบกล้องวงจรปิด คือ การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการตรวจสอบจากจอมอนิเตอร์ ถ้าพบจุดที่ชำรุด หรือบดบังจะรายงาน/ประสานไปสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อดำเนินการต่อไป 1. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องบันทึก และกล้อง โดยการเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิด สิ่งที่แสดงถึงความผิดปกติ เช่น สัญญาณภาพขาดหาย มีสัญลักษณ์เตือนต่าง ๆ ขึ้นบนหน้าจอ เช่น ไม่พบฮาร์ดดิส เป็นต้น 2. ตรวจสอบความคมชัดของกล้อง และสิ่งของที่อาจจะบังมุมมองของกล้อง 3. ดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบให้ผอ.เขตทราบเดือนละ 1 ครั้ง 1.ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เขตบางเขน 2.ตรวจสอบ 12 ครั้ง/ปี (เดือนละ 1 ครั้ง) 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางเขน 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
181 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2561 กิจกรรมการตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เขตบางเขน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดในการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานเขตบางเขนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องปรามภัยและปัญหาที่จะเกิดขึ้น จึงได้ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เขตบางเขนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความสบายใจ ปลอดภัยให้แก่ประชาชนการตรวจระบบกล้องวงจรปิด คือ การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการตรวจสอบจากจอมอนิเตอร์ ถ้าพบจุดที่ชำรุด หรือบดบังจะรายงาน/ประสานไปสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อดำเนินการต่อไป 1. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องบันทึก และกล้อง โดยการเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิด สิ่งที่แสดงถึงความผิดปกติ เช่น สัญญาณภาพขาดหาย มีสัญลักษณ์เตือนต่าง ๆ ขึ้นบนหน้าจอ เช่น ไม่พบฮาร์ดดิส เป็นต้น 2. ตรวจสอบความคมชัดของกล้อง และสิ่งของที่อาจจะบังมุมมองของกล้อง 3. ดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบให้ผอ.เขตทราบเดือนละ 1 ครั้ง 1.ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เขตบางเขน 2.ตรวจสอบ 12 ครั้ง/ปี (เดือนละ 1 ครั้ง) 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางเขน 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 ยกเลิก 50.00
182 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2561 โครงการตรวจตราและตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) พื้นที่เสี่ยงภัย การดำนเนินงานเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นภารกิจร่วมของหลายหน่วยงาน จำเป็นต้องอาศัยการทำงานแบบบูรณาการ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและความดดล่อแผลมต่อการเกิดอาชญากรรม 1. เพื่อให้ประชาชนมีความปปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น 2. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายหที่อาจจะเกิดขึ้น ได้ตลอดเวลา และร่วมกันระวังภัยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่น เสริมสร้างความปลอดภัยและลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตบางขุนเทียน 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางขุนเทียน 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
183 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2561 กิจกรรมตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับสถานที่ราชการ เขตชุมชน และสถานที่สาคัญ เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเพื่อให้การสนับสนุนการทำงานร่วมกับฝ่ายความมั่นคง การตรวจสอบภาพบริเวณที่เกิดเหตุ จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการสำเนาภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อใช้ในการสืบสวนและนำไปประกอบคดีจากเหตุสาธาณภัยดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.เพื่อป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับสถานที่ราชการ เขตชุมชน และสถานที่สาคัญภายในพื้นที่เขต 2.เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยว โดยใช้ระบบโทรทัศน์วงจรปิดในการเฝูาระวังการกระทาความผิด ตรวจจับการกระทาความผิด และบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานในการดาเนินคดี 3.ช่วยเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ตารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงสามารถทางานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด 4.สามารถใช้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดในการสืบค้นและเป็นหลักฐานในการติดตามเหตุการณ์ต่างๆเพื่อความรวดเร็วและแม่นยาในการจับกุมผู้กระทาความผิด ที่ก่อเหตุในพื้นที่ได้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามบัญชีราชื่อติดตั้งกล้อง (CCTV) อย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน/จุด 0.00 0.00 สำนักงานเขตสาทร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
184 1.0.1.
ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
3.1. 2561 โครงการตรวจประสิทธิภาพการทำงานกล้องวงจรปิด (CCTV) จุดเสี่ยงภัย เพื่อป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่เขตคลองเตย ,เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนที่เดินทางกลับที่พักในเวลากลางคืน ที่ไม่มีรถโดยสารกลับที่พัก ,เพื่อเป็นการดูแลและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในเวลากลางคืน และเพื่อแก้ไขเหตุฉุกเฉิน เหตุร้ายอย่างรวดเร็วและทันท่วงที 1. เพื่อป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่เขตคลองเตย 2. เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนที่เดินทางกลับที่พักในเวลากลางคืน ที่ไม่มีรถโดยสารกลับที่พัก 3. เพื่อเป็นการดูแลและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในเวลากลางคืน 4. เพื่อแก้ไขเหตุฉุกเฉิน เหตุร้ายอย่างรวดเร็วและทันท่วงที 1. ซอยแสนสุข ถนนพระราม 4 2. ซอยแสนสบาย ถนนพระราม 4 0.00 0.00 สำนักงานเขตคลองเตย 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
185 2.0.2.
ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
3.1. 2561 บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อการตรวจสอบและสั่งการแก้ไขปัญหาการจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ติดตั้งโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจสอบและสั่งการแก้ไขปัญหาการจราจร โดยเชื่อมโยงสัญญาณภาพและข้อมูลไปยังหน่วยประมวลผลสภาพจราจร ที่ศูนย์ควบคุมระบบจราจร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ 1. เพื่อให้โครงการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจสอบและสั่งการแก้ไขปัญหาการจราจร ใช้งานได้ดีตลอดเวลา 2. จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ ความชำนาญงานพิเศษ ในการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจสอบและสั่งการแก้ไขปัญหาการจราจร 3. เพื่อดูแล บำรุงรักษา โครงการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจสอบและสั่งการแก้ไขปัญหาการจราจร ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจสอบและสั่งการแก้ไขปัญหาการจราจร ให้ครอบคลุมถึงกรณีอุบัติเหตุ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ ดูแลบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจสอบและสั่งการแก้ไขปัญหาการจราจร ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560 8,800,000.00 6,600,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
186 2.0.2.
ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
3.1. 2561 บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เพื่อการบริหารจัดการจราจรของกรุงเทพมหานคร สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ติดตั้งโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อการบริหารจัดการจราจรของกรุงเทพมหานคร โดยเชื่อมโยงสัญญาณภาพและข้อมูลไปยังหน่วยประมวลผลสภาพจราจร ที่ศูนย์ควบคุมระบบจราจร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ) เพื่อการบริหารจัดการจราจรของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถทำงานร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจรเพื่อบริหารการจราจรของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องได้ โดยให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา ดูแลบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)เพื่อการบริหารจัดการจราจรของกรุงเทพมหานคร ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559 11,100,000.00 8,325,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
187 2.0.2.
ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
3.1. 2561 บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ติดตั้งโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรวจวัดและรายงานสภาพจราจร โดยติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 498 กล้อง และติดตั้งอุปกรณ์ตรวจนับข้อมูลจราจร จำนวน 150 กล้อง โดยเชื่อมโยงสัญญาณภาพและข้อมูลไปยังหน่วยประมวลผลสภาพจราจร ที่ศูนย์ควบคุมระบบจราจร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เพื่อนำข้อมูลจราจรไปประกอบการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารจัดการด้านจราจร พร้อมทั้งเผยแพร่แผนที่บ่งบอกระดับการติดขัดของการจราจรที่เป็นเส้นสี และแสดงภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณทางแยกต่างๆ ในพื้นที่โครงการที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลสภาพการจราจรที่แท้จริง เพื่อประกอบในการวางแผนการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1. จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรวจวัดและรายงานสภาพจราจร ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา 2. นำข้อมูลจราจรไปประกอบการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารจัดการด้านจราจร พร้อมทั้งเผยแพร่แผนที่บ่งบอกระดับการติดขัดของการจราจรที่เป็นเส้นสี 3. แสดงจากกล้องภาพโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณทางแยกต่างๆ ในพื้นที่โครงการที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลสภาพการจราจรที่แท้จริงเพื่อประกอบในการวางแผนการเดินทาง บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรวจวัดและรายงานสภาพจราจรให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา 29,700,000.00 28,896,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
188 2.0.2.
ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
3.1. 2561 บำรุงรักษาระบบการบันทึกภาพและบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) -กรุงเทพมหานครจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบการบันทึกภาพและบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อปรับปรุงระบบการบันทึกภาพและบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่มีอยู่เดิม ตามสำนักงานเขตให้สามารถรองรับการบันทึกภาพได้มากขึ้น พร้อมทั้งติดตั้งระบบการเรียกดูภาพของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่สถานีตำรวจนครบาลบางบัว สถานีตำรวจนครบาลคลองสามวา สถานีตำรวจนครบาลทรายกองดิน สถานีตำรวจนครบาลสะพานสูง สถานีตำรวจนครบาลวังหิน สถานีตำรวจนครบาลคลองเตย สถานีตำรวจนครบาลบางจาก สถานีตำรวจนครบาลประชาอุทิศ สถานีตำรวจนครบาลจอมทอง และสถานีตำรวจนครบาลเอกชัย จำนวน 10 ชุด เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและควบคุมเฝ้าระวังพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เจ้าพนักงานตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในพื้นที่ ได้ร่วมตรวจสอบ สังเกตการณ์ การควบคุมการก่ออาชญากรรมและวินาศกรรม พร้อมทั้งติดตั้งระบบสำรองการบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่สำนักงานเขตต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงสัญญาณภาพ จากโครงข่ายเชื่อมโยงสื่อสารระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ของเหตุการณ์ต่าง ๆ การประกอบสำนวนคดี และป้องกันความเสียหายของข้อมูลอีกทางหนึ่ง โดยสามารถรองรับการเพิ่มจำนวนกล้องที่ติดตั้งในอนาคต และรองรับการประสานงานไปยังหน่วยงานด้านความปลอดภัยอื่น ๆ -1. เพื่อให้ระบบการบันทึกภาพและบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลา 2. จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ ความชำนาญงานพิเศษ ในการบำรุงรักษาระบบการบันทึกภาพและบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 3. เพื่อดูแล บำรุงรักษาระบบการบันทึกภาพและบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาระบบการบันทึกภาพและบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมอุปกรณ์การทำงาน ของโครงการปรับปรุงระบบการบันทึกภาพและบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้ครอบคลุมถึงกรณีอุบัติเหตุ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ -ดูแลบำรุงรักษาระบบการบันทึกภาพและบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561 11,700,000.00 8,775,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
189 2.0.1.
ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
4.2. 2561 กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลไม้ยืนต้นกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการจัดมีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และประโยชน์ด้านต่างๆ ซึ่งการปลูกดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ สำหรับข้อมูลต้นไม้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นข้อมูลที่สำคัญ ในการใช้วางแผนการดำเนินการด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียว แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดหรือระบบการจัดการใดที่ดำเนินการให้สามารถเก็บรวบรวมต้นไม้ ในรูปแบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการเข้าถึงข้อมูลต้นไม้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติงานและให้บริการข้อมูลแก่ผู้สนใจ กลุ่มงานวิชาการสวนและต้นไม้ สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม จึงได้มีหนังสือถึงกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการพัฒนา “โปรแกรมฐานข้อมูลต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร” ซึ่งได้ให้การสนับสนุนพัฒนาไว้บนระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้การเก็บข้อมูลไม้ยืนต้นสำหรับการใช้งาน“โปรแกรมฐานข้อมูลต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร” เกิดประสิทธิภาพ จึงต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของต้นไม้แต่ละชนิด เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลต้นไม้แต่ละชนิดในโปรแกรมฯ พร้อมทั้งดำเนินการสำรวจไม้ยืนต้นรายต้นในพื้นที่จริง และนำเข้าโปรแกรมฯ เพื่อทดสอบการประมวลผลการทำงาน และสามารถสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตต่อไป 1 เพื่อรวบรวมข้อมูลไม้ยืนต้นแต่ละชนิดสำหรับนำเข้าใน“โปรแกรมฐานข้อมูลต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร” 2 เพื่อสำรวจไม้ยืนต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 เพื่อทดสอบการใช้ “โปรแกรมฐานข้อมูลต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร” พัฒนา“โปรแกรมฐานข้อมูลต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร” จำนวน 1 ระบบ พร้อมสำรวจและนำเข้าข้อมูลไม้ยืนต้นในพื้นที่นำร่อง ได้แก่ สวนสาธารณะ 1 แห่ง สวนหย่อม 1 แห่ง และถนน 1 สาย เพื่อทดสอบการใช้งานโปรแกรมฯ 0.00 0.00 สํานักสิ่งแวดล้อม 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
190 2.0.1.
ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
4.2. 2561 กิจกรรมรวบรวมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นของสำนักงานเขต 50 เขต และสำนักงานสวนสาธารณะตามฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร พื้นที่สีเขียวมีผลดีต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ต่อประชากรในกรุงเทพมหานคร การเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวประเภทอื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร จะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง และส่งผลดีต่อสุขภาพของประชากร เนื่องจากต้นไม้ช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศ ลดอุณหภูมิ ช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง อีกทั้งการมีสวนสาธารณะยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายของประชาชน แต่ปัจจุบันนี้พื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครยังมีน้อยกว่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนด ดังนั้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นนโยบายที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน จากนโยบายมหานครสีเขียว ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีก 5,000 ไร่ เป็นการผลักดันการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยก่อสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่ จากการจัดหาพื้นที่ว่างทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อจัดสร้างเป็นพื้นที่สวนสาธารณะที่เน้นการประโยชน์ใช้สอยครบถ้วนตามมาตรฐานสวนสาธารณะระดับเมือง และการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร จะทำให้สามารถติดตามสถานการณ์พื้นที่สีเขียว เพื่อวางแผนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร 1. เพื่อผลักดันให้เกิดการสำรวจพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 ให้ครอบคลุมพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร รวบรวมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นของสำนักงานเขต 50 เขต ตามโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 0.00 0.00 สํานักสิ่งแวดล้อม 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
191 2.0.1.
ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
4.2. 2561 โครงการเพิ่มช่องทางการรับและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ (โครงการให้บริการที่ดีที่สุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) -เขตหลักสี่ อยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ซึ่งถือเป็นเขต ที่อยู่อาศัยรองรับการขยายตัวของเมือง ทางทิศตะวันออก (ตอนเหนือ) ของกรุงเทพมหานคร เป็นที่ตั้งของหน่วยงานที่สำคัญต่างๆ เช่น ศูนย์ราชการ มีโครงข่ายการคมนาคม เช่น ถนนแจ้ง-วัฒนะ ถนนวิภาวดีรังสิต รถไฟฟ้าสายสีแดง ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่ส่วนต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ทำให้เกิดการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว มีการสร้างคอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่เขตหลักสี่ มีการเดินทางสัญจรของผู้คนในการดำเนินชีวิตประจำวันมากขึ้น การอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงาน หรือการเดินทางเข้าออกเมือง ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น การจราจร ความสะอาด ความสงบเรียบร้อย เป็นต้น การเข้าแก้ปัญหาในพื้นที่อย่างเร่งด่วนในด้านกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นพื้นถนน/ทางเท้าชำรุด ปัญหาต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่เขตล้ม/โค่น ปัญหาฝาท่อระบายน้ำ/อุปกรณ์สาธารณูปโภคชำรุด ปัญหาน้ำท่วมขัง ปัญหาท่อระบายน้ำส่งกลิ่นเหม็น และอีกหลายๆปัญหาที่ส่งผลต่อความเดือดร้อนของประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงมีความจำเป็นในการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนและกลุ่มนักท่องเที่ยว สมกับเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยและมหานครแห่งความสุข 1. เพื่อแก้ปัญหาทางกายภาพที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตได้อย่างรวดเร็ว 2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแล เฝ้าระวังและแจ้งปัญหาที่พบเห็น 3. เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำคัญของสำนักงานเขต 1. สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ที่ได้รับแจ้งร้อยละ 80 2. ระยะเวลามาตรฐานในการแก้ไขปัญหาที่ได้รับแจ้งผ่านเครือข่าย - กรณีเรื่องดำเนินการปกติและอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขต กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไม่เกิน 3 วันทำการ 3. เกิดเครือข่าย “เพิ่มช่องทางการรับและการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์” ในแอปพลิเคชั่น LINE จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ราย 0.00 0.00 สำนักงานเขตหลักสี่ 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
192 2.0.1.
ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
4.2. 2561 กิจกรรมนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียว เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นให้เป็นปัจจุบัน เพื่อนำพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นเข้าระบบฯให้เป็นปัจจุบัน พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นเป็นประเภทสวนสาธารณะ/สวนหย่อม และ ประเภทพื้นที่เป็นสภาพแวดล้อมที่ดี และนำเข้าระบบให้เป็นปัจจุบันทุกแห่ง 0.00 0.00 สำนักงานเขตคลองสามวา 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
193 3.0.2.
ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
3.1. 2561 พัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักการศึกษา สำนักการศึกษานำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนภารกิจของสำนักการศึกษาโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายเป็นหลัก จึงจำเป็นต้องพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักการศึกษาโดยจัดหาผู้มีความรู้ความชำนาญมาติดตั้งระบบสายสัญญาณที่มีข้อดีด้านประสิทธิภาพการส่งสัญญาณและอายุการใช้งานสายสัญญาได้ยาวนาน 1. เพื่อพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 2. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนภารกิจของสำนักการศึกษาเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง ด้านปริมาณ 1. ติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 2. ติดตั้งระบบไฟฟ้า (เต้ารับไฟฟ้า) จำนวน 200 จุด ด้านคุณภาพ บุคลากรของสำนักการศึกษาสามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศทั้งภายในและผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1,028,500.00 0.00 สำนักการศึกษา 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 ยกเลิก 10.00
194 3.0.2.
ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
6.2. 2561 ยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีผ่านนวัตกรรม Maths-Whizz ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นตัวกลางสำคัญที่จะส่งผลให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนควรมีโอกาสเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ฝึกทักษะ กระบวนการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมด้วยนวัตกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย ซึ่งนวัตกรรม Maths-Whizz เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่เป็นระบบการเรียนการสอนแบบพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล (Personalised Learning) และแก้ปัญหาความแตกต่างของอายุทางคณิตศาสตร์ (Maths Agetm) ซึ่งผลการวิจัยจากหลายประเทศ พบว่า นักเรียนที่เรียนรู้ผ่านนวัตกรรม Maths-Whizz จำนวน 60 นาที/สัปดาห์ ต่อเนื่องเป็นเวลา 12 เดือน จะมีพัฒนาการอายุทางคณิตศาสตร์ มากถึง 18 เดือน และช่วยเสริมสร้างกำลังใจให้นักเรียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีความสุข ดังนั้น เพื่อให้โรงเรียนสามารถยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยศึกษานิเทศก์ จึงได้จัดทำโครงการยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีผ่านนวัตกรรม Maths-Whizz ให้กับโรงเรียนที่เปิดโครงการสองภาษา (หลักสูตรไทย-อังกฤษ) เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ และสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์เต็มตามศักยภาพ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานในระดับสากลต่อไป 1.เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนที่เปิดโครงการสองภาษา (หลักสูตรไทย-อังกฤษ) สังกัดกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ใช้นวัตกรรม Maths-Whizz ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล (Personalised Learning) 3.เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ และสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ด้านปริมาณ 1.โรงเรียนที่เปิดโครงการสองภาษา (หลักสูตรไทย-อังกฤษ) ที่มีความพร้อมในการจัดห้องเรียนด้วยนวัตกรรม Maths-Whizz จำนวน 44 โรงเรียน 2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้นวัตกรรม Maths-Whizz ด้านคุณภาพ 1. นักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนที่เปิดโครงการสองภาษา (หลักสูตรไทย-อังกฤษ) มีพัฒนาการอายุทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น 2. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีทักษะการสอนและสามารถใช้นวัตกรรม Maths-Whizz เป็นเครื่องมือส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารระดับสำนักการศึกษา และระดับกรุงเทพมหานคร สามารถวางนโยบายในการยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 10,505,250.00 0.00 สำนักการศึกษา 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 ยกเลิก 10.00
195 3.0.2.
ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
4.2. 2561 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อยกระดับสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลทุกมิติ รวมทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระบบผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 1. เพื่อปรับปรุง เพิ่มเติม ข้อมูลปฐมภูมิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครให้สามารถทำงานผ่านระบบสารสนเทศได้อย่างครบวงจร ทำให้กรุงเทพมหานครมีศูนย์ข้อมูลกลางของข้าราชการครูฯ ที่มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 2. เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระบบ ให้เป็นกลไกขับเคลื่อน ผลักดันให้ข้อมูลปฐมภูมิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และเอกสารทะเบียนประวัติมีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบันตลอดเวลาโดยเร็ว และเป็นช่องทางหนึ่งในการที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครจะสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของตนเองได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. เพื่อให้สามารถบูรณาการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ และการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลในการยกระดับสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตลอดจนวางแผนการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เหมาะสม อีกทั้งสามารถรองรับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแบบองค์รวมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กรุงเทพมหานคร มีระบบฐานข้อมูลประวัติการรับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด คือ สังกัดสำนักการศึกษา จำนวน 61 อัตรา สังกัดสำนักงานเขต 15,846 อัตรา และสังกัดสำนักพัฒนาสังคม 135 อัตรา รวม 16,042 อัตรา ที่มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้ตามเอกสารทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)ทั้งหมด ตลอดจนทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)ของลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,172 คน พร้อมทั้งระบบสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 20 ระบบ อันจะทำให้สามารถขับเคลื่อนข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา รวมถึงการบริหารจัดการแฟ้มทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 ของข้าราชการครูฯ ที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จำนวนไม่น้อยกว่า 8,000 คน ที่สามารถใช้ข้อมูลจากระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการเก็บรักษาต้นฉบับไว้ 20,100,000.00 0.00 สำนักการศึกษา 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
196 3.0.2.
ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
6.2. 2561 ประกวดผลงานนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ให้มีสมรรถนะ มีความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานที่กำหนด เนื่องจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุตามเป้าหมาย อาชีพครูจึงเป็นอาชีพที่สำคัญที่ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนต้องสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในการปฏิบัติหน้าที่ และให้เกียรติชมเชยต่อความสามารถของกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ได้ร่วมสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ในอันที่จะส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร หรือ PLC (Professional Learning Community) ให้เข้มแข็งในระบบการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จากความสำคัญดังกล่าว สำนักการศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนที่ต้องรับผิดชอบ จำนวน ๔๓๗ โรงเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๔,๑๘๕ คน จึงเห็นควรให้มีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และอื่น ๆ ที่นำไปสู่การพัฒนานักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เข้ารับรางวัล และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูผู้สอนทั่วกรุงเทพมหานคร โดยจัดให้มีการประกวดผลงานนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร 1 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แสดงศักยภาพและความสามารถในการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระและงานที่รับผิดชอบ 2 เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการสอนและงานที่รับผิดชอบ 3 เพื่อเป็นต้นแบบให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้ศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตลอดจนเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนรับรู้ต่อไป 1 ด้านปริมาณ - จัดให้มีการประกวดผลงานนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ของข้าราชการครูกรุงเทพมหานครสำหรับกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๐ ประเภท ๆ ละ ๓ รางวัล ได้แก่ (๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (๔) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (๕) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (๖) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๗) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (๘) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ... - 2 - (๘) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (๙) กลุ่มครูแนะแนว (๑๐) กลุ่มครูการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) 2 ด้านคุณภาพ - ได้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีศักยภาพและคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน สามารถเป็นแบบอย่างและต้นแบบในการเรียนการสอนได้ - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร มีขวัญ กำลังใจ และได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ 2,474,000.00 0.00 สำนักการศึกษา 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 ยกเลิก 10.00
197 3.0.3.
ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
4.2. 2561 กิจกรรมสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศของประชาชน ปัจจุบันสังคมมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีลักษณะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มากขึ้น ทุกคนในสังคมจำเป็นต้องมีความสนใจข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ สภาพสังคมเช่นนี้ส่งผลให้ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนในสังคม และเนื่องจากห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศหลากหลาย โดยเฉพาะห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการศึกษาทั้งการศึกษา ในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต เพราะเป็นสถานที่ให้บริการประชาชนทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้ต่าง ๆ ทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน เพื่อนำไปพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทั้งในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 1. เพื่อสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศของประชาชน 2. เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน สำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศของประชาชน 0.00 0.00 สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
198 3.0.1.
ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
4.2. 2561 การจัดทำฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ 1.แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผู้มีงานทำที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง และไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทำงาน (ตามกฎหมายประกันสังคม และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541) (ที่มา : กระทรวงแรงงาน) 2.กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง กลุ่มแรงงานนอกระบบที่สำนักพัฒนาสังคมได้วิเคราะห์หรือกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญในลำดับต้นในการให้ความช่วยเหลือในช่วงปี 2561 และหน่วยงานของกรุงเทพมหานครสามารถให้บริการหรือตอบสนองความต้องการของกลุ่มเหล่านี้ได้ดี เช่น กลุ่มวินมอเตอร์ไซต์รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเขต เพื่อให้กลุ่มแรงงานนอกระบบการรับทราบสิทธิทางสวัสดิการและแหล่งเงินทุน หมายถึง การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ผลักดันให้แรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมายสามารถรับทราบ/เข้าถึงสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงในการดำรงชีวิต อาทิ สิทธิในการประกันตนของแรงงานนอกระบบตามกฎหมายประกันสังคม มาตรา ๔๐ สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. ๒๕๔๑ สิทธิตามพระราชบัญญัติการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 : การเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) หรือกองทุนอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกัน สิทธิในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทรัพยากรเพื่อการประกอบอาชีพ เช่น บริการสินเชื่อของธนาคารต่างๆ กองทุนที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ เช่น กองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ฯลฯ การเข้ารับบริการของสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำในระดับชุมชน การส่งเสริมเรื่องการบริหารจัดการรายได้ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน ส่งเสริมวินัยการออมเงิน และการบริหารหนี้สิน เพื่อให้แรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไปสามารถบริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ 0.00 0.00 สํานักพัฒนาสังคม 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
199 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2561 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมือง สำนักผังเมืองได้จัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต แสดงลักษณะทางกายภาพของกลุ่มข้อมูล เช่น ถนน อาคาร สถานที่ตั้ง ชื่อและคำอธิบาย เป็นต้น โดยมีโครงสร้างฐานข้อมูลแสดงรายละเอียดของข้อมูลกายภาพแต่ละประเภท รวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร เชื่อมโยงกับข้อมูลกายภาพ ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ และใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มีการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารครั้งล่าสุดในปี ๒๕๔๙ ในช่วงปี พ.ศ.2550-2559พบว่า มีอาคารที่เกิดขึ้นใหม่และมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มมากขึ้นในอัตราค่อนข้างสูง และยังพบว่ามีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพิ่มขึ้นในอัตราใกล้เคียงกัน รวมถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงระบบเลขที่บ้าน ชื่อถนน ตรอก ซอยต่างๆ ใหม่ มากกว่า 35 เขต สำนักผังเมืองฐานะผู้รับผิดชอบในการจัดทำ ปรับปรุง ค้นคว้าศึกษาและพัฒนาคุณภาพข้อมูลแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และวิธีการอันจะได้มาซึ่งข้อมูลแผนที่ที่มีความทันสมัย ถูกต้องแม่นยำสูง ทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่และเชิงบรรยายทุกมาตราส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเป็นผู้ใช้ข้อมูลแผนที่ในการจัดทำผังเมืองรวมและวางผังเฉพาะ และหน่วยงานต่างๆของกรุงเทพมหานคร เช่น สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการแพทย์ เป็นต้น ได้นำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานในภารกิจที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะช่วงเกิดอุทกภัยในปี ๒๕๕๔ มีหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนหลายราย มาขอรับบริการข้อมูลแผนที่ไปใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการ จึงจำเป็นจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อให้บริการ และเป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำกฎกระทรวงผังเมืองรวมให้มีความถูกต้อง อนี่ง พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 “มาตรา ๑๗ ความว่า ผังเมืองประกอบด้วย (๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมโดยแสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง ซึ่งกองสำรวจและแผนที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนที่แสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูงให้แล้วเสร็จ รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานสำหรับให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จากเหตุผลข้างต้น หากไม่ดำเนินโครงการฯ หรือดำเนินการล่าช้า ข้อมูลแผนที่เชิงเลขไม่ถูกต้องและทันสมัย อาจเกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานครได้ กองสำรวจและแผนที่ สำนักผังเมือง จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมืองครอบคลุมพื้นที่ทั้ง ๕๐ เขตของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะว่าจ้างดำเนินการปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ ข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมือง ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยโครงการที่ว่าจ้างนี้จะต้องมีรายละเอียดตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ ๒.๑ เพื่อจัดทำแผนที่ภาพถ่ายความละเอียดสูง ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข และระดับชั้นความสูง ๒.๒ เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 จากแผนที่ภาพถ่ายความละเอียดสูง ในกลุ่มชั้นข้อมูลแผนที่ฐานและถ่ายโอนข้อมูลเชิงบรรยายที่สำนักผังเมืองมีอยู่ ไปสู่กลุ่มชั้นข้อมูลแผนที่ฐานที่ทำการปรับปรุงแล้วเสร็จ เพื่อจัดทำแผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร ๒.๓ เพื่อศึกษาและออกแบบปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลแผนที่เชิงเลข ให้สอดคล้องกับข้อมูลที่จะทำการปรับปรุง พร้อมจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลแผนที่ภาพถ่าย และจัดทำชุดข้อมูลสถานที่สำคัญ (Point of Interest) 3.1 เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีระบบข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 ที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือและทันสมัย 3.2 เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 “มาตรา ๑๗ ความว่า ผังเมืองประกอบด้วย (๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมโดยแสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง 3.3 เพื่อบริการข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 ให้แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอก รัฐวิสาหกิจ เอกชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 70,000,000.00 0.00 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
200 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2561 ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการข้อมูลแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) กับข้อมูลทะเบียนราษฎร ของกรมการปกครอง สำนักผังเมือง ได้จัดทำแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต แสดงลักษณะทางกายภาพของกลุ่มข้อมูล เซ่น ถนน อาคาร สถานที่ตั้ง ซื่อและคำอธิบาย เป็นต้น โดยมีโครงสร้างฐานข้อมูลแสดงรายละเอียดของข้อมูลกายภาพแต่ละประเภท เชื่อมโยงกับข้อมูลกายภาพ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านผังเมือง ประกอบด้วย การวางผังเมือง การวางผังเฉพาะพื้นที่ การปรับปรุงฟื้นนฟูเมือง การจัดรูปที่ดินและการควบคุมทางผังเมือง และด้วยในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข ค้นคว้าศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ข้อมูลแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และวิธีการอันจะได้มาซึ่งข้อมูลแผนที่ที่มีความทันสมัย ถูกต้อง มีความแม่นยำสูง และลดการซ้ำซ้อน จึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลทาง อิเล็กทรอนิกส์ (ONLINE) ของสำนักทะเบียนกลางกรมการปกครอง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาเมืองที่สำคัญ การบริหารจัดการมหานครให้มีประสิทธิภาพย่อมต้องคำนึงถึงการตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่ม ที่อาศัยในมหานครนั้น ๆ กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ภาครัฐต้องเข้าไปให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ เพื่อให้สามารถดูแลตนเองหรือดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีตามศักยภาพของตนเอง คือ กลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มักจะถูกมองว่าเป็นภาระของสังคม และถูกละเลยการเอาใจใส่อย่างจริงจังในการพัฒนาศักยภาพให้สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความก้าวหน้าให้กับสังคม ด้วยผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ที่มา: พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖) ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่มีการใช้ชีวิตที่ไม่คล่องแคล่วว่องไวเหมือนผู้ที่ยังมีอายุน้อย แม้ผู้สูงอายุจะต่างจากคนพิการ แต่สมรรถภาพในการมองเห็น เคลื่อนไหว ได้ยินหรือแม้แต่การคิดต่าง ๆ ก็ลดน้อยถอยลงไม่ต่างจากคนพิการนัก ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุที่จะช่วยการใช้ชีวิตภายนอกที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุมีความสะดวกมากขึ้น โดยเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.๒๔๔๘ ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ำ ป้ายสัญลักษณ์ ที่จอดรถ บริการ ข้อมูล และอื่น ๆ (รถเข็นสำหรับคนพิการ ลิฟต์สำหรับคนพิการ ช่องทาง fast track ฉลากซองยาอักษรเบลล์ และ ไม้เท้าสี่ขา) เป็นต้น อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น โดยพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุ สัญชาติไทยที่มีอายุ ๖๑ ปีขึ้นไป และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจำนวน ๘๖๘,๓๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๘ เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร ๕,๕๐๒,๙๒๙ คน ซึ่งเพิ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง ๓๒๙,๓๐๓ คน จากคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่๑๖กันยายนพ.ศ.๒๕๕๗ ข้อที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาศเข้าถึงบริการของรัฐ ในข้อ ๓.๔ ได้พูดถึงเป้านโยบายของรัฐบาลนี้ที่ต้องการให้มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยระบุว่า “...เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟื้นและโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัวรวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ” นอกจากนี้แผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปีพ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดเป้าประสงค์ด้านยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครในอนาคต ในด้านที่๓ มหานครสำหรับทุกคน โดยได้พูดถึงมิติของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาศ ก็ได้ให้ความสำคัญต่อการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจากแนวโน้มการเพิ่มอัตราผู้สูงอายุในสังคมปัจจุบันจะเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา และสอดคล้องกับมาตรการและนโยบายของกรุงเทพมหานครที่จะเตรียมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสำนักผังเมืองจึงมีความจำเป็นที่จะต้องบูรณาการข้อมูลรายการบุคคลจาก ฐานข้อมูลทะเบียนกลาง โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของสำนักผังเมือง ซึ่งหากไม่ดำเนินโครงการดังกล่าว อาจทำให้ข้อมูลแผนที่เซิงเลขไม่ถูกต้องและทันสมัย การช่วยเหลือหรือให้บริการผู้สูงอายุอาจไม่ทันการ กองสำรวจและแผนที่จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการบูรณาการข้อมูลแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) กับข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง เพื่อรองรับบริการสาธารณะที่เหมาะสมกับสังคมผู้สูงอายุ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงก่อนจะเป็นปัญหาใหญ่ต่อไปในอนาคต 1. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลรายการบ้าน พร้อมตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2. เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลอาคารของสำนักผังเมืองและทะเบียนราษฎร ของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง และทำการวิเคราะห์ให้ทราบถึงที่ตั้งของผู้สูงอายุและอาคารที่พักอาศัย 3. เพื่อทราบถึงความเพียงพอบริการสาธารณะที่จำเป็นของกรุงเทพมหานครต่อผู้สูงอายุ 4. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครและกรมการปกครอง ในการบูรณาการข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นระบบ 1. กรุงเทพมหานคร มีระบบการให้บริการแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS สำหรับการแลกเปลี่ยนการเชื่อมโยงข้อมูลรายการบ้านกับกรมการปกครอง ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอให้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนราษฎร์กลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ของสำนักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง และข้อมูลแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 2. เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีชั้นข้อมูลอาคารในระบบสารสนเทศภูมมิศาสตร์ เชื่อมโยงข้อมูล รายการบ้านกับในฐานข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง ของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครองโดยรวม เพื่อประโยชน์ในการศึกษาลักษณะประชากรทั้งหมดและวิเคราะห์ 3. เพื่อทราบความเหมาะสมของการบริการสาธารณะที่จำเป็นรองรับผู้สูงอายุในปัจจุบัน (สำหรับอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป) และวางแผนอนาคตรองรับบริการประชาชนกำลังเข้าสู้วัยผู้สูงอายุ (ช่วงอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีถึงอายุ ๖๐ ปี) 4. เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของนายกรัฐมนตรีตามนโยบายของรัฐบาลที่ท่านนายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา และสอดคล้องกับมาตรการและนโยบายของกรุงเทพมหานครที่จะเตรียมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 10,000,000.00 1,497,786.00 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 75.00
201 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2561 โครงการ ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ในฐานข้อมูลของพื้นที่เขตดุสิต การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศระบบเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงแผนที่ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ สืบค้น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1. เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของจำนวนบ้านที่ได้มีการ กำหนดเลขหมายประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้าน หลังจากที่ได้ทำการปลูกสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อย 2. เพื่อเป็นการเพิ่มและพัฒนาฐานข้อมูลรายการบ้าน ตลอดจนการสืบค้นที่ตั้งบ้าน รายละเอียดชั้นข้อมูล ของบ้านได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละของข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงานเขตดุสิตได้รับการสำรวจ จัดเก็บและจัดทำ ระบบฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตดุสิต 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
202 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2561 กิจกรรมการนำข้อมูลในระบบสารสนเทศ (GIS) ของสำนักผังเมืองมาใช้ในการบริหารจัดการในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ของสำนักงานเขต สำนักงานเขตบางเขน ได้กำหนดตัวชี้วัด “ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน” ค่าเป้าหมายร้อยละ 100 และมีการนำระบบสารสนเทศ (GIS) มาใช้ในการบริหารจัดการหรือพัฒนางาน 1 ระบบ ได้แก่ การพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ของสำนักงานเขต (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน) -เพื่อให้มีการนำระบบสารสนเทศ (GIS)มาใช้ในการบริหารจัดการหรือพัฒนาระบบ -มีการนำระบบสารสนเทศ (GIS) มาใช้ในการบริหารจัดการหรือพัฒนาระบบ 1 ระบบ (การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน) 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางเขน 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
203 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2561 กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตรวจสอบและติดตามการใช้ประโยชน์จากที่ดินตามผังเมืองรวม 1. ทราบถึงตำแหน่งที่ตั้งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านอย่างถูกต้องแม่นยำ 2. สะดวกต่อการค้นหาและตรวจสอบข้อมูลของอาคารทั้งจากฐานข้อมูลเขตและจากส่วนกลาง การลงเลขรหัสประจำบ้านครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับอาคารที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
204 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2561 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลอาคารที่ปลูกสร้างใหม่ในระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีภารกิจในการให้บริการประชาชน การกำหนดบ้านเลขที่เป็นอีกหนึ่งการให้บริการแก่ประชาชนเมื่อมีการขอหมายเลข บ้านเลขที่ใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 สำนักทะเบียนฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการสำรวจบ้าน ดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลในการค้นหาตำแหน่ง, บันทึกตำแหน่งลงในแผนที่ และจัดเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะสามารถทำให้ การค้นหาเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปเป็นประโยชน์ ต่อกรุงเทพมหานครในการจัดเก็บภาษีเพื่อเป็นรายได้ของท้องถิ่น สามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานตาม ภารกิจต่าง ๆ และเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานครให้ทันสมัย 1. เพื่อควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามผังเมืองรวม 2. เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง 3. เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 4. เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งอาคารที่มีการกำหนดเลขที่บ้านและกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน 5. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตรวจค้นข้อมูลในอนาคตได้โดยสะดวก รวดเร็ว 6. เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบในการจัดเก็บข้อมูลให้ทันสมัยโดยมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน 7. เพื่อเป็นข้อมูลทางสถิติ (STATISTICS DATA) เนื่องจาก เอกสารทางทะเบียนเป็นการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ เมื่อนำมาประมวลวิเคราะห์วิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนเพื่อพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ไม่วาจะเป็นด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านการปกครอง ด้านการบริหาร ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข เป็นต้น 1. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถทราบถึงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 2. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถทราบถึงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง 3. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถทราบถึงตำแหน่งอาคารที่มีการกำหนดเลขที่บ้านและกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน 4. สามารถอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและหน่วยงานเกี่ยวข้อง ในการตรวจค้นข้อมูลเพื่อปฏิบัติงานและสามารถให้บริการประชาชนได้โดยสะดวกและรวดเร็วขึ้น 5. ข้อมูลมีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบมีความทันสมัย และเป็นรูปแบบบและมาตรฐานเดียวกัน 6. ข้อมูลที่มีการจัดเก็นสามารถนำมาอ้างอิงเป็นสถิติ (STATISTICS DATA) และสามารถนำมาประมวลวิเคราะห์วิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนเพื่อพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านการปกครอง ด้านการบริหาร ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข เป็นต้น 0.00 0.00 สำนักงานเขตบางกอกน้อย 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
205 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2561 77.การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เพื่อให้การค้นหาและตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของอาคารที่ได้มีการกำหนดเลขรหัสประจำบ้านพร้อมเลขหมายประจำบ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง และเพื่อให้การดำเนินงานสามารถรองรับตัวชี้วัดบูรณาการของสำนักงานเขตตลิ่งชัน 2.1 เพื่อให้การสร้างฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการให้เลขบ้าน มีความเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบค้นหาได้อย่างรวดเร็ว 2.2 เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของอาคาร และเลขหมายประจำบ้านในพื้นที่เขตตลิ่งชันสำรหับการให้บริการประชาชน หน่วยงานอื่น ๆ และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนาเขต 2.3 เพื่อเป็นฐานข้อมูลตรวจสอบ เปรียบเทียบฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์กับสภาพพื้นที่จริงสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 2.4 เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลบ้านของประชาชนและหน่วยงานราชการ 2.5 เพื่อนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือแผนที่บ้านมาใช้ในการวางแผนบริหารพื้นที่ 3.1 ให้เลขหมายประจำบ้านแก่อาคารที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้างใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ซึ่งปลูกสร้างเสร็จพร้อมลงจุดหรือแสดงจุดที่ตั้งของอาคารไว้ในฐานข้อมูลระบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ภายใน 7 วัน นับจากวันยื่นคำขอเลขบ้าน 3.2 ดำเนินการตรวจสอบ ค้นหา และจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเลขบ้านเดิม เพื่อนำเข้าสู่ฐานข้อมูลระบบ (GIS) 0.00 0.00 สำนักงานเขตตลิ่งชัน 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
206 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2561 กิจกรรมรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จากแผนพัฒนากรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่นั้น นำมาซึ่งภารกิจหลักที่สำคัญในการวางและจัดทำผังเมืองของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย รองรับกับการขยายตัวของเมืองในอนาคตที่เติบโตและเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากร และ สิ่งแวดล้อม ดังนั้นในการวางแผนเพื่อการบริหารจัดการเมืองดังกล่าว ระบบจัดการฐานข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและอาคาร ระบบอำนวยความสะดวกในการ สืบค้น วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลในแต่ละพื้นที่ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบภูมิสารสนเทศที่ต้องนำมาใช้เพื่อการ วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลผังเมือง รวมทั้งได้บังคับใช้และเพื่อปรับปรุงผังเมืองรวมต่อไปในอนาคต สำนักผังเมือง ได้นำเอาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ มาใช้เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการผังเมือง ประกอบกับได้ดำเนินการ โครงการสร้างและพัฒนาแบบจำลอง 3 มิติพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ อันเป็นการบูรณาการข้อมูลแผนที่ฐานเชิงตัวเลข (Digital Map) ที่สำนักผังเมืองมีอยู่ ซ้อนทับกับข้อมูลภาพถ่ายเชิงเลขความละเอียดสูง ซึ่งแสดงให้เห็นรูปจำลองเสมือนจริง และชุดแสดงแบบจำลอง ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการแสดงผลได้หลายมุมมอง (Interactive Fly Through) เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการเข้าถึงพื้นที่ของแต่ละเขต อันประกอบด้วยอาคารสูง ที่มีลักษณะกิจกรรม อันหลากหลาย และมีความเสี่ยงต่อการเกิดวิกฤตการณ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นความสำเร็จในการพัฒนาระบบ GIS 3 มิติ ในการเป็นประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้จัดเก็บลักษณะพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้งหมดไว้ใน ระบบสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันสำนักผังเมืองได้ดำเนินการโครงการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ เพื่อการผังเมืองกรุงเทพมหานคร ให้สามารถใช้งานบนระบบเครือข่าย (Web-based Application) ซึ่งถือเป็นการบูรณาการ ระบบภูมิสารสนเทศ แบบ 3 มิติ กับข้อมูลอาคารที่เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงจากระบบงานทะเบียนราษฎรในส่วนของการให้เลขหมายประจำบ้านเพื่อปรับปรุง วิเคราะห์และตรวจสอบด้าน การขยายตัว การเปลี่ยนแปลงสิ่งก่อสร้าง การประเมินสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ และเพื่อให้กรุงเทพมหานครพัฒนาการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศจากระบบเครือข่ายของสำนักผังเมืองปัจจุบัน ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ในฐานะหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการทะเบียนราษฎร ในส่วนของการกำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้านให้กับผู้ที่ยื่นคำร้องขอซึ่งปลูกสร้างอาคารในท้องที่เขตราษฎร์บูรณะ จึงมีส่วนร่วมกับการบูรณาการระบบ ภูมิสารสนเทศ 3 มิติ เพื่อการผังเมืองกรุงเทพมหานครของสำนักผังเมือง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการกำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้านให้ครบทุกอาคาร 1. เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ ที่สำนักผังเมืองมีอยู่กับข้อมูลของระบบงานทะเบียนราษฎรในส่วนของการกำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้าน 2. เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในพื้นที่กรุงเทพมหานครในลักษณะ 3 มิติ บนระบบเครือข่าย เพื่อให้ หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อันเป็น การสนับสนุน การตัดสินใจในภารกิจ ที่สำคัญ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการบริหารจัดการมหานครสำหรับกรุงเทพมหานคร ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการกำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้านในท้องที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ให้ครบทุกอาคาร หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนอาคารที่ได้กำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้านทั้งหมด 0.00 0.00 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
207 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2561 ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครพัฒนาสู่เมืองกระชับ (Compact City) โดยมีภารกิจการพัฒนา สำหรับเมืองที่มีประชากรหนาแน่นในเขตชั้นในและชั้นกลาง ให้สามารถใช้ประ โยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ จึงต้องจัดทำข้อมูลด้านกายภาพของเมืองและข้อมูลแผนที่ในรูปแบบต่าง ๆ แสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูงของกรุงเทพมหานคร สร้างจุดอ้างอิงแนวเขตที่มีมาตรฐานและค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ สามารถแก้ไขปัญหาการรุกล้ำหรือทับซ้อน ฝ่ายทะเบียนจึงมีภารกิจการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของสำนักผังเมือง ให้สามารถตรวจสอบถึงตำแหน่งของอาคารที่สร้างเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง -เพื่อให้การออกเลขหมายประจำบ้านในพื้นที่เขตดอนเมืองสามารถตรวจสอบได้ ถึงตำแหน่งอาคารที่มีผู้ยื่นคำร้องขอออกเลขหมายประจำบ้านจากระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย ของสำนักผังเมือง -เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนที่ภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำนักผังเมือง ให้สามารถนำข้อมูลที่จัดเก็บไปใช้ในงานของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้านที่สร้างแล้วเสร็จในพื้นที่เขตดอนเมืองได้รับการสำรวจและจัดเก็บ และจัดทำระบบฐานข้อมูลครบถ้วนทุกหลังคาเรือน โดยการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารทุกหลังที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำนักผังเมือง 0.00 0.00 สำนักงานเขตดอนเมือง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
208 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2561 การส่งเสริมและสนับสนุนการออกบ้านเลขที่ ลงสู่การลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ด้วยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้ปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 ของหน่วยงาน โดยนำตัวชี้วัดบูรณาการของสำนักผังเมืองร่วมกับสำนักงานเขต ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยสำนักงานเขตได้รับตัวชี้วัดเรื่องร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร ที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน อยู่ในยุทธศาตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศษตร์ที่ 1.1 ฝ่ายทะเบียนเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร จึงส่งเสริมการกำหนดบ้านเลขที่และออกเลขรหัสประจำบ้านให้กับอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้าง จากฝ่ายโยธาทุกหลังนำไปลงจุดตำแหน่งในแผนที่ของสำนักผังเมือง (ตามแบบ ทร.900) 1 เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในเรื่องการพัฒนาโครงการพื้นฐานแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาค 2 พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 3 เพื่อให้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครมีมาตรฐานและสะดวกต่อการค้นหาตำแหน่งบ้าน 4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานเขต ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และชัดเจน 1 เพื่อให้การกำหนดตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคารและการกำหนดลงจุดเลขรหัสประจำบ้านเป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร 2 กำหนดบ้านเลขที่และออกเลขรหัสประจำบ้านให้กับอาคารที่มีการขออนุญาตก่อสร้างจากฝ่ายโยธาทุกหลัง และนำไปลงจุดแสดงตำแหน่งในแผนที่ของสำนักผังเมือง (ตามแบบ ทร.900) ร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตลาดพร้าว 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
209 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2561 การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน สำรวจ จัดเก็บข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้าน เพื่อสนับสนุนการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางผังเมือง ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม รายงานการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เป็นประจำทุกเดือน 0.00 0.00 สำนักงานเขตราชเทวี 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
210 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2561 กิจกรรมลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน - พัฒนากฎหมายและมาตรการทางผังเมืองเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ - ผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน ได้รับการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านตามคำร้อง ร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตคลองเตย 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
211 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2561 กิจกรรมการรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคาร หมายถึง ตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขออนุญาต ก่อสร้างอาคารตามแบบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารระบุไว้ในคำร้องขอ และ การลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง หมายถึง การลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามระบบรายงานผลการอนุญาตก่อสร้างอาคารของสำนักผังเมือง ตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน หมายถึง ตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านและได้รับการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านตามคำร้อง การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน หมายถึง จุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านที่บ้านตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักผังเมือง (ตามแบบ ทร.900) ระบบการรายงานผล ระบบรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคารและตำแหน่งการแสดงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ซึ่งพัฒนาโดยสำนักผังเมืองและสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อให้การลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องตาม ระบบรายงานผลการอนุญาตก่อสร้างอาคารของสำนักผังเมือง มีระบบควบคุมตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านถูกต้อง ร้อยละ 100 0.00 0.00 สำนักงานเขตประเวศ 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
212 4.0.1.
ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
4.2. 2561 กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านที่บ้านตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักผังเมือง (ตามแบบ ทร. 900) ตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน 0.00 0.00 สำนักงานเขตคันนายาว 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
213 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2561 5.กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร(สำนักงาน ก.ก.) ได้มีการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน ก.ก. และเชื่อมโยงกับเครือข่ายของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริการแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ดังนั้นเพื่อให้การบริการข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. มีความทันสมัย จึงจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. ให้มีการจัดระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน ก.ก. ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. สามารถให้บริการข้อมูล ข่าวสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครตามภารกิจความรับผิดชอบที่มีความทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 0.00 0.00 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
214 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2561 7. กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นศูนย์ฯ โดดเด่น (ฝอ.) นายกรัฐมนตรีกำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมทั้งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีีร่วมกับทุกหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการบริหารงานภาครัฐให้ได้ภายในปี 2560 และนำผลงานมาคัดเลือกเพื่อมอบประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ซึ่งหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 หน่วยงาน สมัครเข้ารับการคัดเลือก และสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น สำหรับปี 2561 กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการผลักดันให้หน่วยงานอื่น ๆ มีการดำเนินการได้ระดับเกณฑ์มาตรฐานขั้นสูงจนกระทั่งสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ โดดเด่นได้ กระตุ้นให้หน่วยงานมีความตื่นตัวในการดำเนินการอันเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย และส่งผลให้หน่วยงานมีการดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสารเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นการยกระดับคุณภาพการดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพ-มหานคร และสอดรับกับนโยบายการบริหารงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพเทพมหานคร "นโยบายทันใจ" นโยบายที่ 1 สะอาด (CLEAN) การบริหารราชการใสสะอาด - กระตุ้นให้หน่วยงานมีความตื่นตัวในการดำเนินการอันเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย และหน่วยงานมีการดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐาน - ผลักดันให้หน่วยงานสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยงาน 0.00 0.00 ** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
215 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2561 (5) กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานครผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานครผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 เพื่อจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่จำเป็นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร 2 เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหาครผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีการใช้องค์ความรู้ และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 0.00 0.00 ** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
216 7.0.2.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2561 (16) กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลข้าราชการขอย้ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 1. หนังสือที่ข้าราชการแจ้งความประสงค์ขอย้าย หมายถึง หนังสือที่ต้นสังกัดของข้าราชการแต่ละหน่วยงานอนุญาตให้ข้าราชการที่แจ้งความประสงค์ขอย้ายไปหน่วยงานอื่นได้ 2. ความถูกต้อง หมายถึง บันทึกเหตุผลที่ขอย้ายของข้าราชการที่แจ้งความประสงค์ขอย้ายในระบบคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องตามหนังสือแจ้งความประสงค์ขอย้ายของแต่ละหน่วยงาน 1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลการขอย้ายของข้าราชการกรุงเทพมหานครในระบบคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลประกอบการจัดทำคำสั่งทางการบริหารงานบุคคล 3. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลข้าราชการขอย้ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของกองการเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 100 0.00 0.00 ** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
217 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2561 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคคล และบันทึกเป็นฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน จำนวนองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน หรือด้านการบริหารงานด้านต่าง ๆ ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การประชุม การเผยแพร่ในระบบอินทราเน็ต การจัดทำคู่มือ การจัดทำรายงาน ฯลฯ 0.00 0.00 ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
218 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2561 กิจกรรมการส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจนำข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบัติ การส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจนำข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบัติ หรือเริ่มที่จะดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนา เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยรับตรวจ จำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ที่หน่วยรับตรวจยอมรับและนำไปปฏิบัติ 0.00 0.00 ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
219 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2561 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน การจัดทำระบบสารสนเทศและเว็บไซต์เพื่อให้บริการประชาชน และหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เว็บไซต์ของสำนักงานตรวจสอบภายในมีการปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข่าวสารกิจกรรม การให้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ฯลฯ จำนวนครั้งของการปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข่าวสารกิจกรรม การให้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ฯลฯ บนเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน 0.00 0.00 ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
220 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2561 กิจกรรมการจัดเก็บรายงานผลการตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายในสามารถนำรายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงิน และหรือรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน ที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (ปลัดกทม. หรือรองปลัดกทม.) ลงนามรับทราบหรือสั่งการเรียบร้อยแล้ว เข้าจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจสอบภายใน การนำรายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงิน และหรือรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (ปลัดกทม. หรือรองปลัดกทม.) ลงนามรับทราบหรือสั่งการเรียบร้อยแล้ว เข้าจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจสอบภายในได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวนรายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงิน และหรือรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานที่นำเข้าเก็บในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจสอบภายใน ภายใน ๑๐ วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครลงนาม 0.00 0.00 ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
221 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2561 2. โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรหลักที่มีหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรและองค์กรของกรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและทั่วถึง มุ่งเน้นการพัฒนาข้าราชการโดยยึดหลักสมรรถนะและการพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อให้ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทรงความรู้ ส่วนวิชาการ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร โดยจัดทำระบบ e-Learning ซึ่งได้รับความสนใจจากข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครเข้าเรียนรู้ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวเน้นการเรียนรู้จากความสนใจของผู้เรียนที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดทักษะที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง 1. เพื่อให้บุคลากรของกรุงเทพมหานคร สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ online ได้ตามความสะดวกทั้งด้านเวลา และสถานที่ 2. เพื่อให้มีหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านระบบสารสนเทศ ที่รองรับรูปแบบการเรียนรู้ในอนาคต 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ในการควบคุม และพัฒนาระบบการเรียน online จัดทำเนื้อหาการเรียนรู้และให้บริการในระบบ e - Learning ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง/ปี เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร และผู้สนใจทั่วไป สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ online ซึ่งจะรองรับได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 500 คน 0.00 0.00 ** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
222 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
1.2. 2561 10. โครงการฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการปฏิบัติงาน และการบริหารงานนโยบายต่าง ๆ ทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรหนึ่งที่เห็นความสำคัญ ในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานราชการ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) จำเป็นต้องมีการพัฒนาการดำเนินงานด้านการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การจัดการระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน และ การสร้างงานหรือสื่อนำเสนอมัลติมิเดียออนไลน์ โดยสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและก้าวทัน ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบด้าน ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการปรับสมรรถนะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ของข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีศักยภาพสูงขึ้น สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครจึงเห็นสมควรจัดการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมข้าราชการของกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารและพัฒนามหานคร ๑. เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด ๒. เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ และนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อนโยบายรัฐบาลในการยกระดับงานบริหารภาครัฐด้วยการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิตอล ฝึกอบรมข้าราชการกรุงเทพมหานครประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน – อาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนัก สำนักงานเขต และส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น ๑๕ รุ่น ๆ ละ ๒๕ คน รวมจำนวน ๓๗๕ คน วิทยากร รุ่นละ ๒ คน และเจ้าหน้าที่ รุ่นละ ๑ คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นละ ๒๘ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๒๐ คน 1,520,000.00 1,261,054.00 ** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
223 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2561 29. กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้ถูกต้อง สมบูรณ์ มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นปัจจุบัน สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการพัฒนาองค์การและทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร จึงได้มีการจัดเก็บฐานข้อมูลการพัฒนาข้าราชการแต่ละหลักสูตรที่สถาบันฯ เป็นผู้จัดดำเนินการ 1. เพื่อออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร/โครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2561 ของสถาบันฯ ร้อยละ 90 ของความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 0.00 0.00 ** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
224 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
6.2. 2561 29.โครงการเข้าร่วมการประชุมด้านนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ตัวชี้วัดที่ 6) บุคลากรกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณืเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาตามหลักสมรรถนะมีการนำเนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนามาเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์หรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน บุคลากรกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และนำเนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนามาเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์หรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัดที่ 6 เป้าหมาย ร้อยละ 30) 897,300.00 540,475.00 ** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2017-11-15 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
225 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
6.2. 2561 โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2561 (สพธ.)(ข้อบัญญัติฯ) การกระตุ้นให้สร้างผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งในรูปแบบสิ่งประดิษฐ์หรือกระบวนการในการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมให้เกิดขึ้นในองค์กร เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกส่วนราชการของสำนักอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข และเป็นเครื่องมือช่วยเผยแพร่และรวบรวมผลงานตัวอย่างนวัตกรรมที่ดีของสำนักอนามัย ผ่านสื่อต่างๆ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอย่างกว้างขวาง นำสู่การพัฒนาต่อยอดและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของข้าราชการและบุคลากรในการพัฒนางานบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป 1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การคิดนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์จากงานที่ทำประจำ 2. จัดงานแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อยอดผลงานนวัตกรรมฯ ตัดสินผลงาน และแสดงผลงานนวัตกรรมระหว่างหน่วยงานในเครือข่าย เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมงานประจำจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้นำเสนอผลงาน และสามารถนำแนวคิดที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่องานบริการประชาชน ตลอดจนได้เผยแพร่ผลงานให้หน่วยงานต่างๆได้รับรู้ เชิงปริมาณ - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 ครั้ง ให้กับข้าราชการสำนักอนามัย - จัดงานแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข 1 ครั้ง โดยมีผู้ร่วมงาน 450 คน เป็นข้าราชการทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยมีการประกวดและตัดสินผลงานในวันจัดงาน ตลอดจนการจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่นวัตกรรมฯ ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 1,000 เล่ม 900,000.00 886,819.00 สำนักอนามัย 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
226 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2561 กิจกรรมบำรุงรักษาระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (สพธ.)(ข้อบัญญัติฯ) เพื่อพัฒนาติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา หน่วยบริการทางการแพทย์ กทม. 1 และกทม. 2 รวมถึงคลินิกสัตวแพทย์ เพื่อการปฏิบัติงานและบริหารจัดการสำหรับการให้บริการรักษาพยาบาล การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อพัฒนาติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา หน่วยบริการทางการแพทย์ กทม. 1 และกทม. 2 รวมถึงคลินิกสัตวแพทย์ เพื่อการปฏิบัติงานและบริหารจัดการสำหรับการให้บริการรักษาพยาบาล การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อพัฒนาติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา หน่วยบริการทางการแพทย์ กทม. 1 และกทม. 2 รวมถึงคลินิกสัตวแพทย์ เพื่อการปฏิบัติงานและบริหารจัดการสำหรับการให้บริการรักษาพยาบาล การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เชิงสถิติ 7,700,000.00 5,000,000.00 สำนักอนามัย 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
227 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2561 โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ส่งต่อเพื่อการรักษาพยาบาลและการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (กพส.) จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน โดยกองการพยาบาลสาธารณสุข เริ่มการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 มีรายงานจำนวนผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่จากการส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ระหว่างเดือน เมษายน-กันยายน 2559 มีจำนวน 4,784 ราย และระหว่างเดือนตุลาคม 2559 -มีนาคม 2560 มีจำนวนถึง 9,273 ราย นับว่าเป็นสถานการณ์ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาโปรแกรม การจัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วยและผู้สูงอายุเพื่อการดูแลต่อเนื่อง (Home Health Care) นั้น โปรแกรมในส่วนของระบบการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (Home Health Care) และระบบการให้การพยาบาลในลักษณะ Home Ward ของศูนย์บริการสาธารณสุข ยังมีข้อจำกัดในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน เนื่องจากข้อจำกัดของการพัฒนาโปรแกรม รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล ในปัจจุบันที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงความต้องการในการใช้ข้อมูลทางการรักษาพยาบาลและข้อมูลการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านเพิ่มมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะข้อมูลพยาบาลผู้จัดการสุขภาพ (Nurse Care Manager) ข้อมูลผู้ดูแลช่วยเหลือ (Caregiver) ข้อมูลแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ซึ่งเป็นข้อมูลที่สนับสนุนการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพของการพยาบาล ได้แก่แผนการจัดระบบการพยาบาลเฉพาะโรค แผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (Nursing Care Plans) การพัฒนาระบบการให้คำปรึกษา เพื่อวางแผนให้การพยาบาลผ่านระบบสารสนเทศ เชื่อมโยง Family doctor เชื่อมโยงการสั่งการรักษาพยาบาลผ่านระบบ Telemedicine เป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบ Real-time ระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขกับโรงพยาบาลเครือข่าย เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางและค่าใช้จ่ายเพื่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล เป็นบริการที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน กองการพยาบาลสาธารณสุขตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้เกิดระบบงานที่สนับสนุนการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน ให้เกิดความรวดเร็ว เพื่อการดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างเหมาะสมไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวมากเกินไป ให้บริการดูแลด้านสาธารณสุขถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ตามปัญหาสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี เข้าถึงบริการอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม เป็นการสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทร และสมานฉันท์ กองการพยาบาลสาธารณสุขจึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถช่วยให้กระบวนการบริหารจัดการเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน และการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพให้กับประชาชนต่อไป 1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ส่งต่อเพื่อการรักษาพยาบาลและการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน ในการบริหารจัดการงานการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (Home Health Care) และการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ระหว่างหน่วยงาน กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานครโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และ สถานพยาบาลเครือข่าย ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และให้อยู่บนระบบ Cloud ของ กรุงเทพมหานคร 3 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของแผนการพยาบาลเฉพาะโรค แผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (Nursing Care Plans) 4 เพื่อพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ดูแล (Mobile Application for Caregiver) สนับสนุนการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 1 ระบบสารสนเทศสามารถใช้งานระบบการรักษาพยาบาลและระบบการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านได้อย่างประสิทธิภาพ โดยมี 1.1 ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing Systems) 1.2 ระบบการรายงาน (Management Report Systems) 1.3 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Report System) 1.4 ระบบสารสนเทศสำนักงาน (Office Information Systems) 2 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 3 ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการรักษาพยาบาลและระบบการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านระหว่างหน่วยงาน ได้แก่โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 5 แห่ง และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร และอยู่บนระบบ Cloud ของ กทม. 4 ระบบสารสนเทศของแผนการพยาบาลเฉพาะโรค แผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (Nursing Care Plans) 5 โมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application for Caregiver) สำหรับผู้ดูแล (Caregiver) สามารถใช้งานสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 1 ระบบ 15,918,258.00 0.00 สำนักอนามัย 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
228 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
3.1.1 2561 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครจะมีฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลถนน สะพาน อาคาร การควบคุมงานก่อสร้าง และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาบริหารจัดการด้านงบประมาณและเพื่อวางแผนในการบริหารจัดการให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองมหานครที่น่าอยู่ โดย 1.นำเข้าข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ของสำนักการโยธา และบูรณาการให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลบนเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศบนแผนที่ของกรุงเทพมหานคร 2.พัฒนาระบบบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และมีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสำหรับให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่ภายใต้หน่วยงานของสำนักการโยธาและหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 3.ฝึกอบรมบุคลากรของกรุงเทพมหานครในด้านการใช้งานระบบการบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ให้สามารถใช้งานระบบและข้อมูลที่มีอยู่บนเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.นำเข้าข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ของสำนักการโยธา และบูรณาการให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลบนเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศบนแผนที่ของกรุงเทพมหานคร 2.พัฒนาระบบบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และมีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสำหรับให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่ภายใต้หน่วยงานของสำนักการโยธาและหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 3.ฝึกอบรมบุคลากรของกรุงเทพมหานครในด้านการใช้งานระบบการบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ให้สามารถใช้งานระบบและข้อมูลที่มีอยู่บนเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 4 20,000,000.00 24,965,480.00 สํานักการโยธา 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
229 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2561 โครงการรับชำระภาษีผ่านระบบ QR Payment การดำรงชีวิตของผู้คนในปัจจุบันต้องการความสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะการให้บริการภาครัฐ ซึ่งต้องมีบริหารจัดการที่รวดเร็วซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการชำระภาษีอยู่แล้วรวม 7 ช่องทาง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก่ประชาชนจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเพิ่มช่องทางการรับชำระภาษีอีก 1 ช่องทาง คือ การรับชำระภาษีผ่านระบบ QR Payment เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย โดยไม่ต้องพกเงินสดรวมทั้งไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จจ่าย 1.เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกการชำระให้แก่ประชาชนผู้ชำระจากธนาคารเดียวเป็นหลายธนาคาร 2.เพื่อให้บริหารประชาชนในการชำระภาษี ด้วยวิธีการที่ทันสมัย สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน 3.พัฒนารูปแบบการให้บริการของกรุงเทพมหานคร เพื่อมุ่งสู่การเป็นหน่วยราชการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Goverment) 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงิน และการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อเพิ่มบริการทางเลือกให้แก่ประชาชนในการชำระภาษี 3.ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของกรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้น 500,000.00 0.00 สํานักการคลัง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
230 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2561 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์สำนักเทศกิจ ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและสารสนเทศมีการพัฒนาก้าวไกลอย่างรวดเร็วและไม่หยุดนิ่ง จึงได้จัดทำกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์สำนักเทศกิจนี้ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ สนับสนุนให้เกิดการบริการอย่างง่าย อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสำนักเทศกิจได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ตลอดจนเพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสำนักเทศกิจให้ปรากฏต่อสายตาประชาชนได้อย่างทั่วถึงและแพร่หลายต่อไป 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์สำนักเทศกิจ 2. เพื่อให้ประชาชนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักเทศกิจ ให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างองค์กรกับประชาชน และระหว่างองค์กรกับองค์กร อันจะเป็นการส่งเสริมความเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 1. ทุกส่วนราชการในสำนักเทศกิจได้รับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของสำนักเทศกิจตามที่ร้องขอให้กองนโยบายและแผนงานเผยแพร่ 2. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ของสำนักเทศกิจ 0.00 0.00 สํานักเทศกิจ 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
231 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2561 โครงการ Application Bangkok2U รู้ทันเหตุการณ์ สำนักการจราจรและขนส่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรที่มีเครือ ข่ายข้อมูลที่สามารถต่อยอดและใช้ประโยชน์เพื่อการบริการข้อมูลการเดินทางและการท่องเที่ยวของประชาชนและผู้มาเยือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ข้อมูลจากสำนักระบายน้ำ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รวมถึงข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา บก.จร. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น ปัจจุบันกรุงเทพมหานครประสบปัญหาด้านการจราจรซึ่งมีสภาพหนาแน่นและติดขัด เนื่องจากปริมาณจำนวนยานพาหนะที่เพิ่มขึ้น มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าหลายสาย และปัญหาอีกส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบกับสภาพการจราจรในกรุงเทพมหานครคือ ปัญหาน้ำท่วมขังผิวการจราจรหลังจากเกิดเหตุฝนตกหรือปริมาณน้ำฝนจำนวนมากที่รอการระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ทำให้เกิดปัญหาสภาพการจราจรที่ติดขัดสะสมเพิ่มมากขึ้น ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัว ทำให้เกิดปัญหาวิกฤตการจราจรเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมง โครงการ Application Bangkok2U เป็นหนึ่งในภารกิจของผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานครในการบริการประชาชนและผู้มาเยือนในเขตกรุงเทพมหานครในทุกๆ ด้าน เพื่อบริหารและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้มาเยือนในการรับข้อมูลข่าวสารจากกรุงเทพ มหานคร เช่น ตรวจสอบสภาพการจราจรรับทราบข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูลสถานการณ์ฝนตก และการระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แบบเป็นปัจจุบัน (Real Time) และข้อมูลเส้นทางรถและเรือสาธารณะ เป็นต้น นอกจากนี้ทางประชาชนและผู้มาเยือนยังสามารถรับข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพมหานคร และแจ้งเหตุได้ด้วย ผ่านทาง Application Bangkok2U บนสมาร์ทโพนในระบบ IOS และ Android หรือ คอมพิวเตอร์ชนิดแท็บเล็ต (Tablet) และผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวได้ทันท่วงที เลือกวางแผนหรือจัดการเส้นทางการเดินทางได้อย่างเหมาะสม และหลีกเลี่ยงเส้นทางที่สภาพการจราจรที่หนาแน่น เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางลดพลังงานเชื้อเพลิง ลดมลภาวะทางด้านอากาศและเสียง 1 พัฒนา Application Bangkok2U เพื่อให้ประชาชนและผู้มาเยือนได้มีข้อมูลในการตัดสินใจในการเดินทางและการท่องเที่ยวที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) อาทิเช่น ข้อมูลสภาพฝน สภาพน้ำท่วม สภาพจราจรบนท้องถนน และข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ในการเดินทางและการท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร 2 สร้างช่องทางให้ประชาชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสารและข้อเสนอแนะในการเดินทางและการท่องเที่ยวที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 32,900,000.00 0.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
232 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
3.2.1 2561 โครงการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) 1 เพื่อพัฒนาระบบติดต่อสื่อสารภายในองค์กร โดยจัดตั้งเครือข่ายระบบสื่อสารแบบ Digital Trunked Radio System (DTRS) ทีมีเสถียรภาพ ให้สามารถครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อการประสานงาน การควบคุม สั่งการ และติดต่อสื่อสาร ภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการควบคุมสั่งการและติดต่อสื่อสาร ด้วยสัญญาณเสียงและข้อมูลที่ถูกต้องระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้วยกันให้เกิดประสิทธิภาพทั้งระบบ และป้องกันการรบกวนและการลักลอบดักฟังของผู้ไม่หวังดี 1 เพื่อพัฒนาระบบติดต่อสื่อสารภายในองค์กร โดยจัดตั้งเครือข่ายระบบสื่อสารแบบ Digital Trunked Radio System (DTRS) ทีมีเสถียรภาพ ให้สามารถครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อการประสานงาน การควบคุม สั่งการ และติดต่อสื่อสาร ภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการควบคุมสั่งการและติดต่อสื่อสาร ด้วยสัญญาณเสียงและข้อมูลที่ถูกต้องระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้วยกันให้เกิดประสิทธิภาพทั้งระบบ และป้องกันการรบกวนและการลักลอบดักฟังของผู้ไม่หวังดี 4 เพื่อพัฒนาระบบเครือข่าย อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถขยาย และเชื่อมต่อโครงข่ายที่มีอยู่เข้ากับโครงข่ายของหน่วยงานอื่น เพื่อขับเคลื่อนภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ อย่างสอดคล้องและพร้อมเพรียงกัน 5 เพื่อเพิ่มระดับการให้บริการของหน่วยงาน และการแก้ไขปัญหาของประชาชน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 1 เพื่อปรับปรุงสมรรถนะและคุณภาพของการติดต่อสื่อสาร ด้วยโครงข่ายระบบ Digital Trunked Radio System (DTRS) ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ขยายขอบเขตการใช้งานของระบบการติดต่อด้วยวิทยุสื่อสารให้กว้างขึ้นและโครงข่ายมีความเป็นส่วนตัว (Private Network) มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะภารกิจรับผิดชอบในปัจจุบันของหน่วยงานที่บริหารงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอดจนถึงสามารถขยายระบบ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจรับผิดชอบของศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 2.1 ด้านการสื่อสารทางเสียง จากเดิมที่เป็นอนาลอกจะถูกเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอล ส่งผลให้การใช้งานคลื่นความถี่ (Frequency Carrier) เกิดความคุ้มค่ามากขึ้น ทั้งนี้ในการทดแทนระบบจากโครงข่ายระบบอนาลอกเดิมไปเป็นระบบโครงข่าย Digital Trunked Radio System (DTRS) นั้น สามารถทยอยทำที่ละส่วนได้ โดยที่โครงข่ายทั้งหมดยังสามารถติดต่อถึงกันได้หมด แต่อย่างไรก็ดีคุณภาพและขอบเขตการให้บริการในบางส่วนอาจจะต่างกันไป ขึ้นกับสถาปัตยกรรมของการออกแบบระบบนั้นๆ นอกจากนี้ระบบโครงข่าย Digital Trunked Radio System (DTRS) ยังมีขีดความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์พื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานอีกด้วย 2.2 ด้านความปลอดภัยจากการถูกลอบดักฟังการติดต่อสื่อสารจากผู้ไม่หวังดี เนื่องด้วย Digital Trunked Radio System (DTRS) ใช้เทคโนโลยีการผสมสัญญาณแบบดิจิตอลและมีการจัดสรรทรัพยากรของระบบ เช่น ความถี่หรือ ตำแหน่งตามเวลาสำหรับการขอเข้าใช้งานของผู้ใช้แต่ละราย ซึ่งมีลักษณะการออกแบบเช่นเดียวกับเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2.3 ด้านการสื่อสารข้อมูล โครงข่ายระบบ Digital Trunked Radio System (DTRS) สามารถรองรับการส่งผ่านข้อมูล ซึ่งทำให้สามารถรองรับการทำงานต่างๆได้หลากหลาย ซึ่งสามารถเลือกได้ตามความต้องการ เช่นระบบ SCADA หรือ Telemetry, การรับ-ส่งข้อความ (SMS) เป็นต้น 3 ด้านการสนับสนุนงานกู้ภัย และ บรรเทาสาธารณภัย โครงข่ายระบบ Digital Trunked Radio System (DTRS) มีฟังก์ชั่นสนับสนุนที่เป็นประโยชน์ในลักษณะงานดังกล่าว เช่น ข้อมูลพิกัดตำแหน่ง (GPS) เพื่อแสดงผลบนระบบแผนที่ของกรุงเทพมหานครได้, การบันทึกบทสนทนา, การเฝ้าสังเกตการณ์จากส่วนควบคุมกลาง เป็นต้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการประสานความร่วมมือไปยังฝ่ายงานต่างที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อช่วยในการคลี่คลายสถานการณ์เสี่ยงภัย ณ ขณะนั้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที 4 เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพความคล่องตัวในการแก้ปัญหาจากทรัพยากรโครงข่ายระบบที่ไม่เพียงพอ เป็นประเด็นปัญหาซึ่งพบบ่อยโดยเฉพาะการใช้งานในกรณีฉุกเฉินจากโครงข่ายระบบอนาลอกดังเดิม เช่น ปัญหาการลักลอบใช้คลื่นความถี่วิทยุ การจัดชั้นความลับและ ปัญหาพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณไม่เพียงพอ 415,484,400.00 410,315,400.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
233 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2561 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง ประกอบด้วย การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่งผ่านระบบเครือข่ายภายในอินทราเน็ต ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย อุปกรณ์เครือข่าย และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน จึงมีความจำเป็นต้องบำรุงรักษาระบบฯ ดังกล่าว ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ บำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรและขนส่ง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 2,130,000.00 1,699,099.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 กำลังดำเนินการ 94.54
234 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
3.1. 2561 บำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินงานติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร รวมอุปกรณ์การทำงาน ทั้ง 46 หน่วยงาน ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของระบบและอุปกรณ์ของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา การใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญพิเศษ 1 เพื่อบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในพื้นที่สำนักงานเขตพระนคร และสำนักงานเขตดุสิต ให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา 2 เพื่อซ่อมแซมบำรุง ดูแล รักษา ระบบโทรทัศน์วงจรปิดให้ครอบคลุมกรณีอุบัติเหตุ การรื้อย้ายสาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตอดเวลา 3 จัดหาเอกชนที่มีประสบการณ์อย่างผู้ชำนาญการพิเศษมาดำเนินการบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานคร เพื่อดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารของกรุงเทพมหานครให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา 8,400,000.00 6,300,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
235 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2561 กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานครได้กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน กลยุทธ์พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานอิเล็กทรอนิกส์ ตัวชี้วัด การปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ทุก 15 วัน สำนักผังเมืองจึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมดูแลเว็บไซต์และ Facebook สำนักผังเมือง เพื่อดำเนินการบริการข้อมูลผังเมืองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและยังเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักผังเมืองในเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้เป็นปัจจุบัน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ - เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมือง - เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ด้านผังเมือง - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักผังเมือง - ปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมืองอย่างน้อย 12 ครั้ง/ปี - ส่งรายงานเรื่องการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมืองเสนอผู้บริหาร เดือนละหนึ่งครั้ง 0.00 0.00 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
236 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
3.1. 2561 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักผังเมือง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักผังเมือง เริ่มใช้งานเมื่อปี พ.ศ. 2546 เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ระบบ MIS ระบบหนังสือเวียน ระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำหรับศูนย์บริการข้อมูลเมือง (One Stop Service Center) ซึ่งระบบดังกล่าวมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ทำให้ระบบมีปัญหาการทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 1. เป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัย ไม่รองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน 2. ปัจจุบันสำนักผังเมืองมีข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมาก จึงเกิดปัญหาการโอนย้ายข้อมูลทำได้ช้า 3. ไม่รองรับระบบคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ และ Smart Device ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 4. ข่ายสายสัญญาณเก่ารับส่งสัญญาณได้น้อย 5. การกระจายจุดเชื่อมโยงระบบไม่ทั่วถึง 6. ระบบป้องกันภัยคุกคามของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นระบบเก่า ทำให้ระบบฐานข้อมูลของสำนักผังเมืองมีความเสี่ยงถูกภัยคุกคามจากภายนอกเข้าโจมตี ดังนั้น การปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สามารถสนับสนุนนโยบายและการบริหารงานส่วนกลาง และสนับสนุนให้การดำเนินงานของสำนักผังเมืองโดยองค์รวมประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการปรับปรุงในครั้งนี้เป็นการทดแทนของเดิมที่เป็นอุปกรณ์เก่าและมีอายุ ใช้งานมากกว่า 10 ปี เพื่อให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้งานภายในสำนัก ผังเมือง และเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครที่ปรับปรุงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สำนักผังเมืองมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคง สามารถสนับสนุน นโยบายและการบริหารงานส่วนกลางสามารถสนับสนุนให้การดำเนินงานของสำนักโดยองค์รวมประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เกิดการบูรณาการ และเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานภายในสำนักผังเมือง และเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร สามารถให้การบริการได้อย่างต่อเนื่องและพร้อมใช้งาน โดยไม่เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในและภายนอก จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะช่วยให้การโอนย้ายข้อมูลสามารถเชื่อมโยงและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้รับบริการด้านข้อมูลสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารจัดการเมือง และนโยบายต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักผังเมือง ดังนี้ 1. จัดหาและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับระบบเครือข่ายมีสาย 2. จัดหาและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับระบบเครือข่ายไร้สาย 3. จัดหาและติดตั้งระบบบริหารจัดการระบบเครือข่าย 4. จัดหาและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยจากภัยคุกคามจากภายนอก 5. จัดหาและติดตั้งระบบพิสูจน์ตัวตนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้งานระบบเครือข่าย 6. จัดหาและติดตั้งสายใยแก้วระหว่างอาคาร และภายในอาคาร 7. การติดตั้งสายสัญญาณอย่างน้อยเป็น UTP Category 6 จากสวิตช์ไปยังเต้ารับแบบ Structure Cabling ไม่น้อยกว่า 250 จุด 8. จัดหาและติดตั้งเครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS) 9. จัดหาและติดตั้งระบบสายส่งกระแสไฟฟ้า รองรับการปรับปรุงระบบทั้งหมด 7,000,000.00 4,868,500.00 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
237 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2561 กิจกรรมการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง - การจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง หมายถึงหน่วยงานสามารถจัดทำ งบการเงินประจำปีได้ถูกต้อง ตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครโดยสามารถส่งงบการเงินให้กองบัญชี สำนักการคลัง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 - กองบัญชีฯ จะตรวจสอบงบการเงินประจำปีของหน่วยงานโดยกระทบยอดและตรวจสอบความสัมพันธ์ของรายการบัญชีของหน่วยงานและสอบยันยอดบัญชีของส่วนกลางเฉพาะรายการบัญชีที่ต้องยืนยันยอดระหว่างส่วนกลางและหน่วยงาน - สำนักการคลังโดยกองบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องและประเมินผลสำเร็จตามกรอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนในตัวชี้วัดจากความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง 0.00 0.00 สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
238 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
1.2. 2561 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพไอที (กบพ) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลในฐานะหน่วยงานกลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านไอซีทีจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพไอที โดยประสานขอความร่วมมือจากศูนย์บริหารองค์การสากล (GEMC) มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อจัดให้มี การฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการยกระดับ มาตรฐานวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร กทม. ให้มีความรู้ ความชำนาญและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูงต่อไป 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับประเทศ 2 เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านไอทีของกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐาน 3 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับเป็นเกณฑ์ประเมิน Competencies ของบุคลากรสายงานไอที จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีสมรรถนะ และองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพไอที โดยมีผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่ปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการถึงระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 60 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 7 คนต่อรุ่น ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 4 คนต่อรุ่น และ 2) วิทยากร จำนวน 3 คนต่อรุ่น 436,000.00 272,500.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-01 00:00:00 2018-10-01 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
239 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2561 กิจกรรมความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง เพื่อความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง จัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง 0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
240 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2561 กิจกรรมความสำเร็จของการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2560 ทันเวลาและถูกต้อง ความสำเร็จของการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2560 ทันเวลาและถูกต้อง การจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2560 ทันเวลาและถูกต้อง เพื่อจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2560 ทันเวลาและถูกต้อง 0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
241 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2561 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอย่างมาก ในทุกมิติการทำงานของภาครัฐ (Smart Government) ทั้งด้านการให้บริการประชาชน การบริหารจัดการภาครัฐ และการกำหนดนโยบาย ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ภาครัฐยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เป็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) องค์ประกอบที่ ๑ การบูรณาการภาครัฐ เป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูลไปจนถึงการดำเนินงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ที่จะนำไปสู่งานบริการประชาชนได้ดี และรวดเร็วขึ้น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผ่านมามีลักษณะ “ต่างคนต่างทำ” ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความต้องการใช้เทคโนโลยี ควรมาใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Shared Resources) และใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน (Shared Services) ช่วยลดความซ้ำซ้อนในเรื่องงบประมาณ ระยะเวลาในการดำเนินงาน และการดูแลรักษาระบบ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ให้คำปรึกษาและให้บริการทรัพยากรส่วนกลางทางด้าน GIS (Server, Software, Database) ให้ใช้งานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีระบบสารสนเทศกลางทางด้าน GIS เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานในเชิงพื้นที่ได้เหมาะสมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ สามารถรองรับงานที่หลากหลาย เพื่อนำไปสู่การบูรณาการข้อมูลและการทำงาน ใช้ทรัพยากรดิจิทัลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน ทันต่อเวลา และเป็นไปตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award) นอกจากนี้ สำนักผังเมืองซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการทางด้าน GIS เช่นเดียวกัน มีภารกิจ ในการพัฒนาแผนที่ฐาน การวางและจัดทำผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย รองรับกับการขยายตัวของเมืองในอนาคตที่เติบโตและเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากร และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ในการวางแผนเพื่อการบริหารจัดการเมืองดังกล่าว ระบบจัดการฐานข้อมูลแผนที่ การใช้ประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและอาคาร มีระบบอำนวยความสะดวกในการสืบค้น วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลในแต่ละพื้นที่ ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบ ภูมิสารสนเทศ ที่ต้องนำมาใช้เพื่อการวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลผังเมืองรวมที่ได้บังคับใช้ และเพื่อปรับปรุงผังเมืองรวมต่อไปในอนาคต สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและสำนักผังเมือง จึงดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนภารกิจทางด้านผังเมือง และภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ โดยบูรณาการการใช้ทรัพยากร ทางด้านซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และโปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องร่วมกัน 1. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลาง และระบบ ภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองของกรุงเทพมหานครที่เป็นมาตรฐานและสามารถบูรณาการเพื่อใช้งานร่วมกัน และสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ได้ 2. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตเชิงกายภาพ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการวางแผน การบริหารจัดการและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานที่สามารถนำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการผังเมืองได้อย่างเหมาะสม 1. กรุงเทพมหานครมีระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 2. กรุงเทพมหานครมีระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์บนระบบเครือข่าย (Web Map Application) ให้บริการแก่หน่วยงานในกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภายนอก สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป 3. กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลเชิงกายภาพสำหรับการบริหารจัดการของสำนักงานเขต คิดเป็นร้อยละ 80 (ตามเป้าหมายการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561) 26,855,300.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-01 00:00:00 2019-03-28 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
242 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
1.2.1 2561 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO) กรุงเทพมหานคร โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้พัฒนาบุคลากรผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักและสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงานได้อย่างชาญฉลาดและสร้างสรรค์ และสามารถวางแผนยุทธศาสตร์การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาภารกิจของหน่วยงาน สามารถบูรณาการและสร้างคุณค่าจากข้อมูลของหน่วยงานให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และสามารถสร้างเครือข่ายผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ การดำเนินงาน และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงแนวคิดในการบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้ทันสมัย สามารถสร้างสรรค์การบริการให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรองรับการปฏิบัติงานของผู้บริหาร-สารสนเทศระดับสูง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการดำเนินการของหน่วยงานข้างต้น จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความรู้และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง อย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการสัมมนาและศึกษาดูงานหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดการศึกษาเปรียบเทียบการบริหาร-จัดการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานและการบริการประชาชน เพื่อให้เกิดแนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานและของกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป 1. เพื่อให้ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักและสำนักงานเขต ตระหนักถึงความสำคัญและมีทัศนคติที่ดีในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหาร งานของหน่วยงานและของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อให้ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักและสำนักงานเขต มีความรู้ ความสามารถในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ เพื่อพัฒนากระบวนการ -ทำงานและบูรณาการข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานและของกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง เพื่อให้การบริหารจัดการและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามทิศทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ร่วมกัน ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนัก และสำนักงานเขต ผู้บริหารหน่วยงาน และข้าราชการที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 28 คน เข้ารับการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล แบบไป - กลับ จำนวน 7 วัน และศึกษาดูงาน ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ แบบพักค้าง จำนวน 3 วัน 2 คืน รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 10 วัน 484,500.00 484,500.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
243 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2.1 2561 กิจกรรมการให้บริการข้อมูลสารสนเทศบนแผนภาพ (infographic) กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ดำเนินการบูรณาการข้อมูลและประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อจะทำข้อมูลสารสนเทศบนแผนภาพ (Infographic) ที่มีลักษณะของข้อมูลและกราฟิกเป็นลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม และแผนที่ ในการแสดงข้อมูลและบริการด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ให้ความรู้บริการแก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปบนเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านข้อมูลสารสนเทศและบริการด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนภาพ (Infographic) ไม่น้อยกว่า 16 แผนภาพต่อไป 0.00 0.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 แล้วเสร็จ 100.00
244 7.0.1.
ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
4.2. 2561 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปัจจุบันนี้ กรุงเทพมหานครนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการ ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556-2560) ในประเด็น-ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์ที่ 7.5.3 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรกรุงเทพมหานคร ด้านการใช้งานและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) แต่เนื่องจากข้าราชการ ของกรุงเทพมหานครยังมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้ กองสารสนเทศภูมิศาสตร์เห็นความสำคัญของการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการ จึงเห็นควรพัฒนาศักยภาพให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 3.1.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3.1.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดเก็บข้อมูล การจัดทำแผนที่ การใช้เครื่องมือต่าง ๆ และทักษะการใช้โปรแกรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ รวมทั้งสามารถนำแนวคิดด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน 3.1.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สำนักการศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ก