ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร : 50470000-3288

สำนักงานเขตบางนา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวพัชรินทร์ อักษรนิตย์ ( 02 173 5268)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่สำหรับดูแลเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างเหมาะสมก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน เพื่อให้เด็กพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป รวมถึงเพื่อสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครเขตบางนาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

50471000/50471000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เขตบางนา ได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทมพหานคร เขตบางนา ให้มีพัฒนการที่เหมาะสมตามวัย

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจัดหารวัสดุที่สนับสนุนด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เขตบางนา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-05-27)

100.00

27/05/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การดำเนินงานล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การดำเนินงานล่าช้า

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-29)

50.00

29/04/2564 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-03-25)

25.00

25/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวุสดุอุปกรณ์ตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-24)

20.00

24/02/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การทำงานล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-28)

15.00

28/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า (COVID19) ทำให้การดำเนินงานอาจเกิดความล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-29)

10.00

29/12/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณและดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-27)

5.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขอนุมัติงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติงบประมาณและดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ติดตาม และประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3288

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3288

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0951

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70.4

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
26.43

100 / 100
2
56.20

0 / 0
3
70.40

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **