ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯเขตปลอดยุงลาย : 50490000-3436

สำนักงานเขตทุ่งครุ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวณัฐวีณ์ วาศวิรุจนชัย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกมักมีการระบาดมากในช่วงฤดูฝน ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศและความพร้อมในการเตรียมรับสถานการณ์ของโรค ซึ่งในปัจจุบันไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าแนวโน้มการระบาดของโรคไข้เลือดออกจะเกิดขึ้นในปีใด กรุงเทพมหาครถือเป็นนโยบายสำคัญอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดที่จะต้องลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เพื่อไม่ให้ เป็นปัญหาสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครอีกต่อไป และมุ่งเน้นความพร้อมในการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการ กำหนดกลยุทธ์ และแผนปฎิบัติราชการเชิงรุกอย่างบูรณาการ การปฏิบัติงานระดับพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน พัฒนาระบบ GIS โดยการดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงจัดทำโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลายขึ้น เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการใช้วัสดุอุปกรณ์ และสื่อทุกประเภท กระจายสู่ประชาชนให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดอก และมีส่วนร่วมในการป้องกันโรค เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

50490400/50490400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อลดอัตราการป่วยและอัตราการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก 2.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและตระหนักในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 3.เพื่อลดความชุกชุมของลูกน้ำยุง ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก 4.เพื่อลดปัญหาเหตุรำคาญจากความชุกชุมของยุง

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ จำนวน 29 ชุมชน มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
๑.๖.๒.๓ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-07-31)

100.00

31/07/2564 : ดำเนินการครบทั้ง4กิจกรรมใน2ชุมชน ดำเนินการแล้วครบทั้ง29ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-06-21)

90.00

21/06/2564 : ดำเนินการครบทั้ง 4 กิจกรรมใน 2 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 27 ชุมชนจากทั้งหมด 29 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-05-21)

85.00

21/05/2564 : ดำเนินการครบทั้ง4กิจกรรมใน2ชุมชน ดำเนินการแล้ว 25 ชุมชนจากทั้งหมด 29 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-04-29)

80.00

29/04/2564 : ดำเนินการครบทั้ง4กิจกรรมใน3ชุมชน ดำเนินการแล้ว23ชุมชนจากทั้งหมด29ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.00 (2021-03-24)

69.00

ดำเนินการครบทั้ง 4 กิจกรรม ใน4ชุมชน ดำเนินการแล้ว 20 ชุมชน จากทั้งหมด 29 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2021-02-25)

44.00

25/02/2564 : ดำเนินการครบทั้ง 4 กิจกรรมใน 4 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 16 ชุมชนจากทั้งหมด 29 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2021-01-25)

41.00

25/01/2564 : ดำเนินการครบทั้ง4กิจกรรมใน4ชุมชน ดำเนินการแล้ว12ชุมชนจากทั้งหมด29ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-28)

25.00

28/12/2563 : ดำเนินการครบทั้ง 4 กิจกรรม ใน 4 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 8 ชุมชน จากทั้งหมด 29 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-25)

15.00

25/11/2563 : ดำเนินการครบทั้ง 4 กิจกรรมในชุมชน 4 ชุมชน จากทั้งหมด29ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3436

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3436

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-2019

ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
28.57

100 / 100
2
69.00

0 / 0
3
93.10

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **