ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร : 50470000-3282

สำนักงานเขตบางนา : (2564)

60

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60

นางสาวพรเพ็ญ พุทธรรม (0 2173 5268)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนับเป็นแหล่งความรู้ที่มีความสำคัญ เป็นองค์กรหลักในการอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อันเป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อการเรียนรู้ในสังคม นอกจากจะช่วยปลูกฝังให้ประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้เห็นความสำคัญในมรดกของชาติ จนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่ายิ่งแล้ว พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นยังเป็นสถาบันการศึกษานอกระบบสำหรับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต ที่เพิ่มพูนและพัฒนาภูมิปัญญาให้แก่ประชาชนในสังคมทุกระดับ สำนักงานเขตบางนาได้รับโอนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตบางนา จากสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนในแต่ละพื้นที่ และสามารถนำเรื่องราวและบทเรียนในอดีตมาปรับปรุงเพื่ออนาคตที่ดีของตนและสังคมโดยรวม จึงจัดทำโครงการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญในท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป

50471000/50471000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูล และแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมา วัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และยั่งยืนต่อไป 3.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และท้องถิ่นที่สำคัญในชุมชน 4.เพื่อสืบทอดและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นไปสู่คนรุ่นหลัง

เป้าหมายของโครงการ

1.จ้างอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตบางนา จำนวน 2 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ความรู้ แนะนำ อธิบายความสำคัญ ความเป็นมาของเขตบางนา รวมทั้งชุดอุปกรณ์ที่นำมาจัดนิทรรศการแก่ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ และการบำรุงรักษา ดูแลสถานที่แสดงนิทรรศการ 2.ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ที่จำเป็นในพิพิธภัณฑ์ 3.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด 4.จัดกิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-08-30)

60.00

30/08/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ เดือน ก.ค. 64 เป็นเงิน 9,120 บาท - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ เดือน ส.ค. 64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-07-29)

50.00

29/07/2564 : 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เดือน มิ.ย. 64 เป็นเงิน 10,080 บาท 2. ยกเลิกกิจกรรมพิเศษ ยอดเงิน 50,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-06-24)

40.00

24/06/2564 : ดำเนินการค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เดือน พฤษภาคม 64 เป็นเงิน 8,640 บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เดือน มิถุนายน 64

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การดำเนินงานล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-05-27)

35.00

27/05/2564 : ดำเนินการค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เดือน เมษายน 64 เป็นเงิน 6,720 บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เดือน พฤษภาคม 64

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การดำเนินงานล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-04-29)

32.00

29/04/2564 : เนื่องจา่กอยู่ในสถานการณ์แพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า ทำการต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน และประกาศ กทม. ให้ปิดการให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจา่กอยู่ในสถานการณ์แพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า ทำการต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-03-25)

32.00

25/03/2564 : 1.เนื่องจา่กอยู่ในสถานการณ์แพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า ทำการต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจา่กอยู่ในสถานการณ์แพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-24)

30.00

24/02/2564 : 1. เบิกจ่ายค่าคอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เดือน ม.ค. 64 เป็นเงิน 7,200 บาท 2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด เป็นเงิน 10,000 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การทำงานล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-28)

25.00

28/01/2564 : 1. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานแต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า (COVID19) ทำให้การดำเนินงานอาจเกิดความล่าช้า 2. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เดือน ธ.ค. 63 เป็นเงิน 7,200 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า (COVID19) ทำให้การดำเนินงานอาจเกิดความล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-29)

20.00

29/12/2563 :1. ประชาสัมพันธ์การดำเนินการกิจกรรม 2. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 6,840 บาท เรียบร้อยแล้ว 3. อยู่ระหว่างเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : จัดทำแผนงานและรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : จัดทำแผนงานและรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนงานและรายละเอียดโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม
:60%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดตามและประเมินผลงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3282

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3282

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0951

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70.4

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
26.43

100 / 100
2
56.20

0 / 0
3
70.40

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **