ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ : 50490000-3389

สำนักงานเขตทุ่งครุ : (2564)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

นางสาวกาบแก้ว กิลันดา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับสองของการสูญเสียสุขภาพของคนไทย และเป็นสาเหตุหลักของการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สารพิษในควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อผู้สูบและบุคคลรอบข้าง ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆที่สร้างความสูญเสียทั้งด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจ จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ.2560 พบว่า ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ 10.7 ล้านคน เป็นผู้สูบบุหรี่ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ 1,200,000 คน และพบว่าผู้สูบบุหรี่มีอายุน้อยลงโดยส่วนใหญ่เริ่มสูบในช่วงวัยรุ่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย จัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่เพื่อไม่ให้เอื้ออำนวยต่อการสูบบุหรี่ เป็นการลดการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชน และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อการไม่สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ

50490400/50490400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2. เพื่อส่งเสริมให้สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 3. เพื่อส่งเสริมกลไกการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ พ.ศ.2562-2563 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่เขตทุ่งครุ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
๑.๒.๒.๒ สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในการป้องกันการใช้ยาและสารเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-09-28)

20.00

ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19:

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-07-31)

20.00

31/07/2564 : เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด จึงชะลอการดำเนินการตามโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

** ปัญหาของโครงการ : เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด จึงชะลอการดำเนินการตามโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

** อุปสรรคของโครงการ : เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด จึงชะลอการดำเนินการตามโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-06-30)

20.00

30/06/2564 : เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด จึงชะลอการดำเนินการตามโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด หน่วยงานจะเร่งดำเนินการหากสถานการณ์คลี่คลาย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-05-28)

20.00

เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-04-22)

20.00

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-03-24)

20.00

อยู่ในระหว่างการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-25)

20.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-25)

20.00

25/01/2564 : ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-28)

20.00

28/12/2563 : อยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-24)

10.00

24/11/2563 : ดำเนินการขอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3389

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3389

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-2018

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่มีความรู้เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
20.00

0 / 0
4
20.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **