ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน : 50470000-3281

สำนักงานเขตบางนา : (2564)

35

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35

นางสาวทิพพาภรณ์ ไชยสงคราม(0 2173 5268)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประเทศไทยพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและเทคโนโลยี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ มีผลกระทบต่อเด็ก เยาวชนที่กำลังเจริญเติบโตเป็นอนาคตของประเทศในวันข้างหน้า จึงมีความจำเป็นที่เด็ก เยาวชนเหล่านี้จะต้องได้รับการพัฒนาเพื่อปรับตัวให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน บ้านหนังสือเคหะบางนาและบ้านหนังสือไพโรจน์ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการด้านการอ่านหนังสือ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักแสวงหาข้อมูลรู้จักคิด รู้จักเลือกสรรสารสนเทศที่ดีมีประโยชน์เหมาะแก่การนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตพัฒนาตนเอง สร้างสรรค์ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานครที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนให้ดีขึ้น และได้ตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน ซึ่งจะนำผลไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

50471000/50471000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกัน และสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว 2.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน มีนิสัยรักการอ่าน 3.เพื่อให้บริการข่าวสารและความรู้ต่างๆ ในชุมชน 4.เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5.เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักศึกษาค้นคว้าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

เป้าหมายของโครงการ

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการอ่านพื้นฐาน ณ บ้านหนังสือเคหะบางนา และบ้านหนังสือไพโรจน์ จำนวน 2 บ้านๆ ละ 4 ครั้ง ได้แก่ กิจกรรมการวาดภาพ การอ่าน การเขียนเรียงความ การพูด การเล่านิทาน กิจกรรมนันทนาการ จัดนิทรรศการวันสำคัญ ตอบปัญหาและเกมต่างๆ สำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน ในชุมชนและนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 80 คน กิจกรรมที่ 2 จัดนิทรรศการเจ้าหนูนักอ่านและเจ้าหนูจิตรกรน้อย ประกวดภาพระบายสีและการอ่านถูกตามอักขระ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-07-29)

35.00

29/07/2564 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-06-24)

35.00

24/06/2564 : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การดำเนินงานจัดกิจกรรมล่าช้า

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การดำเนินงานจัดกิจกรรมล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-05-27)

32.00

27/05/2564 : เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การดำเนินงานจัดกิจกรรมล่าช้า

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การดำเนินงานล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-04-29)

30.00

29/04/2564 : เนื่องจา่กอยู่ในสถานการณ์แพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า ทำให้การจัดกิจกรรมต้องเลื่อนออกไปก่อน และประกาศจาก กทม. ให้ปิดบริการบ้านหนังสือ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจา่กอยู่ในสถานการณ์แพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-25)

30.00

25/03/2564 : เนื่องจา่กอยู่ในสถานการณ์แพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า ทำให้การจัดกิจกรรมต้องเลื่อนออกไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจา่กอยู่ในสถานการณ์แพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2021-02-24)

28.00

24/02/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมวางแผนจัดกิจกรรมตามแผนงาน แต่เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การทำงานล่าช้า

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การทำงานล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-28)

25.00

28/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพื้นฐาน แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า (COVID19) ทำให้การดำเนินงานอาจเกิดความล่าช้า

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า (COVID19) ทำให้การดำเนินงานอาจเกิดความล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-29)

20.00

29/12/2563 : ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : จัดทำแผนงานและรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : จัดทำแผนงานและรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนงานและรายละเอียดโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผลงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3281

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3281

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0951

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70.4

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
26.43

100 / 100
2
56.20

0 / 0
3
70.40

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **