ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน : 50490000-3274

สำนักงานเขตทุ่งครุ : (2562)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวนิภาพร กาญจนสุธา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของสำนักผังเมือง ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งานระบบในการนำเครื่องมือสารสนเทศดังกล่าวไปใช้ในการวางแผน การปรับปรุง หรือแม้แต่การพัฒนาผังเมือง และการใช้ประโยชน์ในที่ดิน การตรวจสอบความหนาแน่นของจำนวนประชากรในพื้นที่ ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาหน่วยงานได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าระบบภูมิสารสนเทศดังกล่าว แสดงผลข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ก็จะทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบดังกล่าวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ อาจทำให้การวางแผน การปรับปรุง การพัฒนา ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างตรงเป้าหมาย หรือแม้แต่การปฏิบัติงาน หรือการให้บริการที่ไม่สามารถดำเนินการให้เกิดผลดีได้ ผู้บริหารกรุงเทพมหานครเล็งเห็นความสำคัญ/จำเป็นของการปรับปรุงข้อมูลของตำแหน่งที่ตั้งของอาคารในระบบภูมิสารสนเทศ จึงกำหนดให้มีกิจกรรมปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารตามข้อมูลการให้อนุญาตก่อสร้างอาคาร และการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักการโยธาและสำนักงานเขต เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4 มหานครกระชับ มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม เป้าประสงค์ที่ 4.1.1 ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวม และเพิ่มความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง โดยกำหนดให้กิจกรรมปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร ตามข้อมูลการให้อนุญาตก่อสร้างอาคาร และการออกเลขรหัสประจำบ้านดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดงานเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักผังเมืองซึ่งเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดบูรณาการร่วมกับสำนักการโยธา และสำนักงานเขต เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร ตามข้อมูลการให้อนุญาตก่อสร้างอาคาร และการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักการโยธาและสำนักงานเขต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ สำนักงานเขตทุ่งครุ จึงจัดทำโครงการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านขึ้น

50490200/50490200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างเป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริง 2.2 เพื่อให้การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริง

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร และการออกเลขรหัสประจำบ้าน ครบถ้วนคิดเป็นร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-23)

100.00

23/9/2562 : ตรวจและออกเลขหมายประจำบ้านให้ประชาชน จำนวน 82 หลัง และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 24 จุด (จำนวน 82 หลัง) รวมเดือนก่อนหน้านี้ รวม 210 จุด (จำนวน 1,337 หลัง) ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-08-22)

90.00

22/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจและออกเลขหมายประจำบ้านให้ประชาชน จำนวน 20 หลัง และดำเินินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 15 จุด (จำนวน 20 หลัง) รวมเดือนก่อนหน้านี้ รวม 186 จุด (จำนวน 1,255 หลัง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-07-25)

80.00

25/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจและออกเลขหมายประจำบ้านให้ประชาชน จำนวน 19 หลัง และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 19 จุด (จำนวน 19 หลัง) รวมเดือนก่อนหน้านี้ รวม 171 จุด (จำนวน 1,235 หลัง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-06-25)

70.00

25/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจและออกเลขหมายประจำบ้านให้้ประชาชน จำนวน 22 หลัง และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 20 จุด (จำนวน 22 หลัง) รวมเดือนก่อนหน้านี้ รวม 152 จุด (จำนวน 1,216 หลัง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-05-24)

60.00

24/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจและออกเลขหมายประจำบ้านให้ประชาชน จำนวน 117 หลัง และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 18 จุด (จำนวน 117 หลัง) รวมเดือนก่อนหน้านี้ รวม 132 จุด (จำนวน 1,194 หลัง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-04-24)

55.00

24/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจและออกเลขหมายประจำบ้านให้ประชาชน จำนวน 405 หลัง และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 20 จุด (จำนวน 405 หลัง) รวมเดือนก่อนหน้านี้ รวม 114 จุด (จำนวน 1,077 หลัง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-03-25)

50.00

25/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจและออกเลขหมายประจำบ้านให้ประชาชน จำนวน 71 หลัง และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 11 จุด (จำนวน 71 หลัง) รวมเดือนก่อนหน้านี้ รวม 94 จุด (จำนวน 672 หลัง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-02-25)

40.00

25/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจและออกเลขหมายประจำบ้านให้ประชาชน จำนวน 281 หลัง และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 15 จุด (จำนวน 281 หลัง) รวมเดือนก่อนหน้านี้ รวม 83 จุด (จำนวน 601 หลัง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-01-28)

25.00

28/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจและออกเลขหมายประจำบ้านให้ประชาชน จำนวน 24 หลัง และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 24 จุด (จำนวน 24 หลัง) รวมเดือนก่อนหน้านี้ รวม 68 จุด ( จำนวน 320 หลัง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-12-24)

20.00

24/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจและออกเลขหมายประจำบ้านให้ประชาชน จำนวน 62 หลัง และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 24 จุด (จำนวน 62 หลัง) รวมเดือนก่อนหน้านี้ รวม 44 จุด ( จำนวน 296 หลัง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-11-20)

15.00

20/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจและออกเลขหมายประจำบ้านให้ประชาชน จำนวน 225 หลัง และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 11 จุด (จำนวน 225 หลัง) รวมเดือนก่อนหน้านี้ รวม 20 จุด ( จำนวน 234 หลัง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-25)

5.00

25/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนโครงการและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจและออกเลขหมายประจำบ้านให้ประชาชน จำนวน 9 หลัง และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านไปแล้ว จำนวน 9 หลัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการเสนออนุมัติ/จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน
:15%
เริ่มต้น :2018-10-25 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-25 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินการเสนอผู้บังคัญบัญชาตามลำดับชั้น
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3274

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3274

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-0810

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (โดยฝ่ายทะเบียน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **