ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดนำกลับมาใช้ประโยชน์และกำจัดอย่างถูกวิธี : 50470000-3303

สำนักงานเขตบางนา : (2564)

90

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90

น.ส.จินตนา อร่ามเมือง, นางกรจิรัสจ์ ธนะสารโยธิน, นายคงพล ตั้งนิตยวงศ์, น.ส.จุฑารัตน์ ดีสนิท โทร.6072

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการคัดแยกขยะมูลฝอย และนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

50470600/50470600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้การลดปริมาณขยะมูลฝอยเป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในเรื่องการคัดแยกขยะให้ถูกวิธีและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 2.ช่วยปลูกจิตสำนึก ให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องการลดปริมาณมูลฝอย 3.การคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นการลดงบประมาณในการกำจัดมูลฝอย

เป้าหมายของโครงการ

ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 ร้อยละ 30 หรือเป้าหมายตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-28)

90.00

28/08/2564 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตบางนาและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ได้ปริมาณขยะรีไซเคิล 1,611.5 ตัน และปริมาณขยะอินทรีย์ 420.33 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-25)

80.00

25/07/2564 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตบางนาและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ได้ปริมาณขยะรีไซเคิล 1,765.55 ตัน และปริมาณขยะอินทรีย์ 580.10 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ไม่สามารถดำเนินการติดตามผลได้เท่าที่ควร หรือไม่สามารถทำกิจกรรมรวมกลุ่มคนได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-27)

70.00

27/06/2564 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตบางนาและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ได้ปริมาณขยะรีไซเคิล 1,978.9 ตัน และปริมาณขยะอินทรีย์ 562.17 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-28)

65.00

28/05/2564 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตบางนาและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ได้ปริมาณขยะรีไซเคิล 1,567.51 ตัน และปริมาณขยะอินทรีย์ 555.34 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-29)

55.00

29/04/2564 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตบางนาและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน เมษายน 2563 ได้ปริมาณขยะรีไซเคิล 1,630.51 ตัน และปริมาณขยะอินทรีย์ 572.15 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัส (โควิด) แพร่ระบาด กิจกรรมบางกิจกรรมในโครงการไม่สามารถดำเนินการได้

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-18)

50.00

18/03/2564 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตบางนาและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน มีนาคม 2564 ได้ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล 1,797.9 ตัน ได้ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ 580.6 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-25)

35.00

25/02/2564 :ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตบางนาและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณขยะรีไซเคิล 1452.1 ตัน และปริมาณขยะอินทรีย์ 565.5 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-27)

30.00

27/01/2564 : ดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตบางนาและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน มกราคม 2564 ได้ปริมาณขยะรีไซเคิล 1,592.1 ตัน และได้ปริมาณขยะอินทรีย์ 545.52 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-28)

25.00

28/12/2563 : ดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตบางนาและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ได้ปริมาณขยะรีไซเคิล 1,636.07 ตัน และปริมาณขยะอินทรีย์ 543.4 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-27)

15.00

27/11/2563 ดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตบางนาและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ได้ปริมาณขยะรีไซเคิล 2,612.4 ตัน และปริมาณขยะอินทรีย์ 557.35 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ผู้ประกอบการในพื้นที่เขตบางนาบางรายไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์เท่าที่ควร

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : - เสนอขออนุมัติโครงการ - ดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่เขตบางนาและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ได้ปริมาณขยะรีไซเคิล 2,133.58 ตัน และได้ปริมาณขยะอินทรีย์ 535.50 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:การดำเนินการคัดแยกขยะอินทรีย์
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:การดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิล
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:การดำเนินการจัดเก็บกล่องนมโรงเรียนในพื้นที่เขต
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3303

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3303

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0935

ตัวชี้วัด : ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 24.55

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.19

100 / 100
2
16.68

0 / 0
3
24.55

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **