ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ : 50470000-3297

สำนักงานเขตบางนา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายบัวดง คำเมือง 6061

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตบางนา มีพื้นที่ประมาณ 18.789 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันมีความเจริญเติบโตต่อเนื่องอย่างรวดเร็วทำให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพ ทั้งด้านอาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย อาคารสาธารณะ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจเกิดปัญหาการให้บริการด้านสาธารณูปโภค โดยเฉพาะการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประกอบกับพื้นที่เขตบางนาตั้งอยู่ตอนใต้ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ลุ่มติดแม่น้ำเจ้าพระยา จึงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังได้ง่ายจากน้ำฝน และน้ำทะเลหนุนอีกทั้งปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังอยู่นอกการกำกับดูแลของสำนักงานเขตบางนา เช่น พื้นที่ถนนเทพรัตน อยู่ในการกำกับดูแลของกรมทางหลวง และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถนนสรรพาวุธ,ถนนสุขุมวิท,ถนนอุดมสุขและคลองบางนา อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ เป็นต้น

50470300/50470300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเป็นการเตรียมการเฝ้าระวังป้องกันและเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง อันเนื่องจากน้ำฝนและน้ำทะเลหนุนเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่อยู่อาศัย และสัญจรไป-มา 2.2 เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน ทรัพย์สินของประชาชนและสิ่งสาธารณูปโภคหากเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง 2.3 เพื่อลดพื้นที่และระยะเวลาน้ำท่วมขังจากเดิมให้เหลือน้อยที่สุด

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังจากน้ำฝนและน้ำทะเลหนุน โดยดำเนินการดังนี้.- 3.1 ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 102 ซอย รวมความยาวท่อระบายน้ำ จำนวน 48,616 เมตร แยกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้.- 3.1.1 จ้างเหมา 54 ซอย ยาว 23,445 เมตร ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนเมษายน 2564 3.1.2 ใช้แรงงานประจำของสำนักงานเขตดำเนินการ 48 ซอย ยาว 25,171 เมตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนเมษายน 2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-04-28)

100.00

28/04/2564 : ผู้รับจ้างดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 52 ซอย โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานวันที่ 23 เมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-03-24)

20.00

24/03/2564 : ลงนามสัญญา วันที่ 18 มีนาคม 2564 เลขที่สัญญา 22-7-64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 และดำเนินการล้างทำความสะอาดจำนวน 2 ซอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-02-24)

15.00

24/02/2564 : เดือนกุมภาพันธุ์ 2564 ดำเนินการ ดังนี้ 1.คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอราคาทุกราย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และผลการเสนอราคาตามใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่บริษัท 888 จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 418,689.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) 2.ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 และอยู่ระหว่างร่างสัญญาเพื่อให้ผู้รู้กฎหมายตรวจสอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-25)

10.00

25/01/2564 : เดือนมกราคม 2564 ดำเนินการ ดังนี้ 1. ประกาศร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้มประกาศร่าง TOR ตั้งแต่วันที่ 11 - 14 มกราคม 2564 2. บันทึกรายงานขอจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ตามหนังสือที่ กท 8403/48 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 3. รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือที่ กท 8403/74 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 และอยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 19 -27 มกราคม 2564 ตามประกาศที่ 1/2564 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-28)

10.00

28/12/2563 : เดือนธันวาคม 2563 เห็นชอบร่างขอบเขตงาน ตามหนังสือที่ กท8403/1719 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เห็นชอบราคากลาง ตามหนังสือที่ กท8403/1720 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 และอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : เดือนพฤศจิกายน 2563 ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 :เดือนตุลาคม 2563 สำรวจซอยที่จะดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมเอกสาร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กำหนดราคาและจัดทำราคากลาง
:0%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:0%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เสนอราคา - ลงนามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:บริหารสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ตรวจรับงาน - เบิกจ่ายเงิน
:0%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3297

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3297

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0942

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก

ค่าเป้าหมาย นาที : 120

ผลงานที่ทำได้ นาที : 26.67

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
26.67

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **