ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ : 50470000-3294

สำนักงานเขตบางนา : (2564)

56

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 56

นางสาวลักขณา คำภาค โทร. 6066

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับสองของการสูญเสียสุขภาพของคนไทย และเป็นสาเหตุของการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สารพิษในควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อผู้สูบและบุคคลรอบข้าง ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆ ที่สร้างความสูญเสียทั้งด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจ จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2560 พบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ ๑0.๗ ล้านคน เป็นผู้สูบบุหรี่ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ 1,200,000 คน และพบว่าผู้สูบบุหรี่มีอายุน้อยลงโดยส่วนใหญ่เริ่มสูบในช่วงวัยรุ่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย จัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่เพื่อไม่ให้เอื้ออำนวยต่อการสูบบุหรี่ เป็นการลดการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชน และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อการไม่สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 กำหนดให้มีการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในด้านของการจำกัดวิธีการจำหน่าย อายุผู้ซื้อ สถานที่ห้ามจำหน่าย ห้ามโฆษณา และการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้มีเขตปลอดบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ เพื่อลดอันตรายจากการได้รับควันบุหรี่ ประกอบกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้มีแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 – 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลาย การดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายและแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้นั้น จำเป็นต้องมีการบูรณาการ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดแนวทางการทำงานร่วมกัน และสร้างพื้นที่ต้นแบบของการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ที่เป็นรูปธรรม สำนักงานเขตบางนา จึงจัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ขึ้น เพื่อดำเนินการในพื้นที่ ซึ่งเป็นการป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ ของเด็กและเยาวชน และคุ้มครองสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตบางนาให้ปลอดภัยจากควันบุหรี่

50470400/50470400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2. เพื่อส่งเสริมให้สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 3. เพื่อส่งเสริมกลไกการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ พ.ศ.2562-2564 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายให้กับผู้จำหน่ายยาสูบและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขต จำนวน 100 คน 2. จัดกิจกรรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ จำนวน 100 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
๑.๒.๒.๒ สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในการป้องกันการใช้ยาและสารเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-07-30)

56.00

30/07/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการฯ ตามหนังสือที่ กท 8404/ ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีความรุนแรง ส่งผลให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กำหนดให้พื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรุงเทพมหานครได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 (ฉบับที่ 33) ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2564 (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 (ฉบับที่ 35) ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 และ (ฉบับที่ 38) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :การจัดกิจกรรมตามโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายให้กับผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขต มีการรวมกลุ่มกันจำนวนมาก ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และมีรายงานผู้ติดเชื้อมากขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด และลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเห็นควรยกเลิกโครงการดังกล่าว

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-06-27)

55.00

27/06/2564 : - ตรวจสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ เช่น ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น โลตัสเอ๊กเพรส มินิบิ๊กซี เป็นต้น -ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมได้

** ปัญหาของโครงการ : -ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2021-05-28)

53.00

28/05/2564 : -ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-27)

50.00

27/04/2564 : - ตรวจแนะนำร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ เช่น ร้านขายของชำ ร้านสะดวกซื้อต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัรฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

** ปัญหาของโครงการ :-ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-03-25)

48.00

25/03/2564 :จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบให้คำแนะนำผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่เขต เช่น เซเว่น อีเลฟเว่น สาขาลาซาล 56, สาขาลาซาล 52, สาขาร่วมใจประเสริฐ, โลตัสเอ๊กเพรส สาขาลาซาล 9, สาขาลาซาล 27 (เอสโซ่) ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบรอบสถานศึกษา ร้านจำหน่ายอาหาร เป็นต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-02-26)

45.00

26/02/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบให้คำแนะนำผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่เขต เช่น เซเว่น อีเลฟเว่น โลตัสเอ๊กเพรส ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบรอบสถานศึกษา ร้านจำหน่ายอาหาร เป็นต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2021-01-29)

42.00

29/01/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบให้คำแนะนำผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่เขต เช่น เซเว่น อีเลฟเว่น โลตัสเอ๊กเพรส ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบรอบสถานศึกษา ร้านจำหน่ายอาหาร เป็นต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-12-31)

40.00

1. ประชาสัมพันธ์กฎหมายตาม พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2560 เช่น อายุของผู้ซื้อ อายุของผู้จำหน่าย การตั้งวางสินค้า เป็นต้น เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 2. อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุจัดอบรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-12-30)

40.00

30/12/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบให้คำแนะนำผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-11-26)

30.00

1. สำรวจข้อมูลผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่เขตบางนา 2. จัดทำโครงการและขออนุมัติ 3. ประชาสัมพันธ์เพื่อคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ เช่น ตลาด ร้านอาหาร แผงลอย เป็นต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-10-28)

15.00

สำรวจข้อมูลผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่เขตบางนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจข้อมูลผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่เขตบางนา
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการ/แผนปฏิบัติงานและขออนุมัติ
:15%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายให้กับผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่
:30%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่
:30%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3294

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3294

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0941

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.00

0 / 0
3
10.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **