รายงานสรุปจำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร (ระหว่าง ปี 2561 - 2564): ณ วันที่ 23/10/2021 จำนวน 215 โครงการ

ลำดับ ยุทธศาสตร์ที่ ปีที่เข้าบอร์ดฯ ชื่อโครงการ (ที่เข้าบอร์ด) งบฯ ที่ขอจัดสรร หน่วยงาน แผนฯ ปี รหัสโครงการฯ ชื่อโครงการ (ตามแผนฯ) เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ สถานะโครงการ คืบหน้า (ร้อยละ)
1 03 2563 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร 993,800.00 กรุงเทพมหานคร 0.00
2 06 2564 โครงพัฒนาระบบบริหารการรับจำนำ และระบบงานต่าง ๆ ของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร 19,000,000.00 กรุงเทพมหานคร 0.00
3 03 2561 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในสำนักงาน 347,400.00 สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 0.00
4 03 2562 การจัดหาครุภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สผว.กทม. 304,200.00 สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 0.00
5 01 2563 โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านการประเมินบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัดกรุงเทพมหานคร 5,087,614.00 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 03000000-2453 2563 โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านการ ประเมินบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดกรุงเทพมหานคร 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 4 10.00
6 01 2562 โครงการทดสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 17,487,000.00 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 0.00
7 04 2564 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 6,000,000.00 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 0.00
8 04 2562 โครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร 98,000,000.00 ** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 04010000-3660 2563 6. โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร 2018-11-27 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 2 100.00
9 04 2564 โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร 710,000.00 ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 0.00
10 07 2563 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครของสำนักงานการต่างประเทศ 4,967,675.00 ** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 04160000-3921 2563 7.1 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการบริการและการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 2 100.00
11 03 2562 โครงการจัดหาระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อติดตั้งใช้งานที่โรงพยาบาลสิรินธร (เงินนอกงบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาลสิรินธร) 6,395,300.00 สำนักการแพทย์ 0.00
12 03 2562 รายการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้งของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (เงินกองทุนหลักประกันคุณภาพ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์) 4,194,100.00 สำนักการแพทย์ 0.00
13 04 2562 รายการจัดซื้อโปรแกรม IBM SPSS Statistics Base Concurrent user License ผนวกกับโมดูล Regression และโมดูล Advanced Statistics (เงินบำรุงโรงพยาบาล) 301,740.00 สำนักการแพทย์ 0.00
14 03 2562 โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายและสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ อาคารสนับสนุนการรักษาและอาคารศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 1 ระบบ (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์) 2,563,000.00 สำนักการแพทย์ 0.00
15 03 2562 โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายและสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ โครงการก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟูหอพักแพทย์ หอพักพยาบาลและอาคารจอดรถ (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์) 5,267,500.00 สำนักการแพทย์ 10000000-4077 2563 โครงการก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟูหอพักแพทย์ หอพักพยาบาล และอาคารจอดรถยนต์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 2019-09-23 00:00:00 2020-09-07 00:00:00 2 100.00
16 03 2560 การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลคลองสามวา 4,150,550.00 สำนักการแพทย์ 0.00
17 03 2560 จัดหาเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง เพื่อติดตั้งใช้งานที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 87,000.00 สำนักการแพทย์ 0.00
18 03 2560 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เพื่อติดตั้งใช้งานที่กลุ่มประกันสุขภาพ (โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธฺโร อุทิศ) 71,000.00 สำนักการแพทย์ 0.00
19 03 2560 การจัดหาเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 โรงพยาบาลกลาง 87,120.00 สำนักการแพทย์ 0.00
20 03 2560 การจัดหาเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 36,000.00 สำนักการแพทย์ 0.00
21 03 2562 โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว ของสำนักอนามัย 455,200.00 สำนักอนามัย 0.00
22 04 2560 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์เพื่อผู้บริโภค 500,000.00 สำนักอนามัย 0.00
23 04 2562 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร 5,750,500.00 สำนักอนามัย 08000000-3471 2562 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (กสอ.) (ข้อบัญญัติฯ) 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 2 100.00
24 04 2564 (2564) โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (งบอุดหนุน) แผน ปี 63 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านยาเสพติด (BMA Drug Data Center) : ปี 63-65 วงเงิน 20,000,000 18,460,900.00 สำนักอนามัย 0.00
25 03 2563 โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารและโปรแกรมระบบบำบัดและรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด ของคลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าวและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประเวศ (เงินนอกงบประมาณ) 365,900.00 สำนักอนามัย 08000000-3737 2563 โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารและโปรแกรมระบบบำบัดและรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดของคลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าวและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประเวศ (สยส.) 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 2 100.00
26 03 2563 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข เข้าสู่ Cloud (เงินนอกงบประมาณ) 496,000.00 สำนักอนามัย 08000000-3681 2563 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข เข้าสู่ Cloud (สชส.) 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 2 100.00
27 03 2561 โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2560 (สพธ.)(ข้อบัญญัติ) 952,785.00 สำนักอนามัย 0.00
28 03 2563 โครงการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักการศึกษา 3,145,800.00 สำนักการศึกษา 09000000-4079 2563 โครงการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักการศึกษา 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 4 10.00
29 04 2563 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา 36,756,400.00 สำนักการศึกษา 09000000-4106 2563 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 2 100.00
30 03 2563 โครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 38,520,000.00 สำนักการศึกษา 09000000-4077 2563 โครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 1 97.00
31 03 2563 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง 801,875,200.00 สำนักการศึกษา 09000000-4081 2563 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 2 100.00
32 03 2562 โครงการเช่าระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (โครงการต่อเนื่อง ปี 2562-2567) 889,674,000.00 สำนักการศึกษา 09000000-4081 2563 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 2 100.00
33 04 2562 โครงการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานศึกษาด้วยระบบ SAR Online 5,500,000.00 สำนักการศึกษา 09000000-3899 2562 บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้วยระบบ SAR Online 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 2 100.00
34 04 2562 รายการจัดหาโปรแกรมสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ที่มีข้อมูลการเขียนแบบ พร้อมถอดปริมาณภายใต้ เทคโนโลยี BIMจำนวน 20 ลิขสิทธิ์ คอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผลขั้นสูง จำนวน 20 ชุด และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 20 เครื่อง (ได้งบประมาณ 3,597,560.- บาท เพื่อทดลองนำร่อง 10 ชุด) 7,246,040.00 สํานักการโยธา 0.00
35 04 2562 รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งชุดรวมโปรแกรม Autodesk Architecture Engineering and Construction Collection (ได้งบประมาณ 413,200.- บาท เพื่อทดลองนำร่อง 2 ชุด) 1,934,800.00 สํานักการโยธา 0.00
36 04 2562 โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการงานควบคุมอาคาร เพื่อจัดทำฐานข้อมูลอาคาร ระยะที่ ๑ และระบบจัดเก็บ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของกองควบคุมอาคาร 52,296,287.00 สํานักการโยธา 10000000-3989 2562 การจัดทำระบบสารสนเทศการควบคุมอาคาร เพื่อจัดทำฐานข้อมูลอาคาร ระยะที่ 1 และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานควบคุมอาคาร 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 2 100.00
37 04 2564 โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการงานควบคุมอาคารเพื่อจัดทำฐานข้อมูลอาคารและระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานควบคุมอาคาร (โครงการนำเข้าข้อมูลอาคาร ระยะที่ ๒ ของสำนักงานควบคุมอาคาร) 15,355,000.00 สํานักการโยธา 0.00
38 04 2564 โครงการจ้างที่ปรึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพถนนและสะพานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หน่วยงานเสนอ ปี 64-65 งบประมาณ ปี 64 : 44,052,000 , ปี 65 : 65,216,000 109,268,000.00 สํานักการโยธา 10000000-3761 2561 โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพถนนและสะพานของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 1 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 2 100.00
39 04 2564 โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพถนนและสะพานในพื้นที่ส่วนก่อสร้างและบูรณะ ๑ หน่วยงานเสนอ ปี 64-65 งบประมาณ ปี 64 : 30,562,000 , ปี 65 : 48,798,000 79,360,000.00 สํานักการโยธา 10000000-3546 2560 โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพถนนและสะพานของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 1 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 2 100.00
40 03 2564 โครงการงานติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร (BEMS) สำหรับอาคารในพื้นที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ 50,000,000.00 สํานักการโยธา 22000000-3727 2561 กิจกรรมรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า 50 สำนักงานเขต (Building Energy Management System : BEMS) 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 2 100.00
41 03 2564 (2564) รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A๓ จำนวน ๑ เครื่อง 210,000.00 สํานักการโยธา 0.00
42 04 2564 (2564) โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของกองสำรวจและแผนที่ที่ดิน สำนักการโยธา 12,710,000.00 สํานักการโยธา 0.00
43 04 2564 (2564) โครงการสำรวจจัดสร้างและปรับปรุงหมุดหลักฐานทางดิ่งและทางราบในบริเวณกรุงเทพมหานคร 22,000,000.00 สํานักการโยธา 0.00
44 04 2561 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร 5,000,000.00 สํานักการโยธา 10000000-3761 2561 โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพถนนและสะพานของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 1 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 2 100.00
45 04 2561 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร 24,965,480.00 สํานักการโยธา 10000000-3761 2561 โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพถนนและสะพานของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 1 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 2 100.00
46 04 2562 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร 12,947,370.00 สํานักการโยธา 10000000-3761 2561 โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพถนนและสะพานของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 1 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 2 100.00
47 04 2563 โครงการจัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกกรุงเทพมหานคร 165,000,000.00 สํานักการระบายน้ำ 11000000-4038 2563 โครงการจัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเชิงรุก (กสน.) 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 1 45.00
48 03 2563 โครงการจ้างทำระบบงานเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย 73,747,860.00 สํานักการระบายน้ำ 11000000-4012 2563 โครงการจ้างทำระบบงานเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (สจน.) 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 1 86.00
49 06 2564 โครงการจ้างทำระบบงานเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย 48,500,000.00 สํานักการระบายน้ำ 11000000-3790 2562 โครงการจ้างทำระบบงานเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (สจน.) 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 5 10.00
50 07 2564 (2564) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร หน่วยงานเสนอ ปี 64-65 งบประมาณ ปี 64 : 65,000,000 , ปี 65 : 123,000,000 188,000,000.00 สํานักการระบายน้ำ 0.00
51 04 2564 (2564) โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและควบคุมเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วม 188,000,000.00 สํานักการระบายน้ำ 0.00
52 03 2564 (2564) โครงการพัฒนาระบบประเมินน้ําฝนและพยากรณ์ฝนล่วงหน้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยใช้ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ 11,200,000.00 สํานักการระบายน้ำ 0.00
53 03 2563 โครงการพัฒนาและปรับปรุงการรับชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก 17,487,000.00 สํานักการคลัง 14000000-2656 2563 โครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโครเลียมจากสถานการค้าปลีก 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 2 100.00
54 04 2562 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองโรงงานช่างกล 30,249,000.00 สํานักการคลัง 14000000-2678 2563 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองโรงงานช่างกล 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 2 100.00
55 07 2564 โครงการกรุงเทพยุคใหม่ไร้พื้นที่เสี่ยง เสียงอาสาพัฒนาเมือง (Safe Tidy Bangkok) หน่วยงานเสนอ ปี 64-65 งบประมาณ ปี 64 : 21,000,000 , ปี 65 : 3,000,000 24,000,000.00 สํานักเทศกิจ 0.00
56 04 2562 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการรวมศูนย์ เพื่อยกระดับการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และคลังข้อมูลภาพบริเวณสถานที่สำคัญ ในพื้นที่เขตพระนครและบริเวณใกล้เคียง 86,954,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 17000000-2934 2560 โครงการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ในพื้นที่สำนักงานเขตพระนครและสำนักงานเขตดุสิต 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 2 100.00
57 04 2562 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบบริเวณสนามไชยและสนามหลวง (เพิ่มเติม) 63,258,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
58 04 2562 โครงการจัดหาพร้อมปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยรอบวัดราชบพิธ และเส้นทางต่อเนื่อง 65,500,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
59 03 2563 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสำนักการจราจรและขนส่ง 98,789,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
60 04 2563 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา สํารวจและออกแบบศูนย์ควบคุมและ บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีจราจรและความปลอดภัยของ กรุงเทพมหานคร (งบจัดสรรกลางปี 2563) 39,000,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
61 04 2563 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม บริเวณพื้นที่ 24 สวนสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (งบจัดสรรกลางปี 2563) 154,090,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
62 04 2563 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพบริเวณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่ง ประเทศไทย และศูนย์บริหารกิจการอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ (งบจัดสรรกลางปี 2563) 66,016,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
63 04 2563 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณ พื้นที่ตรอกสาเก ตรอกเสถียร ถนนอัษฎางค์ ริมคลองหลอด ชุมชนวัดราชนัดดา และชุมชนวัดเทพธิดาราม (งบจัดสรรกลางปี 2563) 50,771,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
64 04 2563 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่ม ความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร (จตุจักร) (งบจัดสรรกลางปี 2563) 50,782,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
65 04 2563 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่ม ความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร (บางพลัด บางกอกน้อย ราษฎร์บูรณะ สวนหลวง) (งบจัดสรรกลางปี 2563) 165,000,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
66 04 2563 โครงการจัดหาพร้อมปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์การทำงานภายในเขตพระราชฐานและบริเวณรอบนอกเขตพระราชฐานวังเทเวศร์ 27,456,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
67 04 2563 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบสถานะสายเคเบิลเส้นใยนำแสง (Fiber Optic) แบบอัตโนมัติพร้อมระบบสนับสนุนการซ่อมการบำรุง 73,834,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
68 04 2562 โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศการจราจร 85,100,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
69 04 2562 โครงการจ้างสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการเครือข่ายสายเคเบิลเส้นใยนำแสง (Fiber Optic) 64,800,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 17000000-3433 2563 โครงการจ้างสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการเครือข่ายสายไฟเบอร์เส้นใยนำแสง (Fiber Optic) ดำเนินการ 2 ปี (งบ 2562 - 2563) 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 2 100.00
70 04 2562 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณป้อมมหากาฬ 10,240,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 17000000-3174 2562 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณป้อมมหากาฬ 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 2 100.00
71 04 2562 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบบริเวณสะพานพระราม 8 11,890,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 17000000-3277 2562 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบบริเวณสะพานพระราม 8 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 2 100.00
72 04 2562 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสวนสาธารณะ ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาห้องสมุดประชาชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง กลุ่มกรุงเทพเหนือ กลุ่มกรุงเทพตะว้นออกและกลุ่มกรุงเทพใต้ 251,798,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 17000000-3178 2562 บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพบริเวณสวนสาธารณะ ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา และห้องสมุดประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 2 100.00
73 04 2562 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสวนสาธารณะ ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา ห้องสมุด ประชาชนในพื้นที่กลุ่มกรุงธนเหนือ และกลุ่มกรุงธนใต้ 138,265,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 17000000-3196 2562 บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้ 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 2 100.00
74 06 2564 โครงการพัฒนาระบบติดตามและตรวจสอบข้อมูลรถ BTS BRT เรือ และรถดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น 18,507,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
75 07 2564 โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก (AI) ของข้อมูลรายงานความเห็นด้านการจราจรและขนส่งจากประชาชนแบบเรียลไทม์ 44,400,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
76 06 2564 โครงการระบบโคมส่องสว่างอัจฉริยะ (Smart Lighting) และระบบแจ้งเตือนเหตุเชิงพื้นที่ ๑๐ เขต กรุงเทพมหานคร 90,010,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
77 06 2564 โครงการพัฒนาระบบจอดรถผ่าน M-Service ณ สถานที่จอดรถในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 29,146,180.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
78 04 2564 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งศูนย์สารสนเทศ สำนักการจราจรและขนส่ง 480,000,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
79 04 2564 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบบริเวณโดยรอบคลองประเวศบุรีรมย์ 55,107,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
80 04 2564 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่เขตประเวศ ระยะที่ ๑ หน่วยงานขอ ปี 64 - 65 ปี 64 : 58,080,000 ปี 65 : 39,720,000 97,800,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
81 04 2564 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่เขตประเวศ ระยะที่ ๒ 98,800,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
82 04 2564 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ หน่วยงานขอ ปี 64 - 65 ปี 64 : 56,480,000 ปี 65 : 38,520,000 97,800,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
83 04 2564 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ หน่วยงานขอ ปี 64 - 65 ปี 64 : 47,567,000 ปี 65 : 32,433,000 97,800,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
84 04 2564 (2564) โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงธนเหนือ หน่วยงานขอ ปี 64 - 65 ปี 64 : 5,052,000 ปี 65 : 34,473,000 85,000,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
85 04 2564 (2564) โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง หน่วยงานขอ ปี 64 - 65 ปี 64 : 29,728,000 ปี 65 : 20,272,000 50,000,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
86 04 2564 (2564) โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นท่ีสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นท่ีกลุ่มกรุงเทพเหนือ 50,000,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
87 04 2564 (2564) โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก หน่วยงานขอ ปี 64 - 65 ปี 64 : 29,725,100 ปี 65 : 20,281,700 50,000,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
88 04 2562 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง 77,080,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 17000000-3304 2563 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง (ม.1.2.1.1.1) ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (งบ 2562 - 2565) 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 2 100.00
89 04 2562 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและ บริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ 92,160,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 17000000-3307 2563 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ (ม.1.2.1.1.1) ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (งบ 2562 - 2565) 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 2 100.00
90 04 2562 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและ บริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 97,850,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 17000000-3169 2562 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 2 100.00
91 04 2562 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและ บริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ 97,340,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 17000000-3170 2562 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 2 100.00
92 04 2562 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงธนเหนือ 92,080,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 17000000-3173 2562 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงธนเหนือ 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 2 100.00
93 04 2562 (2564) โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ 80,000,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 17000000-3172 2562 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 2 100.00
94 04 2562 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณทางขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้า BTS ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และบริเวณลานเอนกประสงค์ BRT 199,180,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
95 04 2562 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจราจรเพื่อการบริหารจัดการและบริการประชาชน 27,554,625.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
96 04 2564 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตราชเทวี 44,000,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
97 04 2564 โครงการจัดหาพร้อมปรับปรุงระบบปรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์การทำงานบริเวณโดยรอบเขตพระราชวัง ๔ แห่ง 51,700,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
98 04 2564 โครงการจัดหาพร้อมปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณชุมชน ตลาด จุดเปลี่ยนถ่ายในการเดินทางและจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๑ 121,500,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
99 04 2564 (2564) โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพบริเวณสวนสาธารณะ (สวนป่า) ในกลุ่มพื้นที่กรุงเทพกลาง หน่วยงานขอ ปี 64 - 65 ปี 64 : 32,388,800 ปี 65 : 48,583,200 80,972,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
100 04 2563 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า (งบจัดสรรกลางปี 2563) 46,577,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
101 04 2564 (2564) โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในสวนสาธารณะแบบปิดและแบบเปิดในกลุ่มพื้นที่กรุงเทพใต้ กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้ หน่วยงานขอ ปี 64 - 65 ปี 64 : 79,802,800 ปี 65 : 50,602,200 130,400,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
102 04 2564 (2564) โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นท่ีสุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ 95,000,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
103 04 2564 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 95,000,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
104 04 2564 (2564) โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง (ล้อ-ราง-เรือ) 67,368,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
105 04 2564 โครงการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ไทยนิยมยั่งยืน) 134,000,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
106 04 2564 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พื้นที่เสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 96,492,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
107 06 2564 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลความปลอดภัยทางถนน 2,345,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
108 06 2564 โครงการจัดหาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลด้านความปลอดภัยทางถนน 34,970,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
109 04 2564 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความเร็วบนถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 606,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
110 04 2564 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อบริหารจัดการการฝ่าฝืนกฎหมายของยานพาหนะบนทางเท้าในเส้นทางถนนเอกชัย 35,000,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
111 04 2564 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อบริหารจัดการการฝ่าฝืนกฎหมายของยานพาหนะบนทางเท้าในเส้นทางถนนจรัญสนิทวงศ์ 47,900,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
112 04 2563 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อบริหารจัดการการฝ่าฝืนกฎหมายของยานพาหนะบนทางเท้าในเส้นทางถนนเพชรเกษม ถนนลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน ถนนสุขุมวิท (งบจัดสรรกลางปี 2563) 96,690,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
113 04 2564 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบตรวจจับความเร็วและฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนนอัจฉริยะ ระยะที่ ๒ 95,800,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
114 04 2564 (2564) โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อบริหารจัดการการฝ่าฝืนกฎหมาย การฝ่าฝืนการเปลี่ยนช่องจราจร 50,617,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
115 04 2564 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจจับการฝ่าฝืนพื้นที่ห้ามจอดจราจร 45,000,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
116 04 2564 (2564) โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจจับการฝ่าฝืนช่องจราจร ระยะที่ ๑ 50,000,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
117 04 2564 (2564) โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในอุโมงค์ทางลอด หน่วยงานขอ ปี 64 - 65 ปี 64 : 22,000,000 ปี 65 : 23,000,000 42,060,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
118 04 2564 (2564) โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บนสะพานข้ามแยก หน่วยงานขอ ปี 64 - 65 ปี 64 : 53,006,000 ปี 65 : 35,494,000 88,500,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
119 04 2564 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณท่าเรือเส้นทางคลองแสนแสบ หน่วยงานขอ ปี 64 - 65 ปี 64 : 31,825,000 ปี 65 : 11,860,000 43,685,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
120 04 2564 จัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณท่าเรือเส้นทางคลองลาดพร้าว 45,695,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
121 04 2564 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบบริหารจัดการการจราจรบนถนนสายหลัก หน่วยงานขอ ปี 64 - 65 ปี 64 : 56,600,000 ปี 65 : 29,360,000 85,960,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
122 04 2564 (2564) โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขยายพื้นที่การรายงานสภาพจราจรของ BMA TRAFFIC ระยะที่ ๑ หน่วยงานขอ ปี 64 - 65 ปี 64 : 58,740,000 ปี 65 : 39,260,000 98,000,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
123 04 2564 จัดหาพร้อมปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อบริหารจัดการจราจรพร้อมอุปกรณ์ทำงาน หน่วยงานขอ ปี 64 - 65 ปี 64 : 55,200,000 ปี 65 : 36,800,000 92,000,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
124 04 2564 (2564) โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบสังเกตการณ์ยานพาหนะบนถนนในพื้นที่การจราจร เส้นทางหลักบริเวณพื้นที่ชั้นในวงแหวนกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๑ 95,000,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
125 06 2563 โครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบจราจร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) (งบจัดสรรกลางปี 2563) 164,400,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
126 06 2564 โครงการเชื่อมโยงระบบอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือนเข้าศูนย์ควบคุมกลาง พร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์ (ให้หน่วยงานชะลอโครงการ) หน่วยงานขอ ปี 64 - 65 ปี 64 : 13,235,600 ปี 65 : 19,853,400 33,089,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
127 04 2563 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในสวนสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 จำนวน 8 แห่ง (งบจัดสรรกลางปี 2563) 131,374,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 0.00
128 04 2561 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร 30,000,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 17000000-2919 2560 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 2 100.00
129 04 2561 โครงการติดตั้งระบบศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) จำนวน 12 ศูนย์ 127,283,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 17000000-2925 2560 โครงการติดตั้งระบบศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) จำนวน 12 ศูนย์ 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 2 100.00
130 04 2562 โครงการบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณชุมชม ตลาด จุดเปลี่ยนถ่ายในการเดินทางและจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22,500,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 17000000-2928 2560 โครงการบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณชุมชม ตลาด จุดเปลี่ยนถ่ายในการเดินทางและจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2016-11-07 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 2 100.00
131 04 2561 จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ บริเวณโดยรอบโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริบึงหนองบอน 11,426,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 17000000-2942 2560 จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ บริเวณโดยรอบโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริบึงหนองบอน 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 2 100.00
132 04 2562 โครงการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) 291,233,000.00 สํานักการจราจรและขนส่ง 17000000-2969 2560 โครงการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 1 75.00
133 04 2562 โครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร 563,800,000.00 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 18000000-2489 2563 โครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 1 22.50
134 03 2561 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักผังเมือง 7,000,000.00 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 18000000-2434 2561 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักผังเมือง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 2 100.00
135 04 2561 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมือง 70,000,000.00 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 18000000-2415 2561 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมือง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 2 100.00
136 04 2562 โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการบริหารจัดการเมืองกรุงเทพมหานคร 110,000,000.00 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 0.00
137 04 2562 โครงการศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลเมืองกรุงเทพมหานคร 6,202,536.00 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 0.00
138 07 2564 (2564) โครงการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรมที่ดิน 4,500,000.00 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 0.00
139 06 2564 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ฐานเชิงเลขกรุงเทพมหานคร (ให้หน่วยงานชะลอโครงการ) 27,755,000.00 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 0.00
140 04 2564 (2564) โครงการพัฒนาระบบบูรณาการภูมิสารสนเทศ (GI Platform) เพื่อการ บริหารจัดการเมืองกรุงเทพมหานคร 28,275,000.00 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 0.00
141 06 2564 (2564) โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบศูนย์ควบคุมสั่งการเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 98,800,000.00 สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0.00
142 04 2562 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา ออกแบบระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ 3,925,000.00 สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 20000000-2332 2562 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 2 100.00
143 04 2564 (2564) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (BMA PBiS: Performance-based Budgeting Information System) 49,952,800.00 สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 0.00
144 03 2562 รายการค่าใช้จ่ายการจัดหาคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ปากกาคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต และอุปกรณ์รับ - ส่งสัญญาณแบบไร้สาย สำหรับการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร 494,000.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 0.00
145 03 2563 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับปรับปรุงและทดแทนระบบทะเบียนราษฎร์และบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 10 เขต และ 8 โรงพยาบาล 49,084,000.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 21000000-3172 2563 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับปรับปรุงและทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 10 เขต และ 8 โรงพยาบาล 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 1 70.00
146 03 2563 โครงการปรับปรุงและทดแทนเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชนของกรุงเทพมหานคร 48,151,200.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 21000000-3171 2563 ปรับปรุงและทดแทนเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชนของกรุงเทพมหานคร 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 3 70.00
147 03 2563 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ web portal กรุงเทพมหานคร 8,500,000.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 21000000-3051 2562 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขอบเขตการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตของกรุงเทพมหานคร 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 2 100.00
148 03 2563 โครงการปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 10,741,730.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 21000000-3170 2563 ปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 1 100.00
149 03 2563 โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล 14,211,740.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 21000000-3167 2563 เพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 1 90.00
150 03 2563 โครงการปรับเปลี่ยนและทดแทนระบบเครือข่ายสื่อสารหลักของกรุงเทพมหานคร 75,012,000.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 21000000-3169 2563 ปรับเปลี่ยนระบบเครือข่ายสื่อสารหลักของกรุงเทพมหานคร 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 1 80.00
151 03 2563 โครงการระบบควบคุมและตรวจสอบสิทธิ์ 13,600,000.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 0.00
152 03 2563 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนักงานเขต 87,672,000.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 21000000-3174 2563 ปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนักงานเขต 2019-10-01 00:00:00 2021-01-29 00:00:00 1 80.00
153 01 2563 โครงการจัดทำระบบศูนย์สอบและค่าข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลแก่บุคลากรกรุงเทพมหานคร Digital Skill : พ.ศ. 2563/10,735,000.- บาท (ผู้บริหารให้แปรญัตติจากโครงการจัดทำระบบเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลแก่บุคลากรกรุงเทพมหานคร (Digital Skill) พ.ศ. 2 44,650,000.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 21000000-3154 2563 โครงการจัดทำระบบศูนย์สอบและค่าข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลแก่บุคลากร กรุงเทพมหานคร (Digital Skill) 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 1 46.00
154 04 2563 โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ 40,100,000.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 21000000-2995 2561 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 2 100.00
155 03 2563 โครงการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล 47,000,000.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 21000000-3156 2563 โครงการพัฒนาระบบยืนยันและตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิทัล 2019-10-01 00:00:00 2021-09-30 00:00:00 1 57.00
156 03 2561 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ตามโครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 49,000,000.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 21000000-2980 2561 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ตามโครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 2 100.00
157 03 2561 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของกรุงเทพมหานคร 91,019,720.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 21000000-3000 2561 พัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของกรุงเทพมหานคร 2017-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 2 100.00
158 04 2561 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลาง และพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร 26,855,300.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 21000000-2943 2561 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร 2017-10-01 00:00:00 2019-03-28 00:00:00 2 100.00
159 04 2561 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุนการเชื่อมโยง 49,989,330.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 21000000-2970 2561 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการเชื่อมโยง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 2 100.00
160 03 2561 โครงการจัดหาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภากรุงเทพมหานคร 28,697,200.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 21000000-2999 2561 จัดหาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภากรุงเทพมหานคร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 2 100.00
161 07 2561 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ 5,955,000.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 21000000-2995 2561 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐของกรุงเทพมหานคร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 2 100.00
162 04 2561 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับปรับปรุง และทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนของศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 สำนักงานเขต (สำนักงานเขตพระโขนง สาทร หนองแขม และวังทองหลาง) 30,338,600.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 21000000-2992 2561 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับปรับปรุง และทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนของศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 สำนักงานเขต (สำนักงานเขตพระโขนง สาทร หนองแขม และวังทองหลาง) 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 2 100.00
163 03 2561 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับปรับปรุงและทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 7 สำนักงานเขต (สำนักงานเขตบางซื่อ ดอนเมือง สายไหม บางกะปิ คลองสามวา ประเวศ และบางแค) 42,391,460.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 21000000-2993 2561 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับปรับปรุงและทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 7 สำนักงานเขต (สำนักงานเขตบางซื่อ ดอนเมือง สายไหม บางกะปิ คลองสามวา ประเวศ และบางแค) 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 2 100.00
164 03 2561 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับปรับปรุงและทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนของจุดบริการด่วนมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1,533,020.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 21000000-2996 2561 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับปรับปรุง และทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนของจุดบริการด่วนมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 2 100.00
165 03 2561 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมระบบคิวและระบบการประเมินความพึงพอใจ เพื่อติดตั้ง ณ ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) 66,952,800.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 21000000-2994 2561 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมระบบคิวและระบบการประเมินความพึงพอใจ เพื่อติดตั้ง ณ ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast &Clear : BFC) 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 2 100.00
166 04 2562 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและออกแบบการพัฒนาระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร 8,112,100.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 0.00
167 03 2562 โครงการจัดหาโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) และโปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) สำหรับติดตั้งใช้งานในครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในภาพรวม ของกรุงเทพมหานคร 40,544,000.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 0.00
168 03 2562 โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร 84,401,900.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 21000000-3070 2562 จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร 2018-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 2 100.00
169 05 2562 โครงการศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 15,574,000.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 21000000-3132 2563 โครงการศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 2 100.00
170 03 2562 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง สำหรับการบริหารจัดการและการบริการ ณ ศูนย์ข้อมูล ของกรุงเทพมหานคร 89,000,000.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 21000000-3185 2563 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง สำหรับการบริหารจัดการและการบริการ ณ ศูนย์ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 2 100.00
171 03 2562 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขอบเขตการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตของกรุงเทพมหานคร 29,500,000.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 21000000-3051 2562 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขอบเขตการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตของกรุงเทพมหานคร 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 2 100.00
172 04 2562 โครงการปรับปรุงและทดแทนระบบการแจกและควบคุมหมายเลข IP Address 20,137,000.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 21000000-3071 2562 ปรับปรุงและทดแทนระบบการแจกและควบคุมหมายเลข IP Address 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 2 100.00
173 01 2562 โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลฝึกอบรม และระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครด้วยการ เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 29,800,000.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 21000000-3053 2562 โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลฝึกอบรม และระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครด้วยการ เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2018-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 2 100.00
174 06 2562 โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) 83,237,500.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 21000000-3054 2562 โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) 2018-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 2 100.00
175 04 2562 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 87,200,000.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 21000000-3055 2562 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 2018-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 2 100.00
176 07 2562 โครงการพัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ (e-GP) 7,800,000.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 21000000-3049 2562 โครงการพัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ (e-GP) 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 2 100.00
177 04 2562 โครงการระบบควบคุมงานจากส่วนกลาง 16,987,000.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 21000000-3072 2562 ระบบควบคุมงานจากส่วนกลาง 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 2 100.00
178 04 2562 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 17,000,000.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 21000000-3056 2562 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 1 95.00
179 04 2562 โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 6,729,446.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 21000000-3043 2562 โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 2 100.00
180 03 2564 (2564) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนัก (ต่อเนื่อง ปี 64 - 65 วงเงิน 95,683,700) 95,683,700.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 0.00
181 04 2564 โครงการระบบตรวจสอบและสนับสนุนเชื่อมต่อเครือข่ายกรุงเทพมหานคร 49,500,000.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 0.00
182 03 2563 รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ Multifunction เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการประชาชนผ่านศูนย์รับคำขออนุญาต (งบจัดสรรกลางปี 2563) 5,381,640.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 0.00
183 03 2564 (2564) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับปรับปรุงและทดแทนระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 10 สำนักงานเขต 47,240,900.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 0.00
184 03 2564 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสำรองของกรุงเทพมหานคร 54,510,000.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 0.00
185 03 2564 (2564) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงของศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายสื่อสารกรุงเทพมหานคร 58,120,000.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 0.00
186 04 2563 โครงการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กรุงเทพมหานคร (งบจัดสรรกลางปี 2563) 9,000,000.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 0.00
187 03 2564 (2564) โครงการจัดระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร ตามแผน (ต่อเนื่อง ปี 63 - 66 วงเงิน 216,679,200.- บาท) หน่วยงานขอ : งบประมาณ ปี 64 : 21,396,680, ปี 65 : 108,339,600 , ปี 66 : 86,942,920 216,679,200.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 0.00
188 03 2564 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการเชื่อมโยงภายนอก 49,500,000.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 21000000-2970 2561 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการเชื่อมโยง 2017-10-01 00:00:00 2018-09-30 00:00:00 2 100.00
189 03 2564 โครงการพัฒนาระบบบริการรับปัญหาและรายงานผล (IT Helpdesk Management System) 46,130,000.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 0.00
190 03 2564 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างปลอดภัย 45,000,000.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 0.00
191 04 2564 โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 59,025,000.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 0.00
192 03 2564 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบรวมกลุ่ม (API GATEWAY) 25,000,000.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 0.00
193 03 2564 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ตามโครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 37,450,000.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 0.00
194 01 2564 โครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลแก่บุคลากรกรุงเทพมหานคร (Digital Skill) (ต่อเนื่อง ปี ๖๓ - ๖๔ วงเงิน ๔๔,๖๕๐,๐๐๐) 17,860,000.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 21000000-3154 2563 โครงการจัดทำระบบศูนย์สอบและค่าข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลแก่บุคลากร กรุงเทพมหานคร (Digital Skill) 2019-10-01 00:00:00 2020-09-30 00:00:00 1 46.00
195 06 2564 (2564) โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะกรุงเทพมหานคร 6,900,000.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 0.00
196 06 2564 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 6,280,000.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 21000000-2897 2560 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 2 100.00
197 06 2564 โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้าของศูนย์คอมพิวเตอร์ 10,000,000.00 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 21000000-2897 2560 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 2016-10-01 00:00:00 2017-09-30 00:00:00 2 100.00
198 04 2562 โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 62,524,000.00 สํานักสิ่งแวดล้อม 22000000-3849 2562 โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 2 100.00
199 06 2562 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพอากาศ 8,185,000.00 สํานักสิ่งแวดล้อม 22000000-3986 2563 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลการจัดการคุณภาพอากาศ 2019-10-01 00:00:00 2020-09-29 00:00:00 2 100.00
200 06 2564 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 65,000,000.00 สํานักสิ่งแวดล้อม 0.00
201 06 2564 (2564) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริการประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร 19,420,000.00 สํานักสิ่งแวดล้อม 0.00
202 04 2564 (2564) โครงการศึกษาจัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดไขมันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและใช้ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูลประเภทไขมันในกรุงเทพมหานคร 8,053,540.00 สํานักสิ่งแวดล้อม 0.00
203 06 2564 (2564) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร 6,300,955.00 สํานักสิ่งแวดล้อม 0.00
204 04 2564 (2564) โครงการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศต้นไม้ในเขตกรุงเทพมหานคร 7,763,900.00 สํานักสิ่งแวดล้อม 0.00
205 06 2563 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร (งบจัดสรรกลางปี 2563) 71,867,420.00 สํานักสิ่งแวดล้อม 0.00
206 06 2563 จัดหาคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตและปากกาสาหรับคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตสาหรับการประชุมคณะกรรมการ ผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร (จัดสรรงบกลางปร 2563) 480,000.00 สํานักสิ่งแวดล้อม 0.00
207 06 2562 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร 24,304,000.00 สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 23000000-3529 2562 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร 2018-10-01 00:00:00 2019-09-30 00:00:00 1 80.00
208 04 2564 โครงการศึกษาแนวทางและสำรวจข้อมูลการจัดทำระบบสารสนเทศด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร (ร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล) 2,500,000.00 สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 0.00
209 06 2564 (2564) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลลานกีฬากรุงเทพมหานครเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านกีฬาและนันทนาการ 5,727,070.00 สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 0.00
210 06 2564 โครงการระบบบริหารจัดการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร 19,500,000.00 สํานักพัฒนาสังคม 0.00
211 04 2564 (2564) โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดทําระบบบริหารจัดการข้อมูลเกษตรกร 18,000,000.00 สํานักพัฒนาสังคม 0.00
212 06 2564 (2564) โครงการระบบบริหารจัดการโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 18,500,000.00 สํานักพัฒนาสังคม 0.00
213 06 2564 (2564) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 31,500,000.00 สํานักพัฒนาสังคม 0.00
214 07 2564 โครงการตรวจสอบสถานะ เรื่องร้องทุกข์ Real – time ผ่านหน้าเว็บไซต์ http://www.bangkok.go.th./rongtook 500,000.00 สำนักงานเขตปทุมวัน 0.00
215 03 2564 ห้องเรียน Smart IT (ให้หน่วยงานทบทวนรายละเอียด) 4,512,000.00 สำนักงานเขตบางกอกน้อย 0.00
รวม ->215 หน่วยงาน 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0