ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน : 50470000-3308

สำนักงานเขตบางนา : (2564)

94

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 94

นายกฤษกร กิจพายัพ โทร.6057

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักผังเมืองต้องการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นปัจจุบันตามที่มีการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และออกเลขรหัสประจำบ้าน

50470200/50470200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้สำนักผังเมืองนำไปดำเนินการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นปัจจุบันตามข้อมูลการรายงานการออกเลขที่บ้าน เพื่อให้สำนักผังเมืองนำไปดำเนินการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นปัจจุบันตามข้อมูลการรายงานการออกเลขที่บ้าน

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 94.00 (2021-08-27)

94.00

27/08/2564 : 30 กรกฎาคม 2564 - 27 สิงหาคม 2564 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 8 เลขหมาย และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศบนระบบเครื่อข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 8 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-29)

85.00

29/07/2564 : 28 มิถุนายน 2564 - 29 กรกฎาคม 2564 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 6 เลขหมาย และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศบนระบบเครื่อข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 6 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-28)

80.00

28/06/2564 : 28 พฤษภาคม 2564 - 27 มิถุนายน 2564 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 9 เลขหมาย และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศบนระบบเครื่อข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 9 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-27)

70.00

27/05/2564 : 28 เมษายน 2564 - 27 พฤษภาคม 2564 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 14 เลขหมาย และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศบนระบบเครื่อข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 14 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-28)

60.00

28/04/2564 : 26 มีนาคม 2564 - 27 เมษายน 2564 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 13 เลขหมาย และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศบนระบบเครื่อข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 13 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-25)

50.00

25/03/2564 : - 26 กุมภาพันธ์ 2564 - 25 มีนาคม 2564 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 9 เลขหมาย และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศบนระบบเครื่อข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 9 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-25)

40.00

25/02/2564 : - 30 มกราคม 2546 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 10 เลขหมาย และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศบนระบบเครื่อข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 10 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-29)

30.00

29/01/2564 : วันที่ 30 ธันวาคม 2563 - 29 มกราคม 2564 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 4 เลขหมาย และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศบนระบบเครื่อข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 4 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-29)

25.00

29/12/2563 : วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 29 ธันวาคม 2563 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 11 เลขหมาย และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศบนระบบเครื่อข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 11 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-30)

15.00

30/11/2563 : วันที่ 31 ตุลาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 8 เลขหมาย และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศบนระบบเครื่อข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 8 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2020-10-30)

9.00

30/10/2563 : วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 ตุลาคม 2563 มีการออกรหัสประจำบ้าน จำนวน 9 เลขหมาย และได้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศบนระบบเครื่อข่ายเพื่อการปรับปรุงแผนที่ จำนวน 9 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3308

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3308

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0951

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70.4

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
26.43

100 / 100
2
56.20

0 / 0
3
70.40

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **