รายงานสรุปจำนวนโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565)
: ณ วันที่ 28/10/2021 จำนวน 15 หน่วยงาน

[แสดงรายละเอียดทั้งหมด] | [พิมพ์รายงานแยกหน่วยงาน PDF1] | [พิมพ์รายงานแยกยุทธศาสตร์ PDF2]

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนโครงการตามแผนฯ จำนวนที่ดำเนินการแล้วฯ จำนวนที่ยังไม่ดำเนินการฯ
จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ
1 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 3 139,500,000.00 0 0.00 3 139,500,000.00
2 ** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 1 158,000,000.00 1 158,000,000.00 0 0.00
3 ** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 2 1,500,000.00 0 0.00 2 1,500,000.00
4 ** สำนักงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 1 10,000,000.00 0 0.00 1 10,000,000.00
5 สำนักการแพทย์ 3 210,000,000.00 0 0.00 3 210,000,000.00
6 สำนักอนามัย 16 238,260,000.00 2 3,500,000.00 14 234,760,000.00
7 สำนักการศึกษา 5 154,700,000.00 0 0.00 5 154,700,000.00
8 สํานักการระบายน้ำ 2 190,000,000.00 1 95,000,000.00 1 95,000,000.00
9 สํานักการคลัง 1 300,000.00 0 0.00 1 300,000.00
10 สํานักการจราจรและขนส่ง 7 191,690,000.00 0 0.00 7 191,690,000.00
11 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 6 320,000,000.00 4 260,000,000.00 2 60,000,000.00
12 สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 2 25,000,000.00 0 0.00 2 25,000,000.00
13 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 63 2,009,940,000.00 19 806,940,000.00 44 1,203,000,000.00
14 สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 2 63,000,000.00 0 0.00 2 63,000,000.00
15 สํานักพัฒนาสังคม 2 30,000,000.00 0 0.00 2 30,000,000.00
รวม ->15 หน่วยงาน 116 3,741,890,000.00 27 1,323,440,000 89 2,418,450,000