รายงานสรุปจำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร (ระหว่าง ปี 2561 - 2564)
: ณ วันที่ 23/10/2021 จำนวน 23 หน่วยงาน

[แสดงรายละเอียดทั้งหมด] | [Print PDF]

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน จำนวนโครงการ รวมงบประมาณ
ที่ขอจัดสรร
จำนวนโครงการ สถานะการพิจารณาโครงการ
ที่กำลังดำเนินการ รออนุมัติงบฯ 63-64 ไม่แสนอตามแผน (เห็นชอบในหลักการ) (ทบทวนรายละเอียด) (ให้ชะลอโครงการ)
1 กรุงเทพมหานคร 2 19,993,800.00 0 2 0 2 0 0
2 สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2 651,600.00 0 2 0 2 0 0
3 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 3 28,574,614.00 1 1 1 2 0 1
4 ** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 1 98,000,000.00 1 0 0 1 0 0
5 ** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 1 710,000.00 0 0 1 0 0 1
6 ** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 1 4,967,675.00 1 0 0 1 0 0
7 สำนักการแพทย์ 10 23,153,310.00 1 9 0 10 0 0
8 สำนักอนามัย 7 26,981,285.00 3 4 0 7 0 0
9 สำนักการศึกษา 6 1,775,471,400.00 6 0 0 6 0 0
10 สํานักการโยธา 13 393,292,977.00 7 2 4 9 4 0
11 สํานักการระบายน้ำ 6 674,447,860.00 3 3 0 6 0 0
12 สํานักการคลัง 2 47,736,000.00 2 0 0 2 0 0
13 สํานักเทศกิจ 1 24,000,000.00 0 0 1 0 1 0
14 สํานักการจราจรและขนส่ง 77 6,435,299,805.00 17 34 26 51 26 0
15 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 8 817,532,536.00 3 4 1 7 0 1
16 สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 98,800,000.00 0 0 1 0 1 0
17 สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 2 53,877,800.00 1 1 0 2 0 0
18 สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล 54 2,207,232,486.00 36 8 10 44 10 0
19 สํานักสิ่งแวดล้อม 9 249,594,815.00 2 4 3 6 2 1
20 สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 3 32,531,070.00 1 1 1 2 0 1
21 สํานักพัฒนาสังคม 4 87,500,000.00 0 0 4 0 3 1
22 สำนักงานเขตปทุมวัน 1 500,000.00 0 0 1 0 0 1
23 สำนักงานเขตบางกอกน้อย 1 4,512,000.00 0 0 1 0 0 1
รวม ->23 หน่วยงาน 215 13,105,361,033.00 85 75 55 160 47 8